nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
29/2015. (X. 21.) BM utasítás
a Belügyminisztérium két- és többoldalú nemzetközi kapcsolatainak rendjéről
2015-10-23
2016-03-10
2
Jogszabály

29/2015. (X. 21.) BM utasítás

a Belügyminisztérium két- és többoldalú nemzetközi kapcsolatainak rendjéről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában biztosított jogkörömben eljárva, a Belügyminisztérium két- és többoldalú nemzetközi kapcsolatainak egységes tervezésére, szervezésére és végrehajtására a következő utasítást adom ki:

1. Bevezető rendelkezések

1. § Ezen utasítás alkalmazásában:

a) belügyi szervek:

1. a Belügyminisztérium önálló szervezeti egységei,

2. a rendészeti szervek,

3. a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (a továbbiakban: BÁH),

4. a Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központ (a továbbiakban: BM NOK),

5. a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (a továbbiakban: KSZF), valamint

6. az Országos Vízügyi Főigazgatóság és irányítása alá tartozó szervek;

b) rendészeti szervek:

1. az Alkotmányvédelmi Hivatal (a továbbiakban: AH),

2. a büntetés-végrehajtási szervezet,

3. a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továbbiakban: KEKKH),

4. a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (a továbbiakban: NBSZ),

5. a Nemzeti Védelmi Szolgálat (a továbbiakban: NVSZ),

6. a hivatásos katasztrófavédelmi szerv,

7. az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv,

8. a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ (a továbbiakban: SZBKK), valamint

9. a Terrorelhárítási Központ (a továbbiakban: TEK).

2. § A Belügyminisztériumnak az Európai Unió intézményei és ügynökségei tagállami kormányzati részvétellel működő döntéshozó és döntés-előkészítő szerveiben a kormányzati álláspont kialakításával és az ezen intézmények és ügynökségek munkájában való részvétellel kapcsolatos eljárásait önálló BM utasítás szabályozza.

2. A nemzetközi kapcsolatok szakmai irányítása

3. § (1) Ezen utasítás eltérő rendelkezésének hiányában a belügyi szervek nemzetközi kapcsolatai fő irányainak kialakítása – az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár szakmai javaslata alapján – a belügyminiszter (a továbbiakban: miniszter) hatáskörébe tartozik.

(2) A rendészeti szervek nemzetközi kapcsolatai fő irányainak miniszteri kialakítására vonatkozó javaslatot az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár a rendészeti államtitkár javaslata alapján terjeszti fel a miniszternek.

4. § A belügyi szervek nemzetközi tevékenysége feletti szakmai felügyeletet – a rendészeti szervek tekintetében a rendészeti államtitkárral együttműködve – az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár gyakorolja, kialakítva

a) évente november hó 30. napjáig a Belügyminisztérium következő évi nemzetközi együttműködésére vonatkozó prioritásokat, valamint

b) az európai együttműködési követelményeket a Belügyminisztérium jogharmonizációs célú jogszabály-előkészítési és a szakmai szervek intézményfejlesztési feladatával kapcsolatban

figyelembe véve az EU döntéshozatali mechanizmusában kialakított követelményeket és magyar álláspontokat.

5. § A NATO Polgári Veszélyhelyzeti Tervezési Bizottság (CEPC) állandó és plenáris üléseire a nemzeti álláspontot – az érintett minisztériumokkal, a Külgazdasági és Külügyminisztériummal, az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkárral és a rendészeti államtitkárral való egyeztetést követően – a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) alakítja ki.

6. § A belügyi attasék, a Magyarország Európai Unió mellett működő Állandó Képviselete belügyi szakdiplomatáinak, a Magyarország Állandó NATO Képviselete belügyi szakdiplomatájának, valamint az Európai Unió intézményeinél és a nemzetközi szervezeteknél tartós kiküldetésben lévő, a belügyekkel foglalkozó vezető tisztségviselők szakmai irányítását az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár végzi a BM Nemzetközi Főosztály, a BM Európai Együttműködési Főosztály, a szakmailag illetékes belügyi szervek – a rendészeti szervek esetében a BM Rendészeti Koordinációs Főosztály – és a kihelyező szerv közreműködésével.

