nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
9/1993. (IV. 2.) NM rendelet
az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről
2020-02-01
2020-06-30
121
Jogszabály

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. §-a (3) bekezdésének j) és k) pontjaiban, valamint az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 52. §-ának (10) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a pénzügyminiszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:1

1. §2 (1)3 Az egészségügyi intézmény (a továbbiakban: intézmény) az aktív minősítésű osztályain nyújtott ellátás esetében a 3. számú mellékletben foglalt homogén betegségcsoportokhoz (a továbbiakban: HBCs) rendelt súlyszám alapján részesül díjazásban.4

(1a)5 Az aktív fekvőbeteg-szakellátás 1002 traumatológia szakma osztályain S vagy T betűvel kezdődő fődiagnózissal jelentett traumatológiai indikációjú ellátások esetén a 3/A. melléklet szerinti ellátások elszámolása 1,45-ös szorzó alkalmazásával történik.

(2)6 Az ellátott eset HBCs-jének meghatározásában a besorolási tényezőket a (3)–(4) bekezdésekben meghatározott sorrendben kell a csoportosításnál figyelembe venni.

(3)7 Az ellátott aktív kórházi eseteket a besorolási tényezők alapján első lépésben a homogén betegség főcsoportjához vagy az előcsoporthoz kell rendelni. A főcsoporton belüli csoportmeghatározásban a besorolási tényezőnek minősülő beavatkozás végzése esetén a fődiagnózis miatti főbeavatkozás az elsődleges szempont. A főcsoportokon belüli csoportmeghatározást definiálhatja

a) a fődiagnózis,

b) a fődiagnózis és egyéb diagnózis kombinációja,

c) a besorolási tényezőnek számító beavatkozás,

d) a besorolási tényezőnek számító beavatkozások kombinációja,

e) a fődiagnózis és/vagy egyéb diagnózis, valamint

f) a beavatkozás vagy a beavatkozások kombinációja,

g)8 a beteg életkora,

h)9 az újszülött születési súlya.

(4) Ha az ellátás során nem végeztek besorolási tényezőnek minősülő beavatkozást a besorolást a fődiagnózis alapján kell elvégezni.

(5)10

(6)11 Az ellátási eset minősítésénél a főbetegséghez társult betegséget akkor kell figyelembe venni, ha a fődiagnózis miatt szükséges kezelést befolyásolja, illetve, ha annak alapján az esetet más HBCs-be is be lehetne sorolni, mint a fődiagnózis szerint.

(7)12 Minden HBCs-én belül meg kell különböztetni az átlagos, a rövid, a hosszú és az áthelyezett ellátási eseteket az alábbiak szerint:

a) átlagos ellátási esetnek minősül az ellátás, ha annak időtartama az adott HBCs-re a 3. számú mellékletében megállapított alsó és felső határnap között van;

b) rövid ellátási esetnek minősül az ellátás, ha annak időtartama nem éri el az adott HBCs ellátására megszabott alsó határnapot;

c)13 hosszú ellátási esetnek minősül az ellátás, ha az aktív minősítésű osztályon, részlegen az ellátás időtartama meghaladja az adott HBCs ellátására megszabott felső határnapot;

d)14 áthelyezett ellátási esetnek minősül, ha a beteget úgy helyezik át más intézménybe, hogy az áthelyezést megelőző ellátás időtartama nem érte el az adott HBCs normatív ápolási idejét. A normatív ápolási idő az adott HBCs alsó és felső határnapja közötti napban a 3. számú mellékletében megállapított időtartam.

(8)15 A 99M 959A-L, illetve a 9511–9515 HBCs-k elszámolása esetén – ideértve a nevezett HBCs-k kúraszerű ellátási formáit is – az Egészségbiztosítási Alapból a 959A-L, valamint 9511-9515 homogén betegségcsoportok szerint finanszírozott daganatellenes terápiákról szóló miniszteri rendeletben (a továbbiakban: Kézikönyv) meghatározott protokollok paraméterei mellett az alábbiakat kell figyelembe venni:

a) teljes díj elszámolása történik, ha a protokoll szerinti teljes ciklus befejeződött;

b) többszörös ellátásnak minősül az ellátás, ha egy finanszírozási eseten belül, egy ellátási ciklust meghaladóan további, befejezett ellátás történik, amely után a szolgáltató az összes ciklus kifizetésére jogosult;

c) részleges ellátási eseménynek minősül az ellátás, ha a finanszírozási eseten belül az ellátási ciklushoz tartozó valamennyi fázis nem teljesült, ebben az esetben csak részleges kifizetés történhet az egy fázisra jutó súlyszám arányában, a teljesített, befejezett fázisok után;

d) az ellátás során a protokoll szerinti következő fázis megkezdésének időpontja maximum 14 nappal meghosszabbodhat;

e) nem számolható el az ellátás, ha a Kézikönyvben közzétett

ea) maximális ciklusszámot meghaladja, vagy

eb) kiegészítő indikációs meghatározásoknak és kezelési előírásoknak az adott betegség indikációja nem felel meg;

f)16 ha az ellátás nem felelt meg a Kézikönyvben közzétett protokolloknak, akkor legfeljebb a legalacsonyabb egy fáziskezelési napra jutó súlyszám 70%-a számolható el kezelési naponként, és legfeljebb 5 kezelési napra, az első kezelési naptól számított 30 napon belül.

(8a)17 A 99M 9711 és a 99M 9713 HBCs-k esetén – ideértve a HBCs-k kúraszerű ellátási formáit is – teljes díj elszámolása történik, ha a gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló miniszteri rendelet szerinti teljes kezelési sorozat befejeződött.

(9) Az intézmény a 3. számú mellékletben meghatározott súlyszámot számolhatja el a (7) bekezdés a) pontja szerinti esetben, valamint a c) pontja szerinti ellátási esetben a felső határnapig teljesített ellátásért.

(10)18 Az áthelyezett ellátási eset után – a neonatológiai intenzív centrumból (PIC) jelentett esetek, továbbá a besorolási tényezőnek minősülő beavatkozással járó ellátások (P jelű HBCs) kivételével – az intézmény nem jogosult az (1) bekezdés szerint járó súlyszámra, csak a teljes díj és a normatív ápolási idő hányadosaként meghatározott, az adott HBCs-re vonatkozó egy napra eső díj és a tényleges ellátási idő szorzatának megfelelő összegre.

(11)19 A rosszindulatú daganat miatt a szakmai szabályok szerint végzett radioterápia, kemoterápia és műtét – a sorrendtől függetlenül – egymásnak nem garanciális akadályai.

(12) Az aktív fekvőbeteg-ellátási intézményben az elhunyt betegek finanszírozása 0,80000 HBCs súlyszámnál nem lehet kevesebb, függetlenül az ápolási időtől és a HBCs csoporttól.

(13)20 A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 18. §-a (6) bekezdésének m) pontja szerinti fogyatékos személy kísérője, a beteg vagy koraszülött gyermekét szoptató anya, továbbá az ellátásban részesülő, az ellátás igénybevételének megkezdésekor a 14. életévét be nem töltött biztosított szülője, törvényes képviselője és közeli hozzátartozója ellátásának finanszírozása napidíjjal történik, amelynek értéke a HBCs súlyszám aktuális forintértékének 0,02-szorosa.

(13a)21 Az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeiről és kizáró okairól szóló kormányrendelet szerinti, az újszülött 0–4 napos korban történő életkorhoz kötött szűrővizsgálatait az E. Alap a 7270 kódszámú „Újszülött, születési súly 2499 g felett, jelentős műtét nélkül, normális újszülött-diagnózissal” HBCs súlyszám 16 százalékával finanszírozza.

(14)22 A határnapon belüli ismételt felvétel (a 14. számú mellékletben meghatározott esetek kivételével) az előző ellátással összevonva egy ellátási esetnek számít. Az azonos HBCs-be tartozó kúraszerű ellátás – kivéve a 99M 959A-L, illetve a 9511–9515 HBCs-k – egyes kezelései (fázisok) egy ellátási esetnek számítanak, függetlenül attól, hogy ambuláns betegként vagy fekvőbetegként történt a kezelés.

(15)23 A sürgősségi betegellátásban használt 0 alsó határnapos, illetve 6–24 órás kezelésre az azonos fődiagnózisnak megfelelő ,,M'' jelű HBCs szerinti garanciális ellátási szabály az irányadó.

(16)24 A 3. számú mellékletben ,,társult és súlyos társult betegséggel'' szövegrésszel megjelölt HBCs esetén besorolási tényezőként figyelembe vehető az ápolást indokoló alapbetegség mellett fennálló kísérő betegség és az alapbetegség miatti szövődmény. Nem besorolási tényező a betegség kezelésével összefüggő szövődmény.Az alsó határnap előtt elbocsátott eset a ,,társult és súlyos társult betegséggel betegséggel'' elnevezésű HBCs-be nem sorolható be.

(17)25

(18)26 A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) a külön jelzéssel ellátott HBCs-ékhez tartozó ellátások indikációjának érvényesítésére szakmai bizottságot hozhat létre, amelybe az egészségügyi szakmai kollégium illetékes tagozatát és az országos tisztifőorvost a szakterület tekintetében illetékes szakfelügyelők delegálására kérheti fel. A bizottság feladata az ellenőrzés szakmai, módszertani előiratainak elkészítése. A bizottságot a NEAK működteti.

(19)27 Az (1) bekezdés szerint kerül finanszírozásra az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OGYÉI) által az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló miniszteri rendeletben foglalt eljárásrend szerint engedélyezett – a gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott protokollban foglalt és meghatározott, nemzetközi irányelveken és hazai szakmai tapasztalatokon alapuló protokollokban foglalt – indikáción túli gyógyszeres kezelés.

(20)28 A műszívkezelés alkalmazásának finanszírozása annak időtartama alatt napidíjjal történik a fekvőbeteg- szakellátásban, amelynek értéke a HBCs súlyszám aktuális forintértékének 0,75-szorosa.

(21)29

1/A. §30

2. §31 A tételes elszámolás alá eső egyszerhasználatos eszközök és implantátumok jegyzékét, kódját, valamint az elszámolásra jogosult intézetek körét az 1. számú melléklet tartalmazza.

2/A. §32 A tételes elszámolás alá eső hatóanyagok jegyzékét, kódját, az elszámolásra jogosult intézetek körét, valamint az adott hatóanyag alkalmazására vonatkozó szakmai és finanszírozási feltételeket – ideértve, amennyiben van, az új beteg bevonására vonatkozó szakmai feltételeket – az 1/A. számú melléklet tartalmazza.

2/B. §33 (1)34 Az egészségügyi szolgáltató az 1/A. számú melléklet szerinti tételes elszámolású gyógyszerek intézményi körének bővítésére irányuló kérelmét az egészségügyi szakmai kollégium illetékes tagozata és az OGYÉI támogató nyilatkozatával az egészségbiztosításért felelős miniszternél kezdeményezi. Az egészségbiztosításért felelős miniszter döntése meghozatala érdekében a NEAK-tól tájékoztatást kér arra vonatkozóan, hogy a kérelem jár-e országos keretemeléssel a beszerzett gyógyszer vonatkozásában.

(2)35 A NEAK a tételes elszámolás alá eső hatóanyagokat tartalmazó gyógyszereket természetben, vagy ha ez valamilyen okból átmenetileg nem lehetséges, pénzügyi keret formájában biztosítja az 1/A. számú melléklet szerinti egészségügyi szolgáltatóknak.

2/C. §36 (1)37 Az 1/A. számú melléklet szerinti egyes tételes elszámolás alá eső hatóanyagok esetében az egy finanszírozási évre vonatkozó országos keretösszeget a NEAK határozza meg, erről az egészségbiztosításért felelős minisztert és az OGYÉI-t tájékoztatja.

(2)38 Az 1/A. számú melléklet szerinti egyes tételes elszámolás alá eső hatóanyagok esetében a tételes elszámolásra jogosult egyes egészségügyi szolgáltatókra jutó, mg-ban, illetve g-ban kifejezett keret (a továbbiakban: intézményi kvóta) felosztását az egészségügyi szakmai kollégium és az OGYÉI javaslatának kikérését követően a NEAK végzi. Az intézményi kvótát úgy kell meghatározni, hogy – országos szinten – tartalék keret is rendelkezésre álljon. A tartalék keret képzésére az intézményi kvóta képzésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(3)39 Tárgyi finanszírozási évre vonatkozó intézményi kvótákat a NEAK gyógyszer-hatóanyagonként a honlapján közzéteszi.

(4)40 Tárgyi finanszírozási évben az intézményi kvóta és a tartalék keret módosítását

a) az egészségbiztosításért felelős miniszter,

b)41 az OGYÉI,

c) a szakmai kollégium, vagy

d) a saját

kezdeményezésére a NEAK végzi.

(5) Az adott egészségügyi szolgáltatóra vonatkozó intézményi kvóta módosításánál figyelembe kell venni a már adott kezelésben részesülő betegek további folyamatos ellátásának biztosítását.

(6) A tételes elszámolás a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 26. § (5) bekezdés b) pontja alapján történik.

(7)42 Az egészségügyi szolgáltató intézményi kvótájának teljesítettségéről a NEAK negyedéves tájékoztatást ad a honlapján.

2/D. §43 Amennyiben az 1/A. számú mellékletben foglalt tételes elszámolás alá eső hatóanyagot – ide nem értve a humán normál immunglobulinokat – tartalmazó gyógyszer kiadására a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 26. § (1) bekezdés c) pontja alapján kerül sor, a beteg a kezelésre az adott hatóanyag országos keretének terhére jogosult.

2/E. §44 (1)45 A tételes elszámolású hatóanyagok beszállítója – az erre szolgáló elektronikus jelentési rendszeren keresztül a szállítólevelek elektronikus feltöltése útján – az egészségügyi szolgáltatónak történt szállításairól folyamatos tájékoztatást ad a NEAK részére.

(2)46 A tételes elszámolásra jogosult egészségügyi szolgáltató a tételes elszámolású hatóanyagok felhasználásáról az adott beteg vonatkozásában a beteg kezelését követő 3 munkanapon belül, az erre szolgáló elektronikus adatlap kitöltésével rögzíti a betegre vonatkozó adatokat az elszámoló rendszerben.

3. § (1)47 A járóbeteg-szakellátás keretében nyújtott ellátások teljesítmény-pontértékét e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.48

(2)49

(3)50

(4)51 A külön jogszabályban meghatározott

a) J0 ellátási szintű laboratóriumokból jelenthető eljárások jegyzékét a 2/a. számú melléklet

b)52

tartalmazza.

(5)53 Nem számolhatók el teljesítményként az adott rendelésen a havi összesített rendelési időt meghaladóan végzett tevékenységek abban az esetben, ha a rendelésen nyújtott – a járóbeteg-szakellátás egyes tevékenységeinek minimális ellátási idejéről szóló 17. számú melléklet szerint, illetve az ott meghatározottak hiányában legalább 2 perc ellátási idő alapján számított – összesített havi ellátási idő meghaladja a tárgyhavi rendelési időt.

(6)54 Az (5) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni a beteg közvetlen jelenlétét nem igénylő tevékenységek végzése, a csoportos tevékenységek végzése, a kizárólag laboratóriumi mintavételi eszköz biztosítása, a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 20. § (4) bekezdése szerinti keresőképtelenség miatti soron kívüli ellátások, valamint a népegészségügyi célú, célzott vastag- és végbélszűréshez kapcsolódó beavatkozások végzése esetén.

(7)55 Ha a 35950 Agy PET/CT vizsgálatra, a 35960 Egésztest PET/CT vizsgálatra, a 35970 Egy testtájék PET/CT vizsgálatra a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 26. § (1) bekezdés a) pontja alapján kerül sor, a beteg a vizsgálatra az adott eljárás országos keretének terhére jogosult.

3/A. §56 Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 59. § (1) bekezdése szerinti egészségügyi szolgáltató havi 2 000 000 forint fix összegű díjra jogosult.

4. § (1) A homogén betegségcsoportokhoz rendelt aktív minősítésű fekvőbeteg-ellátási tevékenység súlyszámértékeit, normatív ápolási idejét és határnapjait e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

(2)57 A 4. számú mellékletben meghatározott HBCs-be sorolt ellátásokat finanszírozás ellenében csak az ott meghatározott intézetek végezhetik.58

(3)59 A 4. számú mellékletben meghatározott ellátások végzésének feltétele a külön jogszabályban meghatározott személyi és tárgyi feltételek folyamatos biztosítása.

(4)60 Amennyiben a NEAK, illetve a működési engedélyt kiadó egészségügyi államigazgatási szerv ellenőrzése során megállapítja, hogy a 4. számú mellékletben szereplő egészségügyi szolgáltató nem felel meg a (3) bekezdésben foglalt feltételnek, kezdeményezi az egészségbiztosításért felelős miniszternél a 4. számú melléklet módosítását.

(5)61 Az egészségbiztosításért felelős miniszter a (4) bekezdésen alapuló kezdeményezések figyelembevételével évente felülvizsgálja a 4. számú mellékletben foglaltakat.

(6)62 Amennyiben az ellátást olyan intézet végzi, amely nincs feltüntetve a 4. számú mellékletben, a teljes kifizetésre abban az esetben kerülhet sor, ha a betegnek a 4. számú mellékletben meghatározott intézetbe történő szállítását akadályozó körülmény fennállását a NEAK ellenőrző hálózatának (fő)orvosa – az ellátás befejezését követő 20. napig benyújtott kérelemre – vizsgálattal megállapítja. Az ápolást indokoló fődiagnózis alapján meghatározott HBCs díja minden esetben elszámolásra kerül.

(7)63 A 4. számú mellékletben meghatározott ellátások során az 1. számú melléklet szerinti eszközök vagy implantátumok felhasználása esetén az eszközök vagy implantátumok elszámolása a NEAK-kal kötött külön szerződés szerint történik.

(8)64 Amennyiben a *HBCs-be tartozó műtétet a 4. számú mellékletben feltüntetett intézetben végezték, de az esetnek a műtét előtti és utáni kezelése más intézetben történt, a kezelő kórház számára a *HBCs abban az esetben számolható el, ha a Kr. 14. számú melléklete szerinti Adatlapon a műtéti beavatkozás mellett feltünteti a beavatkozást végző intézet kódját. A műtét díját az intézetek egymás között elszámolják. Ugyanez az elszámolási szabály vonatkozik a sugárterápiás beavatkozásokra is.

5. §65 A még országosan el nem terjedt, nagyértékű műtéti és diagnosztikus eljárásokat, valamint azok díjtételeit a 8. számú melléklet tartalmazza.

6. §66 (1)67 Egynapos beavatkozás aktív fekvőbeteg-ellátási intézményben és a külön jogszabályban meghatározott járóbeteg-szakellátás keretében nyújtható. Az egynapos beavatkozások felsorolását a 9. számú melléklet tartalmazza. A fekvőbeteg-szakellátásban használt Adatlapon jelentett egynapos beavatkozás – a HBCS csoportba történő besorolás egyéb feltételeinek (fődiagnózis, életkor, egyéb) figyelembevételével – kizárólag a 9. számú melléklet III. pontjában felsorolt, az adott egynapos beavatkozáshoz hozzárendelt HBCS csoportokban számolható el.

(2)68 A 9. számú melléklet I. pontjában felsorolt beavatkozás – a 14. számú mellékletben foglalt kivételekkel – a besorolása szerinti HBCs felső határnapjáig összevonva egy ellátási esetnek minősül az azt követő kórházi felvétellel.

(3)69 Az „E” feladatkódú egynapos ellátást nyújtó osztályok szakmákra vonatkozó ellátási és elszámolási kompetencia listáját a 9/a. számú melléklet tartalmazza.

7. §70 (1) A 10. számú melléklet tartalmazza az aktív fekvőbeteg-ellátási háttér mellett ambuláns formában is nyújtható kúraszerű kezeléseket.

(2)71 Aktív fekvőbeteg-ellátási háttér az egészségügyi intézményen belül, vagy más olyan egészségügyi intézménnyel kötött szerződéssel biztosítható, amely a biztosított számára 30 percen belül elérhető.

