nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
36/2015. (XI. 19.) NFM utasítás
a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról
2015-11-21
infinity
2

36/2015. (XI. 19.) NFM utasítás

a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (1) bekezdés d) pontjában, valamint 73. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva a következő utasítást adom ki:

1. § A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (a továbbiakban: NFH) Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ) a Mellékletben foglaltak szerint határozom meg.

2. § Az SZMSZ-t az NFH honlapján is közzé kell tenni.

3. § (1) Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

(2)1

Melléklet a 36/2015. (XI. 19.) NFM utasításhoz

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Szervezeti és Működési Szabályzata

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jogállása és alapadatai

1. § A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság központi hivatal, amely a fogyasztóvédelemért felelős nemzeti fejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alatt áll.

2. § Az NFH alapadatai a következők:

a) megnevezése: Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság;

b) rövidített elnevezés: NFH;

c) megnevezése angol nyelven: Hungarian Authority for Consumer Protection;

d) rövidített angol elnevezés: HACP;

e) megnevezése német nyelven: Ungarisches Amt für Verbraucherschutz;

f) rövidített német elnevezés: UAV;

g) megnevezése francia nyelven: Autorité Hongroise pour la Protection des Consommateurs;

h) rövidített francia elnevezés: AHPC;

j) hatályos alapító okirat kelte: 2015. október 21.;

k) hatályos alapító okirat száma: ISZF/21225-5/2015-NFM.;

l) székhelye: 1088 Budapest, József krt. 6.;

m) postacíme: 1428 Budapest, Pf. 20;

n) számlaszáma: MÁK 10032000-01494879-00000000;

o) adószáma: 15307389-2-42;

p) statisztikai számjele: 15307389 8413 312 01;

q) szektor: 1051;

r) törzskönyvi azonosítószám: 307387;

s) államháztartási egyedi azonosító szám: 038896;

t) szakágazati besorolása: 841318 Gazdasági, kereskedelmi, munkaügyi igazgatás;

u) az alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti besorolása:

013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés;

041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása;

041170 Műszaki vizsgálat, elemzés;

084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok központi igazgatása és szabályozása;

095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés.

3. § (1) Az állami feladatként ellátott alaptevékenységek forrásai a költségvetési támogatás és a működési bevételek.

(2) Az NFH többletteljesítmény-mutatóinak teljesítéséért a főigazgató felelős, melyet célfeladatként az NFH szervezetére vonatkoztatva ad ki.

(3) A feladatmutatók teljesítését minden szervezeti egység vezetője köteles figyelemmel kísérni és a főigazgató által megszabott határidőre a teljesítésről beszámolni.

(4) A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos előírásokat és feltételeket az NFH számlarendjét és számviteli politikáját tartalmazó főigazgatói utasítások szabályozzák.

4. § (1) Az NFH a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: NFM) költségvetési fejezetében önálló címként felvett központi költségvetési szerv, amely saját előirányzatai, bevételei és a miniszter által hozzárendelt előirányzatok felett teljes jogosultsággal rendelkezik.

(2) Az NFH élén a főigazgató áll, aki vezetőként önállóan gyakorolja a hatóság tevékenységével összefüggő feladat- és hatásköröket.

(3) Az NFH-t gazdasági ügyekben a gazdasági vezető képviseli. Ezen jogköröket esetenként írásban átruházhatja megfelelő végzettségű és szakképzettségű vezetők, illetve kormánytisztviselők részére. A helyettesítés a kiadmányozási jog gyakorlására nem terjed ki.

Az NFH tevékenysége

5. § (1) Az NFH feladatai:

a) véleményezi a fogyasztókat érintő jogszabálytervezeteket megkeresés alapján, szükség szerint javaslatot tesz a fogyasztókat érintő jogszabályok módosítására;

b) részt vesz a fogyasztóvédelmi politika kidolgozásában, figyelemmel kíséri és elemzi a fogyasztóvédelmi politika érvényesülését;

c) együttműködési megállapodás alapján együttműködik a fogyasztóvédelmi tevékenységet ellátó más állami szervekkel;

d) szakmai segítséget nyújt a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezetek tevékenységéhez és a fogyasztók oktatásához;

e) a fogyasztói jogokat ismertető kiadványokat jelentet meg;

f) termék-összehasonlító vizsgálatokat végez, végeztet, és közzéteszi azok eredményét;

g) módszertani segédanyagokat készít a helyi önkormányzatok fogyasztóvédelmi tevékenységének elősegítése és egységessége érdekében;

h) részt vesz a fogyasztóvédelmi oktatással kapcsolatos feladatok ellátásában;

i) összekötő hivatalként végzi a fogyasztóvédelmi hatóságok együttműködéséről szóló 2004. október 27-i 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásának Magyarországon történő összehangolását, hatáskörrel rendelkező hatóságként végzi a rendelet 6–9. cikke szerinti megkeresések küldését és fogadását;

j) Magyarország részéről részt vesz a Nemzetközi Fogyasztóvédelmi Végrehajtó Hálózat (ICPEN) munkájában;

k) szakértői véleményt készít, illetve vizsgáló laboratóriumaiban vizsgálatot végez;

l) a tisztességtelen általános szerződési feltételek kapcsán közérdekű keresetet indít;

m) pert indíthat a fogyasztók polgári jogi igényeinek érvényesítése iránt;

n) működteti a Központi Piacfelügyeleti Információs Rendszert (a továbbiakban: KPIR);

o) Magyarország részéről részt vesz a termékbiztonsággal kapcsolatos ügyekben illetékes piacfelügyeleti hatóságok európai hálózatában, az Európai Termékbiztonsági Hálózatban;

p) működteti a Közösségi Gyors Tájékoztatási Rendszert (RAPEX), melynek célja a tagállamok közötti gyors információcsere súlyos veszély esetén (Magyarország az NFH-n keresztül kapcsolódik a rendszerhez);

q) ellátja a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 23. cikk (1) bekezdése alapján kialakított elektronikus archiválást és információcserét biztosító rendszer (Information and Communication System for Market Surveillance, ICSMS) nemzeti kapcsolattartói feladatait;

r) ellátja a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvényből adódó feladatokat;

s) az Európai Fogyasztói Központok Hálózatának nemzeti tagjaként működteti a hazai Európai Fogyasztói Központot;

t) ellátja a fogyasztóvédelmi referensképzéssel összefüggő hatósági feladatokat;

u) támogatja az önkormányzati tanácsadó irodák működését;

v) prevenciós, figyelemfelhívó és tájékoztatási jellegű feladatokat lát el a fenntartható és egészségtudatos fogyasztási szokások kialakítása érdekében;

w) ellátja a „Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása” című fejezeti kezelésű előirányzatból finanszírozott támogatások szakmai és pénzügyi kezelői feladatait, részt vesz az NFM által kiírásra kerülő Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása (FV kódjelű) pályázat eredményes lebonyolításában a pályázat előkészítésétől a pályázat lezárásáig;

x) ellátja az olyan oktatással és képzéssel összefüggő feladatokat, amelyek nem adnak hivatalosan elismert oklevelet, diplomát, a felnőttképzési törvény szerint szakmai képzésnek minősülnek, ugyanakkor korábban megszerzett szakképesítéssel betöltött foglalkozás, munkakör eredményesebb, magasabb szintű ellátásához szükséges kompetenciát nyújtanak;

y) ellátja az elsősorban felnőtteknek ajánlott és tartott, olyan oktatással és képzéssel összefüggő feladatokat, amelyek nem adnak hivatalosan elismert oklevelet, diplomát, és a felnőttképzési törvény szerint általános, illetve szakmai képzésnek minősülnek;

z) ellátja mindazon feladatokat, amelyeket egyéb jogszabályok a hatáskörébe utalnak.

(2) Az NFH a miniszterrel közreműködve szakmai támogatást nyújt a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivataloknak, valamint koordinálja a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalokat az alábbi fogyasztóvédelmi hatósági feladatok elvégzése tekintetében:

a) a termékbiztonság ellenőrzésével összefüggő piacfelügyeleti tevékenység;

b) az áruk forgalmazására és a szolgáltatások nyújtására vonatkozó jogszabályok megtartásának ellenőrzése;

c) külön jogszabályban meghatározott fogyasztóvédelmi rendelkezések megtartásának ellenőrzése;

d) az áruk és szolgáltatások minőségére, az áruk összetételére, csomagolására vonatkozó előírások megtartásának ellenőrzése;

e) a fogyasztóknak értékesítésre szánt, illetve értékesített áru mérésére, hatósági árára vagy egyébként kötelezően megállapított árára vonatkozó előírások megtartásának ellenőrzése;

f) a fogyasztók minőségi kifogásaival és panaszaival kapcsolatos ügyintézésre vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése;

g) a fogyasztók tájékoztatására vonatkozó jogszabályi előírások teljesítésének ellenőrzése;

h) a termék forgalmazása vagy szolgáltatás nyújtása során az egyenlő bánásmód követelménye megtartásának ellenőrzése;

i) a fogyasztók tájékoztatására vonatkozó rendelkezések betartásának ellenőrzése.

(3) Az NFH – a jogszabály által hatáskörébe utalt esetekben – közreműködik mindazon tevékenységekre vonatkozó jogszabályi és hatósági előírások megtartásának ellenőrzésében, amelyek a fogyasztókat érintik vagy érinthetik, valamint vizsgálatot rendelhet el a fogyasztókat érintő ügyekben.

Az NFH szervezete, irányítása és a helyettesítés rendje

6. § (1) Az NFH önálló szervezeti egységei: a Főigazgatói Titkárság, a Projekt Iroda, az Európai Fogyasztói Központ, a főosztály és a laboratórium. Nem önálló szervezeti egység: az osztály.

(2) Az NFH szervezeti felépítését az 1. függelék szerinti szervezeti ábra tartalmazza.

(3) A munkáltatói jogköröket a 2. függelék tartalmazza.

(4) Az önálló szervezeti egység ellátja a 3. függelékben, valamint az önálló szervezeti egység vezetőjének tevékenységét irányító vezető által meghatározott feladatokat.

(5) Az NFH a szervezeti ábra szerinti önálló és nem önálló szervezeti egységekre tagozódik, amelyek a főigazgató, a főigazgató-helyettes, valamint a főosztályvezetők és az osztályvezetők közvetlen irányítása alá tartoznak.

7. § Az NFH-t a főigazgató képviseli, aki képviseleti jogkörét esetenként vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve átruházhatja az e szabályzatban foglaltak szerint.

8. § (1) A főigazgató közvetlenül irányítja

a) a főigazgató-helyettes,

b) a Főigazgatói Titkárság,

c) a Projekt Iroda,

d) a Gazdálkodási és Üzemeltetési Főosztály,

e) az Európai Fogyasztói Központ

munkáját és tevékenységét.

(2) A főigazgató a főigazgató-helyettesen keresztül irányítja

a) a Stratégiai, Nemzetközi és Humánpolitikai Főosztály,

b) a Hatósági és Jogi Főosztály,

c) a Szolgáltatás-ellenőrzési Főosztály,

d) a Piacfelügyeleti Főosztály,

e) az Élelmiszer és Vegyipari Laboratórium és

f) a Mechanikai és Villamos Laboratórium

munkáját és tevékenységét.

(3) Az NFH szervezeti egységei között felmerült vitás kérdésekben a legközelebbi közös felettes vezető dönt.

9. § (1) A főigazgatót távolléte, akadályoztatása, illetve a főigazgatói pozíció betöltetlensége esetén – a gazdasági ügyek kivételével – a főigazgató-helyettes teljes jogkörrel helyettesíti. Gazdasági ügyekben a főigazgató távolléte, akadályoztatása, illetve a főigazgatói pozíció betöltetlensége esetén a Gazdálkodási és Üzemeltetési Főosztály főosztályvezetője a főigazgató helyettese.

(2) A főigazgató és a főigazgató-helyettes együttes távolléte, akadályoztatása, illetve a főigazgatói és a főigazgató-helyettesi pozíció betöltetlensége esetén – a gazdasági ügyek kivételével – a Stratégiai, Nemzetközi és Humánpolitikai Főosztály főosztályvezetője jogosult teljes jogkörrel a helyettesítésre.

(3) A főigazgatót a főigazgató-helyettes, illetve a Stratégiai, Nemzetközi és Humánpolitikai Főosztály főosztályvezetője együttes távolléte, illetve akadályoztatása esetén a Stratégiai, Nemzetközi és Humánpolitikai Főosztály főosztályvezető-helyettese jogosult teljes jogkörrel helyettesíteni, a gazdasági ügyek kivételével.

(4) A főosztályvezetőket távollétük, akadályoztatásuk, illetve a pozíció betöltetlensége esetén a főosztályvezető-helyettesek, a főosztályvezetők által megbízott osztályvezetők, illetve az ügyrendben meghatározott kormánytisztviselők helyettesítik. Abban az esetben, amikor a helyettesítést az ügyrendben meghatározott kormánytisztviselő látja el, a helyettesítés a kiadmányozási jog gyakorlására nem terjed ki.

(5) A főosztályvezető-helyetteseket távollétük, akadályoztatásuk, illetve a pozíció betöltetlensége esetén a főosztályvezető által kijelölt osztályvezetők, illetve az ügyrendben meghatározott kormánytisztviselők helyettesítik. A helyettesítés a kiadmányozási jog gyakorlására nem terjed ki.

(6) Az osztályvezetőket távollétük, akadályoztatásuk, illetve a pozíció betöltetlensége esetén az adott főosztály ügyrendjében meghatározott kormánytisztviselők helyettesítik. A helyettesítés a kiadmányozási jog gyakorlására nem terjed ki.

(7) A kormánytisztviselőt, a kormányzati ügykezelőt és a munkavállalót távolléte esetén felettes vezető által kijelölt munkatársa helyettesíti.

A fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalokra vonatkozó
szakmai támogatás nyújtása

10. § (1) Az NFH a szakmapolitikai szempontok érvényesülése céljából a miniszter megkeresése alapján, a miniszter szakmai irányító jogkörében közreműködik (szervezi, összehangolja) a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok szakmai tevékenységének ellenőrzésében, meghatározza a szakmai minőségi irányítási elveket, továbbá részt vesz a tagállami kötelezettségekből fakadó feladatok végrehajtásában.

(2) Az NFH a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok számára a miniszter megkeresése alapján a hatósági feladatok ellátása során alkalmazandó szakmai eljárásrendeket, útmutatókat, minőségirányítási elveket dolgoz ki.

(3) Az NFH biztosítja és működteti a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok hatósági tevékenységéhez a szakmai informatikai rendszereket.

II. FEJEZET

AZ NFH VEZETÉSE, MUNKATÁRSAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

A főigazgató

11. § Az NFH-t a főigazgató közvetlenül vezeti, aki felelős az NFH – jogszabályokban és az alapító okiratban meghatározott – feladatainak szakszerű ellátásáért.

12. § A főigazgató munkáltatói jogkörében:

a) gyakorolja a munkáltatói jogokat az NFH kormánytisztviselői, kormányzati ügykezelői és munkavállalói felett,

b) javaslatot tesz a miniszternek a gazdasági vezető személyére,

c) a gazdasági vezető tekintetében gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat,

d) elvégzi az NFH vezetőinek, a főigazgató közvetlen irányítása alá tartozó munkatársainak minősítését és teljesítményértékelését,

e) közigazgatási főtanácsadói, közigazgatási tanácsadói címet adományozhat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben (a továbbiakban: Kttv.) meghatározott feltételekkel rendelkező kormánytisztviselőnek. A címmel rendelkező kormánytisztviselők száma együttesen nem haladhatja meg a Kttv. 126. §-ában meghatározott mértéket,

f) szakmai tanácsadói, illetve szakmai főtanácsadói címet adományozhat a Kttv.-ben meghatározott feltételekkel rendelkező kormánytisztviselőnek. A kétféle címmel rendelkező kormánytisztviselők száma együttesen nem haladhatja meg a Kttv. 127. §-ában meghatározott mértéket,

g) címzetes vezető-tanácsosi, címzetes főtanácsosi, címzetes vezető-főtanácsosi, címzetes főmunkatársi címet adományozhat,

h) szétosztja a jutalmazási keretet az NFH szervezeti egységei tekintetében.

