nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
7/2015. (XI. 13.) NMHH rendelet
a nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól
2020-01-07
infinity
10
Jogszabály

7/2015. (XI. 13.) NMHH rendelet

a nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 1., 3., 5., 6., 8. és 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed:

a) a 3000 GHz-ig terjedő rádióspektrumon belüli frekvenciasávok

aa)1 frekvenciafelosztására (a továbbiakban: felosztás) rádiószolgálatok számára, valamint polgári, nem polgári és együttes célú felhasználásra,

ab) rádiószolgálatok, rádióalkalmazások számára történő felhasználásának előkészítésére, megnyitására, korlátozására,

ac) felhasználási szabályainak meghatározására, beleértve a rádiórendszerek frekvenciagazdálkodási követelményeit, a rádióberendezések frekvenciagazdálkodási jellemzőit, valamint az egyedi engedélyezéssel és frekvenciahasználattal kapcsolatos sávhasználati feltételeket,

ad)2 nagyfrekvenciás villamos berendezések általi igénybevételének meghatározására,

b)3 a frekvenciát igénylő, használó, magyarországi felhasználás céljából rádióberendezést, nagyfrekvenciás villamos berendezést gyártó, importáló, forgalomba hozó, forgalmazó természetes személyekre, jogi személyekre és jogi személyiség nélküli szervezetekre,

c) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságra (a továbbiakban: NMHH) és az NMHH Hivatalára (a továbbiakban: Hivatal).

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki a műsorszórási célú frekvenciák frekvenciaelosztási módjára.

2. Értelmező rendelkezések

2. § (1) E rendelet alkalmazásában:

1–3.4

4. adaptív rendszer: olyan rádiótávközlő rendszer, amely a csatorna minőségének megfelelően változtatja rádiótechnikai jellemzőit;

5. adás: rádió-adóállomás által előállított sugárzás, vagy a sugárzás előállítása;

6. adásmód: egy adás jellemzőinek összessége, úgymint a fő vivőhullám modulációs módja, a moduláló jel természete, a továbbítandó információ típusa és egyes esetekben más kiegészítő jellemzők, melyeknek mindegyikét szabványosított kódjelek együttesével látják el;

6a.5 adathálózat: hálózati elemként szolgáló több, hálózatba kapcsolt SRD – beleértve az adathálózati hozzáférési pontot is – és a köztük lévő vezetéknélküli összeköttetések;

6b.6 adathálózati hozzáférési pont: olyan helyhez kötött, földfelszíni, hálózatba kapcsolt SRD egy adathálózatban, amely csatlakozási pontként szolgál az adathálózat más SRD-i számára az adathálózaton kívül található szolgáltatási platformok eléréséhez;

6c.7 aktív antennarendszerű állomás: olyan MFCN-állomás, amelynél az adóberendezéshez kapcsolódó, az állomás beépített részét képező antennarendszer egyes antennaelemein megjelenő jel amplitúdója vagy fázisa folyamatosan állítható, ami a rádiós környezet rövid idejű változásainak – ide nem értve a hosszabb időtartamú sugárnyaláb-formálást – megfelelően változó antennakarakterisztikát eredményez;

7. aktív beültethető orvostechnikai eszköz: minden olyan aktív orvostechnikai eszköz, amelynek rendeltetése, hogy teljes egészében vagy részben, sebészeti vagy más orvosi úton az emberi testbe vagy orvosi beavatkozás révén természetes testnyílásba helyezzék, és a beavatkozást követően a helyén maradjon;

8. aktív érzékelő: a műholdas Föld-kutató szolgálatban vagy az űrkutatási szolgálatban használt olyan mérőműszer, amelynek segítségével rádióhullámok adása és vétele révén információ nyerhető;

9. aktív orvosi implantátum: minden olyan aktív beültethető orvostechnikai eszköz rádióhullámokat használó része, amelynek rendeltetése, hogy teljes egészében vagy részben, sebészeti vagy orvosi úton az emberi testbe vagy egy állat testébe helyezzék, valamint adott esetben ennek külső kiegészítő berendezése;

9a.8 alapvető követelmény: a rádióberendezésekről szóló NMHH rendeletben meghatározott alapvető követelmény;

9b.9 ALD: rendszerint egy vagy több rádióadót, valamint egy vagy több rádióvevőt magában foglaló rádiótávközlő rendszer, amely lehetővé teszi a hallási fogyatékkal élők számára hallóképességük javítását;

10. állandóhelyű állomás: az állandóhelyű szolgálat állomása;

11. állandóhelyű szolgálat: meghatározott állandó pontok között létrehozott rádiótávközlési szolgálat;

12. állandó telephelyű állomás: olyan állomás, amely előre meghatározott telepítési helyen üzemelhet;

13.10

14.11 állomás: egy vagy több adó- vagy vevőberendezés vagy adó- és vevőberendezés-csoport a tartozékokkal együtt, valamely rádiótávközlési szolgálatnak vagy a rádiócsillagászati szolgálatnak egy adott helyen történő megvalósítása céljából; a fogalom magában foglalja a következő állomásokat: állandóhelyű állomás, állandó telephelyű állomás, amatőrállomás, átjátszóállomás, bázisállomás, bázis földi állomás, fedélzeti BTS, fedélzeti távközlő állomás, felhasználói állomás, fix állomás, földfelszíni állomás, földi állomás, földi mozgóállomás, földi mozgó földi állomás, gyűjtőállomás, hajóállomás, hajó-bázisállomás, hajó földi állomás, hajóvészadó, HAPS, helyhez kötött állomás, helyhez kötött földi állomás, HEST, hiteles frekvenciák és órajelek állomása, kikötői állomás, kísérleti állomás, koordinált földi állomás, központi állomás, központi földi állomás, légiforgalmi állomás, légiforgalmi földi állomás, légijármű állomás, légijármű földi állomás, LEST, markeradó, mentőjármű állomás, meteorológiai helyhez kötött állomás, meteorológiai mozgóállomás, mozgóállomás, mozgó földi állomás, műsorszóró állomás, parti állomás, parti földi állomás, rádiócsillagászati állomás, rádió-irányadó állomás, rádió-iránymérő állomás, rádiólokációs helyhez kötött állomás, rádiólokációs mozgóállomás, rádiómeghatározó állomás, rádiónavigációs helyhez kötött állomás, rádiónavigációs mozgóállomás, SNG, szerencsétlenségek helyét jelző műholdas rádióbója, szerencsétlenségek helyét jelző rádióbója állomás, űrállomás, változó telephelyű állomás, végfelhasználói állomás, VSAT;

15. általános alkalmazás: alkalmazástól és rendeltetéstől függetlenül minden olyan SRD alkalmazás – így különösen távmérő, távirányító, riasztó, általános adatátviteli alkalmazás –, amely teljesíti az adott frekvenciasáv tekintetében meghatározott műszaki feltételeket;

16. általános többpont rendszer: az állandóhelyű szolgálat keretében működő olyan rádiótávközlő rendszer, amelyben a felhasználói állomások mindegyike kapcsolódik a központi állomáshoz, és a rendszerben vannak olyan felhasználói állomások, amelyek között közvetlen rádiókapcsolat is lehetséges;

17. amatőrállomás: az amatőrszolgálat állomása;

18. amatőrszolgálat: olyan rádiótávközlési szolgálat, amelynek célja az önképzés, az információcsere, a műszaki kutatás, és amelyet erre szabályszerűen felhatalmazott amatőrök végeznek, akik a rádiótechnikával csak személyes érdeklődésből és anyagi érdek nélkül foglalkoznak;

19. antennanyereség: egy veszteségmentes vonatkoztatási antenna bemenetén szükséges teljesítmény és az adott antenna bemenetére juttatott teljesítmény – általában decibelben kifejezett – aránya, amely mellett a két antenna egy adott irányban azonos térerősséget vagy azonos felületi teljesítménysűrűséget hoz létre azonos távolságban; amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik, az antennanyereség a fő sugárzási irányra vonatkozik; az antennanyereség egy meghatározott polarizációra is értelmezhető; a választott vonatkoztatási antennától függően megkülönböztetjük az alábbi antennanyereségeket:

a) izotrop vagy abszolút nyereség (Gi), amikor a vonatkoztatási antenna egy térben elszigetelt izotrop antenna,

b) félhullámú dipólra vonatkoztatott nyereség (Gd), amikor a vonatkoztatási antenna egy térben elszigetelt olyan félhullámú dipól, amelynek egyenlítői síkja tartalmazza az adott irányt,

c) rövid függőleges antennára vonatkoztatott nyereség (Gv), amikor a vonatkoztatási antenna egy olyan egyenes vezető, amely jóval rövidebb a negyedhullámhossznál, és az adott irányt tartalmazó tökéletesen vezető síkra merőlegesen helyezkedik el;

20. anyagérzékelő eszköz: a rádiómeghatározás alkalmazását lehetővé tevő eszköz, amelyet egy anyagszerkezetben található tárgyak helyzetének meghatározása vagy egy anyag fizikai jellemzőinek megállapítása céljából terveztek;

21. átjátszóállomás: olyan központi szerepet betöltő állomás, amely a rádiós elérhetőségén belül lehetőséget biztosít a hálózat állomásai közötti rádiókapcsolat létrejöttéhez, és nem elektronikus átviteli végpont;

22. átlagos EIRP: a legnagyobb teljesítménynek megfelelő átviteli löket időtartamára átlagolt EIRP, amennyiben létezik adóteljesítmény-szabályozás;

23. átlagos EIRP-sűrűség: az átlagos teljesítmény adott felbontási sávszélességgel, RMS érzékelővel mérve, és adott időtartamon átlagolva;

24.12 átlagteljesítmény: egy rádió-adóberendezésnél annak a teljesítménynek az átlaga, amelyet az adóberendezés normál üzemi feltételek mellett a moduláció legkisebb frekvenciájú összetevőjének periódusidejéhez képest elegendően hosszú időintervallum alatt az antennatápvonalra juttat;

25.13 autósmozi alkalmazás: a nézők által jellemzően autórádióval, mint vevőberendezéssel mozihangosítás céljából igénybe vett vezetéknélküli hangfrekvenciás PMSE berendezéssel megvalósított alkalmazás, amelyben a mozifilm hangjának átvitelét egy FM adóállomás biztosítja;

26. bázisállomás: a földi mozgószolgálat helyhez kötött állomása;

27. bázis földi állomás: a műholdas állandóhelyű szolgálat vagy bizonyos esetekben a műholdas földi mozgószolgálat földi állomása, amely a szárazföld egy meghatározott pontján vagy egy meghatározott területén belül helyezkedik el, és a műholdas földi mozgószolgálat modulációs összeköttetésének biztosítására szolgál;

28. belföldi vízi út: a víziközlekedésről szóló törvény alapján meghatározott, nemzeti vagy az ország határain belül lévő nemzetközi vízi út;

29. beltér: épületek belső tere vagy egyéb belső terek, ahol az árnyékolás általában biztosítja a szükséges mértékű csillapítást ahhoz, hogy a többi állomást megvédje a káros zavarástól, illetve elősegítse a más rádiószolgálatokkal történő megosztást;

30. belvízi mozgószolgálat: olyan tengeri mozgószolgálat, amely belföldi vízi utakra terjed ki;

31. BFWA rendszer: az állandóhelyű szolgálatban működő BWA rendszer;

32. biztonsági szolgálat: minden olyan rádiótávközlési szolgálat, amelyet állandóan vagy időszakosan az emberi élet védelme és a javak megóvása érdekében üzemeltetnek;

33. blokkgazdálkodás: gazdálkodás egy frekvenciablokk frekvenciáival a frekvenciahasználatra vonatkozó jogszabályi és egyedi engedélyben foglalt keretek között, amely magában foglalja a rádióberendezés, rádiórendszer tervezését, telepítését és üzemben tartását a frekvenciablokkot tartalmazó sávban e rendelet szerint üzemelő más alkalmazások figyelembevételével, amelynek keretében a Hivatal a rádióberendezés, rádiórendszer tervezését, telepítését előzetesen nem vizsgálja;

34.14

35. BWA rendszer: olyan rádiótávközlő rendszer, amely felhasználói állomásokból, valamint a felhasználói állomásokat az alaphálózathoz kapcsoló rendszerből áll, és az állomások közötti távközlés szélessávú átviteli sebességgel történik;

36. CGC: a műholdas mozgószolgálati rendszer szerves része, amely – a mozgó földi állomásokkal összeköttetést megvalósító – helyhez kötött földi telepítésű állomásokból áll annak érdekében, hogy javuljon a műholdas mozgószolgálati rendszer elérhetősége azokban a – rendszer műholdjának vagy műholdjainak fedési körzetében található – földrajzi térségekben, ahol az egy vagy több űrállomással való összeköttetés nem biztosítható a szükséges minőségben;

37.15

38. CT: elektronikus hírközlő hálózat azon földi mozgószolgálati része, amelynek bázisállomásai közvetlenül csatlakoznak a nyilvános telefonhálózathoz;

38a.16 csatornán belüli IoT-alkalmazás: a vezetéknélküli szélessávú elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására használt névleges csatornán belüli erőforrások egy részének előzetes elkülönítésével megvalósított IoT-alkalmazás;

39. csoportkommunikációs igény: természetes személyek kivételével a frekvenciafelhasználók csoporton belüli és csoportok közötti kommunikációs igénye;

40. csoportkommunikációs rendszer: olyan rádiótávközlő rendszer, amely állandóhelyű és földi mozgószolgálati csoportkommunikációs igényeket elégít ki, és amely az állandóhelyű és a földi mozgószolgálat alkalmazásai számára egyaránt kijelölt frekvenciasávban üzemel;

41. csúcs EIRP-sűrűség: a legmagasabb átlagos kisugárzott teljesítmény frekvenciája körüli 50 MHz-es sávszélességen belül előforduló legmagasabb adásszint; ha az értéket x MHz sávszélességen mérik, akkor ezt a szintet 20lg(50/x) dB tényezővel kell csökkenteni;

42.17 csúcsteljesítmény: egy rádió-adóberendezésnél annak a teljesítménynek az átlaga, amelyet az adóberendezés normál üzemi feltételek mellett a modulációs burkológörbe maximális amplitúdójának megfelelő rádiófrekvenciás periódus alatt az antennatápvonalra juttat;

43. duplex rendszer: duplex üzemmódban működő rádiótávközlő rendszer;

44. duplex távolság: duplex rendszer állomásánál az adási és a vételi frekvencia különbsége;

45. duplex üzemmód: olyan üzemmód, amelynél az átvitel a távközlési csatornán mindkét irányban egyidejűleg lehetséges;

46. egyedi engedély: a frekvenciakijelölés és a rádióengedély;

47. egyedi vétel: a műholdas műsorszóró szolgálat űrállomása adásainak vétele egyszerű házi berendezésekkel, különösen kisméretű antennákkal ellátott berendezésekkel;

48. egyoldalsávos adás: csak a két oldalsáv egyikét tartalmazó amplitúdómodulált adás;

49. EIRP: az antennára juttatott teljesítmény és az adott irányban az izotrop antennára vonatkoztatott nyereség (izotrop vagy abszolút nyereség) szorzata;

50.18 elfoglalt sávszélesség: az a frekvenciasáv-szélesség, amelynél az alsó frekvenciahatár alatt, illetve a felső frekvenciahatár felett kisugárzott átlagteljesítmények egyenként egyenlőek az adott adás teljes átlagteljesítményének adott ß/2 százalékértékével; ha a kérdéses adásmódra vonatkozóan ITU-R-ajánlás másképpen nem rendelkezik, a ß/2 értékét 0,5%-ra kell felvenni;

51. elsődleges radar: olyan rádiómeghatározó rendszer, amely a referenciajeleknek a meghatározandó helyről visszaverődő rádiófrekvenciás jelekkel való összehasonlításán alapul;

52.19

53. ERP: az antennára juttatott teljesítmény és az antenna félhullámú dipólra vonatkoztatott nyereségének szorzata egy adott irányban;

54.20 fedélzeti BTS: a légijármű fedélzetén elhelyezett egy vagy több mobilhírközlési állomás, amely a GSM 1800 MCA, LTE 1800 MCA és UMTS 2100 MCA rendszerek használatát támogatja;

55. fedélzeti távközlő állomás: a tengeri mozgószolgálat kis teljesítményű mozgóállomása, amelyet hajófedélzeti belső távközlésre, mentési gyakorlatok vagy műveletek alatt a hajó és mentőcsónakjai vagy mentőtutajai közötti távközlésre, vontatott vagy tolt hajócsoportokon belüli távközlésre, valamint kötélkezelési és kikötési utasítások továbbítására használnak;

56. félduplex rendszer: félduplex üzemmódban működő rádiótávközlő rendszer;

57. félduplex üzemmód: olyan üzemmód, amelynél a távközlési csatorna egyik végén szimplex üzemmód, másik végén duplex üzemmód valósul meg;

58. felhasználói állomás: a rádiótávközlő rendszer olyan állomása, amely rádiótávközlő végberendezéssel üzemel;

58a.21 felhasználói blokk: az egy frekvenciahasználati jogosult által szerzett összefüggő frekvenciatartomány;

59. felhasználói gazdálkodás: a frekvenciák és frekvenciasávok, az alkalmazott rádióberendezések használatának, valamint a működési terület – rádióengedélyben megadott feltételek melletti – a nem polgári célú frekvenciafelhasználó általi tervezése és a rádiórendszer ennek alapján történő üzemeltetése;

60.22

61. fix állomás: a mozgószolgálat olyan állandó telephelyű állomása, amely sem átjátszó, sem egyéb központi feladatot nem lát el;

61a.23 forgószárnyas légijármű: EASA CS-27 vagy CS-29 kategóriájú légijármű;

62. földfelszíni állomás: földfelszíni rádiótávközlést biztosító állomás;

63. földfelszíni rádiótávközlés: az űrtávközlésen és a rádiócsillagászaton kívül minden más rádiótávközlés;

64. földi állomás: a Föld felszínén vagy a Föld légkörének központi részében elhelyezett olyan állomás, amelynek az a rendeltetése, hogy összeköttetést teremtsen:

a) egy vagy több űrállomással, vagy

b) egy vagy több ugyanolyan állomással, egy vagy több reflektáló műhold vagy más űrbeli tárgy segítségével;

65. földi mozgóállomás: a földi mozgószolgálat mozgóállomása, amely egy ország vagy földrész földrajzi határain belül földfelszíni mozgásra képes;

66. földi mozgó földi állomás: a műholdas földi mozgószolgálat mozgó földi állomása, amely egy ország vagy földrész földrajzi határain belül földfelszíni mozgásra képes;

67. földi mozgószolgálat: bázisállomások és földi mozgóállomások között vagy földi mozgóállomások között létrehozott mozgószolgálat;

68. frekvenciafelhasználás: rádiótávközlési és rádiócsillagászati célból rádiófrekvenciás jelek előállítása, kisugárzása és vétele;

69. frekvenciafelhasználó: az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely rádiótávközlési célból rádiófrekvenciás jeleket állít elő, vagy rádiófrekvenciás jeleket kisugároz, vagy rádióberendezést üzemben tart;

70. frekvenciahasználat jellege: kizárólagos, megosztott vagy közös a kizárólagos használatú frekvenciára, a megosztott használatú frekvenciára és a közös használatú frekvenciára vonatkozó meghatározások szerint;

71.24

72. frekvenciatűrés: a kijelölt frekvencia és az adás által elfoglalt frekvenciasáv sávközépi frekvenciája között, vagy az adás vonatkoztatási frekvenciája és jellemző frekvenciája között megengedhető – milliomod részekben vagy hertzben kifejezett – legnagyobb eltérés;

73. FWA rendszer: olyan rádiótávközlő rendszer, amely felhasználói állomásokból, valamint a felhasználói állomásokat az alaphálózathoz kapcsoló rendszerből áll, és amelyben a felhasználói állomások csak állandó telephelyűek lehetnek;

74. geostacionárius műhold: olyan geoszinkron műhold, amelynek kör alakú keringési pályája a Föld egyenlítői síkjában fekszik, keringési iránya megegyezik a Föld forgási irányával, és amely következésképpen a Földhöz képest mozdulatlan marad; vagy olyan geoszinkron műhold, amely a Földhöz képest megközelítőleg mozdulatlan marad;

75. geostacionárius műholdpálya: olyan geoszinkron műhold keringési pályája, amelynek kör alakú keringési pályája a Föld egyenlítői síkjában fekszik, és keringési iránya megegyezik a Föld forgási irányával;

76. geoszinkron műhold: a Föld olyan műholdja, amelynek keringési ideje egyenlő a Föld saját tengelye körüli forgásának periódusidejével;

77.25 gépkocsi: a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 1. számú függelék II. c) pontjában meghatározott fogalom;

78.26 GSM rendszer: a nemzeti szabványokban, különösen az MSZ EN 301 502, az MSZ EN 301 511 és az MSZ EN 301 908-18 szabványban meghatározott elektronikus hírközlő hálózat, ideértve az EC-GSM-IoT-t is;

79. gyűjtőállomás: az állandóhelyű szolgálat olyan központi állomása, amely csak vételre szolgál;

80. hajóállomás: a tengeri mozgószolgálat nem állandó jelleggel kikötött hajó fedélzetén elhelyezett mozgóállomása, a mentőjármű állomás kivételével;

81.27 hajó-bázisállomás: hajón elhelyezett olyan mobil pikocella, amely támogatja a GSM-, LTE- vagy UMTS-szolgáltatásokat;

82. hajó földi állomás: a műholdas tengeri mozgószolgálat hajó fedélzetén elhelyezett mozgó földi állomása;

83. hajók mozgásával kapcsolatos szolgálat: a kikötői műveletek szolgálatától különböző, parti állomások és hajóállomások között vagy hajóállomások között létrehozott biztonsági szolgálat a tengeri mozgószolgálaton belül, amelynek célja kizárólag a hajók mozgására vonatkozó közlemények továbbítása; e szolgálatból kizártak a nyilvános levelezés jellegű közlemények;

84. hajóvészadó: a hajó olyan adóállomása, amely kizárólag vészfrekvencián, vészjelzési, sürgősségi vagy biztonsági célokra használható;

85.28 hallássegítő rendszer: hallássérültek által nyilvános helyen, különösen repülőtéren, vasútállomáson, templomban és színházban használt olyan rendszer, ahol az adókészülék hanganyag-közvetítő vagy nyilvános kihangosító rendszerhez kapcsolódik és a vevőkészüléket a hallássérült felhasználó viseli, vagy az be van építve a felhasználó hallókészülékébe;

85a.29 hálózatba kapcsolt SRD: olyan, adathálózati hozzáférési pontok vezérlése alatt álló SRD egy adathálózatban, amely potenciálisan szélesebb területeket is lefedhet;

86. HAPS: olyan állomás, amely 20–50 km magasságban és a Földhöz képest meghatározott, állandó helyzetű névleges pontban lévő hordozón helyezkedik el;

86a.30 harmonizált frekvenciahasználatú rádióalkalmazás: olyan rádióalkalmazás, amelyre vonatkozóan európai uniós jogi aktus határozza meg a frekvenciahasználat feltételeit;

86b.31 harmonizált szabvány: a rádióberendezésekről szóló NMHH rendeletben meghatározott harmonizált szabvány;

87.32 hatósági frekvenciajegyzék: olyan, jegyzékben foglalt frekvenciakijelölési terv, amely az adott rádióalkalmazás tekintetében feladat- és hatáskörrel rendelkező államigazgatási szerv és a Hivatal közötti egyeztetés alapján készült, és amelyet a Hivatal az NMHH internetes honlapján tesz közzé;

88. HDFSS: a műholdas állandóhelyű szolgálat keretében működő olyan szélessávú rádióalkalmazás, amelyet megvalósító rendszeren belül kis antennamérettel rendelkező, nagyszámú nem koordinált földi állomás üzemel;

89. helyhez kötött állomás: a mozgószolgálat olyan állomása, amely nem helyváltoztatás alatti használatra szolgál;

90. helyhez kötött földi állomás: a műholdas állandóhelyű szolgálat vagy bizonyos esetekben a műholdas mozgószolgálat földi állomása, amely a szárazföld egy meghatározott pontján vagy egy meghatározott területén belül helyezkedik el, és a műholdas mozgószolgálat modulációs összeköttetésének biztosítására szolgál;

91. HEST: a 10,7–12,75 GHz vagy a 19,7–20,2 GHz sávban (űr–Föld irány) és a 14–14,25 GHz vagy a 29,5–30 GHz sávban (Föld–űr irány) műholdas rendszer irányítása alatt működő, digitális átvitelt biztosító olyan nem koordinált földi végfelhasználói állomás, amelynek EIRP-je nagyobb 34 dBW-nál, de nem lépi túl a 60 dBW értéket;

92. híranyagátvitel: rádió- vagy televízióműsor szerkesztésére felhasználható hang- és képinformáció továbbítása a stúdióba;

93. hiteles frekvenciák és órajelek állomása: a hiteles frekvenciák és órajelek szolgálatának állomása;

94. hiteles frekvenciák és órajelek szolgálata: olyan rádiótávközlési szolgálat, amely tudományos, műszaki és egyéb célokra mindenki által vehető meghatározott frekvenciák, órajelek – vagy mindkettő – meghatározott nagy pontosságú adásáról gondoskodik;

95. igazgatás: a Nemzetközi Távközlési Egyesület 1992. évi genfi Meghatalmazottak Rendkívüli Értekezletén aláírt Alapokmányának és Egyezményének az 1994. évi kiotói, az 1998. évi minneapolisi, a 2002. évi marrakesh-i és a 2006. évi antalyai Meghatalmazotti Értekezleteken történt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt kihirdetéséről, valamint a Nemzetközi Távközlési Egyesület 1992. évi genfi Meghatalmazottak Rendkívüli Értekezletén aláírt Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2011. évi XLV. törvénnyel kihirdetett ITU Alapokmány mellékletének 1002. pontjában meghatározott fogalom;

96. ILS: olyan rádiónavigációs rendszer, amely a légijárművek részére közvetlenül leszállásuk előtt és annak folyamán vízszintes és függőleges irányítást nyújt, és amely bizonyos meghatározott pontokon a földetérési referenciapontig még megteendő távolságot jelzi;

97. ILS iránysávadója: a műszeres leszállító rendszerbe tartozó olyan vízszintes irányítást nyújtó rendszer, amely jelzi a légijármű vízszintes eltérését a futópálya tengelyével meghatározott legkedvezőbb süllyedési útvonaltól;

