nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
55/2015. (XII. 22.) MNB rendelet
a teljes költségmutató számításáról és közzétételéről
2016-01-01
2016-03-31
1

55/2015. (XII. 22.) MNB rendelet

a teljes költségmutató számításáról és közzétételéről

A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 439. § h) pontjában,

a 11. § tekintetében a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés i) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A biztosító a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bit.) 4. § (1) bekezdés 75. pontja szerinti teljes költségmutató (a továbbiakban: TKM) értékét

a) 2016. december 31-ig

aa) a befektetési egységekhez kötött megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek esetében az 1. mellékletben,

ab)1

b)2

(2) A biztosító a TKM értékét egy típuspéldára határozza meg, és a számítást a 2–9. §-ban foglalt feltételek alkalmazásával végzi el.

(3) A külső feltételezések (hozamgörbe, árfolyam) változásának hatását a biztosító minden év július 1-jéig (TKM aktualizálási időpont) vezeti át a TKM értékeken.

(4) Amennyiben az induláskor feltételezett, a termékhez, illetve a befektetésekhez tartozó költségek, alkalmazott paraméterek megváltoznak, és ezen változtatások a TKM értékét módosítják, akkor a biztosító soron kívül újraszámolja a TKM értéket.

(5) A biztosító a TKM értékre vonatkozó számításai helyességét külső szakértő – biztosító könyvvizsgálatára jogosult – személlyel vagy szervezettel minden naptári évben auditáltatja.

(6) A TKM értékének számításához szükséges, a biztosítási díj pénznemétől eltérő pénznemű értékeknek a biztosítási díj pénznemére való átváltására a biztosító a TKM értékének számítását megelőző év december 31-én érvényes, a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) által közzétett hivatalos devizaárfolyamot alkalmazza.

2. § A biztosító biztosítottként egy fő, 35 éves személyt vesz figyelembe. Amennyiben a termék 35 éves személy számára nem elérhető, a biztosító a számítás során a legjobb közelítését használja (minimalizálja a termékben elérhető és az e rendeletben meghatározott életkor különbségének abszolút értékét).

3. § A kockázati biztosítási szolgáltatás kizárólag a szerződési feltételek szerinti kötelezően választandó biztosítási kockázatokra terjed ki. Minden olyan kockázat opcionálisnak tekintendő, és így a biztosítónak nem kell beszámítania a TKM értékébe, melyet a feltétel és az ajánlat nem tesz kötelezővé, azaz amely nélkül az ajánlat felvehető.

4. § (1) A biztosítási díj:

a) a rendszeres díjas életbiztosítások esetében

aa) az 1. és 2. melléklet vonatkozásában évi 210 000 forint,

ab) a 3. melléklet vonatkozásában havi 25 000 forint,

b) az egyszeri díjas életbiztosítások esetében

ba) az 1. és 2. melléklet vonatkozásában 2 200 000 forint,

bb) a 3. melléklet vonatkozásában 4 500 000 forint,

c) amennyiben az adott termékhez tartozó minimális díj az a), illetve a b) pontban meghatározott értéknél magasabb, akkor az adott termékhez tartozó minimális díjnak megfelelő összeg.

(2) A biztosítási díj indexálását – ide nem értve a nyereségmegosztás (ideértve többek között a többlethozam-visszajuttatást) miatti indexálást – a biztosító csak akkor veszi figyelembe, ha az a szerződéses feltételek szerint kötelező. Amennyiben az indexálás közvetlenül vagy közvetve inflációhoz vagy egyéb, a biztosítótól független indikátorhoz kötött, akkor az inflációt, illetve egyéb indikátort végig nullának kell tekinteni.

(3) A díjfizetés gyakorisága:

a) az 1. és 2. melléklet vonatkozásában éves (vagy egyszeri),

b) a 3. melléklet vonatkozásában havi (vagy egyszeri),

c) amennyiben rendszeres díjas termék esetén a havi díjfizetés nem megengedett, a havi díjfizetéshez legközelebb álló gyakoriságot kell alapul venni, és ebben az esetben a rendelet havi díjfizetést alapul vevő rendelkezései megfelelően alkalmazandók.

(4) A díjfizetés módja:

a) az 1. és 2. melléklet vonatkozásában csoportos beszedés,

b) a 3. melléklet vonatkozásában átutalás.

5. § (1) A biztosítás tartama:

a) a rendszeres díjas és élethosszig tartó biztosítás (whole life) esetében 10, 15 és 20 év,

b) az egyszeri díjas biztosítás esetében 5, 10 és 20 év.

