nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet
a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól
2016-01-02
2016-05-14
2
Jogszabály

414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet

a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól

A Kormány a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés a), e) és g) pontjában,

a 66. § és a 2. melléklet tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés f) pontjában,

a 69. § tekintetében a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 24. § (4) bekezdés c) és d) pontjában,

a 71. § tekintetében a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 41. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 72. § tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában,

a 73. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 175. § (2) bekezdés b) pontjában és 175. § (3) bekezdés d) pontjában,

a 74. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 175. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 75. § és a 3. melléklet tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a) pontjában és 21/A. § b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (3) és (5) bekezdésében,

a 77. § tekintetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) aktiváló PIN kód: az állandó személyazonosító igazolvány tároló eleméhez rendelt, az állandó személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN kód és az elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód létrehozásához szükséges aktiváló adat;

b) állandó személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN kód: az állandó személyazonosító igazolvány tároló eleméhez rendelt, annak elektronikus úton történő használatához szükséges, az okmány birtokosának hozzáférési jogosultságát igazoló adat;

c) e-aláírási funkció: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Nytv.) 29/C. § (3) bekezdése szerinti funkció;

d) elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód: az állandó személyazonosító igazolvány tároló eleméhez rendelt, az elektronikus aláírás létrehozásához szükséges, az aláíró hozzáférési jogosultságát ellenőrző adat;

e) fogvatartott: a büntetés-végrehajtási intézetben fogva tartott

ea) szabadságvesztésre ítélt,

eb) elzárásra ítélt,

ec) közérdekű munka helyébe lépő szabadságvesztést töltő,

ed) pénzbüntetés helyébe lépő szabadságvesztést töltő,

ee) előzetesen letartóztatott,

ef) rendbírság helyébe lépő elzárást töltő,

eg) kényszergyógykezelt,

eh) ideiglenesen kényszergyógykezelt és

ei) a szabálysértési elzárást, valamint a pénzbírság, a helyszíni bírság és a közérdekű munka helyébe lépő szabálysértési elzárást töltő

polgár;

f) gyártáshiba: a kártyatestnek a kártya megszemélyesítése során keletkező hibája;

g) kijelölt hitelesítés-szolgáltató: az Nytv. 29/C. § (2) bekezdés b) pontja szerinti, külön kormányrendeletben kijelölt hitelesítés-szolgáltató;

h) megrongálódás: a személyazonosító igazolvány kártyatestének vizuálisan érzékelhető, számottevő sérülése;

i) PUK kód: az állandó személyazonosító igazolvány tároló eleméhez rendelt, az állandó személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN kód és az elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód háromszori sikertelen megadása után használható feloldóadat;

j) regisztrációs kód: az állandó személyazonosító igazolványhoz rendelt, az ügyfélkapu igénybevételéhez szükséges regisztráció elektronikus úton történő előterjesztéséhez szükséges ellenőrző adat;

k) visszavonási jelszó: az elektronikus aláíráshoz tartozó tanúsítvány ügyfél kérelmére történő telefonos visszavonásához szükséges kód.

II. FEJEZET

A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIADÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS SZABÁLYAI

2. Az eljáró hatóságok, feladat- és hatáskörük

2. § Az állandó személyazonosító igazolvánnyal és az ideiglenes személyazonosító igazolvánnyal (a továbbiakban együtt: személyazonosító igazolvány) összefüggő, az e rendeletben meghatározott hatósági ügyekben első fokon a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal), a kormányablak, valamint a személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő központi szerv (a továbbiakban: központi szerv) jár el.

3. § (1) A járási hivatal

a) dönt a személyazonosító igazolvány kiadásáról, kiadásának megtagadásáról, valamint a személyazonosító igazolvány visszavonásáról,

b) eljár a talált személyazonosító igazolvány visszaadásával kapcsolatban,

c) továbbítja a központi szervnek a személyazonosító igazolvány kitöltéséhez szükséges adatokat,

d) intézkedik a személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés során tapasztalt vagy a polgár által bejelentett adatváltozásnak, adatjavításnak a személyiadat- és lakcímnyilvántartáson történő átvezetéséről,

e) értesíti a személyazonosító igazolvány találásáról, elvesztéséről, eltulajdonításáról, megsemmisüléséről, megrongálódásáról, leadásáról, visszavonásáról, érvénytelenítéséről és az ideiglenes személyazonosító igazolvány megsemmisítéséről a központi szervet,

f) kezeli a személyazonosító igazolvány kiadásának megtagadásával, a személyazonosító igazolvány visszavonásával, valamint leadásával kapcsolatos alapiratokat, továbbá gondoskodik az Nytv. 9. § (3) bekezdésében meghatározott iratok továbbításáról,

g) átvezeti a személyazonosító igazolvány nyilvántartáson az anyakönyvvezető által megküldött, az érvénytelenített személyazonosító igazolványok adatait,

h) lehetővé teszi a tároló elem adattartalmának ellenőrzését,

i) lehetővé teszi az állandó személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN kód cseréjét,

j) nála előterjesztett kérelem esetén kiállítja az ideiglenes személyazonosító igazolványt,

k) gondoskodik a nála leadott ideiglenes személyazonosító igazolvány megsemmisítéséről.

(2) A kormányablak az e rendeletben meghatározott eljárásokkal összefüggő hatásköreit a kormányablakokról szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint gyakorolja. Ezen eljárások tekintetében a kormányablak eljárására a járási hivatalra megállapított eljárási szabályok megfelelően irányadók.

4. § A központi szerv

a) a nála előterjesztett kérelem esetén dönt a személyazonosító igazolvány kiadásáról, kiadásának megtagadásáról, valamint a személyazonosító igazolvány visszavonásáról,

b) hivatalból kiadja a személyazonosító igazolványt a 26. §-ban meghatározott esetben,

c) kizárólagos hatáskörben kiadja a fogvatartott polgár személyazonosító igazolványát,

d) kizárólagos hatáskörben kiadja az Nytv. 29/G. § (2) bekezdése szerinti személyazonosító igazolványt,

e) eljár a talált személyazonosító igazolvány visszaadásával kapcsolatban,

f) intézkedik a személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés során tapasztalt vagy a polgár által bejelentett adatváltozásnak, adatjavításnak a személyiadat- és lakcímnyilvántartáson történő átvezetéséről,

g) gondoskodik a személyazonosító igazolvány visszavonása, elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése, megrongálódása, találása, érvénytelenítése, valamint leadása tényének a személyazonosító igazolvány nyilvántartáson történő átvezetéséről,

h) a személyazonosító igazolvány nyilvántartásban rögzíti a személyazonosító igazolvány kitöltésének tényét, és kezeli – az Nytv. 9. § (3) bekezdése szerint – az eljárásban keletkezett alapiratokat,

i) ellátja a személyazonosító igazolvány kiadásával és nyilvántartásával kapcsolatos hatósági tevékenység szakmai felügyeletét,

j) törvényben meghatározottak szerint adatszolgáltatást teljesít a személyazonosító igazolvány nyilvántartásból,

