nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
58/2015. (X. 27.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek által üzemben tartott szolgálati járművekre, azok forgalomba helyezésére, időszakos vizsgálatára vonatkozó különös szabályokról
2015-11-05
2016-03-17
2
Jogszabály

58/2015. (X. 27.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek által üzemben tartott szolgálati járművekre, azok forgalomba helyezésére, időszakos vizsgálatára vonatkozó különös szabályokról

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés m) pont mb) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben, valamint a 11–12. § tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdés 10. és 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 1. § (5) bekezdésében meghatározott, a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek (a továbbiakban: rendvédelmi szerv) által használt járműre, valamint a forgalomba helyezés előtt álló járműre (a továbbiakban együtt: szolgálati jármű) terjed ki.

(2) A szolgálati jármű tekintetében a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletet (a továbbiakban: ER. rendelet), a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletet (a továbbiakban: MR. rendelet), a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló 77/2009. (XII. 15.) KHEM–IRM–KvVM együttes rendeletet (a továbbiakban: KHEM–IRM–KvVM együttes rendelet) az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok által üzemben tartott szolgálati járművekre vonatkozó különös szabályokról

2. § (1) A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat és az Alkotmányvédelmi Hivatal (a továbbiakban együtt: polgári nemzetbiztonsági szolgálatok) végezheti – jogszabályban meghatározott feltételek megléte esetén – a szolgálati járműve forgalomba helyezés előtti- és időszakos műszaki vizsgálatát (a továbbiakban együtt: műszaki vizsgáztatás), valamint hatósági engedéllyel és jelzéssel történő ellátását.

(2) A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat végzi külön megkeresés alapján az Információs Hivatal szolgálati járművének műszaki vizsgáztatását, valamint a szolgálati jármű hatósági engedéllyel és jelzéssel történő ellátását az Információs Hivatal szolgálati járművének üzemben tartásával és használatával kapcsolatos egyes szabályokról szóló kormányrendelet figyelembevételével.

(3) A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok az általuk kiállított vagy érvényesített forgalmi engedélyről, a műszaki és környezetvédelmi adatlapról, a műszaki alkalmasság érvényességét (a továbbiakban: műszaki érvényesség) jelző címkéről, valamint a KHEM–IRM–KvVM együttes rendelet 3. mellékletében meghatározott plakettről nyilvántartást vezetnek.

(4) A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok biztosítják, hogy a rendelet hatálya alá eső szolgálati járművük megfeleljen az 1. § (2) bekezdésében felsorolt jogszabályokban előírt műszaki és közlekedésbiztonsági követelményeknek.

(5) A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok – amennyiben a műszaki vizsgáztatást saját vizsgáló állomásukon végzik – mentesülnek az (1)–(2) bekezdésben meghatározott vizsgálatok elvégzésével kapcsolatos hatósági eljárások díjainak megfizetése alól.

(6) A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok főigazgatói által meghatározott, műveleti feladatokat ellátó szolgálati jármű és az 1. mellékletben meghatározott igazolvány (a továbbiakban: Igazolvány) felmutatója az Igazolvány felmutatása esetén, a jogszabály alapján közúti ellenőrzésre felhatalmazott hatóság ellenőrzése alól mentesül.

(7) Az 1. melléklet szerinti igazolvány kibocsátója az egyes rendvédelmi szerveket irányító miniszter, kiállítója a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, a kiállított igazolványok nyilvántartásáról a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok főigazgatói gondoskodnak.

3. Általános műszaki és egyéb előírások

3. § (1) A szolgálati járműnek rendelkeznie kell a közlekedési hatóság által kiadott forgalomba helyezési engedéllyel, és átalakítás esetén átalakítási engedéllyel.

(2) Az e rendelet hatálybalépését megelőzően forgalomba helyezett fogvatartott- és kényszerszállító szolgálati jármű (a továbbiakban együtt: kényszerszállító jármű) 2025. december 31-ig átalakítási engedély nélkül – a 2. melléklet 1. pont d) és g), valamint 2. pont e) és h) alpontjában előírt feltételek teljesítése nélkül – is részt vehet a közúti forgalomban.

(3) A kényszerszállító jármű 1. § (2) bekezdésében felsorolt jogszabályokban előírt műszaki- és közlekedésbiztonsági követelményektől eltérő – járműkategóriánként egységes – műszaki követelményeit a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A szolgálati jármű hatósági engedéllyel és jelzéssel, valamint törzskönyvvel történő ellátását és forgalomba helyezését – a 2. § (1) bekezdésében meghatározott kivétellel – a közlekedési igazgatási hatóság végzi.

