nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
36/2015. (XI. 19.) IM rendelet
a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 10/2015. (V. 29.) IM rendelet módosításáról
2015-11-20
2015-11-21
1

36/2015. (XI. 19.) IM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 10/2015. (V. 29.) IM rendelet módosításáról1

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 9. alpontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 10/2015. (V. 29.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § A miniszter felelősségi körébe tartozó feladatok ellátásához szükséges nyomdai, lap- és könyvkiadási tevékenységet, ideértve a magyar kulturális értékek megőrzése és fejlesztése ügyével összefüggő feladatokkal megbízott miniszterelnöki megbízott tevékenységével összefüggő nyomdai, lap- és könyvkiadási tevékenységeket is, valamint a Nemzeti Könyvtár kiadványsorozat kiadásával és értékesítésével összefüggő feladatokat a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft., a fordítási tevékenységet az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. végzi.”

2. § Az IM rendelet a következő 15. §-sal egészül ki:

„15. § E rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat F:9 és F:11 mezői a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2012. október 25-i 2012/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 13. cikkének való megfelelést szolgálják.”

3. § Az IM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat

a) F:9 mezőjében a „polgári és büntető peres eljárásokban” szövegrész helyébe a „polgári és büntető eljárásokban” szöveg;

b) F:11 mezőjében a „bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló törvény alapján” szövegrész helyébe a „bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló törvény, valamint az áldozatsegítő támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 1/2006. (I. 6.) IM rendelet alapján” szöveg

lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!