k) teljesíti a 45. §-ban meghatározott tájékoztatási kötelezettségét,

l) a jogosult megkeresésére jelzést helyez el a személyazonosító igazolvány nyilvántartásban, és teljesíti az ezzel kapcsolatos, törvényen alapuló adatszolgáltatási kötelezettséget,

m) gondoskodik az érvénytelen személyazonosító igazolvány megsemmisítéséről,

n) a hatáskörébe tartozó eljárások lefolytatására és az ilyen eljárásban kiállított személyazonosító igazolványok kiadására ügyfélszolgálati irodát tart fenn,

o) lehetővé teszi a tároló elem adattartalmának ellenőrzését,

p) lehetővé teszi az állandó személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN kód cseréjét,

q) nála előterjesztett kérelem esetén kiállítja az ideiglenes személyazonosító igazolványt,

r) gondoskodik a nála leadott ideiglenes személyazonosító igazolvány megsemmisítéséről,

s) kiállítja az állandó személyazonosító igazolványt,

t) ellátja az országos aláíró hitelesítő hatósági (CSCA) és a dokumentum-aláíró hatósági (DS) feladatokat,

u) ellátja az országos ellenőrzőhitelesítő hatósági (CVCA), valamint a dokumentumellenőrző-hitelesítő hatósági (DV) feladatokat.

5. § (1) A központi szerv országos aláíró hitelesítő hatóságként (CSCA)

a) kiadja az önaláírt országos aláírás-hitelesítő tanúsítványt,

b) aláírja a (2) bekezdés szerinti dokumentum-aláíró hatóság (DS) számára kiadott tanúsítványt,

c) az általa kibocsátott tanúsítványokat, valamint az azokhoz kapcsolódó visszavonási listákat elektronikus dokumentum formájában közzéteszi.

(2) A központi szerv dokumentum-aláíró hatóságként (DS) aláírja az állandó személyazonosító igazolvány tároló elemében lévő adatokat, valamint az aláírást és az (1) bekezdés b) pontja szerinti tanúsítványt elhelyezi az állandó személyazonosító igazolvány tároló elemében.

(3) A központi szerv országos ellenőrzőhitelesítő hatóságként (CVCA)

a) kiadja az önaláírt országos ellenőrző-hitelesítő tanúsítványt,

b) tanúsítványt bocsát ki a (4) bekezdés szerinti dokumentumellenőrző-hitelesítő hatóság számára.

(4) A központi szerv dokumentumellenőrző-hitelesítő hatóságként (DV) biztosítja az állandó személyazonosító igazolványban elektronikusan tárolt adatok kiolvasására jogosultak ellenőrző eszközei számára a hozzáféréshez szükséges tanúsítványok (IS, AT) kiállítását.

6. § E rendelet alapján kibocsátott biztonsági okmányokra vonatkozó adminisztratív védelmi szabályok megtartását a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért felelős miniszter ellenőrzi.

3. Az állandó személyazonosító igazolvány

7. § (1) Állandó személyazonosító igazolvány annak a személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó magyar állampolgárnak, bevándorolt, letelepedett, menekült vagy oltalmazott jogállású személynek adható, aki személyazonosságát és a személyazonosító igazolványban szereplő adatait az e rendeletben meghatározott okiratokkal igazolja.

(2) A bevándorolt, a letelepedett, a menekült és az oltalmazott jogállású személy köteles az állandó személyazonosító igazolvány kiadását kérni.

(3) Ha a menekült vagy oltalmazott jogállással rendelkező személy a letelepedett jogállást is megszerzi, e jogállás megszerzése miatt nem köteles új személyazonosító igazolvány kiadását kérni.

(4) A polgár egyidejűleg csak egy érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkezhet.

4. Az ideiglenes személyazonosító igazolvány

8. § (1) Annak, aki állandó személyazonosító igazolványra jogosult – állandó személyazonosító igazolvány iránti kérelmére – ideiglenes személyazonosító igazolványt kell kiadni, ha nem rendelkezik érvényes, személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvánnyal.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően, ha a magyar állampolgár első személyazonosító igazolvánnyal való ellátására kerül sor, az eljáró hatóság a jogosult vagy törvényes képviselője kérelmére állít ki ideiglenes személyazonosító igazolványt.

(3) Az állandó személyazonosító igazolvány kiadásáig az ideiglenes személyazonosító igazolvány ismételten kiadható.

5. Az eljárás részletes szabályai

9. § Az állandó személyazonosító igazolvány kiadására irányuló eljárás a 26., 29., és 30. §-ban meghatározott kivétellel kérelemre indul.

10. § Az állandó személyazonosító igazolvány kiadására irányuló kérelem elbírálásának ügyintézési határideje húsz nap.

11. § (1) Az állandó személyazonosító igazolvány kiadása iránti kérelem – az Nytv. 29/A. § (2) bekezdésében meghatározott kivétellel – bármely járási hivatalnál és a központi szervnél (a továbbiakban együtt: eljáró hatóság) is előterjeszthető.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelmet az 1. mellékletében foglalt adattartalommal az eljáró hatóság állítja elő. Az Nytv. 29/E. § (2) bekezdése szerinti személyazonosító igazolvány igénylése esetén a kérelmet az 1. melléklet 1–9., 11., 12. és 15–20. pontjai szerinti adattartalommal kell kiállítani.

(3) A személyes megjelenésében – egészségügyi okból – akadályozott az állandó személyazonosító igazolvány kiadására irányuló kérelmét a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél is előterjesztheti, aki közreműködő hatóságként jár el és a kérelmet a 22. § (1) bekezdésében meghatározott ellenőrzést követően haladéktalanul megküldi a kérelmező lakóhelye szerint illetékes járási hivatalnak. A kérelemnyomtatványt a járási hivatal biztosítja.

(4) A fogvatartott állandó személyazonosító igazolvány kiadására irányuló kérelmét a büntetés-végrehajtási intézetnél (a továbbiakban: bv. szerv) terjesztheti elő, amely közreműködő hatóságként jár el és a kérelmet a 22. § (1) bekezdésében meghatározott ellenőrzést követően haladéktalanul megküldi a központi szervnek.

12. § (1) A személyazonosító igazolvány kiadására irányuló eljárásban a kérelmező – a (2) bekezdésben és a 13. §-ban foglaltak kivételével – személyes megjelenésre köteles.

(2) A 11. § (3) bekezdésében foglalt esetben a kérelmező helyett meghatalmazottja is eljárhat, ha a kérelmező – a kezelőorvos által kiállított igazolás szerint – egészségi állapota miatt nem képes a hatóság előtt személyesen megjelenni.

13. § (1) A Magyarországon született magyar állampolgár újszülött állandó személyazonosító igazolványát a törvényes képviselő – személyes megjelenést mellőzve – kérelmezheti a születést anyakönyvező anyakönyvvezetőnél is. A kérelmet a születés anyakönyvi bejelentésére irányadó szabályok alapján az anyakönyvi bejelentéssel egyidejűleg kell továbbítani.

(2) A kérelemnyomtatványt az anyakönyvvezető a 22. § (1) bekezdés szerinti ellenőrzést követően továbbítja a születés helye szerint illetékes járási hivatalnak.