(2) A külön jogszabályban meghatározott különleges rendszámtáblát a szolgálati jármű üzembentartója szerzi be.

5. § (1) A hatósági engedéllyel és jelzéssel ellátott szolgálati jármű műszaki vizsgáztatását a szolgálati jármű javítására a rendvédelmi szervvel szerződött, kijelölt vizsgáló állomás is végezheti.

(2) Amennyiben a szolgálati jármű sikeres műszaki vizsgát tett és így alkalmas minősítést kapott, a forgalmi engedélye érvényesítésre kerül. A műszaki érvényességet jelölő címkét a gépjárműjavító műhely felett közvetlen felügyeletet gyakorló vezető a közlekedési hatóságtól igényelheti. A vizsgabiztosok a műszaki érvényesség igazolását kizárólag a biztosított érvényesítő címkekészlettel illetve műszaki adatlappal végezhetik, amely alapján a központi járműnyilvántartásban rögzíthetőek az adatok.

(3) Az (1) bekezdés szerinti műszaki vizsgáztatás feltételeinek hiánya esetén az időszakos vizsgálatokat a közlekedési hatóság által üzemeltetett vagy a vele szerződésben álló vizsgáló állomáson kell elvégezni.

6. § (1) A szolgálati jármű – kivéve a kényszerszállító járművet – hivatásos állományú vezetőjének és utasának felszereléssel együtt számított tömegét 85 kg/fő értékkel kell számításba venni.

(2) A szolgálati jármű ellátható csökkentett fényű, fényálcázott világító és fényjelző berendezésekkel is.

(3) A jármű méretétől függően bármely karosszéria eleme ellátható:

a) rendőrségi szolgálati jármű esetében piros, sárga, kék,

b) katasztrófavédelmi szolgálati jármű esetében piros, sárga, zöld

fényvisszaverő jelzéssel is.

(4) Külön jogszabály alapján szolgálati járműre felszerelt megkülönböztető fény- és hangjelzést adó készülék tekintetében a fényhatások többféle módon is elérhetőek. Az azonos működési elvű fényforrások számának a szolgálati jármű két oldalán meg kell egyezniük egymással és azokat a szolgálati járműre szimmetrikusan kell felhelyezni. E szabályozás alól kivételt képez az első- és hátsó szélvédő mögött vagy a szolgálati jármű tetején elhelyezett 1-1 db kiegészítő fényforrás.

(5) A szolgálati járműre csak olyan és annyi világító- és jelzőberendezést lehet felszerelni, amely a használat céljának és helyének megfelelő jóváhagyással rendelkezik.

(6) Reklámot, reklámhordozót szolgálati járműn elhelyezni tilos. Zászlót, jelzést, plakettet, matricát vagy feliratot csak egységes jelzés, azonosítás céljából szabad elhelyezni.

(7) Az 1. § (1) bekezdésben meghatározott szerv vezetője rendelkezik a (3) bekezdésben meghatározott fényvisszaverő jelzés, a (4) bekezdésben meghatározott fény- és hangjelzést adó készülék, valamint a (6) bekezdésben meghatározott jelzés elhelyezésének módjáról.

7. § A szolgálati jármű forgalomba helyezés előtti- és időszakos műszaki vizsgálatát, az eljárások szabályszerűségét a közlekedési hatóság előzetes egyeztetés alapján ellenőrizheti.

4. A rendvédelmi szerv által üzemben tartott kényszerszállító járművekre vonatkozó eltérő rendelkezésekről

8. § (1) A közúti forgalomban résztvevő M1 járműkategóriájú (személygépkocsi) kényszerszállító járműre vonatkozóan a (2)–(3) bekezdésben felsorolt eltéréseket kell alkalmazni.

(2) A szállítótérben a fogvatartottak, kényszerszállítottak (a továbbiakban együtt: utas) elkülönítése érdekében kialakított fémrácsos utastérben (a továbbiakban: fogvatartotti utastér) elhelyezett oldalra néző ülések tekintetében

a) az ER. rendeletben az ülésre,

b) az MR. rendeletben

ba) a 80. § (5) bekezdésében a biztonsági öv rögzítésére szolgáló elemek gyári kialakítására;

bb) a 81. § (2) bekezdésében a biztonsági öv rögzítő elemeinek jóváhagyottságára;

bc) az ülések rögzítésére;

bd) az 1. melléklet 1/A. táblázatában az ülések elhelyezésére és rögzítésére

vonatkozóan meghatározott követelményeket a 2. mellékletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(3) A fogvatartotti utastér szerkezeti elemei tekintetében az ER. és MR. rendeletekben a veszélyhelyzetben történő menekülés feltételeinek biztosítására vonatkozó követelményeket a 2. mellékletben meghatározottak szerinti kiegészítéssel kell alkalmazni.