13. § A főigazgató igazgatási jogkörében:

a) előkészíti, és az NFM fogyasztóvédelemért felelős önálló szervezeti egységén keresztül felterjeszti az NFH szervezetére és működésére vonatkozó szabályzatot és annak módosításait, valamint az NFH és a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok éves Ellenőrzési és Vizsgálati Programját,

b) jóváhagyásra felterjeszti az NFH éves elemi költségvetését, valamint megküldi az NFM részére az NFH éves beszámolóját, annak szöveges indoklását és mellékleteit,

c) az NFH tevékenységéről éves jelentés keretében beszámol a miniszternek,

d) két- vagy többoldalú együttműködési megállapodásokat köt a piacfelügyeleti és fogyasztóvédelmi feladatokat ellátó illetékes hatóságokkal; a megkötött együttműködési megállapodásokat a miniszternek tájékoztatás céljából megküldi,

e) irányítja a szervezet tevékenységét, belső szabályzatokat, utasításokat ad ki,

f) felelős a tervezési, beszámolási, adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, teljességéért és hitelességéért, az NFH egységes számviteli rendjéért,

g) gondoskodik a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról,

h) felelős az NFH minden szintjén érvényesülő megfelelő belső kontrollrendszer kialakításáért, működtetéséért és fejlesztéséért,

i) részt vesz a fogyasztóvédelmi politika kidolgozásában, figyelemmel kíséri és elemzi annak érvényesülését a miniszter iránymutatása szerint,

j) megkeresésre véleményezi a fogyasztókat érintő jogszabálytervezeteket, javaslatot tesz a fogyasztókat érintő jogszabályok módosítására,

k) a jogszabályban nevesített, az NFH hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyekben benyújtott fellebbezésekkel, valamint a Hatósági és Jogi Főosztály feladatkörével kapcsolatos kiadmányozási jogkörének gyakorlásával a Hatósági és Jogi Főosztály vezetőjét bízza meg,

l) az NFH munkatársai részére jogértelmezési tartalommal nem bíró iránymutatásokat és körleveleket dolgoz ki,

m) koordinálja az NFH nemzetközi kapcsolatait, nemzetközi együttműködési megállapodások megkötésére jogosult; a megkötött együttműködési megállapodásokat a miniszternek tájékoztatás céljából megküldi,

n) a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok szakmai támogatása keretében a miniszter megkeresése alapján, a miniszter szakmai irányítói jogkörében közreműködik az ágazati szakmai követelmények érvényesülésének ellenőrzésében, kivéve a hatósági jogkörébe tartozó ügyeket, összehangolja a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok vizsgálatait, valamint felügyeli a miniszter által jóváhagyott Ellenőrzési és Vizsgálati Programban meghatározott megyei és országos vizsgálatokat, ellenőrzéseket,

o) gondoskodik a fogyasztóvédelmi hatósági tevékenység egységes joggyakorlatának, jogalkalmazásának kialakításáról,

p) javaslatot tesz az NFH Ellenőrzési és Vizsgálati Programjának tematikájára,

q) gondoskodik a tűzvédelmi és munkavédelmi előírások betartatásáról,

r) kialakítja a stratégiát az NFH minőségirányítási rendszeréhez,

s) bármely ügy kiadmányozását magához vonhatja, melyet az ügyiraton erre utaló jelzéssel lát el,

t) megállapíthatja a főigazgató-helyettes, a főosztályvezetők és osztályvezetők, valamint a közvetlen irányítása alá tartozó önálló szervezeti egység dolgozóinak munkatervét és a feladatok elosztási rendjét,

u) beszámoltathatja a főigazgató-helyettest, a Főigazgatói Titkárság, a főosztályok és osztályok vezetőit, kormánytisztviselőit és kormányzati ügykezelőit, továbbá munkavállalóit a szervezeti egységnél végzett munkájukról, gondoskodik a hivatali fegyelem megtartásáról.

14. § A főigazgató szakmai közreműködése kiterjed

a) az NFH és a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok Ellenőrzési és Vizsgálati Programjának összeállítására,

b) a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok részére az egységes jogalkalmazást elősegítő tájékoztatók előkészítésére, amelyet megküld a szakmai irányító miniszter részére,

c) a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok tekintetében szakszerűségi és törvényességi ellenőrzésben való közreműködésre,

d) törvényességi (ügyészi és saját) vizsgálatok, valamint fogyasztóvédelmi határozatok bírósági felülvizsgálata nyomán hozott döntések általánosítható megállapításait tartalmazó tájékoztatás közreadására,

e) a 9. és 13. Európai Koordinációs és Tárcaközi Bizottság (a továbbiakban: EKTB) Fogyasztóvédelem Szakértői Csoport megkeresése esetén a feladatot elvégző személy kijelölésére,

f) szükség szerint, eseti jelleggel szakmai egyeztető fórum létrehozására.

A főigazgató-helyettes

15. § (1) A főigazgató-helyettes közvetlenül irányítja és ellenőrzi a Stratégiai, Nemzetközi és Humánpolitikai Főosztály, a Hatósági és Jogi Főosztály, a Piacfelügyeleti Főosztály, a Szolgáltatás-ellenőrzési Főosztály, az Élelmiszer és Vegyipari Laboratórium, valamint a Mechanikai és Villamos Laboratórium munkáját.

(2) A főigazgató-helyettes segíti a főigazgatót az NFH szakmai működéséhez kapcsolódó feladatai ellátásában, amelynek keretében

a) állást foglal az irányítása alá tartozó önálló szervezeti egységek munkaterületét érintő kérdésekben, az általuk ellátandó feladatok végrehajtásához szakmai és módszertani útmutatást ad,

b) részt vesz az NFH minőségirányítási rendszere stratégiájának kialakításában,

c) javaslatot tesz az NFH Ellenőrzési és Vizsgálati Programjának tematikájára,

d) előkészíti a teljesítményértékelést és a minősítést a közvetlenül irányított vezetők tekintetében,

e) ellát minden olyan munkakörébe tartozó feladatot, melynek elvégzésére az NFH főigazgatója utasítást ad,

f) a főigazgató utasítása alapján ellátja az NFH képviseletét,

g) az NFH funkcióit, valamint szervezeti és működési sajátosságait figyelembe véve javaslatot tesz a főbb képzési célcsoportok, képzési célok és képzési tartalom meghatározására,

h) figyelemmel kíséri és elemzi a fogyasztóvédelmi politika érvényesülését.

A belső ellenőr

16. § (1) A belső ellenőr a belső ellenőrzési tevékenység ellátását a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 15. § (5) bekezdésében foglaltak alapján foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében végzi. A belső ellenőr tevékenységét közvetlenül a főigazgatónak alárendelve, funkcionálisan elkülönítve látja el.

(2) A belső ellenőr feladata a Bkr. szerinti belső ellenőrzési tevékenység ellátása. A belső ellenőrzés kiterjed az NFH minden tevékenységére, különösen a költségvetési bevételek és kiadások tervezésének, felhasználásának és elszámolásának, valamint az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásnak a vizsgálatára.

A gazdasági vezető

17. § (1) A gazdasági vezetőt határozatlan időre, a főigazgató javaslatára, a miniszter nevezi ki és menti fel. Feladatait a főigazgató közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett látja el.

(2) Az NFH gazdasági szervezete a Gazdálkodási és Üzemeltetési Főosztály, főosztályvezetője a gazdasági vezető.

(3) A gazdasági vezető

a) közvetlenül irányítja és ellenőrzi a szervezet gazdálkodását, az NFH gazdasági munkájához iránymutatást ad, gazdasági intézkedéseket hoz és ellenőrzi azokat,

b) közvetlenül irányítja és ellenőrzi a gazdasági szervezet tevékenységét,

c) gondoskodik a gazdálkodás rendjének kialakításáról és a gazdálkodás szabályainak betartásáról,

d) gondoskodik az éves költségvetési terv, a kincstári és az elemi költségvetés, a tervezési adatok szöveges indoklásának elkészítéséről,

e) irányítja, felügyeli és ellenőrzi az NFH éves költségvetési előirányzatainak felhasználásával, előirányzat-módosításával kapcsolatos pénzügyi, számviteli, nyilvántartási, beszámolási, adatszolgáltatási feladatok jogszabályoknak megfelelő ellátását,

f) ellenőrzi a rendelkezésre bocsátott pénzforrások felhasználásával kapcsolatos kötelezettségvállalások előzetes fedezetvizsgálatát, valamint ellátja a pénzügyi ellenjegyzést,

g) felelős a jóváhagyott költségvetési előirányzatok betartásáért, a befizetési kötelezettségek, zárolások végrehajtásáért,

h) gyakorolja a hatáskörébe utalt előirányzat-módosítási, -átcsoportosítási és -felhasználási jogköröket,

i) gyakorolja mindazon jogokat, és ellátja azokat a feladatokat, melyeket az NFH belső szabályzatai a hatáskörébe utalnak,

j) részt vesz az NFH minőségbiztosítási rendszere stratégiájának kialakításában.

A főosztályvezető

18. § (1) A főosztályvezető a jogszabályok, az SZMSZ, továbbá az adott főosztályra vonatkozó ügyrend előírásai szerint a főigazgató, illetve a főigazgató-helyettes közvetlen irányítása alatt vezeti a főosztály munkáját.

(2) A főosztályvezető

a) állást foglal a főosztály munkaterületét érintő kérdésekben, a főosztály által ellátandó feladatok végrehajtásához irányelveket és módszertani útmutatást ad,

b) megállapítja a főosztály ügyrendjét, munkatervét és a feladatok elosztási rendjét, gondoskodik a munkavégzés szervezeti és személyi feltételeiről, valamint figyelemmel kíséri és biztosítja azok megvalósulását,

c) átruházott hatáskörben előkészíti a főosztályra beosztott munkatársak minősítését és teljesítményértékelését,

d) javaslatot tesz a főosztály részére biztosított bér- és jutalmazási keret felosztására és kitüntetések adományozására,

e) szervezi a főosztály feladatainak végrehajtását, szakmai és illetékességi körében kialakítja kapcsolatrendszerét,

f) véleményezi az előterjesztéseknek és jogszabálytervezeteknek a főosztály feladatkörét érintő részét,

g) javaslatot tesz az NFH Ellenőrzési és Vizsgálati Programjának tematikájára,

h) részt vesz az NFH minőségirányítási rendszere stratégiájának kialakításában,

i) az általa irányított szervezeti egység vonatkozásában felel a belső kontrollrendszer működtetéséért,

j) figyelemmel kíséri a feladatmutatók teljesítését, arról a főigazgatói utasításban meghatározottak szerint jelentést készít,

k) ellát minden olyan munkaköréhez kapcsolódó feladatot, melynek elvégzésével az NFH főigazgatója, illetve a közvetlen irányításával megbízott főigazgató-helyettes megbízza,

l) az általa irányított osztályok tekintetében legalább negyedévente szakmai értekezletet tart,

m) beszámoltathatja az irányított osztályok vezetőit, kormánytisztviselőit és kormányzati ügykezelőit, továbbá munkavállalóit a szervezeti egységnél végzett munkájukról, gondoskodik a hivatali fegyelem megtartásáról.

A főosztályvezető-helyettes

19. § A főosztályvezető-helyettes a főosztályvezetőt távollétében teljes joggal és hatáskörrel helyettesíti. A főigazgató a főosztályvezető-helyettest osztály vezetésével is megbízhatja.

Az osztályvezető

20. § (1) Az osztályvezető a jogszabályok, az SZMSZ, a főigazgató, a főigazgató-helyettes, valamint a főosztályvezető utasításai figyelembevételével vezeti és ellenőrzi szervezeti egysége munkáját.

(2) A főosztályvezető közvetlen irányítása alá tartozó osztály vezetője a főigazgató-helyettestől közvetlenül kaphat utasításokat.

(3) Az osztályvezető

a) elkészíti az adott osztály munkatervét és a feladatok elosztási rendjét, gondoskodik a munkavégzés szervezeti és személyi feltételeiről,

b) javaslatot tesz az NFH Ellenőrzési és Vizsgálati Programjának tematikájára,

c) részt vesz az NFH minőségirányítási rendszere stratégiájának kialakításában,

d) szervezi az osztály feladatainak végrehajtását, és kialakítja szakmai kapcsolatrendszerét,

e) javaslatot tesz a hozzá beosztott munkatársak minősítésére, az alapilletmény beállási szintjére és jutalmazására,

f) az általa irányított szervezeti egység vonatkozásában felel a belső kontrollrendszer működtetéséért,

g) ellát minden olyan munkaköréhez kapcsolódó feladatot, mellyel a felettese megbízza,

h) elkészíti szervezeti egysége dolgozóinak teljesítménykövetelményét, valamint -értékelését,

i) beszámoltathatja az osztály kormánytisztviselőit és kormányzati ügykezelőit, továbbá munkavállalóit a szervezeti egységnél végzett munkájukról, gondoskodik a hivatali fegyelem megtartásáról.

Az ügyintéző

21. § (1) Az ügyintéző a Kttv. 1. mellékletében meghatározott I. és II. besorolási osztályba besorolt kormánytisztviselő.

(2) A szakmai felettesei által feladatkörébe utalt ügyek ellátásáért önálló felelősséget visel.

(3) Az ügyintéző az osztály feladatát képező ügykörben felelős különösen

a) az ügyintézési határidők betartásáért,

b) az ügyeknek a gazdaságpolitikai célkitűzésekkel összhangban álló, szakmailag egységes elveken alapuló folyamatos ellátásáért,

c) az ügyek előzményének, tényleges helyzetének, az üggyel kapcsolatos adatoknak a teljes körű feltárásáért, ismertetéséért,

d) a szükséges belső és külső együttműködés (koordináció) eredményes megvalósításáért,

e) az általa alkalmazott vagy javasolt szakmai megoldásoknak a hatályos jogszabályokkal való összhangjának biztosításáért,

f) a hatósági ügyekben a döntés előkészítéséért,

g) a szakmai felettesei által adott iránymutatások gyakorlati érvényre juttatásáért.

(4) Az ügyintéző részt vesz az NFH minőségirányítási rendszere stratégiájának kialakításában.

A kormányzati ügykezelők és a munkavállalók

22. § (1) A kormányzati ügykezelők és a munkavállalók feladata, hogy munkájukkal megfelelően hozzájáruljanak az NFH-ra háruló feladatok eredményes megvalósításához, és törekedjenek a szakmai feletteseik által meghatározott feladataik határidőn belüli minél professzionálisabb elvégzésére, továbbá kezdeményezően segítsék az ügyintézés hatékonyságát, illetve a működés feltételeinek megteremtését.

(2) A kormányzati ügykezelők és a munkavállalók munkakörét a főosztály, illetve az osztály ügyrendjében kell meghatározni, különös tekintettel az ügyiratkezeléssel összefüggésben ellátandó feladatokra.

III. FEJEZET

AZ NFH MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYES RENDELKEZÉSEK

A munkavégzés általános szabályai

23. § (1) A munkavégzés általános szabályait a Kttv., a munkavállalók feladatait a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint ezek végrehajtásáról rendelkező jogszabályok, főigazgatói utasítások, illetve szabályzatok tartalmazzák.

(2) Az NFH vezetői, az általuk irányított kormánytisztviselők, kormányzati ügykezelők és munkavállalók, valamint a szervezeti egységek közötti munkakapcsolat fenntartásának alapvető formája az írásbeliség (elektronikus levél, illetve feljegyzés), kivételes esetben a szóbeliség.

(3) Szóbeliség esetében a szóbeli közlések lényegi tartalmát utólag a kijelölt munkatársnak emlékeztető formájában rögzíteni kell.