14. § (1) A személyazonosító igazolvány iránti kérelem személyes előterjesztésekor a kérelmezőről az eljáró hatóság, illetve a közreműködő hatóságként eljáró bv. szerv arcképmás felvételt készít.

(2) A 12. § (2) bekezdésében és a 13. §-ban meghatározott esetben a kérelemhez csatolni kell a kérelmező egy darab igazolványképét.

(3) A kérelmezőnek a kérelmet abban az esetben is saját kezűleg kell aláírnia, ha helyette meghatalmazottja jár el.

15. § (1) Az Nytv. 29/E. § (2) bekezdése szerinti személyazonosító igazolvány igénylése, a 11. § (3) bekezdése, valamint a (2) bekezdés szerinti visszautasítás kivételével az állandó személyazonosító igazolvány iránti kérelem előterjesztésekor, ha az Nytv. alapján az ujjnyomat rögzítésre kerül, a polgár ujjnyomatát a kézfejek két mutatóujjáról kell rögzíteni. A mutatóujjak bármely ok miatti alkalmatlansága esetén az ujjnyomat rögzítését a kézfej többi ujjáról kell megkísérelni a következő sorrend megtartásával:

a) a kézfejek két középső ujja,

b) a kézfejek két gyűrűsujja,

c) a kézfejek két hüvelykujja.

(2) A polgár az állandó személyazonosító igazolvány iránti kérelemben nyilatkozik, ha az ujjnyomat rögzítését visszautasítja.

16. § (1) Az Nytv. 29/E. § (2) bekezdése szerinti személyazonosító igazolvány igénylése kivételével az állandó személyazonosító igazolvány iránti kérelem előterjesztésekor az eljáró hatóság ellenőrzi annak a tényét, hogy a polgár a kérelem benyújtásakor rendelkezik társadalombiztosítási azonosító jellel, illetve adóazonosító jellel. Az ellenőrzés eredményéről a polgárt a hatóság tájékoztatja.

(2) Az Nytv. 29/E. § (2) bekezdése szerinti személyazonosító igazolvány igénylése kivételével az állandó személyazonosító igazolvány iránti kérelemben fel kell tüntetni annak tényét, hogy a polgár a kérelem benyújtásakor társadalombiztosítási azonosító jellel, illetve adóazonosító jellel rendelkezik.

(3) A tároló elem az Nytv. 29. § (7) bekezdés d) és e) pontjában meghatározott adatokat a polgárnak az adott azonosító kódot igazoló hatósági igazolványának megfelelően tartalmazza.

17. § A polgár által személyesen előterjesztett állandó személyazonosító igazolvány iránti kérelmen az 51. § (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben fel kell tüntetni, ha a polgár elektronikus aláírás funkcióhoz szükséges szolgáltatást igényelt.

18. § (1) Ha a kérelmező a kérelem benyújtásakor rendelkezik vagy a kérelem benyújtását megelőző évben rendelkezett érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal vagy a személyazonosságát igazoló más érvényes okmánnyal, azt a kérelemhez be kell mutatnia.

(2) Ha a kérelmező érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal vagy a személyazonosságát igazoló más érvényes okmánnyal nem rendelkezik, illetve ha a menekült vagy az oltalmazott jogállású kérelmező az útlevélen kívül más, személyazonosságot igazoló érvényes okmánnyal nem rendelkezik, és a kérelmező a kérelem benyújtását megelőző évben sem rendelkezett ilyen érvényes okmánnyal, a kérelmezőnek a kérelemhez be kell mutatnia:

a) doktori cím viselésére irányuló szándék esetén – ha a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban a doktori címe nem szerepel – a doktori cím viselésére jogosító okiratot, külföldön szerzett doktori cím esetén az annak honosítását tanúsító okiratot, vagy ezek hiteles másolatát,

b) a magyarországi letelepedés szándékával külföldről hazatért magyar állampolgár vagy a külföldön élő magyar állampolgár esetén a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,

c) a bevándorolt, a menekült, az oltalmazott és a letelepedett jogállású kérelmező esetén a bevándorlási engedélyt, a menekültkénti vagy oltalmazottkénti elismerését igazoló okiratot, a letelepedett jogállást igazoló okmányt, továbbá a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt,

d) a menekült és az oltalmazott jogállású kérelmező esetén – ha első személyazonosító igazolvánnyal történő ellátására kerül sor – fényképét, amelynek hátoldalán a menekültügyi hatóság feltünteti a kérelmező menekültkénti vagy az oltalmazottkénti elismeréséről szóló hatósági határozatának számát, továbbá a fényképnek a menekültként vagy oltalmazottként elismert személlyel való azonosságát bélyegzőlenyomattal és aláírással igazolja.

(3) Ha a kérelmező érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal vagy a személyazonosságát igazoló más érvényes okmánnyal nem rendelkezik, de a kérelem benyújtásakor rendelkezik a magyar hatóság által kiállított születési anyakönyvi kivonattal és a névviselés megállapítására alkalmas, magyar hatóság által kiállított házassági anyakönyvi kivonattal, azt a kérelemhez bemutathatja.

(4) Ha a kérelmező érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal vagy a személyazonosságát igazoló más érvényes okmánnyal nem rendelkezik, és a (3) bekezdésben foglalt okiratot nem mutatja be, az eljáró hatóság hivatalból intézkedik az illetékes anyakönyvvezető megkeresésével a szükséges adatok egyeztetése érdekében, ha a születést és a házasságkötést Magyarországon anyakönyvezték.

(5) Ha a polgár a doktori címet 2006. február 1-jén vagy azt követően fennálló hallgató jogviszony alapján szerezte, a (2) bekezdés a) pontjától eltérően a doktori címre jogosító okiratot vagy annak másolatát bemutathatja.

19. § A cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt álló kérelmező esetében a 18. §-ban meghatározottakon túl a kérelemhez be lehet mutatni a gondnokság alá helyezést tanúsító jogerős bírósági határozatot, valamint be kell mutatni a törvényes képviseletet igazoló jogerős gyámhatósági határozatot, valamint a törvényes képviselő személyazonosságát igazoló okmányt is.

20. § Cselekvőképtelen kiskorú kérelmező esetében a 18. §-ban meghatározottakon túl, ha személyesen csak az egyik szülő jelenik meg, a kérelemhez csatolni kell a másik szülőnek (törvényes képviselőnek) a közjegyző, a fővárosi és megyei kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala, a bv. szerv vezetője, a konzuli tisztviselő, a központi szerv vagy a járási hivatal előtt tett, vagy a szülő által kiállított, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, a személyazonosító igazolvány kiadásához hozzájáruló nyilatkozatát vagy a szülői felügyelet megszűnését, szünetelését igazoló jogerős határozatot is. Cselekvőképtelen kiskorú kérelmező esetén az eljáró törvényes képviselő személyazonosságát ellenőrizni kell.

21. § (1) A 18. § (1) bekezdésében meghatározott esetben a kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a bemutatott okmány a természetes személyazonosító adatokat, így különösen a névviselését az anyakönyvbe bejegyzett adatokkal megegyezően tartalmazza, lejárt okmány esetén pedig nyilatkozik arról is, hogy adataiban nem történt változás.