98. ILS siklópályaadója: a műszeres leszállító rendszerbe tartozó olyan függőleges irányítást nyújtó rendszer, amely jelzi a légijármű függőleges eltérését a legkedvezőbb süllyedési útvonaltól;

99.33 induktív alkalmazás: a közeltéri kommunikációhoz az indukciós hurok rendszer mágneses terét felhasználó, különösen személygépkocsi-indításgátlás, állatazonosítás, riasztórendszerek, kábelérzékelés, hulladékkezelés, személyazonosítás, vezetéknélküli beszédátviteli összeköttetések, beléptető rendszerek, közelségérzékelők, lopásgátló rendszerek (beleértve a rádiófrekvenciás indukciós lopásgátló rendszereket is), kézi eszközökre történő adatátvitel, automatikus áruazonosítás, vezetéknélküli vezérlőrendszerek vagy automatikus útdíjbeszedés céljára használt rádióalkalmazás;

99a.34 IoT: általában olyan, használati tárgyakba beépített eszközök interneten keresztüli összekapcsolása, mely eszközök lehetővé teszik a szóban forgó tárgyak közötti adatcserét;

99b.35 IoT rendszer: IoT-t megvalósító rádiótávközlő rendszer, különösen az EC-GSM-IoT, LTE-MTC, LTE-eMTC, NR-IoT és NB-IoT rendszer;

100. ISM alkalmazás: olyan készülékek vagy berendezések működtetése, melyeket ipari, tudományos, orvosi, háztartási vagy hasonló célra, a rádiófrekvenciás energia kis térben való előállítására és hasznosítására hoztak létre, ide nem értve a távközlés területén történő alkalmazásokat;

101. ITS: a közúti közlekedési rendszerben alkalmazott rendszer és szolgáltatás, amely információs és kommunikációs technológiákra épül, beleértve a közúti közlekedési rendszerek által alkalmazott feldolgozást, vezérlést, helymeghatározást, kommunikációt és elektronikát;

102. jellemző frekvencia: egy adott adás könnyen azonosítható és mérhető frekvenciája; a vivőfrekvencia megjelölhető ilyen frekvenciaként;

102a.36 katonai frekvenciajegyzék: olyan, jegyzékben foglalt frekvenciakijelölési terv, amely az adott rádióalkalmazás tekintetében feladat- és hatáskörrel rendelkező államigazgatási szerv és a Hivatal közötti egyeztetés alapján készült;

103. keringési pálya: valamely meghatározott vonatkoztatási rendszerhez viszonyítva egy olyan műhold vagy más űrbeli tárgy súlypontja által leírt útvonal, amely túlnyomóan a természeti erők, főként a nehézségi erő hatásának van alárendelve;

104. keskenysávú rendszer: legfeljebb 25 kHz csatorna-sávszélességű rádiótávközlő rendszer;

105. kikötői állomás: kikötői műveletek szolgálatának parti állomása;

106. kikötői műveletek szolgálata: parti állomások és hajóállomások között vagy hajóállomások között létrehozott tengeri mozgószolgálat valamely kikötőben vagy annak közelében, amelynek célja olyan közlemények továbbítása, amelyek kizárólag a hajók vezetésére, mozgására és biztonságára, valamint sürgős esetekben személyek védelmére vonatkoznak; e szolgálatból kizártak a nyilvános levelezés jellegű közlemények;

107. kísérleti állomás: olyan állomás – ide nem értve az amatőrállomásokat –, amely a rádióhullámokat a tudomány vagy a technika fejlesztése érdekében folytatott kísérletekhez használja;

108. kis kitöltési tényezőjű, nagy megbízhatóságú eszköz: olyan rádióberendezés, amely általában csekély frekvenciahasználattal és a kis kitöltési tényezőjű spektrumhozzáférésre vonatkozó szabályokra támaszkodva igen megbízható spektrumhozzáférést és átvitelt biztosít a megosztott frekvenciasávokban; jellemző felhasználási területe a riasztók és a szociális segélykérő rendszerek;

109.37 kis teljesítményű analóg FM-adó: a személyi használatú hangátviteli eszközök, különösen mobiltelefonok és a gépkocsiba szerelt vagy otthoni szórakoztatóelektronikai rendszerek összekapcsolására szolgáló rádióalkalmazás;

110.38 kitöltési tényező: a megfigyelési frekvenciasávban a megfigyelési időtartamon belüli azon időtartamok összegének a megfigyelési időtartamhoz viszonyított, százalékban kifejezett aránya, amely időtartamok alatt a rádióberendezés ténylegesen adás üzemmódban van;

111.39

112. kizárólagos használatú frekvencia: egyedi engedélyben megjelölt területen és időben, időbeli megosztás nélkül, a Hivatal által meghatározott zavarvédelemmel igénybe vehető frekvencia;

113. koordinációs övezet: a koordináció szükségességének megállapításakor földfelszíni állomásokkal azonos frekvenciasávban működő földi állomást vagy vevő földi állomásokkal azonos, mindkét irányban felosztott frekvenciasávban működő adó földi állomást körülvevő olyan terület, amelyen kívül a zavarás a megengedhető zavarás szintjét nem haladja meg és ezért koordinációra nincs szükség;

114. koordinációs távolság: a koordináció szükségességének megállapításakor földfelszíni állomásokkal azonos frekvenciasávban működő földi állomástól vagy vevő földi állomásokkal azonos, mindkét irányban felosztott frekvenciasávban működő adó földi állomástól adott azimutban mért olyan távolság, amelyen túl a zavarás a megengedhető zavarás szintjét nem haladja meg és ezért koordinációra nincs szükség;

115. koordinált földi állomás: olyan, a Hivatal által engedélyezett földi állomás, amelynek telepítési és sugárzási jellemzői a koordinációs övezetében korábban engedélyezett, legalább azonos szolgálati kategóriájú más állomásokkal szemben, az azoknak okozott káros zavarás elkerülése érdekében le lettek egyeztetve;

116. közös használatú frekvencia: legalább kettő frekvenciafelhasználó által azonos területen, tetszőleges időben igénybe vehető frekvencia, amelynek felhasználói forgalmi viszonyait a Hivatal nem szabályozza, és a frekvenciafelhasználók egymás zavarásával szembeni védelmét nem biztosítja;

117. közösségi vétel: a műholdas műsorszóró szolgálat űrállomása adásainak vétele olyan, esetenként összetett vevőberendezésekkel, amelyek az egyedi vételnél használtaknál nagyobb méretű antennákkal rendelkeznek és rendeltetésük a nagyközönség egy azonos helyen lévő csoportja által, vagy egy behatárolt területet ellátó elosztórendszer által történő használat;

118. központi állomás: pont-többpont és általános többpont rendszerek olyan állomása, amely ezen rendszerek valamennyi felhasználói állomásával közvetlen vagy átjátszóállomás közvetítésével létrehozott rádiókapcsolatban van; amennyiben a rendszer az alaphálózathoz vagy más rendszerhez csatlakozik, a csatlakozás ezen állomás közvetítésével történik;

119. központi földi állomás: űrtávközlési szolgálat keretében működő olyan nagykapacitású, nagy antennaméretű földi állomás, amely geostacionárius és nemgeostacionárius keringési pályájú műholdakhoz az egy- vagy kétirányú információátvitelt biztosítja;

119a.40 közúti jármű: gépkocsi vagy annak pótkocsija;

120. különleges szolgálat: más módon meg nem határozott olyan rádiótávközlési szolgálat, amely kizárólag a nagyközönség meghatározott szükségleteinek kielégítését célozza, de a nyilvános levelezés számára nincs megnyitva;

121. lábjegyzet: az RR frekvenciasávok felosztási táblázatának lábjegyzete;

122. légiforgalmi állomás: a légi mozgószolgálat helyhez kötött állomása, beleértve a hajó fedélzetén vagy tengeren lévő mesterséges felületen elhelyezett állomást;

123. légiforgalmi földi állomás: a műholdas állandóhelyű szolgálat vagy bizonyos esetekben a műholdas légi mozgószolgálat földi állomása, amely a szárazföld egy meghatározott pontján helyezkedik el, és a műholdas légi mozgószolgálat modulációs összeköttetésének biztosítására szolgál;

124. légijármű állomás: a légi mozgószolgálat légijármű fedélzetén elhelyezett mozgóállomása, a mentőjármű állomás kivételével;

124a.41 légijármű-fedélzeti UWB alkalmazás: légijárművön belüli kommunikációs célú rádió-összeköttetésekre használt UWB alkalmazás;

125. légijármű földi állomás: a műholdas légi mozgószolgálat légijármű fedélzetén elhelyezett mozgó földi állomása;

126. légi mozgószolgálat: légiforgalmi állomások és légijármű állomások között vagy légijármű állomások között létrehozott mozgószolgálat, amelyben mentőjármű állomások is részt vehetnek; a szerencsétlenségek helyét jelző rádióbója állomások szintén részt vehetnek e szolgálatban a kijelölt vész- és kényszerhelyzeti frekvenciákon;

127. légi rádiónavigáció szolgálat: repülési célokra és a légijárművek üzemeltetésének biztonságára használt rádiónavigáció szolgálat;

128. LEST: a 10,7–12,75 GHz vagy a 19,7–20,2 GHz frekvenciasávban (űr–Föld irány) és a 14–14,25 GHz vagy a 29,5–30 GHz frekvenciasávban (Föld–űr irány) műholdas rendszer irányítása alatt működő, digitális átvitelt biztosító olyan nem koordinált földi végfelhasználói állomás, amelynek EIRP-je nem nagyobb, mint 34 dBW;

129. LT1: emberek és tárgyak általános helyzetkövetésére szolgáló rendszer;

130. LT2: emberek és tárgyak helyzetkövetésére szolgáló rendszer ipari környezetben;

131.42

132. markeradó: a légi rádiónavigáció szolgálatban alkalmazott olyan adóállomás, amely függőleges nyalábot sugároz abból a célból, hogy a légijárművek részére helyzetjelölést adjon;

133. másodlagos kereskedelem: a rádiófrekvenciák másodlagos kereskedelméről szóló NMHH rendelet értelmező rendelkezéseiben meghatározott frekvencia másodlagos kereskedelme fogalommal azonos;

134. másodlagos radar: olyan rádiómeghatározó rendszer, amely a referenciajeleknek a meghatározandó helyről visszatovábbított rádiófrekvenciás jelekkel való összehasonlításán alapul;

135. maximális EIRP-sűrűség: a meghatározott tartomány bármely frekvenciáján tetszőleges irányban mért legmagasabb jelerősség;

135a.43 MBANS: az egészségügyi intézményekben és a betegek otthonában történő felhasználásra szánt olyan kis teljesítményű, orvosi adatgyűjtésre szolgáló rádiórendszer, amelyet a betegek megfelelő engedéllyel rendelkező egészségügyi szakember által előírt megfigyelése, diagnosztizálása és kezelése céljából használnak nem hangalapú adatok orvostechnikai eszközöktől, illetve ilyen eszközökhöz való továbbításához;

136. MCA-szolgáltatás: olyan elektronikus hírközlési szolgáltatás, amelyet valamely vállalkozás bocsát a légiutasok rendelkezésére nyilvános elektronikus hírközlő hálózatok repülés közben, a földi mobilhálózatokkal való közvetlen kapcsolatteremtés nélkül történő igénybevételére;

137.44 MCV-szolgáltatás: olyan elektronikus hírközlési szolgáltatás, amelyet valamely vállalkozás nyújt a hajón levő személyek részére GSM, LTE vagy UMTS rendszert használó nyilvános elektronikus hírközlő hálózaton történő kommunikáció céljából, a földi mobilhálózatokkal való közvetlen kapcsolatteremtés nélkül;

138.45 megengedhető zavarás: olyan megfigyelt vagy előre jelzett zavarás, amely eleget tesz az RR-ben, az ITU-R-ajánlásokban vagy az RR rendelkezéseinek megfelelően megkötött különmegállapodásokban foglalt kvantitatív zavarási és megosztási kritériumoknak;

138a.46 megfigyelési frekvenciasáv: a kitöltési tényező meghatározásánál eltérő rendelkezés hiányában az adott működési frekvenciasáv;

138b.47 megfigyelési időtartam: a kitöltési tényező meghatározásánál eltérő rendelkezés hiányában egy megszakítás nélküli, egy órán át tartó időszak;

139. megosztott használatú frekvencia: egyedi engedély alapján legalább kettő engedélyes által azonos területen, de különböző időben, a Hivatal által meghatározott zavarvédelemmel igénybe vehető frekvencia;

140. mellékhullám-sugárzás: a szükséges sávszélességen kívüli frekvencián vagy frekvenciákon történő olyan sugárzás, amelynek szintje csökkenthető anélkül, hogy ez a megfelelő információ továbbítását befolyásolná; a mellékhullám-sugárzások magukban foglalják a harmonikus sugárzásokat, a parazita sugárzásokat, az intermodulációs és keverési termékeket, de nem foglalják magukban a sávon kívüli adásokat;

141. mellékhullám-tartomány: egy adásnál a sávon kívüli tartományon kívül eső frekvenciatartomány, ahol a mellékhullám-sugárzások rendszerint túlsúlyban vannak;

142. mentőjármű állomás: a tengeri mozgószolgálat vagy a légi mozgószolgálat mozgóállomása, amely kizárólag a szerencsétlenségek túlélőinek szükségleteit szolgálja, és amelyet mentőcsónakon, mentőtutajon vagy bármely egyéb mentőeszközön helyeznek el;

143. mérőeszköz: olyan, kétirányú rádiótávközlő rendszer részét alkotó rádióberendezés, amely intelligens hálózati infrastruktúrákban – így különösen áram-, gáz- és vízszolgáltatásban – távfelügyeletet, mérést és adattovábbítást tesz lehetővé;

143a.48 meteorológiai helyhez kötött állomás: a meteorológiát segítő szolgálat olyan állomása, amely nem helyváltoztatás alatti használatra szolgál;

143b.49 meteorológiai mozgóállomás: a meteorológiát segítő szolgálat olyan állomása, amely helyváltoztatás vagy meghatározatlan helyen történő megállás alatti használatra szolgál;

144. meteorológiát segítő szolgálat: meteorológiai, valamint hidrológiai megfigyelésekre és kutatásokra használt rádiótávközlési szolgálat;

144a.50 MFCN-állomás: MFCN helyhez kötött állomása, központi állomása, átjátszóállomása;

145. modellirányító alkalmazás: járműmodellek (elsősorban járművek kicsinyített másai) levegőben, földön, vízfelszínen vagy víz alatt végzett mozgásának távolról történő irányítására használt, speciális távvezérlés és távmérés célú rádióalkalmazás;

146. modulációs összeköttetés: adott helyen elhelyezett földi állomásról egy űrállomás irányába mutató – vagy fordított irányú – rádió-összeköttetés, amely a műholdas állandóhelyű szolgálattól eltérő űrtávközlési szolgálat számára továbbít információt; az adott hely lehet egy meghatározott állandó pont vagy meghatározott területeken belül bármely állandó pont;

147. mozgóállomás: a mozgószolgálat olyan állomása, amely helyváltoztatás vagy meghatározatlan helyen történő megállás alatti használatra szolgál;

148. mozgó földi állomás: a műholdas mozgószolgálat olyan földi állomása, amely helyváltoztatás vagy meghatározatlan helyen történő megállás alatti használatra szolgál;

149. mozgószolgálat: mozgóállomások és helyhez kötött állomások között vagy mozgóállomások között létrehozott rádiótávközlési szolgálat;

150. MSI: hajóknak szóló navigációs és meteorológiai figyelmeztetések, meteorológiai előrejelzések és más biztonsággal kapcsolatos sürgős üzenetek;

151. műhold: olyan test, amely egy nagyobb tömegű másik test körül kering, és amelynek mozgását főképpen és állandó jelleggel a másik test vonzóereje határozza meg;

152. műholdak közötti szolgálat: mesterséges holdak közötti összeköttetéseket megvalósító rádiótávközlési szolgálat;

153. műholdas állandóhelyű szolgálat: adott helyeken elhelyezett földi állomások között egy vagy több műhold segítségével létrehozott rádiótávközlési szolgálat; az adott hely lehet egy meghatározott állandó pont vagy meghatározott területeken belül bármely állandó pont; bizonyos esetekben ez a szolgálat tartalmaz műholdak közötti összeköttetéseket, amelyek a műholdak közötti szolgálatban is üzemeltethetők; a műholdas állandóhelyű szolgálathoz tartozhatnak más űrtávközlési szolgálatok számára szolgáló modulációs összeköttetések is;

154. műholdas amatőrszolgálat: olyan rádiótávközlési szolgálat, amely a Föld műholdjain elhelyezett űrállomásokat használja fel ugyanarra a célra, mint az amatőrszolgálat;

155. műholdas földi mozgószolgálat: műholdas mozgószolgálat, melynek mozgó földi állomásai szárazföldön helyezkednek el;

156. műholdas Föld-kutató szolgálat: földi állomások és egy vagy több űrállomás között létrehozott rádiótávközlési szolgálat, amely tartalmazhat űrállomások közötti összeköttetéseket is, és amelynél

a) a Föld tulajdonságaira és természeti jelenségeire vonatkozó adatokat – beleértve a környezet állapotára vonatkozó adatokat is – a Föld műholdjain elhelyezett aktív érzékelők vagy passzív érzékelők segítségével lehet megszerezni;

b) hasonló adatok levegőben szállított vagy a Föld felszínén elhelyezett mesterséges felületekről nyerhetők;

c) ezek az adatok az ugyanahhoz a rendszerhez tartozó földi állomások számára szétoszthatók;

d) a mesterséges felületeken gyűjtött adatok lekérdezhetők;

ez a szolgálat tartalmazhatja az üzemeltetéséhez szükséges modulációs összeköttetéseket is;

157. műholdas hálózat: műholdas rendszer vagy egy műholdas rendszer része, amely egyetlen műholdból és a hozzá tartozó földi állomásokból áll;

158. műholdas hiteles frekvenciák és órajelek szolgálata: olyan rádiótávközlési szolgálat, amely a Föld műholdjain elhelyezett űrállomásokat használja fel ugyanarra a célra, mint a hiteles frekvenciák és órajelek szolgálata, ez a szolgálat tartalmazhatja az üzemeltetéséhez szükséges modulációs összeköttetéseket is;

159. műholdas légi mozgószolgálat: műholdas mozgószolgálat, amelynek mozgó földi állomásai légijárművek fedélzetén helyezkednek el; mentőjármű állomások és a szerencsétlenségek helyét jelző rádióbója állomások is részt vehetnek e szolgálatban;

160. műholdas légi rádiónavigáció szolgálat: műholdas rádiónavigáció szolgálat, amelynek földi állomásai légijárművek fedélzetén helyezkednek el;

161. műholdas meteorológiai szolgálat: meteorológiai célokra használt műholdas Föld-kutató szolgálat;

162. műholdas mozgószolgálat: rádiótávközlési szolgálat

a) mozgó földi állomások és egy vagy több űrállomás között vagy e szolgálat által használt űrállomások között, vagy

b) mozgó földi állomások között egy vagy több űrállomáson keresztül;

ez a szolgálat tartalmazhatja az üzemeltetéséhez szükséges modulációs összeköttetéseket is;

163. műholdas műsorszóró szolgálat: olyan rádiótávközlési szolgálat, amelynél az űrállomás által sugárzott vagy közvetített jelek a nagyközönség általi közvetlen vételre szolgálnak; ennél a szolgálatnál a „közvetlen vétel” kifejezés az egyedi vételre és a közösségi vételre egyaránt vonatkozik;

164. műholdas (OR) légi mozgószolgálat: elsődlegesen a nemzetközi és nemzeti polgári légiútvonalakon kívüli összeköttetések – beleértve a repülés koordinálásával kapcsolatosakat is – biztosítására szolgáló műholdas légi mozgószolgálat;

165. műholdas összeköttetés: rádió-összeköttetés egy adó földi állomás és egy vevő földi állomás között egyetlen műhold segítségével, amely egy felszálló összeköttetésből és egy leszálló összeköttetésből áll;

166. műholdas rádiólokáció szolgálat: rádiólokáció céljára használt műholdas rádiómeghatározó szolgálat, amely tartalmazhatja az üzemeltetéséhez szükséges modulációs összeköttetéseket is;

167. műholdas rádiómeghatározó szolgálat: rádiómeghatározás céljára használt rádiótávközlési szolgálat, amely magában foglalja egy vagy több űrállomás használatát is, és tartalmazhatja az üzemeltetéséhez szükséges modulációs összeköttetéseket is;

168. műholdas rádiónavigáció szolgálat: rádiónavigáció céljára használt műholdas rádiómeghatározó szolgálat, amely tartalmazhatja az üzemeltetéséhez szükséges modulációs összeköttetéseket is;

169. műholdas rendszer: olyan űrtávközlési rendszer, amely a Föld egy vagy több mesterséges holdját használja;

170. műholdas (R) légi mozgószolgálat: elsődlegesen a nemzetközi és nemzeti polgári légiútvonalak mentén a légijáratok biztonságával és rendszerességével kapcsolatos összeköttetésekre fenntartott műholdas légi mozgószolgálat;

171. műholdas tengeri mozgószolgálat: műholdas mozgószolgálat, amelynek mozgó földi állomásai hajók fedélzetén helyezkednek el; mentőjármű állomások és a szerencsétlenségek helyét jelző rádióbója állomások is részt vehetnek e szolgálatban;

172. műholdas tengeri rádiónavigáció szolgálat: műholdas rádiónavigáció szolgálat, amelynek földi állomásai hajók fedélzetén helyezkednek el;

173. műsorátvitel: stúdió által összeállított, szerkesztett hang- és képinformáció továbbítása adóhálózaton történő kisugárzás céljából;

174. műsorszóró állomás: a műsorszóró szolgálat állomása;

175. műsorszóró szolgálat: olyan rádiótávközlési szolgálat, amelynek adásai a nagyközönség általi közvetlen vételre szolgálnak; ez a szolgálat magában foglalhatja hangok sugárzását, televíziós vagy egyéb természetű adásokat;

176.51

177.52

178.53 nagy kitöltési tényezőjű, folyamatos átvitelt megvalósító eszköz: alacsony késleltetési idejű és nagy kitöltési tényezőjű átvitelt megvalósító rádióberendezés, beleértve a vezetéknélküli audio- és multimédia-streaming alkalmazások rádióberendezéseit, a mobiltelefonokat, a gépkocsiba szerelt vagy otthoni szórakoztatóelektronikai rendszereket, a vezetéknélküli hangfalakat, a vezetéknélküli fejhallgatókat, a személyen viselt hordozható rádióberendezéseket, az ALD-ket, a monitor-fülhallgatókat, valamint a kis teljesítményű analóg FM-adókat;

179.54

180. NATO felhasználó: NATO tagállam vagy az 1995. évi LXVII. törvényben kihirdetett Békepartnerségben részt vevő más állam katonai szervezete;

181. NAVTEX: MSI keskenysávú távgépíróval történő adására és automatikus vételére szolgáló rendszer;

182.55 NCU: a légijárműveken elhelyezett berendezés, amely a mozgóállomás vételi frekvenciasávjában a zajszint növelésével biztosítja, hogy a földi telepítésű elektronikus mobilhírközlő rendszerek – így különösen UMTS, GSM és LTE – által sugárzott jeleket ne lehessen venni a fedélzeten;

183. nemkívánt sugárzás: a mellékhullám-sugárzás és a sávon kívüli adás által keltett sugárzások összessége;

184. nemzeti felosztás: a frekvenciasávok rádiószolgálatok részére, valamint polgári, nem polgári és együttes célú felhasználásra történő felosztása – az RR előírásait figyelembe véve – Magyarországon;

185. nemzetközi felosztás: a frekvenciasávok RR szerinti felosztása a világ három Körzetére – az egyes országok eltérő és speciális frekvenciahasználatának figyelembevételével – abból a célból, hogy az igazgatások a frekvenciakijelölés során igazodjanak a nemzetközi szabályokhoz;

186.56

187. nyalábolt rendszer: olyan rádiótávközlő rendszer, amely magas frekvenciafelhasználási hatékonysággal rendelkezik, több rádiófrekvencián üzemel, automatikus csatornakiválasztást alkalmaz, képes speciális átviteli szolgáltatások nyújtására (prioritásos hívás, konferenciahívás stb.), és hatékony működését a jelzés- és forgalmi rendszerének a felhasználás szempontjait figyelembe vevő kialakításával érik el;

188. nyilvános levelezés: a Nemzetközi Távközlési Egyesület 1992. évi genfi Meghatalmazottak Rendkívüli Értekezletén aláírt Alapokmányának és Egyezményének az 1994. évi kiotói, az 1998. évi minneapolisi, a 2002. évi marrakesh-i és a 2006. évi antalyai Meghatalmazotti Értekezleteken történt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt kihirdetéséről, valamint a Nemzetközi Távközlési Egyesület 1992. évi genfi Meghatalmazottak Rendkívüli Értekezletén aláírt Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2011. évi XLV. törvénnyel kihirdetett ITU Alapokmány mellékletének 1004. pontjában meghatározott fogalom;

189. nyomon követésre és tárgyak felkutatására szolgáló rendszer: olyan rendszer, amely lehetővé teszi az áruknak azok visszaszerzését eredményező nyomon követését és felkutatását, és amely általában egy, a védendő árucikkre helyezett rádióadót, valamint egy rádióvevőt tartalmaz, továbbá magában foglalhat egy riasztót is;

190. (OR) légi mozgószolgálat: elsődlegesen a nemzetközi és nemzeti polgári légiútvonalakon kívüli összeköttetések – beleértve a repülés koordinálásával kapcsolatosakat is – biztosítására szolgáló légi mozgószolgálat;

190a.57 orvosi adatgyűjtés: a betegek egészségügyi intézményekben vagy otthonukban történő megfigyelése, diagnosztizálása és kezelése céljából a nem hangalapú adatoknak a nem beültethető orvostechnikai eszközöktől, illetve az ilyen eszközökhöz való továbbítása;

190b.58 önálló IoT-alkalmazás: a vezetéknélküli szélessávú elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtásától független – ilyen, illetve GSM-szolgáltatás nyújtására nem használt csatornán megvalósított – IoT-alkalmazás;