(4) A kormánytisztviselők, kormányzati ügykezelők, munkavállalók – a jogszabályok által kötelezően előírtakon kívül – az egyes ügyek intézésével kapcsolatos álláspontjukat az ügyiraton vagy más módon írásban rögzíthetik.

(5) Az NFH munkatársai kötelesek folyamatosan figyelemmel kísérni elektronikus postaládájukat, valamint az NFH belső számítógépes hálózatán közzétett utasításokat, információkat.

24. § (1) A kormánytisztviselők, kormányzati ügykezelők és munkavállalók a vezetőkkel – a rendkívüli esetek kivételével – a szolgálati út betartásával tartanak kapcsolatot.

(2) A szolgálati út be nem tartásának indokáról a kormánytisztviselők, kormányzati ügykezelők és munkavállalók közvetlen vezetőiket haladéktalanul tájékoztatni kötelesek. A beszámoltatás, az ellenőrzés és a felelősségre vonás ennek megfelelően történik.

25. § (1) Az adott önálló szervezeti egység feladataival összefüggő jogszabályokat, főigazgatói utasításokat, valamint a vezetők rendelkezéseit önálló szervezeti egységenként nyilván kell tartani.

(2) A vezetői munkakörrel rendelkező kormánytisztviselők munkaköri kötelezettsége a közvetlen irányításuk alá tartozó, hozzájuk beosztott munkatársakkal a munkavégzéshez szükséges rendelkezések megismertetése és az abban foglaltak betartatása.

(3) A kormánytisztviselők, a kormányzati ügykezelők és a munkavállalók az egyes ügyeket a személyükre megállapított munkaköri leírásban foglaltak alapján intézik az adott ügy előzményeinek és összefüggéseinek ismeretében, az ügyben keletkezett valamennyi irat együttes kezelésével.

(4) A vezetői munkakörrel rendelkező kormánytisztviselők döntéseiket – általános szabályként – az adott ügyben illetékes kormánytisztviselő álláspontjának és javaslatainak ismeretében hozzák meg. A vezetők intézkedéseikről az illetékes kormánytisztviselőt, munkavállalót vagy ezek felettesét – szükség szerint – tájékoztatni kötelesek, amennyiben javaslataiktól eltérően járnak el.

A szervezeti egységek együttműködése

26. § (1) Az NFH önálló szervezeti egységei önálló feladatkörrel és a feladatok végzéséhez szükséges önálló hatáskörrel rendelkező egymás mellé rendelt szervezeti egységek, amelyek tevékenységüket egymással szoros együttműködésben végzik.

(2) Ha valamely intézkedés más önálló szervezeti egység hatáskörét érinti, vagy más önálló szervezeti egység tevékenységére jelentős hatással van, az intézkedést – előzetesen elektronikus levél útján – egyeztetni kell az adott ügyben érintett önálló szervezeti egységgel.

(3) Azon közösen intézendő ügyek tekintetében, amelyek meghatározott önálló szervezeti egységek feladatkörébe tartoznak, de több önálló szervezeti egységnél is feladatként jelentkeznek, a kijelölt felelős önálló szervezeti egység gondoskodik az elvi szempontok kialakításáról, a szükséges vélemények beszerzéséről, összesítéséről, a végrehajtás szervezéséről, az NFH képviseletéről a külső szerveknél.

(4) A kijelölt felelős mindig azon szervezeti egység vezetője, amelyre az ügyet legelsőként szignálták, vele kell egyeztetnie a véleménykialakításba bevont többi vezetőnek. A végleges válaszlevél-tervezetet a kijelölt felelős készíti el.

27. § (1) Szakmai közreműködés tekintetében az NFH szakmai főosztályai, osztályai szoros kapcsolatot tartanak fenn, folyamatos információcserét folytatnak a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalokkal.

(2) A Hatósági és Jogi Főosztály az egységes jogalkalmazás elősegítése érdekében segítséget nyújt a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok hatósági és jogi munkája tekintetében.

(3) Az önálló szervezeti egységek a feladatkörükben eljárva megtett általános érvényű szakmai intézkedéseikről az érintett fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalokat közvetlenül tájékoztatják.

A kiadmányozás

28. § (1) A kiadmányozás az arra jogosult szakmai vezetőnek az ügy érdemi elintézésére vonatkozó eljárási rendelkezése.

(2) A kiadmányozás magában foglalja:

a) a tervezetek jóváhagyásának,

b) az érdemi döntés meghozatalának,

c) az írásbeli intézkedésnek és

d) az irattárba helyezésnek

a jogát.

29. § (1) A főigazgató kiadmányozza azokat az ügyiratokat, amelyek címzettje az Országgyűlés tagja, bizottsága, a köztársasági elnök, a Kormány tagja, közigazgatási államtitkár, államtitkár, helyettes államtitkár, országos hatáskörű szerv vezetője, kormánymegbízott, fővárosi és megyei közgyűlés elnöke, továbbá azokat a szakmai anyagokat, amelyek a szervezet tevékenységét mutatják be. A főigazgató bármely ügy kiadmányozását magához vonhatja, melyet az ügyiraton erre utaló jelzéssel lát el.

(2) A kiadmányozási jog ezen túlmenően a főigazgató-helyettest, a főosztályvezetőket, osztályvezetőket a hatáskörükbe, valamint az átruházott hatáskörükbe tartozó ügyek vonatkozásában illeti meg.

30. § (1) A főigazgató-helyettes azon ügyek kiadmányozását, melyet az ügyiraton erre utaló jelzéssel Iát el, magához vonhatja.

(2) A főosztályvezetők egyes ügyfajták vonatkozásában írásbeli felhatalmazásukkal a kiadmányozás jogát távollétük hiánya esetére is a főosztályvezető-helyettesekre ruházhatják át.

31. § (1) A kiadmányozási joggal rendelkezők aláírásuk mellett az NFH hivatalos, sorszámozott körbélyegzőjét, valamint elektronikus aláírás esetén kizárólag személyi használatra átadott elektronikus aláíró kártyájukat használják.

(2) Az NFH hivatalos körbélyegzője: középen Magyarország címere, felirata: Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság.

(3) Távollét vagy akadályoztatás esetén a kiadmányozás az SZMSZ-ben, valamint az ügyrendben nevesített helyettesítési rend szerint történik.

(4) Az NFH egész szervezetére vonatkozóan valamennyi pénzügyi kihatású kötelezettség a gazdasági vezető ellenjegyzésével vállalható.

A sajtótájékoztatás szabályai

32. § (1) A tervezett és kezdeményező jellegű sajtókapcsolat során az NFH tevékenységét objektíven bemutató, a sajtó érdeklődését felkeltő, a hatóság pozitív megítélését elősegítő témákat az NFH Stratégiai, Nemzetközi és Humánpolitikai Főosztálya gyűjti össze, és – a főigazgatóval való egyeztetést követően – ajánlja fel interjú- vagy riporttémául.

(2) Az NFH hivatalos állásfoglalásának közzétételére kizárólag a főigazgató jogosult.

(3) A sajtótájékoztatási tevékenységet a Stratégiai, Nemzetközi és Humánpolitikai Főosztály látja el. A szóvivői feladatokat a főigazgató által erre kijelölt kormánytisztviselő látja el.

(4) Az érdeklődő újságírót minden esetben először a Kommunikációs Osztályhoz kell irányítani, illetve a Kommunikációs Osztály részére tájékoztatást kell adni a megkeresésről.

(5) A nyilatkozattétel elsősorban a szóvivői feladatokat ellátó személy feladata, aki – akadályoztatása esetén az erre a feladatra kijelölt munkatársa – elsősorban a következő esetekben nyilatkozik:

a) a lezárt vizsgálatokról az összefoglaló jelentés alapján általános tájékoztatás;

b) a fogyasztóvédelmet érintő, általános jellegű információadás;

c) a honlapon megjelenített információkról való esetleges részletesebb tájékoztatás.

(6) A Stratégiai, Nemzetközi és Humánpolitikai Főosztály vezetőjének javaslata alapján a főigazgató nyilatkozik:

a) stratégiai jellegű döntések meghozatalát követően, a fogyasztóvédelem intézményrendszerének egészét érintő témákban, a fogyasztók széles körét érintő kérdésekben;

b) a sajtótájékoztatókon.

(7) A Stratégiai, Nemzetközi és Humánpolitikai Főosztály vezetőjének javaslata alapján a szakmai osztály vezetője, illetőleg az adott kérdésben szakértelemmel rendelkező témafelelős nyilatkozik:

a) a témát részletes szakmai szempontok alapján feldolgozó műsorokban;

b) a szakmai célú sajtótermékek részéről való megkeresés esetén szakkérdésekben.

Az irányítás egyéb eszközei

33. § (1) Az NFH munkaértekezletei a következők:

a) Az NFH éves munkaértekezlete: a hivatal valamennyi dolgozója részvételével az éves munka értékelésére, a főbb elvek, módszerek meghatározására kerül sor. A munkaértekezletet a főigazgató hívja össze.

b) Vezetői értekezlet: az értekezleten a főigazgató által meghívottak vesznek részt. A vezetői értekezlet célja az NFH munkája során jelentkező operatív intézkedéseket igénylő kérdések megtárgyalása, továbbá a meghívottak beszámoltatása a folyamatban lévő munkákról. Az értekezletet a főigazgató hívja össze legalább havonta egy alkalommal. A hivatal tevékenységében kiemelten fontos információáramlás elősegítése érdekében a vezetői értekezleten részt vevő vezetők az értekezletet követően tájékoztatják munkatársaikat a szervezeti egységüket érintő kérdésekről. A vezetői értekezleten részt vesz a belső ellenőr.

c) Az NFH főosztályainak, osztályainak munkaértekezlete: negyedévente legalább egy alkalommal. Az értekezletet a főosztályvezetők – a főigazgatóval előzetesen egyeztetett időpontban – hívják össze az irányításuk alá tartozó munkatársak részvételével.

d) Az NFH koordinációs értekezlete: az érintett szervezeti egységek vezetői, munkatársai vesznek részt, a közös feladatok végrehajtásának összehangolására. Összehívásáról szükség szerint a kezdeményező szervezeti egység vezetője gondoskodik.

e) Ellenőrzések, vizsgálatok szakmai konzultációs értekezlete: az értekezletre egy-egy országos, több megyét érintő ellenőrzést, vizsgálatot megelőzően kerül sor, melyen részt vesz valamennyi, a vizsgálatot szakmai és eljárási szempontból irányító munkatárs és minden résztvevő, aki a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok témafelelőse. Az értekezlet összehívásáról és lebonyolításáról külön főigazgatói utasítás rendelkezik.

(2) Az értekezletek szervezőinek minden esetben gondoskodniuk kell az emlékeztető elkészítéséről és nyilvántartásáról.

34. § (1) Az irányítás egyéb formái:

a) Főigazgatói Utasítás: a főigazgató az NFH tevékenységét szabályozó utasítást adhat ki. Az utasítás a szervezet általános ügyrendjével, szakmai és nem szakmai jogszabályok végrehajtásával kapcsolatos vezetői rendelkezés, mely minden dolgozóra kötelező előírást tartalmaz. Az előkészítés a kijelölt témafelelős feladata, a tervezetet a Hatósági és Jogi Főosztály véleményezi. Kiadására a főigazgató jogosult, melynek gyakorlati intézése, nyilvántartása a Jogi, Igazgatási, Informatikai és UCP Ügyekért Felelős Osztály feladata.

b) Ellenőrzési és Vizsgálati Program (EVP): az NFH szakmai tevékenységét a miniszter által jóváhagyott munkaterv alapján végzi. Az EVP-t az NFH szakmai főosztályai, osztályai és a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok javaslatai alapján, a Stratégiai, Nemzetközi és Humánpolitikai Főosztály koordinálása mellett a Piacfelügyeleti Főosztály és a Szolgáltatás-ellenőrzési Főosztály készíti elő, a főigazgató az NFM fogyasztóvédelemért felelős önálló szervezeti egységének véleményezését követően a miniszter elé terjeszti jóváhagyásra.

c) Iránymutatás: szakmai jogszabályok végrehajtásával kapcsolatos egységes eljárás biztosítása érdekében szükséges elvi irányítási eszköz. Kiadására a főigazgató, a főigazgató-helyettes, a főosztályvezetők szakmai területüket érintően jogosultak az NFH részére.

d) Körlevél: az NFH főigazgatója intézkedéseket, valamint a figyelemfelhívó, tájékoztatást, információt tartalmazó közléseit a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok részére külső körlevél, az NFH szervezeti egységei részére belső körlevél formájában adja ki.

(2) A főigazgató-helyettes, a főosztályvezetők a saját feladatkörükbe tartozóan adhatnak ki iktatószámmal ellátott körlevelet az egységes gyakorlat érdekében a szakterületüket érintő eljárási kérdésekkel kapcsolatban. Amennyiben a körlevél a szervezet általános irányítására vonatkozó, illetve a szakmai irányítás jogkörébe tartozó utasítást, feladatmeghatározást, számonkérést, adatszolgáltatást tartalmaz, akkor ezt a főigazgatónak vagy a főigazgató-helyettesnek szignálnia kell.

Az ügykörök átadása

35. § (1) Szervezeti vagy személyi változás, valamint hosszabb távollét esetén az ügyek átadás-átvételének rendjét a Közszolgálati Szabályzat állapítja meg.

(2) Az iratkezeléssel, valamint a minősített adatok védelmével kapcsolatos szabályokról külön főigazgatói utasítás rendelkezik.

36. § (1) A vezető személyében beálló változás esetén a távozó vezető jegyzőkönyvvel adja át a vezetése alatt álló szervezeti egység vezetését utódjának, illetve a helyettesítésével megbízott kormánytisztviselőnek, melyet mind az átadó, mind az átvevő fél aláír a jegyzőkönyv minden oldalán.

(2) A jegyzőkönyvben fel kell sorolni a legfontosabb feladatokat, körülményeket, tényeket, a kiemelkedő fontosságú konkrét ügyek állását, valamint a függőben lévő ügyekben átadott ügyiratokat, dokumentumokat. A jegyzőkönyvet három példányban kell elkészíteni, ebből egy példány az új vezetőé, egy példány a távozó vezetőé, egy példányt az irattárban kell elhelyezni.

37. § Az NFH-tól távozó ügyintéző köteles a nála lévő ügyeket befejezni, lezárni. Ha az valamilyen ok miatt nem lehetséges, a függőben maradt ügyeket jegyzőkönyvvel át kell adni a közvetlen felettesének, illetve az általa kijelölt ügyintézőnek, melyet mind a három fél aláírásával lát el.

Függelékek

38. § Az SZMSZ elválaszthatatlan részét képező függelékek:

– 1. függelék: az NFH szervezeti felépítése;

– 2. függelék: munkáltatói jogkörök;

– 3. függelék: az NFH önálló szervezeti egységeinek feladatköre és engedélyezett létszáma;

– 4. függelék: a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök.