7. § A rendészeti államtitkár a BM Rendészeti Információs Iroda útján a szakmai koordinációs feladatai körében felmerülő, rendészeti tárgyú tájékoztatást kérhet a belügyi attasék, a Magyarország Európai Unió mellett működő Állandó Képviselete belügyi szakdiplomatái, a Magyarország Állandó NATO Képviselete belügyi szakdiplomatája, valamint az Európai Unió intézményeinél és a nemzetközi szervezeteknél tartós kiküldetésben lévő, a belügyekkel foglalkozó vezető tisztségviselői felé. A kérés, valamint a kérésre adott tájékoztatás az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár útján történik.

8. § A belügyi attasék és a belügyi szakdiplomaták váltására vonatkozó személyügyi javaslatokat az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár dolgozza ki a BM Nemzetközi Főosztály, a BM Európai Együttműködési Főosztály és a szakmailag illetékes belügyi szervek – a rendészeti szervek esetében a BM Rendészeti Koordinációs Főosztály – közreműködésével. A javaslatok – a rendészeti szervek esetében a rendészeti államtitkár egyetértésével – a közigazgatási államtitkár útján kerülnek felterjesztésre a miniszterhez.

3. A kiutazások és a fogadások tervezése

9. § A Belügyminisztérium önálló szervezeti egységei a nemzetközi együttműködési feladataik végrehajtására az 1. és a 2. melléklet szerinti éves kiutazási és fogadási tervjavaslatokat készítenek, amelyek tartalmazzák a tervezett események költségvonzatát is. A tervjavaslatokat a Belügyminisztérium összesített kiutazási és fogadási terveinek elkészítése céljából minden év december hó 10. napjáig megküldik a BM Nemzetközi Főosztálynak. A Belügyminisztérium összesített éves kiutazási és fogadási terveit – az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár javaslata alapján, a közigazgatási államtitkár egyetértését követően – a miniszter hagyja jóvá.

10. § A Belügyminisztérium önálló szervezeti egységei jóváhagyott éves terveit a tárgyév július hó 15. napjáig felül kell vizsgálni, és az indokolt módosítási javaslatokat a közigazgatási államtitkár útján jóváhagyásra fel kell terjeszteni a miniszternek.

11. § (1) A Belügyminisztérium önálló szervezeti egységei a terven felüli igény esetén – amennyiben lehetséges, az esemény időpontját megelőzően legalább 10 munkanappal, kivételesen sürgős esetben legalább 3 nappal az utazás vagy fogadás megkezdése előtt – részletes szakmai indokolást tartalmazó feljegyzést készítenek, amelyet a BM Nemzetközi Főosztály költségkalkulációval kiegészítve továbbít a BM Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztályra előzetes ellenjegyzés céljából, majd megküldi az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkárnak véleményezésre vagy – amennyiben az új igény a jóváhagyott tervben szereplő más esemény terhére megvalósítható – jóváhagyásra.

(2) A jóváhagyott kiutazási és fogadási tervben szereplő más esemény terhére nem megvalósítható kiutazást vagy fogadást az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár véleményezése után a közigazgatási államtitkár engedélyezi.

12. § (1) Ezen utasítás eltérő rendelkezésének hiányában a belügyi szervek az első számú vezetők vonatkozásában – a Belügyminisztérium önálló szervezeti egységei vezetőinek kivételével – az 1. és a 2. melléklet szerinti éves kiutazási és fogadási tervjavaslataikat minden év december hó 31. napjáig az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár útján terjesztik fel a miniszterhez. A jóváhagyott terveket a tárgyév július hó 15. napjáig felül kell vizsgálni, és módosulásuk esetén azokat írásban fel kell terjeszteni az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár útján a miniszterhez.