191. PAMR rendszer: kizárólag elektronikus hírközlési szolgáltatás céljából létesített, csoportkommunikációs igényeket kielégítő hálózat, amelyet üzleti és intézményi felhasználók vagy azok előre meghatározott felhasználói csoportjai számára terveztek úgy, hogy azokon belül nincs korlátozás a felhasználói csoportok számára, jellegére vagy típusára, és nem szükséges, hogy ezek kapcsolatban legyenek egymással;

192. parti állomás: a tengeri mozgószolgálat helyhez kötött állomása;

193. parti földi állomás: a műholdas állandóhelyű szolgálat vagy bizonyos esetekben a műholdas tengeri mozgószolgálat földi állomása, amely a szárazföld egy meghatározott pontján helyezkedik el, és a műholdas tengeri mozgószolgálat modulációs összeköttetésének biztosítására szolgál;

194. parti tenger: a Tengerjogi Egyezményben meghatározott tengersáv;

195. passzív érzékelő: a műholdas Föld-kutató szolgálatban vagy az űrkutatási szolgálatban használt olyan mérőműszer, amelynek segítségével természetes eredetű rádióhullámok vétele révén információ nyerhető;

196. PMR rendszer: mozgószolgálat keretében vállalkozások és intézmények saját célra használt, esetleg részben más felhasználónak átengedett, zárt felhasználói csoport forgalmának lebonyolítására szolgáló rádiótávközlő rendszere;

197.59 PMSE alkalmazás: a vezetéknélküli hangfrekvenciás PMSE berendezéssel megvalósított alkalmazás, valamint a videoátviteli PMSE alkalmazás;

197a.60 polgárőr szervezet: a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló törvény szerinti polgárőr szervezet;

198. pont-pont rendszer: az állandóhelyű szolgálat keretében működő olyan rádiótávközlő rendszer, amelyet két, egymással kizárólagos rádiókapcsolatban lévő állomás alkot;

199. pont-többpont rendszer: az állandóhelyű szolgálat keretében működő olyan rádiótávközlő rendszer, amelyben a felhasználói állomások mindegyike a központi állomáshoz közvetlenül vagy átjátszóállomás közvetítésével kapcsolódik, és a felhasználói állomások között közvetlen rádiókapcsolat nincs;

199a.61 pótkocsi: a KRESZ 1. számú függelék II. n) pontjában meghatározott fogalom;

199b.62 PPDR rendszer: a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendeletben meghatározott EDR felhasználók és csatlakozó felhasználók által különösen közrendvédelmi, katasztrófavédelmi, honvédelmi és nemzetbiztonsági célból – ideértve a különleges jogrendben felmerülő szükségleteket is – használt rádiórendszer;

200. radar: olyan rádiómeghatározó rendszer, amely a referenciajeleknek a meghatározandó helyről visszaverődő vagy visszatovábbított rádiófrekvenciás jelekkel való összehasonlításán alapul;

201. radarbója: egy meghatározott navigációs markerjelzéshez rendelt adó-vevő, amely a radarjel indítására automatikusan megkülönböztető jelet ad, mely megjelenik az indító radar képernyőjén, és távolsági, irány- és azonosító adatokat szolgáltat;

202. rádió: rádióhullámok használatára utaló általános fogalom;

203. rádióalkalmazás: olyan alkalmazás, amelyben egy frekvenciasáv vagy meghatározott frekvencia rádiórendszerrel rádiótávközlés vagy rádiócsillagászat meghatározott céljaira történő igénybevétele valósul meg;

204. rádiócsillagászat: kozmikus eredetű rádióhullámok vételére alapozott csillagászat;

205. rádiócsillagászati állomás: a rádiócsillagászati szolgálat állomása;

206. rádiócsillagászati szolgálat: rádiócsillagászattal foglalkozó szolgálat;

207. rádiófrekvenciás jel: a rádióspektrumba tartozó elektromágneses jel;

208. rádió-irányadó állomás: a rádiónavigáció szolgálat olyan állomása, amelynek adásai valamely mozgóállomás számára lehetővé teszik a rádió-irányadó állomáshoz viszonyított helyzetének vagy irányának meghatározását;

209. rádió-iránymérés: olyan rádiómeghatározás, amely a rádióhullámok vételét használja fel valamely állomás vagy tárgy irányának meghatározására;

210. rádió-iránymérő állomás: rádió-iránymérést alkalmazó rádiómeghatározó állomás;

211. rádiólokáció: a rádiómeghatározásnak a rádiónavigációtól eltérő célú alkalmazása;

212. rádiólokációs helyhez kötött állomás: a rádiólokáció szolgálat olyan állomása, amely nem helyváltoztatás alatti használatra szolgál;

213. rádiólokációs mozgóállomás: a rádiólokáció szolgálat olyan állomása, amely helyváltoztatás vagy meghatározatlan helyen történő megállás alatti használatra szolgál;

214. rádiólokáció szolgálat: rádiólokáció céljára használt rádiómeghatározó szolgálat;

215. rádió-magasságmérő: légijármű vagy űrjármű fedélzetén elhelyezett olyan rádiónavigációs készülék, amelyet a légijárműnek vagy az űrjárműnek a Föld felszíne vagy más felület feletti magasságának meghatározására használnak;

216. rádiómeghatározás: valamely tárgy helyének, sebességének vagy más jellemzőinek meghatározása, vagy az ezekre vonatkozó adatok megszerzése a rádióhullámok terjedési sajátságainak segítségével;

217. rádiómeghatározó alkalmazás: a rádiómeghatározó szolgálat rádióalkalmazása;

218. rádiómeghatározó állomás: a rádiómeghatározó szolgálat állomása;

219. rádiómeghatározó szolgálat: rádiómeghatározás céljára használt rádiótávközlési szolgálat;

220. rádiónavigáció: a rádiómeghatározás navigáció céljaira történő alkalmazása, ideértve akadályozó tárgyak meghatározását is;

221. rádiónavigációs helyhez kötött állomás: a rádiónavigáció szolgálat olyan állomása, amely nem helyváltoztatás alatti használatra szolgál;

222. rádiónavigációs mozgóállomás: a rádiónavigáció szolgálat olyan állomása, amely helyváltoztatás vagy meghatározatlan helyen történő megállás alatti használatra szolgál;

223. rádiónavigáció szolgálat: rádiónavigáció céljára használt rádiómeghatározó szolgálat;

224. rádiórendszer: állomások, rádiótávközlő hálózatok, rádiótávközlő rendszerek összefoglaló megnevezése;

225. rádiószonda: a meteorológiát segítő szolgálatban alkalmazott olyan automatikus rádió-adókészülék, amelyet rendszerint légijármű, szabad léggömb, ejtőernyő vagy sárkány hordoz, és amely meteorológiai adatokat továbbít;

226. rádiótávközlés: rádióhullámok segítségével történő távközlés;

227.63 rádiótávközlési szolgálat: olyan szolgálat, amely magában foglalja a rádióhullámok sajátos távközlési célokból történő továbbítását, adását vagy vételét; a fogalom magában foglalja a következő szolgálatokat: állandóhelyű szolgálat, amatőrszolgálat, belvízi mozgószolgálat, biztonsági szolgálat, földi mozgószolgálat, hajók mozgásával kapcsolatos szolgálat, hiteles frekvenciák és órajelek szolgálata, kikötői műveletek szolgálata, különleges szolgálat, légi mozgószolgálat, légi rádiónavigáció szolgálat, meteorológiát segítő szolgálat, mozgószolgálat, műholdas szolgálatok (beleértve: műholdak közötti szolgálat, műholdas állandóhelyű szolgálat, műholdas amatőrszolgálat, műholdas földi mozgószolgálat, műholdas Föld-kutató szolgálat, műholdas hiteles frekvenciák és órajelek szolgálata, műholdas légi mozgószolgálat, műholdas légi rádiónavigáció szolgálat, műholdas meteorológiai szolgálat, műholdas mozgószolgálat, műholdas műsorszóró szolgálat, műholdas (OR) légi mozgószolgálat, műholdas rádiólokáció szolgálat, műholdas rádiómeghatározó szolgálat, műholdas rádiónavigáció szolgálat, műholdas (R) légi mozgószolgálat, műholdas tengeri mozgószolgálat, műholdas tengeri rádiónavigáció szolgálat), műsorszóró szolgálat, (OR) légi mozgószolgálat, rádiólokáció szolgálat, rádiómeghatározó szolgálat, rádiónavigáció szolgálat, (R) légi mozgószolgálat, tengeri mozgószolgálat, tengeri rádiónavigáció szolgálat, űrbeli üzemeltetési szolgálat, űrkutatási szolgálat;

228. rádiótávközlő rendszer: együttműködő adó- vagy vevőállomások, vagy adó- és vevőállomások meghatározott célú rádiótávközlésre szolgáló csoportja;

229. rádiótávközlő végberendezés: olyan termék vagy egy termék olyan része, amelynek rendeltetése a rádiótávközlő hálózatra való kapcsolódás közvetlenül vagy közvetve, a rádiós csatlakozási ponton keresztül a rádiótávközlő hálózattal való együttműködés céljából;

230. reflektáló műhold: olyan műhold, amelynek rendeltetése rádiótávközlési jelek visszaverés útján történő továbbítása;

231. RFID alkalmazás: címkén és címkeolvasón alapuló olyan rádiótávközlő rendszerrel megvalósított rádióalkalmazás, amely élőlényhez vagy tárgyhoz rögzített rádióberendezésből (címke), valamint a címkét aktiváló és abból adatokat kiolvasó adóvevő egységből (címkeolvasó) áll; jellemző felhasználási területek: árucikkek nyomon követése és azonosítása, így különösen az EAS keretében, továbbá az – elem nélküli, elemes rásegítésű vagy elemmel működő – címkével ellátott árucikkekkel kapcsolatos adatok gyűjtése és továbbítása; a címkeolvasó ellenőrzi a címkétől kapott információt, majd továbbítja a központi számítógépnek;

232.64 riasztó: olyan rádiótávközlő rendszer – beleértve a szociális segélykérő rendszereket, valamint a személy- és vagyonbiztonságot szolgáló riasztókat is –, amelynek az a fő funkciója, hogy probléma vagy meghatározott esemény bekövetkezésekor rádiótávközlés útján távoli helyszínről egy rendszernek vagy egy személynek riasztást adjon;

233. (R) légi mozgószolgálat: elsődlegesen a nemzetközi és nemzeti polgári légiútvonalak mentén a légijáratok biztonságával és rendszerességével kapcsolatos összeköttetésekre fenntartott légi mozgószolgálat;

234. RR: a Nemzetközi Távközlési Egyesület külön jogszabállyal kihirdetett Alapokmánya és Egyezménye kiegészítését képező igazgatási szabályzat;

234a.65 sávátrendezés: frekvenciahasználati jogosultak felhasználói blokkjainak vagy azok részeinek adott frekvenciasávon belüli cseréje;

235. sávon kívüli adás: a szükséges sávszélességen kívül, de annak közvetlen közelében lévő frekvencián vagy frekvenciákon történő, a moduláció folyamatából adódó adás, a mellékhullám-sugárzások kivételével;

236. sávon kívüli tartomány: egy adásnál közvetlenül a szükséges sávszélességen kívül eső, de a mellékhullám-tartományt nem tartalmazó frekvenciatartomány, ahol a sávon kívüli adások rendszerint túlsúlyban vannak; az eredetük alapján definiált sávon kívüli adások a sávon kívüli tartományban és kisebb mértékben a mellékhullám-tartományban fordulnak elő; a mellékhullám-sugárzások is előfordulhatnak a sávon kívüli tartományban, valamint a mellékhullám-tartományban;

237.66 SNG: olyan nem koordinált földi állomás, amely geostacionárius keringési pályán lévő műhold felé irányuló rádió- és televízióhíranyag-, továbbá rádió- és televízióműsor-átvitelt valósít meg;

237a.67 spektrumgazdálkodási alapvető követelmény: a rádióberendezés kialakítására vonatkozó azon alapvető követelmény, hogy a rádióberendezés a káros zavarás elkerülése mellett biztosítsa a rádióspektrum eredményes és hatékony használatát;

238.68 SRD: olyan, kis távolság áthidalására szolgáló kis teljesítményű rádióadó, amellyel egy- vagy kétirányú információátvitel valósítható meg, és amely kis valószínűséggel okoz zavarást más rádióberendezésnek;

239.69 SRR: olyan rádióberendezés, amely közúti járművekre kifejlesztett radarfunkciót lát el az összeütközések hatásainak csökkentése érdekében, továbbá közlekedésbiztonsági alkalmazások számára;

240. SSR: kérdezőket és válaszjeladókat használó, légtérellenőrzés célját szolgáló másodlagos radar;

241. sugárzás: tetszőleges forrásból származó, rádióhullámok formájában megnyilvánuló energiaáramlás, vagy ez az energia maga;

242. szélesebb sávú rendszer: 25 kHz-nél nagyobb csatornaosztást használó rádiótávközlő rendszer vagy az olyan technológiát használó rádiótávközlő rendszer, amely 25 kHz-nél nagyobb csatornaosztást is tud támogatni;

243.70 szélessávú adatátviteli alkalmazás: a rádióspektrumhoz való hozzáféréshez szélessávú modulációs technikát alkalmazó rádióalkalmazás, amelynek jellemző felhasználási területe a WAS/RLAN rendszer és az adathálózatokban használt szélessávú SRD-k;

243a.71 személygépkocsi: a KRESZ 1. számú függelék II. d) pontjában meghatározott fogalom;

244. személyhívó rendszer: rádiótávközlő rendszer, amely meghatározott, címzett üzenetek közvetítését teszi lehetővé, változó helyű frekvenciafelhasználók számára;

245. szerencsétlenségek helyét jelző műholdas rádióbója: a műholdas mozgószolgálat olyan földi állomása, amelynek adásai megkönnyítik a kutatási és mentési műveleteket;

246. szerencsétlenségek helyét jelző rádióbója állomás: a mozgószolgálat olyan állomása, amelynek adásai megkönnyítik a kutatási és mentési műveleteket;

247. szimplex rendszer: szimplex üzemmódban működő rádiótávközlő rendszer;

248. szimplex üzemmód: olyan üzemmód, amelynél az átvitel a távközlési csatornán irányonként váltakozva lehetséges, esetenként kézi vezérlés segítségével;

249. szociális segélykérő rendszer: olyan rádiótávközlő rendszer, amely zárt térben bajba jutott – jellemzően idős vagy fogyatékkal élő – személyek számára megbízható kommunikációt biztosít segélykérő jelzésük leadásához;

250. szükséges sávszélesség: egy adott adásmódra vonatkozóan az a frekvenciasáv-szélesség, amely éppen elegendő az információ adott feltételeknek megfelelő sebességű és minőségű továbbítására;

251. távirányító berendezés: távirányításra szolgáló rádióberendezés, amely különböző szerkezetek folyamatos, egyirányú vezérlését teszi lehetővé;

252. távközlés: jel, jelzés, írás, kép, hang vagy bármely természetű egyéb közlemény vezetéken, rádión, optikai vagy más elektromágneses rendszeren való mindennemű továbbítása, adása vagy vétele;

253. távmérés: a távközlés felhasználása méréseknek a mérőműszertől bizonyos távolságra történő automatikus jelzése vagy rögzítése céljából;

253a.72 távmérő és távvezérlő rendszer: olyan rendszer, beleértve a földi, légi és vízi személyzet nélküli rendszereket is, amelyen belül rádiófrekvenciás csatornák állnak rendelkezésre távmérésre, távvezérlésre és kétirányú információtovábbításra;

254. távoli űr: az űr azon része, amelynek a Földtől mért távolsága nagyobb vagy egyenlő 2Ű106 kilométernél;

255. távvezérlés: a távközlés felhasználása egy berendezés működésének bizonyos távolságból történő beindítására, megváltoztatására vagy beszüntetésére szolgáló jelek továbbítása céljából;

256. tengeri mozgószolgálat: parti állomások és hajóállomások között, vagy hajóállomások között, vagy a hozzájuk rendelt fedélzeti távközlő állomások között létrehozott mozgószolgálat; mentőjármű állomások és a szerencsétlenségek helyét jelző rádióbója állomások is részt vehetnek e szolgálatban; Magyarország területén a tengeri mozgószolgálat RR szerinti érvénye a belföldi vízi utakra is kiterjed;

257. tengeri rádiónavigáció szolgálat: hajózási célokra és a hajók üzemeltetésének biztonságára használt rádiónavigáció szolgálat;

258. TLPR: egy valamilyen anyag tárolására szolgáló tartályban lévő anyag szintjének meghatározására használt speciális rádiómeghatározó alkalmazás, amelyet fémből vagy vasbetonból készült tartályba vagy azzal összemérhető rádiófrekvenciás csillapító tulajdonsággal rendelkező anyagból készült hasonló létesítménybe telepítenek;

258a.73 további alapvető követelmény: a rádióberendezésekről szóló NMHH rendeletben meghatározott további alapvető követelmény;

259. több-műholdas összeköttetés: rádió-összeköttetés egy adó földi állomás és egy vevő földi állomás között legalább két műhold segítségével, közbeiktatott földi állomás nélkül; egy több-műholdas összeköttetés egy felszálló összeköttetésből, egy vagy több műholdak közötti összeköttetésből és egy leszálló összeköttetésből áll;

260. troposzferikus szóródás: terjedési mód, amelynél a rádióhullámok a troposzféra fizikai tulajdonságaiban jelentkező szabálytalanságok vagy diszkontinuitások következtében szóródnak;

261. TRP: a tér minden irányába kisugárzott teljesítmény integrálja, amely az antenna által ténylegesen kisugárzott teljesítmény nagyságát határozza meg;

262.74 TTT alkalmazás: (a vonatkozó műszaki korlátozások függvényében közúti, vasúti, vízi vagy légi) közlekedésben, forgalomirányításban, navigációban, mobilitáskezelésben és ITS-ben használt olyan rádiótávközlő rendszerrel megvalósított rádióalkalmazás, amely jellemzően különböző szállítási módok közötti kapcsolódási pontok, járművek közötti (különösen személygépkocsi–személygépkocsi) összeköttetés, járművek és rögzített pontok közötti (különösen személygépkocsi–infrastruktúra) összeköttetés, valamint a frekvenciafelhasználókkal folytatott kétirányú összeköttetés céljára szolgál;

263.75 UMTS rendszer: a nemzeti szabványokban, különösen az MSZ EN 301 908-1, az MSZ EN 301 908-2, az MSZ EN 301 908-3 és az MSZ EN 301 908-11 szabványban meghatározott elektronikus hírközlő hálózat;

264.76 UTC: az RR 655. (WRC-15) Határozatban leírt, másodpercen (SI) alapuló időskála;

265. UWB alkalmazás: UWB technológiát használó berendezésekkel megvalósított alkalmazás;

266. UWB technológiát használó berendezés: beépített összetevőként vagy kiegészítőként olyan, kis hatótávolságú rádiótávközlő technológiát alkalmazó, 50 MHz-nél szélesebb frekvenciatartományra kiterjedő rádiófrekvenciás energiát szándékosan előállító és sugárzó berendezés, amely frekvenciatartománya átfedésbe kerülhet több, a rádiótávközlési szolgálatok részére felosztott frekvenciasávval;

267. űrállomás: olyan tárgyon elhelyezett állomás, amely a Föld légkörének központi részén kívül helyezkedik el, azon kívülre szánták, vagy oda került;

268. űrbeli követés: egy űrbeli tárgy keringési pályájának, sebességének vagy pillanatnyi helyzetének meghatározása rádiómeghatározás segítségével, azonban elsődleges radar használata nélkül, a tárgy mozgásának nyomon követése céljából;

269. űrbeli üzemeltetési szolgálat: rádiótávközlési szolgálat, amelynek rendeltetése kizárólag az űrjárművek üzemeltetése, különös tekintettel az űrbeli követésre, űrtávmérésre és űrtávvezérlésre; ezeket a tevékenységeket általában az a szolgálat látja el, amelynek keretében az űrállomás működik;

270. űrjármű: ember által készített jármű, amelynek az a rendeltetése, hogy a Föld légkörének központi részén kívülre menjen;

271. űrkutatási szolgálat: olyan rádiótávközlési szolgálat, amelynél űrjárműveket vagy más űrbeli tárgyakat használnak fel tudományos vagy műszaki kutatás céljaira;

272. űrtávközlés: minden olyan rádiótávközlés, amelyet egy vagy több űrállomás, egy vagy több reflektáló műhold vagy más űrbeli tárgy felhasználásával valósítanak meg;

273. űrtávközlési rendszer: együttműködő földi állomások vagy űrállomások meghatározott célú űrtávközlésre szolgáló csoportja;

274. űrtávmérés: olyan távmérés, amelyet az űrjárműben végzett mérések eredményeinek űrállomásról történő továbbítása céljára használnak, ideértve az űrjármű működésére vonatkozó mérési eredményeket is;

275. űrtávvezérlés: a rádiótávközlés felhasználása olyan rádiójelek űrállomásra történő továbbítása céljából, amelyek beindítják, megváltoztatják vagy beszüntetik az űrállomáshoz tartozó űrbeli tárgyon, illetve magán az űrállomáson elhelyezett berendezések működését;

276. üzemben tartás: a telepítéstől az üzemeltetés végleges megszüntetéséig tartó folyamat, beleértve a fenntartási – karbantartási, javítási – tevékenységeket és az üzemeltetés szüneteltetését is;

277. változó telephelyű állomás: olyan állomás, amely helyváltoztatásra alkalmas, de csak telepített helyzetben üzemelhet;

278.77 vasúti jármű: a vasúti közlekedés statisztikájáról szóló, 2018. április 18-i (EU) 2018/643 európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott fogalom;

278a.78 védősávi IoT-alkalmazás: a vezetéknélküli szélessávú elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására használt névleges csatornán belül, annak szélén – a csatornán belüli erőforrások által nem használt részen – megvalósított IoT-alkalmazás;

279. végfelhasználói állomás: olyan felhasználói állomás, amely az elektronikus átvitel végpontját képezi;

280. versenyeztetési eljárás: frekvenciahasználati jogosultság elosztására irányuló árverési vagy pályázati eljárás;

281.79 vezetéknélküli audio- és multimédia-streaming alkalmazás: kombinált hang- vagy képátvitelre és audio- vagy videoszinkronizációs jelek átvitelére szolgáló, magánhasználatú, vezetéknélküli, folyamatos adatátvitelt biztosító audio- és multimédiás rendszerrel megvalósított rádióalkalmazás;

282. vezetéknélküli hangfrekvenciás PMSE berendezés: analóg vagy digitális hangfrekvenciás jelek korlátozott számú adó- és vevőegység közötti továbbítására szolgáló rádióberendezés, különösen rádiómikrofon, monitorfülhallgató-rendszer és hangátviteli összeköttetés, amelyet főként sugárzott műsorok készítéséhez, illetve magánjellegű vagy nyilvános társadalmi vagy kulturális események során használnak;

282a.80 videoátviteli PMSE alkalmazás: a műsorgyártáshoz és különleges eseményekhez használt zsinórnélküli kamerák, valamint hordozható és mobil vezetéknélküli videoátviteli összeköttetések;

283.81 vivőteljesítmény: egy rádió-adóberendezésnél annak a teljesítménynek az átlaga, amelyet az adóberendezés moduláció nélküli esetben egy rádiófrekvenciás periódus alatt az antennatápvonalra juttat;

284. vonatkoztatási frekvencia: olyan frekvencia, amelynek állandó és pontosan meghatározott helyzete van a kijelölt frekvenciához viszonyítva; ennek a frekvenciának a kijelölt frekvenciához viszonyított eltérése ugyanolyan abszolút értékű és előjelű, mint a jellemző frekvenciának az adás által elfoglalt frekvenciasáv közepéhez viszonyított eltérése;

285. VSAT: a műholdas állandóhelyű szolgálatban működő állandó vagy változó telephelyű földi végfelhasználói állomás, amelyet kis antennaméret (legfeljebb 2,4 m átmérő), kis antennanyereség (legfeljebb 52 dBi) és kis EIRP-sűrűség (legfeljebb 57 dBW/40 kHz) jellemez;

286. WAS: szélessávú rádiótávközlő rendszer, amely tekintet nélkül a hálózat topológiájára, vezetéknélküli hozzáférést biztosít nyilvános és magáncélú alkalmazások számára;

287.82 WiMAX rendszer: az állandóhelyű szolgálatban olyan pont-többpont rendszer, valamint a mozgószolgálatban olyan mozgó rádiótávközlő rendszer, amelynek berendezései a WiMAX Fórum által kiadott WiMAX-típustanúsítvánnyal rendelkeznek;

288. zavarás: adás, sugárzás vagy indukció, illetve ezek valamely kombinációja következtében fellépő nem kívánt energiának egy rádiótávközlő rendszerben a vételre gyakorolt hatása, amely az átvitel minőségének olyan romlásában, az információ olyan torzulásában vagy veszteségében jelentkezik, ami elkerülhető lett volna ezen nem kívánt energia megjelenése nélkül.

(2) Az e rendeletben alkalmazott egyéb frekvenciagazdálkodási fogalmakat az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) szerint kell értelmezni.

3. Frekvenciasávok felosztása

3. § (1) A frekvenciasávok felosztása meghatározza egy rádiószolgálat felhasználási lehetőségeit nemzetközi és nemzeti viszonyok között. Az 1. melléklet a nemzetközi felosztást, a 2. melléklet a nemzeti felosztást tartalmazza.

(2) A nemzetközi felosztás az RR szerint meghatározza:

a) a frekvenciasávok rádiószolgálatok részére történő felosztását a világ három földrajzi Körzetére,

b) az 1. Körzetbe tartozó Magyarországra érvényes felosztást, valamint

c) a frekvenciafelhasználásra vonatkozó, lábjegyzetekben foglalt RR szerinti feltételeket.

(3) A nemzetközi felosztás keretein belül a nemzeti felosztás meghatározza Magyarország területén a rádiószolgálatok részére felosztott frekvenciasávokat szolgálati kategóriáiknak megfelelően, beleértve a polgári, nem polgári és együttes célú felhasználásra történő felosztást is.

(4) A tengeri mozgószolgálat részére felosztott frekvenciasávok Magyarország területén – e rendelet alapján – a belvízi mozgószolgálat részére is fel vannak osztva. Magyarország területén a tengeri mozgószolgálat RR szerinti hatálya a belföldi vízi utakra is kiterjed.