(2) A kalkulációt a biztosító mindazon tartamokra elvégzi, amelyek lejárattal, illetve élethosszig tartó biztosítás esetén visszavásárlással elérhetők. Az élethosszig tartó biztosítás (whole life) esetében egy adott tartamot úgy kell tekinteni, mintha a szerződő az adott időszak végén a szerződést visszavásárolná. Amennyiben a díjfizetési időszak és a szerződés lejárati tartama eltér, a biztosító a vonatkozó TKM értékeket kétféleképpen, két sorban tünteti fel: az egyik sorban a minimális díjfizetési időtartam melletti TKM értéket, a másik sorban pedig az adott tartamhoz tartozó maximális díjfizetési időtartam melletti TKM értéket mutatja be. Ebben az esetben feltüntetésre kerül a szóban forgó minimális és maximális tartam nagysága is.

(3) A bemutatott tartamoknak összhangban kell lennie a termék feltételeiben meghatározott minimális tartammal.

(4) Amennyiben a köthető minimális tartam hosszabb, mint az adott biztosítás típushoz [egyszeri vagy rendszeres díjas, illetve a visszavásárlás tekintetében az élethosszig tartó (whole life)] tartozó legrövidebb tartam, és az nem esik egybe az (1) bekezdésben meghatározott egyéb kötelező tartamokkal, akkor a biztosító a TKM értékét erre a (köthető minimális) tartamra számítja ki.

6. § (1) A TKM számítása során a biztosító figyelembe veszi az adott termék kapcsán közvetlenül vagy közvetve felszámolt valamennyi költséget, ideértve

a) a mögöttes alapok vagyonkezelési költségeit a (2) bekezdésnek megfelelően,

b) a 3. § alapján figyelembe veendő kockázatokra eső díjrészeket,

c) a befektetési egységek vételi és eladási árfolyamának különbségéből adódó költségeket,

d) a nominálisan vagy egy külső indikátor függvényében előre rögzített lejárati szolgáltatással rendelkező életbiztosítások esetén a bruttó díj és a lejárati szolgáltatás egymáshoz való viszonyából eredő közvetett költségeket és

e) a nyereségmegosztás során a biztosítónál maradó részt

is.

(2) Amennyiben a biztosító a költségeket közvetlenül vonja (ideértve a befektetési egységekhez kötött életbiztosítások többségét vagy az egyéni számla alapján meghatározott szolgáltatású hagyományos életbiztosításokat), költségként kell kimutatni minden olyan tételt, amely a mögöttes alapok (eszközalap vagy külön kezelt eszközportfólió) nettó eszközértékét csökkenti a végső elemi befektetések (részvények, kötvények, stb.) befektetési teljesítményéhez képest. A költségek figyelembevételekor addig a befektetési alap szintig kell lemenni a számítással, amíg el nem tűnik az „alapok alapja” megoldás, beleértve a legalsó (nem alapok alapja) befektetési alap költségeit is. Jelen bekezdés alkalmazása szempontjából „alapok alapja” megoldásnak tekintendő minden olyan befektetési alap, amely a megfigyelési időszak alatt tartalmaz portfóliójában befektetési jegyet.

(3) Amennyiben egy befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termék esetében a biztosító eszközalap, illetve mögöttes alapkezelési díjai eltérnek a különböző eszközalapok esetében, akkor a biztosító a TKM értékét eszközalaponként külön-külön határozza meg.

(4) A TKM értékének számítása során a biztosító a díjhoz és a kifizetésekhez kapcsolódó, változó hatályú esetleges adó- és járulékterheket és kedvezményeket figyelmen kívül hagyja.

(5) A TKM értékének számítása során a biztosító olyan jóváírást, illetve költségkedvezményt nem vesz figyelembe, amely adott tartam végén nem jár minden körülmények között, ide nem értve a szerződés (részleges) visszavásárlása, pénzkivonás, díjcsökkentés, díjmentesítés, díjnemfizetés, díjszüneteltetés esetét.

7. § (1) A TKM értékének a 3. melléklet szerinti meghatározása során a biztosító feltételezi, hogy az ügyfél számláján lévő eszközökön befektetési hozam keletkezik, amelynek mértéke konzisztens az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság által meghatározott és közzétett kockázatmentes hozamgörbével.

(2) A biztosító a számításhoz az előző év decemberére vonatkozó, a biztosítási díj pénznemének megfelelő hozamgörbét alkalmazza.