(2) Az éves kiutazási és fogadási tervjavaslatokat, valamint módosulásuk esetén a felülvizsgált terveket a rendészeti szervek az (1) bekezdésben meghatározottak szerint a BM Rendészeti Koordinációs Főosztályon keresztül a rendészeti államtitkár útján terjesztik fel a miniszterhez.

(3) Az éves kiutazási és fogadási tervjavaslatokat, valamint módosulásuk esetén a felülvizsgált terveket a rendészeti szervek valamennyi szervezeti egységükre, valamint a teljes állományra vonatkozóan készítik el.

13. § (1) A 11. § hatálya alá nem tartozó belügyi szervek az első számú vezető vonatkozásában az éves kiutazási és fogadási tervben szereplő utazás vagy fogadás, illetve terven felüli igény esetén – az engedélyezés érdekében –, amennyiben lehetséges, az esemény időpontját megelőzően legalább 10 munkanappal, kivételesen sürgős esetben legalább 3 nappal az utazás vagy fogadás megkezdése előtt, a szükségességet és terven felüliséget külön megindokolva felterjesztik a 3. mellékletben meghatározott kiküldetési rendelvényt a külföldi kiutazás engedélyezésére jogosult részére.

(2) A rendészeti szervek az (1) bekezdésben meghatározott felterjesztési kötelezettségüket a BM Rendészeti Koordinációs Főosztályon keresztül teljesítik.

14. § (1) A parlamenti államtitkár, a közigazgatási államtitkár, az önkormányzati államtitkár, a rendészeti államtitkár, illetve a miniszteri kabinetfőnök tervben szereplő és terven felüli kiutazását vagy fogadását a miniszter engedélyezi.

(2) A helyettes államtitkár tervben szereplő és terven felüli kiutazását a tevékenységét irányító államtitkár engedélyezi.

15. § A rendészeti államtitkár engedélyezi

a) az AH főigazgatója,

b) a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka,

c) a KEKKH elnökének,

d) az NBSZ főigazgatója,

e) az NVSZ főigazgatója,

f) a BM OKF főigazgatója,

g) az országos rendőrfőkapitány,

h) az SZBKK főigazgatója, valamint

i) a TEK főigazgatója

tervben szereplő és terven felüli kiutazását.

16. § A közigazgatási államtitkár engedélyezi a BÁH főigazgatójának tervben szereplő és terven felüli kiutazását.

17. § Az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár engedélyezi a BM NOK főigazgatójának tervben szereplő és terven felüli kiutazását.

18. § A közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár engedélyezi az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatójának tervben szereplő és terven felüli kiutazását.

19. § A személyügyi helyettes államtitkár engedélyezi a KSZF főigazgatójának tervben szereplő és terven felüli kiutazását.

20. § A nemzetközi közjog alanyai és ezek szervei, valamint a magyar költségvetési szerven kívül más szervezet, jogi személy, valamint természetes személy költségére külföldi utazást csak különösen indokolt esetben – az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár előzetes véleményét követően – a miniszter vagy a közigazgatási államtitkár engedélyezhet.

21. § A belügyi szervek – az AH, a KEKKH és az NBSZ kivételével – a hivatalos külföldi kiküldetések elszámolásához és azok költségeinek nyilvántartásához a Forrás KGR Külföldi kiküldetés modulját kötelesek használni.

4. Képviselet nemzetközi és kormányzati szervezetekben

22. § A közigazgatási államtitkár egyetértésével az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár javaslatot tesz a nemzetközi szervezetekben és azok bizottságaiban, illetve más nemzetközi szakosított szervezetekben, továbbá két- vagy többoldalú nemzetközi szerződések alapján létrehozott testületekben a magyar felet képviselő személyekre. Kijelölésükről a miniszter dönt. E rendelkezés nem vonatkozik azon belügyi szervekre, amelyek jogszabályban rögzített felhatalmazás alapján látják el a képviseletet.

23. § Európai uniós és nemzetközi támogatások esetén a nemzetközi, európai uniós és kormányzati koordinációban az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár vagy az általa kijelölt személy képviseli a Belügyminisztériumot.