(3)72 A 10. számú mellékletben felsorolt meddőségi kezelések közül a 6530, 6540, 6550, 6560 HBCs-ben elszámolható beavatkozási sorozatok kezdete a gyógyszerstimulálási kezelés első napja, második fázisa a petesejtnyerés, maximális időtartama a HBCs felső határnapja. A kezelések a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető meddőségkezelési eljárásokról szóló 49/1997. (XII. 17.) NM rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) előírt számban és gyakorisággal jelenthetők. A kezelések fázisai (a különálló beavatkozások) csak egymást követő sorrendben jelenthetők, az első két beavatkozásért 1,00000 súlyszám külön is elszámolható. A HBCs súlyszámérték tartalmazza a hűtési költségeket is.

(3a)73 A 10. számú mellékletben felsorolt meddőségi kezelések közül a 6570 HBCs-ben elszámolható beavatkozási sorozatok a Rendeletben előírt számban és gyakorisággal jelenthetők. A különálló beavatkozások a 92700 vagy a 92701 OENO kódú eljárás nélkül is elszámolhatók a HBCs súlyszámértékének 50 százalékával.

(4)74 A daganatos betegek kúraszerű kemoterápiás kezeléséről kiállított Adatlapon az egyes kezelési fázisok beavatkozási kódját is fel kell tüntetni.

(4a)75 A Kézikönyvben szereplő kemoterápiás protokollok módosítását, illetve az új protokollok összeállítását a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet szerint befogadott gyógyszerek, alkalmazási előírások, továbbá indikációk szerint a NEAK végzi. A NEAK a javaslatát szakmai véleményezés céljából megküldi az egészségügyi szakmai kollégium illetékes tagozata részére. A NEAK a javaslatát az egészségügyi szakmai kollégium illetékes tagozatának észrevételével együtt megküldi a Finanszírozási Kódkarbantartó Bizottságnak. A Finanszírozási Kódkarbantartó Bizottság a NEAK javaslata, valamint az egészségügyi szakmai kollégium illetékes tagozatának észrevétele alapján alakítja ki a javaslatát, amit megküld az egészségbiztosításért felelős miniszter részére. Az egészségbiztosításért felelős miniszter dönt a javaslatról, amelyet jóváhagyása esetén kihirdet.

(5)76

(6)77

(6a)78 Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló törvény alapján befogadott nappali ellátásra szerződött járóbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltató, valamint az ellátásoknak megfelelő szakmákban nappali kórházi ellátásra szerződött fekvőbeteg szakellátást nyújtó szolgáltató az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 2. § r) pontja szerinti rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátásokat a 18. számú mellékletben meghatározott szabályok és paraméterek alapján számolhatja el.

8. §79 (1) A 11. számú melléklet tartalmazza az eltérő finanszírozást megalapozó dializálási eljárásoknak, valamint a praedializált betegek Erythropoietin ellátásának finanszírozási súlyozási szorzóit.

(2) A praedializált betegek Erythropoietin ellátásának díjazására a művesekezelés finanszírozására szolgáló előirányzat 5,36%-a fordítható.

9. §80 A 12. számú melléklet tartalmazza a fogászati szolgáltatások kódszámát, pontszámát, amely a társadalombiztosítási finanszírozás alapjául szolgál.

9/A. §81 ,,Az Országos Vérellátó Szolgálattól'' a felhasználó intézmények által igényelt vérkészítmények térítési díját a 13. számú melléklet tartalmazza.

9/B. §82 (1) Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 29. § e) pontja szerinti szolgáltatók (a továbbiakban: gondozók) által egyes szakterületeken homogén gondozói gyűjtőkód (a továbbiakban: HGK) is jelenthető elszámolásra. A gondozók által elszámolható tevékenységeket és azok pontértékeit – az e §-ban foglalt szabályoknak megfelelően – a 2. számú, a 15. számú és a 15/a. számú melléklet tartalmazza.

(2) A HGK a 15. számú mellékletben foglalt kódokkal együttesen nem jelenthető elszámolásra.

(3) A HGK a 2. számú mellékletben foglalt kódokkal – szakmai kompetencia fennállása esetén – együttesen is jelenthető, amely alól kivételt képeznek azok az eljárások, amelyek a 15. számú mellékletben is szerepelnek.

(4) A gondozók egy HGK-t jelenthetnek elszámolásra. A HGK magában foglalja az orvosi vizsgálatot, az orvosi kontroll vizsgálatot, a gondozási stratégia felállítását, a gondozói szakellátás jogszabályoknak megfelelő dokumentálását, valamint a további gondozási szakellátás lépéseit.

(5) Egy biztosított részére, ugyanazon megjelenési napon, ugyanazon gondozó által nyújtott gondozási szakellátás minden esetben egy gondozói szakellátásnak minősül.

(6) Neurológiai, gyermek- és ifjúságpszichiátriai HGK-t a pszichiátriai gondozók jelenthetnek. Drogbetegellátási, alkohológiai és addiktológiai HGK-t pszichiátriai és addiktológiai gondozók is jelenthetnek.

9/C. §83 Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 28/A. §-a szerinti havi fix összegű díjazás mértékét e rendelet 16. számú melléklete tartalmazza.

9/D. §84 (1) Az egészségügyi intézmény a rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás esetében a 18. számú mellékletben foglalt Nappali Ellátási Programcsoportokhoz (a továbbiakban: NEPCs) rendelt súlyszám alapján részesül díjazásban. A NEPCs-be sorolás módszertanát a HBCs besorolás módszertanáról rendelkező miniszteri rendelet tartalmazza.

(2) Az ellátott eset NEPCs-jének meghatározásában a besorolási tényezőket a (3) és (4) bekezdésben meghatározott sorrendben kell a csoportosításnál figyelembe venni.

(3) Az ellátott eseteket a besorolási tényezők alapján első lépésben a NEPCs főcsoportjához kell rendelni. A főcsoportokon belüli csoportokat

a) az alapdiagnózis,

b) a fődiagnózis és

c) a besorolási tényezőnek számító beavatkozások

határozzák meg.

(4) A rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése szerinti beutalóval, rehabilitációs ellátási programonként, az egészségbiztosításért felelős miniszter rendeletében meghatározott szakorvos javaslata alapján vehető igénybe.

(5) Ismételt rehabilitáció ellátási programja az egészségbiztosításért felelős miniszter rendeletében az ismétlésre vonatkozóan meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

9/E. §85 (1) A rehabilitáció kezdő időpontja az adott szolgáltatónál végzett rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátáshoz tartozó első rehabilitációs ellátási esemény első kezelési napja.

(2) A rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás időtartama a rehabilitáció kezdő napja és a rehabilitáció befejezésének utolsó napja között eltelt valamennyi hivatalos munkarend szerinti munkanap.

(3) A kezelési napok száma a rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás (2) bekezdésben foglalt időtartama alatt azon napok száma, amelyeken a beteg részére az ellátási program alapján az ellátásnak megfelelő rehabilitációs beavatkozásokat végeztek.

(4) A rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás besorolásakor az elszámolt napok száma a (3) bekezdésben foglalt kezelési napok számával egyezik meg.

(5) Alsó határnap az adott NEPCs-re kezelési napokban meghatározott alsó határérték.

(6) Felső határnap az adott NEPCs-re napokban meghatározott felső határérték, amely a rehabilitáció kezdő időpontjából kezdődően, a hivatalos munkarend szerinti kezelési szünetnek minősülő napok figyelembevétele nélkül kerül meghatározásra.

(7) A maximális kezelési napok száma a NEPCs-re meghatározott felső határnapon belül elvégezhető kezelési napok maximális száma.

9/F. §86 (1) Minden NEPCs-en belül meg kell különböztetni a normál, a rövid, és a hosszú ellátási eseteket az alábbiak szerint:

a) normál ellátási esetnek minősül az ellátás, ha a rehabilitáció időtartama az adott NEPCs-re a 18. számú mellékletben megállapított alsó és felső határnap között van, és ezen belül a kezelési napok száma nem haladta meg az ellátásra meghatározott maximális kezelési napok számát;

b) rövid időtartamban végzett ellátásnak minősül az ellátás, ha a kezelési napok száma nem érte el az alsó határnapot;

c) hosszú ellátásnak minősül az ellátás, ha a rehabilitáció időtartama a rehabilitáció kezdő napjától számítva meghaladta a felső kezelési határnapot.

(2) A felső kezelési határnapon felül teljesített rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás kezelési napjaira a rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátást nyújtó szolgáltató részére finanszírozási napi díj elszámolása nem történhet, kivéve a (3) bekezdésben foglaltak alapján végzett ellátásokat.

(3)87 A rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás ismétlésére vonatkozóan az egészségbiztosításért felelős miniszter rendeletében meghatározott szabálytól eltérően, a NEAK

a) legfeljebb a rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás felső határnapját követő 10. napig benyújtott kérelem esetén, és

b)88 az OEP ellenőrző főorvosának jóváhagyása alapján

az ellátást legfeljebb egy alkalommal, legfeljebb a NEPCs-re meghatározott maximális kezelési nappal és felső határnappal egyező időtartamban meghosszabbíthatja, amennyiben az egészségbiztosításért felelős miniszter rendeletében meghatározott feltételek fennállnak.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kategóriákban a NEPCs-re a 18. számú mellékletben meghatározott alap finanszírozási napi díj számolható el az alábbiak szerint:

a) teljes ellátás esetén a teljesített rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátási kezelési napokra a finanszírozási napi díj 100%-a számolható el,

b) rövid időtartamban teljesített rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátási kezelési napokra a finanszírozási napi díj 70%-a számolható el,

c) a (3) bekezdés szerint engedélyezett, felső határnapot meghaladóan teljesített rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátási kezelési napokra a finanszírozási napi díj 100%-a számolható el.

(5) Az egészségbiztosításért felelős miniszter rendeletében előírt ismételhetőségi határidő előtt elkezdett újabb rehabilitációs program kezelési napjaira finanszírozás nem fizethető.

(6) Az egészségbiztosításért felelős miniszter rendeletében előírt ismétlési számot meghaladóan végzett rehabilitációs programra finanszírozás nem fizethető.

9/G. §89 Intézményi várólistát és intézményi előjegyzési listát a 19. számú mellékletben meghatározott ellátások esetében kell vezetni.

10. § (1) Ez a rendelet 1993. május 1-jén lép hatályba.

(2)90

(3)91

11. §92 (1) Az 1. számú mellékletnek az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet, valamint a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról szóló 35/2010. (V. 14.) EüM rendelet (a továbbiakban: Módr.) 1. mellékletével megállapított, a 2. számú mellékletnek a Módr. 3. mellékletével megállapított, a 3. számú mellékletnek a Módr. 4. mellékletével megállapított, a 4. számú mellékletnek a Módr. 5. mellékletével megállapított, a 8. számú mellékletnek a Módr. 7. mellékletével megállapított, a 9. számú mellékletnek a Módr. 8. mellékletével megállapított, a 10. számú mellékletnek a Módr. 9. mellékletével megállapított, valamint a 14. számú mellékletnek a Módr. 10. mellékletével megállapított rendelkezéseit a 2010. június 1-jei teljesítményekre kell először alkalmazni.

(2) Az 1/A. számú mellékletnek a Módr. 2. mellékletével megállapított, valamint a 4. számú mellékletnek a Módr. 6. mellékletével megállapított rendelkezéseit a 2010. július 1-jei teljesítményekre kell először alkalmazni.

12. §93 (1) Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet, valamint az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 29/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: Módr2.)

a) 3. § (3) bekezdésével módosított 2. számú mellékletet, kivéve a Módr2. 3 melléklet 1. és 19. pontjával megállapított részét,

b) 3. § (4) bekezdésével módosított 2. számú mellékletet,

c) 3. § (5) bekezdésével módosított 3. számú mellékletet, kivéve a Módr2. 5. melléklet 2. pontjával megállapított részét,

d) 3. § (6) bekezdésével módosított 4. számú mellékletet, kivéve a Módr2. 6. melléklet 8. pontjával megállapított részét,

e) 3. § (7) bekezdésével módosított 8. számú mellékletet, kivéve a Módr2. 7. melléklet 2. és 4. pontjával megállapított részét,

f) 3. § (8) bekezdésével módosított 9. számú mellékletet,

g) 3. § (9) bekezdésével módosított 10. számú mellékletet,

h)94

i) 3. § (11) bekezdésével módosított 14. számú mellékletet,

j) 3. § (12) bekezdésével megállapított 16. számú mellékletet

a 2011. január 1-jei teljesítményektől kell alkalmazni.

(2) A Módr2.

a) 3. § (1) bekezdésével módosított 1. számú mellékletet,

b) 3. § (2) bekezdésével módosított 1/A. számú mellékletet,

c) 3. § (3) bekezdésével módosított 2. számú mellékletnek a Módr2. 3. melléklet 1. és 19. pontjával megállapított részét,

d) 3. § (5) bekezdésével módosított 3. számú mellékletnek a Módr2. 5. melléklet 2. pontjával megállapított részét,

e) 3. § (6) bekezdésével módosított 4. számú mellékletnek a Módr2. 6. melléklet 8. pontjával megállapított részét,

f) 3. § (7) bekezdésével módosított 8. számú mellékletnek a Módr2. 7. melléklet 2. és 4. pontjával megállapított részét

a 2011. április 1-jei teljesítményektől kell alkalmazni.

13. §95 Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról szóló 5/2011. (II. 28.) NEFMI rendelet 1. § (1) bekezdésével módosított 3. számú mellékletet, valamint 1. § (2) bekezdésével módosított 10. számú mellékletet a 2011. márciusi kifizetésektől kell alkalmazni.

14. §96 Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet, valamint az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető ellátások szakmai feltételeiről szóló 16/2002. (XII. 12.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 36/2011. (VI. 27.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: Módr3.) 1. §-ával módosított 1. § (21) bekezdést, a Módr3. 4. § (1) bekezdésével módosított 3. számú mellékletet, a Módr3. 4. § (2) bekezdésével módosított 4. számú mellékletet, a Módr3. 4. § (3) bekezdésével megállapított 9. számú mellékletet, a Módr3. 4. § (4) bekezdésével módosított 10. számú mellékletet, valamint a Módr3. 5. §-ával módosított 6. § (1) bekezdést a 2011. júliusi teljesítésektől kell alkalmazni.

15. §97 Járóbeteg-szakellátás keretében 2013. január 1-jétől a gyártástól számított 12 évnél idősebb berendezéssel végzett CT, MRI vizsgálat csak akkor számolható el, ha az a 2012. december 31-én hatályos szabályok szerint elszámolható volt.

16. §98 Az egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 36/2014. (IV. 30.) EMMI rendelettel megállapított 12. számú mellékletben foglaltakat a 2014. január havi kifizetésektől kell alkalmazni.

17. §99 Az egyes egészségbiztosítási, egészségügyi és szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 2.) EMMI rendelettel megállapított 1., 1/A., 2., 3., 4. és 17. számú mellékletben foglaltakat a 2015. január havi teljesítésektől kell alkalmazni.

18. §100 A 2. számú mellékletnek az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról szóló 36/2015. (VII. 15.) EMMI rendelettel megállapított rendelkezését a 2015. május 31-ét követő teljesítményekre kell alkalmazni.

19. §101 Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet és a gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosításáról szóló 17/2016. (VII. 22.) EMMI rendelettel megállapított 3. számú mellékletben foglaltakat a 2016. augusztus havi teljesítmények elszámolásától kell alkalmazni.

20. §102 Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet és az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosításáról szóló 36/2017. (XII. 27.) EMMI rendelettel módosított 8. számú mellékletben foglaltakat a 2017. november havi teljesítmények elszámolásától kell alkalmazni.

21. §103 Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról szóló 19/2018. (VII. 5.) EMMI rendelettel módosított 12. számú mellékletben foglaltakat a 2018. január havi teljesítmények elszámolásától kell alkalmazni.

22. §104 Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról szóló 30/2019. (XII. 14.) EMMI rendelet 2. mellékletével megállapított 16. számú melléklet szerinti díjakra 2019. szeptember hónaptól jogosultak az egészségügyi szolgáltatók.

1. számú melléklet a 9/1993. (IV. 2.) NM rendelethez105

Tételes elszámolás alá eső egyszerhasználatos eszközök és implantátumok jegyzéke, kódja, valamint az elszámolásra jogosult intézetek köre

1. 01000 Gerinc belső fixációs implantátum

Elszámolásra jogosult intézetek:

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

2880 Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2903 Országos Klinikai Idegtudományi Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

H915 Budai Egészségközpont Kft.

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

R787 Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház

 

2. 01001 HALO készülék

Elszámolásra jogosult intézetek:

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

2734 Zala Megyei Kórház

2747 Kanizsai Dorottya Kórház, Nagykanizsa

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

2880 Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2903 Országos Klinikai Idegtudományi Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

R787 Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház

 

3. 01010 Scoliosis implantátum

Elszámolásra jogosult intézetek:

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2912 Pécsi Tudományegyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

H915 Budai Egészségközpont Kft.

 

4. 01050 Közép- és belsőfül hallásjavító implantátum és processzor

Elszámolásra jogosult intézetek:

2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

 

5. 01062 Érprotézisek gyűrűs vagy külső spirál erősítéssel (egyenes protézis, Y protézis)

Elszámolásra jogosult intézetek:

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya

1928 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján

2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

2734 Zala Megyei Kórház

2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

2879 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház

2880 Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet

2889 Szent Imre Kórház

2891 Uzsoki utcai Kórház

2896 Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

M934 Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros

N511 Szent Margit Kórház

N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

N593 Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet, Cegléd

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

 

6. 01063 Érprotézis dialízis shunt készítéséhez

Elszámolásra jogosult intézetek:

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

2734 Zala Megyei Kórház

2896 Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

 

7. Keringéstámogató eszközök

7/a. 01080 Felnőtt szívműtétekhez használt szívstabilizátor és tartozékai vagy oxigenátor csőkészlettel

Elszámolásra jogosult intézetek:

2734 Zala Megyei Kórház

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2896 Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

 

7/b. 01081 Gyermek szívműtétekhez használt szívstabilizátor és tartozékai vagy oxigenátor csőkészlettel

Elszámolásra jogosult intézetek:

2896 Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

 

7/c. 01504 Rövidtávú keringéstámogató eszközök és tartozékai (IABP)

Elszámolásra jogosult intézetek:

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2734 Zala Megyei Kórház

2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

2891 Uzsoki utcai Kórház

2893 Állami Szívkórház, Balatonfüred

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2896 Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

M915 Betegápoló Irgalmas Rend

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

 

7/d. 01521 Hosszútávú keringéstámogató eszközök és tartozékai (műszív)

Elszámolásra jogosult intézetek:

2896 Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet

2915 Semmelweis Egyetem

 

7/e. 01523 Középtávú keringéstámogató eszközök és tartozékai (ECMO)

Elszámolásra jogosult intézetek:

2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2896 Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet

2906 Országos Onkológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

 

8. 01090 Pacemakerek, implantálható kardioverter-defibrillátorok és elektrodáik

Elszámolásra jogosult intézetek:

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1663 Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet

1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2734 Zala Megyei Kórház

2893 Állami Szívkórház, Balatonfüred

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2896 Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

M915 Betegápoló Irgalmas Rend

N593 Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet, Cegléd

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

 

9. 01110 Szívbillentyűk (mű, biológiai)

Elszámolásra jogosult intézetek:

2734 Zala Megyei Kórház

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2896 Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

 

10. Kardiológiai ablációs és elektroanatómiai térképező katéterek

10/a. 01123 Kardiológiai ablációs katéterek

Elszámolásra jogosult intézetek:

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2734 Zala Megyei Kórház

2893 Állami Szívkórház, Balatonfüred

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2896 Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

M915 Betegápoló Irgalmas Rend

N593 Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet, Cegléd

 

10/b. 01124 Kardiológiai elektroanatómiai térképező katéter

Elszámolásra jogosult intézetek:

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2734 Zala Megyei Kórház

2893 Állami Szívkórház, Balatonfüred

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2896 Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

M915 Betegápoló Irgalmas Rend

N593 Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet, Cegléd

11. 01130 Ventriculo-atrialis shunt, ventriculo-peritonealis shunt, lumbo-peritonealis shunt

Elszámolásra jogosult intézetek:

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

2880 Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2903 Országos Klinikai Idegtudományi Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

 

12. 01140 Peritoneo-venosus shunt

Elszámolásra jogosult intézetek:

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

R787 Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház

 

13. 01150 Transjuguláris, intrahepatikus porto-cavalis shunt (TIPS)

Elszámolásra jogosult intézetek:

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

 

14. 0117A Sűrűfonatú öntáguló intracranialis stent

Elszámolásra jogosult intézetek:

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2903 Országos Klinikai Idegtudományi Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

 

15. 01204 Orbitális implantátum

Elszámolásra jogosult intézetek:

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2915 Semmelweis Egyetem

 

16. 01310 Felszínpótló csípőízületi protézis

Elszámolásra jogosult intézetek:

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

 

17. 01323 Felszínpótló bokaízületi protézis

Elszámolásra jogosult intézetek:

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

 

18. Maxillo-faciális belső fixációs eszközök és helyreállító protesisek, ideértve a CAD-CAM eljárással tervezett koponya- és arccsontpótlást is

18/a. 01338 Maxillo-faciális belső fixációs eszközök

Elszámolásra jogosult intézetek:

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2734 Zala Megyei Kórház

2880 Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

R787 Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház

 

18/b. 01340 CAD-CAM eljárással tervezett koponya- és arccsontpótló eszközök

Elszámolásra jogosult intézetek:

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet

2903 Országos Klinikai Idegtudományi Intézet

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

 

18/c. 01343 Maxillo-faciális helyreállító protézisek

Elszámolásra jogosult intézetek:

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

 

19. 01339 Gyógyszerkibocsátó coronaria stent

Elszámolásra jogosult intézetek:

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2734 Zala Megyei Kórház

2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

2893 Állami Szívkórház, Balatonfüred

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2896 Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

M915 Betegápoló Irgalmas Rend

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

 

20. 01346 Implantálható tartós ér- és epiduralis katéter

Elszámolásra jogosult intézetek:

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1487 Dr. Bugyi István Kórház, Szentes

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1928 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2734 Zala Megyei Kórház

2872 Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza

2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

2889 Szent Imre Kórház

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2906 Országos Onkológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

 

21. 01349 Mamma protézis

Elszámolásra jogosult intézetek:

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1663 Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet

2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

2880 Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak

2889 Szent Imre Kórház

2891 Uzsoki utcai Kórház

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2906 Országos Onkológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N511 Szent Margit Kórház

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

R787 Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház

 

22. 01350 Tissue expander, extender

Elszámolásra jogosult intézetek:

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

2872 Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza

2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

2880 Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak

2889 Szent Imre Kórház

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2906 Országos Onkológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N511 Szent Margit Kórház, Budapest

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

 

23. 01351 Mély-rectum és nyelőcső műtétek során használt anastomosis-varrógépek és tárak

Elszámolásra jogosult intézetek:

1084 Bajai Szent Rókus Kórház

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1243 Orosházi Kórház

1454 Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely - Makó

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1663 Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet

1865 Vaszary Kolos Kórház, Esztergom

1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya

1903 Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet, Balassagyarmat

1928 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján

2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa

2095 Jávorszky Ödön Kórház, Vác

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2162 Siófoki Kórház-Rendelőintézet

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

2535 Magyar Imre Kórház, Ajka

2586 Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő, Pápa

2734 Zala Megyei Kórház

2747 Kanizsai Dorottya Kórház, Nagykanizsa

2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

2879 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház

2880 Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet

2889 Szent Imre Kórház

2891 Uzsoki utcai Kórház

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2906 Országos Onkológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

M915 Betegápoló Irgalmas Rend

M934 Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros

N511 Szent Margit Kórház, Budapest

N582 Dombóvári Szent Lukács Kórház

N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

N590 Kiskunhalasi Semmelweis Kórház

N593 Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet, Cegléd

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

R787 Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház

 

24. 0135C Nyílt tüdőműtét során használt varrógépek és tárak

Elszámolásra jogosult intézetek:

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2897 Országos Korányi Pulmonológiai Intézet

2906 Országos Onkológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

 

25. 0135E Egyszer használatos eszköz vacuum core biopszia (VCB) Mammotome-hoz

Elszámolásra jogosult intézetek:

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

 

26. Video-thoracoscopos mellkasi (VATS) reszekció során felhasznált bizonyos egyszerhasználatos eszközök

26/a. 0135F Video-thoracoscopos mellkasi (VATS) anatómiai reszekció során felhasznált bizonyos egyszerhasználatos eszközök (ideértve: varrógépek és tárak, lágyrészeltartó gyűrű, lebenykiemelő zsák, elektromos vagy ultrahangos egyszerhasználatos videothoracoscopos vágóeszköz)

Elszámolásra jogosult intézetek:

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2897 Országos Korányi Pulmonológiai Intézet

2906 Országos Onkológiai Intézet

2915 Semmelweis Egyetem

2912 Pécsi Tudományegyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

26/b. 0135L Video-thoracoscopos mellkasi (VATS) atípusos reszekció során felhasznált bizonyos egyszerhasználatos eszközök (ideértve: varrógépek és tárak)

Elszámolásra jogosult intézetek:

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2897 Országos Korányi Pulmonológiai Intézet

2906 Országos Onkológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

 

27. 0135G Kolorectalis laparoszkopós bélműtétek során használt varrógépek, tárak és kiegészítő eszközök

Elszámolásra jogosult intézetek:

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1663 Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet

1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya

1903 Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet, Balassagyarmat

2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

2734 Zala Megyei Kórház

2747 Kanizsai Dorottya Kórház, Nagykanizsa

2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

2879 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház

2880 Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet

2889 Szent Imre Kórház

2891 Uzsoki utcai Kórház

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2906 Országos Onkológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

N590 Kiskunhalasi Semmelweis Kórház

N591 Szigetvári Kórház

N593 Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet, Cegléd

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

R787 Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház

 

28. 0135K Húgyhólyag laparoszkopós műtétek során használt varrógépek, tárak és kiegészítő eszközök

Elszámolásra jogosult intézetek:

2879 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

 

29. 01360 Injektálható implantátum a vesico-ureterális reflux és az inkontinencia kezeléséhez

Elszámolásra jogosult intézetek:

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

2872 Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza

2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

 

30. 01370 Végtagmegőrző endoprotézis (rosszindulatú alapbetegség kezelésében)

Elszámolásra jogosult intézetek:

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

 

31. Biológiai implantátum (konzerv csont, porc, ín, szaruhártya, keratinocyta, egyéb)

31/a. 01401 Biológiai implantátum (konzerv csont)

Elszámolásra jogosult intézetek:

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

 

31/b. 01402 Biológiai implantátum (porc)

Elszámolásra jogosult intézetek:

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

 

31/c. 01403 Biológiai implantátum (ín)

Elszámolásra jogosult intézetek:

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

 

31/d. 01404 Biológiai implantátum (szaruhártya)

Elszámolásra jogosult intézetek:

2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

 

31/e. 01405 Biológiai implantátum (keratinocyta)

Elszámolásra jogosult intézetek:

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

 

31/f. 01407 Biológiai implantátum (konzervált amnion)

Elszámolásra jogosult intézetek:

2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

 

31/g. 01409 Biológiai implantátum, egyéb (kivétel: csont, porc, ín szaruhártya, keratinocyta)

Elszámolásra jogosult intézetek:

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

 

32. 01501 Aorta stent-graftok

Elszámolásra jogosult intézetek:

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

 

33. 01502 Szembetegségek kezeléséhez szükséges Ruthenium applikátor

Elszámolásra jogosult intézetek:

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

 

34. 01503 Műanyag keratoprotézis

Elszámolásra jogosult intézetek:

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2915 Semmelweis Egyetem

 

35. 01505 Percután rádiófrekvenciás máj-tumor ablációs eszköz

Elszámolásra jogosult intézetek:

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2734 Zala Megyei Kórház

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet

2889 Szent Imre Kórház

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2906 Országos Onkológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

 

36. 01506 Baclofen-pumpa

Elszámolásra jogosult intézetek:

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2903 Országos Klinikai Idegtudományi Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

 

37. 01507 Légúti stentek

Elszámolásra jogosult intézetek:

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

2897 Országos Korányi Pulmonológiai Intézet

2906 Országos Onkológiai Intézet

2915 Semmelweis Egyetem

 

38. Neuropacemaker

38/a. 01508 Mély agyi stimulátor (pacemaker)

38/b. 01520 Gerincvelői stimulátor (pacemaker)

Elszámolásra jogosult intézetek:

2880 Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2903 Országos Klinikai Idegtudományi Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

 

39. Urethra stent, ureter stent

39/a. 01509 Urethra stent

Elszámolásra jogosult intézetek:

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

 

39/b. 01514 Ureter stent

Elszámolásra jogosult intézetek:

2879 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

 

40. 01510 Hereprotézis

Elszámolásra jogosult intézetek:

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

2872 Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza

2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet

2879 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház

2880 Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2906 Országos Onkológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

 

41. 01524 Égési sérültek ellátásához használt bőrpótló készítmény

Elszámolásra jogosult intézetek:

2872 Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

 

42. 01517 Vékonybél endoszkópos kapszula

Elszámolásra jogosult intézetek:

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1865 Vaszary Kolos Kórház, Esztergom

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2734 Zala Megyei Kórház

2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet

2880 Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet

2889 Szent Imre Kórház

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

 

43. Antiglaucoma implantátum

43/a. 01518 Antiglaucoma shunt implantátum

Elszámolásra jogosult intézetek:

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

 

43/b. 01519 Antiglaucoma fascia lata implantátum

Elszámolásra jogosult intézetek:

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

 

44. 01600 Beültethető szívmonitor

Elszámolásra jogosult intézetek:

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1663 Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet

1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2734 Zala Megyei Kórház

2893 Állami Szívkórház, Balatonfüred

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2896 Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

M915 Betegápoló Irgalmas Rend

N593 Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet, Cegléd

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

 

45. 01700 Radioterápia során fellépő orális mucositis gyógyítására és megelőzésére alkalmas bevonószer

Elszámolásra jogosult intézetek:

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

2891 Uzsoki utcai Kórház

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2906 Országos Onkológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

 

46. 01111 Mellkasi aorta aneurysma/dissectio műtéti ellátása során használt hibrid graft

Elszámolásra jogosult intézetek:

2915 Semmelweis Egyetem

2896 Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

1/A. számú melléklet a 9/1993. (IV. 2.) NM rendelethez106

Tételes elszámolás alá eső hatóanyagok jegyzéke és kódja, indikációs területek és a felírásra jogosultak köre

1/a1.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Felnőttkori súlyos luminaris Crohn-betegség (18 éves kor felett és CDAI > 300) kezelésére – a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján:

Megfelelő válaszkészség esetén (CDAI minimum 70 pontos csökkenése) a kezelés folytatható mellékhatás, hatásvesztés vagy progresszió megjelenéséig, azonban a kezelőorvosnak mérlegelnie kell a kezelés felfüggesztését legalább 6 hónapja tartó stabil remisszió esetén. Amennyiben a kezelés felfüggesztésre kerül, panaszmentes időszakot követő relapszus esetében a kezelés ismétlése megkísérelhető. Folyamatos kezelés alatt álló betegek esetén a betegség súlyosságát legkésőbb 12 havonta újra szükséges értékelni a kezelés további folytatásának elbírálása érdekében. Mellékhatás vagy hatásvesztés esetén készítményváltás lehetséges.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06052 adalimumab

06053 infliximab

06056 ustekinumab

06005 vedolizumab

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

2734 Zala Megyei Kórház

2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet

2880 Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N511 Szent Margit Kórház, Budapest

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

1/a2.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Felnőttkori (18 éves kor felett) komplex perianális (tályogot drenáló vagy magas trans-sphincterikus vagy többnyílású vagy rectovaginális komponensű vagy rektális gyulladással járó) vagy enterocutan fisztulával járó Crohn-betegség kezelésére, amennyiben legalább három hónapig alkalmazott hagyományos gyógykezelés (antibiotikum és immunszupresszió és tályogot drenáló komplex fisztula esetében drenázs) ellenére a sipolyok aktivitása nem csökken, vagy a hagyományos gyógykezelés toxicitása miatt nem alkalmazható a teljes indukciós kezelés időtartamáig, ezt követően a megfelelő válaszkészség elérése esetében (PDAI legalább 3 pontos csökkenése) a kezelés kezdetétől számított egy évig (mellékhatás, hatásvesztés vagy progresszió esetében a készítményváltás lehetséges), ezt követően a teljes remissziót elérő betegekben, évente ismételt vizsgálómódszerekkel igazolt hatékonyság megtartásáig - a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06052 adalimumab

06053 infliximab

06056 ustekinumab

06005vedolizumab

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

2734 Zala Megyei Kórház

2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet

2880 Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N511 Szent Margit Kórház, Budapest

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

1/b1.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Gyermekkori súlyos, aktív luminális Crohn-betegség (6 éves kortól betöltött 18 éves korig) kezelésére (PCDAI>30) – amennyiben legalább három hónapig alkalmazott hagyományos gyógykezelés (szteroid és immunszuppresszív terápia együttes alkalmazása) ellenére a betegség aktivitása igazoltan nem csökken, vagy a hagyományos gyógykezelés dokumentált toxicitás miatt nem alkalmazható – három hónapig, ezt követően megfelelő válaszkészség esetén (PCDAI 50%-os csökkenése) a kezelés kezdetétől számított egy évig (mellékhatás, hatásvesztés vagy progresszió esetében a készítményváltás lehetséges), ezt követően a teljes klinikai remissziót elérő betegekben, évente ismételt vizsgálómódszerekkel igazolt hatékonyság megtartásáig – a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján.

Folyamatos, egy éven túli kezelés alatt álló betegek esetén a betegség súlyosságát legkésőbb 12 havonta újra szükséges értékelni, tartós (legalább 6 hónapja tartó), stabil remisszió esetén a kezelés felfüggeszthető.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06052 adalimumab

06053 infliximab

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

2734 Zala Megyei Kórház

2872 Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza

2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet

2880 Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

1/b2.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Súlyos aktív fisztulázó gyermekkori Crohn-betegségben (6 éves kortól betöltött 18 éves korig) – amennyiben az életminőséget nagymértékben rontó fisztula/fisztulák a hagyományos gyógykezelés (antibiotikum és immunszuppresszív terápia) ellenére nem javulnak – három hónapig, ezt követően megfelelő válaszkészség esetén (fisztula záródás, illetve fisztulák számának csökkenése esetén) további kilenc hónapig (panaszmentes időszakot követő relapszus fellépésekor ismételt terápia megkísérelhető) – a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján. Ezt követően a teljes klinikai remissziót elérő betegekben, évente ismételt vizsgálómódszerekkel igazolt hatékonyság megtartásáig – a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján.

Folyamatos, egy éven túli kezelés alatt álló betegek esetén a betegség súlyosságát legkésőbb 12 havonta újra szükséges értékelni, tartós (legalább 6 hónapja tartó), stabil remisszió esetén a kezelés felfüggeszthető.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06052 adalimumab

06053 infliximab

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

2734 Zala Megyei Kórház

2872 Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza

2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet

2880 Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

2/a.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Felnőttkori súlyos (18 éves kor felett, Mayo score ł 9) colitis ulcerosa kezelésére, a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján, amennyiben adekvát immunszupresszió mellett (legalább 2 mg/ttkg vagy a legnagyobb tolerálható dózisú azathioprin) igazolt szisztémás szteroidfüggőség (3 hónapon túl szisztémásan ł 10 mg/nap prednisolon ekvivalens dózis) esetén a szteroid adagjának csökkenésekor relapszus (endoszkópos Mayo subscore ł 2) igazolható, vagy 3 hónapon át tartó adekvát hagyományos (szteroid indukciós, majd 3 hónapos fenntartó immunszuppresszív) kezelésre nem reagáló súlyos betegségformában (Mayo score > 9 és endoszkópos Mayo subscore ł 2), három hónapig, ezt követően kizárólag megfelelő válaszkészség esetén (Mayo score minimum 3 pontos csökkenése) a kezelés kezdetétől számítva legfeljebb egy évig. Akut lefolyású, fulmináns forma, fenyegető colectomia esetén a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendelet alapján adható.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06053 infliximab

06052 adalimumab

06005 vedolizumab

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

2734 Zala Megyei Kórház

2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet

2880 Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N511 Szent Margit Kórház, Budapest

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

3.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Spondylitis ankylopoeticában, amennyiben radiológiailag legalább 2-es stádiumú bilateralis, vagy 3-as, 4-es stádiumú unilateralis sacroileitis, és legalább 3 hónapja háti fájdalom, frontális és sagittális síkban beszűkült gerinc-, illetve beszűkült légzőmozgás igazolt, és a BASDAI aktivitási index > 40, és kettő vagy több különböző nem szteroid gyulladásgátló maximális vagy tolerálható dózisban történő alkalmazása ellenére a betegség aktivitása igazoltan nem csökkent, három hónapig, ezt követően megfelelő válaszkészség esetén (BASDAI index minimum relatív 50%-os csökkenése esetén) a remisszió fennállásáig - a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján. Folyamatos, egy éven túli kezelés alatt álló betegek esetén a betegség súlyosságát legkésőbb 12 havonta újra szükséges értékelni, tartós (legalább 6 hónapja tartó) stabil remisszió esetén a dózis csökkentése lehetséges, a kezelés felfüggeszthető.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06051 etanercept

06052 adalimumab

06053 infliximab

06055 golimumab

06050 certolizumab-pegol

06067 szekukinumab

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1865 Vaszary Kolos Kórház, Esztergom

2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2907 Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

8002 MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

M915 Betegápoló Irgalmas Rend

N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N597 Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

R787 Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

4.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Aktív, súlyos arthritis psoriaticában szenvedő beteg részére, amennyiben axiális érintettség esetén a BASDAI aktivitási index (0-100) átlaga több, mint 40, és kettő vagy több különböző nem szteroid gyulladásgátló maximális vagy tolerálható dózisban történő alkalmazása ellenére a betegség aktivitása igazoltan nem csökken, vagy perifériás érintettség esetén (aktivitási index 5,1 DAS28 érték felett) legalább 3 hónapig tartó DMARD terápia hatására (metotrexát, szulfaszalazin, ciklosporin, leflunomid) a betegség aktivitása igazoltan nem csökken vagy súlyos bőrérintettség esetén (PASI nagyobb, mint 15) reumatológus és bőrgyógyász szakorvos dokumentált közös döntését követően három hónapig, ezt követően kizárólag megfelelő válaszkészség (BASDAI index minimum relatív 50%-os csökkenése, vagy DAS28 aktivitási index csökkenése 3 hónap kezelést követően minimum 0,6 és 6 hónap kezelést követően minimum 1,2; vagy a PASI index minimum relatív 50%-os csökkenése) esetén a remisszió fennállásáig (készítményváltás lehetséges mellékhatás esetén) - a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján. Folyamatos, egy éven túli kezelés alatt álló betegek esetén a betegség súlyosságát legkésőbb 12 havonta újra szükséges értékelni, tartós (legalább 6 hónapja tartó) stabil remisszió esetén a dózis csökkentése lehetséges, a kezelés felfüggeszthető.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06051 etanercept

06052 adalimumab

06053 infliximab

06055 golimumab

06067 szekukinumab

06068 ixekizumab

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1865 Vaszary Kolos Kórház, Esztergom

2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2907 Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

8002 MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

M915 Betegápoló Irgalmas Rend

N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N597 Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

R787 Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

5.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Súlyos tünetekkel (PASI ł 15 vagy BSA ł 10 vagy DLQI ł 10) járó plakkos psoriasisban szenvedő beteg részére, standard szisztémás kezeléssel (acitrein, cyclosporin, metotrexát, fototerápia [szűk spektrumú UVB vagy PUVA]) szembeni dokumentált intolerancia vagy kontraindikáció esetén, illetve amennyiben legalább 3 hónapig tartó standard szisztémás kezelés ellenére a PASI (amennyiben a PASI nem meghatározható, a BSA) vagy a DLQI csökkenés mértéke nem éri el az 50%-ot, bőrgyógyász, illetve súlyos arthritis psoriatica egyidejű fennállása esetén bőrgyógyász és reumatológus szakorvos dokumentált közös döntését követően három hónapig, ezt követően kizárólag megfelelő válaszkészség (PASI minimum relatív 50%-os csökkenése) esetén a remisszió fennállásáig (mellékhatás vagy hatástalanság esetén készítményváltás lehetséges) - a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján.