1. függelék

Az NFH szervezeti ábrája

2. függelék

Munkáltatói jogkörök

Kormánytisztviselő

Jogkör

Kinevezés,
felmentés

Illetmény
megállapítása

Fegyelmi és anyagi
felelősségre vonás

Egyéb

Főigazgató-helyettes

főigazgató

a főigazgató a központi államigazgatási szervekről, valamint
a Kormány tagjai
és az államtitkárok
jogállásáról szóló

2010. évi XLIII. tv.
73. § (8) bekezdés alapján

főigazgató

főigazgató

Gazdasági vezető

fogyasztóvédelemért felelős miniszter a főigazgató javaslatára

a miniszter
[az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 9. § d) pontja alapján],


főigazgató
[az SZMSZ 13. § c) pontja értelmében gyakorolja
az egyéb munkáltatói jogokat]

főigazgató

főigazgató

Főosztályvezető

főigazgató

főigazgató

főigazgató

főigazgató

Főosztályvezető-helyettes

főigazgató

főigazgató

főigazgató

főigazgató

Osztályvezető

főigazgató

főigazgató

főigazgató

főigazgató

Belső ellenőr

főigazgató

főigazgató

főigazgató

főigazgató

Ügyintéző, ügykezelő

főigazgató

főigazgató

vezetők javaslatára

főigazgató

főigazgató

Az NFH-nál foglalkoztatott, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó munkavállalók feletti munkáltatói jogkörök

Munkavállaló

főigazgató

főigazgató

vezetők javaslatára

főigazgató

főigazgató

3. függelék

AZ NFH ÖNÁLLÓ SZERVEZETI EGYSÉGEINEK FELADATKÖRE

1. A főigazgató közvetlen irányítása alatt álló önálló szervezeti egységek

1.1. Főigazgatói Titkárság

1.2. Projekt Iroda

1.3. Gazdálkodási és Üzemeltetési Főosztály

1.4. Európai Fogyasztói Központ

1.1. Főigazgatói Titkárság

a) A főigazgató közvetlen irányítása alatt működő önálló szervezeti egység.

b) Ellátja mindazon feladatokat, amelyek a főigazgató vezetői munkáját segítik (adminisztráció, levelezés, egyeztetés, határidő-nyilvántartás stb.).

c) Szervezi a főigazgató hazai és nemzetközi programját, egyeztetéseit, figyelemmel kíséri a találkozók előkészítésével, lebonyolításával összefüggő, más szervezeti egységek feladatkörébe tartozó szervezési, igazgatási feladatokat.

d) Gondoskodik a vendégek, hazai és külföldi delegációk fogadásához kapcsolódó protokoll-előírások megtartásáról, reprezentációs feladatok ellátásáról.

e) Kapcsolatot tart a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalokkal, társhatóságokkal.

f) Kapcsolatot tart az NFH működésével érintett szakmai szervezetekkel.

1.2. Projekt Iroda

a) A főigazgató közvetlen irányítása alatt működő önálló szervezeti egység, melyet a főigazgató által kijelölt főosztályvezető irányít. A Projekt Iroda tevékenységében az egyes pályázati projektekért felelős projektmenedzserek, pénzügyi vezetők és projekt szakmai vezetők működnek közre, akiknek munkavégzését projektasszisztensek segítik.

b) A projektmenedzser irányítja a projekt munkát, definiálja és ütemezi a projekt céljait és tevékenységeit, feladata a projektterv elkészítése, a fejlesztés operatív feladatainak megszervezése, koordinálása és irányítása, a projekt előrehaladásának ellenőrzése és irányítása, a teljesítések ellenőrzése és minősítése, a kapcsolattartás a megbízóval és a felhasználóval, illetve a projekt zárásához kapcsolódó szakmai és gazdasági elszámolás elkészítése.

c) A pénzügyi vezető ellátja a projekt pénzügyi teljesüléséhez szükséges tervezést, a projekt önálló pénzügyi rendszerének kialakítását, működtetését, továbbá kapcsolatot tart a projektgazdával, valamint az irányító hatóság pénzügyi teljesülést ellenőrző szervezeti egységével. Nyomon követi a projekt költségvetését, a kifizetéseket, felelős a projekt kontrollingfeladatok ellátásáért, továbbá közreműködik a projekt zárásához kapcsolódó szakmai és gazdasági elszámolás elkészítésében.

d) A projekt szakmai vezető feladata a projekt szakmai indikátorai teljesüléséhez szükséges tevékenységekkel kapcsolatos tervezés és információáramoltatás. Kapcsolatot tart a közreműködő szervezettel, az irányító hatósággal, valamint a projektben érintett munkatársakkal, illetve szükség esetén elkészíti a programhoz kapcsolódó dokumentációt, szakmai beszámolót.

e) A Projekt Iroda létszáma és az ellátott munkakörök mindig az aktuálisan megvalósítás alatt álló pályázati projektek által meghatározott státuszok alapján kerülnek meghatározásra.

f) A Projekt Iroda az NFH pályázati projektjeivel összefüggésben:

fa) előkészíti az intézmény által megpályázni kívánt projektek koncepcióját;

fb) közreműködik a pályázati projektek beadásához szükséges dokumentumok (megvalósíthatósági tanulmány, költségvetés-tervezet, hiánypótlás stb.) elkészítésében;

fc) megszervezi az egyes projektek tervezéséhez és megvalósításához szükséges intézményi szakmai munkát, biztosítja a szervezeti egységek közötti koordinációt;

fd) felügyeli és irányítja a nyertes pályázati projektek menedzsment, pénzügyi és szakmai szintű lebonyolítását;

fe) kapcsolatot tart a pályázati projektek közreműködő szervezeteivel, valamint az esetleges konzorciumi, illetve szakmai partnerekkel;

ff) közreműködik a projektekhez tartozó beszállítók kiválasztásában és munkavégzésük ellenőrzésében, továbbá kapcsolatot tart velük;

fg) koordinálja a nyertes pályázati projektek sikeres lezárását és elszámolását;

fh) koordinálja az adott projektidőszak és a fenntartási időszak dokumentálási kötelezettségeit;

fi) ellátja a már lezárt projektek fenntartási időszakára vonatkozó feladatok, elvárások végrehajtásának nyomon követését.

g) A főosztályvezető az egyes pályázati projektek kapcsán a főigazgató döntése alapján kötelezettségvállalásra jogosult lehet, melynek mértékét és módját projektenként kell rögzíteni.

1.3. Gazdálkodási és Üzemeltetési Főosztály

a) A főigazgató közvetlen irányítása alatt álló, a főosztályvezető vezetésével működő önálló szervezeti egység. Tevékenységét az SZMSZ, a gazdálkodással összefüggő belső szabályzatok, utasítások és a főigazgató jogkörébe tartozó döntések alapján a jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően szervezi meg és hajtja végre. A Gazdálkodási és Üzemeltetési Főosztály vezetője a gazdasági vezető. A főosztályvezető távolléte esetén teljes körű általános helyettese a főosztályvezető-helyettes, amennyiben főosztályvezető-helyettes nem kerül kinevezésre, akkor a főosztályvezetőt távolléte, akadályoztatása esetén az általa kijelölt kormánytisztviselő helyettesíti.

b) A Gazdálkodási és Üzemeltetési Főosztály költségvetési gazdálkodás tárgykörben:

ba) ellátja az NFH teljes gazdálkodását átfogó gazdasági ellenőrző, értékelő és döntés-előkészítő feladatokat;

bb) ellátja az NFH költségvetési tervezésével kapcsolatos feladatokat, elkészíti a tervezési tájékoztatók és a felügyeleti szerv által meghatározott keretszámok figyelembevételével az NFH költségvetési javaslatát, megtervezi a saját bevételeket, elkészíti az NFH elemi költségvetését;

bc) végzi az előirányzat-módosítással, -átcsoportosítással és -felhasználással kapcsolatos feladatokat, gondoskodik a gazdálkodáshoz kapcsolódó maradványelszámolás összeállításáról és az előirányzat-maradvány szabályszerű felhasználásáról;

bd) ellátja az NFH gazdálkodásával, a rendelkezésre bocsátott pénzforrások felhasználásával kapcsolatos pénzügyi bonyolítási és finanszírozási feladatokat;

be) az NFH rendelkezésére bocsátott pénzforrások terhére történő kötelezettségvállalások előtt ellenőrzi a kötelezettségvállalási dokumentumok szabályosságát, és fedezetvizsgálatot végez;

bf) a kötelezettségvállalásokról és azok teljesítéséről naprakész nyilvántartást vezet;

bg) ellátja a számviteli nyilvántartási, elszámolási, beszámolási, adatszolgáltatási kötelezettségeket;

bh) ellátja az NFH könyvvezetését, az előírt formában és tartalommal analitikus nyilvántartásokat vezet, gondoskodik az analitikus nyilvántartások és könyvelés közti egyezőségről;

bi) egyeztetést végez a kincstári nyilvántartással, és a szükséges módosításokat benyújtja a Magyar Államkincstár részére;

bj) elkészíti az NFH gazdálkodásáról szóló beszámolót, illetve szöveges indokolást a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalommal;

bk) elkészíti és teljesíti a jogszabályokban előírt és egyéb külső szervezetek részére történő gazdasági jellegű adatszolgáltatásokat, jelentési kötelezettségeket;

bl) nyilvántartást vezet az NFH vagyonkezelésében lévő eszközökről és az üzemeltetésre átadott eszközökről;

bm) nyilvántartást vezet a kiszabott és befolyt bírságbevételekről;

bn) vezeti az eszközmozgások mennyiségi nyilvántartását, ellátja a selejtezéssel, a felesleges eszközök hasznosításával, értékesítésével, valamint az éves beszámolót alátámasztó leltározással kapcsolatos teendőket;

bo) biztosítja a pénzforgalmat, ennek keretében működteti a GIRO-rendszert és a házipénztárt, felügyeli és elszámolja a kincstári kártyák használatát;

bp) elvégzi a bejövő számlák ellenőrzését, nyilvántartásba vételét, igazoltatását és a pénzügyi teljesítést;

bq) ellátja a szolgáltatásnyújtással, készlet-, tárgyieszköz-értékesítéssel kapcsolatos számlázást, a bevételekről és kintlévőségekről analitikus nyilvántartást vezet, intézkedik a kintlévőségek behajtása érdekében;

br) gondoskodik a pénzügyi számviteli integrált informatikai rendszer használatáról;

bs) elvégzi az NFH központosított illetményszámfejtéshez kapcsolódó feladatait, ellátja az illetményelőleg, a természetbeni juttatások, a napidíjak, az utazási költségtérítések számfejtését, a számfejtés zárásával és hitelesítésével kapcsolatos feladatokat, továbbá az adózással kapcsolatos adatszolgáltatási feladatokat;

bt) ellátja a cafetéria-juttatásokkal kapcsolatos feladatokat;

bu) végzi a kormánytisztviselők utazási kedvezményekkel történő ellátásával kapcsolatos feladatokat;

bv) szervezi és intézi a lakásépítési és -vásárlási kölcsönnel és a béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos feladatokat;

bw) ellátja a különböző adónemekkel kapcsolatos egyeztetési és bevallási feladatokat;

bx) elkészíti a feladatkörét érintő belső szabályzatokat, azokat legalább évente felülvizsgálja és az érintett szabályzatban meghatározott időpontban aktualizálja;

by) kialakítja a bizonylati rendet, és biztosítja a bizonylati fegyelmet;

bz) ellátja az NFH főigazgatója által meghatározott egyéb feladatokat.

c) Üzemeltetés tárgykörben:

ca) ellátja az NFH működése személyi és tárgyi feltételeinek biztosításával kapcsolatos feladatokat, gondoskodik az NFH vagyonkezelésében lévő eszközök rendeltetésszerű használatáról és hasznosításáról;

cb) biztosítja a működéshez szükséges eszközök, anyagok és egyéb készletek beszerzését;

cc) ellátja az anyag-, eszköz- és készletgazdálkodási feladatokat;

cd) az érintett szervezeti egységekkel együttműködve beszerzési, beruházási, valamint fejlesztési tervet készít;

ce) közreműködik az NFH közbeszerzési tervének elkészítésében és a közbeszerzési eljárások előkészítésében és lebonyolításában;

cf) közreműködik az informatikai stratégiai terv és az annak alapján készített éves informatikai fejlesztési tervek összeállításában;

cg) gondoskodik a hivatali gépjárművek üzemeltetéséről és a szabályszerű használat ellenőrzéséről;

ch) gondoskodik a helyiségek takaríttatásáról;

ci) ellátja a vagyonvédelemmel kapcsolatos feladatokat, gondoskodik a rendészeti feladatok szerződésnek megfelelő ellátásának ellenőrzéséről;

cj) az épületüzemeltetéshez kapcsolódóan a folyamatos üzemeltetés körében felmerülő beruházási és karbantartási igényeket összegyűjti, jóváhagyás esetén lebonyolíttatja;

ck) meghibásodás esetén, illetve veszélyhelyzet elhárítása érdekében karbantartó munkát végez/végeztet, a szabályszerű hibamentes működést ellenőrzi;

cl) biztosítja az NFH polgári védelmét, tűz-, vagyon- és munkavédelmét, közreműködik az épületek tűz-, vagyon- és munkavédelmi szabályzatainak elkészítésében és aktualizálásában, gondoskodik a tűz-, vagyon- és a munkavédelmi felelősi tevékenység ellátásáról.

d) Pályázati koordinációs tevékenység tárgykörben:

da) részt vesz a pályázatok pénzügyi vonatkozású előkészítésében, adatokat, igazolásokat szolgáltat a pályázatok benyújtásához;

db) közreműködik a pénzügyi elszámolások összeállításában.

1.4. Európai Fogyasztói Központ

a) Az Európai Fogyasztói Központ (a továbbiakban: EFK) a főigazgató által közvetlenül irányított, önálló szervezeti egység, amely az Európai Fogyasztói Központok Hálózatának hazai tagja. Az EFK-t főosztályvezető vezeti, aki jogosult az igazgató elnevezés használatára. Az EFK feladatait a működtetésére vonatkozó pályázat kiírásáért, koordinálásáért és lebonyolításáért felelős európai uniós szervvel megkötött partnerségi keretmegállapodásban és támogatási szerződésben foglaltak alapján, a támogatási szerződés mellékletét képező munkaprogram és költségvetés keretei között, valamint az Európai Unió felelős szerveinek iránymutatásai alapján látja el.

b) Közreműködik az Európai Fogyasztói Központok Hálózatának másik érintett tagszervezetével együttműködve a határon átnyúló (azaz, ha a fogyasztó lakóhelye és a panasszal érintett vállalkozás székhelye különböző országokban, az Európai Unió valamely tagállamában, Izlandon vagy Norvégiában található) egyedi fogyasztói panaszok hatósági eljáráson kívüli rendezésében az erre a célra kifejlesztett elektronikus adatbázis alkalmazása útján.

c) A határon átnyúló panasz rendezésének sikertelensége esetén tájékoztatást nyújt a magyar fogyasztó részére az alternatív vitarendezési (békéltető) testületi eljárásoknak a panasszal érintett vállalkozás székhelye szerinti országban rendelkezésre álló esetleges lehetőségéről és az egyedi fogyasztói jogviták rendezésének egyéb módjairól.

d) A panasz rendezésének sikertelensége esetén a fogyasztó kérésére továbbítja a határon átnyúló fogyasztói panaszt a kompetens alternatív vitarendező (békéltető) testület részére, és szükség esetén segítséget nyújt a vitarendezési eljárás nyomon követésében.

e) Együttműködést kezdeményez és tart fenn a magyarországi alternatív vitarendező (békéltető) testületekkel.

f) Tájékoztatást nyújt az információt kérő fogyasztók részére a fogyasztói jogokról, a nemzeti és az európai uniós jogszabályok tartalmáról.

g) Szerkeszti az EFK honlapjának szakmai tartalmát, gondoskodik a felület megfelelő kialakításáról.

h) Részt vesz a határon átnyúló ügyletekkel kapcsolatos fogyasztói tudatosság növelésében. E körben tanácsokat ad a különböző határon átnyúló ügyletek és kereskedelmi gyakorlatok tartalmáról, jellegéről, továbbá azok előnyeiről és kockázatairól.

i) Tájékoztató kiadványokat készít és terjeszt.

j) Előadások és oktatások szervezése, illetve megtartása útján részt vesz a fogyasztói tudatosság és a vállalkozások jogismeretének növelésében.

k) Az EFK külső megjelenését és a fogyasztók tájékoztatását szolgáló rendezvényeken, kiállításokon vesz részt.

l) Gyűjti és kiértékeli a tevékenységével kapcsolatos fogyasztói véleményeket és visszajelzéseket.

m) Szakmai együttműködést kezdeményez és tart fenn az európai uniós, a fogyasztók tájékoztatását és érdekeinek védelmét szolgáló más hálózatokkal (FIN-NET, SOLVIT, Europe Direct, Enterprise Europe Network stb.), egyéb uniós intézményekkel (Európai Bizottság Magyarországi Képviselete stb.) és más szervezetekkel.