4. § (1) Polgári célú felhasználásra felosztott frekvenciasávban a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás rendjéről szóló NMHH rendelet (a továbbiakban: Nr.) hatálya alá nem tartozó frekvenciafelhasználók igényelhetnek és használhatnak frekvenciát az Eht.-ban és e rendeletben meghatározottak szerint.

(2) Nem polgári célú felhasználásra felosztott frekvenciasávban az Nr. hatálya alá tartozó szervezetek igényelhetnek és használhatnak frekvenciát az Eht.-ban és e rendeletben meghatározottak szerint.

(3) Polgári célú felhasználásra felosztott frekvenciasávban az Nr. hatálya alá tartozó szervezetek, nem polgári célú felhasználásra felosztott frekvenciasávban az Nr. hatálya alá nem tartozó frekvenciafelhasználók ideiglenesen, korlátozott időtartamra – közérdekből, előre nem meghatározható eseményekre, esetekre és célra – szerezhetnek frekvenciahasználati jogot a polgári és a nem polgári frekvenciagazdálkodási szempontok összehangolását követően.

(4) Az Nr. hatálya alá tartozó szervezet is használhatja a polgári célú felhasználásra felosztott frekvenciasávban megvalósítható rádióalkalmazásokat, ha azok állomásai e rendelet alapján az egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítettek.

(5) A NATO, valamint a NATO felhasználók magyarországi frekvenciafelhasználását a katonai tevékenységgel kapcsolatban nem polgári célúnak, a műsorszórással kapcsolatban pedig polgári célúnak kell tekinteni.

(6) Az együttes célú felhasználásra felosztott frekvenciasáv polgári és nem polgári célra egyaránt felhasználható. Együttes célú felhasználásra felosztott frekvenciasávban frekvenciahasználati jog a polgári és a nem polgári frekvenciagazdálkodási szempontok összehangolását követően szerezhető.

5. § (1) A frekvenciasávok felosztásában meghatározott szolgálati kategória a rádiószolgálat állomásának működése és zavarvédelme szempontjából lehet elsődleges vagy másodlagos.

(2) Az elsődleges rádiószolgálat állomása

a) nem okozhat káros zavarást az azonos vagy más elsődleges rádiószolgálat olyan állomásainak,

b) nem tarthat igényt védelemre az azonos vagy más elsődleges rádiószolgálat olyan állomásai által okozott káros zavarásokkal szemben,

amelyek részére a frekvenciákat korábban már kijelölték, vagy amelyek részére a frekvenciahasználati jogot korábban már megszerezték.

(3) A másodlagos rádiószolgálat állomása

a) nem okozhat káros zavarást az elsődleges rádiószolgálat olyan állomásainak, amelyek részére

aa) a frekvenciákat korábban már kijelölték,

ab) a frekvenciákat a későbbiekben még kijelölhetik,

ac) a frekvenciahasználati jogot korábban már megszerezték, vagy

ad) a frekvenciahasználati jogot a későbbiekben még megszerezhetik;

b) nem tarthat igényt védelemre az elsődleges rádiószolgálat olyan állomásai által okozott káros zavarásokkal szemben, amelyek részére

ba) a frekvenciákat korábban már kijelölték,

bb) a frekvenciákat a későbbiekben még kijelölhetik,

bc) a frekvenciahasználati jogot korábban már megszerezték, vagy

bd) a frekvenciahasználati jogot későbbiekben még megszerezhetik;

c) védelemre jogosult az azonos vagy más másodlagos rádiószolgálat olyan állomásai által okozott káros zavarásokkal szemben, amelyek részére

ca) a frekvenciákat a későbbiekben még kijelölhetik, vagy

cb) a frekvenciahasználati jogot a későbbiekben még megszerezhetik;

d) nem tarthat igényt védelemre az azonos vagy más másodlagos rádiószolgálat olyan állomásai által okozott káros zavarásokkal szemben, amelyek részére

da) a frekvenciákat korábban már kijelölték, vagy

db) a frekvenciahasználati jogot korábban már megszerezték.

4.83 Frekvenciasávok felhasználási szabályai

6. § (1)84 A 2. melléklet tartalmazza a frekvenciasávok felhasználási szabályait, amelyek meghatározzák

a) az egyes frekvenciasávokban használatbavételi jellegüknek és lehetőségüknek megfelelően Magyarország területén megvalósítható rádióalkalmazásokat, valamint ISM alkalmazásokat,

b) a vonatkozó nemzetközi és hazai dokumentumokat,

c) a további felhasználási szabályokat.

(2) A rádióalkalmazás használatbavételének elsődleges és másodlagos jellege megfelel az 5. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak.

(3) A harmadlagos jelleggel működő rádióalkalmazás állomása

a) nem okozhat káros zavarást az elsődleges és másodlagos rádiószolgálat, rádióalkalmazás állomásainak;

b) nem tarthat igényt védelemre bármely rádiószolgálat, rádióalkalmazás állomásai által okozott káros zavarásokkal szemben.

7. § (1) Egy adott frekvenciasáv adott rádióalkalmazás általi használatbavételi lehetősége szempontjából

a) kijelölt vagy

b) tervezett

kategóriájú lehet.

(2) A kijelölt kategóriájú frekvenciasávokban az adott rádióalkalmazás állomásainak telepítésére, üzemben tartására frekvenciahasználati jog szerezhető, illetve a rádióalkalmazás állomásai üzemben tarthatók meghatározott feltételekkel, korlátozásokkal.

(3) A tervezett kategória a rádióalkalmazások Magyarországon történő jövőbeni bevezetésének előkészítését szolgálja. A tervezett kategóriájú frekvenciasávokban az adott rádióalkalmazás állomásainak telepítésére és üzemben tartására nem szerezhető frekvenciahasználati jog, a rádióalkalmazás állomásai nem tarthatók üzemben.

(4) Egy adott rádiószolgálat számára felosztott frekvenciasávban egy rádióalkalmazás állomása úgy üzemelhet, hogy nem okoz káros zavarást az állomás számára egyedi engedélyben biztosított frekvenciasáv szélességét figyelembe véve a közvetlenül szomszédos frekvenciasávokban felosztott rádiószolgálatok rádióalkalmazásainak.

(5) A tengeri mozgószolgálat, a légi mozgószolgálat, a rádiónavigáció szolgálat, a műholdas tengeri mozgószolgálat, a műholdas légi mozgószolgálat és a műholdas rádiónavigáció szolgálat fedélzeti állomásai, valamint az űrtávközlési szolgálatok űrállomásai részére – nemzetközi forgalomban és a világűrben való használat céljából – az 1. és a 6. mellékletben foglalt szabályok alapján szerezhető frekvenciahasználati jog.

(6)85 A műholdas állandóhelyű szolgálat hálózataiban hajók fedélzetén elhelyezett földi állomások részére – nemzetközi forgalomban való használat céljából – az 1. mellékletben foglalt szabályok, valamint az ECC/DEC/(05)09,
ECC/DEC/(05)10, ECC/DEC/(13)01 és az ECC/DEC/(15)04 Határozat alapján szerezhető frekvenciahasználati jog.

8. § (1) A rádiórendszerek összehangolt működése az alábbi jellemzőkre előírt frekvenciagazdálkodási követelmények alapján biztosítható:

a) csatornaelrendezés, beleértve a csatornaosztást, csatornaképzési szabályt, védősávot;

b) adásmód, moduláció, elfoglalt sávszélesség;

c) duplex irány, duplex távolság;

d) kisugárzott jel polarizációja és jellemzőinek határértéke;

e) adási teljesítmény, teljesítménysűrűség;

f) a jel vételéhez szükséges minimális térerősség vagy bemenőjel;

g)86 csatorna-hozzáférés és csatornafoglalás szabályai; vagy

h) zavarvédelmi kritériumok.

(2)87 A rádióberendezés – a spektrumgazdálkodási alapvető követelmény teljesítéséhez szükséges – frekvenciagazdálkodási jellemzői az alábbiak:

a) adójellemzők: frekvenciaeltérés, frekvenciastabilitás, teljesítmény, szomszédoscsatorna-teljesítmény, mellékhullám-sugárzás, intermodulációs csillapítás, feléledési idő, tranziens viselkedés, moduláció pontossága, kitöltési tényező;

b)88 vevőjellemzők: legnagyobb használható érzékenység, azonoscsatorna-szelektivitás, szomszédoscsatorna-szelektivitás, mellékhullám-szelektivitás, intermodulációs szelektivitás, blokkolás vagy érzékenységcsökkenés, mellékhullám-sugárzás, többutas érzékenység;

c) antennajellemzők: antennanyereség, iránypontosság, keresztpolarizációs csillapítás, hátrasugárzási csillapítás, karakterisztika, aktív antenna mellékhullám-sugárzása.

(3) Az egyedi engedélyezéssel és a frekvenciahasználattal kapcsolatos sávhasználati feltételek az alábbi csoportokba sorolhatóak:

1. egyedi engedélyezési kötelezettség alóli mentesítés;

2.89 telepítés vagy üzemben tartás egyedi engedély alapján, beleértve az egyszerűsített rádióengedélyt;

3. a frekvenciaelosztás módja (érkezési sorrend, versenyeztetési eljárás);

4. a rádióalkalmazás célja;

5. elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásának lehetősége;

6. a rádióalkalmazás távközlési jellemzői;

7.90

8. blokkgazdálkodás és szabályai;

9. felhasználói gazdálkodás és szabályai;

10. a rádióalkalmazás használatára vonatkozó előírások, korlátozások;

11. a frekvenciasáv, illetve a rádióalkalmazás frekvenciahasználatának harmonizáltsága;

12. a nemzetközi kötelezettségek végrehajtási rendelkezései;

13. a frekvenciahasználati jogosultság megszerzésének preferenciái;

14. a frekvenciahasználati jogosultság, jog átruházásának esetleges lehetőségei, feltételei;

15. a haszonbérbe adás esetleges lehetőségei, feltételei;

15a.91 a sávátrendezés esetleges lehetősége, feltételei;

16.92 a rádióberendezésre vonatkozó egyes további alapvető követelmények.

9. § (1)93 Amennyiben az adott frekvenciasávhoz rendelt alkalmazásra vonatkozó felhasználási szabályok másként nem rendelkeznek:

a)94 a gyártó, illetve a forgalomba hozó által meghatározott műszaki jellemzők határértékei, valamint az RR és a nemzetközi szakmai szervezetek által meghatározottak érvényesek;

b) a frekvenciaigény kielégítése a kérelmek érkezési sorrendjében, egyedi engedélyezési eljárás keretében történik;

c) a csak vételre szolgáló állomások az egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesülnek, kivéve a polgári célra használt állandóhelyű és mozgószolgálati állomásokat, valamint azokat, amelyek káros zavarással szembeni védelmére a frekvenciafelhasználó igényt jelentett be;

d) az adott frekvenciasáv elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtására nem használható;

e)95 a másodlagos kereskedelem és a sávátrendezés nem megengedett;

f)96 az alkalmazás állomásai egyedi engedélyezési kötelezettség alóli mentesítésének megszűnése esetén, a mentesítés megszűnésének időpontjáig forgalomba hozott rádióberendezéssel létesített állomás a berendezés élettartamának végéig üzemben tartható.

(2)97

10. § (1)98 A frekvenciasávok felhasználási szabályainak a 2. mellékletben foglaltakhoz képest szükséges további részletezését, kiegészítését az alábbi mellékletek tartalmazzák:

a) az egyes alkalmazások sávhasználati feltételeit és frekvenciagazdálkodási követelményeit a 3. melléklet,

b) a nemzetközi frekvenciakoordinációs szabályokat a 4. melléklet,

c) egyes végfelhasználói állomások rádiótávközlő végberendezéseinek jegyzékét az 5. melléklet.

(2) A Magyarország határain kívül használt egyes rádiórendszerekkel, rádióberendezésekkel és a nemzetközi forgalomban való használatra kiadott rádióengedélyekkel szemben támasztott követelményeket a 6. melléklet tartalmazza.

(3) Az alkalmazott betűszók, rövidítések jegyzékét a 7. melléklet, a hivatkozott dokumentumok jegyzékét a 8. melléklet tartalmazza.

5. Átruházással, haszonbérlettel kapcsolatos frekvenciahasználati rendelkezések

11. § (1) Amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik, a versenyeztetési eljárás eredményeképpen megszerzett – beleértve a koncessziós pályázaton megszerzett – frekvenciablokkok, felhasználói blokkok frekvenciahasználati jogosultsága, joga mind területileg, mind frekvenciában, mind időben csak egészben ruházható át, adható haszonbérbe.

(2) Azon frekvenciasávokban, ahol a másodlagos kereskedelem megengedett, a frekvenciahasználati jogosultság, jog akkor ruházható át, adható haszonbérbe, ha

a) a frekvenciahasználati jogosultságot, jogot, hasznok szedésének jogát szerző fél teljesíti az átruházás, haszonbérlet tárgyát képező frekvenciahasználati jogosultság, jog eredeti szerzésének valamennyi, a vonatkozó frekvenciahasználati jogosultságot, jogot megállapító határozatban, hatósági szerződésben, egyedi engedélyben rögzített feltételét, és

b) a Hivatal azt jóváhagyja.

6. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

13. §99 (1) Ez a rendelet

1.100 a nyilvános páneurópai digitális cellás földi mobil rádiótávközlés összehangolt közösségi bevezetése számára fenntartandó frekvenciasávokról szóló, 1987. június 25-i 87/372/EGK tanácsi irányelvnek és az azt módosító 2009/114/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

2.101 az európai vezeték nélküli digitális távközlés (DECT) Közösségen belüli összehangolt bevezetéséhez kijelölendő frekvenciasávról szóló, 1991. június 3-i 91/287/EGK tanácsi irányelvnek,

3.102

4.103 az elektronikus hírközlő hálózatok és az elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezéséről szóló, 2002. március 7-i 2002/20/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

5.104 az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló, 2002. március 7-i 2002/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

6.105 a nyilvános páneurópai földi rádiós személyhívó rendszernek a Közösségen belüli összehangolt bevezetéséhez kijelölt frekvenciasávokról szóló 90/544/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2005. december 14-i 2005/82/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

7.106 az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló 2002/21/EK irányelv, az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és kapcsolódó eszközökhöz való hozzáférésről, valamint azok összekapcsolásáról szóló 2002/19/EK irányelv és az elektronikus hírközlő hálózatok és az elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezéséről szóló 2002/20/EK irányelv módosításáról szóló, 2009. november 25-i 2009/140/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

7a.107 a rádióberendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról és az 1999/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

8.108 a 11/12/14 GHz frekvenciasávban működő kis adatsebességű műholdas mobil földi állomásokra (LMES) vonatkozó közös műszaki szabályokról szóló, 1998. június 17-i 98/516/EK bizottsági határozatnak,

9.109 az 1,6/2,4 GHz frekvenciasávban, a mobil műholdas szolgálat (MSS) keretében működtetett műholdas személyi távközlő hálózatok (S-PCN) mobil földi állomásaira (MES), a kézben hordozható földi állomásokat is beleértve, vonatkozó közös műszaki szabályokról szóló, 1998. szeptember 3-i 98/533/EK bizottsági határozatnak,

10.110 a nyilvános páneurópai digitális cellás földi mobil rádiótávközlés telefonalkalmazásainak követelményeire vonatkozó közös műszaki szabályokról (II. fázis) (2. kiadás) szóló, 1998. szeptember 4-i 98/542/EK bizottsági határozatnak,

11.111 a DCS 1800-as sávban üzemelő nyilvános digitális cellás távközlő hálózatokkal (II. fázis) használható mobil állomásokra vonatkozó telefonalkalmazások követelményeire vonatkozó közös műszaki szabályokról (2. kiadás) szóló, 1998. szeptember 4-i 98/543/EK bizottsági határozatnak,

12.112 a nyilvános páneurópai digitális cellás földi mobil rádiótávközlés (II. fázis) csatlakoztatásának általános követelményeire vonatkozó közös műszaki szabályokról (2. kiadás) szóló, 1998. szeptember 16-i 98/574/EK bizottsági határozatnak,

13.113 a GSM 1800-as sávban működő nyilvános digitális cellás távközlő hálózatokkal (II. fázis) használható mobil állomások csatlakoztatására vonatkozó általános követelményekre irányadó közös műszaki szabályokról (2. kiadás) szóló, 1998. szeptember 16-i 98/575/EK bizottsági határozatnak,

14.114 az 1,5/1,6 GHz frekvenciasávban üzemelő kis adatsebességű műholdas mobil földi állomásokra (LMES) vonatkozó közös műszaki szabályokról szóló, 1998. szeptember 16-i 98/578/EK bizottsági határozatnak,

15.115 az 1,5/1,6 GHz frekvenciasávban üzemelő műholdas mobil földi állomásokra (LMES) vonatkozó közös műszaki szabályokról szóló, 1998. november 30-i 98/734/EK bizottsági határozatnak,

16.116 az integrált szolgáltatású digitális hálózathoz (ISDN) történő csatlakozáshoz használt továbbfejlesztett, vezeték nélküli digitális távközlési (DECT) berendezésekre vonatkozó közös műszaki szabályokról szóló, 1999. április 23-i 1999/310/EK bizottsági határozatnak,

17.117 az integrált szolgáltatások digitális hálózatához (ISDN) csatlakozó, továbbfejlesztett, vezeték nélküli digitális távközlési (DECT) berendezésekre vonatkozó közös műszaki szabályokról (2. változat) szóló, 1999. július 7-i 1999/498/EK bizottsági határozatnak,

18.118 a nagysebességű vonalkapcsolt adatátvitel (HSCSD) több időréses mobil állomásainak csatlakoztatási követelményeire vonatkozó közös műszaki szabályokról szóló, 1999. július 7-i 1999/511/EK bizottsági határozatnak,

19.119 az 1999/5/EK irányelv 3. cikke (3) bekezdése e) pontjának a belvízi rádiótelefon-szolgáltatásra vonatkozó regionális megállapodás hatálya alá tartozó rádiós berendezésekre történő alkalmazásáról szóló, 2000. szeptember 22-i 2000/637/EK bizottsági határozatnak,

20.120 az 1999/5/EK irányelv 3. cikke (3) bekezdése e) pontjának lavinajeladókra történő alkalmazásáról szóló, 2001. február 21-i 2001/148/EK bizottsági határozatnak,

21.121 az Európai Közösség rádióspektrum-politikájának keretszabályozásáról szóló, 2002. március 7-i 676/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozatnak,

22.122 a rádióspektrumnak a 79 GHz-es tartományban a gépjárművekben alkalmazott, rövid hatótávolságú radarkészülékek közösségi harmonizálásáról szóló, 2004. július 8-i 2004/545/EK bizottsági határozatnak,

23.123 a 24 GHz-es frekvenciasávban alkalmazott, kis hatótávolságú gépjárműradarok időben korlátozott használatára vonatkozó közösségi harmonizálásáról szóló, 2005. január 17-i 2005/50/EK bizottsági határozatnak és az azt módosító 2011/485/EU bizottsági végrehajtási határozatnak,

24.124 az 1999/5/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikke (3) bekezdése e) pontjának az automatikus hajóazonosítási rendszerben (AIS) történő felhasználásra szánt rádióberendezésekre való alkalmazásáról szóló, 2005. január 25-i 2005/53/EK bizottsági határozatnak,

25.125 a rádióspektrum 5 GHz-es frekvenciasávjának a vezeték nélküli hozzáférési rendszerek, beleértve a rádiós helyi hálózatokat is (WAS/RLAN), megvalósítására történő harmonizált felhasználásáról szóló, 2005. július 11-i 2005/513/EK bizottsági határozatnak és az azt módosító 2007/90/EK bizottsági határozatnak,

26.126 az 1999/5/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben említett, segélyszolgálatoknak a helymeghatározó Cospas-Sarsat-jeladókhoz való hozzáférése biztosításának alapvető követelményeiről szóló, 2005. augusztus 29-i 2005/631/EK bizottsági határozatnak,

27.127 a kis hatótávolságú eszközök által használt rádióspektrum harmonizációjáról szóló, 2006. november 9-i 2006/771/EK bizottsági határozatnak és az azt módosító 2008/432/EK, 2009/381/EK és 2010/368/EU bizottsági határozatnak, valamint 2011/829/EU bizottsági végrehajtási határozatnak,

28.128

29.129 a rádióspektrum 2 GHz-es frekvenciasávjainak a mobil műholdas szolgáltatásokat nyújtó rendszerek megvalósítására történő harmonizált felhasználásáról szóló, 2007. február 14-i 2007/98/EK bizottsági határozatnak,

30.130

31.131 a Közösség területén a légi járműveken hozzáférhető mobilhírközlési szolgáltatások (MCA-szolgáltatások) spektrumhasználatának harmonizált feltételeiről szóló, 2008. április 7-i 2008/294/EK bizottsági határozatnak és az azt módosító 2013/654/EU és (EU) 2016/2317 bizottsági végrehajtási határozatnak,

32.132 a 3400–3800 MHz-es frekvenciasávnak a Közösségen belül elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földi rendszerek javára történő harmonizálásáról szóló, 2008. május 21-i 2008/411/EK bizottsági határozatnak és az azt módosító 2014/276/EU és (EU) 2019/235 bizottsági végrehajtási határozatnak,

33.133 a 2500–2690 MHz-es frekvenciasávnak a Közösségen belül elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek érdekében történő harmonizálásáról szóló, 2008. június 13-i 2008/477/EK bizottsági határozatnak,

34.134 a mobil műholdas szolgáltatásokat nyújtó rendszerek (MSS) kiválasztásáról és engedélyezéséről szóló, 2008. június 30-i 626/2008/EK európai parlamenti és tanács határozat 2. cikk (2) bekezdésének, 8. cikk (3) bekezdés b) pontjának, 9. cikk (2) bekezdés második albekezdésének,

35.135 a rádióspektrum 5875–5905 MHz-es frekvenciasávjának az intelligens közlekedési rendszerek (ITS) biztonsággal összefüggő alkalmazásai érdekében történő harmonizált felhasználásáról szóló, 2008. augusztus 5-i 2008/671/EK bizottsági határozatnak,

36.136 a páneurópai mobil műholdas szolgáltatásokat nyújtó rendszerek (MSS) üzemeltetőinek kiválasztásáról szóló, 2009. május 13-i 2009/449/EK bizottsági határozatnak,

37.137 a 900 MHz-es és az 1800 MHz-es frekvenciasávnak a Közösségen belül páneurópai elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek részére történő harmonizálásáról szóló, 2009. október 16-i 2009/766/EK bizottsági határozatnak és az azt módosító 2011/251/EU és (EU) 2018/637 bizottsági végrehajtási határozatnak,

38.138 az Európai Unió területén a hajókon hozzáférhető mobilhírközlési szolgáltatások (MCV-szolgáltatások) rádióspektrum-használatának harmonizált feltételeiről szóló, 2010. március 19-i 2010/166/EU bizottsági határozatnak és az azt módosító (EU) 2017/191 bizottsági végrehajtási határozatnak,

39.139 az Európai Unióban az elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek 790–862 MHz-es frekvenciasávú használatának harmonizált műszaki feltételeiről szóló, 2010. május 6-i 2010/267/EU bizottsági határozatnak,

40.140 az egy többéves rádióspektrum-politikai program létrehozásáról szóló, 2012. március 14-i 243/2012/EU európai parlamenti és tanácsi határozatnak,

41.141 az 1920–1980 MHz-es és a 2110–2170 MHz-es frekvenciasávnak az Unióban elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek érdekében történő harmonizálásáról szóló, 2012. november 5-i 2012/688/EU bizottsági végrehajtási határozatnak,

42.142 a nem SOLAS hajókba való beszerelésre szánt, az általános tengeri vészjelző és biztonsági rendszerben (GMDSS) szerepeltetni kívánt tengeri rádiókommunikációs berendezésekre vonatkozó alapvető előírásokról szóló, 2013. augusztus 12-i 2013/638/EU bizottsági határozatnak,

43.143 a kis hatótávolságú eszközök által használt rádióspektrum harmonizációjáról szóló 2006/771/EK határozat módosításáról és a 2005/928/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 2013/752/EU bizottsági végrehajtási határozatnak,

44.144 az Unión belül a műsorgyártáshoz és különleges eseményekhez használt vezeték nélküli hangfrekvenciás berendezések általi rádióspektrum-használat harmonizált műszaki feltételeiről szóló, 2014. szeptember 1-jei 2014/641/EU bizottsági végrehajtási határozatnak,

45.145 az 1 452–1 492 MHz frekvenciasávnak az Unión belül elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek érdekében történő harmonizálásáról szóló, 2015. május 8-i (EU) 2015/750 bizottsági végrehajtási határozatnak és az azt módosító (EU) 2018/661 bizottsági végrehajtási határozatnak,

45a.146 a 2 010–2 025 MHz frekvenciasávnak a műsorgyártáshoz és különleges eseményekhez használt hordozható vagy mobil vezeték nélküli video-összeköttetések és zsinór nélküli kamerák tekintetében történő harmonizálásáról szóló, 2016. március 8-i (EU) 2016/339 bizottsági végrehajtási határozatnak,

45b.147 a 694–790 MHz frekvenciasávnak az Unión belül vezeték nélküli szélessávú elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek számára és a rugalmas nemzeti használat érdekében történő harmonizálásáról szóló, 2016. április 28-i (EU) 2016/687 bizottsági végrehajtási határozatnak,

45c.148 a 470–790 MHz frekvenciasáv Unión belüli használatáról szóló, 2017. május 17-i (EU) 2017/899 európai parlamenti és tanácsi határozatnak,

45d.149 a kis hatótávolságú eszközök által használt rádióspektrum harmonizációjáról szóló 2006/771/EK határozat módosításáról és a 2006/804/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. augusztus 8-i (EU) 2017/1483 bizottsági végrehajtási határozatnak,

45e.150 a 874–876 MHz és a 915–921 MHz frekvenciasávon belül a kis hatótávolságú eszközök által használt rádióspektrum harmonizációjáról szóló, 2018. október 11-i (EU) 2018/1538 bizottsági végrehajtási határozatnak,

45f.151 a 24,25–27,5 GHz frekvenciasávnak az Unión belül vezeték nélküli széles sávú elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek számára történő harmonizálásáról szóló, 2019. május 14-i (EU) 2019/784 bizottsági végrehajtási határozat 2. cikke kijelölésre vonatkozó rendelkezésének,

45g.152 az ultraszéles sávú technológiát használó berendezések számára szolgáló rádióspektrum Unión belüli harmonizációjáról és a 2007/131/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. május 14-i (EU) 2019/785 bizottsági végrehajtási határozatnak,

46.153 a légi járműveken hozzáférhető mobilhírközlési szolgáltatásoknak (MCA-szolgáltatások) az Európai Közösségben való engedélyezéséről szóló, 2008. április 7-i 2008/295/EK bizottsági ajánlásnak

való megfelelést szolgálja.