Folyamatos, egy éven túli kezelés alatt álló betegek esetén a betegség súlyosságát legkésőbb 12 havonta újra szükséges értékelni, tartós (legalább 6 hónapja tartó) stabil remisszió esetén a dózis csökkentése lehetséges, a kezelés felfüggeszthető.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06051 etanercept

06052 adalimumab

06053 infliximab

06056 ustekinumab

06067 szekukinumab

06068 ixekizumab

06074 guszelkumab

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

6/a1.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Rheumatoid arthritis (több, mint 4 ACR kritérium legalább 3 hónapja) kezelésére, amennyiben 3 hónapig alkalmazott kombinációs DMARD kezelés ellenére (beleértve a metotrexátot, vagy hatástalanság, intolerancia esetén a leflunomid alkalmazást is) a betegség aktivitása 5,1 DAS28 felett van 3 hónapig - a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján.

Megfelelő válaszkészség esetén (DAS28 aktivitási index csökkenése 3 hónap kezelést követően minimum 0,6 és 6 hónap kezelést követően minimum 1,2) a remisszió fennállásáig (készítményváltás lehetséges mellékhatás vagy hatásvesztés esetén) - a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján. Folyamatos, egy éven túli kezelés alatt álló betegek esetén a betegség súlyosságát legkésőbb 12 havonta újra szükséges értékelni, tartós (legalább 6 hónapja tartó) stabil remisszió esetén a dózis csökkentése lehetséges, a kezelés felfüggeszthető.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06050 certolizumab-pegol

06051 etanercept

06052 adalimumab

06053 infliximab

06054 tocilizumab

06055 golimumab

06057 abatacept

06069 baricitinib

06070 tofacitinib

06075 sarilumab

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1865 Vaszary Kolos Kórház, Esztergom

2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2907 Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

8002 MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

M915 Betegápoló Irgalmas Rend

N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N597 Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

R787 Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

6/a2.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Súlyos rheumatoid arthritis kezelésére, amennyiben előzetes, legalább három hónapig tartó TNF-alfa gátló terápia ellenére a betegség aktivitása megfelelően nem csökken (aktivitási index csökkenés kevesebb, mint 1,2), a remisszió fennállásáig - a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján. Folyamatos, egy éven túli kezelés alatt álló betegek esetén a betegség súlyosságát legkésőbb 12 havonta újra szükséges értékelni, tartós stabil remisszió esetén a dózis csökkentése lehetséges, a kezelés felfüggeszthető.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06058 rituximab

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1865 Vaszary Kolos Kórház, Esztergom

2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2907 Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

8002 MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

M915 Betegápoló Irgalmas Rend

N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N597 Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

R787 Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

6/b.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Juvenilis idiopáthiás arthritis kezelésére, a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján.

Megfelelő válaszkészség esetén (Giannini javulási kritérium mértéke 30%-nál magasabb) az aktivitás rendszeres kontrollja mellett a remisszió fennállásáig - a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján. Folyamatos, egy éven túli kezelés alatt álló betegek esetén a betegség súlyosságát legkésőbb 12 havonta újra szükséges értékelni, tartós (legalább 6 hónapja tartó) stabil remisszió esetén a dózis csökkentése lehetséges, a kezelés felfüggeszthető.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06051 etanercept

06052 adalimumab

06054 tocilizumab

06057 abatacept

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1865 Vaszary Kolos Kórház, Esztergom

2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2907 Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

8002 MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

M915 Betegápoló Irgalmas Rend

N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N597 Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

R787 Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

6/c.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Metotrexáttal (MTX) kombinálva olyan 2 éves vagy annál idősebb, poliartikuláris juvenilis idiopathiás arthritisben (pJIA) (reuma faktor pozitív vagy negatív és kiterjedt oligoarthritis) szenvedő betegek kezelésére javasolt, akik nem reagáltak megfelelő módon az előzőleg alkalmazott MTX-kezelésre. A tocilizumab monoterápiaként adható, ha metotrexát intolerancia áll fenn vagy a tartós metotrexát-kezelés nem alkalmazható.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06054 tocilizumab

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1865 Vaszary Kolos Kórház, Esztergom

2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2907 Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

8002 MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

M915 Betegápoló Irgalmas Rend

N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N597 Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

R787 Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

6/d.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Olyan generalizált és súlyos ANCA-asszociált vasculitisben (polyangiitis granulomatosában - GPA, mikroszkópikus polyangiitisben - MPA) szenvedő betegek kezelésére, akik a hagyományos (nagydózisú glükokortikoid és cyclophosphamid kombinációja) terápiára nem reagálnak vagy az számukra kontraindikált (haemorrhagiás cystitis, cytopeniák, malignitás), vagy akiknél a remisszió elérése után relapsus következik be.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06058 rituximab

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2907 Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

M915 Betegápoló Irgalmas Rend

7/a. pont

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Aktív, előrehaladott myeloma multiplex kezelésére a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll szerint.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06060 bortezomib

06026    thalidomid

06027    lenalidomid

06003     daratumumab

06004     karfilzomib

06076    ixazomib

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

2734 Zala Megyei Kórház

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2906 Országos Onkológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N511 Szent Margit Kórház, Budapest

N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

7/b1.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

B-sejtes krónikus lymphoid leukemia korai (RAI 0-II) stádiumában, amennyiben az aktivitási jelek közül legalább egy jelen van: B-tünet, 6 hónapon belül megkettőződő lymphocytaszám, progresszív splenomegalia (a bal bordaívet 6 cm-rel meghaladó lép/progresszív lymphadenomegalia /legnagyobb nyirokcsomó átmérője > 10 cm), csontvelőelégtelenség, valamint előrehaladott stádiumú (RAI III-IV) betegek részére, akik az ECOG skálán 0-2 értékkel rendelkeznek, R- kombinációs kemoterápia részeként, összesen 6 cikluson keresztül.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06058 rituximab

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

2734 Zala Megyei Kórház

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2906 Országos Onkológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N511 Szent Margit Kórház, Budapest

N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

7/b2.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

III-IV. stádiumú folliculáris lymphoma indukciós és fenntartó kezelése, első vonalban és relapszus esetén, valamint CD20 pozitív, diffúz, nagy B-sejtes non-Hodgkin lymphoma kezelése.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06058 rituximab

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

2734 Zala Megyei Kórház

2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2906 Országos Onkológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N511 Szent Margit Kórház, Budapest

N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

7/b3.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Kemoterápiával kombinálva javasolt relapszusos/refrakter krónikus lymphocytás leukemiában szenvedő betegek kezelésére, összesen 6 cikluson keresztül.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06058 rituximab

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

2734 Zala Megyei Kórház

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2906 Országos Onkológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N511 Szent Margit Kórház, Budapest

N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

7/b4.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Rituximabbal kezelt visszaeső vagy terápiarezisztens CD20+ folliculáris B-sejtes non-Hodgkin lymphoma kezelésére.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06059 ibritumomab tiuxetan

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2906 Országos Onkológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

7/b5.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

T-sejtes akut lymphoblastos leukaemia (T-ALL) és T-sejtes lymphoblastos lymphoma (T-LBL) kezelésére, amikor a beteg legalább két, előzőleg alkalmazott kemoterápiás kezeléssorozatra sem reagált, vagy a kezelések után relapszus következett be.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06038 nelarabin

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

7/b6.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Akut lymphoblastos leukaemiában (ALL) szenvedő, legalább kettő terápiás protokollal történt kezelés után relapszusba vagy refrakter stádiumba került gyermekek, és azon fiatal felnőtt betegek kezelésére, akiknél az első diagnózis 21 éves kor alatt megtörtént, ha semmilyen más terápiás lehetőség nincs, amely tartós választ eredményezhetne.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06047 klofarabine

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

7/b7.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Lymphomás, myeloma multiplexes felnőtt betegek részére a haemopoeticus őssejteknek a perifériás vérbe történő mobilizációjának elősegítésére a levétel és az azt követő autológ transzplantáció céljából abban az esetben, ha a betegek nehezen vagy rosszul mobilizálnak (kemoterápia+G-CSF mobilizálás esetén azoknál a betegeknél, akiknél 10 G/l fölé emelkedett fvs szám ellenére a perifériás CD34+ sejtszáma az 5-20/ul tartományban marad vagy G-CSF mobilizálás esetén azoknál a betegeknél, akiknél a mobilizálás 5. napján a perifériás vér CD34+ sejtszáma még mindig az 5-20/ul tartományban van) G-CSF-ral együtt alkalmazva.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06073 Plerixafor

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2912 Pécsi Tudományegyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

7/b8. pont

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Korábban nem kezelt, 11q és a 17p deléció nélküli, jelentős társbetegségekkel (CIRS-score > 6, creatinin clearance<70 ml/perc, RAI III-IV) és ECOG skálán 0-2 értékkel rendelkező krónikus lymphocytás leukemiában szenvedő felnőtt betegek kezelésére, akiknél nyirokcsomói vizsgálattal vagy vérképpel igazolt reagálás mutatható 3 ciklus után, összesen 6 cikluson keresztül.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06062 obinutuzumab

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

2734 Zala Megyei Kórház

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2906 Országos Onkológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N511 Szent Margit Kórház, Budapest

N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

7/b9. pont

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

17p delécióval vagy TP53 mutációval rendelkező, allogén transzplantációra alkalmatlan krónikus lymphoid leukemiaban szenvedő betegek esetén, valamint azon betegek részére, akiknél legalább két immunokemoterápiás kezelést követően a relapszus vagy progresszió 12 hónapon belül következik be.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06028 ibrutinib

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1568 Fejér Megyei Szent György Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya

2137 Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, Szolnok

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

2734 Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2906 Országos Onkológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N511 Szent Margit Kórház, Budapest

N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

7/b10. pont

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Relapszáló vagy refrakter köpenysejtes lymphoma kezelésére javallott felnőtt betegeknél.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06028 ibrutinib

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1568 Fejér Megyei Szent György Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya

2137 Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, Szolnok

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

2734 Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2906 Országos Onkológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N511 Szent Margit Kórház-Rendelőintézet, Budapest

N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

7/b11. pont

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Kiújuló vagy terápia rezisztens CD30+ Hodgkin-lymphomában (HL) szenvedő, felnőtt betegek kezelésére javasolt

Kiújuló vagy terápia rezisztens, szisztémás, anaplasztikus, nagysejtes lymphomában (sALCL – systemic anaplastic large cell lymphoma) szenvedő, felnőtt betegek kezelésére javasolt.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06063 brentuximab vedotin

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2906 Országos Onkológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

7/b12. pont

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Olyan 17p delécióval vagy TP53 mutációval nem rendelkező krónikus lymphoid leukémiában (CLL) szenvedő betegek esetén, akiknél egy kezelési ciklust követően relapszus vagy progresszió következik be.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06028 ibrutinib

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1568 Fejér Megyei Szent György Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya

2137 Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, Szolnok

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

2734 Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2906 Országos Onkológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N511 Szent Margit Kórház, Budapest

N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

7/b13. pont

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Rituximabbal kombinálva olyan krónikus lymphoid leukaemiában (CLL) szenvedő felnőtt betegek kezelésére, akik korábban már legalább egy kezelésben részesültek.

- Monoterápiaként krónikus lymphoid leukaemiában (CLL) szenvedő felnőtt betegek kezelésére

l    akik 17p deléciót vagy TP53 mutációt hordozók, és akiknél a B-sejt receptor jelút gátlás nem alkalmazható, vagy az eredménytelen volt; vagy

l    akik 17p deléciót vagy TP53 mutációt nem hordozók és akiknél az immuno-kemoterápia és a B-sejt receptor jelút gátlás is eredménytelen volt.

A kezelés a betegség progressziójáig, vagy addig folytatható, ameddig a beteg a kezelést tolerálja.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06078 venetoklax

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1568 Fejér Megyei Szent György Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya

2137 Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, Szolnok

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

2734 Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2906 Országos Onkológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N511 Szent Margit Kórház, Budapest

N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

8/a1.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Lokálisan előrehaladott vagy metasztatikus adenocarcinoma és nagysejtes carcinoma típusú, nem kissejtes tüdőrák elsővonalbeli kezelése platina-alapú kombinációban.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06011 pemetrexed

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1301 Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet, Edelény

1484 Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza, Deszk

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1663 Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet

1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya

1928 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján

2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa

2073 Tüdőgyógyintézet, Törökbálint

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

2601 Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű

2734 Zala Megyei Kórház

2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet

2889 Szent Imre Kórház

2891 Uzsoki utcai Kórház

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2897 Országos Korányi Pulmonológiai Intézet

2899 Mátrai Gyógyintézet

2906 Országos Onkológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N511 Szent Margit Kórház, Budapest

N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

8/a2.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Lokálisan előrehaladott vagy metasztatikus nem laphámsejtes, nem kissejtes tüdőrák másodvonalbeli kezelése monoterápiában.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06011 pemetrexed

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1301 Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet, Edelény

1484 Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza, Deszk

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1663 Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet

1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya

1928 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján

2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa

2073 Tüdőgyógyintézet, Törökbálint

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

2601 Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű

2734 Zala Megyei Kórház

2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet

2889 Szent Imre Kórház

2891 Uzsoki utcai Kórház

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2897 Országos Korányi Pulmonológiai Intézet

2899 Mátrai Gyógyintézet

2906 Országos Onkológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N511 Szent Margit Kórház, Budapest

N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

8/a3.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Inoperábilis előrehaladott, metasztatikus vagy kiújuló tüdő adenocarcinoma elsővonalbeli kezelése platinaalapú kemoterápiával kombinációban, majd azt követően monoterápiában a progresszióig.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06036 bevacizumab

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1301 Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet, Edelény

1484 Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza, Deszk

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1663 Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet

1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya

1928 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján

2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa

2073 Tüdőgyógyintézet, Törökbálint

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

2601 Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű

2734 Zala Megyei Kórház

2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet

2889 Szent Imre Kórház

2891 Uzsoki utcai Kórház

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2897 Országos Korányi Pulmonológiai Intézet

2899 Mátrai Gyógyintézet

2906 Országos Onkológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N511 Szent Margit Kórház, Budapest

N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

8/a4.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Lokálisan előrehaladott vagy metasztatikus, nem-kissejtes tüdő adenocarcinómában szenvedő felnőtt betegek kezelésére, akiknél fennáll EGFR-TK (epidermális növekedési faktor receptor tirozinkináz) aktiváló mutáció, a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll szerint.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06013 gefitinib

06046 erlotinib

06022 afatinib

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1301 Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet, Edelény

1484 Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza, Deszk

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1663 Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet

1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya

1928 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján

2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa

2073 Tüdőgyógyintézet, Törökbálint

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

2601 Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű

2734 Zala Megyei Kórház

2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet

2889 Szent Imre Kórház

2891 Uzsoki utcai Kórház

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2897 Országos Korányi Pulmonológiai Intézet

2899 Mátrai Gyógyintézet

2906 Országos Onkológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N511 Szent Margit Kórház, Budapest

N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

8/a5.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Lokálisan előrehaladott vagy metasztatikus, nem-kissejtes tüdőkarcinómában szenvedő felnőtt betegek másod- és többedvonalbeli kezelésére, akiknél legalább egyféle kemoterápiás kezelés ellenére a WHO-kritériumok szerint értékelt progresszió jelentkezik, és az EGFR-TK (epidermális növekedési faktor receptor tirozinkináz) aktiváló mutációja vagy a K-RAS mutációjának hiánya (vad típus) igazolt, legfeljebb a WHO-kritériumok szerinti további progresszióig.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06046 erlotinib

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1301 Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet, Edelény

1484 Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza, Deszk

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1663 Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet

1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya

1928 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján

2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa

2073 Tüdőgyógyintézet, Törökbálint

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

2601 Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű

2734 Zala Megyei Kórház

2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet

2889 Szent Imre Kórház

2891 Uzsoki utcai Kórház

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2897 Országos Korányi Pulmonológiai Intézet

2899 Mátrai Gyógyintézet

2906 Országos Onkológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N511 Szent Margit Kórház, Budapest

N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

8/a6. pont

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Docetaxellel kombinációban, felnőtt betegek lokálisan előrehaladott, metasztatikus vagy lokálisan kiújult, szövettanilag adenocarcinoma típusú, nem kissejtes tüdőrákjának (NSCLC) kezelésére javallott az első vonalbeli kemoterápia után.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06023 nintedanib

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1301 Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet, Edelény

1484 Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza, Deszk

1568 Fejér Megyei Szent György Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1663 Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet

1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya

1928 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján

2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa

2073 Tüdőgyógyintézet, Törökbálint

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

2601 Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű

2734 Zala Megyei Kórház

2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet

2889 Szent Imre Kórház

2891 Uzsoki utcai Kórház

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2897 Országos Korányi Pulmonológiai Intézet

2899 Mátrai Gyógyintézet

2906 Országos Onkológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N511 Szent Margit Kórház, Budapest

N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

8/a7.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Immunterápia a lokálisan előrehaladott vagy metasztatikus, nem kissejtes tüdőrák (adenocarcinoma vagy laphámsejtes) kezelésére felnőtteknél, az alkalmazási előírásban nevesített biomarkernek megfelelően, a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06002 atezolizumab

06024 nivolumab

06025 pembrolizumab

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1301 Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet, Edelény

1484 Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza, Deszk

1568 Fejér Megyei Szent György Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1663 Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet

1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya

1928 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján

2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa

2073 Tüdőgyógyintézet, Törökbálint

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

2601 Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű

2734 Zala Megyei Kórház

2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet

2889 Szent Imre Kórház

2891 Uzsoki utcai Kórház

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2897 Országos Korányi Pulmonológiai Intézet

2899 Mátrai Gyógyintézet

2906 Országos Onkológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N511 Szent Margit Kórház, Budapest

N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

8/a8.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Anaplasticus lymphoma-kináz (ALK)-pozitív, előrehaladott, nem kissejtes tüdőcarcinoma (NSCLC) kezelésére, a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06072 crizotinib

06001 alektinib

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1301 Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet, Edelény

1484 Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza, Deszk

1568 Fejér Megyei Szent György Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1663 Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet

1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya

1928 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján

2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa

2073 Tüdőgyógyintézet, Törökbálint

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

2601 Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű

2734 Zala Megyei Kórház

2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet

2889 Szent Imre Kórház

2891 Uzsoki utcai Kórház

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2897 Országos Korányi Pulmonológiai Intézet

2899 Mátrai Gyógyintézet

2906 Országos Onkológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N511 Szent Margit Kórház, Budapest

N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

8/b.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Nem rezekálható malignus pleuralis mesothelioma elsővonalbeli kezelése platina-alapú kombinációban.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06011 pemetrexed

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1301 Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet, Edelény

1484 Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza, Deszk

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1663 Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet

1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya

1928 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján

2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa

2073 Tüdőgyógyintézet, Törökbálint

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

2601 Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű

2734 Zala Megyei Kórház

2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet

2889 Szent Imre Kórház

2891 Uzsoki utcai Kórház

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2897 Országos Korányi Pulmonológiai Intézet

2899 Mátrai Gyógyintézet

2906 Országos Onkológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N511 Szent Margit Kórház, Budapest

N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

8/c1.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

IHC HER2+++, illetve FISH pozitív emlőkarcinóma kezelésére. Lokálisan előrehaladott távoli áttétet nem adó (beleértve a gyulladásos betegséget is), vagy 2 cm-nél nagyobb átmérűjű korai emlőkarcinóma neoadjuváns (primer szisztémás) kezelése esetén a neoadjuváns terápia esetében a neoadjuváns és adjuváns kezelés összesített időtartama egy év, ami 3 hetes kezelési protokollnak megfelelően 17 kezelést, míg heti protokoll alkalmazása esetén 52 kezelést jelent.

Adjuváns terápia esetében egy év az alkalmazás időtartama, ami 3 hetes kezelési protokollok esetén szintén 17 kezelést, míg heti protokollok esetén 52 kezelést jelent. Adjuváns kezelést követően nem adható a trastuzumab metasztatikus rák kezelésében, kivéve, ha a metasztázisból vett biopsziás minta is IHC HER2+++, illetve FISH pozitív.

