nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
23/2015. (IX. 11.) BM utasítás
a migrációs helyzet kezelésével kapcsolatos feladatokat koordináló központi operatív törzs felállításáról
2015-09-12
2016-07-16
1
Jogszabály

23/2015. (IX. 11.) BM utasítás

a migrációs helyzet kezelésével kapcsolatos feladatokat koordináló központi operatív törzs felállításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott hatáskörömben eljárva a következő utasítást adom ki:

1. A Központi Operatív Törzs

1. § A migrációs helyzet kezelésével kapcsolatos feladatok összehangolt végrehajtásának támogatása érdekében 2015. szeptember 14-én 8 órakor megalakul a feladatok végrehajtását koordináló központi operatív munkaszerv, a Központi Operatív Törzs.

2. § A Központi Operatív Törzset – a belügyminiszter irányítása mellett – az országos rendőrfőkapitány által az Országos Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK) hivatásos állományából kijelölt vezető beosztást betöltő személy (a továbbiakban: Parancsnok) vezeti.

3. § A Központi Operatív Törzs 24 órás folyamatos munkarendben működik.

4. § A Központi Operatív Törzs a folyamatos működése alatt a Belügyminisztérium bázisán a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési Központja részére kialakított és felszerelt, folyamatosan működőképes állapotban tartott létesítményben működik.

5. § A Központi Operatív Törzs folyamatos működése alatt

a) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv állományából, az országos rendőrfőkapitány által,

b) a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal állományából a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal főigazgatója által,

c) a büntetés-végrehajtási szervezet állományából a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka által,

d) az Alkotmányvédelmi Hivatal állományából az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatója által,

e) a Terrorelhárítási Központ állományából a Terrorelhárítási Központ főigazgatója által,

f) a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság állományából a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója által

kijelölt szakemberekből álló állománnyal működik.

6. § Az 5. § c)–f) pontjában meghatározott szervek állománya vonatkozásában a Parancsnok dönthet úgy, hogy a folyamatos, 24 órás munkarendtől eltérő munkarendben látja el feladatait.

7. § A Parancsnok a Központi Operatív Törzs működésében történő részvételre felkérheti

1. a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatóját,

2. a Nemzeti Védelmi Szolgálat főigazgatóját,

3. a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ főigazgatóját,

4. a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnökét,

5. a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. vezető tisztségviselőjét,

6. a honvédelmi minisztert,

7. a Miniszterelnökséget vezető minisztert,

8. az igazságügyi minisztert,

9. a külgazdasági és külügyminisztert,

10. a nemzetgazdasági minisztert,

11. az emberi erőforrások miniszterét,

12. a nemzeti fejlesztési minisztert,

13. a Honvéd Vezérkar főnökét,

14. az Országos Mentőszolgálat főigazgatóját,

15. az országos tisztifőorvost,

16. a legfőbb ügyészt,

17. az Országos Bírósági Hivatal elnökét,

18. a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnökét,

19. a Nemzeti Közlekedési Hatóság elnökét,

20. a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezető tisztségviselőjét,

21. az Országos Meteorológiai Szolgálat elnökét,

22. a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. vezető tisztségviselőjét,

23. a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vezető tisztségviselőjét,

24. a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. vezető tisztségviselőjét,

25. a Volán Egyesülés vezető tisztségviselőjét,

26. bármely más közigazgatási szerv vezetőjét vagy gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjét,

27. a válsághelyzet kezelésében részt vevő humanitárius, karitatív szervezet vezetőjét.

8. § A 7. § 1–5. pontjában megjelölt vezető kötelezően, a 7. § 6–27. pontjában megjelölt vezető a közreműködés vállalása esetén a felkérést követően a vezetése, irányítása alatt álló szervezet állományából kijelöli azon szakembereket, akik az 5. § szerinti állandó állomány mellett a Központi Operatív Törzs működésében szükség szerint

a) 24 órás folyamatos munkarendben,

b) időszakos jelleggel, a Parancsnok által meghatározott munkarendben vagy

c) az erre irányuló riasztás esetén

részt vesznek, és a kijelölt szakemberek személyéről és telefonos elérhetőségéről a Parancsnokot tájékoztatja.

9. § A Központi Operatív Törzs adminisztratív feladatait az ORFK hivatali szervezete látja el.

10. § A Központi Operatív Törzs működésének részletes szabályait a Parancsnok által belső szabályzatban kiadott ügyrend állapítja meg.

11. § A Központi Operatív Törzs folyamatos működése során szakmai javaslattevő, valamint a feladatok végrehajtásának összehangolásában részt vevő szervként működik, ennek során

a) végzi a szükséges operatív döntések előkészítését, javaslatot tesz a döntések végrehajtására, figyelemmel kíséri a döntések végrehajtását,

b) részt vesz a migrációs helyzet vagy – elrendelése esetén – a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelésébe bevont erők és a közreműködő szervezetek tevékenységének összehangolásában,

c) a Parancsnok útján tájékoztatja a belügyminisztert a kialakult helyzetről, a megtett intézkedésekről, a bevont erőkről és eszközökről, valamint a migrációs helyzet vagy – elrendelése esetén – a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelésével kapcsolatos további javaslatokról,

d) elemzi és értékeli a kialakult helyzetet, a központi és területi szintű intézkedések bevezetésével kapcsolatos információkat.