n) Szakmai együttműködést kezdeményez és tart fenn feladatköréhez kapcsolódóan a vállalkozások szakmai szövetségeivel.

o) Szakmai együttműködést kezdeményez és tart fenn feladatköréhez kapcsolódóan a fogyasztók érdekeit védő hatóságokkal.

p) Részt vesz az Európai Fogyasztói Központok Hálózata által szervezett közös akciókban, projektekben, felmérésekben, valamint szakmai tanulmányok elkészítésében.

q) Szakmai látogatáson (tanulmányúton) vesz részt más európai uniós tagállam európai fogyasztói központjánál, illetve szakmai látogatás keretében fogadja a más európai uniós tagállam európai fogyasztói központjának munkatársait.

r) Szakmai tárgyú konferenciákon, workshopokon és munkacsoporti üléseken vesz részt.

s) Ellátja a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 21. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatokat.

t) Előzetes megkeresés alapján szakmai véleményt ad a hazai és az európai uniós jogszabálytervezetek előkészítése során.

u) A Stratégiai, Nemzetközi és Humánpolitikai Főosztállyal együttműködve kapcsolatot tart a sajtó képviselőivel a határon átnyúló panaszokkal és a feladatkörét érintő fogyasztóvédelmi kérdéskörökkel kapcsolatos megkeresések vonatkozásában.

v) A főigazgató egyidejű tájékoztatásával szakmai együttműködést tart fenn az NFH szakmai szervezeti egységeivel és a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalokkal, szükség esetén szakmai konzultációt, illetve hatósági eljárást kezdeményez a jogsértő kereskedelmi gyakorlatokkal szembeni összehangolt fellépés biztosítása érdekében.

w) Tevékenységéről félévente beszámol a főigazgató és szükség szerinti gyakorisággal előzetes megkeresés alapján az Európai Unió részére.

x) Kapcsolatot tart az Európai Bizottság Európai Fogyasztói Központok Hálózatának működését koordináló főigazgatóságával.

y) Kapcsolatot tart az EFK működtetésére vonatkozó pályázat kiírásáért, koordinálásáért és lebonyolításáért felelős európai uniós szervvel.

z) Elkészíti és összeállítja az EFK következő naptári évben történő működtetésével kapcsolatos partnerségi keretmegállapodás és támogatási szerződés megkötésére irányuló szakmai munkaprogramot/stratégiát és pénzügyi pályázati dokumentációt, valamint a Gazdálkodási és Üzemeltetési Főosztállyal szorosan együttműködve előkészíti a támogatási szerződés aláírását.

zs) Tevékenységéről beszámol az EFK működtetésére vonatkozó pályázat kiírásáért, koordinálásáért és lebonyolításáért felelős európai uniós szerv részére, amely során a támogatási szerződésben meghatározott határidő figyelembevételével szakmai, valamint a Gazdálkodási és Üzemeltetési Főosztállyal együttműködve pénzügyi jelentést készít.

2. A főigazgató-helyettes közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek

2.1. Stratégiai, Nemzetközi és Humánpolitikai Főosztály

2.2. Hatósági és Jogi Főosztály

2.3. Szolgáltatás-ellenőrzési Főosztály

2.4. Piacfelügyeleti Főosztály

2.5. Élelmiszer és Vegyipari Laboratórium

2.6. Mechanikai és Villamos Laboratórium

2.1. Stratégiai, Nemzetközi és Humánpolitikai Főosztály

a) A főigazgató-helyettes közvetlen irányítása alatt álló, tanácsadó, döntés-előkészítő önálló szervezeti egység, mely ellátja a szervezeten belüli és kívüli koordinációs feladatokat, illetve igazgatja az NFH nemzetközi kapcsolatait. A Stratégiai, Nemzetközi és Humánpolitikai Főosztályt főosztályvezető vezeti. A főosztályvezetőt távolléte, akadályoztatása esetén a főosztályvezető-helyettes helyettesíti teljes jogkörrel. Szervezeti egysége a Kommunikációs Osztály és a Humánpolitikai Osztály.

b) Koordinációért és stratégiaalkotásért való felelőssége körében:

ba) kapcsolatot tart az NFM fogyasztóvédelemért felelős szervezeti egységével, gondoskodik az NFM-től, más minisztériumoktól és társhatóságoktól érkező megkeresések továbbításáról, a feladatok teljesítésének nyomon követéséről, a kimenő anyagok címzettek részére történő megküldéséről, utókövetéséről;

bb) koordinálja az NFH szakmai álláspontjának kialakítására irányuló belső egyeztetéseket, szükség szerint előzetes és utólagos egyeztetést folytat az NFM fogyasztóvédelemért felelős önálló szervezeti egységének munkatársaival;

bc) összehangolja a beérkező megkeresések véleményezését, szükség esetén egyeztetést kezdeményez, főigazgatói jóváhagyás esetén továbbítja az egységes véleményt;

bd) gondoskodik a hatósági tevékenység szakmai összhangjának biztosításáról, szervezi a cselekvés koncepcionális összehangolását;

be) figyelemmel kíséri, összehangolja és ellenőrzi a főigazgató által kiszignált feladatok teljesítését;

bf) nyilvántartja a határidős feladatokat, ellenőrzi végrehajtásukat, valamint a végrehajtásról tájékoztatja a főigazgatót;

bg) a feladatellátáshoz szükséges döntésekről rendszeresen tájékoztatja a szervezeti egységek vezetőit;

bh) biztosítja a döntésekhez szükséges információk, háttéranyagok ésszerű időben történő összeállítását, valamint a főigazgatói döntésekből eredő feladatok megvalósulását;

bi) előkészíti az NFH Szervezeti és Működési Szabályzatát;

bj) kapcsolatot tart az NFH működésével érintett szakmai szervezetekkel, vállalkozói szövetségekkel, társhatóságokkal és a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalokkal, javaslatot tesz az együttműködés tartalmára, elkészíti az együttműködési megállapodások tervezetét;

bk) koordinálja, és aláírásra előkészíti az NFH tevékenységéről szóló éves összefoglaló jelentését;

bl) koordinálja, és a Hatósági és Jogi Főosztállyal, a szakmai főosztályokkal, valamint a laboratóriumokkal együttműködve és javaslataikat figyelembe véve összeállítja az éves Ellenőrzési és Vizsgálati Programot;

bm) elemzéseket végez és javaslatot tesz az NFH – a Kormány fogyasztóvédelmi politikájának végrehajtását szolgáló – középtávú fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti stratégiájának kialakítására, részt vesz a javaslatok véleményezésében és előkészítésében;

bn) véleményezi az NFH működését érintő szabályzatokat, főigazgatói utasításokat;

bo) főigazgatói aláírásra előkészíti az NFH jelentéseit; a kifogástalan megjelenítés biztosítása érdekében a szakmai főosztályok megkeresésére, az általuk készített – tartalmuk, leadási határidejük vagy terjedelmük miatt – kiemelt jelentőséggel bíró dokumentumok, tájékoztató anyagok, jelentések elkészítésében a szerkesztés, a formázás, valamint a diagramok, táblázatok elkészítéséhez közreműködő segítséget nyújt;

bp) a Jogi, Igazgatási, Informatikai és UCP Ügyekért Felelős Osztállyal együttműködve szervezi a vezetői, a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok szerinti, valamint a főigazgató utasítása szerinti egyéb értekezleteket;

bq) szükség esetén kezdeményezi stratégiai megbeszélés összehívását, javaslatot tesz a résztvevők körére és az ülés napirendjére;

br) javaslatot tesz és állásfoglalást készít valamennyi, a főigazgató által kiadott kérdésben;

bs) koordinálja a fogyasztóvédelmi referensképzésre vonatkozó hatósági feladatok végrehajtását, ellátja a döntések előkészítésével és közlésével összefüggő feladatokat, előkészíti a döntések tartalmát, vezeti a hatósági nyilvántartást;

bt) ellátja a pozitív lista rendszerének működtetésével járó feladatokat, értékeli, és döntésre előkészíti az igazolás kiállítására vonatkozó felterjesztéseket, gondoskodik az igazolások kiállításáról és kézbesítéséről, vezeti a nyilvántartást;

bu) ellátja a Fogyasztóbarát Tanúsítási Rendszer működtetésével járó feladatokat, előkészíti a pályázatok elbírálásával kapcsolatos döntéseket, gondoskodik a tanúsítványok kiállításáról, kézbesítéséről, közreműködik az átadással járó kommunikációs előkészítő folyamatokban.

c) Nemzetközi kapcsolatokért való általános felelőssége körében:

ca) kidolgozza az NFH nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő politikájára vonatkozó javaslatot;

cb) koordinálja és irányítja az NFH európai uniós és nemzetközi kapcsolatait;

cc) javaslatot tesz az NFH éves nemzetközi stratégiájára és munkatervére;

cd) kapcsolatot épít és tart fenn külföldi társhatóságokkal és intézményekkel;

ce) előkészíti a nemzetközi tárgyú együttműködési megállapodásokat;

cf) képviseli az NFH-t az EKTB 13. számú fogyasztóvédelmi munkacsoportban, és a szakmai osztályok támogatásával kialakítja és véglegesíti az NFH álláspontját.

d) Az európai uniós szakmai hálózatokkal való együttműködés körében:

da) ellátja a 2004. október 27-i 2006/2004/EK rendelet (a továbbiakban: CPC rendelet) vonatkozásában az összekötő hivatali minőséggel összefüggő adminisztratív feladatokat, kapcsolatot tart a CPC társhatóságok képviselőivel, képviseli az NFH-t az Európai Bizottság CPC rendeletért felelős szakbizottságában, gondoskodik a szakbizottság éves végrehajtási tervében megjelölt tagállami feladatok előkészítéséről, koordinációjáról és végrehajtásáról, az Európai Bizottság irányában fennálló jelentéstételi kötelezettség teljesítéséről;

db) koordinálja az NFH CPC rendelet szerinti hatáskörrel rendelkező hatósági minőségéből fakadó feladatok végrehajtását, így különösen támogatja a Hatósági és Jogi Főosztályt az elektronikus adatbázis működésével és használatával összefüggő technikai feladatok, illetve a CPC rendelet 6–9. cikke szerinti megkeresések kiküldésének és fogadásának teljesítésében;

dc) a szakmai szervezeti egységek támogatásával ellátja a CPC-vel kapcsolatos egyéb szakmai feladatokat (pl. éves sweep előkészítése és lebonyolítása, közös akciókban való részvétel, szakmai anyagok összeállítása, véleményezése);

dd) ellátja a Belső Piaci Információs Rendszerrel (Internal Market Information System, az IMI Hálózat) kapcsolatos feladatokat.

e) Az NFH európai uniós kapcsolatain kívüli nemzetközi kapcsolatok tekintetében:

ea) képviseli az NFH-t a fogyasztóvédelem nemzetközi szervezeteiben (ICPEN, OECD, UNCTAD stb.);

eb) ellátja az ICPEN (International Consumer Protection and Enforcement Network) hálózati tagságból fakadó adminisztratív és koordinatív feladatokat, a szakmai szervezeti egységek támogatásával ellátja az ICPEN-nel kapcsolatos szakmai feladatokat (pl. sweep előkészítése és lebonyolítása, szakmai anyagok összeállítása, véleményezése), továbbá kapcsolatot tart az ICPEN-tagországokkal.

f) Az NFH nemzetközi kapcsolataival összefüggő belső feladatok tekintetében:

fa) figyelemmel kíséri és támogatja a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok területi szintű nemzetközi és határon átnyúló kapcsolatait;

fb) közreműködik a főigazgató nemzetközi vonatkozású programjának szervezésében, a külföldi delegációk fogadásához kapcsolódó előkészítési, szervezési, protokollfeladatok teljesítésében, gondoskodik két- és többoldalú nemzetközi konferenciák és munkaértekezletek előkészítéséről, lebonyolításáról;

fc) segíti az NFH munkatársainak európai uniós kiküldetéseken, nemzetközi konferenciákon és tanulmányutakon történő részvételére való felkészülését; továbbá nyelvi lektorálási támogatást nyújt a szakmai szervezeti egységek által készített idegen nyelvű levelekhez, szakmai anyagokhoz;

fd) figyelemmel kíséri a fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti tárgyú európai uniós támogatási programokat, projekteket, ezekről tájékoztatást nyújt a szakmai főosztályoknak, szakmai szempontú javaslatot tesz a programokban való részvételre, továbbá részt vesz a pályázatok előkészítésében, megvalósításában;

fe) figyelemmel kíséri az Európai Unió aktuális eseményeit, híreit, szakmai állásfoglalásait, társszervezetekkel kapcsolatos eseményeket és tájékoztatja azokról a főigazgatót;

ff) gondoskodik az NFH hivatalos honlapja angol verziójának tartalommal való megtöltéséről, a kapcsolódó fordítási feladatok ellátásáról, az NFH tevékenységéről készített éves összefoglaló jelentése rövidített változatának angol nyelvre történő lefordításáról.

g) Közreműködik az NFH kiemelt pályázati projektjeinek szakmai megvalósításában.

h) A „Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása” fejezeti kezelésű előirányzatból megvalósuló, fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatását célzó, FV kódjelű pályázat kezelésével összefüggő feladatok tekintetében gondoskodik az alábbiakról:

ha) pályázati felhívás és útmutató előkészítése az NFM fogyasztóvédelemért felelős szervezeti egységével, majd annak kiírása a honlapon;

hb) a pályázati felhívással és útmutatóval összefüggő tájékoztatási és kommunikációs feladatok ellátása;

hc) pályázatok beérkezését követő formai ellenőrzés és pályázás jogosultságának ellenőrzése;

hd) formai ellenőrzést követő hiánypótoltatás;

he) pályázók értesítése a pályázatok befogadásáról vagy elutasításáról;

hf) a hiánytalan pályázatok értékelésre való előkészítése az NFM fogyasztóvédelemért felelős szervezeti egysége részére;

hg) a Bírálati Bizottság ülésén való részvétel és jegyzőkönyvvezetés;

hh) a Bizottság javaslatának összefoglalása és engedélyező okirat előkészítése, majd továbbítása a döntéshozó NFM felé;

hi) pályázók értesítése a döntésről;

hj) a támogatási összegek és döntési kikötések alapján érkező módosítási kérelmek befogadása és értékelése, hiánypótoltatása;

hk) támogatási szerződés megkötése a pályázókkal az NFM fogyasztóvédelemért felelős szervezeti egységével közösen előkészített szerződéssablon alapján;

hl) a szerződések mellékletét képező feladat- és költségterv elbírálása;

hm) a támogatások átutalása, teljesítésigazolási, utalványozási, érvényesítési jogkör gyakorlása; a pénzforgalmi feladatok ellátását az NFM költségvetési területe végzi;

hn) pályázatkezeléssel összefüggő pénzügyi feladatok ellátása: az elszámolások, pénzügyi beszámolók ellenőrzése, viszont a pénzforgalmi feladatok ellátását az NFM költségvetési területe végzi;

ho) beérkező szerződésmódosítások kezelése;

hp) beszámoltatás, melynek keretei között mintavételes vagy kockázatelemzésen alapuló, dokumentált szakmai és pénzügyi – szükség szerint helyszíni – ellenőrzés elvégzése;

hq) a pályázati kiírás szakmai beszámolójának elkészítése.