(2)154 Ez a rendelet az egységes európai égbolton belüli beszédüzemű kommunikáció csatornatávolságára vonatkozó követelmények megállapításáról szóló, 2012. november 16-i 1079/2012/EU bizottsági végrehajtási rendeletnek és az azt módosító 657/2013/EU bizottsági végrehajtási rendeletnek a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

14. §155 E rendelet tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

15. §156 Ez a rendelet a 7. § (6) bekezdésében, valamint a 2., 3. és 6. mellékletben hivatkozott ERC- és ECC-határozatokon kívül a nemzeti felosztás, illetve a frekvenciasávok felhasználási szabályai tekintetében az alábbi határozatok végrehajtását is szolgálja:

1. ERC/DEC/(96)06: az ERC 1996. március 7-i határozata a „Határozat a digitális kis hatókörzetű rádió (DSRR) összehangolt bevezetéséhez kijelölendő frekvenciasávokról” című (93)01 ERC-határozat visszavonásáról;

2. ERC/DEC/(99)16: az ERC 1999. június 1-jei határozata a „Határozat a videoműsor-elosztó rendszerek (MVDS) bevezetéséhez kijelölendő harmonizált frekvenciasávról” című (96)05 ERC-határozat visszavonásáról;

3. ERC/DEC/(99)24: az ERC 1999. november 29-i határozata a „Határozat a nagysebességű rádiós helyi hálózatok (HIPERLAN-ok) bevezetéséhez kijelölendő harmonizált frekvenciasávokról” című (96)03 ERC-határozat visszavonásáról;

4. ECC/DEC/(01)01: az ECC 2001. november 15-i határozata a 900 MHz-es sávú analóg CT1 és CT1+ alkalmazások kivonásáról;

5. ECC/DEC/(01)02: az ECC 2001. november 15-i határozata a 900 MHz-es sávú digitális CT2 alkalmazások kivonásáról;

6. ECC/DEC/(02)02: az ECC 2002. március 15-i határozata a „Határozat a közúti közlekedés telematikai rendszereinek összehangolt bevezetéséhez kijelölendő frekvenciasávokról” című (92)02 ERC-határozat visszavonásáról;

7. ECC/DEC/(02)04: az ECC 2002. március 15-i határozata a 40,5–42,5 GHz sávnak a földfelszíni (állandóhelyű szolgálati/műsorszóró szolgálati) rendszerek, valamint a műholdas állandóhelyű szolgálat és a műholdas műsorszóró szolgálat (űr–Föld irány) nem koordinált földi állomásai által történő használatáról;

8. ECC/DEC/(03)03: az ECC 2003. október 17-i határozata a „Határozat a repülőgépes földfelszíni távközlő rendszerre vonatkozó Schiever Terv kezeléséről” című (97)08 ERC-határozat visszavonásáról;

9. ECC/DEC/(03)05: a frekvenciasávok nemzeti felosztási és felhasználási táblázatainak (NTFA-k) közzététele;

10. ECC/DEC/(03)06: az ECC 2003. október 17-i határozata a „Határozat a frekvenciasávok nemzeti felosztási táblázatainak közzétételéről” című (97)01 ERC-határozat visszavonásáról;

11. ECC/DEC/(04)05: az ECC 2004. március 19-i határozata a különböző típusú rádióberendezések jóváhagyási szabályainak elfogadásáról szóló (95)02, (96)07, (96)08, (96)09, (96)10, (96)11, (96)12, (96)13, (96)14, (96)15, (96)16, (96)17, (96)18, (96)19, (96)20, (98)05, (98)06, (98)07, (98)08, (98)09, (98)28, (98)30, (99)04, (99)07, (99)08, (99)09, (99)10, (99)11, (99)12, (99)13 és (99)14 ERC-határozat visszavonásáról;

12. ECC/DEC/(05)03: az ECC 2005. március 18-i határozata a „Határozat az európai rádiós személyhívó rendszer (ERMES) összehangolt bevezetéséhez kijelölendő frekvenciasávról” című ERC/DEC/(94)02 Határozat visszavonásáról;

13. ECC/DEC/(06)10: az 1980–2010 MHz és a 2170–2200 MHz sávú állandóhelyű szolgálati és harcászati rádiórelé rendszerekre vonatkozó, a műholdas mozgószolgálati rendszerek – beleértve a kiegészítő földfelszíni komponenssel kiegészítetteket is – harmonizált bevezetésének és fejlesztésének elősegítését szolgáló átmeneti rendelkezések;

14. ECC/DEC/(08)02: az ECC 2008. március 14-i határozata az ERC/DEC/(97)06, ERC/DEC/(01)01, ERC/DEC/(01)05, ERC/DEC/(01)06, ERC/DEC/(01)14 és az ERC/DEC/(01)21 Határozat visszavonásáról;

15. ECC/DEC/(08)04: az ECC 2008. március 14-i határozata az ERC/DEC/(01)04, ERC/DEC/(01)09, ERC/DEC/(01)13, ERC/DEC/(01)15 és az ERC/DEC(01)18 Határozat visszavonásáról;

16. ECC/DEC/(08)06: az ECC 2008. június 27-i határozata az ERC/DEC/(00)03, ERC/DEC/(00)04 és az ERC/DEC/(00)05 ERC-határozat visszavonásáról;

17. ECC/DEC/(08)07: az ECC 2008. június 27-i határozata az ERC/DEC/(98)03, ERC/DEC/(98)17, ERC/DEC/(98)18 és az ERC/DEC/(98)24 ERC-határozat visszavonásáról;

18. ECC/DEC/(09)05: az ECC 2009. október 30-i határozata az ERC/DEC/(96)04, ECC/DEC/(04)01 és az ECC/DEC/(04)02 ERC/ECC-határozat visszavonásáról;

19. ECC/DEC/(11)05: az ERC/DEC/(01)02, ERC/DEC/(01)03, ERC/DEC/(01)07, ERC/DEC/(01)10 és az ERC/DEC/(01)16 ERC-határozat visszavonása;

20. ECC/DEC/(13)02: ECC-határozat a (03)02 ECC-határozat visszavonásáról;

21. ECC/DEC/(14)01: ECC-határozat a (02)07 ECC-határozat visszavonásáról;

22. ECC/DEC/(16)03: ECC-határozat a (99)17 ERC-határozat visszavonásáról;

23. ECC/DEC/(17)03: ECC-határozat az „Az Euteltracs rendszer Omnitracs végberendezéseinek az egyedi engedélyezés alóli mentesítéséről” című ERC/DEC/(98)15 Határozat visszavonásáról;

24.157 ECC/DEC/(18)02: ECC-határozat a 3400–3800 MHz közötti frekvenciasávoknak a szélessávú vezetéknélküli hozzáférési rendszerek (BWA) harmonizált megvalósítása céljára történő hozzáférhetőségéről szóló
(07)02 ECC-határozat visszavonásáról.

16. §158

1. melléklet a 7/2015. (XI. 13.) NMHH rendelethez159

Nemzetközi felosztás

1. Az RR szerinti három földrajzi Körzet

1.1.    A frekvenciagazdálkodás az ENSZ szakági feladatait ellátó ITU Alapokmányában és Egyezményében meghatározottak szerint jut érvényre világszerte, így Magyarországon is.

1.2.    Az ITU tagállamainak Meghatalmazotti Értekezlete által összehívott Rádiótávközlési Világértekezletek keretében az érintett államok együttműködésével határoznak a rádióspektrum felosztásáról, a rádiószolgálatok sávhatárairól. A három Körzet földrajzi határait az alábbi ábra mutatja.

2. A nemzetközi felosztási táblázat

2.1.    Általános leírás

2.1.1.    A 2.2. pontban foglalt táblázat A-C oszlopa az RR alapján közzéteszi az 1. pont szerinti Körzetekre érvényes felosztást. Ennek keretében meghatározza a felosztott rádiószolgálatokat szolgálati kategóriáiknak megfelelően frekvenciasávonként, valamint a frekvenciafelhasználás feltételeit – különösen a helyettesítő és a járulékos felosztást, az eltérő szolgálati kategóriát, a korlátozásokat, a műszaki követelményeket, az eljárási és rádióforgalmazási szabályokat – tartalmazó lábjegyzetek hivatkozási számait. A lábjegyzetek hivatkozási számát – az RR szerinti számozással megegyezően, 5.53-tól kezdődően –, valamint szövegét a 3. pont tartalmazza.

2.1.2.    A táblázat D oszlopa tartalmazza az RR szerint a Magyarországra érvényes felosztást. Ennek keretében meghatározza a Magyarországon felosztható rádiószolgálatokat szolgálati kategóriáiknak megfelelően, valamint a magyarországi frekvenciafelhasználásra vonatkozó, lábjegyzetekben foglalt feltételeket.

2.1.3.    A táblázatban a szolgálati kategória a frekvenciafelhasználó részére nemzetközi szinten állapít meg zavarvédelmet vagy zavarokozás szempontjából használati korlátozást. A táblázatban meghatározott szolgálati kategóriától lábjegyzet eltérően is rendelkezhet. Az elsődleges rádiószolgálat – kiegészítés nélküli – megnevezése nagybetűvel, a másodlagosé nagy kezdőbetűt követően kisbetűvel van jelölve.

2.1.4.    A táblázat alkalmazása során az adott mezőben és a mező lábjegyzeteiben foglaltakat együttesen kell alkalmazni, arra figyelemmel, hogy a lábjegyzetben foglalt rendelkezés:

2.1.4.1.    kizárólag az adott rádiószolgálatra vonatkozik, ha a lábjegyzet az adott mezőben a rádiószolgálat mellé van írva; vagy

2.1.4.2.    kettő vagy több rádiószolgálatra, vagy az adott felosztás egészére vonatkozik, ha a lábjegyzet az adott mező aljára van írva.

2.1.5.    Amennyiben a rádiószolgálat megnevezése mellett zárójeles kiegészítés szerepel, akkor a rádiószolgálatra vonatkozó felosztás az így megjelölt működési típusra, alkalmazásra, frekvenciára korlátozódik.

2.2.    Táblázat

 

A

B

C

D

1

RR FREKVENCIASÁVOK FELOSZTÁSI TÁBLÁZATA

MAGYARORSZÁGRA ÉRVÉNYES FELOSZTÁS

2

1. KÖRZET

2. KÖRZET

3. KÖRZET

AZ RR SZERINT

3

8,3 kHz alatt    (Nincs felosztva)

5.53 5.54

8,3 kHz alatt

(Nincs felosztva)

5.53 5.54

4

8,3–9 kHz    METEOROLÓGIA 5.54A 5.54B 5.54C

8,3–9 kHz

METEOROLÓGIA 5.54A

5

9–11,3 kHz    METEOROLÓGIA 5.54A

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

9–11,3 kHz

METEOROLÓGIA 5.54A

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

6

11,3–14 kHz    RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

11,3–14 kHz

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

7

14–19,95 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ 5.57

5.55 5.56

14–19,95 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ 5.57

5.56

8

19,95–20,05 kHz    HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (20 kHz)

19,95–20,05 kHz

HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (20 kHz)

9

20,05–70 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ 5.57

5.56 5.58

20,05–70 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ 5.57

5.56

10

70–72 kHz

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60

70–90 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ 5.57

TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60

Rádiólokáció

70–72 kHz

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60

Állandóhelyű

Tengeri mozgó 5.57

5.59

70–72 kHz

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60

11

72–84 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ 5.57

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60

5.56

 

72–84 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ 5.57

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60

72–84 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ 5.57

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60

5.56

12

84–86 kHz

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60

 

84–86 kHz

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60

Állandóhelyű

Tengeri mozgó 5.57

5.59

84–86 kHz

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60

13

86–90 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ 5.57

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.56

5.61

86–90 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ 5.57

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60

86–90 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ 5.57

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.56

14

90–110 kHz    RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.62

Állandóhelyű

5.64

90–110 kHz

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.62

Állandóhelyű 5.64

15

110–112 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.64

110–130 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ

TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60

Rádiólokáció

110–112 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60

5.64

110–112 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.64

16

112–115 kHz

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60

 

112–117,6 kHz

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60

Állandóhelyű

Tengeri mozgó

112–115 kHz

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60

17

115–117,6 kHz

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60

Állandóhelyű

Tengeri mozgó

5.64 5.66

 

5.64 5.65

115–117,6 kHz

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60

Állandóhelyű

Tengeri mozgó

5.64

18

117,6–126 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60

5.64

 

117,6–126 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60

5.64

117,6–126 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60

5.64

19

126–129 kHz

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60

 

126–129 kHz

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60

Állandóhelyű

Tengeri mozgó

5.64 5.65

126–129 kHz

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60

20

129–130 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60

5.64

5.61 5.64

129–130 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60

5.64

129–130 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60

5.64

21

130–135,7 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ

5.64 5.67

130–135,7 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ

5.64

130–135,7 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.64

130–135,7 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ

5.64

22

135,7–137,8 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ

Amatőr 5.67A

5.64 5.67 5.67B

135,7–137,8 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ

Amatőr 5.67A

5.64

135,7–137,8 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

Amatőr 5.67A

5.64 5.67B

135,7–137,8 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ

Amatőr 5.67A 5.67B

5.64

23

137,8–148,5 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ

5.64 5.67

137,8–160 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ

137,8–160 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

137,8–148,5 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ

5.64

24

148,5–255 kHz

5.64

5.64

148,5–255 kHz

25

MŰSORSZÓRÁS

160–190 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

160–190 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

Légi rádiónavigáció

MŰSORSZÓRÁS

26

 

190–200 kHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

 

27

5.68 5.69 5.70

200–275 kHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

Légi mozgó

200–285 kHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

Légi mozgó

 

28

255–283,5 kHz

MŰSORSZÓRÁS

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

 

 

255–283,5 kHz

MŰSORSZÓRÁS

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

29

5.70 5.71

275–285 kHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

Légi mozgó

Tengeri rádiónavigáció
(rádió-irányadók)

 

 

30

283,5–315 kHz

 

 

283,5–285,3 kHz

31

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (rádió-irányadók) 5.73

285–315 kHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (rádió-irányadók) 5.73

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (rádió-irányadók) 5.73

32

 

 

285,3–285,7 kHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.73 5.74

33

5.74

 

285,7–315 kHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (rádió-irányadók) 5.73

34

315–325 kHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

Tengeri rádiónavigáció
(rádió-irányadók) 5.73

5.75

315–325 kHz

TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (rádió-irányadók) 5.73

Légi rádiónavigáció

315–325 kHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (rádió-irányadók) 5.73

315–325 kHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

Tengeri rádiónavigáció
(rádió-irányadók) 5.73

35

325–405 kHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

325–335 kHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

Légi mozgó

Tengeri rádiónavigáció
(rádió-irányadók)

325–405 kHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

Légi mozgó

325–405 kHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

36

 

335–405 kHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

Légi mozgó

 

 

37

405–415 kHz

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.76

405–415 kHz

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.76

Légi mozgó

405–415 kHz

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.76

38

415–435 kHz

TENGERI MOZGÓ 5.79

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

415–472 kHz

TENGERI MOZGÓ 5.79

Légi rádiónavigáció 5.77 5.80

415–435 kHz

TENGERI MOZGÓ 5.79

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

39

435–472 kHz

TENGERI MOZGÓ 5.79

Légi rádiónavigáció 5.77

5.82

5.78 5.82

435–472 kHz

TENGERI MOZGÓ 5.79

Légi rádiónavigáció 5.82

40

472–479 kHz    TENGERI MOZGÓ 5.79

Amatőr 5.80A

Légi rádiónavigáció 5.77 5.80

5.80B 5.82

472–479 kHz

TENGERI MOZGÓ 5.79

Amatőr 5.80A 5.80B

Légi rádiónavigáció

5.82

41

479–495 kHz

TENGERI MOZGÓ 5.79 5.79A

Légi rádiónavigáció 5.77

5.82

479–495 kHz

TENGERI MOZGÓ 5.79 5.79A

Légi rádiónavigáció 5.77 5.80

5.82

479–495 kHz

TENGERI MOZGÓ 5.79 5.79A

Légi rádiónavigáció

5.82

42

495–505 kHz    TENGERI MOZGÓ

495–505 kHz

TENGERI MOZGÓ

43

505–526,5 kHz

TENGERI MOZGÓ 5.79 5.79A 5.84

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

505–510 kHz

TENGERI MOZGÓ 5.79

505–526,5 kHz

TENGERI MOZGÓ 5.79 5.79A 5.84

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

Légi mozgó

Földi mozgó

505–526,5 kHz

TENGERI MOZGÓ 5.79 5.79A 5.84

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

44

 

510–525 kHz

TENGERI MOZGÓ 5.79A 5.84

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

 

 

45

 

525–535 kHz

 

 

46

526,5–1606,5 kHz

MŰSORSZÓRÁS

MŰSORSZÓRÁS 5.86

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

526,5–535 kHz

MŰSORSZÓRÁS

Mozgó

5.88

526,5–1606,5 kHz

MŰSORSZÓRÁS

47

 

535–1605 kHz

MŰSORSZÓRÁS

535–1606,5 kHz

MŰSORSZÓRÁS

 

48

5.87 5.87A

1605–1625 kHz

 

 

49

1606,5–1625 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ 5.90

FÖLDI MOZGÓ

5.92

MŰSORSZÓRÁS 5.89

5.90

1606,5–1800 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

RÁDIÓLOKÁCIÓ

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

1606,5–1625 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ 5.90

FÖLDI MOZGÓ

5.92

50

1625–1635 kHz

RÁDIÓLOKÁCIÓ

5.93

1625–1705 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

MŰSORSZÓRÁS 5.89

Rádiólokáció

 

1625–1635 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

FÖLDI MOZGÓ

RÁDIÓLOKÁCIÓ

5.93

51

1635–1800 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ 5.90

FÖLDI MOZGÓ

5.90

 

1635–1800 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ 5.90

FÖLDI MOZGÓ

52

5.92 5.96

1705–1800 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

RÁDIÓLOKÁCIÓ

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.91

5.92 5.96

53

1800–1810 kHz

RÁDIÓLOKÁCIÓ

5.93

1800–1850 kHz

AMATŐR

1800–2000 kHz

AMATŐR

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

Rádiólokáció

1800–1810 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

FÖLDI MOZGÓ

RÁDIÓLOKÁCIÓ

5.93

54

1810–1850 kHz

AMATŐR

5.98 5.99 5.100

 

 

1810–1850 kHz

AMATŐR 5.100

55

1850–2000 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

5.92 5.96 5.103

1850–2000 kHz

AMATŐR

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

RÁDIÓLOKÁCIÓ

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.102

5.97

1850–2000 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

5.92 5.96 5.103

56

2000–2025 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

5.92 5.103

2000–2065 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

2000–2025 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

5.92 5.103

57

2025–2045 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

Meteorológia 5.104

5.92 5.103

 

2025–2045 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

Meteorológia 5.104

5.92 5.103

58

2045–2160 kHz

 

2045–2160 kHz

59

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ

FÖLDI MOZGÓ

2065–2107 kHz

TENGERI MOZGÓ 5.105

5.106

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ

FÖLDI MOZGÓ

60

5.92

2107–2170 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

5.92

61

2160–2170 kHz

RÁDIÓLOKÁCIÓ

5.93 5.107

 

2160–2170 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

FÖLDI MOZGÓ

RÁDIÓLOKÁCIÓ

5.93

62

2170–2173,5 kHz    TENGERI MOZGÓ

2170–2173,5 kHz

TENGERI MOZGÓ

63

2173,5–2190,5 kHz    MOZGÓ (vészjelzés és hívás)

5.108 5.109 5.110 5.111

2173,5–2190,5 kHz

MOZGÓ (vészjelzés és hívás)

5.108 5.109 5.110 5.111

64

2190,5–2194 kHz    TENGERI MOZGÓ

2190,5–2194 kHz

TENGERI MOZGÓ

65

2194–2300 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

5.92 5.103 5.112

2194–2300 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

5.112

2194–2300 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

5.92 5.103

66

2300–2498 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

MŰSORSZÓRÁS 5.113

2300–2495 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

MŰSORSZÓRÁS 5.113

2300–2498 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

67

5.103

2495–2501 kHz

HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (2500 kHz)

5.103

68

2498–2501 kHz

HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (2500 kHz)

 

2498–2501 kHz

HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (2500 kHz)

69

2501–2502 kHz    HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL

Űrkutatás

2501–2502 kHz

HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL

Űrkutatás

70

2502–2625 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

2502–2505 kHz

HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL

2502–2625 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

71

5.92 5.103 5.114

2505–2850 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

5.92 5.103

72

2625–2650 kHz

TENGERI MOZGÓ

TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.92

 

2625–2650 kHz

TENGERI MOZGÓ

TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.92

73

2650–2850 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

5.92 5.103

 

2650–2850 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

5.92 5.103

74

2850–3025 kHz    (R) LÉGI MOZGÓ

5.111 5.115

2850–3025 kHz

(R) LÉGI MOZGÓ

5.111 5.115

75

3025–3155 kHz    (OR) LÉGI MOZGÓ

3025–3155 kHz

(OR) LÉGI MOZGÓ

76

3155–3200 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

5.116 5.117

3155–3200 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

5.116

77

3200–3230 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

MŰSORSZÓRÁS 5.113

5.116

3200–3230 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

5.116

78

3230–3400 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

MŰSORSZÓRÁS 5.113

5.116 5.118

3230–3400 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

5.116

79

3400–3500 kHz    (R) LÉGI MOZGÓ

3400–3500 kHz

(R) LÉGI MOZGÓ

80

3500–3800 kHz

AMATŐR

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

3500–3750 kHz

AMATŐR

5.119

3500–3900 kHz

AMATŐR

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

3500–3800 kHz

AMATŐR

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

81

5.92

3750–4000 kHz

AMATŐR

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

 

5.92

82

3800–3900 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

(OR) LÉGI MOZGÓ

FÖLDI MOZGÓ

 

 

3800–3900 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

(OR) LÉGI MOZGÓ

FÖLDI MOZGÓ

83

3900–3950 kHz

(OR) LÉGI MOZGÓ

5.123

 

3900–3950 kHz

LÉGI MOZGÓ

MŰSORSZÓRÁS

3900–3950 kHz

(OR) LÉGI MOZGÓ

84

3950–4000 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰSORSZÓRÁS

5.122 5.125

3950–4000 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰSORSZÓRÁS

5.126

3950–4000 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰSORSZÓRÁS

85

4000–4063 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ 5.127

5.126

4000–4063 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ 5.127

86

4063–4438 kHz    TENGERI MOZGÓ 5.79A 5.109 5.110 5.130 5.131 5.132

5.128

4063–4438 kHz

TENGERI MOZGÓ 5.79A 5.109 5.110 5.130 5.131 5.132

5.128

87

4438–4488 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

Rádiólokáció 5.132A

5.132B

4438–4488 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.132A

4438–4488 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

Rádiólokáció 5.132A

4438–4488 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

Rádiólokáció 5.132A

88

4488–4650 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

4488–4650 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

4488–4650 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

89

4650–4700 kHz    (R) LÉGI MOZGÓ

4650–4700 kHz

(R) LÉGI MOZGÓ

90

4700–4750 kHz    (OR) LÉGI MOZGÓ

4700–4750 kHz

(OR) LÉGI MOZGÓ

91

4750–4850 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

(OR) LÉGI MOZGÓ

FÖLDI MOZGÓ

MŰSORSZÓRÁS 5.113

4750–4850 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

MŰSORSZÓRÁS 5.113

4750–4850 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰSORSZÓRÁS 5.113

Földi mozgó

4750–4850 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

(OR) LÉGI MOZGÓ

FÖLDI MOZGÓ

92

4850–4995 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

FÖLDI MOZGÓ

MŰSORSZÓRÁS 5.113

4850–4995 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

FÖLDI MOZGÓ

93

4995–5003 kHz    HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (5000 kHz)

4995–5003 kHz

HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (5000 kHz)

94

5003–5005 kHz    HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL

Űrkutatás

5003–5005 kHz

HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL

Űrkutatás

95

5005–5060 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MŰSORSZÓRÁS 5.113

5005–5060 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

96

5060–5250 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

Mozgó, a légi mozgó kivételével

5.133

5060–5250 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

Mozgó, a légi mozgó kivételével

97

5250–5275 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

Rádiólokáció 5.132A

5.133A

5250–5275 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.132A

5250–5275 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

Rádiólokáció 5.132A

5250–5275 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

Rádiólokáció 5.132A

98

5275–5351,5 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

5275–5351,5 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

99

5351,5–5366,5 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

AMATŐR 5.133B

5351,5–5366,5 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

AMATŐR 5.133B

100

5366,5–5450 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

5366,5–5450 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

101

5450–5480 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

(OR) LÉGI MOZGÓ

FÖLDI MOZGÓ

5450–5480 kHz

(R) LÉGI MOZGÓ

5450–5480 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

(OR) LÉGI MOZGÓ

FÖLDI MOZGÓ

5450–5480 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

(OR) LÉGI MOZGÓ

FÖLDI MOZGÓ

102

5480–5680 kHz    (R) LÉGI MOZGÓ

5.111 5.115

5480–5680 kHz

(R) LÉGI MOZGÓ

5.111 5.115

103

5680–5730 kHz    (OR) LÉGI MOZGÓ

5.111 5.115

5680–5730 kHz

(OR) LÉGI MOZGÓ

5.111 5.115

104

5730–5900 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

FÖLDI MOZGÓ

5730–5900 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

5730–5900 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével

5730–5900 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

FÖLDI MOZGÓ

105

5900–5950 kHz    MŰSORSZÓRÁS 5.134

5.136

5900–5950 kHz

MŰSORSZÓRÁS 5.134

5.136

106

5950–6200 kHz    MŰSORSZÓRÁS

5950–6200 kHz

MŰSORSZÓRÁS

107

6200–6525 kHz    TENGERI MOZGÓ 5.109 5.110 5.130 5.132

5.137

6200–6525 kHz

TENGERI MOZGÓ 5.109 5.110 5.130 5.132

5.137

108

6525–6685 kHz    (R) LÉGI MOZGÓ

6525–6685 kHz

(R) LÉGI MOZGÓ

109

6685–6765 kHz    (OR) LÉGI MOZGÓ

6685–6765 kHz

(OR) LÉGI MOZGÓ

110

6765–7000 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

5.138

6765–7000 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

5.138

111

7000–7100 kHz    AMATŐR

MŰHOLDAS AMATŐR

5.140 5.141 5.141A

7000–7100 kHz

AMATŐR

MŰHOLDAS AMATŐR

112

7100–7200 kHz    AMATŐR

5.141A 5.141B

7100–7200 kHz

AMATŐR

113

7200–7300 kHz

MŰSORSZÓRÁS

7200–7300 kHz

AMATŐR

5.142

7200–7300 kHz

MŰSORSZÓRÁS

7200–7300 kHz

MŰSORSZÓRÁS

114

7300–7400 kHz    MŰSORSZÓRÁS 5.134

5.143 5.143A 5.143B 5.143C 5.143D

7300–7400 kHz

MŰSORSZÓRÁS 5.134

5.143 5.143B

115

7400–7450 kHz

MŰSORSZÓRÁS

5.143B 5.143C

7400–7450 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

7400–7450 kHz

MŰSORSZÓRÁS

5.143A 5.143C

7400–7450 kHz

MŰSORSZÓRÁS

5.143B

116

7450–8100 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

5.144

7450–8100 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

117

8100–8195 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ

8100–8195 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ

118

8195–8815 kHz    TENGERI MOZGÓ 5.109 5.110 5.132 5.145

5.111

8195–8815 kHz

TENGERI MOZGÓ 5.109 5.110 5.132 5.145

5.111

119

8815–8965 kHz    (R) LÉGI MOZGÓ

8815–8965 kHz

(R) LÉGI MOZGÓ

120

8965–9040 kHz    (OR) LÉGI MOZGÓ

8965–9040 kHz

(OR) LÉGI MOZGÓ

121

9040–9305 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

9040–9400 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

9040–9305 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

9040–9305 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

122

9305–9355 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

Rádiólokáció 5.145A

5.145B

 

