nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
369/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet
a Jedlik Ányos Terv keretében létesítendő, az elektromos járművek használatához szükséges alapvető töltő infrastruktúra telepítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
2017-01-01
2017-12-31
2
Jogszabály

369/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet

a Jedlik Ányos Terv keretében létesítendő, az elektromos járművek használatához szükséges alapvető töltő infrastruktúra telepítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d), e) és f) pontjában,

a 4. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16.2., 17. és 24. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Jedlik Ányos Terv keretében meghatározott, a hazai elektromobilitás elterjesztését szolgáló beruházásokat érintő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek az elektromos járművek használatához nélkülözhetetlen alapvető töltő infrastruktúra telepítéséhez, használatbavételéhez közvetlenül szükségesek.

(2) A Kormány az 1. melléklet 3–5. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben első fokon eljáró hatóságként az adott fővárosi és megyei kormányhivatal székhelye szerinti járási hivatalát, a Pest megyei beruházások tekintetében az Érdi Járási Hivatalt, a Budapest Főváros közigazgatási területén megvalósuló beruházások tekintetében az V. Kerületi Hivatalt jelöli ki.

2. § A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a beruházás megvalósításának helye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

3. § (1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági ügyekben a szakhatóság – a hatóság határozatának jogerőre emelkedéséig felhasználható – előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése szerint használja fel.

(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági eljárásokban a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – nyolc nap.

(3) Az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági eljárásokban az ügyintézési határidő – ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – tizenöt nap.

(4) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

4. § Az 1. § (1) bekezdésében megjelölt beruházással összefüggésben

a) nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,

b) nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni és

c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 369/2015. (XII. 2.) Korm. rendelethez

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházással összefüggő kiemelt jelentőségű üggyé minősített közigazgatási hatósági eljárások

Az 1. § (1) bekezdésében foglalt beruházással összefüggő kiemelt jelentőségű üggyé minősített közigazgatási hatósági ügyek:

1. környezetvédelmi hatósági eljárások,

2. természetvédelmi hatósági eljárások,

3. építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárások,

4. örökségvédelmi hatóságok eljárásai,

5. fakivágási engedélyezési eljárások,

6. vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások,

7. területrendezési hatósági eljárások,

8. tűzvédelmi hatósági eljárások,

9. katasztrófavédelmi hatósági eljárások,

10. útügyi hatósági eljárások,

11.1 műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

12. műszaki biztonsági engedélyezési eljárások,

13. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

14. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

15. földmérési hatósági eljárások,

16. termőfölddel összefüggő engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

17. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

18. közegészségügyi hatósági eljárások,

19. azok az 1–18. pontban nem szereplő további hatósági engedélyezési eljárások, melyek az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházás megvalósításához és használatbavételéhez közvetlenül szükségesek,

20. az 1–19. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!