(2) Ha a kérelmező az állandó személyazonosító igazolványát nem tudja bemutatni, nyilatkoznia kell annak okáról.

(3) Ha a kérelmező cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alá helyezése megszűnt, az erről szóló jogerős bírósági határozatot is be kell mutatni.

(4) Ha e rendelet valamely okirat vagy annak hiteles másolatának bemutatását lehetővé teszi, de nem teszi kötelezővé, a bemutatás elmaradása esetén az okiratban foglalt tény igazolásához szükséges intézkedéseket az eljáró hatóság megteszi.

22. § (1) Az állandó személyazonosító igazolvány kiadására irányuló eljárásban a kérelmező jogosultságát, személyazonosságát, állampolgárságát és a fényképnek az azonosításra alkalmasságát ellenőrizni kell. Ennek során a kérelem adatait egyeztetni kell az állandó személyazonosító igazolvány vagy a személyazonosságát igazoló más érvényes okmány adattartalmával és a bemutatott okiratokban szereplő adatokkal.

(2) Az eljáró hatóság a kérelem, valamint a bemutatott okmányok szerinti adatok egyeztetését a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban tárolt adatokkal is elvégzi.

(3) A személyazonosító igazolványt a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból átvett személyi adatokkal kell kiállítani.

(4) Ha az (1) és (2) bekezdés szerint végrehajtott adategyeztetéskor a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai nem egyeznek meg a bemutatott okmány vagy okirat adataival, vizsgálni kell az eltérés okát, és indokolt esetben a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatait haladéktalanul javítani kell. A személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott okiratok alapján javíthatóak.

(5) A kérelmező az állandó személyazonosító igazolvány kiadásáig, illetve a kiadást megtagadó vagy visszavonó döntés közléséig bármikor írásban kérheti, hogy az eljárást a továbbiakban a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal folytassa le. Ebben az esetben az ügy iratait haladéktalanul át kell tenni a lakó- vagy tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatalhoz.

23. § (1) Az Nytv. 29/E. § (2) bekezdése szerinti személyazonosító igazolvány igénylése kivételével a kérelem felvételét követően haladéktalanul az eljáró hatóság sértetlen, lezárt borítékban a kérelmező rendelkezésre bocsátja

a) az állandó személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN kód létrehozásához szükséges aktiváló PIN kódot és a regisztrációs kódot, és

b) a PUK kódot.

(2) A 12. § (2) bekezdésében foglalt esetekben az eljáró hatóság az (1) bekezdésben meghatározott kódokat átadás céljából a kérelmező meghatalmazottjának adja át.

(3) A 11. § (3) bekezdésében foglalt esetekben az eljáró hatóság a személyazonosító igazolványtól időben elkülönítve, belföldön postai úton, könyvelt küldeményként küldi meg az (1) bekezdésben meghatározott kódokat a kérelmező által az eljárás során a személyazonosító igazolvány kézbesítésére megjelölt címre személyesen a kérelmezőnek, törvényes képviselőjének vagy meghatalmazottjának.

(4) A 11. § (4) bekezdésében foglalt esetben a központi szerv átadás céljából a bv. szervnek a személyazonosító igazolványtól elkülönítve, belföldön postai úton, könyvelt küldeményként küldi meg az (1) bekezdésben meghatározott kódokat.

(5) A 13. §-ban foglalt esetben – ha a személyazonosító igazolvány postai úton történő továbbítására kerül sor – az eljáró hatóság a személyazonosító igazolványtól időben elkülönítve, belföldön postai úton, könyvelt küldeményként küldi meg az (1) bekezdésben meghatározott kódokat a kérelmező által az eljárás során a személyazonosító igazolvány kézbesítésére megjelölt címre személyesen a kérelmező törvényes képviselőjének.

(6) Az állandó személyazonosító igazolvány iránti kérelemnek az eljáró hatóság általi átvételét a kérelem másolati példányával igazolni kell.

(7) Az (1) bekezdés szerinti kódok kérelmező általi átvételét, illetve az átvétel kérelmező általi megtagadását igazolni kell.

24. § (1) A kérelmet az eljáró hatóság állandó személyazonosító igazolvány kiadásával teljesíti.

(2) A járási hivatalban, illetve a központi szervnél kell átadni az állandó személyazonosító igazolványt, ha az eljárás során ideiglenes személyazonosító igazolvány kiadására kerül sor, vagy a kérelem benyújtását követően az ügyfél birtokában marad a korábbi, még érvényes állandó személyazonosító igazolványa.

(3) A (2) bekezdésben foglalt eseten kívül az állandó személyazonosító igazolványt belföldön a kérelmező választása szerint postai úton, könyvelt küldeményként kell továbbítani, vagy a járási hivatalban, illetve a központi szervnél kell átadni a kérelmező, annak törvényes képviselője vagy meghatalmazottja részére.

(4) Az állandó személyazonosító igazolványt a 11. § (4) bekezdése szerinti esetben postai úton, könyvelt küldeményként a bv. szervnek kell továbbítani.

(5) A postai úton át nem vett állandó személyazonosító igazolványt a kérelmező, annak törvényes képviselője vagy meghatalmazottja veheti át a kérelmező által az eljárás során a személyazonosító igazolvány kézbesítésére megjelölt cím szerint illetékes járási hivatalban.

(6) Az át nem vett állandó személyazonosító igazolványokat – az átvételre való felhívást követően – az azt birtokló hatóság a személyazonosító igazolvány kiállításától számított egy év elteltével átvétel hiányában érvényteleníti, és gondoskodik e ténynek a személyazonosító igazolvány nyilvántartásban való feltüntetéséről.

25. § Az eljáró hatóság az állandó személyazonosító igazolvány kiadását megtagadja, ha

a) a 32. §-ban foglalt feltételek nem állnak fent, vagy

b) a kérelmező az állandó személyazonosító igazolványra nem jogosult.

6. Az állandó személyazonosító igazolvány hivatalbóli kiadása a honosítási és visszahonosítási eljárással összefüggésben

26. § (1) Hivatalból állandó személyazonosító igazolványt kell kiadni annak a magyarországi lakóhellyel rendelkező polgárnak, aki – a köztársasági elnök által kiadott honosítási, visszahonosítási okirat alapján – az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételével magyar állampolgárságot szerzett.

(2) Az (1) bekezdés szerinti személyazonosító igazolványt a központi szerv állítja ki az állampolgársági ügyekben eljáró szerv által elektronikus úton megküldött értesítés alapján.

27. § (1) A központi szerv a hivatalból kiadott állandó személyazonosító igazolványt és attól elkülönítve a 23. § (1) bekezdése szerinti kódokat az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételének helye szerinti polgármesternek küldi meg. Az állandó személyazonosító igazolványt és a 23. § (1) bekezdése szerinti kódokat a polgárnak – az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételekor – a polgármester adja át, egyidejűleg gondoskodik az érintett korábbi személyazonosító igazolványa leadásáról.

(2) A polgármester a leadott személyazonosító igazolványt annak bevonása, érvénytelenítése céljából a központi szervnek küldi meg.