8. § A TKM értékének meghatározása során a biztosító feltételezi, hogy a szerződés az előre meghatározott tartam előtt nem kerül (részleges) visszavásárlásra (ideértve a rendszeres pénzkivonást is), (részleges) díjmentesítésre, és egyéb módon (ideértve a biztosítási szolgáltatást is) sem szűnik meg az előre rögzített lejárati időpont bekövetkezése előtt.

9. § (1) Azon megtakarítási jellegű életbiztosítási termék esetében, amely a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint nyugdíjbiztosításnak minősül, a biztosító a 2–8. §-ban foglaltakat a (2) és (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével alkalmazza.

(2) A biztosító a TKM értékét a TKMNy jelöléssel látja el.

(3) A biztosító biztosítottként

a) rendszeres díjas biztosítás esetében a 10, 15, illetve 20 éves tartamokra 55, 50, illetve 45 éves,

b) egyszeri díjas biztosítás esetében az 5, 10, illetve 20 éves tartamokra 60, 55, illetve 45 éves

személyt vesz figyelembe.

10. § (1) A Bit. 153. § (6) bekezdése szerinti közzététel során a biztosító a TKM értékét a termék bevezetésével egy időben tünteti fel az internetes honlapján.

(2) A biztosító a TKM értékét táblázatos formában, termékenként – befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termék esetében a 6. § (3) bekezdésnek megfelelően eszközalaponként – mutatja be, 4 tizedesjegy pontossággal, százalékos formában.

(3) Amennyiben a TKM értéke nem monoton csökkenő valamely két szomszédos publikálandó tartam között, abban az esetben a biztosító a TKM értékét az 5. § (1) bekezdés szerinti bármely két szomszédos publikálandó tartam között valamennyi évre külön-külön bemutatja. 20 éves tartam felett, amennyiben a 20 év feletti TKM értékek bármelyike meghaladja a 20 éves tartamhoz tartozó TKM értéket, akkor a biztosító a maximális TKM értéket külön tünteti fel, a hozzá tartozó tartammal együtt.

(4) Amennyiben a biztosító a termék sajátosságai miatt a TKM számítás során a biztosított korára, a biztosítás tartamára és a biztosítás díjára a rendeletben előírt feltevésektől eltérő paramétereket használ, ezt megjeleníti a költségmutató közzététele során. A közzétételben a biztosító felhívja a figyelmet arra, hogy az egyedi paraméterek miatt a termék TKM értéke közvetlenül nem hasonlítható össze az előírt feltételeknek megfelelő paramétereket alkalmazó TKM értékkel.

(5) A biztosító az 1. § (3) és (4) bekezdése szerint módosított TKM értékeket 15 napon belül köteles korrigálni internetes honlapján.

(6)3

11. § (1) A biztosító az e rendelet szerint kiszámított TKM értékét a számítás elvégzését követő 15 napon belül, a 4. mellékletben meghatározott táblaszerkezetben megküldi az MNB részére. A jelen bekezdés szerinti adatszolgáltatási kötelezettség a TKM érték 1. § (3) bekezdése szerinti éves aktualizálása és az 1. § (4) bekezdése szerinti módosítása esetén is fennáll.

(2) A biztosító az 1. § (5) bekezdése szerinti auditálásról készült jelentést minden év november 30-ig benyújtja az MNB részére.

(3) A biztosító az (1) és (2) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatást a biztosítási piaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló MNB rendeletben meghatározott módon teljesíti.

12. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2016. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 10. § (6) bekezdése 2016. április 1-jén lép hatályba.

(3) Az 1. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja 2016. július 1-jén lép hatályba.

(4) Az 1. § (1) bekezdés b) pontja és a 3. melléklet 2017. január 1-jén lép hatályba és ezzel egyidejűleg az 1. § (1) bekezdés a) pontja, a 4. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja és b) pont ba) alpontja, a 4. § (3) bekezdés a) pontja, a 4. § (4) bekezdés a) pontja, valamint az 1. és a 2. melléklet hatályát veszti.

1. melléklet az 55/2015. (XII. 22.) MNB rendelethez

A befektetési egységekhez kötött megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek TKM értéke számításának módszertana

1. A TKM értéke számítására vonatkozó képlet:

2. Az 1. pontban foglalt egyes rövidítések tartalma:

    a biztosítás tartama években . Az egyszeri díjas biztosításokra 5, 10 és 20 éves tartamokkal, míg a rendszeres díjúaknál 10, 15 és 20 éves tartamokkal kell alapesetben a TKM értékét kiszámolni.

    a díjfizetés tartama;

    kötvényév; .