5. A belügyi szervek feladatai

24. § (1) A belügyi szervek

a) szakterületükön a Belügyminisztérium nemzetközi együttműködésre vonatkozó prioritásait figyelembe véve tartják fenn két- vagy többoldalú szakmai kapcsolataikat,

b) szakmai feladataik során teljesítik a nemzetközi szerződésből vagy nemzetközi szervezetben fennálló tagságból eredő kötelezettségeiket,

c) végzik a nemzetközi szerződések által hatáskörükbe utalt feladatokat, részt vesznek a vegyes bizottságok, az éves munkatalálkozók tevékenységében,

d) a BM Európai Együttműködési Főosztály – valamint a rendészeti szervek a BM Rendészeti Koordinációs Főosztály – koordinációja mellett részt vesznek a hatáskörükbe tartozó nemzetközi szerződések előkészítésében, valamint a szerződés létrehozására irányuló szakértői egyeztetéseken,

e) nemzetközi tevékenységük kiemelt eseményeiről és eredményeiről, illetve a nemzetközi együttműködési megállapodásokról – amennyiben közjogi szervezetszabályozó eszköz eltérően nem rendelkezik – folyamatosan tájékoztatják az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkárt.

(2) A rendészeti szervek az e) pontban foglalt tájékoztatást a nemzetközi tevékenységük kiemelt eseményei és eredményei tekintetében a BM Rendészeti Információs Irodán keresztül a rendészeti államtitkár és az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár részére teljesítik, a külön utasításban foglaltaknak megfelelően.

25. § (1) Ha közjogi szervezetszabályozó eszköz előírásából más nem következik, a belügyi szervek előző évi nemzetközi tevékenységének értékelése a szervek éves jelentésének részét képezi.

(2) A rendészeti szervek éves jelentésüket december hó 31. napjáig a BM Rendészeti Információs Iroda útján a rendészeti államtitkárhoz terjesztik fel.

26. § (1) A belügyi szervek a megvalósult programokról a 4. melléklet szerinti nyomtatványon, az ott meghatározott tartalommal, a hazaérkezéstől (fogadástól) számított 8 munkanapon belül, kivételes fontosságú esemény esetén soron kívül úti jelentést készítenek.

(2) A Belügyminisztérium önálló szervezeti egységei a jelentéseket jóváhagyásuk után a 31. §-ban meghatározottak szerint továbbítják a Nemzetközi Főosztálynak.

(3) Az 1. § b) pont 3–6. alpontjában felsorolt belügyi szervek – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – az (1) bekezdésben meghatározottak szerinti nyomtatványon, tartalommal és határidőn belül kizárólag az első számú vezető megvalósult programjáról készített jelentést terjesztik fel a felügyelő államtitkárhoz (helyettes államtitkárhoz), valamint tájékoztatásul megküldik az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkárnak.

(4) A rendészeti szervek az úti jelentéseket a BM Rendészeti Koordinációs Főosztály útján a rendészeti államtitkárhoz terjesztik fel. A jóváhagyott jelentéseket a BM Rendészeti Koordinációs Főosztály tájékoztatásul megküldi az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkárnak.

(5) A Nemzeti Biztonsági Felügyelet az úti jelentéseket a BM Rendészeti Információs Iroda részére küldi meg, amelyeket a BM Rendészeti Információs Iroda haladéktalanul továbbít az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár részére is.

27. § A rendészeti szervek kivételével a belügyi szervek az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár engedélyének kikérését követően, a nemzetközi szerződések felhatalmazása alapján vagy saját hatáskörben nemzetközi szerződésnek nem minősülő, képzésre, továbbképzésre és tapasztalatcserére irányuló együttműködési megállapodásokat köthetnek.

28. § (1) A belügyi szervek szakterületüknek megfelelően háttéranyagot készítenek a Belügyminisztérium felsővezetői, illetve a Külgazdasági és Külügyminisztérium részére készülő tárgyalási tematikák összeállításához, amelyet nyílt információk esetén a BM Nemzetközi Főosztály részére küldenek meg.