HER2+++, illetve FISH pozitív metasztatikus emlőkarcinóma esetén progresszióig folytatható a kezelés, illetve amennyiben a kezelés hatására két egymást követő képalkotó diagnosztikai kontroll során komplett klinikai remisszió igazolódik, a kezelést fel lehet függeszteni. Abban az esetben, ha a beteg a kezelés felfüggesztését követően újra progrediál, trastuzumab első választandó terápiaként ismét alkalmazható.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06010 trastuzumab

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1487 Dr. Bugyi István Kórház, Szentes

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya

1928 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján

2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

2734 Zala Megyei Kórház

2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet

2889 Szent Imre Kórház

2891 Uzsoki utcai Kórház

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2906 Országos Onkológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N511 Szent Margit Kórház, Budapest

N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

R787 Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház

8/c2.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Triple negatív (ösztrogén, progeszteron, HER2) metasztatikus vagy lokálisan előrehaladott, inoperábilis emlőkarcinóma elsővonalbeli kezelésére paclitaxel kombinációban progresszióig.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06036 bevacizumab

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1487 Dr. Bugyi István Kórház, Szentes

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya

1928 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján

2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

2734 Zala Megyei Kórház

2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet

2889 Szent Imre Kórház

2891 Uzsoki utcai Kórház

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2906 Országos Onkológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N511 Szent Margit Kórház, Budapest

N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

R787 Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház

8/c3.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

HER2 génamplifikációt mutató metasztatikus emlőcarcinoma kezelésére, amennyiben antraciklin, taxán és metasztatikus kezelésben alkalmazott trastuzumab kezelés után progresszió lép fel. A kezelés progresszióig folytatható.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06061 lapatinib

06009 trastuzumab emtanzine

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1487 Dr. Bugyi István Kórház, Szentes

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya

1928 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján

2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

2734 Zala Megyei Kórház

2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet

2889 Szent Imre Kórház

2891 Uzsoki utcai Kórház

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2906 Országos Onkológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N511 Szent Margit Kórház, Budapest

N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

R787 Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház

8/c4.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Trasztuzumabbal és docetaxellel kombinálva olyan HER2-pozitív metasztatikus vagy lokálisan kiújuló, inoperábilis emlőkarcinómában szenvedő felnőtt betegek kezelésére, akik metasztatikus betegségük kezelésére korábban még nem részesültek HER2-ellenes kezelésben vagy kemoterápiában

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06008 pertuzumab

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1487 Dr. Bugyi István Kórház, Szentes

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya

1928 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján

2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

2734 Zala Megyei Kórház

2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet

2889 Szent Imre Kórház

2891 Uzsoki utcai Kórház

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2906 Országos Onkológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N511 Szent Margit Kórház, Budapest

N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

R787 Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház

8/d1.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Lokálisan előrehaladott fej-nyak carcinoma kezelésére radioterápiával kombinálva, a készítmény alkalmazása a docetaxel-tartalmú kemoterápia és cisplatin-tartalmú radio-kemoterápia alkalmazhatatlansága esetén indokolt.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06014 cetuximab

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1487 Dr. Bugyi István Kórház, Szentes

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya

1928 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján

2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

2734 Zala Megyei Kórház

2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet

2889 Szent Imre Kórház

2891 Uzsoki utcai Kórház

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2906 Országos Onkológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N511 Szent Margit Kórház, Budapest

N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

R787 Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház

8/d2.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Metasztatikus/rekurráló fej-nyak carcinoma kezelésére platina alapú kemoterápiával kombinálva alkalmazható, amennyiben megelőző kemoterápiára nem került sor - míg a megelőző cetuximabbal kombinált radio-kemoterápia kizáró ok.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06014 cetuximab

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1487 Dr. Bugyi István Kórház, Szentes

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya

1928 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján

2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

2734 Zala Megyei Kórház

2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet

2889 Szent Imre Kórház

2891 Uzsoki utcai Kórház

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2906 Országos Onkológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N511 Szent Margit Kórház, Budapest

N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

R787 Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház

8/d3.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Jól differenciált pajzsmirigyrák miatt thyroidectomián és radiojód ablációs kezelésen átesett betegeknél a betegség kiújulásának igazolására akik pajzsmirigyhormon-szuppressziós terápiában (THST) részesülnek, valamint a hormonszuppressziós kezelés elhagyása szempontjából magas kockázatúnak számítanak, és akiknél THST mellett nincs kimutatható mennyiségű, vagy csak mérsékelten emelkedett szérum tireoglobulin (TG) (<20 ng/ml) észlelhető a következő megjegyzések figyelembevételével:

- Az rhTSH stimuláció előtt kötelező a TSH, thyreoglobulin és anti-thyreoglobulin meghatározás, valamint a nyaki ultrahang elvégzése.

- Nem kell diagnosztikus célú rhTSH stimulációt végezni:

- akinél egyértelmű a maradék betegség (recidiva),

- citológiailag igazolt maradék betegség esetén.

- A klinikailag progrediáló, de normális thyreoglobulin és anti-thyreoglobulin szintű betegek esetében a maradék betegség kizárására az rhTSH stimulációt követő thyreoglobulin és anti-thyreoglobulin, illetve szükség esetén teljes test I-131-szcintigráfia elvégzése szükséges.

- Anti-thyreoglobulin pozitív betegek esetében minden esetben szükséges teljes test I-131-szcintigráfia végzése rhTSH stimuláció után.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06080 alfa-tirotropin

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1487 Dr. Bugyi István Kórház, Szentes

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya

1928 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján

2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

2734 Zala Megyei Kórház

2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet

2889 Szent Imre Kórház

2891 Uzsoki utcai Kórház

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2906 Országos Onkológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N511 Szent Margit Kórház, Budapest

N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

R787 Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház

8/e2.1.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Onkológiai sebészeti szakvéleménnyel igazoltan inoperálibilis - miután a véleményező team megbizonyosodott a daganat KRAS és NRAS státusáról - vad típusú metasztatikus colorectalis carcinoma elsővonalbeli kezelésére, FOLFOX vagy FOLFIRI kemoterápiával kombinálva, azon egyszervi, illetve - a megfelelő kompetenciájú, azaz a döntéshez szükséges specialitásokat képviselő szakorvosokból álló onkológiai team döntése alapján - kétszervi parenchimás érintettséggel rendelkező betegeknél, akik a kezeléssel potenciálisan operábilissá válhatnak. Az onkoteamben részvevő szakorvosok véleményüket írásban rögzítik, és aláírásukkal azt hitelesítik. Az elsővonalbeli kezelés az operálhatóság eléréséig folytatható, azonban resectiós műtét hiányában maximum 6 hónapig, ezt követően az operálhatóság újraértékelése szükséges, inoperabilitás esetén a 8/e3.1. pont szerint folytatható az ellátás.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06014 cetuximab

Cetuximab nem alkalmazható:

a) ECOG ł 2 vagy Karnofsky < 70

b) Pangásos szívelégtelenség (NYHA > 2)

c) Súlyos légzési elégtelenség

d) 18 év alatt

e) Várandósság

f) Akinél a K-RAS mutáns, vagy nem vizsgálták

g) Aktív gyulladásos folyamat

h) Fenyegető bélelzáródás

i) Hatóanyag iránti érzékenység

j) Keratitis, keratitis ulcerosa, súlyos szemszárazság a kórelőzményben

k) Nem megfelelő hematológiai paraméterek

ka) Hemoglobin < 9 gr/dl

kb) Fehérvérsejt < 3000/mm3

kc) Abszolút szegmentszám < 1500/mm3

kd) Thrombocyta < 100 000/mm3

l) Nem megfelelő vese és máj paraméterek

la) Se kreatinin több, mint a normál felső határ másfélszerese

lb) Transzamináz több, mint a normál felső határ ötszöröse

lc) Bilirubin több, mint a normál felső határ másfélszerese

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1487 Dr. Bugyi István Kórház, Szentes

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya

1928 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján

2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

2734 Zala Megyei Kórház

2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet

2889 Szent Imre Kórház

2891 Uzsoki utcai Kórház

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2906 Országos Onkológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N511 Szent Margit Kórház, Budapest

N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

R787 Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház

8/e2.2.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Onkológiai sebészeti szakvéleménnyel igazoltan inoperálibilis - miután a véleményező team megbizonyosodott a daganat KRAS és NRAS státusáról - vad típusú metasztatikus colorectalis carcinoma elsővonalbeli kombinációs kezelésére azon egyszervi, illetve - a megfelelő kompetenciájú, azaz a döntéshez szükséges specialitásokat képviselő szakorvosokból álló onkológiai team döntése alapján - kétszervi parenchimás érintettséggel rendelkező betegeknél alkalmazható, akik a kezeléssel potenciálisan operábilissá válhatnak. Az onkoteamben részvevő szakorvosok véleményüket írásban rögzítik, és aláírásukkal azt hitelesítik. Az elsővonalbeli kezelés az operálhatóság eléréséig folytatható, azonban resectiós műtét hiányában maximum 6 hónapig, ezt követően az operálhatóság újraértékelése szükséges, inoperabilitás esetén a 8/e3.2. pont szerint folytatható az ellátás.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06071 panitumumab

Panitumab nem alkalmazható:

a) ECOG ł 2 vagy Karnofsky < 70

b) Pangásos szívelégtelenség (NYHA > 2)

c) Súlyos légzési elégtelenség, interstitialis pneumonitis vagy tüdőfibrózis a kórelőzményben

d) 18 év alatt

e) Várandósság, szoptatás

f) Akinél a K-RAS mutáns, vagy nem vizsgálták

g) Aktív gyulladásos folyamat

h) Fenyegető bélelzáródás

i) Hatóanyag iránti érzékenység

j) Nem megfelelő hematológiai paraméterek

ja) Hemoglobin < 9 gr/dl

jb) Fehérvérsejt < 3000/mm3

jc) Abszolút szegmentszám < 1500/mm3

jd) Thrombocyta < 100 000/mm3

k) Nem megfelelő vese és máj paraméterek

ka) Se kreatinin több, mint a normál felső határ másfélszerese

kb) Transzamináz több, mint a normál felső határ ötszöröse

kc) Bilirubin több, mint a normál felső határ másfélszerese

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1487 Dr. Bugyi István Kórház, Szentes

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya

1928 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján

2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

2734 Zala Megyei Kórház

2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet

2889 Szent Imre Kórház

2891 Uzsoki utcai Kórház

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2906 Országos Onkológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N511 Szent Margit Kórház, Budapest

N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

R787 Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház

8/e2.3.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Onkológiai sebészeti szakvéleménnyel igazoltan inoperábilis metasztatikus colorectalis carcinoma elsővonalbeli kombinációs kezelésére az egyszervi, illetve - a megfelelő kompetenciájú, azaz a döntéshez szükséges specialitásokat képviselő szakorvosokból álló onkológiai team döntése alapján - kétszervi parenchimás érintettség esetén azon betegeknél alkalmazható, akik a kezeléssel potenciálisan operábilissá válhatnak. Az onkoteamben részvevő szakorvosok véleményüket írásban rögzítik, és aláírásukkal azt hitelesítik. Az elsővonalbeli kezelés az operálhatóság eléréséig folytatható, azonban resectiós műtét hiányában maximum 6 hónapig, ezt követően az operálhatóság újraértékelése szükséges, inoperabilitás esetén a 8/e3.3. pont szerint folytatható az ellátás.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06036 bevacizumab

Bevacizumab nem alkalmazható:

a) ECOG ł 2 vagy Karnofsky < 70

b) Kontrollálatlan magas vérnyomás

c) Pangásos szívelégtelenség (NYHA > 2)

d) Súlyos, nem gyógyuló seb, fekély vagy csonttörés

e) Nagyobb műtéti beavatkozás a terápia megkezdése előtt 28 nappal

f) Kuratív célú sugárkezelés a terápia megkezdése előtt 14 nappal

g) Palliatív célú csontbesugárzás a terápia előtt 14 nappal

h) Anticoaguláns kezelés

i) Veleszületett vagy szerzett véralvadási zavar

j) Thromboembolia a kórelőzményben

k) Súlyos, aktív intraabdominalis gyulladásos folyamat

l) Aktív gyulladásos folyamat

m) Fenyegető bélelzáródás

n) Súlyos vérköpés (> 2,5 ml/nap)

o) 18 év alatt

p) Várandósság, szoptatás

q) Hatóanyag iránti érzékenység

r) Nem megfelelő hematológiai paraméterek

ra) Hemoglobin < 9 gr/dl

rb) Fehérvérsejt < 3000/mm3

rc) Abszolút szegmentszám < 1500/mm3

rd) Thrombocyta < 100 000/mm3

s) Nem megfelelő vese és májparaméterek

sa) Se kreatinin több, mint a normál felső határ másfélszerese

sb) Transzamináz több, mint a normál felső határ ötszöröse

sc) Bilirubin több, mint a normál felső határ másfélszerese

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1487 Dr. Bugyi István Kórház, Szentes

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya

1928 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján

2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

2734 Zala Megyei Kórház

2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet

2889 Szent Imre Kórház

2891 Uzsoki utcai Kórház

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2906 Országos Onkológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N511 Szent Margit Kórház, Budapest

N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

R787 Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház

8/e3.1.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Onkológiai sebészeti szakvéleménnyel igazoltan inoperálibilis - miután a véleményező team megbizonyosodott a daganat KRAS és NRAS státusáról - vad típusú metasztatikus colorectalis carcinoma első, másod vagy harmad vonalú kezelésére a megfelelő kompetenciájú, azaz a döntéshez szükséges specialitásokat képviselő szakorvosokból álló onkológiai team döntése alapján, azon betegek részére, akiknél a megkezdett terápia 8 hét után elvégzett képalkotó eljárással dokumentált módon hatásosnak bizonyult, a daganat összes tömege nem növekedett a terápia megkezdése óta. Az onkoteamben részvevő szakorvosok véleményüket írásban rögzítik és aláírásukkal azt hitelesítik. A kezelés progresszióig folytatható. Amennyiben a kezelés hatására két egymást követő képalkotó diagnosztikai kontroll során komplett klinikai remisszió igazolódik, a kezelést fel kell függeszteni. Abban az esetben, ha a betegség a kezelés felfüggesztését követően újra progrediál, cetuximab ismét alkalmazható.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06014 cetuximab

Cetuximab nem alkalmazható:

a) ECOG ł 2 vagy Karnofsky < 70

b) Pangásos szívelégtelenség (NYHA > 2)

c) Súlyos légzési elégtelenség

d) 18 év alatt

e) Várandósság

f) Akinél a K-RAS mutáns, vagy nem vizsgálták

g) Aktív gyulladásos folyamat

h) Fenyegető bélelzáródás

i) Hatóanyag iránti érzékenység

j) Keratitis, keratitis ulcerosa, súlyos szemszárazság a kórelőzményben

k) Nem megfelelő hematológiai paraméterek

ka) Hemoglobin < 9 gr/dl

kb) Fehérvérsejt < 3000/mm3

kc) Abszolút szegmentszám < 1500/mm3

kd) Thrombocyta < 100 000/mm3

l) Nem megfelelő vese és májparaméterek

la) Se kreatinin több, mint a normál felső határ másfélszerese

lb) Transzamináz több, mint a normál felső határ ötszöröse

lc) Bilirubin több, mint a normál felső határ másfélszerese

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1487 Dr. Bugyi István Kórház, Szentes

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya

1928 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján

2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

2734 Zala Megyei Kórház

2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet

2889 Szent Imre Kórház

2891 Uzsoki utcai Kórház

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2906 Országos Onkológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N511 Szent Margit Kórház, Budapest

N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

R787 Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház

8/e3.2.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Onkológiai sebészeti szakvéleménnyel igazoltan inoperálibilis - miután a véleményező team megbizonyosodott a daganat KRAS és NRAS státusáról - vad típusú metasztatikus colorectalis carcinoma első, másod vagy harmad vonalú kezelésére a megfelelő kompetenciájú, azaz a döntéshez szükséges specialitásokat képviselő szakorvosokból álló onkológiai team döntése alapján, azon betegek részére, akiknél a megkezdett terápia 8 hét után elvégzett képalkotó eljárással dokumentált módon hatásosnak bizonyult, a daganat összes tömege nem növekedett a terápia megkezdése óta. Az onkoteamben részvevő szakorvosok véleményüket írásban rögzítik és aláírásukkal azt hitelesítik. A kezelés progresszióig folytatható, illetve amennyiben a kezelés hatására két egymást követő képalkotó diagnosztikai kontroll során komplett klinikai remisszió igazolódik, a kezelést fel kell függeszteni. Abban az esetben, ha a betegség a kezelés felfüggesztését követően újra progrediál, panitumumab ismét alkalmazható.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06071 panitumumab

Panitumab nem alkalmazható:

a) ECOG ł 2 vagy Karnofsky < 70

b) Pangásos szívelégtelenség (NYHA > 2)

c) Súlyos légzési elégtelenség, interstitialis pneumonitis vagy tüdőfibrózis a kórelőzményben

d) 18 év alatt

e) Várandósság, szoptatás

f) Akinél a K-RAS mutáns, vagy nem vizsgálták

g) Aktív gyulladásos folyamat

h) Fenyegető bélelzáródás

i) Hatóanyag iránti érzékenység

j) Nem megfelelő hematológiai paraméterek

ja) Hemoglobin < 9 gr/dl

jb) Fehérvérsejt < 3000/mm3

jc) Abszolút szegmentszám < 1500/mm3

jd) Thrombocyta < 100 000/mm3

k) Nem megfelelő vese és májparaméterek

ka) Se kreatinin több, mint a normál felső határ másfélszerese

kb) Transzamináz több, mint a normál felső határ ötszöröse

kc) Bilirubin több, mint a normál felső határ másfélszerese

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1487 Dr. Bugyi István Kórház, Szentes

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya

1928 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján

2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

2734 Zala Megyei Kórház

2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet

2889 Szent Imre Kórház

2891 Uzsoki utcai Kórház

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2906 Országos Onkológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N511 Szent Margit Kórház, Budapest

N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

R787 Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház

8/e3.3.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Onkológiai sebészeti szakvéleménnyel igazoltan inoperábilis metasztatikus colorectalis carcinoma első, másod vagy harmad vonalú kezelésére a megfelelő kompetenciájú, azaz a döntéshez szükséges specialitásokat képviselő szakorvosokból álló onkológiai team döntése alapján, azon betegek részére, akiknél a megkezdett terápia 8 hét után elvégzett követően képalkotó eljárással dokumentált módon hatásosnak bizonyult, a daganat összes tömege nem növekedett a terápia megkezdése óta. Az onkoteamben részvevő szakorvosok véleményüket írásban rögzítik és aláírásukkal azt hitelesítik. A kezelés a betegség progressziójáig folytatható. Amennyiben a kezelés hatására két egymást követő képalkotó diagnosztikai kontroll során komplett klinikai remisszió igazolódik, a kezelést fel kell függeszteni. Abban az esetben, ha a betegség a kezelés felfüggesztését követően újra progrediál, bevacizumab ismételten alkalmazható.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06036 bevacizumab

Bevacizumab nem alkalmazható:

a) ECOG ł 2 vagy Karnofsky < 70

b) Kontrollálatlan magas vérnyomás

c) Pangásos szívelégtelenség (NYHA > 2)

d) Súlyos, nem gyógyuló seb, fekély vagy csonttörés

e) Nagyobb műtéti beavatkozás a terápia megkezdése előtt 28 nappal

f) Kuratív célú sugárkezelés a terápia megkezdése előtt 14 nappal

g) Palliatív célú csontbesugárzás a terápia előtt 14 nappal

h) Anticoaguláns kezelés

i) Veleszületett vagy szerzett véralvadási zavar

j) Thromboembolia a kórelőzményben

k) Súlyos, aktív intraabdominalis gyulladásos folyamat

l) Aktív gyulladásos folyamat

m) Fenyegető bélelzáródás

n) Súlyos vérköpés (> 2,5 ml/nap)

o) 18 év alatt

p) Várandósság, szoptatás

q) Hatóanyag iránti érzékenység

r) Nem megfelelő hematológiai paraméterek

ra) Hemoglobin < 9 gr/dl

rb) Fehérvérsejt < 3000/mm3

rc) Abszolút szegmentszám < 1500/mm3

rd) Thrombocyta < 100 000/mm3

s) Nem megfelelő vese és máj paraméterek

sa) Se kreatinin több, mint a normál felső határ másfélszerese

sb) Transzamináz több, mint a normál felső határ ötszöröse

sc) Bilirubin több, mint a normál felső határ másfélszerese

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1487 Dr. Bugyi István Kórház, Szentes

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya

1928 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján

2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

2734 Zala Megyei Kórház

2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet

2889 Szent Imre Kórház

2891 Uzsoki utcai Kórház

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2906 Országos Onkológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N511 Szent Margit Kórház, Budapest

N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

R787 Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház

8/f.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

A trastuzumab kezelést CX protokollal kombinálva, azon IHC HER2 +++, illetve FISH pozitív metasztatikus gyomor carcinomás betegek elsővonalbeli kezelésére, akik korábban kemoterápiás kezelésben nem részesültek, és akiknél sem peritonealis érintettség, sem ascites nem áll fenn. A kezelés progresszióig folytatható.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06010 trastuzumab

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1487 Dr. Bugyi István Kórház, Szentes

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya

1928 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján

2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

2734 Zala Megyei Kórház

2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet

2889 Szent Imre Kórház

2891 Uzsoki utcai Kórház

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2906 Országos Onkológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N511 Szent Margit Kórház, Budapest

N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

R787 Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház

8/g.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Előrehaladott vesesejtes carcinoma kezelésére felnőtteknél, a finanszírozási eljárásrendben foglaltaknak megfelelően.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06024 nivolumab

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

2906 Országos Onkológiai Intézet

N511 Szent Margit Kórház, Budapest

2891 Uzsoki utcai Kórház

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

2734 Zala Megyei Kórház

9/a.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Akut agyi embolisatio (stroke) thrombolytikus kezelésére.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06042 alteplase

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

4. számú melléklet szerint

9/b.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Haemodynamikai zavarokat okozó masszív tüdőembolia thrombolytikus kezelésére.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06042 alteplase

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

4. számú melléklet szerint

9/c.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Akut ST elevációval járó myocardiális infarctus kezelésére, amennyiben invazív haemodynamikai beavatkozásra nincs lehetőség, vagy terápiás időablakon belül nem elérhető.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06042 alteplase

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

4. számú melléklet szerint

10.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Időskori neovaszkuláris (nedves típusú) macula degeneratio (AMD) kezelésére.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06040 ranibizumab

06041 verteporfin

06029 aflibercept

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

11.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Fabry-betegség (a-galaktozidáz A hiány).