    éves, kötelező indexálás mértéke (skalár).

    az éves, kötelező díjindexálás tartama években (az első évben lesz emelés).

    díjelőírása (esetleges kötelező kedvezményekkel csökkentve). A díjcsökkentés hatása nem vehető figyelembe, csak ha az kötelező.

    elérési szolgáltatás értéke (az esetleges kötelező bónuszokkal növelve).

    időszaki nettó költséglevonás vagy díjjóváírás (díjarányos bónusz) az esedékes előírt díj () arányában.

    időszaki nettó – azaz az ügyfeleknek visszajuttatott bónusszal csökkentett – éves alapkezelési díj, illetve eszközarányos költséglevonás, a mindenkori átlagos eszközérték () arányában értve. Nem a nominális, hanem az effektív ráta használandó. Amennyiben több eleme van a költséglevonásnak, minden esetben az effektív rátát kell használni.

    A költségeket az elvonás módjától függetlenül kell bemutatni, tehát függetlenül attól, hogy az a nettó eszközérték csökkentésével vagy az eszközök (ideértve a befektetési egységeket is) darabszámának csökkentésével történik.

r    időszaki kockázati díj, amennyiben ez az alapból kerül elvonásra, illetve az időszaki, nem díjarányos, de a díjból vagy tartalékból eszközölt fix költségelvonás (feltesszük, hogy minden esetben).

2. melléklet az 55/2015. (XII. 22.) MNB rendelethez

A nem befektetési egységekhez kötött megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek TKM értéke számításának módszertana

1. A TKM értéke számítására vonatkozó képlet:

2. Az 1. pontban foglalt egyes rövidítések tartalma:

    a biztosítás tartama években . Az egyszeri díjas biztosításokra 5, 10 és 20 éves tartamokkal, míg a rendszeres díjúaknál 10, 15 és 20 éves tartamokkal kell alapesetben a TKM-et kiszámolni.

    a díjfizetés tartama; .

    kötvényév; .

    éves, kötelező indexálás mértéke (skalár).

    az éves, kötelező díjindexálás tartama években (az első évben lesz emelés).

    díjelőírás (esetleges kötelező kedvezményekkel csökkentve). A díjcsökkentés hatása nem vehető figyelembe, csak ha az kötelező.

    elérési szolgáltatás értéke (az esetleges kötelező bónuszokkal növelve).

3. melléklet az 55/2015. (XII. 22.) MNB rendelethez4

4. melléklet az 55/2015. (XII. 22.) MNB rendelethez

A TKM értékekre vonatkozó adatszolgáltatás táblái

46TKMA

A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója

Sorszám

Sorkód

Megnevezés

Terméknév

Termékkód

Tartam

Díjfizetés

Eszközalap neve

TKM 5 éves

TKM 10 éves

TKM 15 éves

TKM 20 éves

Megjegyzés

Mód

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

z

001

46TKMA1001

Termék

...

...

46TKMA1999

Termék

46TKMB

A hagyományos megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója

Sorszám

Sorkód

Megnevezés

Terméknév

Termékkód

Tartam

Díjfizetés

TKM 5 éves

TKM 10 éves

TKM 15 éves

TKM 20 éves

Megjegyzés

Mód

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

a

b

c

d

e

f

g

h

i

z

001

46TKMB1001

Termék

...

...

46TKMB1999

Termék

46TKMC

A befektetéssel kombinált nyugdíjbiztosítási termékek teljes költségmutatója

Sorszám

Sorkód

Megnevezés

Terméknév

Termékkód

Tartam

Díjfizetés

Eszközalap neve

TKMny 5 éves

TKMny 10 éves

TKMny 15 éves

TKMny 20 éves

Megjegyzés

Mód

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

z

001

46TKMC1001

Termék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46TKMC1999

Termék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46TKMD

    A hagyományos nyugdíjbiztosítási termékek teljes költségmutatója    

Sorszám

Sorkód

Megnevezés

Terméknév

Termékkód

Tartam

Díjfizetés

TKMny 5 éves

TKMny 10 éves

TKMny 15 éves

TKMny 20 éves

Megjegyzés

Mód

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

a

b

c

d

e

f

g

h

i

z

001

46TKMD1001

Termék

...

...

46TKMD1999

Termék

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!