12. § A Parancsnok tevékenységét vezetőhelyettesek támogatják. A vezetőhelyetteseket az országos rendőrfőkapitány jelöli ki az ORFK vezető beosztást betöltő állományából. A vezetőhelyettesek a Parancsnok helyettesítése során általános helyettesítési jogkörrel járnak el.

13. § A Központi Operatív Törzs munkáját úgy kell megszervezni, hogy a folyamatos munkarendben történő működése során a Parancsnok és a vezetőhelyettesek közül legalább egy személy mindig szolgálatban legyen.

14. § A Parancsnok vagy szolgálatban lévő helyettese naponta kétszer: 8 órakor és 18 órakor jelentést tesz a belügyminiszter részére a megelőző jelentést követő időszakra vonatkozó,

a) a válsághelyzettel kapcsolatos statisztikai adatokról,

b) a válsághelyzet kezelését érintő lényeges körülményekről, eseményekről, változásokról,

c) a bekövetkezett rendkívüli eseményekről,

d) az esetlegesen felsővezetői döntést igénylő kérdésekről, valamint

e) a belügyminiszter által meghatározott további adatokról.

15. § A 8. § alapján kijelölt szakemberek szükség esetén történő riasztásáról a Központi Operatív Törzs az ORFK Főügyeletén keresztül intézkedik.

16. § A Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési Központja részére kialakított létesítmény területére az 5. és 8. § alapján részvételre kijelölt állomány mobiltelefonját az abban tárolt elérhetőségi adatok felhasználhatósága érdekében beviheti, telefonálásra, üzenetküldésre, internetes adatforgalom elérésére azonban nem használhatja, telefonálásra csak a létesítményben működő vezetékes telefont használhatja.

17. § A Központi Operatív Törzs tevékenységében részt vevő személyi állomány élelmezéséhez, pihentetéséhez szükséges feltételekről, valamint a Központi Operatív Törzs működtetéséhez szükséges technikai berendezésekről, rendszerekről a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság gondoskodik.

2. Egyéb, a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzettel kapcsolatos munkaszervezési intézkedések

18. § A Belügyminisztériumban működő államtitkár, helyettes államtitkár, valamint önálló szervezeti egység vezetője, továbbá a belügyminiszter irányítása alatt álló szerv vezetője részére az utasítás hatálybalépését követő 30 napos időszakban – foglalkoztatási jogviszonyától függően – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 101–102. §-a vagy a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 143–146. §-a alapján járó alap- és pótszabadság nem kerülhet engedélyezésre. Az utasítás hatálybalépésekor már megkezdett szabadságról történő visszarendelésre csak akkor kell intézkedni, ha a vezető helyettesítése nem biztosított.

19. § A 18. §-ban meghatározott személy általános helyettesítésére jogosult részére az utasítás hatálybalépését követő 30 napos időszakban – foglalkoztatási jogviszonyától függően – a Kttv. 101–102. §-a vagy a Hszt. 143–146. §-a alapján járó alap- és pótszabadság azon napokra nem kerülhet engedélyezésre, amikor a 18. §-ban meghatározott személy – a rá irányadó foglalkoztatási jogviszonyra irányuló szabályozás szerint – egyéb, alap- és pótszabadságon kívüli jogcímen szabadságon tartózkodik, vagy munkavégzési, szolgálatteljesítési kötelezettsége alól mentesül (így különösen ha betegszabadságot, egészségügyi szabadságot vesz igénybe, vagy keresőképtelenség, közeli hozzátartozója halála miatt a munkavégzési kötelezettség alól mentesül).

20. § A belügyminiszter irányítása alatt álló szerv vezetője köteles biztosítani, hogy az általa vezetett szervezet, továbbá az irányítása, felügyelete alatt álló szervezeti egységek vonatkozásában a munkanapokon – folyamatos működési rendben működő szervezeti egységek esetében a naptári napokon – a szervezetet, szervezeti egységet vezető személy vagy általános helyettesei legalább egyikének munkavégzése, szolgálatteljesítése biztosított legyen.

21. § A belügyminiszter irányítása alatt álló szerv vezetője köteles biztosítani, hogy a foglalkoztatási jogviszonyokat szabályozó jogszabályokban szereplő munkaszervezési intézkedések – így különösen készenlét, ügyelet, túlmunka vagy túlszolgálat elrendelése, ideiglenes munkaköri feladatokkal való ellátás – révén a migrációs helyzettel kapcsolatos feladatok végrehajtása érdekében szükséges állomány rendelkezésre álljon.

22. § A Belügyminisztérium és a belügyminiszter irányítása alatt álló szervek állománya részére az utasítás hatálybalépését követő 30 napon belül alap- vagy pótszabadság igénybevétele csak különösen indokolt esetben engedélyezhető. Az állomány a munkában, szolgálatban töltött napokon a munkaidő lejártakor köteles tájékozódni, hogy a munkavégzést befejezheti-e, vagy a rendes munkaidőn túli túlmunka, túlszolgálat elrendelésére kerül sor.

3. Záró rendelkezések

23. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

24. § A Központi Operatív Törzs ügyrendjét a hatálybalépéstől számított 3 napon belül el kell fogadni. Az ügyrend tervezetét a Parancsnok dolgozza ki.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!