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06030 agalsidase beta

06032 agalsidase alfa

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

1663 Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

12.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Passzív immunizálás RSV (respiratory syncytial vírus) ellen járvány kezdetén és alatt a 32. gesztációs héten vagy korábban született csecsemőknek, akik 6 hónapos kornál fiatalabbak a prevenciós kezelés megkezdése előtt; 2 éves kor alatt olyan gyermekek esetében, akik az utóbbi hat hónapon belül bronchopulmonális dysplasia miatt kezelést igényeltek; 2 éves kor alatt, nem korrigált, kongenitális szívelégtelenségben szenvedő gyermekek részére.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06043 palivizumab

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1663 Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet

1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya

1928 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

2734 Zala Megyei Kórház

2872 Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza

2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet

2880 Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2896 Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

13.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Primer immunhiányos állapotok immunglobulin szubsztitúciós kezelése, valamint a Kawasaki szindróma kezelése.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06044 humán normál immunglobulin

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

14. pont

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Előrehaladott (nem reszekábilis vagy metasztatikus) melanomában szenvedő felnőtt betegek kezelésére.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06024 nivolumab

06025 pembrolizumab

06018 ipilimumab

06019 dabrafenib

06020 vemurafenib

06006 cobimetinib

06007 trametinib

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2906 Országos Onkológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

15/a. pont

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Metasztatizáló, kasztráció-rezisztens prosztatarákban szenvedő, ECOG 0-1 felnőtt férfiak kezelésére, akiknek a betegsége docetaxel-alapú kemoterápia mellett vagy azt követően progrediált.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06015 abirateron-acetát

06016 enzalutamid

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1487 Dr. Bugyi István Kórház, Szentes

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya

1928 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján

2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

2734 Zala Megyei Kórház

2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

2879 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet

2889 Szent Imre Kórház

2891 Uzsoki utcai Kórház

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2906 Országos Onkológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N511 Szent Margit Kórház, Budapest

N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

R787 Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház

15/b. pont

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Tüneteket okozó csontáttétes, kasztráció-rezisztens prosztatarák kezelésére, akiknél viscerális metasztázis nem ismert és hematológiai statusuk megfelelő.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06017 rádium-223-diklorid

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

2891 Uzsoki utcai Kórház

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2906 Országos Onkológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

15/c.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Olyan metasztatizáló, kasztráció-rezisztens prosztatarákban szenvedő felnőtt férfiak kezelésére javallott, akik sikertelen androgén deprivációs kezelést követően tünetmentesek voltak, vagy enyhe tüneteket mutattak, és akiknél a klinikai állapot alapján a kemoterápiás kezelés még nem indokolt.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06015 abirateron-acetát

06016 enzalutamid

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1487 Dr. Bugyi István Kórház, Szentes

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya

1928 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján

2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

2734 Zala Megyei Kórház

2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

2879 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet

2889 Szent Imre Kórház

2891 Uzsoki utcai Kórház

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2906 Országos Onkológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

2915 Semmelweis Egyetem, Budapest

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N511 Szent Margit Kórház, Budapest

N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

R787 Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház

15/d.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Újonnan diagnosztizált, magas kockázatú, metasztatizáló, hormonszenzitív prosztatarák (mHSPC) kezelése, felnőtt férfiaknál, androgén-deprivációs kezeléssel (ADT) kombinálva.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06015 abirateron-acetát

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1487 Dr. Bugyi István Kórház, Szentes

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya

1928 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján

2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

2734 Zala Megyei Kórház

2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

2879 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet

2889 Szent Imre Kórház

2891 Uzsoki utcai Kórház

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2906 Országos Onkológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N511 Szent Margit Kórház, Budapest

N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

R787 Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház

2. számú melléklet a 9/1993. (IV. 2.) NM rendelethez107

A járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódjai

Kód

Index

Tevékenység megnevezése

Pont

 

 

 

 

11011

 

Elsősegély

176

11030

 

Sürgősségi beteg osztályozás (triázs)

222

11031

 

Sürgősségi beteg újra-osztályozás (re-triázs)

0

11041

 

Vizsgálat

750

11042

 

Vizsgálat a rendelőn kívül

878

11044

 

Intervenciós radiológiai beavatkozás során végzett vizsgálat

468

11045

53

Vastagbélszűrés keretében végzett vizsgálat

750

11047

 

Alkalmassági vizsgálat tömegsportolásra

654

11048

 

Vizsgálat hatósági felkérésre

504

11050

53

Vastagbélszűrés keretében végzett szakasszisztensi vagy szakorvosi tájékoztatás

750

11054

 

Szakorvosi vizsgálat és szakvélemény kiadása szociális ellátásra való jogosultság megállapításához

749

11055

 

I. fokú bizottság komplex szakvéleményének kialakítása és kiadása a megváltozott munkaképességű személyek esetén

4965

11056

 

II. fokú bizottság komplex szakvéleményének kialakítása és kiadása a megváltozott munkaképességű személyek esetén

4965

11057

 

Vizsgálat a szakmai alkalmasság I. fokon történő elbírálására

823

11058

 

Vizsgálat a szakmai alkalmasság II. fokon történő elbírálására

1147

11059

 

Vizsgálat a munkaköri alkalmasság II. fokon történő elbírálására

1147

11060

 

Vizsgálat foglalkozási megbetegedés megelőzése vagy megállapítása céljából

892

11061

Szakhatósági és szakértői feladatok ellátásához kapcsolódó vélemény kialakítása és kiadása I. és II. fokon, személyes megjelenéssel

3588

11062

Szakhatósági és szakértői feladatok ellátásához kapcsolódó vélemény kialakítása és kiadása I. és II. fokon irat alapján

2261

11063

 

Kiegészítő kód az I. és II. fokú komplex és egyéb szakértői vizsgálatok helyszínen történő végzéséhez

1769

11064

47

A felsőoktatásban részt vevő hallgatók fogyatékosságának megállapítására irányuló szakértői eljárás végzése

4965

11301

 

Kontrollvizsgálat, konzílium

354

11302

 

Kontrollvizsgálat, konzílium a rendelőn kívül

566

11303

53

Vastagbélszűrés keretében végzett kontrollvizsgálat, konzílium

354

12000

 

Szenzórium vizsgálata

35

12001

 

Tudatállapot, alvás/ébrenlét vezérlésének vizsgálata

181

12002

 

Agyidegek vizsgálata

117

12003

 

Perifériás idegrendszer vizsgálata

119

12004

 

Érzőkör vizsgálata

117

12005

 

Koordinatio vizsgálata

108

12006

 

Vegetatív idegrendszer vizsgálata

108

12030

 

Kortikális lebenyfunkciók vizsgálata

374

12031

 

Afázia neurológiai vizsgálata

362

12032

 

Demencia vizsgálata

432

12033

 

Memória és figyelmi funkciók vizsgálata

362

12051

 

Extrapyramidalis elemi mozgásszabályozás vizsgálata

1110

12052

 

Actographia

619

12054

 

Extrapiramidalis mozgásszabályozás vizsgálata a mozgatórendszer betegségeiben

1017

12060

 

Lumbálpunkció

597

12061

 

Ciszterna punkció

597

12065

 

Intracarotidealis sodium-amytal-próba (WADA-teszt), a beszéddomináns félteke meghatározása

3519

12066

 

Edrophonium hydrochloricum teszt

2979

12070

 

Standard EEG

1275

12071

 

EEG kiegészítő extra provokáció (egyenként)

196

12072

 

Sphenoidalis elektród behelyezése EEG vizsgálathoz

1369

12073

 

EEG alvásmegvonás után, ragasztott elektróddal

2212

12074

 

EEG telemetriával

1127

12075

 

12–24 órás mobil, kazettás EEG monitorozás

3266

12076

 

EEG-videó monitorozás (legalább 3 óra)

2934

12077

 

EEG térképezés

1275

12078

 

EEG mennyiségi-statisztikai elemzéssel

1275

12079

 

EEG poligráfiás monitorizálás (24 órás), komputeres

1393

1207A

 

EEG split screen

1622

1207B

 

EEG epilepsia műtéte előtt, strip behelyezéssel

529

1207C

1

Poliszomnográfia (PSG)

10394

1207D

1

Poliszomnográfia (min. 6 óra) speciális vérnyomásméréssel

10479

1207R

1

Polygraphia (cardio-respiratórikus)

7422

1207S

 

Cerebrovascularis reservkapacitás (CRK) vizsgálat CO2-vel

1568

1207T

 

Cerebrovascularis reservkapacitás (CRK) vizsgálat acetazolamiddal

5929

12080

 

Turn-amplitúdó analízis

1597

12081

 

Elektromyographia (izmonként)

647

12082

 

Idegvezetési sebességmérés, érző/motoros idegenként

635

12083

 

Elektromyographia, tűelektróddal izmonként

1021

12085

 

Elektromyographia, késői válasz (hullám) vizsgálat

755

12086

 

Repetitív idegingerlés

2115

12087

 

Elektromyographia, egyes rost vizsgálatok, Jitter mérés

3416

12088

 

 

 

12089

 

Motoros rendszer vizsgálata mágneses ingerléssel

1507

1208A

 

Elektroneurographia, tűelektródával

2115

1208C

 

Elektromyographia palati et laryngis

2115

1208D

 

 

 

1208E

 

Impulzus diagnosztika a plexus brachialis ellátási területén

658

1208F

 

Impulzus diagnosztika a n. facialis ellátási területén

597

1208G

 

 

 

1208H

 

 

 

1208I

 

Blink reflex

663

12090

 

Diaphanoscopia cerebri

43

12091

 

Kiváltott válasz vizsgálatok (Retinographia, Visuális, Acusticus, Somatosensoros)

981

12092

 

Akusztikus kiváltott válasz

723

12094

 

Kiváltott potenciál térképezés

1016

12096

 

Rheobasis és chronaxia meghatározás

467

12098

 

Fénytörés meghatározása komputerrel

185

1209A

 

Hullámvonal próba

113

1209B

 

Webster-skála

664

1209C

 

Tremometria

438

1209D

 

Tenyér-kézhát próba

77

1209E

 

Pontrakó próba (1 perc)

106

1209F

1/a

Csecsemőkori látás- és hallásszabályozás (habituatios paradigma) objektív, műszeres vizsgálata 1,5 éves kor alatt

1067

12100

 

Perimetria, kinetikus

397

12101

 

Perimetria, komputeres

689

12102

 

Kampimetria, Amsler szerint

118

12111

 

Accomodatio vizsgálata

93

12112

 

Fénytörés objektív meghatározása, sciascopia

164

12113

 

Fénytörés szubjektív meghatározása

112

12114

 

Szaruhártya-görbület mérése computerrel

157

12115

 

Leleplező látásvizsgálat

150

12130

 

Üvegtest biomikroszkópos vizsgálata

274

12140

 

Nyctometria

223

12141

 

Adaptometria

574

12142

 

Fényérzés vizsgálat elsötétített szobában, gyertyával

97

12150

 

Színlátásvizsgálat pseudoisochrom táblákkal

112

12151

 

Anomaloscopia

232

12152

 

Színlátás kvantitatív vizsgálata

257

12160

 

Ortoptikai vizsgálat

283

12162

 

Polatest vizsgálat

164

12163

 

Heterophoria vizsgálata

145

12164

 

Kettőskép vizsgálat ernyővel vagy gyertyával

213

12200

 

Ophthalmoscopia

216

12201

 

Hármastükör vizsgálat

243

12202

 

Ophthalmoscopia pásztázó lézerrel (SLO)

397

12203

 

Centrális fúziós frekvencia vizsgálata

163

12204

 

Ophthalmoscopia, binocularis, indirekt módszerrel

274

12205

 

Fundusvizsgálat, kontaktlencsével

213

12206

8

Optikai koherencia tomográfia (OCT)

1191

12210

 

Réslámpa vizsgálat

119

12221

 

Fluorescein angiographia (FLAG)

1488

12222

 

Fluoroangiographia iridis

476

12223

 

Fluorometria vestibuli oculi

468

12224

 

Angiographia oculi (pásztázó lézerrel, SLA)

608

12230

 

Nystagmographia myographica

246

12231

 

Kancsalsági szög, szemmozgások vizsgálata

164

12232

 

Elektroretinographia

803

12233

 

Elektrooculographia

803

12240

 

Szaruhártya-görbület mérése

168

12241

 

Szaruhártya-érzékenység vizsgálata

74

12242

 

Spekulármikroszkópos vizsgálat

520

12243

 

Topographia corneae

470

12250

 

Tonometria oculorum

141

12251

 

Tonographia oculorum

145

12252

 

Ophthalmodynamometria

145

12253

 

Ophthalmodynamographia

145

12254

 

Indocyanin angiographia

10424

12255

 

YAG lézer synechiolysis

1795

12256

 

Astigmia sebészi correctioja

1520

12257

2

Excimer laser terápiás alkalmazása

13197

12258

 

Endothelsejt számlálás

1193

12260

 

Gonioscopia

163

12267

2/a

A látópályarendszer neuroophtalmológiai vizsgálata

3104

12268

2/a

A központi idegrendszer szemmozgató idegének neuroophtalmológiai vizsgálata

2574

12270

 

Hertel érték mérése

26

12280

 

Könnytermelés mérése

59

12281

 

Könnyfilm felszakadási idő

56

12282

 

Cornea festődés vizsgálata

74

12290

 

Diaphanoscopia sclerae

230

12291

 

Cataracta átvilágítás, entoptikai vizsgálat

206

12300

 

Légvezetéses küszöb mérése (szűrőaudiometria is)

83

12301

 

Hallásküszöb mérés (lég+csont, mk.o.+ maszkolás)

891

12302

 

Békésy audiometria

153

12310

 

Impedancia audiometria (Tympanometria + stapedius refl.)

211

12311

 

Tympanometria, stapedius reflex nélkül

113

12312

 

Stapedius reflex vizsgálat, tympanometria nélkül

113

12313

 

Többfrekvenciás tympanometria, ETF, tubafunkció, speciális impedancia mérés

240

12320

 

Súgott (társalgó) beszédvizsgálat

61

12321

 

Hangvillavizsgálatok

63

12322

 

Hallásvizsgálat reflexpróbákkal, audiométer nélkül

96

12323

 

Játékaudiometria

197

12330

 

Beszédaudiometria

289

12331

 

Recruitment vizsgálatok (Fowler, Reger, SISI)

197

12333

 

Leleplező halláspróbák audiométer nélkül

96

12334

 

Leleplező halláspróbák audiométerrel

335

12335

 

Szabadhangteres hallásvizsgálat

189

12339

 

Irányhallás vizsgálat

51

12340

 

Nystagmus kalorikus vizsgálata

111

12342

 

Vestibularis elektronystagmographia

416

12349

 

Otoneurológiai vizsgálat, teljes körű

821

12350

 

Rotációs teszt Bárány-székkel

133

12351

 

Rotációs teszt forgatószékkel és nystagmographia

237

12354

 

Optokinetikus nystagmus vizsgálat, craniocorpographia

208

12355

 

Vestibularis Galvan-próba

162

12360

 

Vestibularis spontán jelek vizsgálata

103

12370

 

Adaptáció és fáradás fülészeti vizsgálata

155

12390

 

Elektrocochleographia

440

12392

 

Promontorium tympani teszt

237

12393

 

Kiváltott potenciál audiometria (ERA, BERA, CERA, MLR)

671

1239A

 

Emissio otoacusticus transiens et distorsio

440

12400

 

Otoscopia

51

12410

 

Microotoscopia

150

12420

 

Fülvizsgálat pneumatikus fültölcsérrel

80

12430

 

Rhinoscopia anterior/posterior

63

12431

 

Epipharynx feltárása katéterrel

103

12432

 

Epipharyngoscopia indirecta

51

12440

 

Diaphanoscopia maxillae

29

12450

 

Olphactometria non calibrata

208

12451

 

Olphactometria calibrata

387

12452

 

Rhinomanometria

387

12453

 

Tubamanometria

162

12470

 

Laryngoscopia indirecta

80

12480

 

Foniátriai alapvizsgálat

208

12481

 

Stroboscopia, fiberostroboscopia

266

12482

 

Pneumographia oto-rhinologica

300

12483

 

Phonetographia

475

12485

 

Voice-profil vizsgálata

353

12486

 

Beszédérthetőségi vizsgálat

208

12487

 

Beszédvizsgálat, célzott

162

12488

 

Oropharyngealis dysphagia vizsgálata

2003

12490

 

Gustometria quantitativa, elektrogustometria, EP

387

12491

 

Gustometria qualitativa (4 alapíz érzésvizsgálata)

150

12494

 

PATCH-teszt

324

12495

 

Tinnitometria

289

12530

 

Artériás plethysmographia

211

12580

 

Phlebodynamometria

676

12581

 

Véna okklúziós próba (Rumpel-Leede)

36

12582

 

Photorheographia

664

12590

 

Oszcillometria

105

12601

 

EKG végtag és mellkaselvezetéssel

308

12602

 

EKG surface mapping

682

12603

 

EKG vektorkardiográfia v. Frank-féle elvezetések

302

12604

 

EKG telemetriával

1752

12605

 

EKG Holter monitorizálása

3120

12606

 

 

 

12607

 

Transztelefonikus EKG alkalmazása akut kardiális kórképekben

3000

12608

 

Transztelefonikus EKG alkalmazása posztoperatív kardiális kórképekben

3000

12609

 

Transztelefonikus EKG elektív esetekben

1502

12610

 

EKG nyelőcső elektróddal

621

12611

51

Transztelefonikus EKG alkalmazása akut kardiális kórképekben mentési feladatok ellátása során

3000

12620

 

EKG kerékpár terheléssel

2272

12621

 

EKG futószalag terheléssel

2272

12625

 

Kamrai utópotenciál mérése

464

12629

 

Impedancia EKG vizsgálat

1393

12631

 