9305–9355 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

Rádiólokáció 5.145A

9305–9355 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

Rádiólokáció 5.145A

123

9355–9400 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

 

9355–9400 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

9355–9400 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

124

9400–9500 kHz    MŰSORSZÓRÁS 5.134

5.146

9400–9500 kHz

MŰSORSZÓRÁS 5.134

5.146

125

9500–9900 kHz    MŰSORSZÓRÁS

5.147

9500–9900 kHz

MŰSORSZÓRÁS

5.147

126

9900–9995 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

9900–9995 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

127

9995–10 003 kHz    HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (10 000 kHz)

5.111

9995–10 003 kHz

HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (10 000 kHz)

5.111

128

10 003–10 005 kHz    HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL

Űrkutatás

5.111

10 003–10 005 kHz

HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL

Űrkutatás

5.111

129

10 005–10 100 kHz    (R) LÉGI MOZGÓ

5.111

10 005–10 100 kHz

(R) LÉGI MOZGÓ

5.111

130

10 100–10 150 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

Amatőr

10 100–10 150 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

Amatőr

131

10 150–11 175 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével

10 150–11 175 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével

132

11 175–11 275 kHz    (OR) LÉGI MOZGÓ

11 175–11 275 kHz

(OR) LÉGI MOZGÓ

133

11 275–11 400 kHz    (R) LÉGI MOZGÓ

11 275–11 400 kHz

(R) LÉGI MOZGÓ

134

11 400–11 600 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

11 400–11 600 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

135

11 600–11 650 kHz    MŰSORSZÓRÁS 5.134

5.146

11 600–11 650 kHz

MŰSORSZÓRÁS 5.134

5.146

136

11 650–12 050 kHz    MŰSORSZÓRÁS

5.147

11 650–12 050 kHz

MŰSORSZÓRÁS

5.147

137

12 050–12 100 kHz    MŰSORSZÓRÁS 5.134

5.146

12 050–12 100 kHz

MŰSORSZÓRÁS 5.134

5.146

138

12 100–12 230 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

12 100–12 230 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

139

12 230–13 200 kHz    TENGERI MOZGÓ 5.109 5.110 5.132 5.145

12 230–13 200 kHz

TENGERI MOZGÓ 5.109 5.110 5.132 5.145

140

13 200–13 260 kHz    (OR) LÉGI MOZGÓ

13 200–13 260 kHz

(OR) LÉGI MOZGÓ

141

13 260–13 360 kHz    (R) LÉGI MOZGÓ

13 260–13 360 kHz

(R) LÉGI MOZGÓ

142

13 360–13 410 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

5.149

13 360–13 410 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

5.149

143

13 410–13 450 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével

13 410–13 450 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével

144

13 450–13 550 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével

Rádiólokáció 5.132A

5.149A

13 450–13 550 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével

Rádiólokáció 5.132A

13 450–13 550 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével

Rádiólokáció 5.132A

145

13 550–13 570 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével

5.150

13 550–13 570 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével

5.150

146

13 570–13 600 kHz    MŰSORSZÓRÁS 5.134

5.151

13 570–13 600 kHz

MŰSORSZÓRÁS 5.134

5.151

147

13 600–13 800 kHz    MŰSORSZÓRÁS

13 600–13 800 kHz

MŰSORSZÓRÁS

148

13 800–13 870 kHz    MŰSORSZÓRÁS 5.134

5.151

13 800–13 870 kHz

MŰSORSZÓRÁS 5.134

5.151

149

13 870–14 000 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével

13 870–14 000 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével

150

14 000–14 250 kHz    AMATŐR

MŰHOLDAS AMATŐR

14 000–14 250 kHz

AMATŐR

MŰHOLDAS AMATŐR

151

14 250–14 350 kHz    AMATŐR

5.152

14 250–14 350 kHz

AMATŐR

152

14 350–14 990 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével

14 350–14 990 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével

153

14 990–15 005 kHz    HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (15 000 kHz)

5.111

14 990–15 005 kHz

HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (15 000 kHz)

5.111

154

15 005–15 010 kHz    HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL

Űrkutatás

15 005–15 010 kHz

HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL

Űrkutatás

155

15 010–15 100 kHz    (OR) LÉGI MOZGÓ

15 010–15 100 kHz

(OR) LÉGI MOZGÓ

156

15 100–15 600 kHz    MŰSORSZÓRÁS

15 100–15 600 kHz

MŰSORSZÓRÁS

157

15 600–15 800 kHz    MŰSORSZÓRÁS 5.134

5.146

15 600–15 800 kHz

MŰSORSZÓRÁS 5.134

5.146

158

15 800–16 100 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

5.153

15 800–16 100 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

159

16 100–16 200 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

Rádiólokáció 5.145A

5.145B

16 100–16 200 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.145A

16 100–16 200 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

Rádiólokáció 5.145A

16 100–16 200 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

Rádiólokáció 5.145A

160

16 200–16 360 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

16 200–16 360 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

161

16 360–17 410 kHz    TENGERI MOZGÓ 5.109 5.110 5.132 5.145

16 360–17 410 kHz

TENGERI MOZGÓ 5.109 5.110 5.132 5.145

162

17 410–17 480 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

17 410–17 480 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

163

17 480–17 550 kHz    MŰSORSZÓRÁS 5.134

5.146

17 480–17 550 kHz

MŰSORSZÓRÁS 5.134

5.146

164

17 550–17 900 kHz    MŰSORSZÓRÁS

17 550–17 900 kHz

MŰSORSZÓRÁS

165

17 900–17 970 kHz    (R) LÉGI MOZGÓ

17 900–17 970 kHz

(R) LÉGI MOZGÓ

166

17 970–18 030 kHz    (OR) LÉGI MOZGÓ

17 970–18 030 kHz

(OR) LÉGI MOZGÓ

167

18 030–18 052 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

18 030–18 052 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

168

18 052–18 068 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

Űrkutatás

18 052–18 068 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

Űrkutatás

169

18 068–18 168 kHz    AMATŐR

MŰHOLDAS AMATŐR

5.154

18 068–18 168 kHz

AMATŐR

MŰHOLDAS AMATŐR

170

18 168–18 780 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

Mozgó, a légi mozgó kivételével

18 168–18 780 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

Mozgó, a légi mozgó kivételével

171

18 780–18 900 kHz    TENGERI MOZGÓ

18 780–18 900 kHz

TENGERI MOZGÓ

172

18 900–19 020 kHz    MŰSORSZÓRÁS 5.134

5.146

18 900–19 020 kHz

MŰSORSZÓRÁS 5.134

5.146

173

19 020–19 680 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

19 020–19 680 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

174

19 680–19 800 kHz    TENGERI MOZGÓ 5.132

19 680–19 800 kHz

TENGERI MOZGÓ 5.132

175

19 800–19 990 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

19 800–19 990 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

176

19 990–19 995 kHz    HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL

Űrkutatás

5.111

19 990–19 995 kHz

HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL

Űrkutatás

5.111

177

19 995–20 010 kHz    HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (20 000 kHz)

5.111

19 995–20 010 kHz

HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (20 000 kHz)

5.111

178

20 010–21 000 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

Mozgó

20 010–21 000 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

Mozgó

179

21 000–21 450 kHz    AMATŐR

MŰHOLDAS AMATŐR

21 000–21 450 kHz

AMATŐR

MŰHOLDAS AMATŐR

180

21 450–21 850 kHz    MŰSORSZÓRÁS

21 450–21 850 kHz

MŰSORSZÓRÁS

181

21 850–21 870 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ 5.155A

5.155

21 850–21 870 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

182

21 870–21 924 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ 5.155B

21 870–21 924 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.155B

183

21 924–22 000 kHz    (R) LÉGI MOZGÓ

21 924–22 000 kHz

(R) LÉGI MOZGÓ

184

22 000–22 855 kHz    TENGERI MOZGÓ 5.132

5.156

22 000–22 855 kHz

TENGERI MOZGÓ 5.132

185

22 855–23 000 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

5.156

22 855–23 000 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

186

23 000–23 200 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével

5.156

23 000–23 200 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével

187

23 200–23 350 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ 5.156A

(OR) LÉGI MOZGÓ

23 200–23 350 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.156A

(OR) LÉGI MOZGÓ

188

23 350–24 000 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.157

23 350–24 000 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.157

189

24 000–24 450 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

FÖLDI MOZGÓ

24 000–24 450 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

FÖLDI MOZGÓ

190

24 450–24 600 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

FÖLDI MOZGÓ

Rádiólokáció 5.132A

5.158

24 450–24 650 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

FÖLDI MOZGÓ

RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.132A

24 450–24 600 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

FÖLDI MOZGÓ

Rádiólokáció 5.132A

24 450–24 600 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

FÖLDI MOZGÓ

Rádiólokáció 5.132A

191

24 600–24 890 kHz

 

24 600–24 890 kHz

24 600–24 890 kHz

192

ÁLLANDÓHELYŰ

FÖLDI MOZGÓ

24 650–24 890 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

FÖLDI MOZGÓ

ÁLLANDÓHELYŰ

FÖLDI MOZGÓ

ÁLLANDÓHELYŰ

FÖLDI MOZGÓ

193

24 890–24 990 kHz    AMATŐR

MŰHOLDAS AMATŐR

24 890–24 990 kHz

AMATŐR

MŰHOLDAS AMATŐR

194

24 990–25 005 kHz    HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (25 000 kHz)

24 990–25 005 kHz

HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (25 000 kHz)

195

25 005–25 010 kHz    HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL

Űrkutatás

25 005–25 010 kHz

HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL

Űrkutatás

196

25 010–25 070 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

25 010–25 070 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

197

25 070–25 210 kHz    TENGERI MOZGÓ

25 070–25 210 kHz

TENGERI MOZGÓ

198

25 210–25 550 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

25 210–25 550 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

199

25 550–25 670 kHz    RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

5.149

25 550–25 670 kHz

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

5.149

200

25 670–26 100 kHz    MŰSORSZÓRÁS

25 670–26 100 kHz

MŰSORSZÓRÁS

201

26 100–26 175 kHz    TENGERI MOZGÓ 5.132

26 100–26 175 kHz

TENGERI MOZGÓ 5.132

202

26 175–26 200 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

26 175–26 200 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

203

26 200–26 350 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

Rádiólokáció 5.132A

5.133A

26 200–26 420 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.132A

26 200–26 350 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

Rádiólokáció 5.132A

26 200–26 350 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

Rádiólokáció 5.132A

204

26 350–27 500 kHz

 

26 350–27 500 kHz

26 350–27 500 kHz

205

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

5.150

26 420–27 500 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

5.150

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

5.150

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

5.150

206

27,5–28 MHz    METEOROLÓGIA

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

27,5–28 MHz

METEOROLÓGIA

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

207

28–29,7 MHz    AMATŐR

MŰHOLDAS AMATŐR

28–29,7 MHz

AMATŐR

MŰHOLDAS AMATŐR

208

29,7–30,005 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

29,7–30,005 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

209

30,005–30,01 MHz    ŰRBELI ÜZEMELTETÉS (műholdak azonosítása)

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

ŰRKUTATÁS

30,005–30,01 MHz

ŰRBELI ÜZEMELTETÉS (műholdak azonosítása)

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

ŰRKUTATÁS

210

30,01–37,5 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

30,01–37,5 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

211

37,5–38,25 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

Rádiócsillagászat

5.149

37,5–38,25 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

Rádiócsillagászat

5.149

212

38,25–39 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

38,25–39,986 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

38,25–39,5 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

38,25–39 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

213

39–39,5 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

Rádiólokáció 5.132A

5.159

 

 

39–39,5 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

Rádiólokáció 5.132A

214

39,5–39,986 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

 

39,5–39,986 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.132A

39,5–39,986 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

215

39,986–40,02 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

Űrkutatás

39,986–40 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.132A

Űrkutatás

39,986–40,02 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

Űrkutatás

216

 

40–40,02 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

Űrkutatás

 

217

40,02–40,98 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

5.150

40,02–40,98 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

5.150

218

40,98–41,015 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

Űrkutatás

5.160 5.161

40,98–41,015 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

Űrkutatás

219

41,015–42 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

5.160 5.161 5.161A

41,015–42 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

220

42–42,5 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

Rádiólokáció 5.132A

5.160 5.161B

42–42,5 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

5.161

42–42,5 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

5.161B

221

42,5–44 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

5.160 5.161 5.161A

42,5–44 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

222

44–47 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

5.162 5.162A

44–47 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

223

47–68 MHz

MŰSORSZÓRÁS

47–50 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

47–50 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

MŰSORSZÓRÁS

47–48,5 MHz

MŰSORSZÓRÁS

Állandóhelyű

Földi mozgó

5.163

224

 

 

5.162A

48,5–56,5 MHz

MŰSORSZÓRÁS

225

 

50–54 MHz

AMATŐR

5.162A 5.167 5.167A 5.168 5.170

 

226

 

54–68 MHz

MŰSORSZÓRÁS

Állandóhelyű

Mozgó

54–68 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

MŰSORSZÓRÁS

 

227

 

 

 

56,5–58 MHz

MŰSORSZÓRÁS

Állandóhelyű

Földi mozgó

5.163

228

5.162A 5.163 5.164 5.165 5.169 5.171

5.172

5.162A

58–68 MHz

MŰSORSZÓRÁS

229

68–74,8 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

68–72 MHz

MŰSORSZÓRÁS

Állandóhelyű

Mozgó

5.173

68–74,8 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

68–74,8 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

230

 

72–73 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

 

 

231

 

73–74,6 MHz

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

5.178

 

 

232

5.149 5.175 5.177 5.179

74,6–74,8 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

5.149 5.176 5.179

5.149 5.175

233

74,8–75,2 MHz    LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.180 5.181

74,8–75,2 MHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.180

234

75,2–87,5 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

75,2–75,4 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

5.179

75,2–87,5 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

235

 

75,4–76 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

75,4–87 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

 

236

 

76–88 MHz

MŰSORSZÓRÁS

Állandóhelyű

Mozgó

5.182 5.183 5.188

 

237

5.175 5.179 5.187

 

87–100 MHz

5.175

238

87,5–100 MHz

MŰSORSZÓRÁS

5.185

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

MŰSORSZÓRÁS

87,5–100 MHz

MŰSORSZÓRÁS

239

5.190

88–100 MHz

MŰSORSZÓRÁS

 

 

240

100–108 MHz    MŰSORSZÓRÁS

5.192 5.194

100–108 MHz

MŰSORSZÓRÁS

241

108–117,975 MHz    LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.197 5.197A

108–117,975 MHz

(R) LÉGI MOZGÓ 5.197A

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

242

117,975–137 MHz    (R) LÉGI MOZGÓ

117,975–132 MHz

(R) LÉGI MOZGÓ

5.111 5.200

243

 

132–136 MHz

(OR) LÉGI MOZGÓ 5.201

(R) LÉGI MOZGÓ

5.200

244

5.111 5.200 5.201 5.202

136–137 MHz

(R) LÉGI MOZGÓ

5.200

245

137–137,025 MHz    ŰRBELI ÜZEMELTETÉS (űr–Föld irány)

MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr–Föld irány)

MŰHOLDAS MOZGÓ (űr–Föld irány) 5.208A 5.208B 5.209

ŰRKUTATÁS (űr–Föld irány)

Állandóhelyű

Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével

5.204 5.205 5.206 5.207 5.208

137–137,025 MHz

ŰRBELI ÜZEMELTETÉS
(űr–Föld irány)

MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr–Föld irány)

MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr–Föld irány) 5.208 5.208A 5.208B 5.209

ŰRKUTATÁS (űr–Föld irány)

Állandóhelyű

Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével

246

137,025–137,175 MHz    ŰRBELI ÜZEMELTETÉS (űr–Föld irány)

MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr–Föld irány)

ŰRKUTATÁS (űr–Föld irány)

Állandóhelyű

Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével

Műholdas mozgó (űr–Föld irány) 5.208A 5.208B 5.209

5.204 5.205 5.206 5.207 5.208

137,025–137,175 MHz

ŰRBELI ÜZEMELTETÉS
(űr–Föld irány)

MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr–Föld irány)

ŰRKUTATÁS (űr–Föld irány)

Állandóhelyű

Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével

Műholdas mozgó (űr–Föld irány) 5.208 5.208A 5.208B 5.209

247

137,175–137,825 MHz    ŰRBELI ÜZEMELTETÉS (űr–Föld irány)

MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr–Föld irány)

MŰHOLDAS MOZGÓ (űr–Föld irány) 5.208A 5.208B 5.209

ŰRKUTATÁS (űr–Föld irány)

Állandóhelyű

Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével

5.204 5.205 5.206 5.207 5.208

137,175–137,825 MHz

ŰRBELI ÜZEMELTETÉS
(űr–Föld irány)

MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr–Föld irány)

MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr–Föld irány) 5.208 5.208A 5.208B 5.209

ŰRKUTATÁS (űr–Föld irány)

Állandóhelyű

Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével

248

137,825–138 MHz    ŰRBELI ÜZEMELTETÉS (űr–Föld irány)

MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr–Föld irány)

ŰRKUTATÁS (űr–Föld irány)

Állandóhelyű

Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével

Műholdas mozgó (űr–Föld irány) 5.208A 5.208B 5.209

5.204 5.205 5.206 5.207 5.208

137,825–138 MHz

ŰRBELI ÜZEMELTETÉS
(űr–Föld irány)

MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr–Föld irány)

ŰRKUTATÁS (űr–Föld irány)

Állandóhelyű

Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével

Műholdas mozgó (űr–Föld irány) 5.208 5.208A 5.208B 5.209

249

138–143,6 MHz

(OR) LÉGI MOZGÓ

5.210 5.211 5.212 5.214

138–143,6 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

RÁDIÓLOKÁCIÓ

Űrkutatás (űr–Föld irány)

138–143,6 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

Űrkutatás (űr–Föld irány)

5.207 5.213

138–143,6 MHz

(OR) LÉGI MOZGÓ

250

143,6–143,65 MHz

(OR) LÉGI MOZGÓ

ŰRKUTATÁS (űr–Föld irány)

5.211 5.212 5.214

143,6–143,65 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

RÁDIÓLOKÁCIÓ

ŰRKUTATÁS (űr–Föld irány)

143,6–143,65 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

ŰRKUTATÁS (űr–Föld irány)

5.207 5.213

143,6–143,65 MHz

(OR) LÉGI MOZGÓ

ŰRKUTATÁS (űr–Föld irány)

251

143,65–144 MHz

(OR) LÉGI MOZGÓ

5.210 5.211 5.212 5.214

143,65–144 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

RÁDIÓLOKÁCIÓ

Űrkutatás (űr–Föld irány)

143,65–144 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

Űrkutatás (űr–Föld irány)

5.207 5.213

143,65–144 MHz

(OR) LÉGI MOZGÓ

252

144–146 MHz    AMATŐR

MŰHOLDAS AMATŐR

5.216

144–146 MHz

AMATŐR

MŰHOLDAS AMATŐR

253

146–148 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

146–148 MHz

AMATŐR

5.217

146–148 MHz

AMATŐR

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

5.217

146–148 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

254

148–149,9 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld–űr irány) 5.209

5.218 5.219 5.221

148–149,9 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld–űr irány) 5.209

5.218 5.219 5.221

148–149,9 MHz

ŰRBELI ÜZEMELTETÉS
(Föld–űr irány) 5.218

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld–űr irány) 5.209

5.219 5.221

255

149,9–150,05 MHz    MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld–űr irány) 5.209 5.220

149,9–150,05 MHz

MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld–űr irány) 5.209 5.220

256

150,05–153 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

5.149

150,05–154 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

150,05–153 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

5.149

257

153–154 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

Meteorológia

5.225

153–154 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

Meteorológia

258

154–156,4875 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

5.225A 5.226

154–156,4875 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

5.226

154–156,4875 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

5.225A 5.226

154–156,4875 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

5.226

259

156,4875–156,5625 MHz    TENGERI MOZGÓ (vészjelzés és hívás DSC-vel)

156,4875–156,5125 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ (vészjelzés és hívás DSC-vel)

FÖLDI MOZGÓ

5.226 5.227

260

 

156,5125–156,5375 MHz

TENGERI MOZGÓ (vészjelzés és hívás DSC-vel)

5.111 5.226

261

5.111 5.226 5.227

156,5375–156,5625 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ (vészjelzés és hívás DSC-vel)

FÖLDI MOZGÓ

5.226 5.227

262

156,5625–156,7625 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

5.226

156,5625–156,7625 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

5.226

156,5625–156,7625 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

5.226

263

156,7625–156,7875 MHz

TENGERI MOZGÓ

Műholdas mozgó (Föld–űr irány)

5.111 5.226 5.228

156,7625–156,7875 MHz

TENGERI MOZGÓ

MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld–űr irány)

5.111 5.226 5.228

156,7625–156,7875 MHz

TENGERI MOZGÓ

Műholdas mozgó (Föld–űr irány)

5.111 5.226 5.228

156,7625–156,7875 MHz

TENGERI MOZGÓ

Műholdas mozgó (Föld–űr irány)

5.226 5.228

264

156,7875–156,8125 MHz    TENGERI MOZGÓ (vészjelzés és hívás)

5.111 5.226

156,7875–156,8125 MHz

TENGERI MOZGÓ (vészjelzés és hívás)

5.111 5.226

265

156,8125–156,8375 MHz

TENGERI MOZGÓ

Műholdas mozgó (Föld–űr irány)

5.111 5.226 5.228

156,8125–156,8375 MHz

TENGERI MOZGÓ

MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld–űr irány)

5.111 5.226 5.228

156,8125–156,8375 MHz

TENGERI MOZGÓ

Műholdas mozgó (Föld–űr irány)

5.111 5.226 5.228

156,8125–156,8375 MHz

TENGERI MOZGÓ

Műholdas mozgó (Föld–űr irány)

5.226 5.228

266

156,8375–161,9375 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

5.226

156,8375–161,9375 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

5.226

156,8375–161,9375 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

5.226

267

161,9375–161,9625 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

Műholdas tengeri mozgó
(Föld–űr irány) 5.228AA

5.226

161,9375–161,9625 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

Műholdas tengeri mozgó (Föld–űr irány) 5.228AA

5.226

161,9375–161,9625 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

Műholdas tengeri mozgó
(Föld–űr irány) 5.228AA

5.226

268

161,9625–161,9875 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

Műholdas mozgó (Föld–űr irány) 5.228F

5.226 5.228A 5.228B

161,9625–161,9875 MHz

(OR) LÉGI MOZGÓ

TENGERI MOZGÓ

MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld–űr irány)

5.228C 5.228D

161,9625–161,9875 MHz

TENGERI MOZGÓ

(OR) légi mozgó 5.228E

Műholdas mozgó (Föld–űr irány) 5.228F

5.226

161,9625–161,9875 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

Műholdas mozgó (Föld–űr irány) 5.228F

5.226 5.228A 5.228B

269

161,9875–162,0125 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

Műholdas tengeri mozgó
(Föld–űr irány) 5.228AA

5.226 5.229

161,9875–162,0125 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

Műholdas tengeri mozgó (Föld–űr irány) 5.228AA

5.226

161,9875–162,0125 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

Műholdas tengeri mozgó
(Föld–űr irány) 5.228AA

5.226

270

162,0125–162,0375 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

Műholdas mozgó (Föld–űr irány) 5.228F

5.226 5.228A 5.228B 5.229

162,0125–162,0375 MHz

(OR) LÉGI MOZGÓ

TENGERI MOZGÓ

MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld–űr irány)

5.228C 5.228D

162,0125–162,0375 MHz

TENGERI MOZGÓ

(OR) légi mozgó 5.228E

Műholdas mozgó (Föld–űr irány) 5.228F

5.226

162,0125–162,0375 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

Műholdas mozgó (Föld–űr irány) 5.228F

5.226 5.228A 5.228B

271

162,0375–174 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

5.226 5.229

162,0375–174 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

5.226 5.230 5.231

162,0375–174 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

5.226

272

174–223 MHz

MŰSORSZÓRÁS

174–216 MHz

MŰSORSZÓRÁS

Állandóhelyű

Mozgó

174–223 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

MŰSORSZÓRÁS

174–223 MHz

MŰSORSZÓRÁS

273

 

216–220 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ

Rádiólokáció 5.241

5.242

 

 

274

5.235 5.237 5.243

220–225 MHz

AMATŐR

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

Rádiólokáció 5.241

5.233 5.238 5.240 5.245

 