(3) A polgármester a hivatalból kiadott állandó személyazonosító igazolványt a központi szervnek haladéktalanul visszaküldi, ha a kiadása alapjául szolgáló honosítási, visszahonosítási határozat hatályát vesztette.

28. § (1) Ha az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételének helye a külképviselet, és a polgár rendelkezik magyarországi lakóhellyel, a központi szerv a hivatalból kiadott állandó személyazonosító igazolványt és a 23. § (1) bekezdése szerinti kódokat a polgár lakóhelye szerint illetékes járási hivatalnak küldi meg. Az állandó személyazonosító igazolványt és a 23. § (1) bekezdése szerinti kódokat a polgárnak a lakóhelye szerint illetékes járási hivatal adja át, egyidejűleg gondoskodik az érintett korábbi személyazonosító igazolványának bevonásáról.

(2) A járási hivatal a bevont személyazonosító igazolványt érvényteleníti, és gondoskodik e ténynek a személyazonosító igazolvány nyilvántartásban való feltüntetéséről.

(3) Az át nem vett hivatalból kiadott állandó személyazonosító igazolványt a járási hivatal a személyazonosító igazolvány kiállításától számított egy év elteltével átvétel hiányában érvényteleníti, és gondoskodik e ténynek a személyazonosító igazolvány nyilvántartásban való feltüntetéséről.

7. Az állandó személyazonosító igazolvány hivatalbóli kiadása a külföldre utazási korlátozás hatálya alatt állók részére

29. § (1) A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény (a továbbiakban: Utv.) 16/D. § (1) bekezdésében meghatározott kényszerintézkedés elrendelése esetén a bíróság elveszi a polgár személyazonosító igazolványát és a (3) bekezdésben foglalt kényszerintézkedések elrendelése esetén egyidejűleg engedélyezi, hogy a polgár a központi szerv (3) bekezdése szerinti idézésének – a bíróság ilyen döntése alapján rendőri kíséret mellett – eleget tehessen. Az elvett személyazonosító igazolványt a bíróság haladéktalanul továbbítja a központi szervnek.

(2) Előzetes letartóztatás elrendelése esetén az Nytv. 29/G. § (2) bekezdésében meghatározott állandó személyazonosító igazolvány kiadásához a kényszerintézkedést foganatosító bv. szerv a külföldre utazási korlátozás hatálya alatt álló polgár személyazonosságát, állampolgárságát ellenőrzi, a külföldre utazási korlátozás hatálya alatt álló polgárról arcképmás felvételt készít, és ezt követően továbbítja a központi szervnek az Nytv. 29/G. § (2) bekezdésében meghatározott személyazonosító igazolvány kiadásához szükséges adatokat. Ennek során a megküldött adatokat egyezteti az állandó személyazonosító igazolvány vagy a személyazonosságot igazoló más érvényes okmány adattartalmával és a bemutatott okiratokban szereplő adatokkal.

(3) Lakhelyelhagyási tilalom vagy házi őrizet elrendelése esetén az Nytv. 29/G. § (2) bekezdésében meghatározott állandó személyazonosító igazolvány kiadásához szükséges adatok rögzítése, valamint a külföldre utazási korlátozás hatálya alatt álló személy személyazonosságának és állampolgárságának ellenőrzése céljából a központi szerv a külföldre utazási korlátozás hatálya alatt álló személyt a kényszerintézkedés foganatosításának helye szerint illetékes járási hivatalba idézi a járási hivatal és a rendőrség egyidejű értesítése mellett. A kényszerintézkedés foganatosításának helye szerint illetékes járási hivatal a külföldre utazási korlátozás hatálya alatt álló polgár személyazonosságát, állampolgárságát ellenőrzi, a külföldre utazási korlátozás hatálya alatt álló polgárról arcképmás felvételt készít, és ezt követően továbbítja a központi szervnek az Nytv. 29/G. § (2) bekezdésében meghatározott személyazonosító igazolvány kiadásához szükséges adatokat. Ennek során a megküldött adatokat egyezteti az állandó személyazonosító igazolvány vagy a személyazonosságot igazoló más érvényes okmány adattartalmával és a bemutatott okiratokban szereplő adatokkal.

(4) Az Nytv. 29/G. § (2) bekezdése szerinti személyazonosító igazolványt és a 23. § (1) bekezdése szerinti kódokat a központi szerv belföldön – a jogosult választása szerint – postai úton könyvelt küldeményként továbbítja, vagy a járási hivatalban, illetve a központi szervnél átadja a jogosult, annak törvényes képviselője vagy meghatalmazottja részére.

30. § (1) Az Utv. 16/D. § (3) bekezdésében meghatározott esetben a bv. szerv elveszi a polgár személyazonosító igazolványát. Az elvett személyazonosító igazolványt a bv. szerv a (2) bekezdésben meghatározott eljárást követően haladéktalanul továbbítja a központi szervnek.

(2) Az Nytv. 29/G. § (2) bekezdésében meghatározott állandó személyazonosító igazolvány kiadásához a bv. szerv a külföldre utazási korlátozás hatálya alatt álló polgár személyazonosságát, állampolgárságát ellenőrzi, a külföldre utazási korlátozás hatálya alatt álló polgárról arcképmás felvételt készít, ezt követően továbbítja a központi szervnek az Nytv. 29/G. § (2) bekezdésében meghatározott személyazonosító igazolvány kiadásához szükséges adatokat. Ennek során a megküldött adatokat egyezteti az állandó személyazonosító igazolvány vagy a személyazonosságot igazoló más érvényes okmány adattartalmával és a bemutatott okiratokban szereplő adatokkal.

(3) Az Nytv. 29/G. § (2) bekezdése szerinti személyazonosító igazolványt és a 23. § (1) bekezdése szerinti kódokat a központi szerv az adatot szolgáltató bv. szerv részére küldi meg átadás céljából.

31. § (1) Az Utv. 16/D. § (1) és (3) bekezdése szerinti adatszolgáltatás kézhezvételét követően a központi szerv haladéktalanul gondoskodik a személyazonosító igazolvány érvénytelensége tényének a személyazonosító igazolvány nyilvántartáson történő átvezetéséről.

(2) Az elvett személyazonosító igazolványt a központi szerv őrzi. Az elvett és érvényességi ideje miatt lejárt érvénytelen személyazonosító igazolványt selejtezi, és gondoskodik e ténynek a személyazonosító igazolvány nyilvántartáson történő átvezetéséről.

(3) Az Utv. 16/D. § (2) és (4) bekezdése szerinti adatszolgáltatás kézhezvételét követően a központi szerv – ha a személyazonosító igazolvány érvényességi ideje még nem járt le – haladéktalanul gondoskodik az elvett személyazonosító igazolvány érvényessége tényének a személyazonosító igazolvány nyilvántartáson történő átvezetéséről.

(4) A központi szerv azt a személyazonosító igazolványt, amelynek érvényességi ideje még nem járt le, a jogosult kérelmére – a 29. § (2) és (3) bekezdése és a 30. § (2) bekezdése alapján kiállított személyazonosító igazolvány polgár általi leadását követően – visszaadja.

