nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
5/2015. (XII. 23.) BVOP utasítás
a büntetés-végrehajtási szervezet szolgálattervezésének és szolgálatszervezésének végrehajtásáról
2016-01-02
2019-11-01
2
Jogszabály

5/2015. (XII. 23.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervezet szolgálattervezésének és szolgálatszervezésének végrehajtásáról1

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján – figyelemmel a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény, az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény, a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet, valamint a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint folyósítási szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet előírásaira – a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományának szolgálattervezése és szolgálatszervezése, valamint a teljesített szolgálati idők elszámolásának egységes végrehajtása érdekében kiadom a következő utasítást:

I. Fejezet

Az utasítás hatálya

1. Ezen utasítás hatálya a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságán (a továbbiakban: BVOP), a büntetés-végrehajtási intézeteknél és intézményeknél, valamint a gazdasági társaságoknál (a továbbiakban együtt: bv. szerv) szolgálatot teljesítő hivatásos szolgálati jogviszonyban álló személyekre (a továbbiakban: ht. állományú tag) terjed ki.

II. Fejezet

Szolgálatteljesítési idő, szolgálati időrendszerek

2. A kötelező havi szolgálatteljesítési időt az egy hónapban lévő munkanapok 8 órával való szorzata adja meg, függetlenül attól, hogy a ht. állományú tag milyen szolgálati időrendszerben dolgozik (pl. 21 nap Ű 8 óra = 168 óra). A ht. állományú tag szolgálati időrendszerét az állományilletékes parancsnok határozza meg. A szolgálati időrendszerek közötti váltások a munkaköri leírás módosítása nélkül nem engedélyezettek.

3. A büntetés-végrehajtási szervezetnél a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) 71. § (1) bekezdésében meghatározott szolgálati időrendszerek alkalmazása engedélyezett.

4. Hivatali, vezényléses, valamint rugalmas szolgálati időrendszerben szolgálati feladatot ellátó ht. állományú tag részére eligazítás, szolgálati felszerelés felvétele, leadása miatt túlszolgálat nem ismerhető el, azokat a napi szolgálatteljesítési időn belül kell végrehajtani.

5. A ht. állományú tag részére minimum 4 óra napi szolgálatteljesítési időt kell tervezni. A vezetők ellenőrzési tevékenysége során csak a ténylegesen ellenőrzésre fordított idő számolható el szolgálatteljesítési időként.

6. Rugalmas szolgálati időrendszer alkalmazása esetén a törzsidőt a bv. szerv vezetője határozza meg, azonban annak a napi 8 óra vagy annál hosszabb időtartamú szolgálatteljesítés esetén 9 és 14 óra közé, a napi 8 órától rövidebb szolgálatteljesítés esetén 9 és 13 óra közé kell esnie. Ezen munkaidő alkalmazása a szolgálati feladatok teljesítését nem késleltetheti és nem akadályozhatja.

7. Folyamatos, váltásos az a szolgálati időrendszer, amelyben a szolgálatot napoktól, napszakoktól függetlenül 12/24–12/48, 12/48–12/48, 24/72 szolgálati időrendszerben szervezik és teljesítik. A szolgálatok átadása, átvétele 12 óránként történik, a 24 óránkénti váltás csak a BVOP főügyeletes tiszti szolgálatánál (a továbbiakban: főügyeletes tiszti szolgálat) engedélyezett.

8. A folyamatos, váltásos szolgálati időrendszerben szolgálatot teljesítő ht. állományú tagoknál a szolgálat folyamatosságának fenntartása érdekében a szolgálatból távozók, illetve a szolgálatba lépők szolgálatteljesítési idejében átfedésnek kell lenni, amely időben az eligazítást, a váltást és a szolgálati felszerelések felvételét, leadását kell végrehajtani. Esetükben 12 óra 30 percet, a főügyeletes tiszti szolgálat esetében 24 óra 30 percet kell elszámolni.

9. A folyamatos, váltásos munkarendben szolgálatot teljesítő egészségügyi szakdolgozók részére 12 óra szolgálatteljesítési idő ismerhető el, kivéve azon beosztások esetében, amelyek a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szervnél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 11. melléklet 3. pontja szerinti őrszolgálati jellegűek. Ezekben az esetekben szolgálatteljesítési időként 12 óra 30 percet kell elismerni.

10. A kombinált szolgálati időrendszer bevezetése nem járhat a ht. állományú tag aránytalan szolgálati leterhelésével, a szolgálati időrendszerek közötti váltások során a pihenőidők betartása kötelező.