2.1.1. Kommunikációs Osztály

a) Feladata az NFH külső megjelenítésével, a sajtóval kapcsolatos kommunikáció, sajtótájékoztatók szervezése, a sajtó információkkal történő ellátásáról való gondoskodás, valamint háttérbeszélgetések kezdeményezése a sajtó képviselői részére.

b) Elkészíti a feladatkörét érintő belső szabályzatokat, azokat legalább évente felülvizsgálja és aktualizálja.

c) Szerkeszti, irányítja és fejleszti az NFH honlapját. Gondoskodik az NFH honlapjának folyamatos frissítéséről, az aktuális információk, összefoglaló jelentések elektronikus úton való közzétételéről.

d) Figyelemmel kíséri az NFH, illetve a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok tevékenységével, valamint a fogyasztóvédelmi kérdésekkel összefüggő sajtómegjelenéseket. Elemzéseket készít az NFH-val összefüggő sajtó- és egyéb megjelenések tartalmával összefüggésben, javaslatot tesz a tapasztalatok alapján szükséges intézkedések meghozatalára.

e) A belső információáramlás megfelelő biztosítása végett működteti, és folyamatosan frissíti az NFH Intranet oldalait.

f) A rendelkezésére álló internetes és előfizetéses adatokból napi sajtófigyelő tevékenységet végez, az ebből készült adatbázist tevékenységének elemzésére felhasználja.

g) Előkészíti a nyilatkozattétel rendjét és az ezzel kapcsolatos szabályokat rögzítő utasításokat.

h) A Piacfelügyeleti Főosztály által továbbított közleményeket fogadja, gondoskodik azok nyilvános közzétételéről.

i) Javaslatot tesz az NFH tájékoztató kiadványainak tartalmára és terjesztésére.

j) Együttműködik a minisztériumok, országos hatáskörű szervek, érdekképviseletek sajtófőosztályaival, kommunikációs igazgatóságaival, valamint az Országgyűlés Hivatalával.

k) Feldolgozza és rendszerezi a beérkezett támogatási kérelmeket és a civil szervezetekkel történő együttműködési megállapodások megkötésére irányuló megkereséseket, melyek vonatkozásában a főigazgató részére javaslatot tesz.

l) Kapcsolatot tart a fogyasztóvédelmi civil szervezetekkel.

m) Figyelemmel kíséri a tevékenységéhez kapcsolódó pályázati lehetőségeket, és javaslatot tesz a főigazgató részére a programokban való részvételre.

n) Szervezi és koordinálja az NFH civil (iskolai és iskolán kívüli), valamint a vállalkozási szféra részére nyújtott oktatási tevékenységét.

o) Véleményezi az NFH vizsgálati jelentéseit, javaslatot tesz a tapasztalatok kommunikációjára, illetve kommunikációs tervjavaslatot készít az NFH részére. A miniszter szakmai irányítási jogkörében kiadott megkeresés alapján a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok részére közreműködik a kommunikációs tervjavaslatok előkészítésében.

p) Javaslatot tesz az NFH vezetőinek vezetői és kommunikációs képzésére, a javaslatok elfogadása esetén szervezi a képzéseket és tréningeket.

2.1.2. Humánpolitikai Osztály

a) A jogszabályok és a főigazgató által meghatározott szempontok alapján végzi az NFH humánpolitikai munkáját.

b) Lebonyolítja a kormánytisztviselői, valamint munkavállalói pályázatok kiírását, és gondoskodik azok közzétételéről; ellátja az ezzel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat, és részt vesz a hatáskörébe tartozó pályázatok elbírálásában.

c) Végzi a jogviszonyhoz kapcsolódó feladatokat (általános, érdemi tevékenység, adminisztráció, statisztika, nyilvántartás, ellenőrzés).

d) Ellátja az alapnyilvántartással kapcsolatos feladatokat.

e) Statisztikai adatközlést teljesít az illetékes szervezetek részére.

f) Szervezi és lebonyolítja a fegyelmi eljárásokhoz kapcsolódó feladatokat.

g) Az NFH kormánytisztviselőit érintően szervezi a közigazgatási alapvizsga és szakvizsga lebonyolítását.

h) Ellátja a kitüntetések, elismerések előkészítését, a kapcsolódó szervezési feladatokat.

i) Feladata az NFH tekintetében a bérszámfejtéshez történő adatszolgáltatás, szabadságmegállapítás, a nyilvántartás és a feladatokhoz kapcsolódó programok kezelése.

j) Ellátja a kormánytisztviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségével kapcsolatos feladatokat.

k) Ellátja a munkatársak nyugdíjazásával kapcsolatos feladatokat.

l) Szervezi és koordinálja az NFH egészét érintő, illetve külső megjelenítését szolgáló rendezvények, kiállítások, konferenciák megrendezését és lebonyolítását az egy-egy részterületre irányuló szakágazati rendezvények kivételével; szervezi és koordinálja az NFH egészét érintő rendezvények, konferenciák, sajtótájékoztatók technikai feltételeinek megteremtését, a lebonyolítás informatikai hátterének biztosítása érdekében együttműködik a Jogi, Igazgatási, Informatikai és UCP Ügyekért Felelős Osztállyal.

m) Szervezi és koordinálja az NFH munkatársai részére szervezett szakmai továbbképzéseket és oktatásokat.

n) Ellátja a felnőttképzési tevékenység folytatásával kapcsolatos feladatokat.

o) Gondoskodik az éves szabadságolási ütemterv elkészítéséről, vezeti a szabadság felhasználási nyilvántartást.

p) Gondoskodik az új belépők munkahelyi és munkavédelmi előírásnak megfelelő „Munkaköri Alkalmassági Orvosi Vizsgálat”-ra utalásáról és annak nyilvántartásáról.

q) Ellátja az NFH-nál működő gyakornoki rendszerrel kapcsolatos feladatokat.

2.2. Hatósági és Jogi Főosztály

a) A főigazgató-helyettes közvetlen irányítása alatt működő önálló szervezeti egység, melyet a főosztályvezető vezet. A főosztályvezetőt távolléte, akadályoztatása esetén a főosztályvezető-helyettes helyettesíti teljes jogkörrel.

b) A főosztályvezető, illetve a főosztályvezető-helyettes együttes távolléte és akadályoztatása esetén az osztályvezető jogosult teljes jogkörrel a helyettesítésre.

c) Szervezeti egységei a Hatósági Osztály és a Jogi, Igazgatási, Informatikai és UCP Ügyekért Felelős Osztály, melyek élén főosztályvezető, illetve osztályvezető állnak. A Hatósági Osztályt a főosztályvezető, a Jogi, Igazgatási, Informatikai és UCP Ügyekért Felelős Osztályt osztályvezető vezeti.

d) A Főigazgató jogszabályban nevesített, az NFH hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyekben benyújtott fellebbezésekkel, valamint a Hatósági és Jogi Főosztály feladatkörével kapcsolatos kiadmányozási jogkörének gyakorlásával a Hatósági és Jogi Főosztály vezetőjét bízza meg.

2.2.1. Hatósági Osztály

a) Ellátja szakterületeként a piacfelügyelet, az általános kereskedelmi működési feltételek és a szolgáltatások, valamint a közszolgáltatások vonatkozásában a hatósági feladatokat és tevékenységeket, ennek keretében:

aa) ellátja a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok elsőfokú döntéseivel szemben a másodfokú feladatokat;

ab) a hatósági ügyekkel összefüggően gondoskodik az NFH perképviseletéről;

ac) javaslatot tesz az NFH feladat- és hatáskörét, hatósági működését meghatározó jogszabályok módosítására;

ad) a közigazgatási hatósági eljárási törvénnyel kapcsolatos eljárási modelleket, iratmintákat, eljárásjogi iránymutatásokat készít el;

ae) a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok jogalkalmazásában felmerülő anyagi jogi kérdések tekintetében, az egységes joggyakorlat kialakítása érdekében szakmai álláspontot fogalmaz meg;

af) szükség esetén a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szól 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 97. § (3) és 115. § (1) bekezdései szerinti felügyeleti eljárást folytat le, illetve ennek keretében megteszi a szükséges intézkedéseket;

ag) a jogerősen lezárt közigazgatási perek tapasztalatait értékeli, elemzi, szükség esetén megteszi a hatósági jogalkalmazást érintő szakmai irányítást igénylő intézkedéseket;

ah) a fogyasztói, illetve társhatósági megkeresések esetében intézkedik azok megválaszolásáról, illetve a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok felé történő továbbításáról;

ai) a vállalkozásoktól és fogyasztóktól érkező megkeresésekre elkészíti a tájékoztatót azokban az esetekben, melyek nem tartoznak szakmai főosztály hatáskörébe;

aj) ügyészi felhívások esetén megteszi a jogszabályban előírt intézkedéseket;

ak) segítséget nyújt a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok részére az ügyészi jelzések vonatkozásában a tájékoztatók elkészítéséhez;

al) részt vesz az éves Ellenőrzési és Vizsgálati Program összeállításában;

am) véleményezi az országos és megyei ellenőrzések ellenőrzési és vizsgálati útmutatóját, valamint az összefoglaló jelentéseket;

an) a hatékony hatósági-jogi munkavégzés folyamatos biztosítása érdekében konzultál a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalokkal;

ao) az NFH Piacfelügyeleti Főosztályát és a Szolgáltatás-ellenőrzési Főosztályát érintő, szakmai állásfoglalást igénylő tájékoztatások elkészítésében közreműködik;

ap) szoros szakmai kapcsolatot tart fenn a szakmai főosztályokkal, a Stratégiai, Nemzetközi és Humánpolitikai Főosztállyal, a Mechanikai és Villamos Laboratóriummal és az Élelmiszer és Vegyipari Laboratóriummal;

aq) részt vesz a Szolgáltatás-ellenőrzési Főosztállyal együtt a Magyar Energetikai- és Közműszabályozási Hivatallal kötött Együttműködési Megállapodásban foglaltak szerinti havonként megtartott egyeztetésen.

b) Nyilvántartást vezet, szükség esetén adatszolgáltatást biztosít a főigazgató részére a folyamatban levő és a jogerősen lezárult közigazgatási perekről.

c) Gondozza az NFH hatásköri jegyzékét.

d) Közreműködik a fogyasztóvédelmi referensképzéssel kapcsolatos feladatokban.

e) A Stratégiai, Nemzetközi és Humánpolitikai Főosztály koordinálása mellett ellátja az NFH CPC rendelet szerinti hatáskörrel rendelkező hatósági minőségéből fakadó feladatok végrehajtását, így különösen az elektronikus adatbázis működtetésével és használatával összefüggő technikai feladatokat, illetve a CPC rendelet 6–9. cikke szerinti megkeresések kiküldésének és fogadásának teljesítését.

f) Közreműködik az NFH kiemelt pályázati projektjeinek szakmai megvalósításában.

2.2.2. Jogi, Igazgatási, Informatikai és UCP ügyekért Felelős Osztály

a) Közreműködik az NFH szerződéses állományának kezelésében, ideértve az NFH vagyongazdálkodási körébe tartozó szerződéseit is.

b) Elvégzi az NFH tárgyévi közbeszerzéseinek előkészítését és végrehajtását, illetve a közbeszerzési terv előkészítését és szükség szerinti módosítását, továbbá a közbeszerzési statisztikák elkészítését, mely során együttműködik a Gazdálkodási és Üzemeltetési Főosztállyal.

c) Az NFH szerződéses állományát, illetve közbeszerzését érintő kérdésekben kapcsolatot tart az érintett főosztályokkal, valamint az NFM-mel.

d) Ellátja a Közbeszerzési Szabályzatban foglaltak szerint a közbeszerzési eljárások lefolytatásával kapcsolatos teendőket a Gazdálkodási és Üzemeltetési Főosztállyal együttműködésben.

e) Ellátja a Gazdálkodási és Üzemeltetési Főosztály által készített, az NFH gazdálkodását és költségvetését érintő dokumentumtervezetek jogi szempontú véleményezését.

f) A Gazdálkodási és Üzemeltetési Főosztállyal együttműködve részt vesz az NFH követelésállományának kezelésében.

g) Részt vesz a pályázatok, projektek jogi szempontú előkészítésében, véleményezésében.

h) Jogi támogatást nyújt a nyertes pályázatok tervezésében és megvalósításában.

i) Szükség esetén kapcsolatot tart a pályázati projektek közreműködő szervezeteivel, valamint az esetleges konzorciumi, illetve szakmai partnerekkel.

j) Kivizsgálja az NFH munkatársainak ügyintézését kifogásoló jelzéseket.

k) Ellátja az NFH perképviseletét a nem hatósági ügyekkel összefüggésben indult bírósági eljárások esetében.

l) A miniszter megkeresése alapján véleményezi az NFH részére megküldött fővárosi, illetve megyei kormányhivatalok SzMSz-ét, illetve a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok ügyrendjét.

m) Gondoskodik a hatósági eljárásokhoz kapcsolódó statisztikai adatok bekéréséről a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivataloktól, és végzi az adatok feldolgozását. Teljesíti az adatközlést a megkereső szervezet irányába.

n) Igazgatási és szervezési tárgykörben:

na) az egyes szakterületek bevonásával kezdeményezi a főigazgatói utasítások előkészítését, és közreműködik azok kiadásában;

nb) gondoskodik a hivatali ügymenet működésének folyamatosságáról, figyelemmel kíséri annak betartását, segíti a döntési alternatívák előkészítését, koordinálja a vezetői intézkedések végrehajtását;

nc) közreműködik a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalokat és az NFH több szervezeti egységét együttesen érintő, a főigazgató hatáskörébe utalt általános igazgatási felügyelet irányításában;

nd) közreműködik az NFH egészét érintő, illetve külső megjelenítését szolgáló rendezvények, kiállítások, konferenciák megrendezésében és lebonyolításában, továbbá közreműködik az NFH egészét érintő rendezvények, konferenciák, sajtótájékoztatók technikai feltételeinek megteremtésében, a lebonyolítás informatikai hátterét biztosítja;

ne) nyilvántartja az NFH és a társhatóságok, egyéb intézmények, szervezetek közötti együttműködési megállapodásokat;

nf) megszervezi és irányítja az iratkezelési feladatokat (iktatás, irattár, határidő-követés, nyilvántartások), különös tekintettel az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszerre, valamint a minősített iratok kezelésére, ellátja a központi postabontással, érkeztetéssel, irattározással, fénymásolással kapcsolatos feladatokat;

ng) elkészíti, majd a Magyar Nemzeti Levéltár és a köziratok kezelésének szakmai irányításáért felelős miniszter részére engedélyeztetés céljából megküldi az NFH Iratkezelési Szabályzatát, jóváhagyás után gondoskodik annak főigazgatói utasítás formájában történő kiadásáról;

nh) közreműködik az NFH munkatársai részére szervezett szakmai továbbképzésekben és oktatásokban;

ni) nyilvántartást vezet a főigazgatói utasításokról;

nj) ellátja a nyomdai megrendelésekkel kapcsolatos feladatokat, gondoskodik az NFH által használt hivatali nyomtatványok tartalmi megfelelőségéről, módosításáról, a szervezeti egységek igényeinek felméréséről és a nyomtatványok elosztásáról;

nk) gondoskodik a fogyasztóvédelmi hatósági és egyéb eljárásban részt vevő kormánytisztviselők részére szóló igazolványok kiadásának engedélyeztetéséről, azok nyilvántartásáról, kiadásáról, visszavonásáról;

nl) ellátja a postai ügyeket, postaátvételt, szükség szerinti kézbesítést végez.