8. A személyazonosító igazolvány cseréje

32. § Érvényes személyazonosító igazolvány cseréjét a polgár akkor kezdeményezheti, ha

a) az abban tárolt vagy azon szereplő adataiban változás következett be, ide nem értve az Nytv. 29. § (7) bekezdés d) és e) pontjában meghatározott adatokat,

b) az gyártáshibás,

c) a tároló elem nem vagy hibásan tartalmazza az Nytv.-ben meghatározott, a polgárnak vagy az igazolványnak a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban szereplő adatait,

d) az érvényességi idejéből legfeljebb 60 nap van hátra, vagy

e) a tároló elem nem működik.

9. A személyazonosító igazolvány adatainak bejegyzésére és külső megjelenítésére vonatkozó egyes szabályok

33. § (1) A nemzetiséghez tartozó polgár kérelmére családi és utónevét a személyazonosító igazolványba az anyakönyvbe bejegyzett mindkét nyelven be kell jegyezni.

(2) A személyazonosító igazolványba a doktori címet a személyiadat- és lakcímnyilvántartásba történt bejegyzéssel egyezően kell feltüntetni.

(3) Az írásképtelen vagy írástudatlan polgár személyazonosító igazolványának aláírás rovata bejegyzést nem tartalmaz.

(4) A magyar állampolgár, a bevándorolt, a letelepedett, a menekült és az oltalmazott jogállású személy állampolgársági adatát a személyazonosító igazolványban – az országnevek kódjaira vonatkozó nemzeti szabvány alkalmazásával – háromjegyű betűkód formájában kell feltüntetni.

(5) Az állandó személyazonosító igazolvány Nytv. 29. § (3) bekezdése szerinti gépi olvasásra alkalmas adatsora az ICAO 9303 számú dokumentum előírásai alapján épül fel. Az Nytv. 29/G. § (2) bekezdése alapján kiadott személyazonosító igazolvány a külföldre utazási korlátozás tényét a gépi olvasású adatsorban tartalmazza.

(6) A magyar állampolgár részére kiadott állandó személyazonosító igazolvány vizuális megjelenésében eltér a bevándorolt, letelepedett, menekült vagy oltalmazott jogállású személynek kiadott állandó személyazonosító igazolványtól.

10. A személyazonosító igazolvány birtokban tartására vonatkozó szabályok

34. § (1) Az érvényes személyazonosító igazolványt a magyar állampolgár, a bevándorolt, a letelepedett, a menekült és az oltalmazott jogállású személy köteles sértetlenül megőrizni, jogszabályban meghatározott esetekben és módon – felhívásra – bemutatni, a személyazonosító igazolvány érvénytelenné válásakor, a visszavonás elrendelésekor vagy a jogosultság megszűnésekor, illetve az új állandó személyazonosító igazolvány kiadásakor a személyazonosító igazolvány átvételére jogosult hatóságnak leadni.

(2) A személyazonosító igazolványt másra átruházni, letétbe helyezni, biztosítékul adni vagy átvenni nem szabad.

(3) A cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alá helyezett és a kiskorú polgár személyazonosító igazolványának kiadásával, használatával, birtokban tartásával kapcsolatos kötelezettségek a törvényes képviselőt terhelik.

35. § (1) Akinek a személyazonosító igazolványát eltulajdonították, megsemmisült, megrongálódott vagy elvesztette, köteles azt legkésőbb a tudomására jutásától számított három munkanapon belül bármely járási hivatalnál, a központi szervnél vagy külföldön a külképviseletnél bejelenteni. A személyazonosító igazolvány eltulajdonítása miatt a bejelentési kötelezettség a rendőrségnél tett feljelentéssel is teljesíthető.

(2) Ha az (1) bekezdésben foglalt bejelentést a külképviseletnél teszik meg, úgy az haladéktalanul értesíti a központi szervet, amely haladéktalanul gondoskodik az okmány elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése, megrongálódása tényének a személyazonosító igazolvány nyilvántartáson történő átvezetéséről.

(3) Ha az (1) bekezdésben foglalt bejelentést a járási hivatalnál vagy a központi szervnél teszik meg, az haladéktalanul gondoskodik az okmány elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése, megrongálódása tényének a személyazonosító igazolvány nyilvántartáson történő átvezetéséről.

(4) Ha az (1) bekezdésben foglalt bejelentést a rendőrségnél tett feljelentéssel teljesítik, a rendőrség haladéktalanul, elektronikus úton értesíti a központi szervet, amely haladéktalanul gondoskodik az okmány eltulajdonítása tényének a személyazonosító igazolvány nyilvántartáson történő átvezetéséről.

36. § (1) Ha a polgár a személyazonosító igazolványát megtalálja, a megtalált személyazonosító igazolványról a megtalálástól számított három munkanapon belül értesíteni kell bármely járási hivatalt, a központi szervet, illetve külképviseletet.

(2) Ha az (1) bekezdésben foglaltak szerint a külképviselet értesül az okmány megtalálásáról, úgy haladéktalanul értesíti a központi szervet, amely gondoskodik a találás tényének a személyazonosító igazolvány nyilvántartáson történő azonnali átvezetéséről.

(3) Ha az (1) bekezdésben foglaltak szerint a járási hivatal vagy a központi szerv értesül az okmány megtalálásáról, úgy haladéktalanul gondoskodik a találás tényének a személyazonosító igazolvány nyilvántartáson történő átvezetéséről.

(4) Ha az (1) bekezdéstől eltérően a polgár a rendőrséget értesíti az okmány megtalálásáról, úgy a rendőrség haladéktalanul, elektronikus úton értesíti a találás helye szerint illetékes járási hivatalt vagy a központi szervet, amely gondoskodik a találás tényének a személyazonosító igazolvány nyilvántartáson történő átvezetéséről.

(5) Az állandó személyazonosító igazolvány elvesztéséről, eltulajdonításáról, megsemmisüléséről, megrongálódásáról, illetve megtalálásáról szóló bejelentésről felvett jegyzőkönyvet a járási hivatal, illetve külföldön a külképviselet a központi szervnek továbbítja.

37. § A jogosult a 23. § (1) bekezdése szerinti kódok, valamint az állandó személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN kód használatát más személynek nem engedheti át, azokat más személynek nem hozhatja tudomására.

11. A személyazonosító igazolvány leadása

38. § (1) A talált, más nevére szóló személyazonosító igazolványt le kell adni

a) a találás helye szerint illetékes jegyzőnek, aki azt – a találásról felvett jegyzőkönyvvel együtt – haladéktalanul megküldi a találás helye szerint illetékes járási hivatalnak,

b) a találás helye szerint illetékes járási hivatalnak, vagy

c) a központi szervnek.

(2) A járási hivatal, illetve a központi szerv visszaadja a talált személyazonosító igazolványt, ha az az Nytv. 29/F. §-a szerint nem tekinthető érvénytelennek, és a polgár új állandó személyazonosító igazolványt még nem kapott.