11. A kombinált szolgálati időrendszerre történő áttérés során a ht. állományú tag bevezetést megelőző szolgálati időrendszerét minden esetben figyelembe kell venni és alapként kezelni. Ennek értelmében, amennyiben a ht. állományú tag a BM rendelet 71. § (1) bekezdés a), d), e) pontja szerinti szolgálati időrendszerben teljesített szolgálatot, akkor a kombinált szolgálati időrendszer kialakítása során azt kell alapul venni. Hasonló eljárásrend érvényesül a váltásos szolgálati időrendszerben szolgálatot teljesítő ht. állományú tag esetében is.

12. A ht. állományú tag kombinált szolgálati időrendszerben, az annak alapjául szolgáló időrend szerinti szolgálatokon felül havonta maximum négy – más időrendnek megfelelő – szolgálatra osztható be.

13. Amennyiben a büntetés-végrehajtási feladatot a bv. szervtől távoli helyszínen kell végrehajtani, és az odautazás miatt a ht. állományú tagot korábbi időpontra kell berendelni, szolgálatteljesítési időként a bv. szervtől a szolgálatteljesítés helyére történő utazás időtartamát is el kell ismerni. Ez esetben a BM rendelet 74. §-a szerint kell eljárni.

14. A tervezett napi szolgálatteljesítési idő szolgálati érdekből korábbi kezdéssel vagy későbbi befejezéssel meghosszabbítható, de ennek indokolását a szolgálati naplóban rögzíteni kell. A két szolgálat között a járulékos időn kívül (a szolgálati helyre utazás, lakásra visszautazás) legalább 8 óra pihenőidőt kell biztosítani.

III. Fejezet

Munkaközi szünet, pihenőidő, heti pihenőnap

15. Hivatali munkarendben a ht. állományú tagot hetenként kettő pihenőnap illeti meg, az adott hónapban pedig annyi pihenőnapot kell biztosítani részére, ahány szombat és vasárnap, valamint munkaszüneti nap van. A folyamatos váltásos, a kombinált és a vezényléses szolgálati időrendszerben szolgálatot teljesítők esetében ebből legalább egynek vasárnapra kell esnie.

16. A hivatali munkarendben szolgálati feladatot ellátó ht. állományú tag heti pihenőnapjának kezdete szombat 0 órától vasárnap 24 óráig tart. (Amennyiben a hivatali szolgálati időrendszert alapul vevő kombinált szolgálati időrendszerben dolgozó péntek éjszakai szolgálatot lát el, akkor részére szombat 00.00 órától a szolgálatának végéig 200%-os túlszolgálati időt kell elszámolni.)

17. Munkaszüneti nap helyett másik pihenőnap nem jelölhető ki, azt a pihenőnapra vonatkozó jelöléssel sem kell ellátni.

18. Munkaszüneti napon teljesített szolgálatért a ht. állományú tagnak az aznapi illetményén felül távolléti díj is jár. A jogosultság mértékénél a 0–24 óra közötti időszak az irányadó (pl. március 14-én 18.30-tól 15-én 7 óráig szolgálatot teljesítőnél 7 óra, a 15-én 6.30–19 óra között dolgozónál 12,5 óra, 18.30-tól 16-án 7 óráig dolgozónál 5,5 óra).

19. A folyamatos, váltásos szolgálati időrendszerben szolgálati feladatot ellátó ht. állományú tagnak, amennyiben a nappali szolgálat befejezésétől a következő éjszakai szolgálat kezdetéig 24 óránál rövidebb idő áll rendelkezésre, az pihenőnapként nem jelölhető ki.

IV. Fejezet

Szolgálattervezés és szolgálatszervezés

20. A szolgálattervezést és a napi adatok rögzítését a számítógépes programban kell végrehajtani.

21. A szolgálatteljesítési időbeosztás tervezés tárgyhónapot megelőző hónap 25-éig történő elkészítéséért a szakterületi vezető a felelős. Gondoskodni kell arról, hogy tárgyhónapot megelőzően azt az érintettek megismerjék, továbbá akadályoztatásuk esetén (egészségügyi szabadság, egyéb távollét) kiértesítésük a bv. szerv vezetője által meghatározottak szerint megtörténjen. A szolgálatterveket a bv. szerv vezetője, illetve az ügyvezető igazgató hagyja jóvá.