9. § (1) A közúti forgalomban résztvevő N1 járműkategóriájú (legfeljebb 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsik és vontatók) kényszerszállító járműre vonatkozóan a (2)–(5) bekezdésben felsorolt eltéréseket kell alkalmazni.

(2) A fogvatartotti utastérben elhelyezett oldalra néző ülések tekintetében

a) az ER. rendeletben

aa) az A/2. melléklet A. rész 3.5. pontjában a járművezető helyén kívüli ülőhelyek számára;

ab) az A/2 melléklet A. rész 3.6. pontjában a személyszállítási és áruszállítási kapacitásra;

ac) az ülés rögzítésére;

b) az MR. rendeletben

ba) a 80. § (5) bekezdésében a biztonsági öv rögzítésére szolgáló elemek gyári kialakítására;

bb) az ülés rögzítésére;

bc) a 113. § a) pontjában, és az 1. melléklet 1/A. táblázatában az ülések elhelyezésére és rögzítésére

vonatkozóan meghatározott követelményeket a 2. mellékletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(3) A fogvatartotti utastér szerkezeti elemei tekintetében az ER. és MR. rendeletekben a veszélyhelyzetben történő menekülés feltételeinek biztosítására vonatkozó követelményeket a 2. mellékletben meghatározottak szerinti kiegészítéssel kell alkalmazni.

(4) A kényszerszállító jármű szállítóterében kialakított biztonsági felügyelői ülőhelyek-, valamint a fogvatartotti utastér határoló szerkezeteinek kialakításánál az ER. rendelet A/2. melléklet A. rész 3.4. pontjának előírásait nem kell figyelembe venni.

(5) A kényszerszállító járműben a járművezető helyén kívüli ülőhelyek száma nem haladhatja meg a nyolcat.

4. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

11–13. §1

14. § (1) A 2. § (6) és (7) bekezdés szerinti igazolványokat legkésőbb 2015. december 31. napjáig kell kiállítani.

(2) A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek közúti járművei forgalomba helyezésének és időszakos vizsgálatának egyes szabályairól szóló 14/2013. (V. 2.) BM rendelet 2. § (6) és (7) bekezdése alapján kiállított igazolványok 2016. január 1. napján érvényüket vesztik.

15. § Ez a rendelet a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról szóló, 2007. szeptember 5-ei 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikk (3) bekezdés b) pontjának való megfelelést szolgálja.

1. melléklet az 58/2015. (X. 27.) BM rendelethez

A közúti hatósági ellenőrzés alóli mentesítő igazolvány felépítése, megjelenítése a következő:

1. Az igazolvány az ISO 7810 szabványnak megfelelő, ID-1 méretű, többrétegű műanyag kártya.

2. Az igazolvány adattartalma:

2.1. Előoldal:

2.1.1. számítógépes rajzolatrendszer,

2.1.2. címer,

2.1.3. „MAGYARORSZÁG” felirat,

2.1.4. „POLGÁRI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK” felirat,

2.1.5. „IGAZOLVÁNY” felirat,

2.1.6. „Ezen igazolvány felmutatója, illetve az általa vezetett jármű a közúti ellenőrzésre feljogosított hatóság ellenőrzése alól mentesül.” felirat,

2.1.7. sorszám.

2.2. Hátoldal:

2.2.1. számítógépes rajzolatrendszer,

2.2.2. címer,

2.2.3. „IGAZOLVÁNY” felirat,

2.2.4. „A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek által üzemben tartott szolgálati járművekre, azok forgalomba helyezésére, időszakos vizsgálatára vonatkozó különös szabályokról szóló 58/2015. (X. 27.) BM rendelet 2. § (6) bekezdése alapján.” felirat.