(3) A talált személyazonosító igazolványt a járási hivatal vagy a központi szerv belföldön postai úton, könyvelt küldeményként küldi meg az arra jogosultnak. Ha a polgár a személyazonosító igazolványt postai úton vagy felhívásra személyesen, törvényes képviselője vagy meghatalmazottja útján sem veszi át, a járási hivatal vagy a központi szerv az igazolványt a találástól számított egy év eltelte után átvétel hiányában érvényteleníti, és gondoskodik e ténynek a személyazonosító igazolvány nyilvántartásban való feltüntetéséről.

39. § (1) Az állandó személyazonosító igazolványt – a (9) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kérelem benyújtásával le kell adni az eljáró hatóságnak, ha a jogosult új állandó személyazonosító igazolvány iránti kérelmet nyújtott be.

(2) A jogosultság megszűnésétől számított 8 napon belül le kell adni az állandó személyazonosító igazolványt a lakóhely szerint illetékes járási hivatalnak vagy – külföldi tartózkodás esetén – a külképviseletnek, ha az arra való jogosultság megszűnt.

(3) Az Nytv. 29/F. § (5) bekezdés a) pontjában foglalt esetben a személyazonosító igazolványát

a) a bevándorolt és a letelepedett a lakóhelye szerint illetékes idegenrendészeti szervnél,

b) a menekült és az oltalmazott a menekültügyi hatóságnál

adja le, amely azt a lakóhely szerint illetékes járási hivatalnak küldi meg.

(4) Le kell adni az ideiglenes személyazonosító igazolványt az igazolványt kiadó eljáró hatóságnak, ha érvényességi ideje lejárt. Le kell adni az ideiglenes személyazonosító igazolványt az állandó személyazonosító igazolványt kiadó eljáró hatóságnak, ha a jogosult állandó személyazonosító igazolványt kapott.

(5) A járási hivatal a leadott, vagy átvétel hiányában érvénytelen állandó személyazonosító igazolványt a leadástól, vagy az átvétel hiányában történő érvénytelenítéstől számított 30 napon belül – jegyzőkönyvvel együtt – megsemmisítés céljából megküldi a központi szervnek. A járási hivatal a leadott ideiglenes személyazonosító igazolványt a leadástól számított 30 napon belül megsemmisíti, és gondoskodik e ténynek a személyazonosító igazolvány nyilvántartásban való feltüntetéséről.

(6) A központi szerv gondoskodik a nála leadott, vagy átvétel hiányában érvénytelenített személyazonosító igazolvány, valamint a járási hivatal által megküldött állandó személyazonosító igazolvány megsemmisítéséről. A központi szerv gondoskodik a leadott, vagy átvétel hiányában érvénytelenített személyazonosító igazolvány megsemmisítése tényének a személyazonosító igazolvány nyilvántartáson történő átvezetéséről.

(7) A nála leadott érvénytelen vagy átvétel hiányában érvénytelen személyazonosító igazolványt a járási hivatal és a központi szerv átlyukasztással érvényteleníti. Ha az anyakönyvi eljárásról szóló törvényben foglaltak alapján az érvénytelenített személyazonosító igazolvány visszaadásának van helye, az átlyukasztással és könyv formátumú okmány esetén az adatoldalakon elhelyezett „érvénytelen” bélyegzőlenyomattal érvénytelenített állandó személyazonosító igazolványt – ilyen irányú kérelem esetén – az elhalt polgár hozzátartozója részére vissza kell adni.

(8) Nem adható vissza az érvénytelenített állandó személyazonosító igazolvány, ha az hamis vagy meghamisították.

(9) Nem kell leadni a bemutatott érvényes állandó személyazonosító igazolványt, ha a polgár egyéb érvényes személyazonosításra alkalmas okmánnyal nem rendelkezik vagy vállalja, hogy az új állandó személyazonosító igazolványát személyesen veszi át. Ebben az esetben a visszahagyott állandó személyazonosító igazolványt az új állandó személyazonosító igazolvány átvételekor kell leadni az eljáró hatóságnak.

(10) Az, aki rendelkezik személyazonosításra alkalmas egyéb hatósági igazolvánnyal, állandó személyazonosító igazolványát az eljáró hatóságnak leadhatja.

40. § A szabadságelvonással járó büntetés, intézkedés, kényszerintézkedés hatálya alatt álló polgár az állandó személyazonosító igazolványát a fogvatartást foganatosító szervnek köteles átadni.

41. § (1) A személyazonosító igazolvány átvételére a 40. §-ban feljogosított fogvatartást foganatosító szervek kötelesek a személyazonosító igazolványt megőrizni, és azt a megőrzés oka megszűnése esetén a jogosultnak visszaadni.

(2) A személyazonosító igazolványt a fogvatartást foganatosító szerv vezetője a fogvatartottnak – állampolgári jogai gyakorlásának időtartamára, illetve a hivatalos ügyei intézéséhez szükséges meghatározott időre – visszaadja.

42. § Ha a fogvatartott állandó személyazonosító igazolványt igényelt, akkor a személyazonosító igazolvány 24. § (4) bekezdése szerinti kézhezvételét követően az érvénytelen személyazonosító igazolványt a bv. szerv vezetője a központi szervnek megküldi.

43. § Az elhalt személy személyazonosító igazolványát az egészségügyi vagy szociális intézmény, vagy az elhalt hozzátartozója a haláleset bejelentésekor köteles az illetékes anyakönyvvezetőnek leadni.

12. Tájékoztatás és adatvédelem

44. § A polgár a nyilvántartott adatairól szóló tájékoztatásra irányuló kérelmét a polgár lakó-, vagy tartózkodási helye szerinti illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél vagy bármely járási hivatalnál, illetve a központi szervnél is előterjesztheti.

45. § A jegyző és a járási hivatal a 44. § szerint előterjesztett kérelmet a központi szervnek küldi meg, aki a tájékoztatási kötelezettségét teljesíti.

46. § (1) Az eljáró hatóság az állandó személyazonosító igazolvány kiadásának megtagadásával és a személyazonosító igazolvány visszavonásával kapcsolatos iratokat a határozat jogerőre emelkedésétől számított 5 évig őrzi meg, ezt követően azokat az iratkezelésre irányadó jogszabályok szerint selejtezi.

(2) Az ideiglenes személyazonosító igazolvány adatlapokat az eljáró hatóság a kérelem felvételétől számított 5 évig őrzi, ezt követően azokat az iratkezelésre irányadó jogszabályok szerint selejtezi.

(3) Az eljáró hatóság a személyazonosító igazolvány személyes átvételét tanúsító iratokat az átvételtől számított 5 évig őrzi, ezt követően azokat az iratkezelésre irányadó jogszabályok szerint selejtezi.

47. § (1) A postai úton továbbított átvételt tanúsító iratokat a központi szerv a kérelem felvételétől számított 5 évig őrzi és kezeli, ezt követően azokat az iratkezelésre irányadó jogszabályok szerint selejtezi.

(2) A postai úton továbbított, a 23. § (1) bekezdése szerinti kódok átvételét tanúsító iratokat az eljáró hatóság a kérelem felvételétől számított 5 évig őrzi és kezeli, ezt követően azokat az iratkezelésre irányadó jogszabályok szerint selejtezi.

