nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
174/1992. (XII. 29.) Korm. rendelet
az 1951 és 1956 közötti időszakban politikai okból hátrányos megkülönböztetéssel járó katonai munkaszolgálatot teljesített személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről
2014-12-13
2017-02-13
7
Jogszabály

174/1992. (XII. 29.) Korm. rendelet

az 1951 és 1956 közötti időszakban
politikai okból hátrányos megkülönböztetéssel járó katonai munkaszolgálatot teljesített személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről

A Kormány az 1951 és 1956 közötti időszakban társadalmi hovatartozásuk, politikai meggyőződésük miatt hátrányos megkülönböztetéssel járó katonai munkaszolgálatot teljesített személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezése érdekében a következőket rendeli el:

1. §

Annak a személynek a nyugellátását, baleseti nyugellátását (kivéve a baleseti járadékot, hacsak a nyugdíjkorhatárt betöltött személy más ellátással nem rendelkezik), továbbá nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátását, aki 1951 és 1956 közötti időszakban politikai okból hátrányos megkülönböztetéssel járó katonai munkaszolgálatot (a továbbiakban: munkaszolgálat) teljesített, a szabadságkorlátozás tényleges tartamától függően fel kell emelni.

2. §1

(1) A munkaszolgálat után járó emelés összege egy évet meg nem haladó munkaszolgálat esetén havi 5250 forint, a második évtől kezdve minden év után havi 2635 forint.

(2) A munkaszolgálat után járó emelés összege a 2014 októberére folyósított emelés havi összegének 9,9%-kal megemelt összege, ha az meghaladja az (1) bekezdésben meghatározott összeget.

2/A. §2

A folyósított emelés összegét 2015. január 1-jétől a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tbny.) 62. §-ában foglaltak szerint kell emelni, az emelést 2014. december 31-ét követő időponttól a Tbny. 62. §-a szerinti időközi nyugdíjemelésekkel növelt, 2. § szerinti összegben kell megállapítani.

3. §

(1) A munkaszolgálatban töltött időt a nyugellátás, baleseti nyugellátás megállapításánál szolgálati időként, munkajogi szempontból pedig munkaviszonyban töltött időként kell figyelembe venni.

(2)3 A munkaszolgálat időtartamát a területileg illetékes katonai hadkiegészítő parancsnokság, vagy a megfelelő adat birtokában levő levéltár által kiállított igazolással kell bizonyítani. E szervek az igazolást nem tagadhatják meg.

4. §

(1)4 A munkaszolgálat tényleges időtartamát és az emelés összegét az érintett személy (hozzátartozó) kérelmére a kárpótlási hatóság állapítja meg. A kárpótlási hatóság a határozatát közli az 1. § szerinti ellátások megállapítására és folyósítására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervvel. Amennyiben a jogosult olyan, a kárpótlási hatóság által kiadott hatósági bizonyítvánnyal rendelkezik, amelyben csak a szabadságelvonás ideje van megállapítva, a nyugdíjigény, illetve a nyugdíj-kiegészítés iránti kérelem benyújtásakor azt is mellékelni kell. Ebben az esetben a hatósági bizonyítványban szereplő szabadság-korlátozás idejétől függően a kiegészítés összegét az 1. § szerinti ellátások megállapítására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv számolja ki.

(2)5 A kárpótlási hatóság határozatát (a hatósági bizonyítványt) a bíróság felülvizsgálhatja és megváltoztathatja.

4/A. §6 Aki e rendelet alapján társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezését még nem kérte, 2012. március 30-ig nyújthatja be kérelmét a kárpótlási hatósághoz. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár, a mulasztás miatt igazolásnak nincs helye.

5. §

(1) E rendelet 1993. január 1-jén lép hatályba, az emelés legkorábban 1993. január 1-jétől jár.

(2) A hatálybalépést követő hat hónapon túli igénylés esetén a nyugdíjemelés legkorábban az igénybejelentés napját megelőző hatodik hónap első napjától jár.

(3) Az e rendelettel nem szabályozott kérdésekben a 93/1990. (XI. 21.) Korm. rendeletben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

(4)7 E rendeletnek az egyes kárpótlással kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról szóló 305/2013. (VII. 31.) Korm. rendelettel megállapított 2. §-ában meghatározott emelés összege 2013. január 1-jétől illeti meg a jogosultakat. Az emelést a 2013. szeptember havi ellátás összegére kell végrehajtani. Az emelés visszamenőleg járó összegét az emelésre jogosult személy halála esetén a nyugdíjfolyósító szerv kérelemre a Tbny. 83. § (2) bekezdésében meghatározott személy részére folyósítja.

(5)8 E rendeletnek az egyes kárpótlással kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról szóló 316/2014. (XII. 12.) Korm. rendelettel megállapított 2. §-ában meghatározott emelés összege 2014. november 1-jétől illeti meg a jogosultakat. Az emelés 2014. november és december hónapra eső összegét 2014. december hónapban kell a jogosultak részére folyósítani. Az emelés visszamenőleg járó összegét az emelésre jogosult személy halála esetén a nyugdíjfolyósító szerv kérelemre a Tbny. 83. § (2) bekezdésében meghatározott személy részére folyósítja.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!