22. A programban a tervezett szolgálatteljesítési időbeosztást rögzíteni kell. A szolgálatteljesítési idő végén – vagy legkésőbb a következő munkanapon – az erre kijelölt személynek a szolgálatteljesítési időt a szolgálati napló vagy jelenléti ív adatai alapján a programban is rögzítenie kell.

23. A pihenőnapokat a tervezési időszakra vonatkozóan előre ki kell jelölni, melyeket a programban úgy kell rögzíteni, hogy az egybefüggő 24 óra egyértelműen megállapítható legyen. A pihenőnapokat valamennyi szolgálati időrendszer esetén jelölni kell.

24. A folyamatos, váltásos szolgálati időrendszerben dolgozó ht. állományú tag tekintetében a heti pihenőnapra eső szolgálat idejét 200%-os túlszolgálati időként kell számolni.

25. Amennyiben a szolgálatra berendelés a kijelölt pihenőnapra esik, azt a programban a megfelelő jelölés kiválasztásával kell feltüntetni, melyet az elszámoláskor 200%-osan kell figyelembe venni, vagy kétszeres időtartamú szabadidőt kell biztosítani.

26. A ht. állományú tag szolgálatteljesítését a havi kötelező óraszám figyelembevételével kell tervezni. Ha a tárgyhónapban a ht. állományú tag szolgálatteljesítése a havi kötelező óraszámot nem éri el, az a következő hónapban túlszolgálat elrendelésével nem kompenzálható.

27. Szabadság és egészségügyi szabadság esetén a betűjelzést a szolgálati időrendszereknek megfelelően tervezett – plusz szolgálatok nélküli – naphoz, átrendelés esetén az annak megfelelő naphoz kell beírni.

28. A havi szolgálatteljesítési idő összesítésénél a szolgálati időrendszer alapján meghatározott, de értelemszerűen az eligazítás és a szolgálati felszerelések átvételének idejével csökkentett óraszámokat kell a távollét napjaira jóváírni, valamint a programban kiválasztani (pl. 12 óra).

29. Hivatali munkaidőn kívül a szolgálatban lévő biztonsági tiszt a bv. szerv vezetője jogkörében eljárva – kizárólag szolgálati érdekből – a berendelhetők létszámát figyelembe véve a napi szolgálatszervezést megváltoztathatja, a ht. állományú tagot szolgálatba legalább 24 órával előbb, rendkívüli esetben azonnal – dokumentáltan – berendelheti.

30. Hivatali munkaidőben a szakterület vezetője, azon túl a szolgálatban lévő biztonsági tiszt a szolgálati feladatok végrehajtását követően – a tervezettől eltérően, az ott megjelölt időponttól korábban – elrendelheti a szolgálat befejezését.

31. Hivatali munkaidőben a korábbi befejezés tényét a szakterületi vezető, távollétében az ő jogkörében eljáró vezető, azon túl a biztonsági tiszt a programban és azon szakterületeknél, ahol szolgálati napló vezetése kötelező, a szolgálati napló „A szolgálat alatt történt események” rovatában is köteles időpont megjelölésével rögzíteni.

32. A programban elkészített, a szolgálattervezéshez és szervezéshez kapcsolódó okmányokat az iratkezelés szabályainak megfelelően havonta nyilvántartásba kell venni, és e szerint kell kezelni.

33. A jogszabályban vagy más rendelkezésben meghatározott éves oktatásra, fizikai állapotfelmérésre, illetve egészségügyi és pszichikai vizsgálatra fordított időt a szolgálatszervezés során előre tervezetten kell jelölni. Annak végrehajtását szolgálatteljesítési időként kell elismerni és elszámolni.

34. Ha a ht. állományú tag az adott hónapban kizárólag átrendeltként teljesített szolgálatot, akkor – amennyiben arról a szolgálatterv elkészítését megelőzően a szolgálati elöljárónak tudomása van – a távollétet a hivatali szolgálati időrendszernek megfelelően kell jelölni. Abban az esetben, ha a fogadó bv. szerv írásos értesítése szerint az átrendelt a heti pihenőnapon vagy munkaszüneti napon is szolgálatot teljesített, vagy munkanapon 8 órát meghaladó szolgálatteljesítési ideje keletkezett, akkor annak megfelelően kell a teljesített óraszámokat összesíteni.