Ergometria spirometriával

3374

12653

 

EKG tripoláris elektródával és gyógyszerterhelés

919

12792

 

Vena umbilicalis diagnosztikus katéterezése

2036

12793

 

Arteria umbilicalis diagnosztikus katéterezése

2036

12796

 

Tartós nagyvéna katéter behelyezése

15530

1313A

 

Nyelőcső manometria ( „online” módszer)

1335

1313C

 

Nyelőcső manometria (24 órás módszer)

2045

1313D

 

Nyelőcső pH monitorozás (24 órás)

1926

1313E

 

Dysphagometria

3135

1313F

 

Intragastroduodenalis pH monitorozás

846

1313G

 

Elektrogastrographia

1327

1313H

 

Palatopharyngealis rheobasis meghatározása

1440

13200

 

Rectum digitális vizsgálata

57

13210

 

Analis manometria

1285

13212

 

Neurourodynamometria rectodynamicamque

2810

13213

 

Neurorectodynamica

1225

13220

 

Enterostoma vizsgálata

57

13230

 

Nasogastricus szonda levezetése, cseréje

85

13240

 

Nyombél szondázás

252

13300

 

Vizelési inger és reflex (m. detrusor) vizsgálata

67

13302

 

Nephrostoma eltávolítás

239

13303

 

Állandó katéter eltávolítás

115

13305

3

Kombinált alsó húgyúti funkcionális vizsgálat (cystometria+nyomás-áramlás vizsgálat)

15511

13306

 

Spermavizsgálat automatával

382

13310

 

Kérdőív felvétele, prosztata-betegségekben

100

13320

 

Hólyagkatéterezés (diagnosztikus)

392

13321

 

Hólyagpunkció (diagnosztikus)

136

13330

 

Cystometria, folyamatos áramlással

338

13331

4

Vizeletvesztési nyomás

4339

13332

5

Húgycső nyomásprofil

10274

13340

 

Uroflowmetria

200

13350

 

Manometria urethrae

470

13351

6

Gáti szummációs EMG

846

13352

7

Perineometria nőknél

1524

13360

 

Calibratio meatus urethrae

20

13380

 

Myographia vesicae urinariae et perinei

319

13410

 

Spermagyűjtés

48

13411

 

Spermagyűjtés mesterséges termékenyítés céljából

259

13412

 

Sperma-előkészítés fagyasztást követően, spermapreparálás

938

13510

 

Hormoncitológia levétele hüvelyből

75

13520

 

Hormoncitológia levétele a méh nyálkahártyából

293

13530

 

Postcoitalis kenet levétele

148

13590

 

Amnioscopia

339

13600

 

Mozgásszervek teljes körű fizikális vizsgálata

308

13620

 

Mozgásszervek regionális fizikális vizsgálata

90

13621

 

Mozgásterjedelem vizsgálata a gerinc területén

80

13622

 

Izomfunkció vizsgálat a teljes testen

0

13623

 

Mozgásterjedelem vizsgálata a végtagi ízületekben

94

13630

 

Talpi nyomáseloszlás statikus és dinamikus mérése

296

14010

 

Intracraniális képlet percutan biopsziája

1773

14011

 

Intracraniális képlet percutan biopszia, UH vezérelt

2547

14020

 

Biopsia nervi periferialis percutanea

190

14030

 

Biopsia glandulae thyreoideae percutanea

185

14031

 

Biopsia glandulae thyreoideae percutanea, UH vezérelt

1860

14100

 

Biopsia auris externi percutanea

138

14110

 

Biopsia auriculi per otoscopiam

198

14120

 

Biopsia palpebrae

2073

14130

 

Biopsia conjunctivae

1635

14140

 

Biopsia cutis nasi

194

14141

 

Biopsia cutis faciei

274

14150

 

Biopsia nasi per rhinoscopiam

198

14152

 

Biopsia sinus paranasalis per endoscopiam

307

14201

 

Biopsia laryngis per laryngoscopiam

278

14202

 

Biopsia laryngis per microlaryngoscopiam

278

14220

 

Biopsia tonsillae

140

14230

 

Biopsia pharyngis

198

14231

 

Biopsia epipharyngis

244

14232

 

Biopsia uvulae

187

14234

 

Biopsia gingivae

138

14235

 

Biopsia palati oris

138

14250

 

Biopsia medullae ossealis sterni

1813

14251

 

Biopsia medullae ossealis crista ossis ilei

13197

14260

 

Biopsia lymphoglandulae

284

14261

 

Biopsia lymphoglandulae, UH vezérelt

1674

14300

 

Biopsia tracheae per bronchoscopiam

524

14310

 

Tüdő percutan transthoracalis tűbiopsiája

4972

14320

 

Biopsia bronchi per bronchoscopiam

615

14330

 

Biopsia pleurae

918

14340

 

Biopsia parietis thoracis

317

14400

 

Biopsia oesophagi per oesophagoscopiam

240

14410

 

Biopsia ventriculi per endoscopiam

301

14420

 

Biopsia duodeni per endoscopiam

905

14421

 

Biopsia duodeni per capsulam

1054

14442

 

Kapszulás vékonybél biopsia

939

14500

 

Biopsia intestini crassi per colonoscopiam

301

14510

 

Biopsia sigmae per endoscopiam

301

14511

 

Endoszkópos abráziós mintavétel

301

14513

 

Transbronchiális aspirációs tűvel végzett mintavétel

545

14520

 

Biopsia recti per rectoscopiam

254

14530

 

Biopsia ani et/seu regionis perianalis

146

14531

 

Biopsia regionis perianalis/perirectalis, UH vezérelt

1710

14631

 

Biopsia prostatae per rectum seu percutanea, UH vezérléssel vagy anélkül

5516

14640

 

Biopsia urethrae

777

14651

Biopsia testis

3291

14660

 

Biopsia penis

258

14710

 

Biopsia endometrii

301

14720

 

Cervicalis kenetvétel

63

14730

 

Cervix biopszia

367

14760

 

Biopsia vaginae

370

14770

 

Biopsia introitus vaginae nonoperativa

336

14781

 

Chorion biopsia, transvaginalis, UH vezérelt

1768

14782

 

Chorion biopsia, transabdominalis, UH vezérelt

1768

14790

 

Magzati szerv biopsia, UH vezérelt

1768

14791

 

Magzati vérvétel, UH vezérelt

1964

14800

 

Biopsia labii oris

278

14810

 

Biopsia parietis abdominis

233

14820

 

Biopsia mammae percutanea

370

14821

 

Biopsia mammae percutanea, UH vezérelt

1892

14823

 

Citológiai mintavétel váladékozó emlő váladékából

66

14824

 

Vastagtű biopsia (core biopsia)

3067

14825

 

Szövethenger biopszia emlőből, 2D röntgen vezérelt

6693

14826

 

Aspiratios citológiai mintavétel emlőből, 2D röntgen vezérelt

2665

14827

 

Emlő stereotaxiás vacuum core biopszia

6218

14830

 

Biopsia cutis

240

14841

 

Biopsia articulationis

858

14842

 

Biopsia musculus et/seu tendinis

370

14843

 

Biopsia cartilaginis

370

15000

 

Biopsia cutis et/seu subcutis peroperatíva

700

15010

 

Biopsia mammae peroperatíva

892

15020

 

Biopsia musculi peroperatíva

892

15030

 

Biopsia ossis peroperatíva

812

15031

 

Biopsia costae peroperatíva

973

15040

 

Biopsia articulationis peroperatíva

812

15120

 

Biopsia nervi periferialis peroperatíva

812

15200

 

Biopsia palpebrae peroperatíva

837

15210

 

Biopsia conjunctivae peroperatíva

837

15220

 

Biopsia structurae lacrimalis peroperatíva

837

15290

 

Biopsia musculi oculi peroperatíva

837

15291

 

Biopsia intraorbitalis peroperatíva

837

15310

 

Külső fül sebészi biopszia

518

15320

 

Fül feltárásos biopszia

598

15370

 

Orrüreg nyálkahártya biopszia

518

15380

 

Orr porcos részeinek feltárásos biopsziája

632

15400

 

Biopsia labiorum oris peroperatíva

778

15420

 

Nyálmirigy feltárásos biopszia

778

15580

 

Biopsia ani intraoperatíva

892

15660

 

Férfi gát feltárásos biopszia

892

15730

 

Vulva feltárásos biopszia

778

15740

 

Női gát műtéti biopszia

778

15860

 

Biopsia lymphoglandulae superficialis intraop.

961

15861

 

Biopsia lymphoglandulae sec. Daniels

812

15870

 

Biopsia vasorum perif.

892

16110

 

Hypopharyngo-laryngoscopia endoscopica

412

16120

 

Laryngoscopia directa

250

16130

 

Microlaryngoscopia, microscopia endolaryngealis

423

16160

 

Rhino-pharyngo-laryngo-fiberoscopia

923

16170

 

Rhinoscopia endoscopica

343

16181

 

Sinuscopia maxillaris transnasalis

401

16182

 

Sinuscopia maxillaris percanina

448

16183

 

Sinuscopia sphenoidalis transnasalis

401

16184

 

Sinuscopia sphenoidalis transethmoidealis

597

16185

 

Sinuscopia frontalis percutanea

911

16200

 

Bronchoscopia

2215

16201

 

Bronchoscopos bronchus öblítés, diagnosztikus

471

16202

 

Autofluorescens bronchoscopia

2787

16203

 

Bronchoscopos anyagvétel cytológiai és szövettani vizsgálatra

3419

16204

 

Bronchoscopos anyagvétel mikrobiológiai vizsgálatra

6033

16205

 

Bronchoscopos anyagvétel cytológiai, szövettani és mikrobiológiai vizsgálatra

8629

16206

 

Bronchoscopon keresztül anyagvétel a nyirokcsomókból cytológiai vizsgálatra Wang tűvel

13019

16207

52

Endobronchiális ultrahang vezérelt transbronchiális tűbiopszia (EBUS TBNA)

41481

16300

 

Oesophagoscopia

1400

16302

 

Gastro-oesophagealis varicositas endoszkópos vérzéscsillapítása

1447

16303

 

Endoszkópos intubáció

2156

16305

 

Endoszkópos tumorroncsolás vegyszerrel

1567

16306

 

Endoszkópos tumorroncsolás lézerrel

2271

16307

 

Endoszkópos vitális festés

746

16309

 

Endoszkópos thermocoagulatio

1193

1630A

 

Organikus nyelőcsőszűkület endoscopos szondatágítása (bougie vagy oliva alkalmazásával)

1335

1630C

 

Organicus nyelőcsőszűkület endoscopos ballondilatációja

2820

1630E

 

Oesophagoscopia + vérzéscsillapítás, nagyfrekvenciás készülékkel

1440

16310

 

Oesophagoscopia per gastrostomiam

1117

16312

Nyelőcső endoszkópos UH vizsgálata

2962

1631B

 

Endoszkópos UH Nyelőcső biopsia

7155

1632B

Endoszkópos UH TruCut biopsia a tápcsatorna bármely területéről

73615

1633B

Mediastinum endoszkópos UH vizsgálata

2962

1633C

 

Hasnyálmirigy, máj, epeutak endoszkópos UH vizsgálata

2962

1633D

Gyomor endoszkópos UH vizsgálata

2962

1634B

 

Endoszkópos UH Gyomorfal biopsia

71555

16350

 

Gastroscopia per gastrostomiam

1371

1635B

Endoszkópos UH Hasnyálmirigy biopsia

71555

16360

 

Duodenoscopia

2210

16361

 

Endoscopos sphincterotomia

20655

16362

 

Endoscopos nasobiliaris drénezés

20655

16363

 

Endoscopos kőextractio

20655

16365

 

Endoscopos pancreas pseudocystostomia (cystogastrostomia és cystoduodenostomia)

12912

1636B

Endoszkópos UH Mediastinum biopsia

71555

1636D

Duodenum endoszkópos UH vizsgálata

2962

16370

 

Oesophago-gastro-bulboscopia

2338

1637B

Endoszkópos UH Máj biopsia

71555

1638B

 

Endoszkópos UH Perirectum biopsia

71555

1639B

 

Endoszkópos UH Nyirokcsomó finomtű (FNA) biopsia

71555

16400

 

Jejunoscopia (proximális enteroscopia)

4133

16401

44

A vékonybél kapszulás endoszkópiája

5808

16410

 

Colonoscopia

4064

1641D

Colon endoszkópos UH vizsgálata

2962

1641E

 

Colonoscopia et colonographia

4769

16420

 

Rectosigmoideoscopia (flexibilis)

1447

16430

 

Rectoscopia, merev eszközzel

769

16431

Rectum és sigma endoscopos UH vizsgálata

2962

1643D

Rectum endoscopos UH vizsgálata

2962

16440

 

Anoscopia

260

16520

 

Cystoscopia

723

16522

 

Cystoscopia flexibilis eszközzel

642

16550

 

Urethro-cystoscopia

3190

16551

 

Urethrofiberoscopia

413

16600

 

Hysteroscopia

408

16630

 

Kolposcopia

259

16631

 

Vaginoscopia

178

16640

56

Meddőségi vizsgálat, alap, női

104 848

16641

56

Meddőségi vizsgálat, férfi

36 125

16642

56

Meddőségi vizsgálat, ismételt IVF előtt

46 222

16643

56

Meddőségi vizsgálat, bővített I.

148 596

16644

56

Meddőségi vizsgálat, bővített II.

134 949

16710

 

Choledochoscopia duodenoscopon át (baby scop)

265

16800

 

Endoscopia szájadékon át (kiegészítő pont)

98

16900

 

Bronchoscopia tracheostomán át

1642

16990

 

Dermatoscopia

56

17009

 

Epicután allergia próba, fogászati ellátáshoz

1028

17010

 

Epicután allergia próba

619

17011

 

Epicutan bakteriológiai próba

332

17021

 

Intracutan allergia próba, azonnali reakció

332

17030

 

Tuberculin próba, Pirquet

60

17031

 

Tuberculin próba, Mantoux

738

17040

 

Intradermalis antigén próba, késői reakció

110

17041

 

Intracután allergia próba, bakteriális antigénekkel

322

17042

 

Intracutan allergia próba, gombaantigénekkel

322

17043

 

Tetanus bőrpróba

91

17044

 

Celluláris immunitás vizsgálata bőrreakcióval

277

17060

 

Nasalis allergia próba, allergén provokációval

489

17071

 

Légúti aspecifikus bronchiális provokáció

761

17072

 

Légúti allergia provokáció, specifikus antigénnel

284

17073

 

Fizikai terhelés hatásának vizsgálata a hörgőkre

211

17080

 

Allergia provokációs próba

338

17090

 

Alimentaris allergiateszt

265

17102

 

Spirometria

522

17111

 

Nasalis csúcsáramlás számítása

20

17120

 

Légúti ellenállás és vezetőképesség számítása

25

17130

 

Distributio ventillationis (N-kimosás, radioakt. gáz)

545

17140

 

Pulmonalis vascularis resistentia számítása

25

17150

 

Effectivitas ventillationis et perfusionis calc.

25

17170

 

Diffúziós kapacitásvizsgálat

671

17190

 

Teljes test plethysmographia

757

17191

29/b

Dohányzás leszokás támogatás – paciens vizsgálat

500

17192

29/b

Dohányzás leszokás támogatás – leszokási vizit

200

17193

29/b

Dohányzás leszokás támogatás – a kilégzett levegő szénmonoxid mértékének a meghatározása

80

17194

29/b.

Csoportos dohányzás leszokás támogatása

576

17220

 

Keringési idő mérése

202

17300

 

Keringésfunkciós vizsgálat egy artériában

157

17301

 

Végtagi artériák vérnyomásmérése, folyamatos hullámú Doppler készülékkel

607

17310

 

Perifériás keringés funkcionális vizsgálata

260

17320

 

Perifériás keringés terheléses vizsgálata

396

17370

 

Keringő vérvolumen becslése

114

17420

 

Vizeletvétel vagy -gyűjtés csecsemőtől és gyermektől

110

17440

 

Clearance vizsgálathoz anyaggyűjtés

36

17450

 

Savanyítóképesség vizsgálata

183

17520

 

A mozgató szervrendszer részleges, mozgásanalizáló-mérő készülékkel végzett, objektív vizsgálata

2031

17521

 

Kristálykimutatás polarizációs mikroszkóppal

1241

17522

 

Kristálykimutatás és azonosítás elektronmikroszkópos módszerrel

5225

17523

 

Spermatogram

205

17524

 

Spermium vándorlási teszt ejakulatumban

268

17525

 

Postcoitalis kenet vizsgálata

26

17527

 

Hajminta mikroszkópos vizsgálata

45

17600

 

Alapanyagcsere vizsgálat

480

17610

 

Oxygen consumptio számítása

77

18030

 

Hólyag feltöltése metilénkékkel

114

18310

 

Ductus nasolacrimalis szondázás

153

18340

 

Nyálmirigy kivezetőcsövének szondázása

113

18430

 

Hörgőváladék leszívása

142

18441

 

Thoracocentesis diagnosticus

370

18470

 

Punctio et/seu aspiratio genitaliae masculinae

254

18500

 

Punctio et/seu aspiratio cystae diagnosticus

336

18510

 

Punctio et/seu aspiratio ovarii

334

18511

 

Punctio et/seu aspiratio ovarii/folliculi, UH vezérelt

905

18520

 

Douglas punctio

301

18521

 

Douglas punctio, UH vezérelt

905

18530

 

Ascites punctio

375

18531

 

Haspunkció, UH vezérelt

926

18540

 

Punctio et/seu aspiratio articulationis

315

18541

 

Punctio et/seu aspiratio bursae

235

18590

 

Vékonytű aspirációs biopszia

198

18591

 

Punctio et/seu aspiratio mammae

416

18592

 

Punctio et/seu aspiratio mammae, UH vezérelt

1931

18701

 

Cholangiomanometria áramlásvizsgálattal

250

19108

 

Mikrobiológiai mintavétel nyálkahártyáról

46

19109

 

Mikrobiológiai mintavétel nyálkahártyáról (nem labor mintavételező esetén)

15

19131

 

Mikrobiológiai mintavétel székletből

46

19137

 

Mikrobiológiai mintavétel székletből (nem labor mintavételező esetén)

8

19141

 

Mikrobiológiai mintavétel haemocultura, aerob

589

19142

 

Mikrobiológiai mintavétel haemocultura, anaerob

589

19170

 

Mikrobiológiai mintavétel műtéti anyagból

46

19191

 

Mikrobiológiai mintavétel szilárd transport közegbe

173

19192

 

Mikrobiológiai mintavétel folyékony transport közegbe

335

19193

 

Mikrobiológiai mintavétel tenyésztő transport közegbe

249

19194

 

Mikrobiológiai mintavétel szilárd transport közegbe (nem labor mintavételező esetén)

50

19195

 

Mikrobiológiai mintavétel folyékony transport közegbe (nem labor mintavételező esetén)

232

19200

 

Pszichiátriai/klinikai pszichológiai exploráció

713

19201

 

Pszichiátriai/pszichológiai diagnosztikus interjú

436

19202

 

Biográfiai analízis

678

19203

 

Pszichiátriai/pszichológiai heteroanamnézis

462

19204

 

Pszichodiagnosztikai elemző exploráció

531

19205

 

Pszichodiagnosztikai exploráció teszt előtt

462

19206

 

Wolberg-féle strukturált pszichológiai interjú

794

19207

 

Brunet-Lezine-féle pszichomotoros teszt

1077

19208

 

Exploratív játék

713

19209

 

Prekognitív defectus differenciáldiagnosztika

672

19211

 

Átfogó neuropszichológiai vizsgálat

2654

19212

 

Problémacentrikus neuropszichológiai vizsgálat

1764

19213

 

Kognitív folyamatok térképezése

1061

19214

 

Kognitív térképezés terápia megalapozásához

2005

19215

 

Prekognitív és figyelmi készség vizsgálata

429

19217

 

Viselkedéstérképezés, kezelés megalapozásához

1408

19218

1/a

Éberségi szint meghatározás fejlődés-neurológiai vizsgálathoz (0–18 hónapos korig)

409

19250

 

Pszichogalvanikus reflex

60

1929A

 

Lurija-Nebraska-féle neuropszichológiai próba

398

1929B

 

Afázia neuropszichológiai próba I. (Lurija)

2344

1929C

 

Afázia neuropszichológiai próba II.

