nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
32/1993. (XII. 23.) KTM rendelet
a helyhez kötött földgázüzemű gázmotorok technológiai kibocsátási határértékeinek és azok alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról
2015-04-01
2017-12-19
4
Jogszabály

32/1993. (XII. 23.) KTM rendelet

a helyhez kötött földgázüzemű gázmotorok technológiai kibocsátási határértékeinek és azok alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról1

A levegő tisztaságának védelméről szóló — többször módosított — 21/1986. (VI. 2.) MT rendelet (a továbbiakban: R.) 13. §-ának (2) bekezdése c) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján — az érdekeltekkel egyetértésben — a következőket rendelem el:

1. §2

E rendelet hatálya kiterjed valamennyi, 140 kW vagy annál nagyobb bemenő hőterhelésű, helyhez kötött földgázüzemű belső égésű dugattyús motor (a továbbiakban: gázmotor) létesítésére és üzemeltetésére.

2. §

(1) E rendelet alkalmazásában

a) új berendezés: az a gázmotor, amelynek a létesítési engedélye e rendelet hatálybalépését követően került kiadásra; új berendezésnek minősül a felújított, illetőleg más telephelyre áthelyezett gázmotor is;

b) régi berendezés: az a gázmotor, amelynek létesítési engedélye e rendelet hatálybalépése előtt került kiadásra.

(2)3 Az (1) bekezdésben szereplő berendezésekre a rendelet 1. számú mellékletében foglalt technológiai kibocsátási határértékek az irányadók, kivéve az 1994. január 1-je előtt már meglévő 3 MW vagy annál nagyobb bemenő hőterhelésű gázmotorokat, amelyekre a 2. számú mellékletben előírtak vonatkoznak.

(3)4 Az új berendezésekre előírt technológiai kibocsátási határértéket meghaladó kibocsátású új berendezés nem létesíthető, és nem helyezhető üzembe. Ilyen berendezés üzembe helyezése esetén a környezetvédelmi hatóság a (2) bekezdésben foglaltak szerint intézkedik.

(4)5 Azokra a kizárólag tartalékként üzemeltetett, már meglévő gázmotorokra amelyek éves üzemideje nem haladja meg az 1000 órát, 2005. december 31-ig, a 2. számú melléklet előírásait kell alkalmazni. A tartalék berendezés üzemeltetését hitelt érdemlően dokumentálni kell. Az üzemeltetés tényét és körülményeit 72 órán belül be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.

3. §

(1)6 Amennyiben a terület szennyezettsége indokolja, a légszennyező anyagok terjedésére vonatkozó számítások alapján a környezetvédelmi hatóság — a közegészségügyi hatóság véleményének figyelembevételével — a 2. § (2) bekezdésben előírt értéknél szigorúbb kibocsátási határértéket is megállapíthat.

(2)7 Az e rendeletben nem szabályozott – és a gázmotorokból származó – légszennyező anyagok kibocsátására a környezetvédelmi hatóság területi határértéket állapíthat meg az R. előírásainak megfelelően, a metán kivételével, ha a levegőminőségi határérték betartása ezt szükségessé teszi.

4. §

(1) A szennyező anyag kibocsátás értékét a gázmotorok tartósan megengedett, névleges kimenő teljesítményén végzett minimum 1 óra időtartamú állandósult üzemállapotú vizsgálat három mérési eredményének átlagaként kell meghatározni, az emisszió mérésére vonatkozó szabvány előírásai szerint.

(2) A technológiai kibocsátási határértékek a fizikai normál állapotra számolt száraz füstgázra vonatkoznak, a mellékletekben megadott oxigéntartalom mellett.

5. §

A gázmotorok légszennyező anyag kibocsátását az üzemeltető évente — legalább egy alkalommal — köteles méréssel ellenőrizni vagy ellenőriztetni (önellenőrzés). Az önellenőrzésre vonatkozó dokumentumokat öt évig meg kell őrizni, és a hatóság részére átadni.

6. §

(1) Ez a rendelet — a (2) bekezdésben foglaltak kivételével — 1994. január 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A mellékletben az összes nem metán szénhidrogénre megállapított határértékek 1995. január 1-jén lépnek hatályba.

(3)8

1. számú melléklet a 32/1993. (XII. 23.) KTM rendelethez

Az új gázmotorok technológiai kibocsátási határértékei, a motor névleges teljesítményén mérve a következők:

Négyütemű motorok

NOx (NO2-ben kifejezve) 500 mg/m3

CO 650 mg/m3

összes szénhidrogén C1-ben kifejezve,

a metán kivételével 150 mg/m3

Kétütemű motorok

NOx (NO2-ben kifejezve) 800 mg/m3

CO 650 mg/m3

összes szénhidrogén C1-ben kifejezve,

a metán kivételével 150 mg/m3

A megadott határértékek fizikai normál állapotú, száraz füstgázra vonatkoznak, 5% O2 tartalom mellett. Az 5%-nál nagyobb etántartalmú földgázok esetében az összes szénhidrogéntartalom C1-ben kifejezve, a metán kivételével 250 mg/m3.9

2. számú melléklet a 32/1993. (XII. 23.) KTM rendelethez

A hatálybalépést megelőzően létesítési engedéllyel rendelkező gázmotorok technológiai kibocsátási határértékei a motor névleges teljesítményén mérve a következők:

Négyütemű motorok

NOx (NO2-ben kifejezve) 1500 mg/m3

CO 1000 mg/m3

összes szénhidrogén C1-ben kifejezve,

a metán kivételével 300 mg/m3

Kétütemű motorok

NOx (NO2-ben kifejezve) 1500 mg/m3

CO 850 mg/m3

összes szénhidrogén C1-ben kifejezve,

a metán kivételével 300 mg/m3

A megadott határértékek fizikai normál állapotú, száraz füstgázra vonatkoznak, 5% O2 tartalom mellett.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!