nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
32/1993. (XII. 23.) KTM rendelet
a helyhez kötött földgázüzemű gázmotorok technológiai kibocsátási határértékeinek és azok alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról
2008-05-16
2015-03-31
3
Jogszabály

32/1993. (XII. 23.) KTM rendelet

a helyhez kötött földgázüzemű gázmotorok technológiai kibocsátási határértékeinek és azok alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról

A levegő tisztaságának védelméről szóló — többször módosított — 21/1986. (VI. 2.) MT rendelet (a továbbiakban: R.) 13. §-ának (2) bekezdése c) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján — az érdekeltekkel egyetértésben — a következőket rendelem el:

1. §1

E rendelet hatálya kiterjed valamennyi, 140 kW vagy annál nagyobb bemenő hőterhelésű, helyhez kötött földgázüzemű belső égésű dugattyús motor (a továbbiakban: gázmotor) létesítésére és üzemeltetésére.

2. §

(1) E rendelet alkalmazásában

a) új berendezés: az a gázmotor, amelynek a létesítési engedélye e rendelet hatálybalépését követően került kiadásra; új berendezésnek minősül a felújított, illetőleg más telephelyre áthelyezett gázmotor is;

b) régi berendezés: az a gázmotor, amelynek létesítési engedélye e rendelet hatálybalépése előtt került kiadásra.

(2)2 Az (1) bekezdés a) pontja szerinti berendezésekre a rendelet 1. számú mellékletében, az (1) bekezdés b) pontja szerinti berendezésekre 1998. január 1-jéig a 2. számú mellékletben, ezt követően az 1. számú mellékletben foglalt technológiai kibocsátási határértékek az irányadók, kivéve az 1994. január 1-je előtt már meglévő 3 MW vagy annál nagyobb bemenő hőterhelésű gázmotorokat, amelyekre továbbra is a 2. számú mellékletben előírtak vonatkoznak. A fenti időpont után határértéket túllépő régi berendezés nem üzemeltethető. Ennek érdekében a területileg illetékes környezetvédelmi felügyelőség (a továbbiakban: felügyelőség) a területileg illetékes hatáskörrel rendelkező hatóságnál kezdeményezi az üzemeltetés felfüggesztését, illetve megszüntetését.

(3) Az új berendezésekre előírt technológiai kibocsátási határértéket meghaladó kibocsátású új berendezés nem létesíthető, és nem helyezhető üzembe. Ilyen berendezés üzembe helyezése esetén a felügyelőség a (2) bekezdésben foglaltak szerint intézkedik.

(4)3 Azokra a kizárólag tartalékként üzemeltetett, már meglévő gázmotorokra amelyek éves üzemideje nem haladja meg az 1000 órát, 2005. december 31-ig, a 2. számú melléklet előírásait kell alkalmazni. A tartalék berendezés üzemeltetését hitelt érdemlően dokumentálni kell. Az üzemeltetés tényét és körülményeit 72 órán belül be kell jelenteni a felügyelőségnek.

3. §

(1) Amennyiben a terület szennyezettsége indokolja, a légszennyező anyagok terjedésére vonatkozó számítások alapján a felügyelőség — a közegészségügyi hatóság véleményének figyelembevételével — a 2. § (2) bekezdésben előírt értéknél szigorúbb kibocsátási határértéket is megállapíthat.

(2)4 Az e rendeletben nem szabályozott – és a gázmotorokból származó – légszennyező anyagok kibocsátására a felügyelőség területi határértéket állapíthat meg az R. előírásainak megfelelően, a metán kivételével, ha a levegőminőségi határérték betartása ezt szükségessé teszi.

4. §

(1) A szennyező anyag kibocsátás értékét a gázmotorok tartósan megengedett, névleges kimenő teljesítményén végzett minimum 1 óra időtartamú állandósult üzemállapotú vizsgálat három mérési eredményének átlagaként kell meghatározni, az emisszió mérésére vonatkozó szabvány előírásai szerint.

(2) A technológiai kibocsátási határértékek a fizikai normál állapotra számolt száraz füstgázra vonatkoznak, a mellékletekben megadott oxigéntartalom mellett.

5. §

A gázmotorok légszennyező anyag kibocsátását az üzemeltető évente — legalább egy alkalommal — köteles méréssel ellenőrizni vagy ellenőriztetni (önellenőrzés). Az önellenőrzésre vonatkozó dokumentumokat öt évig meg kell őrizni, és a hatóság részére átadni.

6. §

(1) Ez a rendelet — a (2) bekezdésben foglaltak kivételével — 1994. január 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A mellékletben az összes nem metán szénhidrogénre megállapított határértékek 1995. január 1-jén lépnek hatályba.

(3)5

1. számú melléklet a 32/1993. (XII. 23.) KTM rendelethez

Az új gázmotorok technológiai kibocsátási határértékei, a motor névleges teljesítményén mérve a következők:

Négyütemű motorok

NOx (NO2-ben kifejezve) 500 mg/m3

CO 650 mg/m3

összes szénhidrogén C1-ben kifejezve,

a metán kivételével 150 mg/m3

Kétütemű motorok

NOx (NO2-ben kifejezve) 800 mg/m3

CO 650 mg/m3

összes szénhidrogén C1-ben kifejezve,

a metán kivételével 150 mg/m3

A megadott határértékek fizikai normál állapotú, száraz füstgázra vonatkoznak, 5% O2 tartalom mellett. Az 5%-nál nagyobb etántartalmú földgázok esetében az összes szénhidrogéntartalom C1-ben kifejezve, a metán kivételével 250 mg/m3.6

2. számú melléklet a 32/1993. (XII. 23.) KTM rendelethez

A hatálybalépést megelőzően létesítési engedéllyel rendelkező gázmotorok technológiai kibocsátási határértékei a motor névleges teljesítményén mérve a következők:

Négyütemű motorok

NOx (NO2-ben kifejezve) 1500 mg/m3

CO 1000 mg/m3

összes szénhidrogén C1-ben kifejezve,

a metán kivételével 300 mg/m3

Kétütemű motorok

NOx (NO2-ben kifejezve) 1500 mg/m3

CO 850 mg/m3

összes szénhidrogén C1-ben kifejezve,

a metán kivételével 300 mg/m3

A megadott határértékek fizikai normál állapotú, száraz füstgázra vonatkoznak, 5% O2 tartalom mellett.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!