(2) Minősített információk esetén a háttéranyagot a BM Rendészeti Információs Iroda útján a rendészeti államtitkárnak terjesztik fel, aki gondoskodik azok összesítéséről és továbbításáról.

29. § A Belügyminisztérium képviseletében kiutazó személy felelős a jóváhagyott szakmai álláspont képviseletéért és a belügyminisztériumi álláspont érvényesítéséért.

6. Nemzetközi segítségnyújtási tevékenység

30. § (1) A nemzetközi segítségnyújtási tevékenység koordinációját az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár, a BM Nemzetközi Főosztály és a BM OKF végzi az alábbi megosztás szerint:

a) a nemzetközi katasztrófaelhárítási, polgári védelmi és humanitárius segítségnyújtás koordinálását az érintett tárcák között, valamint a segítségnyújtásban részt vevő szervek tevékenységének megszervezését és egyéb operatív feladatokat – a rendészeti államtitkár egyidejű tájékoztatása mellett – a BM OKF végzi,

b) az egyéb rendkívüli helyzetben a nemzetközi segítségnyújtási tevékenységből eredő tárcaszintű koordinációs feladatokat a BM Nemzetközi Főosztály végzi.

(2) Az Európai Unió tagállamai által, illetve a harmadik országok szerveivel létesített kapcsolat keretében tett segélyfelajánlásokról a belügyi szervek az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkárt kötelesek tájékoztatni. A felajánlott támogatás elfogadásáról az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkárt – amennyiben lehetséges – előzetesen tájékoztatni kell.

7. Szakanyagok és úti jelentések felvitele a BM Intranetre

31. § (1) A Belügyminisztérium érintett önálló szervezeti egységei gondoskodnak arról, hogy a Belügyminisztériumot érintő nem minősített nemzetközi információk, dokumentumok, úti jelentések, a Magyarországon, valamint külföldön megvalósult nemzetközi eseményekről készült, 4. melléklet szerinti jelentések 15 munkanapon belül megküldésre kerüljenek a BM Nemzetközi Főosztálynak.

(2) A BM Nemzetközi Főosztály gondoskodik róla, hogy az (1) bekezdésben meghatározott jelentések a beérkezéstől számított 10 napon belül felkerüljenek a BM Intranet portáljára.

32. § A Belügyminisztérium feladat- és hatáskörét érintő nemzetközi jogi tárgyú megállapodások idegen nyelvű változatát és – amennyiben rendelkezésre áll – annak magyar nyelvű fordítását a szakterületért felelős belügyi szerv vezetője a BM Intranetre történő felvitel érdekében a BM Nemzetközi Főosztály rendelkezésére bocsátja.

8. Záró rendelkezések

33. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

34. §1

1. melléklet a 29/2015. (X. 21.) BM utasításhoz

KIUTAZÁSI TERV

Sor-
szám

Az utazás

Dátum

Napok száma

Részt-
vevők létszáma

Cél-
ország

Az igénybe venni kívánt közlekedési eszközök

Kormány-
váró
(egy főre)

Részvé-
teli díj
(ameny-
nyiben fizetni kell,
forint/fő)

Napidíj (forint/
fő)

Szállás (forint/
fő)

Bizto-
sítás (forint/
fő)

Tolmá-
csolás

Napi-
díj
össze-
sen

Dologi kiadások összesen

Mind-
össze-
sen

Visszatérülő összeg*

célja

szakmai indoka

várható
ered-
ménye

repülő

vonat

busz

szgk.

személyi
juttatá-
sok (napidíj)

dologi
kiadá-
sok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Amennyiben a tervezés során ismert.

2. melléklet a 29/2015. (X. 21.) BM utasításhoz

FOGADÁSI TERV

Sor-
szám

Ese-
mény
megne-
vezése

Fogadó
fél

Partner/
küldő szerv

Várható
lét-
szám**
(fő)

A fogadás

Költségek részletezése

Költség-
viselő
(amennyi-
ben nem
a BM)

Össze-
sen
(Ft)

Vissza-
térülő
kiadá-
sok*
(Ft)

kínálás

ebéd

vacsora

tolmács

szállás

egyéb

dátuma

idő-
tartama (nap)

szintje

jelle-
ge

alkalom

költség (Ft)

alkalom

költség (Ft)

alkalom

költség (Ft)

napok száma

költség (Ft)

éjszakák száma

költség (Ft)

(pl. ajándék,
kulturális
program stb.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Amennyiben a tervezés során ismert.