o) Informatikai és dokumentumvédelmi tárgykörben:

oa) biztosítja az NFH számára kibocsátott elektronikus minősített tanúsítványok működtetését, megszervezi a lejáró tanúsítványok megújítását, illetve a hatályon kívül kerülők biztonságos kezelését;

ob) biztosítja az informatikai biztonságra vonatkozó szabályzatok előkészítését, a hatályos szabályzatok érvényesülését, betartását, szükség szerinti módosítását;

oc) kezeli az I-DOK hibabejelentő rendszert (Mantis), és folyamatos kapcsolatot tart a rendszer fejlesztőivel, koordinálja a felhasználók által kért igénybejelentéseket, fejlesztési javaslatokat, a rendszer használata során felmerülő módosításokat, változtatásokat az NFH és az informatikai rendszer fejlesztője tekintetében;

od) működteti az informatikai rendszerrel, informatikai feladatokkal kapcsolatos hibabejelentő rendszert;

oe) rendszeresen ellenőrzi az informatikai rendszer előírásszerű használatát;

of) ellátja az informatikai katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatokat;

og) elvégzi az NFH hardver- és szoftverhibák elhárítását;

oh) ismerteti a számítógépes alkalmazásokat a rendszer használói számára;

oi) javaslatot tesz az informatikai fejlesztésekre, kapcsolatot tart az NFH-nál működő informatikai rendszerek fejlesztőivel;

oj) ellátja az informatikai feladatokat tartalmazó projektek vezetését;

ok) elvégzi az NFH vezetői részére biztosított e-aláíró kártyák és kártyaolvasók beüzemelését, biztosítja működtetésüket, gondoskodik a kártyák biztonságos kezeléséről;

ol) biztosítja a KPIR társhatósági moduljának, valamint az NFH-nál működő, a közigazgatásban előírt informatikai rendszerek működését;

om) kapcsolatot tart az NFH szervezeti egységeivel a KPIR és RAPEX rendszerek működtetése, illetőleg más külföldi rendszerekből érkező adatok fogadása, feldolgozása és továbbítása érdekében;

on) biztosítja az NFH számára kibocsátott elektronikus minősített tanúsítványok működtetését, megszervezi a lejáró tanúsítványok megújítását, illetve a hatályon kívül kerülők biztonságos kezelését;

oo) előkészíti, és tanúsított aláírással látja el az elektronikus iktatókönyveket, gondoskodik azok biztonságos tárolásáról;

op) biztosítja a naplóállományok, a biztonsági mentések, valamint az archívumok ellenőrzését és biztonságos tárolását;

oq) biztosítja és ellenőrzi a jelszóállományok tárolását;

or) folyamatosan ellenőrzi és frissíti a jogosultságleltárt;

os) gondoskodik az adatállományok hitelességéről és biztonságos átadásáról a külső szervek felé, megszervezi és végrehajtja az adatszolgáltatást;

ot) gondoskodik az újonnan belépő munkatársak munkavégzéséhez szükséges informatikai eszközök rendelkezésre bocsátásáról;

ou) szervezi az újonnan belépő munkatársak munkavégzéséhez szükséges, alapvető, az NFH szervezeténél működő informatikai rendszerek ismeretének elsajátítását.

p) Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal kapcsolatos tárgykörben (UCP) ellátja szakterületeként a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal kapcsolatos hatósági feladatokat és tevékenységeket, ennek keretében:

pa) előkészíti döntésre a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok elsőfokú döntéseivel szemben a másodfokú feladatokat;

pb) a hatósági ügyekkel összefüggően gondoskodik az NFH, illetve a főigazgató perképviseletéről;

pc) javaslatot tesz az NFH feladat- és hatáskörét, hatósági működését meghatározó jogszabályok módosítására;

pd) a közigazgatási hatósági eljárási törvénnyel kapcsolatos eljárási modelleket, iratmintákat, eljárásjogi iránymutatásokat készít el;

pe) a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok jogalkalmazásában felmerülő anyagi jogi kérdések tekintetében, az egységes joggyakorlat kialakítása érdekében szakmai álláspontot fogalmaz meg, kiemelten a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) rendelkezéseinek egységes alkalmazása érdekében;

pf) szükség esetén a Ket. 97. § (3) és 115. § (1) bekezdései szerinti felügyeleti eljárást folytat le, illetve ennek keretében megteszi a szükséges intézkedéseket;

pg) a jogerősen lezárt közigazgatási perek tapasztalatait értékeli, elemzi, szükség esetén megteszi a hatósági jogalkalmazást érintő szakmai irányítást igénylő intézkedéseket;

ph) a fogyasztói, illetve társhatósági megkeresések esetében intézkedik azok megválaszolásáról, illetve a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok felé történő továbbításáról;

pi) a vállalkozásoktól és fogyasztóktól érkező megkeresésekre elkészíti a tájékoztatást azokban az esetekben, melyek nem tartoznak szakmai főosztály kompetenciájába;

pj) ügyészi felhívások esetén megteszi a jogszabályban előírt intézkedéseket;

pk) segítséget nyújt a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok részére az ügyészi jelzések vonatkozásában a tájékoztatások elkészítéséhez;

pl) részt vesz az éves Ellenőrzési és Vizsgálati Program összeállításában;

pm) véleményezi az országos és megyei ellenőrzések ellenőrzési és vizsgálati útmutatóját, valamint az összefoglaló jelentéseket;

pn) a hatékony hatósági-jogi munkavégzés folyamatos biztosítása érdekében konzultál a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalokkal;

po) közreműködik az NFH Szolgáltatás-ellenőrzési Főosztályát érintő, szakmai állásfoglalást igénylő tájékoztatások elkészítésében;

pp) szoros szakmai kapcsolatot tart fenn a szakmai főosztályokkal és a Stratégiai, Nemzetközi és Humánpolitikai Főosztállyal;

pq) az Fttv.-ből adódó feladatok teljesítése céljából ellátja a Gazdasági Versenyhivatal, a Magyar Nemzeti Bank és az NFH együttműködésének végrehajtásához kapcsolódó teendőket, különös tekintettel a hatóságok által kötött Együttműködési Megállapodásra;

pr) koordinálja a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése miatti eljárás megindításáról szóló értesítésekkel kapcsolatos feladatokat;

ps) részt vesz a társhatóságok közötti Állandó Munkacsoport ülésein, képviseli az NFH álláspontját, az Állandó Munkacsoport tevékenységének eredményéről tájékoztatja a tárgykör szerint érintett főosztályokat, valamint szükség esetében az NFH főigazgatóját, a főigazgató-helyettesét és a Stratégiai, Nemzetközi és Humánpolitikai Főosztály vezetőjét;

pt) folyamatosan figyelemmel kíséri az Fttv. alapján eljáró hatóságok jogalkalmazási gyakorlatát, ideértve a kapcsolódó bírósági döntéseket is, amelyek tapasztalatairól értesíti az érintett szervezeti egységeket, illetve a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalokat, megismerhetővé teszi a társhatóságok számára az NFH vonatkozó döntéseit és a kapcsolódó bírósági döntéseket;

pu) feladatát képezi továbbá a fogyasztói szerződések megkötésénél alkalmazott általános szerződési feltételek ellenőrzése, e körben a szerződés részévé váló tisztességtelen általános szerződési feltétel érvénytelenségének megállapítása iránt közérdekű keresetet indíthat; valamint feladata a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 38. §-ában foglalt közérdekű igényérvényesítés; továbbá folyamatosan vizsgálja a – Szolgáltatás-ellenőrzési Főosztály szakterületéhez nem tartozó, közszolgáltatást nyújtó – vállalkozások által alkalmazott általános szerződési feltételeket.

q) Nyilvántartást vezet, szükség esetén adatszolgáltatást biztosít a főigazgató részére a folyamatban levő és a jogerősen lezárult közigazgatási perekről.

r) Közreműködik a fogyasztóvédelmi referensképzéssel kapcsolatos feladatokban.

2.3. Szolgáltatás-ellenőrzési Főosztály

a) A Szolgáltatás-ellenőrzési Főosztály a főigazgató-helyettes közvetlen irányítása alatt működő önálló szervezeti egység, melyet a főosztályvezető vezet. A főosztályvezető távolléte, akadályoztatása esetén teljes körű általános helyettese a főosztályvezető-helyettes, amennyiben főosztályvezető-helyettes nem kerül kinevezésre, akkor a főosztályvezetőt távolléte, akadályoztatása esetén az általa kijelölt kormánytisztviselő helyettesíti, melynek rendjét a szervezeti egység ügyrendje tartalmazza.

b) A Szolgáltatás-ellenőrzési Főosztály szakmai segítséget nyújt a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi célú ellenőrzéseihez, összegzi az ellenőrzések tapasztalatait, javaslatot tesz az éves Ellenőrzési és Vizsgálati Programmal kapcsolatban.

c) Segíti a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok szakmai munkáját a fogyasztók vagyoni érdekeinek védelmét biztosító követelmények érvényre juttatásában.

d) Segíti a szolgáltatások ellenőrzését (távollévők között kötött szerződések és az azok alapján nyújtott szolgáltatások, különös tekintettel az elektronikus kereskedelemre; elektronikus hírközlési szolgáltatások; gazdasági reklámtevékenység; utazási és utazást közvetítő szerződések és azok alapján nyújtott szolgáltatások; üzleten kívüli szerződések és azok alapján nyújtott szolgáltatások; az ingatlanok időben megosztott használati jogának megszerzésére irányuló szerződések és azok alapján nyújtott szolgáltatások; idegenforgalmi szolgáltatások).

e) Segíti a közszolgáltatások, közüzemi és közüzemi jellegű szolgáltatások, így villamosenergia-, földgáz-, távhő-, víziközmű-, hulladékgazdálkodási közszolgáltatás, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz-, kéményseprő-ipari közszolgáltatás, valamint vezetékes PB-gáz szolgáltatás és a PB-gáz tartályban vagy palackban történő forgalmazásának (a továbbiakban együtt: szakterületek) ellenőrzését.

f) Segíti és részt vesz a szakterületek tekintetében a vonatkozó jogszabályok megtartásának ellenőrzésében, valamint az ezen területekkel kapcsolatos fogyasztói panaszok jogszabály szerinti ügyintézésében.

g) Segíti az általános kereskedelmi működési feltételek ellenőrzését.

h) Segíti a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok ellenőrzését a szolgáltatások és egyes termékek, valamint a közszolgáltatások vonatkozásában.

i) Segíti az élelmiszerek jelölésével kapcsolatos megtévesztő kereskedelmi gyakorlatok ellenőrzését.

j) A szakterületeket érintően ellátja a szolgáltatók által alkalmazott általános szerződési feltételek és üzletszabályzatok vizsgálatát és véleményezését, javaslatot tesz az érintett hatóságoknak és szolgáltatóknak az üzletszabályzatok és általános szerződési feltételek módosítására, indokolt esetben javaslatot tesz a Hatósági és Jogi Főosztálynak közérdekű kereset indításának kezdeményezésére.

k) A szakterületeket érintően ellátja az NFM, illetve társhatóságok által megküldött jogszabálytervezetek és -módosítások, valamint határozatok, szakmai anyagok véleményezését a jogszabályokban és együttműködési megállapodásokban foglaltaknak megfelelően, szükség esetén módosítási javaslatot tesz.

l) Előkészíti az országos és több megyét érintő fogyasztóvédelmi ellenőrzéseket. Ennek keretében:

la) előkészíti az ellenőrzési útmutatót;

lb) szükség esetén felkészítő értekezletet tart, melynek célja az ellenőrzés részletes elméleti és gyakorlati szakmai ismertetése.

m) Elemzi a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok által készített jelentéseket, és összeállítja az NFH ellenőrzési összefoglaló jelentését.

n) Szükség esetén szakmai segítséget nyújt a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivataloknak a kifogásolt termékek/szolgáltatások értékelésében.

o) Szakmai segítséget nyújt a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok panasz-ügyintézési tevékenységéhez, folyamatos szakmai konzultációt biztosít a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivataloknak.

p) Szükség esetén elméleti és gyakorlati oktatásokat tart a felügyelők számára a szolgáltatásokra és egyes termékekre vonatkozó előírásokról, azok változásairól.

q) Értesíti a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalokat, amennyiben szakterületeit érintő, a fogyasztóvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó jogsértésről szerez tudomást.

r) Kapcsolatot tart a szakterületekhez tartozó szakhatóságok és társadalmi szervezetek munkatársaival.

s) A szakterületeket érintően javaslatot tesz és közreműködik az Ellenőrzési és Vizsgálati Program összeállításában, valamint javaslatot tesz a soron kívüli ellenőrzésekre.

t) Részt vesz a hazai szakmai munkabizottságokban.

u) Figyelemmel kíséri az Európai Unió azon aktuális információit, szakmai állásfoglalásait, eseményeit, amelyek a Főosztály feladatkörét érintik, és szükség esetén tájékoztatja azokról a főigazgató-helyettest, a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalokat és az NFH szakmai szervezeti egységeit.

v) Fogyasztói/vállalkozói tájékoztató anyagokat készít a feladatkörébe tartozó szolgáltatási területet érintő témakörben.

w) Tájékoztatást nyújt az NFH-hoz, a feladatkörébe tartozó szolgáltatási területet érintő témakörben érkező – áttételt nem igénylő – fogyasztói, illetve vállalkozói megkeresések esetén.

x) Szoros kapcsolatot és szakmai egyeztetést tart fenn a Hatósági és Jogi Főosztállyal, továbbá szakmai anyagokat készít a Stratégiai, Nemzetközi és Humánpolitikai Főosztály kommunikációs tevékenységének támogatása érdekében.

y) Szoros kapcsolatot és szakmai egyeztetést tart fenn a Stratégiai, Nemzetközi és Humánpolitikai Főosztállyal. Ennek keretében:

ya) a Stratégiai, Nemzetközi és Humánpolitikai Főosztályt támogatja a CPC rendelet végrehajtásával összefüggő szakmai feladatok (így különösen CPC sweep előkészítése és lefolytatása, szakmai tárgyú megkeresések teljesítéséhez szükséges szakmai munkaanyag összeállítása, segítségnyújtás határon átnyúló, tájékoztatást kérő megkeresések intézéséhez, részvétel szakmai tárgyú projektekben és workshopokon stb.) ellátásában;

yb) a Stratégiai, Nemzetközi és Humánpolitikai Főosztályt támogatja az ICPEN-nel összefüggő szakmai feladatok ellátásában;

yc) a Stratégiai, Nemzetközi és Humánpolitikai Főosztályt támogatja a CPC és ICPEN melletti egyéb – a d) és g) pontokban részletezett területeket érintő – szakmai tárgyú nemzetközi megkeresések teljesítéséhez szükséges szakmai anyagok összeállításában;

yd) a Stratégiai, Nemzetközi és Humánpolitikai Főosztály felkérésére eseti jelleggel részt vesz a közösségi szakmai projektekben, és az ülések témájáról, napirendjéről és időpontjáról a meghívó megküldésével a Stratégiai, Nemzetközi és Humánpolitikai Főosztályt, illetve az ülésen elhangzottakról és a tapasztalatokról az úti jelentés és az üléshez kapcsolódó dokumentumok megküldésével a főigazgatót, valamint a Stratégiai, Nemzetközi és Humánpolitikai Főosztályt is tájékoztatja.

z) Közreműködik az NFH kiemelt pályázati projektjei szakmai megvalósításában.