275

223–230 MHz

MŰSORSZÓRÁS

Állandóhelyű

Mozgó

 

223–230 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

MŰSORSZÓRÁS

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

Rádiólokáció

223–230 MHz

MŰSORSZÓRÁS

Állandóhelyű

Mozgó

276

5.243 5.246 5.247

225–235 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

5.250

 

277

230–235 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

5.247 5.251 5.252

 

230–235 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.250

230–235 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

278

235–267 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

5.111 5.252 5.254 5.256 5.256A

235–267 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

5.111 5.254 5.256

279

267–272 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

Űrbeli üzemeltetés (űr–Föld irány)

5.254 5.257

267–272 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

Űrbeli üzemeltetés
(űr–Föld irány)

5.254 5.257

280

272–273 MHz    ŰRBELI ÜZEMELTETÉS (űr–Föld irány)

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

5.254

272–273 MHz

ŰRBELI ÜZEMELTETÉS
(űr–Föld irány)

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

5.254

281

273–312 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

5.254

273–312 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

5.254

282

312–315 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

Műholdas mozgó (Föld–űr irány) 5.254 5.255

312–315 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

Műholdas mozgó (Föld–űr irány) 5.254 5.255

283

315–322 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

5.254

315–322 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

5.254

284

322–328,6 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

5.149

322–328,6 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

5.149

285

328,6–335,4 MHz    LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.258

5.259

328,6–335,4 MHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.258

286

335,4–387 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

5.254

335,4–387 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

5.254

287

387–390 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

Műholdas mozgó (űr–Föld irány) 5.208A 5.208B 5.254 5.255

387–390 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

Műholdas mozgó (űr–Föld irány) 5.208A 5.208B 5.254 5.255

288

390–399,9 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

5.254

390–399,9 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

5.254

289

399,9–400,05 MHz    MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld–űr irány) 5.209 5.220

399,9–400,05 MHz

MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld–űr irány) 5.209 5.220

290

400,05–400,15 MHz    MŰHOLDAS HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (400,1 MHz)

5.261 5.262

400,05–400,15 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (400,1 MHz) 5.261

MOZGÓ

5.262

291

400,15–401 MHz    METEOROLÓGIA

MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr–Föld irány)

MŰHOLDAS MOZGÓ (űr–Föld irány) 5.208A 5.208B 5.209

ŰRKUTATÁS (űr–Föld irány) 5.263

Űrbeli üzemeltetés (űr–Föld irány)

5.262 5.264

400,15–401 MHz

METEOROLÓGIA

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr–Föld irány)

MOZGÓ

MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr–Föld irány) 5.208A 5.208B 5.209 5.264

ŰRKUTATÁS (űr–Föld irány) 5.263

Űrbeli üzemeltetés
(űr–Föld irány)

5.262

292

401–402 MHz    METEOROLÓGIA

ŰRBELI ÜZEMELTETÉS (űr–Föld irány)

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (Föld–űr irány)

MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (Föld–űr irány)

Állandóhelyű

Mozgó, a légi mozgó kivételével

401–402 MHz

METEOROLÓGIA

ŰRBELI ÜZEMELTETÉS
(űr–Föld irány)

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (Föld–űr irány)

MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (Föld–űr irány)

Állandóhelyű

Mozgó, a légi mozgó kivételével

293

402–403 MHz    METEOROLÓGIA

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (Föld–űr irány)

MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (Föld–űr irány)

Állandóhelyű

Mozgó, a légi mozgó kivételével

402–403 MHz

METEOROLÓGIA

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (Föld–űr irány)

MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (Föld–űr irány)

Állandóhelyű

Mozgó, a légi mozgó kivételével

294

403–406 MHz    METEOROLÓGIA

Állandóhelyű

Mozgó, a légi mozgó kivételével

5.265

403–406 MHz

METEOROLÓGIA

Állandóhelyű

Mozgó, a légi mozgó kivételével

5.265

295

406–406,1 MHz    MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld–űr irány)

5.265 5.266 5.267

406–406,1 MHz

MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld–űr irány) 5.266

5.265 5.267

296

406,1–410 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

5.149 5.265

406,1–410 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

5.149 5.265

297

410–420 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

ŰRKUTATÁS (űr–űr irány) 5.268

410–420 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

ŰRKUTATÁS (űr–űr irány) 5.268

298

420–430 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

Rádiólokáció

5.269 5.270 5.271

420–430 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

Rádiólokáció

299

430–432 MHz

AMATŐR

RÁDIÓLOKÁCIÓ

5.271 5.274 5.275 5.276 5.277

430–432 MHz

RÁDIÓLOKÁCIÓ

Amatőr

5.271 5.276 5.278 5.279

430–432 MHz

AMATŐR

ÁLLANDÓHELYŰ 5.277

RÁDIÓLOKÁCIÓ

300

432–438 MHz

AMATŐR

RÁDIÓLOKÁCIÓ

Műholdas Föld-kutatás (aktív) 5.279A

5.138 5.271 5.276 5.277 5.280 5.281 5.282

432–438 MHz

RÁDIÓLOKÁCIÓ

Amatőr

Műholdas Föld-kutatás (aktív) 5.279A

5.271 5.276 5.278 5.279 5.281 5.282

432–438 MHz

AMATŐR

ÁLLANDÓHELYŰ 5.277

RÁDIÓLOKÁCIÓ

Műholdas Föld-kutatás (aktív) 5.279A

5.138 5.282

301

438–440 MHz

AMATŐR

RÁDIÓLOKÁCIÓ

5.271 5.274 5.275 5.276 5.277 5.283

438–440 MHz

RÁDIÓLOKÁCIÓ

Amatőr

5.271 5.276 5.278 5.279

438–440 MHz

AMATŐR

ÁLLANDÓHELYŰ 5.277

RÁDIÓLOKÁCIÓ

302

440–450 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

Rádiólokáció

5.269 5.270 5.271 5.284 5.285 5.286

440–450 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

Rádiólokáció

5.286

303

450–455 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.286AA

5.209 5.271 5.286 5.286A 5.286B 5.286C 5.286D 5.286E

450–455 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.286AA

5.209 5.286 5.286A

304

455–456 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.286AA

5.209 5.271 5.286A 5.286B 5.286C 5.286E

455–456 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.286AA

MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld–űr irány) 5.209 5.286A 5.286B 5.286C

455–456 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.286AA

5.209 5.271 5.286A 5.286B 5.286C 5.286E

455–456 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.286AA

5.209 5.286A

305

456–459 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.286AA

5.271 5.287 5.288

456–459 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.286AA 5.287

306

459–460 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.286AA

5.209 5.271 5.286A 5.286B 5.286C 5.286E

459–460 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.286AA

MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld–űr irány) 5.209 5.286A 5.286B 5.286C

459–460 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.286AA

5.209 5.271 5.286A 5.286B 5.286C 5.286E

459–460 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.286AA

5.209 5.286A

307

460–470 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.286AA

Műholdas meteorológia (űr–Föld irány)

5.287 5.288 5.289 5.290

460–470 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.286AA 5.287

Műholdas meteorológia
(űr–Föld irány)

5.289

308

470–694 MHz

MŰSORSZÓRÁS

470–512 MHz

MŰSORSZÓRÁS

Állandóhelyű

Mozgó

5.292 5.293 5.295

470–585 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.296A

MŰSORSZÓRÁS

470–608 MHz

MŰSORSZÓRÁS

Földi mozgó 5.296

309

 

512–608 MHz

MŰSORSZÓRÁS

5.291 5.298

 

310

 

5.295 5.297

585–610 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.296A

MŰSORSZÓRÁS

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

 

311

 

608–614 MHz

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

Műholdas mozgó, a műholdas légi mozgó (Föld–űr irány) kivételével

5.149 5.305 5.306 5.307

608–614 MHz

MŰSORSZÓRÁS

Földi mozgó 5.296

Rádiócsillagászat 5.306

312

 

 

610–890 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.296A 5.313A 5.317A

MŰSORSZÓRÁS

5.149

313

5.149 5.291A 5.294 5.296 5.300 5.304 5.306 5.311A 5.312

614–698 MHz

MŰSORSZÓRÁS

Állandóhelyű

Mozgó

 

614–694 MHz

MŰSORSZÓRÁS

Földi mozgó 5.296

5.311A

314

694–790 MHz

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.312A 5.317A

MŰSORSZÓRÁS

5.293 5.308 5.308A 5.309 5.311A

 

694–790 MHz

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.312A 5.317A

MŰSORSZÓRÁS

315

5.300 5.311A 5.312

698–806 MHz

MOZGÓ 5.317A

MŰSORSZÓRÁS

Állandóhelyű

 

5.311A

316

790–862 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.316B 5.317A

MŰSORSZÓRÁS

5.293 5.309 5.311A

 

790–862 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.316B 5.317A

MŰSORSZÓRÁS

317

5.312 5.319

806–890 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.317A

MŰSORSZÓRÁS

 

 

318

862–890 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.317A

MŰSORSZÓRÁS 5.322

5.319 5.323

5.317 5.318

5.149 5.305 5.306 5.307 5.311A 5.320

862–890 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.317A

319

890–942 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.317A

MŰSORSZÓRÁS 5.322

Rádiólokáció

890–902 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.317A

Rádiólokáció

5.318 5.325

890–942 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.317A

MŰSORSZÓRÁS

Rádiólokáció

890–942 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.317A

Rádiólokáció

320

 

902–928 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

Amatőr

Mozgó, a légi mozgó kivételével 5.325A

Rádiólokáció

5.150 5.325 5.326

 

 

321

5.323

928–942 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.317A

Rádiólokáció

5.325

5.327

 

322

942–960 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.317A

MŰSORSZÓRÁS 5.322

5.323

942–960 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.317A

942–960 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.317A

MŰSORSZÓRÁS

5.320

942–960 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.317A

323

960–1164 MHz    (R) LÉGI MOZGÓ 5.327A

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.328

960–1087,7 MHz

(R) LÉGI MOZGÓ 5.327A

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.328

324

 

1087,7–1092,3 MHz

(R) LÉGI MOZGÓ 5.327A

MŰHOLDAS (R) LÉGI MOZGÓ (Föld–űr irány) 5.328AA

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.328

325

5.328AA

1092,3–1164 MHz

(R) LÉGI MOZGÓ 5.327A

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.328

326

1164–1215 MHz    LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.328

MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (űr–Föld irány) (űr–űr irány) 5.328B

5.328A

1164–1215 MHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.328

MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (űr–Föld irány) (űr–űr irány) 5.328B

5.328A

327

1215–1240 MHz    MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)

RÁDIÓLOKÁCIÓ

MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (űr–Föld irány) (űr–űr irány) 5.328B 5.329 5.329A

ŰRKUTATÁS (aktív)

5.330 5.331 5.332

1215–1240 MHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)

RÁDIÓLOKÁCIÓ

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.331

MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (űr–Föld irány) (űr–űr irány) 5.328B 5.329 5.329A

ŰRKUTATÁS (aktív)

5.332

328

1240–1300 MHz    MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)

RÁDIÓLOKÁCIÓ

MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (űr–Föld irány) (űr–űr irány) 5.328B 5.329 5.329A

ŰRKUTATÁS (aktív)

Amatőr

5.282 5.330 5.331 5.332 5.335 5.335A

1240–1300 MHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)

RÁDIÓLOKÁCIÓ

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.331

MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (űr–Föld irány) (űr–űr irány) 5.328B 5.329 5.329A

ŰRKUTATÁS (aktív)

Amatőr

5.282 5.332 5.335A

329

1300–1350 MHz    RÁDIÓLOKÁCIÓ

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.337

MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (Föld–űr irány)

5.149 5.337A

1300–1350 MHz

RÁDIÓLOKÁCIÓ

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.337

MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (Föld–űr irány)

5.149 5.337A

330

1350–1400 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

RÁDIÓLOKÁCIÓ

1350–1400 MHz

RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.338A

1350–1370 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

RÁDIÓLOKÁCIÓ

5.149 5.338A

331

5.149 5.338 5.338A 5.339

5.149 5.334 5.339

1370–1400 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

RÁDIÓLOKÁCIÓ

Műholdas Föld-kutatás (passzív)

Űrkutatás (passzív)

5.149 5.338A 5.339

332

1400–1427 MHz    MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

ŰRKUTATÁS (passzív)

5.340 5.341

1400–1427 MHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

ŰRKUTATÁS (passzív)

5.340 5.341

333

1427–1429 MHz    ŰRBELI ÜZEMELTETÉS (Föld–űr irány)

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.341A 5.341B 5.341C

5.338A 5.341

1427–1429 MHz

ŰRBELI ÜZEMELTETÉS
(Föld–űr irány)

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.341A

5.338A 5.341

334

1429–1452 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.341A

5.338A 5.341 5.342

1429–1452 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.341B 5.341C 5.343

5.338A 5.341

1429–1452 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.341A

5.338A 5.341

335

1452–1492 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.346

MŰSORSZÓRÁS

MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS 5.208B

5.341 5.342 5.345

1452–1492 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.341B 5.343 5.346A

MŰSORSZÓRÁS

MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS 5.208B

5.341 5.344 5.345

1452–1492 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

MŰSORSZÓRÁS

MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS 5.208B

5.341 5.345

336

1492–1518 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.341A

5.341 5.342

1492–1518 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.341B 5.343

5.341 5.344

1492–1518 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.341C

5.341

1492–1518 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.341A

5.341

337

1518–1525 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr–Föld irány) 5.348 5.348A 5.348B 5.351A

5.341 5.342

1518–1525 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.343

MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr–Föld irány) 5.348 5.348A 5.348B 5.351A

5.341 5.344

1518–1525 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr–Föld irány) 5.348 5.348A 5.348B 5.351A

5.341

1518–1525 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr–Föld irány) 5.348 5.348A 5.348B 5.351A

5.341

338

1525–1530 MHz

ŰRBELI ÜZEMELTETÉS
(űr–Föld irány)

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr–Föld irány) 5.208B 5.351A

Műholdas Föld-kutatás

Mozgó, a légi mozgó kivételével 5.349

5.341 5.342 5.350 5.351 5.352A 5.354

1525–1530 MHz

ŰRBELI ÜZEMELTETÉS
(űr–Föld irány)

MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr–Föld irány) 5.208B 5.351A

Műholdas Föld-kutatás

Állandóhelyű

Mozgó 5.343

5.341 5.351 5.354

1525–1530 MHz

ŰRBELI ÜZEMELTETÉS
(űr–Föld irány)

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr–Föld irány) 5.208B 5.351A

Műholdas Föld-kutatás

Mozgó 5.349

5.341 5.351 5.352A 5.354

1525–1530 MHz

ŰRBELI ÜZEMELTETÉS
(űr–Föld irány)

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr–Föld irány) 5.208B 5.351A 5.352A 5.354

Műholdas Föld-kutatás

Mozgó, a légi mozgó kivételével

5.341 5.351

339

1530–1535 MHz

ŰRBELI ÜZEMELTETÉS
(űr–Föld irány)

MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr–Föld irány) 5.208B 5.351A 5.353A

Műholdas Föld-kutatás

Állandóhelyű

Mozgó, a légi mozgó kivételével

5.341 5.342 5.351 5.354

1530–1535 MHz

ŰRBELI ÜZEMELTETÉS (űr–Föld irány)

MŰHOLDAS MOZGÓ (űr–Föld irány) 5.208B 5.351A 5.353A

Műholdas Föld-kutatás

Állandóhelyű

Mozgó 5.343

5.341 5.351 5.354

1530–1535 MHz

ŰRBELI ÜZEMELTETÉS
(űr–Föld irány)

MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr–Föld irány) 5.208B 5.351A 5.353A 5.354

Műholdas Föld-kutatás

Állandóhelyű

Mozgó, a légi mozgó kivételével

5.341 5.351

340

1535–1559 MHz    MŰHOLDAS MOZGÓ (űr–Föld irány) 5.208B 5.351A

5.341 5.351 5.353A 5.354 5.355 5.356 5.357 5.357A 5.359 5.362A

1535–1559 MHz

MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr–Föld irány) 5.208B 5.351A 5.353A 5.354 5.356 5.357A

5.341 5.351 5.357

341

1559–1610 MHz    LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (űr–Föld irány) (űr–űr irány) 5.208B 5.328B 5.329A

5.341

1559–1610 MHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (űr–Föld irány) (űr–űr irány) 5.208B 5.328B 5.329A

5.341

342

1610–1610,6 MHz

MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld–űr irány) 5.351A

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.341 5.355 5.359 5.364 5.366 5.367 5.368 5.369 5.371 5.372

1610–1610,6 MHz

MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld–űr irány) 5.351A

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

MŰHOLDAS RÁDIÓMEGHATÁROZÁS
(Föld–űr irány)

5.341 5.364 5.366 5.367 5.368 5.370 5.372

1610–1610,6 MHz

MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld–űr irány) 5.351A

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

Műholdas rádiómeghatározás (Föld–űr irány)

5.341 5.355 5.359 5.364 5.366 5.367 5.368 5.369 5.372

1610–1610,6 MHz

MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld–űr irány) 5.351A

MŰHOLDAS (R) LÉGI MOZGÓ 5.367

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

Műholdas rádiómeghatározás (Föld–űr irány) 5.371

5.341 5.364 5.366 5.368 5.372

343

1610,6–1613,8 MHz

MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld–űr irány) 5.351A

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.149 5.341 5.355 5.359 5.364 5.366 5.367 5.368 5.369 5.371 5.372

1610,6–1613,8 MHz

MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld–űr irány) 5.351A

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

MŰHOLDAS RÁDIÓMEGHATÁROZÁS
(Föld–űr irány)

5.149 5.341 5.364 5.366 5.367 5.368 5.370 5.372

1610,6–1613,8 MHz

MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld–űr irány) 5.351A

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

Műholdas rádiómeghatározás (Föld–űr irány)

5.149 5.341 5.355 5.359 5.364 5.366 5.367 5.368 5.369 5.372

1610,6–1613,8 MHz

MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld–űr irány) 5.351A

MŰHOLDAS (R) LÉGI MOZGÓ 5.367

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

Műholdas rádiómeghatározás (Föld–űr irány) 5.371

5.149 5.341 5.364 5.366 5.368 5.372

344

1613,8–1626,5 MHz

MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld–űr irány) 5.351A

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

Műholdas mozgó (űr–Föld irány) 5.208B

5.341 5.355 5.359 5.364 5.365 5.366 5.367 5.368 5.369 5.371 5.372

1613,8–1626,5 MHz

MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld–űr irány) 5.351A

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

MŰHOLDAS RÁDIÓMEGHATÁROZÁS
(Föld–űr irány)

Műholdas mozgó (űr–Föld irány) 5.208B

5.341 5.364 5.365 5.366 5.367 5.368 5.370 5.372

1613,8–1626,5 MHz

MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld–űr irány) 5.351A

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

Műholdas mozgó (űr–Föld irány) 5.208B

Műholdas rádiómeghatározás (Föld–űr irány)

5.341 5.355 5.359 5.364 5.365 5.366 5.367 5.368 5.369 5.372

1613,8–1626,5 MHz

MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld–űr irány) 5.351A

MŰHOLDAS (R) LÉGI MOZGÓ 5.367

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

Műholdas mozgó (űr–Föld irány) 5.208B 5.365

Műholdas rádiómeghatározás (Föld–űr irány) 5.371

5.341 5.364 5.366 5.368 5.372

345

1626,5–1660 MHz    MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld–űr irány) 5.351A

5.341 5.351 5.353A 5.354 5.355 5.357A 5.359 5.362A 5.374 5.375 5.376

1626,5–1660 MHz

MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld–űr irány) 5.351A 5.353A 5.354 5.357A 5.374

5.341 5.351 5.375 5.376

346

1660–1660,5 MHz    MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld–űr irány) 5.351A

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

5.149 5.341 5.351 5.354 5.362A 5.376A

1660–1660,5 MHz

MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld–űr irány) 5.351A 5.354 5.376A

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

5.149 5.341 5.351

347

1660,5–1668 MHz    RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

ŰRKUTATÁS (passzív)

Állandóhelyű

Mozgó, a légi mozgó kivételével

5.149 5.341 5.379 5.379A

1660,5–1668 MHz

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

ŰRKUTATÁS (passzív)

Állandóhelyű

Mozgó, a légi mozgó kivételével

5.149 5.341 5.379A

348

1668–1668,4 MHz    MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld–űr irány) 5.351A 5.379B 5.379C

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

ŰRKUTATÁS (passzív)

Állandóhelyű

Mozgó, a légi mozgó kivételével

5.149 5.341 5.379 5.379A

1668–1668,4 MHz

MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld–űr irány) 5.351A 5.379B 5.379C

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

ŰRKUTATÁS (passzív)

Állandóhelyű

Mozgó, a légi mozgó kivételével

5.149 5.341 5.379A

349

1668,4–1670 MHz    METEOROLÓGIA

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld–űr irány) 5.351A 5.379B 5.379C

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

5.149 5.341 5.379D 5.379E

1668,4–1670 MHz

METEOROLÓGIA 5.379E

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld–űr irány) 5.351A 5.379B 5.379C

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

5.149 5.341 5.379D

350

1670–1675 MHz    METEOROLÓGIA

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr–Föld irány)

MOZGÓ

MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld–űr irány) 5.351A 5.379B

5.341 5.379D 5.379E 5.380A

1670–1675 MHz

METEOROLÓGIA 5.379E

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr–Föld irány)

MOZGÓ

MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld–űr irány) 5.351A 5.379B

5.341 5.379D 5.380A

351

1675–1690 MHz    METEOROLÓGIA

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr–Föld irány)

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

5.341

1675–1690 MHz

METEOROLÓGIA

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr–Föld irány)

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

5.341

352

1690–1700 MHz

METEOROLÓGIA

MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr–Föld irány)

Állandóhelyű

Mozgó, a légi mozgó kivételével

5.289 5.341 5.382

1690–1700 MHz

METEOROLÓGIA

MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr–Föld irány)

5.289 5.341 5.381

1690–1700 MHz

METEOROLÓGIA

MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr–Föld irány)

Állandóhelyű

Mozgó, a légi mozgó kivételével

5.289 5.341

353

1700–1710 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr–Föld irány)

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

5.289 5.341

1700–1710 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr–Föld irány)

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

5.289 5.341 5.384

1700–1710 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr–Föld irány)

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

5.289 5.341

354

1710–1930 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.384A 5.388A 5.388B

1710–1718,8 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.384A

5.341

355

 

1718,8–1722,2 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.384A

Rádiócsillagászat 5.385

5.149 5.341

356

5.149 5.341 5.385 5.386 5.387 5.388

1722,2–1930 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.384A 5.388A

5.341 5.388

357

1930–1970 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.388A 5.388B

5.388

1930–1970 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.388A 5.388B

Műholdas mozgó (Föld–űr irány)

5.388

1930–1970 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.388A 5.388B

5.388

1930–1970 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.388A

5.388

358

1970–1980 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.388A 5.388B

5.388

1970–1980 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.388A

5.388

359

1980–2010 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld–űr irány) 5.351A

5.388 5.389A 5.389B 5.389F

1980–2010 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld–űr irány) 5.351A

5.388 5.389A

360

2010–2025 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.388A 5.388B

5.388

2010–2025 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld–űr irány)

5.388 5.389C 5.389E

2010–2025 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.388A 5.388B

5.388

2010–2025 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.388A

5.388

361

2025–2110 MHz    ŰRBELI ÜZEMELTETÉS (Föld–űr irány) (űr–űr irány)

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (Föld–űr irány) (űr–űr irány)

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.391

ŰRKUTATÁS (Föld–űr irány) (űr–űr irány)

5.392

2025–2110 MHz

ŰRBELI ÜZEMELTETÉS
(Föld–űr irány) (űr–űr irány)

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (Föld–űr irány) (űr–űr irány)

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.391

ŰRKUTATÁS (Föld–űr irány) (űr–űr irány)

5.392

362

2110–2120 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.388A 5.388B

ŰRKUTATÁS (távoli űr) (Föld–űr irány)

5.388

2110–2120 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.388A

ŰRKUTATÁS (távoli űr)
(Föld–űr irány)

5.388

363

2120–2160 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.388A 5.388B

5.388

2120–2160 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.388A 5.388B

Műholdas mozgó (űr–Föld irány)

5.388

2120–2160 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.388A 5.388B

5.388

2120–2160 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.388A

5.388

364

2160–2170 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.388A 5.388B

5.388

2160–2170 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr–Föld irány)

5.388 5.389C 5.389E

2160–2170 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.388A 5.388B

5.388

2160–2170 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.388A

5.388

365

2170–2200 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

MŰHOLDAS MOZGÓ (űr–Föld irány) 5.351A

5.388 5.389A 5.389F

2170–2200 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr–Föld irány) 5.351A

5.388 5.389A

366

2200–2290 MHz    ŰRBELI ÜZEMELTETÉS (űr–Föld irány) (űr–űr irány)

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (űr–Föld irány) (űr–űr irány)

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.391

ŰRKUTATÁS (űr–Föld irány) (űr–űr irány)

5.392

2200–2290 MHz

ŰRBELI ÜZEMELTETÉS
(űr–Föld irány) (űr–űr irány)

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (űr–Föld irány) (űr–űr irány)

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.391

ŰRKUTATÁS (űr–Föld irány) (űr–űr irány)

5.392

367

2290–2300 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

ŰRKUTATÁS (távoli űr) (űr–Föld irány)

2290–2300 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

ŰRKUTATÁS (távoli űr)
(űr–Föld irány)

368

2300–2450 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.384A

Amatőr

Rádiólokáció

5.150 5.282 5.395

2300–2450 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.384A

RÁDIÓLOKÁCIÓ

Amatőr

5.150 5.282 5.393 5.394 5.396

2300–2450 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.384A

Amatőr

Rádiólokáció

5.150 5.282

369

2450–2483,5 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

Rádiólokáció

5.150

2450–2483,5 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

RÁDIÓLOKÁCIÓ

5.150

2450–2483,5 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

Rádiólokáció

5.150

370

2483,5–2500 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr–Föld irány) 5.351A

MŰHOLDAS RÁDIÓMEGHATÁROZÁS
(űr–Föld irány) 5.398

Rádiólokáció 5.398A

5.150 5.399 5.401 5.402

2483,5–2500 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr–Föld irány) 5.351A