2. melléklet az 58/2015. (X. 27.) BM rendelethez

A rendvédelmi szerv által üzemben tartott kényszerszállító járművekre vonatkozó eltérő rendelkezésekről

1. A közúti forgalomban résztvevő M1 járműkategóriájú (személygépkocsi) kényszerszállító jármű tekintetében az ER. és MR. rendeletben meghatározottaktól az alábbi szabályok szerint el lehet térni:

a) a vezetőtértől gyári elválasztó fallal elkülönített szállító térben az elválasztó falnál maximum 3 db, összesen 3 fő őr elhelyezését biztosító hátrafelé néző, biztonsági övvel felszerelt ülést lehet kialakítani;

b) a szállítótérben az utas elkülönítése érdekében fogvatartotti utastér alakítható ki, maximum 6 fő utas szállítása céljából;

azonban

c) a kényszerszállító járműben a járművezető helyén kívüli ülőhelyek száma nem haladhatja meg összességében a nyolc ülőhelyet;

d) a fogvatartotti utastérben az utasok elhelyezését biztosító utasülést a kényszerszállító jármű menetirányára merőlegesen (oldalra néző ülés) is el lehet helyezni;

e) a fogvatartotti utastérben elhelyezett utasülést az MR. 81. § (1) bekezdésének megfelelő, legalább két – a gyári kialakítástól eltérő, utólagosan is kialakítható – rögzítési ponttal rendelkező biztonsági övvel kell felszerelni;

f) a fogvatartotti utasülés az ENSZ-EGB 17. számú előírás figyelmen kívül hagyásával is beszerelhető, rögzítésének az ülés tömegére és a szabványos utasterhelésre együttesen vonatkozóan a különböző irányú (x, y, z) terhelések ellen nyírásra és húzásra minimum 2,5-szeres biztonsági tényezőjű ellenállást kell biztosítani;

g) a fogvatartotti utastérben alkalmazott rácsos szerkezetek anyagainak megválasztása veszélyhelyzet bekövetkezése esetén tegye lehetővé a műszaki mentés gyors végrehajtását;

h) az utas védelme érdekében a fogvatartotti utasteret, és az őri teret elválasztó rácsozatot a fogvatartotti tér felőli oldalon rugalmas, törésbiztos, átlátszó, víztiszta anyagú burkolattal kell ellátni rugalmas rögzítéssel, a felület kialakításával biztosítva az utastérben is a légcserét, amennyiben az utastérben egyéb módon a légcsere nem biztosított. A burkolat az utas által ne legyen megbontható. A burkolat rögzítése és kialakítása olyan legyen, hogy a rácsozat és a burkolat közötti térhez ne lehessen hozzáférni.

2. A közúti forgalomban résztvevő N1 járműkategóriájú (legfeljebb 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsik és vontatók) szolgálati jármű tekintetében az ER. és MR. rendeletben foglaltaktól az alábbi szabályok szerint el lehet térni:

a) a vezetőtértől gyári elválasztó fallal elkülönített szállító térben az elválasztó falnál maximum 3 db, összesen 3 fő őr elhelyezését biztosító hátrafelé néző, biztonsági övvel felszerelt utasülést lehet kialakítani;

b) a szállítótérben az utas elkülönítése érdekében fogvatartotti utastér alakítható ki, maximum 6 fő utas szállítása céljából;

azonban

c) a kényszerszállító járműben a járművezető helyén kívüli ülőhelyek száma nem haladhatja meg összességében a nyolc ülőhelyet;

d) a fogvatartotti utastérben a szállított személyek elhelyezését biztosító utasülést a kényszerszállító jármű menetirányára merőlegesen (oldalra néző ülés) is el lehet helyezni;

e) a fogvatartotti utastérben elhelyezett utasülést az MR. 81. § (1) bekezdésének megfelelő, legalább két – a gyári kialakítástól eltérő, utólagosan is kialakítható – rögzítési ponttal rendelkező biztonsági övvel kell felszerelni;

f) a fogvatartotti utasülés az ENSZ-EGB 17. számú előírás figyelmen kívül hagyásával is beszerelhető, rögzítésének az ülés tömegére és a szabványos utasterhelésre együttesen vonatkozóan a különböző irányú (x, y, z) terhelések ellen nyírásra és húzásra minimum 2,5-szeres biztonsági tényezőjű ellenállást kell biztosítani;

g) a fogvatartotti utastérben alkalmazott rácsos szerkezetek anyagainak megválasztása veszélyhelyzet bekövetkezése esetén tegye lehetővé a műszaki mentés gyors végrehajtását;

h) az utas védelme érdekében a fogvatartotti utasteret, és az őri teret elválasztó rácsozatot a fogvatartotti tér felőli oldalon rugalmas, törésbiztos, átlátszó, víztiszta anyagú burkolattal kell ellátni rugalmas rögzítéssel, a felület kialakításával biztosítva az utastérben is a légcserét, amennyiben az utastérben egyéb módon a légcsere nem biztosított. A burkolat az utas által ne legyen megbontható. A burkolat rögzítése és kialakítása olyan legyen, hogy a rácsozat és a burkolat közötti térhez ne lehessen hozzáférni.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!