2344

1929D

 

Kortikális funkció neuropszichiátriai tesztvizsgálat

491

1929E

 

Bender-Gestalt-féle neuropszichiátriai teszt

315

1929F

 

DCS-Hill-féle agykárosodás diagnosztikai teszt

794

1929H

 

Módosított mini mental state

531

1929K

 

Iskolaérettség tesztvizsgálata

2253

1929L

 

Gyermeki fejlődés vizsgálata próbákkal

1077

1929M

 

Snijders-Domen-féle intelligencia vizsgálat

2287

19301

 

Mentális funkció vizsgálat Raven szerint

794

19302

 

Színes Raven-vizsgálat

894

19303

 

Mentális funkció vizsgálat OTIS I.

531

19304

 

Mentális funkció vizsgálat OTIS II.

531

19305

 

Mentális funkció vizsgálat Benton A forma szerint

531

19306

 

Mentális képesség vizsgálat Bender szerint

531

19307

 

Mentális képesség vizsgálat Frostig szerint

794

1930A

 

Memória teszt 15 szó–15 kép

794

1930B

 

Lurija-féle memóriapróba

794

1930C

 

Benton-féle memóriapróba (A+B)

794

1930D

 

Pszichiátriai keresztmetszeti status

531

1930E

 

Pszichiátriai hosszmetszeti kép

422

1930F

 

Pszichodinamikai elemzés

436

19314

 

Műszeres problémacentrikus neuropszichológiai vizsgálat

794

19322

 

Rorschach projektív próba

2465

19323

 

Személyiségvizsgálat TAT

2163

19324

 

Személyiségvizsgálat PFT

1044

19325

 

Személyiségvizsgálat Zulliger szerint

794

19326

 

Személyiségvizsgálat, Szondi-féle kétprofilos

531

19327

 

Személyiségvizsgálat, Szondi-féle tízprofilos

1569

19328

 

HTP (ház-ember-fa) rajzteszt

612

19329

 

Farajz-teszt

531

1932A

 

Machover-Baltrusch-féle rajzteszt

531

1932B

 

Lüscher-teszt

531

1932C

 

Színpiramis-teszt

254

1932D

 

Wartegg-teszt

470

1932E

 

Metamorfózis teszt

531

1932F

 

Személyiségvizsgálat CAT-féle

794

1932G

 

Személyiségvizsgálat PIL-féle

254

1932H

 

Duss-féle meseteszt

678

1932J

 

Bábteszt

1043

1932K

 

Világteszt

1077

1932L

 

Szceno-teszt

1043

1932M

 

MMPI-teszt

759

1932N

 

Személyiségvizsgálat CPI-teszt

531

1932P

 

Személyiségvizsgálat Cattel szerint

699

1932R

 

Személyiségvizsgálat FPI-teszt

531

1932S

 

Thomas-féle meseteszt

678

19331

 

Révész-Nagy-féle figyelemvizsgálat

436

19332

 

Pieron-féle figyelemvizsgálat

315

19333

 

d2 figyelemvizsgálat

531

19351

 

Lorr-féle IMPS pszichiátriai állapotbecslő skála

531

19352

 

BPRS pszichiátriai állapotbecslő skála

531

19353

 

Hamilton-féle depressziós skála

531

19354

 

Hamilton-féle szorongás skála

531

19355

 

Zung-féle depressziós skála

531

19356

 

Beck-féle depressziós skála

531

19357

 

Ozsváth-féle önjellemző panaszleltár

531

19358

 

Goldberg-féle állapotjelző leltár

531

19359

 

Brengelman-féle ENR skála

531

1935A

 

Eysenck-féle EPQ skála

531

1935B

 

Taylor-féle manifeszt szorongást mérő skála

531

1935D

 

Spielberg-féle STAI szorongásvizsgálat

531

1935E

 

Spielberg-féle agresszió kifejezési skála

531

1935G

 

Tulajdonságlista

531

1935H

 

Derogatis skála (SCL)

531

1935K

 

Énkép-testkép kérdőív

699

1935L

 

Juhász-Kopp-Veér-féle neurózisszűrő kérdőív

470

1935M

 

James-féle külső-belső kontroll kérdőív

531

1935N

 

MMQ kérdőív

699

1935P

 

RSK kockázatvállalási kérdőív

699

1935R

 

Hall-Williams-féle motivációs kérdőív

577

1935S

 

Diszfunkcionális attitűd skála

531

1935T

 

Fischer-féle BFQ testkép-tudatossági skála

531

19381

 

Intelligenciavizsgálat MAWI szerint

1926

19382

 

Intelligenciavizsgálat Eysenck szerint

1502

1938A

 

Intelligenciavizsgálat HAWIK szerint

1926

1938B

 

Intelligenciavizsgálat Binet szerint

1926

19510

 

Dermatoglyphák elemzése

65

19700

 

Rehabilitációs felmérés és értékelés

726

21000

 

Aminosav vagy származékának kimutatása szérumból

54

21010

 

Aminosav v. származékának meghatározása testnedvben, aminosavanként

108

21011

 

 

 

21012

 

 

 

21013

 

Homocisztein meghatározása

3130

21014

 

Metionin terhelés

626

21015

8

Karnitin meghatározás (szövet, plazma vagy vizelet)

4829

21016

 

Cisztatin C meghatározás

1467

21017

 

Fehérjék identifikálása izoelektromos fókuszálással

2879

21018

 

 

 

21019

 

 

 

21020

 

Összfehérje meghatározása szérumban

36

21040

 

Albumin meghatározása szérumban, festékkötő módszerrel

45

21041

 

Albumin meghatározása szérumban, immunturbidimetriás, immunnefelometriás módszerrel

394

21042

 

Fehérjék elválasztása elfo-val agarózgélben

519

21043

 

Fehérjék elválasztása elfo-val cellulóz acetát membránon

366

21044

 

Fehérje koncentrálás elektroforézishez

1788

21045

 

Prealbumin meghatározása

787

21046

 

 

 

21047

 

 

 

21057

 

Tumor nekrózis faktor alfa (TNFalfa) meghatározása

1610

21058

 

Interferon gamma meghatározása

1520

21059

 

Transzformáló növekedési faktor béta (TGFbéta) meghatározása

1467

21070

 

Alfa-1 antitripszin meghatározása

680

21072

 

C reaktív fehérje (CRP) kvantitatív meghatározása

421

21073

 

Fruktózamin meghatározása

313

21075

 

Alfa-1 mikroglobulin meghatározása szérumban

474

21076

 

Myoglobin meghatározása szérumban

1879

21079

 

Coeruloplazmin meghatározása

680

2107C

 

C reaktív fehérje (CRP) ultraszenzitív meghatározása

500

2107D

 

Szérum amiloid A (SAA) meghatározása

680

2107E

 

Prokalcitonin (PCT) meghatározása

3290

21080

 

Kardiális troponin kimutatása

143

21082

 

Kardiális troponin I meghatározása

1986

21083

 

Kardiális troponin T meghatározása

2147

21090

 

A kollagén keresztkötés koncentrációjának meghatározása a vizeletből és szérumból

2403

21091

8

1-es típusú prokollagén propeptid (P1NP) meghatározása szérumból

996

21110

 

Ammónia meghatározása szérumban

474

21120

 

Karbamid meghatározása szérumban

54

21130

 

Húgysav meghatározása

54

21140

 

 

 

21141

 

Kreatinin meghatározása kinetikus Jaffé módszerrel, szérumban

36

21143

 

Kreatinin meghatározása enzimatikus módszerrel

125

21150

 

Összes bilirubin meghatározása szérumban

45

21151

 

Konjugált bilirubin meghatározása szérumban

63

21202

 

Vérgáz analízis

150

21290

 

H-2 kilégzési teszt

80

21291

 

Oldószer v. belégzett anyag szérumszintjének meghatározása kromatográfiás módszerrel

2353

21292

 

C-13/C-14 CO2 meghatározás kilégzett levegőből

3505

21310

 

Glukóz meghatározása

26

21312

 

Glukóz meghatározása hexokináz módszerrel

45

21320

 

Galaktóz meghatározása szérumban

108

21321

 

 

 

21340

 

 

 

21341

 

 

 

21342

 

Mucopolysaccharidózis gyorsteszt (össz GAG)

572

21390

 

 

 

21391

 

Xilóz abszorpciós teszt

448

21410

 

Szabad zsírsav meghatározása

134

21411

 

Trigliceridek meghatározása

54

2141A

 

 

 

21420

 

Összkoleszterin meghatározása

45

21421

 

 

 

21422

 

LDL koleszterin meghatározása, direkt módszerrel

250

2142A

 

HDL koleszterin meghatározása, direkt módszerrel

200

21440

 

Lipoprotein elfo

555

21442

 

Apolipoprotein A I. meghatározása

365

21443

 

Apolipoprotein A II. meghatározása

179

21444

 

Apolipoprotein B meghatározása

365

21445

 

Lp(a) meghatározása

1610

2144A

 

Apolipoprotein E meghatározása

3578

2144B

 

Apolipoprotein C-II meghatározása

3578

21500

 

Nátrium meghatározása szérumban

63

21501

 

Kálium meghatározása szérumban

63

21510

 

Összes kalcium meghatározása

71

21512

 

Ionizált kalcium meghatározása

223

21520

 

Réz meghatározása

357

21540

 

Foszfor meghatározása szérumban

63

21550

 

Klorid meghatározása szérumban

63

21561

 

Mangán meghatározása, atomabszorpcióval

116

21562

 

Nikkel meghatározása, atomabszorpcióval

134

21563

 

Króm meghatározása, atomabszorpcióval

116

21564

 

Arzén meghatározása szérumból és vizeletből, atomabszorpcióval

116

21565

 

Szelén meghatározása, atomabszorpcióval

116

21566

 

Alumínium meghatározása, atomabszorpcióval

546

21568

 

Cink meghatározása

125

21569

 

Ólom meghatározása, atomabszorpcióval

125

21570

 

Lithium meghatározása

54

21571

 

Magnézium meghatározása

71

21572

 

Arany meghatározása, atomabszorpcióval

116

21573

 

Kadmium meghatározása, atomabszorpcióval

546

21574

 

Higany meghatározása, atomabszorpcióval

546

21575

 

Tallium meghatározása, atomabszorpcióval

546

21576

 

Kobalt meghatározása, atomabszorpcióval

116

2157C

 

Ionizált magnézium meghatározása

143

21609

 

A vitamin meghatározása

3650

2160A

 

 

 

2160B

 

 

 

21621

 

 

 

21622

 

 

 

21630

 

Drog minőségi kimutatása, tesztcsíkkal

45

21631

 

Digoxin meghatározása

1342

21632

 

Digitoxin meghatározása

1342

21633

 

 

 

21634

 

Lidocain meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel

2236

21635

 

Procainamid és származékai meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel

1342

21636

 

Kinidin meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel

2236

21637

 

Teofillin meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel

2236

21638

 

Egyéb antiepilepticumok szérumszintjének meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel

2236

21639

 

Karbamazepin meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel

2236

2163A

 

Etosuximid meghatározása kromatográfiás módszerrel

1342

2163B

 

Fenobarbitál meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel

2236

2163C

 

Pirimidon meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel

2236

2163D

 

Fenitoin meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel

2236

2163E

 

Valproinsav meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel

2236

2163F

 

Gentamicin meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel

2236

2163G

 

Tobramicin meghatározása HPLC-vel vagy immunoassay-vel

2236

2163H

 

Amikacin meghatározása HPLC-vel vagy immunoassay-vel

2236

2163J

 

 

 

2163K

 

 

 

2163M

 

 

 

2163N

 

Vankomicin meghatározása HPLC-vel vagy immunoassay-vel

2236

2163Q

 

Metotrexát meghatározása HPLC-vel vagy immunoassay-vel

2236

2163R

 

 

 

2163S

 

 

 

2163T

 

Cyclosporin és metabolitjainak meghatározása HPLC-vel vagy immunoassay-vel

2236

2163U

 

Benzodiazepin meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel

2236

2163V

 

Barbiturát meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel

2236

2163W

 

Cephalosporin meghatározása HPLC-vel vagy immunoassay-vel

1342

2163X

 

 

 

2163Y

 

Hypnoticum (barbiturátot nem tartalmazó) kimutatása

313

2163Z

 

Barbiturát minőségi kimutatása

313

21640

 

Benzodiazepinek kimutatása

313

21641

 

Triciklusos antidepresszáns meghatározása HPLC-vel vagy immunoassay-vel

2236

21642

 

Analgetikum kimutatása

313

21643

 

Phenothiazin kimutatása

313

21644

 

Tranquillansok kimutatása

313

21645

 

Narkotikumok kimutatása

313

21646

 

További gyógyszerek szérumszintjének meghatározása kromatográfiás vagy immunkémiai módszerrel

2236

21650

 

 

 

21651

 

Etilalkohol meghatározása enzimatikus módszerrel

223

21660

 

Metilalkohol meghatározása kromatográfiás módszerrel

912

21690

 

LSD meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel

2236

21691

 

THC meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel

2236

21692

 

Morfin és morfinszármazékok meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel

2236

21693

 

Opiát meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel

2236

21694

 

Cannabinoid meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel

2236

21695

 

Amfetamin és származékainak meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel

2236

21696

 

Szerves foszfátvegyület kimutatása kromatográfiás módszerrel

1163

2169D

 

 

 

2169E

 

Methaqualon meghatározása kromatográfiás módszerrel

357

2169F

 

Dimethoat meghatározása kromatográfiás módszerrel

2008

2169G

 

Diquat meghatározása fotometriás módszerrel

357

2169H

 

Paraquat meghatározása fotometriás módszerrel

357

2169K

 

Phenyl- és methyl-piperidin kimutatása kromatográfiás módszerrel

357

2169L

 

Parathion (E605) meghatározása kromatográfiás módszerrel

2008

2169P

 

Metadon meghatározás kromatográfiás módszerrel

2236

2169T

 

Szerves oldószerek meghatározása

1520

2169U

8

Multi-drog rezisztencia funkcionális teszt

7780

2169V

 

Amanitin kimutatása és meghatározása ELISA módszerrel

1786

21710

 

 

 

21721

 

Laktát meghatározása

268

21722

 

Piruvát meghatározása

108

21723

 

Béta hidroxivajsav meghatározása

537

21790

 

Neopterin meghatározása

3041

21810

 

Ozmolalitás meghatározása direkt méréssel

179

21831

 

Viszkozitás meghatározása

160

22000

 

 

 

22020

 

Összes fehérje meghatározása vizeletben és egyéb testnedvben

36

22030

 

Fehérje elektroforézis vizeletmintából

286

22033

 

Biotidináz meghatározása vizeletben

108

22034

 

N-acetil-glukózaminidáz (NAGase) meghatározás vizeletben

63

22041

 

 

 

22042

 

Albumin meghatározása immun módszerrel vizeletben

474

22044

 

Alfa-1 mikroglobulin meghatározása vizeletben

474

22051

 

 

 

22100

 

 

 

22111

 

Kreatinin meghatározása vizeletből, kinetikus Jaffé módszerrel

36

22123

 

 

 

22130

 

Porfirin meghatározása vizeletben

134

22131

9

Porfirinek direkt spektrometriája vizeletben

1172

22132

 

Koproporfirin meghatározása vizeletben

134

22133

 

Uroporfirin meghatározása vizeletben

108

22134

9

Porfobilinogen meghatározása vizeletben

4957

22135

 

Delta-amino-levulinsav meghatározása

7931

22138

 

 

 

2213A

9

Összes porfirin meghatározása

1081

2213E

9

Protoporfirin meghatározás vvt-ben

1352

2213H

9

Plasma porfirin meghatározás

1802

2213K

9

Porfirinek elválasztása és mennyiségi meghatározása HPLC-vel

8742

22150

 

Karbamid meghatározása vizeletben

54

22160

 

Húgysav meghatározása vizeletben

54

22200

 

Glukóz kimutatása vizeletből

9

22201

 

Glukóz mennyiségi meghatározása vizeletből és egyéb testnedvekből

26

22203

 

 

 

22210

 

 

 

22220

 

 

 

22290

 

 

 

22300

 

Kalcium meghatározása vizeletben

71

22310

 

Klorid meghatározása vizeletben

63

22320

 

Kálium meghatározása vizeletben

63

22330

 

Nátrium meghatározása vizeletben

63

22340

 

 

 

22341

 

Arzén meghatározása vizeletből, atomabszorpcióval

116

22350

 

Foszfor meghatározása vizeletben

63

22400

 

Ketontestek kimutatása vizeletből

9

22441

 

Ismeretlen toxikus anyag kimutatása biológiai mintából

2683

22510

 

Vesekő kémiai analízise

179

22520

 

Osmolalitás meghatározása vizeletben direkt méréssel

179

22540

 

Vizelet üledékvizsgálat mikroszkóppal

64

22550

 

Általános vizeletvizsgálat, üledék nélkül minimum 8 paraméter

89

22551

 

Vizeletvizsgálat üledék nélkül minimum 5 paraméter

50

22552

 

Vizelet üledék alakos elemek meghatározása automatával, beleértve az esetleges mikroszkópos ellenőrzést is

380

22620

 

Széklet zsírürítés vizsgálata

134

22630

 

Széklet vér kimutatása

71

22631

 

Széklet vér kimutatása, immunkémiai módszerrel

716

22632

 

Széklet humán albumin kimutatása immunkémiai módszerrel

716

22640

 

Széklet tripszin-kimotripszin aktivitás

152

22701

 

Haemoglobin kimutatása liquorban kémiai módszerrel

14

22741

 

Liquor összfehérje meghatározása

125

22743

 

Liquor albumin meghatározása

143

22747

 

Liquor fehérje kimutatás Pándy reakcióval

18

22761

 

Liquor direkt spektrofotometria

134

22781

 

Liquor sejtszám meghatározása

26

22840

 

Nátrium meghatározása verejtékben

805

22841

 

Klorid meghatározása verejtékben

805

22843

 

 

 

22844

 

 

 

22852

 

 

 

22854

 

Cervix nyák minőségi vizsgálata

26

22856

 

Penetráció teszt

152

22859

 

Hüvelyváladék vizsgálata festett kenetben

71

22861

 

 

 

22862

 

 

 

22880

 

Ízületi folyadék és egyéb punktátum minőségi vizsgálata

40

22881

 

Ízületi folyadék és egyéb punktátum üledékének vizsgálata

45

22884

 

Epeüledék mikroszkópos vizsgálata

45

22885

 

Alfa-amiláz meghatározása testnedvben

179

22886

 

IgA meghatározása nyálban

448

23001

 

 

 

23002

 

 

 

23023

 

 

 

23030

 

 

 

23100

 

 

 

23110

 

Laktóz tolerancia teszt

36

23120

 

 

 

23130

 

Glukóz terhelés

205

23140

 

Szekretin provokációs teszt

448

23141

 

Szekretin-kolecisztokinin provokációs teszt

474

23150

 

Diszacharidáz aktivitás meghatározása

54

23151

 

 

 

23190

 

Széklet emésztettség mikroszkópos vizsgálata

45

23310

 

Inzulin meghatározása

894

23311

 

Inzulinszerű növekedési faktor meghatározása

1968

23313

 

C peptid meghatározása

1073

23314

 

 

 

23316

 

A hypophysis glikoprotein hormonjai szabad alfa alegységének meghatározása

1788

23320

 

Glukagon meghatározása

1073

23340

 

Gasztrin meghatározása

1788

23390

 

Tripszin meghatározása

313

23391

 

Bikarbonát meghatározása testnedvből

125

23440

 

Renin aktivitás meghatározása

2147

23441

10

Natriuretikus peptid meghatározása

6844

23442

 

Renin koncentráció meghatározása

1342

23443

 

Leptin meghatározása

2299

23460

 

 

 

23640

 

Parathormon meghatározása

1968

23641

 

Parathormon related peptide (PRP) meghatározása

2325

23690

 

25-hydroxy-D vitamin meghatározása ligand assay-vel

1610

23691

 

1-25 Dihydroxy-D vitamin meghatározása ligand assay-vel

1879

23692

 

Oszteokalcin meghatározása

1699

23693

 

Kalcitonin meghatározása