V. Fejezet

A napi szolgálatszervezés

35. Az 1. melléklet szerinti szolgálatszervezési naplót a program alkalmazása mellett is vezetni kell. A naplót minden olyan szakterület köteles vezetni, ahol vezényléses, kombinált, folyamatos, váltásos munkarendet alkalmaznak, illetve ahol őr-, ügyeleti és készenléti szolgálatot alkalmaznak. A napi szervezést legalább 72 órával korábban kell elkészíteni és jóváhagyni. A soron következő szolgálat időpontjának tudomásulvételét az érintettek aláírásukkal igazolják. Amennyiben arra távollét miatt nincs mód, akkor a kiértesítés megtörténtét dokumentálni kell.

36. A szolgálatszervezési napló adatainak egyezni kell a programban készült napló adataival, információival. A szolgálatszervezési napló tartalmi jegyeiben – helyi sajátosságoknak megfelelő – módosítást a bv. szerv vezetője engedélyezhet.

37. Szolgálatcserére a tárgynap előtt legalább 48 órával, indokolt esetben 24 órával megelőzően van lehetőség, egyéni kérelem alapján. A kérelemnek tartalmaznia kell az elcserélendő szolgálat pontos helyét, idejét, illetve a cserét kérő és a cserét biztosító aláírását. A szolgálatcserét a bv. szerv vezetője vagy az általa megbízott szakterületi vezető engedélyezheti, amely nem okozhat sem túlszolgálatot, sem a kötelező óraszámtól kevesebb szolgálati időt.

38. Amennyiben a soron következő szolgálat helyének és időpontjának közlése a megelőző szolgálatból történő lelépéskor nem lehetséges, az érintett ht. állományú tagot arról – a bv. szerv vezetője által meghatározott módon – értesíteni kell.

39. Más szakterületre történő áthelyezés, átrendelés esetén a programban a ht. állományú tag szolgálati időrendszerét, besorolását a szolgálattal összefüggő idők rögzítésével a szolgálatteljesítés utolsó napjával le kell zárni.

VI. Fejezet

Túlszolgálat

40. Túlszolgálatot írásban kell elrendelni, mely történhet az alábbi dokumentumok alkalmazásával:

a) havi és a napi szolgálatszervezési okmány,

b) belföldi kiküldetési utasítás és költségelszámolás,

c) ellenőrzési terv,

d) helyileg rendszeresített irat (pl. szolgálati jegy, egyedi utasítás, „túlszolgálat elrendelése” nyomtatvány stb.),

bv. szerv vezetője, valamint az általa felhatalmazott, túlszolgálat elrendelésére jogosult általi aláírásával.

41. Túlszolgálatra való berendelés esetén az érintettel való közlés módját, formáját a bv. szerv vezetője határozza meg. Annak tényét a napi szolgálatszervezési napló „megjegyzés” rovatában rögzíteni kell. A túlszolgálat elrendeléséről a ht. állományú tagot legalább 48 órával korábban értesíteni kell, ettől eltérni csak rendkívül indokolt esetben lehet.

42. Túlszolgálat elrendelését – a havi szolgálattervezés elkészültét követően, illetve azon felül – minden esetben a 2. melléklet alkalmazásával kell végrehajtani. Az elrendeléskor a ht. állományú tagot írásban nyilatkoztatni kell, hogy a túlszolgálat ellentételezését szabadidőben vagy díjazás formájában igényli.

43. A túlszolgálat szabadidővel történő megváltása nem tekinthető havi kötelező óraszám alatti teljesítésnek.

44. A rendkívüli események megelőzése, megszakítása, felszámolása érdekében elrendelt szolgálatteljesítést, továbbá a készenlétbe helyezési vagy értesítési gyakorlaton és a törzsfoglalkozáson való részvételt szolgálatteljesítési időként kell elismerni. A rendkívüli eset (pl. baleset, elemi csapás stb.) miatt elrendelt szolgálat túlszolgálatnak minősül. Rendkívüli esetben túlszolgálatra a fokozottan veszélyes beosztást betöltők is kötelezhetők.

45. A ht. állományú tag részére szabadságának ideje alatt szolgálatteljesítés nem engedélyezhető. Amennyiben a ht. állományú tag bármely oknál fogva berendelésre kerül, az csak a szabadság egyidejű megszakításával történhet.