** Azon résztvevők létszáma, akikre nézve az adott program tekintetében a költségek megjelölésre kerülnek.

3. melléklet a 29/2015. (X. 21.) BM utasításhoz

FELJEGYZÉS

…………………………… államtitkár részére
külföldi kiutazás engedélyezésére1

Kérem, hogy az alábbi adatok alapján a kiutazást engedélyezni szíveskedjen.

 

Kiutazó neve:

 

Szervezeti egysége és beosztása:

 

Útlevelének száma:

Születési ideje2:

Útlevéllejárat ideje:

Útlevél kiállításának helye:

 

 

Célország:

Város:

 

 

Az utazás az éves utazási tervben a „

” cím alatt szerepel.

Amennyiben nem szerepel, a „

” cím alatt szereplő út terhére megvalósítható.3

 

 

Az utazás módja**: repülő4 (repülőjegy ára: …………)

vonat személygépkocsi5

Az utazás szakmai indoka, tervezett célja, várt eredménye:

 

A hivatalos program kezdete
(hónap, nap, óra):

 

A hivatalos program kezdete6
(hónap, nap, óra):

 

A hivatalos program vége
(hónap, nap, óra):

Igényelt napidíj**:

......... napra

100%-os

(nincs ellátás)

 

......... napra

70%-os

ellátás (vacsora)

 

......... napra

40%-os

ellátás (teljes ellátás felső vezetőknek)

Szállásfoglalás**:

Nemzetközi Főosztály

Utazó

Meghívó fél

Szállásköltség**:

........ éjszakára szükséges
(............................... €/$/éj)7

nem szükséges

Utasbiztosítás**:

szükséges

nem szükséges

Dologi kiadásra igényelt előleg:

(€/$)

 

 

Részvételi díj:

Átutalási határidő:

Az útiköltséget fizeti**:

– Meghívó (EU Tanácsa, EU Bizottság, egyéb: .........................................), de a Belügyminisztérium megelőlegezi

– Belügyminisztérium

– Önálló belügyi szerv

– Meghívó

Budapest, 20..............................

    .................................................     ...........................................
    kiutazó     utazást elrendelő vezető

Pénzügyi ellenjegyzés:

......................................................

20 év hó nap

_________________

* Első számú vezetők utazása, illetve terven felüli utazások esetén kell a feljegyzésen a megfelelő vezetőt megjeleníteni.

** A megfelelő részt aláhúzással kell jelölni.

4. melléklet a 29/2015. (X. 21.) BM utasításhoz

Úti jelentés
................................................... részére

    I.    Az esemény jóváhagyott éves tervben szereplő sorszáma: ............................./terven felüli esemény esetén a jóváhagyott felterjesztés száma: ........................

a)    elért szakmai célok,

b)    elért eredmények és előnyök,

c)    felmerült költségek,

    II.    helyszín, időpont, résztvevők (név, beosztás, minisztérium, szervezet),

    III.    napirendi témák,

    IV.    átadott dokumentumok,

    V.    a megbeszélésből adódó feladatok (határidővel, felelőssel),

    VI.    újabb találkozó, esetleges meghívás és annak tervezett időpontja,

    VII.    a kapcsolatok, az együttműködés továbbfejlesztésére vonatkozó elképzelések,

    VIII.    egyéb belügyi szempontból hasznos tapasztalat, információ,

    IX.    javasolt címzettek.

Budapest, 20.............................................

aláíró neve

Készült: ... példány/... oldal

Kapják: 1. sz. példány: személy vagy szerv megnevezése

2. sz. példány: irattár

Mellékletek:

1. melléklet (... oldal)

2. melléklet (... oldal)

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!