RÁDIÓLOKÁCIÓ

MŰHOLDAS RÁDIÓMEGHATÁROZÁS
(űr–Föld irány) 5.398

5.150 5.402

2483,5–2500 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr–Föld irány) 5.351A

RÁDIÓLOKÁCIÓ

MŰHOLDAS RÁDIÓMEGHATÁROZÁS
(űr–Föld irány) 5.398

5.150 5.401 5.402

2483,5–2500 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr–Föld irány) 5.351A

MŰHOLDAS RÁDIÓMEGHATÁROZÁS
(űr–Föld irány) 5.398 5.399

Rádiólokáció

5.150 5.402

371

2500–2520 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.410

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.384A

5.412

2500–2520 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.410

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány) 5.415

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.384A

2500–2520 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.410

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány) 5.415

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.384A

MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr–Föld irány) 5.351A 5.407 5.414 5.414A

5.404 5.415A

2500–2520 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.410

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.384A

372

2520–2655 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.410

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.384A

MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS 5.413 5.416

2520–2655 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.410

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány) 5.415

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.384A

MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS 5.413 5.416

2520–2535 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.410

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány) 5.415

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.384A

MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS 5.413 5.416

5.403 5.414A 5.415A

2520–2640 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.410

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.384A

MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS 5.413 5.416 5.418B 5.418C

373

 

 

2535–2655 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.410

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.384A

MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS 5.413 5.416

 

374

5.339 5.412 5.418B 5.418C

5.339 5.418B 5.418C

5.339 5.418 5.418A 5.418B 5.418C

2640–2655 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.410

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.384A

MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS 5.413 5.416 5.418B 5.418C

Műholdas Föld-kutatás (passzív)

Űrkutatás (passzív)

5.339

375

2655–2670 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.410

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.384A

MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS 5.208B 5.413 5.416

Műholdas Föld-kutatás (passzív)

Rádiócsillagászat

Űrkutatás (passzív)

5.149 5.412

2655–2670 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.410

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány) (űr–Föld irány) 5.415

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.384A

MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS 5.413 5.416

Műholdas Föld-kutatás (passzív)

Rádiócsillagászat

Űrkutatás (passzív)

5.149 5.208B

2655–2670 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.410

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány) 5.415

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.384A

MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS 5.208B 5.413 5.416

Műholdas Föld-kutatás (passzív)

Rádiócsillagászat

Űrkutatás (passzív)

5.149 5.420

2655–2670 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.410

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.384A

MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS 5.208B 5.413 5.416

Műholdas Föld-kutatás (passzív)

Rádiócsillagászat

Űrkutatás (passzív)

5.149

376

2670–2690 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.410

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.384A

Műholdas Föld-kutatás (passzív)

Rádiócsillagászat

Űrkutatás (passzív)

5.149 5.412

2670–2690 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.410

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány) (űr–Föld irány) 5.208B 5.415

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.384A

Műholdas Föld-kutatás (passzív)

Rádiócsillagászat

Űrkutatás (passzív)

5.149

2670–2690 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.410

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány) 5.415

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.384A

MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld–űr irány) 5.351A 5.419

Műholdas Föld-kutatás (passzív)

Rádiócsillagászat

Űrkutatás (passzív)

5.149

2670–2690 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.410

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.384A

Műholdas Föld-kutatás (passzív)

Rádiócsillagászat

Űrkutatás (passzív)

5.149

377

2690–2700 MHz    MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

ŰRKUTATÁS (passzív)

5.340 5.422

2690–2700 MHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

ŰRKUTATÁS (passzív)

5.340

378

2700–2900 MHz    LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.337

Rádiólokáció

5.423 5.424

2700–2900 MHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.337

Rádiólokáció

5.423

379

2900–3100 MHz    RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.424A

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.426

5.425 5.427

2900–3100 MHz

RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.424A

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.426

5.425 5.427

380

3100–3300 MHz    RÁDIÓLOKÁCIÓ

Műholdas Föld-kutatás (aktív)

Űrkutatás (aktív)

5.149 5.428

3100–3300 MHz

RÁDIÓLOKÁCIÓ

Műholdas Föld-kutatás (aktív)

Űrkutatás (aktív)

5.149

381

3300–3400 MHz

RÁDIÓLOKÁCIÓ

5.149 5.429 5.429A 5.429B 5.430

3300–3400 MHz

RÁDIÓLOKÁCIÓ

Amatőr

Állandóhelyű

Mozgó

5.149 5.429C 5.429D

3300–3400 MHz

RÁDIÓLOKÁCIÓ

Amatőr

5.149 5.429 5.429E 5.429F

3300–3400 MHz

RÁDIÓLOKÁCIÓ

5.149

382

3400–3600 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány)

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.430A

Rádiólokáció

3400–3500 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány)

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.431A 5.431B

Amatőr

Rádiólokáció 5.433

5.282

3400–3500 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány)

Amatőr

Mozgó 5.432 5.432B

Rádiólokáció 5.433

5.282 5.432A

3400–3600 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány)

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.430A

Rádiólokáció

383

5.431

3500–3600 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány)

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.431B

Rádiólokáció 5.433

3500–3600 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány)

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.433A

Rádiólokáció 5.433

 

384

3600–4200 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány)

Mozgó

3600–3700 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány)

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.434

Rádiólokáció 5.433

3600–3700 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány)

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

Rádiólokáció

5.435

3600–4200 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány)

Mozgó

385

 

3700–4200 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány)

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

 

386

4200–4400 MHz    (R) LÉGI MOZGÓ 5.436

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.438

5.437 5.439 5.440

4200–4400 MHz

(R) LÉGI MOZGÓ 5.436

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.438

5.437 5.440

387

4400–4500 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.440A

4400–4500 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

388

4500–4800 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány) 5.441

MOZGÓ 5.440A

4500–4800 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány) 5.441

MOZGÓ

389

4800–4990 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.440A 5.441A 5.441B 5.442

Rádiócsillagászat

4800–4825 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

Rádiócsillagászat

390

 

4825–4835 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.442

Rádiócsillagászat

5.149

391

 

4835–4950 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

Rádiócsillagászat

392

5.149 5.339 5.443

4950–4990 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.442

Műholdas Föld-kutatás (passzív)

Rádiócsillagászat

Űrkutatás (passzív)

5.149 5.339

393

4990–5000 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

Űrkutatás (passzív)

5.149

4990–5000 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

Űrkutatás (passzív)

5.149

394

5000–5010 MHz    MŰHOLDAS (R) LÉGI MOZGÓ 5.443AA

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (Föld–űr irány)

5000–5010 MHz

MŰHOLDAS (R) LÉGI MOZGÓ 5.443AA

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (Föld–űr irány)

395

5010–5030 MHz    MŰHOLDAS (R) LÉGI MOZGÓ 5.443AA

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (űr–Föld irány) (űr–űr irány) 5.328B 5.443B

5010–5030 MHz

MŰHOLDAS (R) LÉGI MOZGÓ 5.443AA

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (űr–Föld irány) (űr–űr irány) 5.328B 5.443B

396

5030–5091 MHz    (R) LÉGI MOZGÓ 5.443C

MŰHOLDAS (R) LÉGI MOZGÓ 5.443D

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.444

5030–5091 MHz

(R) LÉGI MOZGÓ 5.443C

MŰHOLDAS (R) LÉGI MOZGÓ 5.443D

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.444

397

5091–5150 MHz    MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány) 5.444A

LÉGI MOZGÓ 5.444B

MŰHOLDAS (R) LÉGI MOZGÓ 5.443AA

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.444

5091–5150 MHz

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány) 5.444A

LÉGI MOZGÓ 5.444B

MŰHOLDAS (R) LÉGI MOZGÓ 5.443AA

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.444

398

5150–5250 MHz    MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány) 5.447A

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.446A 5.446B

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5150–5216 MHz

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány) 5.447A
(űr–Föld irány) 5.447B

LÉGI MOZGÓ 5.446C

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.446A 5.446B

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

Műholdas rádiómeghatározás (űr–Föld irány) 5.446

5.447C

399

5.446 5.446C 5.447 5.447B 5.447C

5216–5250 MHz

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány) 5.447A 5.447C

LÉGI MOZGÓ 5.446C

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.446A 5.446B

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

400

5250–5255 MHz    MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.446A 5.447F

RÁDIÓLOKÁCIÓ

ŰRKUTATÁS 5.447D

5.447E 5.448 5.448A

5250–5255 MHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.446A 5.447F

RÁDIÓLOKÁCIÓ

ŰRKUTATÁS 5.447D

5.448A

401

5255–5350 MHz    MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.446A 5.447F

RÁDIÓLOKÁCIÓ

ŰRKUTATÁS (aktív)

5.447E 5.448 5.448A

5255–5350 MHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.446A 5.447F

RÁDIÓLOKÁCIÓ

ŰRKUTATÁS (aktív)

5.448A

402

5350–5460 MHz    MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív) 5.448B

RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.448D

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.449

ŰRKUTATÁS (aktív) 5.448C

5350–5460 MHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív) 5.448B

RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.448D

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.449

ŰRKUTATÁS (aktív) 5.448C

403

5460–5470 MHz    MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)

RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.448D

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.449

ŰRKUTATÁS (aktív)

5.448B

5460–5470 MHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)

RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.448D

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.449

ŰRKUTATÁS (aktív)

5.448B

404

5470–5570 MHz    MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.446A 5.450A

RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.450B

TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

ŰRKUTATÁS (aktív)

5.448B 5.450 5.451

5470–5570 MHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.446A 5.450A

RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.450B

TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

ŰRKUTATÁS (aktív)

5.448B

405

5570–5650 MHz    MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.446A 5.450A

RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.450B

TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.450 5.451 5.452

5570–5650 MHz

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.446A 5.450A

RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.450B 5.452

TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

406

5650–5725 MHz    MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.446A 5.450A

RÁDIÓLOKÁCIÓ

Amatőr

Űrkutatás (távoli űr)

5650–5670 MHz

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.446A 5.450A

RÁDIÓLOKÁCIÓ

Amatőr

Űrkutatás (távoli űr)

5.282

407

5.282 5.451 5.453 5.454 5.455

5670–5725 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.455

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.446A 5.450A

RÁDIÓLOKÁCIÓ

Amatőr

Űrkutatás (távoli űr)

408

5725–5830 MHz

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány)

RÁDIÓLOKÁCIÓ

Amatőr

5.150 5.451 5.453 5.455

5725–5830 MHz

RÁDIÓLOKÁCIÓ

Amatőr

5.150 5.453 5.455

5725–5830 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.455

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány)

RÁDIÓLOKÁCIÓ

Amatőr

5.150

409

5830–5850 MHz

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány)

RÁDIÓLOKÁCIÓ

Amatőr

Műholdas amatőr (űr–Föld irány)

5.150 5.451 5.453 5.455

5830–5850 MHz

RÁDIÓLOKÁCIÓ

Amatőr

Műholdas amatőr (űr–Föld irány)

5.150 5.453 5.455

5830–5850 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.455

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány)

RÁDIÓLOKÁCIÓ

Amatőr

Műholdas amatőr (űr–Föld irány)

5.150

410

5850–5925 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány)

MOZGÓ

5.150

5850–5925 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány)

MOZGÓ

Amatőr

Rádiólokáció

5.150

5850–5925 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány)

MOZGÓ

Rádiólokáció

5.150

5850–5925 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány)

MOZGÓ

5.150

411

5925–6700 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ 5.457

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány) 5.457A 5.457B

MOZGÓ 5.457C

5.149 5.440 5.458

5925–6700 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány) 5.457A

MOZGÓ

5.149 5.440 5.458

412

6700–7075 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány) (űr–Föld irány) 5.441

MOZGÓ

5.458 5.458A 5.458B

6700–7075 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány) (űr–Föld irány) 5.441 5.458A 5.458B

MOZGÓ

5.458

413

7075–7145 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

5.458 5.459

7075–7145 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

5.458

414

7145–7190 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

ŰRKUTATÁS (távoli űr) (Föld–űr irány)

5.458 5.459

7145–7190 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

ŰRKUTATÁS (távoli űr) (Föld–űr irány)

5.458

415

7190–7235 MHz    MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (Föld–űr irány) 5.460A 5.460B

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

ŰRKUTATÁS (Föld–űr irány) 5.460

5.458 5.459

7190–7235 MHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (Föld–űr irány) 5.460A 5.460B

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

ŰRKUTATÁS (Föld–űr irány) 5.460

5.458

416

7235–7250 MHz    MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (Föld–űr irány) 5.460A

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

5.458

7235–7250 MHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (Föld–űr irány) 5.460A

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

5.458

417

7250–7300 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány)

MOZGÓ

5.461

7250–7300 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány)

MOZGÓ

MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr–Föld irány) 5.461

418

7300–7375 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány)

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

5.461

7300–7375 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány)

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr–Föld irány) 5.461

419

7375–7450 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány)

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

MŰHOLDAS TENGERI MOZGÓ (űr–Föld irány) 5.461AA 5.461AB

7375–7450 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány)

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

MŰHOLDAS TENGERI MOZGÓ (űr–Föld irány) 5.461AA 5.461AB

420

7450–7550 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány)

MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr–Föld irány)

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

MŰHOLDAS TENGERI MOZGÓ (űr–Föld irány) 5.461AA 5.461AB

5.461A

7450–7550 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány)

MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr–Föld irány) 5.461A

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

MŰHOLDAS TENGERI MOZGÓ (űr–Föld irány) 5.461AA 5.461AB

421

7550–7750 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány)

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

MŰHOLDAS TENGERI MOZGÓ (űr–Föld irány) 5.461AA 5.461AB

7550–7750 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány)

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

MŰHOLDAS TENGERI MOZGÓ (űr–Föld irány) 5.461AA 5.461AB

422

7750–7900 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr–Föld irány) 5.461B

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

7750–7900 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr–Föld irány) 5.461B

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

423

7900–8025 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány)

MOZGÓ

5.461

7900–8025 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány)

MOZGÓ

MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld–űr irány) 5.461

424

8025–8175 MHz    MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (űr–Föld irány)

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány)

MOZGÓ 5.463

5.462A

8025–8175 MHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (űr–Föld irány) 5.462A

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány)

MOZGÓ 5.463

425

8175–8215 MHz    MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (űr–Föld irány)

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány)

MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (Föld–űr irány)

MOZGÓ 5.463

5.462A

8175–8215 MHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (űr–Föld irány) 5.462A

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány)

MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (Föld–űr irány)

MOZGÓ 5.463

426

8215–8400 MHz    MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (űr–Föld irány)

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány)

MOZGÓ 5.463

5.462A

8215–8400 MHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (űr–Föld irány) 5.462A

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány)

MOZGÓ 5.463

427

8400–8500 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

ŰRKUTATÁS (űr–Föld irány) 5.465 5.466

8400–8500 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

ŰRKUTATÁS (űr–Föld irány) 5.465

428

8500–8550 MHz    RÁDIÓLOKÁCIÓ

5.468 5.469

8500–8550 MHz

FÖLDI MOZGÓ

RÁDIÓLOKÁCIÓ

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.469

429

8550–8650 MHz    MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)

RÁDIÓLOKÁCIÓ

ŰRKUTATÁS (aktív)

5.468 5.469 5.469A

8550–8650 MHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)

FÖLDI MOZGÓ

RÁDIÓLOKÁCIÓ

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

ŰRKUTATÁS (aktív)

5.469 5.469A

430

8650–8750 MHz    RÁDIÓLOKÁCIÓ

5.468 5.469

8650–8750 MHz

FÖLDI MOZGÓ

RÁDIÓLOKÁCIÓ

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.469

431

8750–8850 MHz    RÁDIÓLOKÁCIÓ

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.470

5.471

8750–8850 MHz

RÁDIÓLOKÁCIÓ

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.470

432

8850–9000 MHz    RÁDIÓLOKÁCIÓ

TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.472

5.473

8850–9000 MHz

RÁDIÓLOKÁCIÓ

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.473

433

9000–9200 MHz    RÁDIÓLOKÁCIÓ

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.337

5.471 5.473A

9000–9200 MHz

RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.473A

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.337

434

9200–9300 MHz    MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív) 5.474A 5.474B 5.474C

RÁDIÓLOKÁCIÓ

TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.472

5.473 5.474 5.474D

9200–9300 MHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív) 5.474A 5.474B 5.474C 5.474D

RÁDIÓLOKÁCIÓ

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.473

5.474

435

9300–9500 MHz    MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)

RÁDIÓLOKÁCIÓ

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

ŰRKUTATÁS (aktív)

5.427 5.474 5.475 5.475A 5.475B 5.476A

9300–9500 MHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)

RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.475B

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.475

ŰRKUTATÁS (aktív)

5.427 5.474 5.475A 5.476A

436

9500–9800 MHz    MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)

RÁDIÓLOKÁCIÓ

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

ŰRKUTATÁS (aktív)

5.476A

9500–9800 MHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)

RÁDIÓLOKÁCIÓ

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

ŰRKUTATÁS (aktív)

5.476A

437

9800–9900 MHz    RÁDIÓLOKÁCIÓ

Műholdas Föld-kutatás (aktív)

Állandóhelyű

Űrkutatás (aktív)

5.477 5.478 5.478A 5.478B

9800–9900 MHz

RÁDIÓLOKÁCIÓ

Műholdas Föld-kutatás (aktív)

Állandóhelyű

Űrkutatás (aktív)

5.478A 5.478B

438

9900–10 000 MHz    MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív) 5.474A 5.474B 5.474C

RÁDIÓLOKÁCIÓ

Állandóhelyű

9900–9975 MHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív) 5.474A 5.474B 5.474C 5.474D

RÁDIÓLOKÁCIÓ

Állandóhelyű

439

5.474D 5.477 5.478 5.479

9975–10 000 MHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív) 5.474A 5.474B 5.474C 5.474D

RÁDIÓLOKÁCIÓ

Állandóhelyű

Műholdas meteorológia 5.479

440

10–10,4 GHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív) 5.474A 5.474B 5.474C

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

RÁDIÓLOKÁCIÓ

Amatőr

10–10,4 GHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív) 5.474A 5.474B 5.474C

RÁDIÓLOKÁCIÓ

Amatőr

10–10,4 GHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív) 5.474A 5.474B 5.474C

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

RÁDIÓLOKÁCIÓ

Amatőr

10–10,025 GHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív) 5.474A 5.474B 5.474C 5.474D

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

RÁDIÓLOKÁCIÓ

Amatőr

Műholdas meteorológia 5.479

441

5.474D 5.479

5.474D 5.479 5.480

5.474D 5.479

10,025–10,4 GHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív) 5.474A 5.474B 5.474C 5.474D

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

RÁDIÓLOKÁCIÓ

Amatőr

442

10,4–10,45 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

RÁDIÓLOKÁCIÓ

Amatőr

10,4–10,45 GHz

RÁDIÓLOKÁCIÓ

Amatőr

5.480

10,4–10,45 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

RÁDIÓLOKÁCIÓ

Amatőr

10,4–10,45 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

RÁDIÓLOKÁCIÓ

Amatőr

443

10,45–10,5 GHz    RÁDIÓLOKÁCIÓ

Amatőr

Műholdas amatőr

5.481

10,45–10,5 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

RÁDIÓLOKÁCIÓ

Amatőr

Műholdas amatőr

5.481

444

10,5–10,55 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

Rádiólokáció

10,5–10,55 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

RÁDIÓLOKÁCIÓ

10,5–10,55 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

Rádiólokáció

445

10,55–10,6 GHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

Rádiólokáció

10,55–10,6 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

Rádiólokáció

446

10,6–10,68 GHz    MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

ŰRKUTATÁS (passzív)

Rádiólokáció

5.149 5.482 5.482A

10,6–10,68 GHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

ŰRKUTATÁS (passzív)

Rádiólokáció

5.149 5.482 5.482A

447

10,68–10,7 GHz    MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

ŰRKUTATÁS (passzív)

5.340 5.483

10,68–10,7 GHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

ŰRKUTATÁS (passzív)

5.340

448

10,7–10,95 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány) 5.441
(Föld–űr irány) 5.484

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

10,7–10,95 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány) 5.441

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

10,7–10,95 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány) 5.441
(Föld–űr irány) 5.484

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

449

10,95–11,2 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány) 5.484A 5.484B
(Föld–űr irány) 5.484

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

10,95–11,2 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány) 5.484A 5.484B

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

10,95–11,2 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány) 5.484A 5.484B
(Föld–űr irány) 5.484

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

450

11,2–11,45 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány) 5.441
(Föld–űr irány) 5.484

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

11,2–11,45 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány) 5.441

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

11,2–11,45 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány) 5.441
(Föld–űr irány) 5.484

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

451

11,45–11,7 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány) 5.484A 5.484B
(Föld–űr irány) 5.484

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

11,45–11,7 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány) 5.484A 5.484B

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

11,45–11,7 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány) 5.484A 5.484B
(Föld–űr irány) 5.484

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

452

11,7–12,5 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

MŰSORSZÓRÁS

MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS 5.492

11,7–12,1 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.486

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány) 5.484A 5.484B 5.488

Mozgó, a légi mozgó kivételével

5.485

11,7–12,2 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

MŰSORSZÓRÁS

MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS 5.492

11,7–12,5 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány) 5.487A

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

MŰSORSZÓRÁS

MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS 5.492

453

 

12,1–12,2 GHz

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány) 5.484A 5.484B 5.488

5.485 5.489

5.487 5.487A

 

454

5.487 5.487A

12,2–12,7 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

MŰSORSZÓRÁS

MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS 5.492

12,2–12,5 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány) 5.484B

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

MŰSORSZÓRÁS

5.487 5.484A

5.487

455

12,5–12,75 GHz

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány) 5.484A 5.484B
(Föld–űr irány)

5.487A 5.488 5.490

12,5–12,75 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány) 5.484A 5.484B

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS 5.493

12,5–12,75 GHz

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány) 5.484A 5.484B 5.496
(Föld–űr irány)

456

5.494 5.495 5.496

12,7–12,75 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány)

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

 

 

457

12,75–13,25 GHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány) 5.441

MOZGÓ

Űrkutatás (távoli űr) (űr–Föld irány)

12,75–13,25 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány) 5.441

MOZGÓ

Űrkutatás (távoli űr)
(űr–Föld irány)

458

13,25–13,4 GHz    MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.497

ŰRKUTATÁS (aktív)

5.498A 5.499

13,25–13,4 GHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.497

ŰRKUTATÁS (aktív)

5.498A

459

13,4–13,65 GHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány) 5.499A 5.499B

RÁDIÓLOKÁCIÓ

ŰRKUTATÁS 5.499C 5.499D

Műholdas hiteles frekvencia és órajel (Föld–űr irány)

5.499 5.499E 5.500 5.501 5.501B

13,4–13,65 GHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)

RÁDIÓLOKÁCIÓ

ŰRKUTATÁS 5.499C 5.499D

Műholdas hiteles frekvencia és órajel (Föld–űr irány)

5.499 5.500 5.501 5.501B

13,4–13,65 GHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány) 5.499A 5.499B

RÁDIÓLOKÁCIÓ

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.501

ŰRKUTATÁS 5.499C 5.499D

Műholdas hiteles frekvencia és órajel (Föld–űr irány)

5.499E 5.501B

460

13,65–13,75 GHz    MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)

RÁDIÓLOKÁCIÓ

ŰRKUTATÁS 5.501A

Műholdas hiteles frekvencia és órajel (Föld–űr irány)

5.499 5.500 5.501 5.501B

13,65–13,75 GHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)

RÁDIÓLOKÁCIÓ

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.501

ŰRKUTATÁS 5.501A

Műholdas hiteles frekvencia és órajel (Föld–űr irány)

5.501B

461

13,75–14 GHz    MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány) 5.484A

RÁDIÓLOKÁCIÓ

Műholdas Föld-kutatás

Műholdas hiteles frekvencia és órajel (Föld–űr irány)

Űrkutatás

5.499 5.500 5.501 5.502 5.503

13,75–14 GHz

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány) 5.484A

RÁDIÓLOKÁCIÓ

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.501

Műholdas Föld-kutatás

Műholdas hiteles frekvencia és órajel (Föld–űr irány)

Űrkutatás

5.502 5.503

462

14–14,25 GHz    MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány) 5.457A 5.457B 5.484A 5.484B 5.506 5.506B

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.504

Műholdas mozgó (Föld–űr irány) 5.504B 5.504C 5.506A

Űrkutatás

5.504A 5.505

14–14,25 GHz

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány) 5.457A 5.484A 5.484B 5.506 5.506B

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.504

Műholdas mozgó (Föld–űr irány) 5.504B 5.504C 5.506A

Űrkutatás

5.504A

463

14,25–14,3 GHz    MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány) 5.457A 5.457B 5.484A 5.484B 5.506 5.506B

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.504

Műholdas mozgó (Föld–űr irány) 5.504B 5.506A 5.508A

Űrkutatás

5.504A 5.505 5.508

14,25–14,3 GHz

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány) 5.457A 5.484A 5.484B 5.506 5.506B

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.504

Műholdas mozgó (Föld–űr irány) 5.504B 5.506A 5.508A

Űrkutatás

5.504A

464

14,3–14,4 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány) 5.457A 5.457B 5.484A 5.484B 5.506 5.506B

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

Műholdas mozgó (Föld–űr irány) 5.504B 5.506A 5.509A

Műholdas rádiónavigáció

5.504A

14,3–14,4 GHz

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány) 5.457A 5.484A 5.484B 5.506 5.506B

Műholdas mozgó (Föld–űr irány) 5.506A

Műholdas rádiónavigáció

5.504A

14,3–14,4 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány) 5.457A 5.484A 5.484B 5.506 5.506B

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

Műholdas mozgó (Föld–űr irány) 5.504B 5.506A 5.509A

Műholdas rádiónavigáció

5.504A

14,3–14,4 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány) 5.457A 5.484A 5.484B 5.506 5.506B

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

Műholdas mozgó (Föld–űr irány) 5.504B 5.506A 5.509A

Műholdas rádiónavigáció

5.504A

465

14,4–14,47 GHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány) 5.457A 5.457B 5.484A 5.484B 5.506 5.506B

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

Műholdas mozgó (Föld–űr irány) 5.504B 5.506A 5.509A

Űrkutatás (űr–Föld irány)