46. A túlszolgálat nyilvántartása, elszámolása a 3. melléklet szerint történik.

47. A túlszolgálatok ellentételezésének havi és éves nyilvántartása a 4. melléklet szerint történik.

48. A folyamatos, váltásos vagy az ezen alapuló kombinált szolgálati időrendszerben a ht. állományú tag egészségügyi szabadságát a szolgálati időrendszerének megfelelő alapszolgálataira kell kijelölni, kivéve ha előre ütemezetten hivatali munkarendben (pl. rehabilitációs szabadság, rekreáció stb.) tölti egészségügyi szabadságát. Az ettől eltérő szolgálati időrendszerekben a ht. állományú tag egészségügyi szabadságát a szolgálati időrendszerének megfelelő alapszolgálataira kell kijelölni és 8 órában elszámolni.

VII. Fejezet

Pótlékok

49. A szolgálatteljesítési idő korábbi berendeléssel vagy visszatartással való meghosszabbítása a szolgálati feladatot teljesítő ht. állományú tagok esetében a pótlékra való jogosultságot munkarendtől függetlenül megnyitja.

50. Amennyiben a hivatásos jogviszonyú egészségügyi dolgozó egészségügyi tevékenységet végez, az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 14/B. §-ában foglaltak figyelembevételével illeti meg a délutános és éjszakai műszakpótlék.

VIII. Fejezet

Egyéb rendelkezések

51. A programban kell elvégezni a havi időszakra vonatkozó szolgálattervezést és szolgálatszervezést, a szolgálatteljesítési és illetménypótlékra jogosító idők rögzítését, valamint az összesített túlszolgálati adatok kinyomtatását. A szolgálatszervezés készítésénél az 5. melléklet szerinti betűjelzések alkalmazhatók.

52. A szolgálatszervezéssel kapcsolatos helyi intézkedésben a garanciális elemeket be kell építeni (pl. tervek bv. szerv vezetője általi jóváhagyása, megismerés lehetőségének biztosítása, tervek és összesítések iktatása, határidők betartása, túlszolgálat elrendelése pihenőnapok kijelölése, adatmentés).

53. A program hozzáférési jogosultságait – munkaköri leírásban névre szólóan, helyi intézkedésben beosztás szerint – a bv. szerv vezetője határozza meg. A jogosultságok meghatározásánál figyelembe kell venni a jogosultak helyettesíthetőségét. A program hozzáférési jogosultságainak kiosztásával egy időben a felhasználót az adatvédelmi szabályok betartására vonatkozóan nyilatkoztatni kell.

54. A programban történő változtatás kizárólag a BVOP hatásköre. A változtatásra és módosításra vonatkozó javaslatot a BVOP Biztonsági Szolgálata részére kell felterjeszteni.

55. A programban a napi tevékenységek végrehajtása minden esetben az erre kijelölt és jogosult személyek feladata. A szolgálatszervezés elkészítéséért, az ahhoz kapcsolódó feladatok végrehajtásáért, annak ellenőrzéséért – függetlenül attól, hogy a bv. szervben szolgálatszervezési csoport működik – az érintett szervezeti egység vezetője a felelős.

56. Az elszámolás alapjául szolgáló szolgálatteljesítési időt és pótlékokat a BVOP Közgazdasági Főosztály Illetmény-számfejtési Osztálya részére minden hónap 5-éig kell megküldeni.

57. Ezen utasításban nem szabályozott kérdésekben a jogszabályi meghatározások az irányadóak.

IX. Fejezet

Záró rendelkezések

58. Ez az utasítás 2016. január 1-jén lép hatályba.

59.2

1. melléklet az 5/2015. (XII. 23.) BVOP utasításhoz

Szolgálatszervezési napló

20___ év ___ hó ___ nap ___ perctől 20___ év ___hó ___ nap ___ percig

Osztály létszáma: ___ fő Távol: ___ fő Rendelkezésre áll: ___ fő Szükséges: ___ fő

Távol lévő állomány

Pihenőidőn:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heti pihenőnapon:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szabadságon:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Munkaszüneti napon:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egészségügyi szabadságon:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vezényelt/Átrendelt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb okból távol:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szolgálatba vezényelt állomány

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Túlszolgálatra berendeltek nyilvántartása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt feladatot ellátók névsora

Ssz.

Név, rendfokozat

Feladat

Ssz.