2.4. Piacfelügyeleti Főosztály

a) A főigazgató-helyettes közvetlen irányítása alatt működő önálló szervezeti egység, melyet a főosztályvezető vezet. A főosztályvezető távolléte, akadályoztatása esetén teljes körű általános helyettese a főosztályvezető-helyettes, amennyiben főosztályvezető-helyettes nem kerül kinevezésre, akkor a főosztályvezetőt távolléte, akadályoztatása esetén az általa kijelölt kormánytisztviselő helyettesíti, melynek rendjét a szervezeti egység ügyrendje tartalmazza.

b) A Piacfelügyeleti Főosztály szakmai támogatást nyújt a fogyasztóvédelmi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok piacfelügyeleti célú ellenőrzéseihez, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat ellenőrzéséhez a non-food termékek vonatkozásában, összegzi az ellenőrzések tapasztalatait, részt vesz az éves Ellenőrzési és Vizsgálati Program összeállításában.

c) Ellátja a RAPEX (Rapid Alert System for Non-Food Products) rendszer működtetésével és a nemzeti kapcsolattartói minőséggel összefüggő feladatokat. Ennek keretében különösen:

ca) fogadja a RAPEX rendszerbe érkező riasztásokat, azokat feltölti a KPIR-be, illetve továbbítja a társhatóságok felé;

cb) a nem egyértelmű esetek kapcsán a Hatósági és Jogi Főosztállyal szoros együttműködésben hatásköri vizsgálatot végez, és ennek alapján osztályozza a beérkező riasztásokat; a riasztás magyar nyelvre történő lefordítása után felviszi a szükséges adatokat a belső nyilvántartásba;

cc) fogadja a társhatóságok által kezdeményezett riasztásokat és reakciókat, és a szükséges bejelentőlapok angol nyelvű kitöltése útján értesítést küld a RAPEX rendszerbe;

cd) közreműködik a RAPEX-rendszert érintő bizottsági anyagok elkészítésében, véleményezésében;

ce) közreműködik a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok és a társhatóságok RAPEX oktatásában;

cf) heti összefoglaló táblázatokat készít a beérkező riasztásokról, és továbbítja azokat a fogyasztóvédelmi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint az érintett szervezeti egységek felé;

cg) fogadja a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok által küldött, RAPEX-et érintő pozitív reakciókat, és azokat kitöltött KPIR riasztási dokumentumként kezeli;

ch) elkészíti az NFH kezdeményezésű riasztási dokumentumokat.

d) Továbbítja az Európai Unió felé történő jelentési kötelezettségnek megfelelően kitöltött egyéb bejelentőlapokat (pl. biztonsági záradék).

e) Közreműködik a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok munkájának szakmai irányításában, és szükség esetén szakmai támogatásként részt vesz azok tevékenységében a műszaki, könnyűipari és vegyipari termékek biztonságossága és a fogyasztók vagyoni érdekeinek védelmét biztosító követelmények érvényre juttatásában. A szakmai támogatás keretében a műszaki, könnyűipari és a vegyipari termékek tekintetében:

ea) közreműködik a szakmai irányításban a termékbiztonsági ellenőrzésekkel kapcsolatban;

eb) szakmai segítséget nyújt az általános kereskedelmi működési feltételek teljesítésének ellenőrzéséhez;

ec) szakmai segítséget nyújt a termékek jelölése, dokumentációi, kellékei és okmányai jogszabályoknak való megfelelőségének ellenőrzéséhez;

ed) közreműködik – a termékek vonatkozásában – a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat ellenőrzésében.

f) Előkészíti az országos és több megyét érintő piacfelügyeleti ellenőrzéseket. Ennek keretében:

fa) elkészíti az ellenőrzési és vizsgálati útmutatót;

fb) felkészítő értekezletet tart, melynek célja a vizsgálat részletes elméleti és gyakorlati szakmai ismertetése, a jelentések rendjének meghatározása.

g) Elemzi a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok által készített jelentéseket, és összeállítja az NFH ellenőrzési összefoglaló jelentését.

h) Szükség esetén szakmai segítséget nyújt a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivataloknak a kifogásolt termékek értékelésében.

i) Elméleti és gyakorlati oktatásokat tart a felügyelők számára a termékkörökre vonatkozó műszaki előírásokról, azok változásairól.

j) Szakmai iránymutatást ad a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok panasz-ügyintézési tevékenységéhez, folyamatos szakmai konzultációt biztosít a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivataloknak.

k) Értesíti a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalokat, illetve az intézkedésre jogosult társhatóságokat, amennyiben veszélyes termék forgalmazásáról szerez tudomást.

l) Szakmai segítséget nyújt a vámáruk ellenőrzésével kapcsolatos tevékenységhez.

m) Szakmai kapcsolatot tart fenn a társhatóságokkal, a kijelölt tanúsító és vizsgáló intézetekkel, szakmai szervezetekkel.

n) Szakmai ismeretei alapján javaslatot tesz az Ellenőrzési és Vizsgálati Program piacfelügyeleti tárgyú témavizsgálatai vonatkozásában, valamint javaslatot tesz a soron kívüli ellenőrzésekre.

o) Szakmai segítséget nyújt a mintavételhez.

p) Elkészíti a laboratóriumi vizsgálatok alapján nem megfelelő termékek értékelését, kockázatelemzését.

q) A laboratóriumi vizsgálatok követelményeit ki nem elégítő termékek esetében szakvéleményt készít.

r) A magyarországi piacfelügyeleti hatóságokkal, illetve az azok irányítását ellátó minisztériumokkal együttműködve ellátja a 2008. július 9-i 765/2008/EK rendelet 23. cikke szerinti „Általános információs támogatási rendszer”, az ICSMS nemzeti kapcsolattartói minőséggel összefüggő feladatokat. Ennek keretében különösen:

ra) koordinálja az ICSMS rendszer magyarországi bevezetését az NFH, a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint a többi piacfelügyeleti hatóság esetében, melynek során részt vesz a rendszer fenntartói által szervezett oktatásokon, megszervezi a hatósági kapcsolattartók oktatását, közreműködik az NFH és a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok munkatársainak oktatásában;

rb) kapcsolatot tart az ICSMS nemzetközi rendszeradminisztrátorával és a hatósági kapcsolattartókkal, melynek során fogadja a nemzetközi rendszeradminisztrátortól érkező utasításokat, és azokat továbbítja a hatósági kapcsolattartókon keresztül a felhasználók irányába, fogadja a hatósági kapcsolattartókon keresztül a felhasználóktól érkezett észrevételeket, valamint a rendszer használatával kapcsolatosan jelzett problémákat, és azokat továbbítja a nemzetközi rendszeradminisztrátor felé;

rc) részt vesz az Európai Bizottság által szervezett szakértői üléseken;

rd) a nemzeti kapcsolattartói minőséggel összefüggő feladatok mellett ellátja az NFH hatósági kapcsolattartói feladatait is, melynek keretében kapcsolatot tart az NFH és a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok felhasználóival.

s) A szakmai támogatás keretében kezdeményezi a termékek forgalmazásának korlátozásához szükséges eljárásokat a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivataloknál.

t) Figyelemmel kíséri a veszélyes termékekkel kapcsolatos intézkedéseket, valamint megjelenteti az azokkal kapcsolatos közleményeket.

u) Kezeli a KPIR rendszert, és a rendszerrel kapcsolatos szakmai információkat megküldi a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivataloknak és az együttműködő szervezeti egységeknek (így különösen a Laboratóriumok, Stratégiai, Nemzetközi és Humánpolitikai Főosztály, Hatósági és Jogi Főosztály).

v) Termékismertetőket és fogyasztói tájékoztató anyagokat készít, minőségi kifogással kapcsolatos vizsgálatokat végez a szakmai kapacitás függvényében, hatósági megkeresésre szakértői tevékenységet végez.

w) Részt vesz a területét érintő jogszabálytervezetek véleményezésében.

x) Figyelemmel kíséri az Európai Unió azon aktuális információit, szakmai állásfoglalásait, eseményeit, amelyek feladatkörét érintik, és szükség esetén tájékoztatja azokról a főigazgatót, a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalokat és az NFH szakmai szervezeti egységeit.

y) Tájékoztatást nyújt az NFH-hoz, a feladatkörébe tartozó témakörben érkező – áttételt nem igénylő – fogyasztói, illetve vállalkozói megkeresések esetén.

z) Szoros kapcsolatot és szakmai egyeztetést tart fenn a Hatósági és Jogi Főosztállyal, a Mechanikai és Villamos Laboratóriummal, valamint az Élelmiszer és Vegyipari Laboratóriummal, továbbá szakmai anyagokat készít a Stratégiai, Nemzetközi és Humánpolitikai Főosztály kommunikációs tevékenységének támogatása érdekében.

zs) Szoros kapcsolatot és szakmai egyeztetést tart fenn a Stratégiai, Nemzetközi és Humánpolitikai Főosztállyal. Ennek keretében:

zsa) közreműködik a piacfelügyelettel kapcsolatos szakmai tárgyú nemzetközi megkeresések teljesítéséhez szükséges szakmai anyagok összeállításában;

zsb) részt vesz a közösségi szakmai munkabizottságokban, és az ülések témájáról, napirendjéről és időpontjáról meghívó megküldésével a Stratégiai, Nemzetközi és Humánpolitikai Főosztályt, illetve az ülésen elhangzottakról és a tapasztalatokról az úti jelentés és az üléshez kapcsolódó dokumentumok megküldésével a főigazgatót, valamint a Stratégiai, Nemzetközi és Humánpolitikai Főosztályt is tájékoztatja.

2.5. Élelmiszer és Vegyipari Laboratórium

a) Az Élelmiszer és Vegyipari Laboratórium a főigazgató-helyettes irányítása alatt, a főosztályvezető (laboratóriumvezető) vezetésével működő önálló szervezeti egység. Az Élelmiszer és Vegyipari Laboratórium részletes tevékenységét, vizsgálatait és munkájának szabályozását a Minőségirányítási Kézikönyv tartalmazza.

b) Az Élelmiszer és Vegyipari Laboratórium elvégzi a piacfelügyeleti és fogyasztóvédelmi ellenőrzésekhez szükséges laboratóriumi vizsgálatokat az NFH illetékes szervezeti egységeivel és a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalokkal történő előzetes egyeztetés szerint.

c) Feladata élelmiszeripari, dohányipari, kozmetikai, háztartás-vegyipari termékek, festékek és lakkok, gyermekjátékszerek, gyermekápolási cikkek és műanyag termékek, fából készült termékek, textilipari termékek, bőrrel érintkező anyagok és egyéb termékek vizsgálata.

d) A vizsgálati eredményekről vizsgálati jegyzőkönyvet bocsát ki, szükség esetén a vizsgálati eredményeket véleményezi.

e) Termék-összehasonlító vizsgálatokat végez.

f) Minőségi és biztonsági kifogással kapcsolatos vizsgálatokat végez a szakmai kapacitás függvényében.

g) Szabad kapacitásának függvényében külső megbízásra vizsgálatokat végez.

h) Az adatbázisban nyilvántartandó adatokat a KPIR rendszerbe juttatja.

i) Elvégzi a dohányipari termékek nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat.

j) Jogszabályi kijelölés alapján monitoring rendszerben végzi egyes festékipari termékek illékony komponenseinek meghatározását, valamint rendszeresen ellenőrzi a hazai forgalomban fellelhető cigaretták esetén a kátrány-, nikotin- és szén-monoxid hozamot.

k) Az Élelmiszer és Vegyipari Laboratórium a saját kezdeményezésű vizsgálatok esetében – a laboratóriumi vizsgálatok elvégzésén túlmenően – előkészíti a mintavételi útmutatót, közreműködik a mintavételezésben, valamint a vizsgálati eredményekről összefoglaló anyagot és jelentést készít.

l) A Piacfelügyeleti Főosztállyal szorosan együttműködve közreműködik a RAPEX rendszer végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátásában.

m) Az akkreditált státusz biztosításához folyamatosan fenntartja és fejleszti a minőségirányítási rendszerét.

n) A tevékenységi köréhez tartozó témákban szakmai anyagot készít a szakmai rendezvényekre, kiállításokra, konferenciákra, valamint a fogyasztók tájékoztatása céljából.

o) Külső felkérésre, vezetői jóváhagyás alapján szakmai anyagot készít.

p) Részt vesz az NFH jogszabálytervezeteket, jogszabály-módosításokat véleményező tevékenységében, szükség esetén jogszabály-módosítást kezdeményez.

q) Szakmai kapcsolatot tart fenn a társhatóságokkal, a kijelölt tanúsító és vizsgáló intézetekkel, szakmai szervezetekkel.

r) Elvégzi a hazai és a külföldi társhatóságokkal kötött együttműködési megállapodásokban meghatározott feladatokat.

s) Hatósági megkeresésre szakértői tevékenységet végez.

t) Kijelölés alapján részt vesz az Európai Unió szakmai munkacsoportjainak ülésein, és elvégzi az ott kapott feladatokat.

u) Kijelölés alapján ellátja az Európai Bizottságtól érkező, tagállamra háruló feladatokat, felső vezetői jóváhagyást követően közös projektekben vesz részt, és felkérésre véleményezi a küldött szabványokat, jogszabálytervezeteket és egyéb szakmai anyagokat.

v) Részt vesz a fogyasztók oktatásával összefüggő feladatok ellátásában.

w) Közreműködik a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok munkatársainak szakmai továbbképzésében.

x) Részt vesz az éves Ellenőrzési és Vizsgálati Program összeállításában.

2.6. Mechanikai és Villamos Laboratórium

a) A Mechanikai és Villamos Laboratórium a főigazgató-helyettes irányítása alatt, a főosztályvezető (laboratóriumvezető) irányításával működő önálló szervezeti egység. A Mechanikai és Villamos Laboratórium részletes tevékenységét, vizsgálatait és munkájának szabályozását a Minőségirányítási Kézikönyv tartalmazza.

b) A Mechanikai és Villamos Laboratórium elvégzi a piacfelügyeleti és fogyasztóvédelmi ellenőrzésekhez szükséges laboratóriumi vizsgálatokat az NFH illetékes szervezeti egységeivel történő előzetes egyeztetés szerint.

c) Feladata háztartási villamos készülékek, audió-, videó- és hasonló elektronikus készülékek, villamos motoros kéziszerszámok, lámpatestek, játékok, gyermekápolási cikkek, szerelvények és egyéb termékek (a továbbiakban: termékek) vizsgálata. A vizsgálati eredményekről vizsgálati jegyzőkönyvet bocsát ki, a vizsgálati eredményeket véleményezi.

d) A termékekről összehasonlító vizsgálatokat végez.

e) Minőségi kifogással kapcsolatos vizsgálatokat végez a szakmai kapacitás függvényében.

f) Szabad kapacitásának függvényében külső megbízásra vizsgálatokat végez, és szakértői véleményt ad.

g) Az adatbázisban nyilvántartandó adatokat a KPIR rendszerbe juttatja.

h) Fenntartja és fejleszti a minőségirányítási rendszerét.

i) A tevékenységi köréhez tartozó témákban szakmai anyagot készít a szakmai rendezvényekre, kiállításokra, konferenciákra, a fogyasztók tájékoztatása céljából, valamint külső felkérésre.

j) Részt vesz az NFH jogszabálytervezeteket, jogszabály-módosításokat véleményező tevékenységében, szükség esetén jogszabály-módosítást kezdeményez.

k) Szakmai kapcsolatot tart fenn a társhatóságokkal, a kijelölt tanúsító és vizsgáló intézetekkel, szakmai szervezetekkel.

l) Közreműködik a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok munkatársainak szakmai továbbképzésében.

m) A tevékenységi köréhez tartozó témákban hatósági megkeresésre szakértői tevékenységet végez.

n) Elvégzi a hazai és a külföldi társhatóságokkal kötött együttműködési megállapodásokban meghatározott feladatokat.

o) Ellátja az Európai Bizottságtól érkező, tagállamra háruló feladatokat, felső vezetői jóváhagyást követően közös projektekben vesz részt, és felkérésre véleményezi a küldött szabványokat, jogszabálytervezeteket és egyéb szakmai anyagokat.

p) Részt vesz az iskolai és az iskolán kívüli oktatásokban.

q) A Mechanikai és Villamos Laboratórium által kezdeményezett vizsgálatok esetében elkészíti a vizsgálati útmutatót, valamint a vizsgálati eredményekről összefoglaló anyagot és jelentést készít.

r) A Piacfelügyeleti Főosztállyal szorosan együttműködve közreműködik a RAPEX rendszer végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátásában.

s) Részt vesz az éves Ellenőrzési és Vizsgálati Program összeállításában.

4. függelék

VAGYONNYILATKOZAT-TÉTELI KÖTELEZETTSÉGGEL JÁRÓ MUNKAKÖRÖK

Munkakörök

Főigazgató

Főigazgató-helyettes

Belső ellenőr

Gazdasági vezető

Főosztályvezető

Főosztályvezető-helyettes

Osztályvezető

A Hatósági és Jogi Főosztály másodfokú döntések meghozatalában közreműködő kormánytisztviselői

Közbeszerzési eljárás során javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosult kormánytisztviselő

Költségvetési és egyéb pénzeszközökkel, továbbá az állami vagyonnal való gazdálkodás, valamint elkülönített állami pénzalapok, fejezeti kezelésű előirányzatok tekintetében javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosult kormánytisztviselő

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!