Név, rendfokozat

Feladat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A soron következő szolgálatba lépés tudomásulvételének igazolása

Hadrendi szám

Aláírás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ , 20____ év ____ hó ____ nap

_________________________

______________________

osztályvezető

bv. szerv vezetője

Megjegyzés

 

 

 

 

 

______________________ , 20____ év ____ hó ____ nap

_________________________

______________________

osztályvezető

bv. szerv vezetője

2. melléklet az 5/2015. (XII. 23.) BVOP utasításhoz

……………………………

bv. szerv

Jóváhagyom:

……………………………………
bv. szerv vezetője

TÚLSZOLGÁLAT ELRENDELÉSE

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 140. § (1) bekezdése, illetve a 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet 77. §-a alapján

………………………………………… név ………………………… rendfokozat részére

………. év ……………… hónap …… nap …… órától túlszolgálat teljesítését rendelem el.

Túlszolgálat elrendelésének oka:     

    

Túlszolgálat várható időtartama:    óra     perc

Szolgálatteljesítési hely:     

Szolgálati feladat:     

Kiértesítés esetén kiértesítés ideje:     

Kiértesítésért felelős személy neve, rendfokozata, beosztása:     

Nyilatkozom továbbá, hogy a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet 77. § (1) bekezdése alapján a túlszolgálat ellentételezését:

szabadidőben igénylem*

díjazásban igénylem*

 

…………………………………………….
túlszolgálatra berendelt állományi tag

(* A megfelelőt aláhúzni!)

…………… év ……………… hó …… nap

……………………………………
felhatalmazott elrendelő

3. melléklet az 5/2015. (XII. 23.) BVOP utasításhoz

A túlszolgálat nyilvántartása, elszámolása

Név:

Rendfokozat:

Adószám:

Havi kötelező óraszám

Áthozott túlszolgálat

(óra)

Összes szolgálatban teljesített idő

Tényleges túlszolgálat

Elszámolás alapjául szolgáló havi szolgálati idő

(óra)

Szabadidő kiadásával kompenzált túlszolgálat

(óra)

Díjazásra leadott idő

(óra)

Következő hónapra beszámolandó szabadidő

(óra)

adott hónapban keletkezett

távolléti díj

100%

200%

éjszakai pótlék

 

100%

200%

 

Január

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Február

 

 

Március

 

 

I. negyedév

 

 

Április

 

 

Május

 

 

Június

 

 

II. negyedév

 

 

 

Július

 

 

 

Augusztus

 

 

Szeptember

 

 

 

III. negyedév

 

 

Október

 

 

November

 

 

December

 

 

 

IV. negyedév

 

 

 

20…. év

óra összesen:

 

 

4. melléklet az 5/2015. (XII. 23.) BVOP utasításhoz

A túlszolgálat ellentételezésének nyilvántartása

Név:

Rendfokozat:

Adószám:

Túlszolgálat ellentételezése díjazással

 

Túlszolgálat ellentételezése szabadidővel

 

Áthozott túlszolgálat

Tényleges túlszolgálat

Elszámolás alapjául szolgáló havi túlszolgálati idő

(óra)

Áthozott

túlszolgálat

Tényleges túlszolgálat

Elszámolás alapjául szolgáló havi túlszolgálati idő

(óra)

Összes túlszolgálati idő

100%

200%

100%

200%

Január

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Február

 

 

Március

 

I. negyedév

 

Április

 

Május

 

Június

 

II. negyedév

 

Július

 

Augusztus

 

Szeptember

 

 

III. negyedév

 

Október

 

November

 

 

December

 

 

IV. negyedév

 

 

20…. év

óra összesen:

 

5. melléklet az 5/2015. (XII. 23.) BVOP utasításhoz

A szolgálatszervezés elkészítése során alkalmazható jelölések

PI

Pihenőidő

PN

Pihenőnap

MSZ

Munkaszüneti nap

Fizetett ünnep

V

Vezényelt

SZM

Szolgálatmentes nap

N

Nappal

É

Éjszaka

TPN

Túlóra pihenőnap nappal

TPÉ

Túlóra pihenőnap éjszaka

TSN

Túlóra szabadnap nappal

TSÉ

Túlóra szabadnap éjszaka

TFN

Túlóra fizetett ünnep nappal

TFÉ

Túlóra fizetett ünnep éjszaka

MN

Munkanap nem műszakos

B

Egészségügyi szabadság

SZ

Szabadság

SZt

Tanulmányi munkaidő kedvezmény

Init

Illetmény nélküli távollét

Szin

Illetmény nélküli szabadság

Apmk

Apákat megillető munkaidő-kedvezmény

SZr

Munkáltató által elrendelt szabadság

Bgyá

Gyermekápolási célú szabadság

Szül

Szülési szabadság

SN

Szabadnap

F

Felfüggesztve

E

Egyéb távollét

Átr

Átrendelés

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!