(3) Ha a kérelmező a 23. § (1) bekezdése szerinti kódok átvételét megtagadta, akkor a kódokat az eljáró hatóság a kérelem felvételétől számított 8 napig őrzi, ezt követően azokat az iratkezelésre irányadó jogszabályok szerint selejtezi.

(4) A postai úton át nem vett 23. § (1) bekezdése szerinti kódokat a kérelmező, annak törvényes képviselője vagy meghatalmazottja veheti át a kérelmező által az eljárás során a személyazonosító igazolvány kézbesítésére megjelölt cím szerint illetékes járási hivatalban. Az át nem vett 23. § (1) bekezdése szerinti kódokat – az átvételre való felhívást követően – az azt birtokló eljáró hatóság a 23. § szerinti postai kézbesítést követő egy év elteltével átvétel hiányában az iratkezelésre irányadó jogszabályok szerint selejtezi.

13. A tároló elem tartalmának ellenőrzése és az állandó személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN kód cseréje

48. § A polgár a tároló elem tartalmát a járási hivatalnál vagy a központi szervnél személyesen ellenőrizheti.

49. § (1) A polgár az állandó személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN kód létrehozását a vonatkozó aktiváló PIN kód megadásával végezheti. A polgár az állandó személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN kód létrehozását a vonatkozó aktiváló PIN kód hiányában a PUK kód megadásával végezheti. A polgár az állandó személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN kód létrehozását PUK kód hiányában a járási hivatalnál vagy a központi szervnél személyesen, személyazonossága ellenőrzését követően igényelheti.

(2) A polgár az állandó személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN kód cseréjét a korábbi PIN kód megadásával végezheti. A polgár az állandó személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN kód cseréjét a korábbi PIN kód hiányában a PUK kód megadásával végezheti. A polgár az állandó személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN kód cseréjét PUK kód hiányában a járási hivatalnál, vagy a központi szervnél személyesen, személyazonossága ellenőrzését követően igényelheti.

(3) A polgár blokkolódott PUK kódjának feloldását a járási hivatalnál, vagy a központi szervnél személyesen, személyazonossága ellenőrzését követően igényelheti.

III. FEJEZET

AZ E-ALÁÍRÁSI FUNKCIÓVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS SZABÁLYAI

14. Az eljáró hatóságok, feladat- és hatáskörük

50. § (1) A kijelölt hitelesítés-szolgáltató az állandó személyazonosító igazolvány e-aláírási funkciójához kapcsolódó hitelesítés-szolgáltatást az aláírás-létrehozó eszközön az aláírás-létrehozó adat elhelyezése szolgáltatással együtt nyújtja.

(2) A központi szerv

a) a kijelölt hitelesítés-szolgáltatóval kötött együttműködési megállapodás alapján közreműködik az (1) bekezdés szerinti feladatok ellátásában, és a hitelesítés-szolgáltatást igénybe vevő kérelmére biztosítja az aláírás-létrehozó adatok és aláírás-ellenőrző adatok előállítását;

b) a nála előterjesztett kérelem esetében

ba) közreműködik az e-aláírás funkcióval kapcsolatos szolgáltatási szerződés megkötésében, ellenőrzi a szolgáltatást igénybe vevő személyazonosságát és elvégzi a szolgáltatást igénybe vevő adatainak a törvényben előírt egyeztetését,

bb) lehetővé teszi a tanúsítvány visszavonásával kapcsolatos bejelentés fogadását,

bc) lehetővé teszi az elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód és a visszavonási jelszó cseréjét.

(3) A járási hivatal

a) közreműködik az e-aláírás funkcióval kapcsolatos szolgáltatási szerződés megkötésében, ellenőrzi a szolgáltatást igénybe vevő személyazonosságát és elvégzi a szolgáltatást igénybe vevő adatainak a törvény szerinti egyeztetését,

b) lehetővé teszi a tanúsítvány visszavonásával kapcsolatos bejelentés fogadását,

c) lehetővé teszi az elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód és a visszavonási jelszó cseréjét.

15. Az e-aláírási funkcióval kapcsolatos szolgáltatási szerződés

51. § (1) Az e-aláírási funkcióval kapcsolatos szolgáltatási szerződés a járási hivatalnál és a központi szervnél köthető meg.

(2) Az e-aláírási funkcióval kapcsolatos szolgáltatási szerződés

a) – a (3) bekezdésben foglalt kivételekkel – az állandó személyazonosító igazolvány kiadására irányuló kérelem előterjesztésével egyidejűleg, valamint

b) tároló elemmel ellátott érvényes állandó személyazonosító igazolvány birtokában

személyesen köthető meg.

(3) Az e-aláírási funkcióval kapcsolatos szolgáltatási szerződés a (2) bekezdés b) pont szerinti feltételekkel köthető meg, ha az állandó személyazonosító igazolvány kiadására

a) hivatalból,

b) a 8. § alapján,

c) a 11. § (3) bekezdése alapján,

d) a 11. § (4) bekezdése alapján, vagy

e) a 12. § (2) bekezdése alapján

került sor.

(4) Ha annak műszaki és technikai feltételei adottak, a szolgáltatási szerződés megkötése és az e-aláírás funkcióhoz kapcsolódó tanúsítvány igénylése a szolgáltatást igénybe vevő által on-line felületen is megtehető.

52. § (1) Az e-aláírási funkcióval kapcsolatos szolgáltatási szerződés megkötése során a szolgáltatást igénybe vevő személyesen köteles megjelenni.

(2) A járási hivatal és a központi szerv az e-aláírási funkcióval kapcsolatos szolgáltatási szerződés megkötése előtt megállapítja az előtte személyesen megjelent szolgáltatást igénybe vevő személyazonosságát. Az 51. § (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben a személyazonosságot az eljáró hatóság az állandó személyazonosító igazolvány kiadására irányuló eljárás során ellenőrzi.

(3) A járási hivatal és a központi szerv – a szolgáltatást igénybe vevő személyazonossága megállapítása céljából – elvégzi a szolgáltatást igénybe vevő adatainak törvényben előírt egyeztetését.

53. § (1) A járási hivatal és a központi szerv rögzíti a szolgáltatást igénybe vevő e-aláírás funkció igényléséhez és az e-aláírás funkcióval kapcsolatos szolgáltatási szerződés megkötéséhez szükséges adatait.

(2) A járási hivatal és a központi szerv a szerződéskötést megelőzően köteles tájékoztatni a szolgáltatást igénybe vevőt a szolgáltatás igénybevételének jogszabályi feltételeiről és követelményeiről.

(3) A járási hivatal és a központi szerv a szolgáltatási szerződés megkötését követően sértetlen, lezárt borítékban a szolgáltatást igénybe vevő rendelkezésére bocsátja az elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód létrehozásához szükséges aktiváló PIN kódot és a visszavonási jelszót, és átadja a szolgáltatást igénybe vevő számára a szolgáltató ajánlatát egy példányban, a szolgáltatás igénybe vevő adataival kitöltött, az adatok ellenőrzésének igazolását már tartalmazó, a szerződés részét képező elfogadó nyilatkozatot (a továbbiakban: elfogadó nyilatkozat) két példányban. A szerződés az elfogadó nyilatkozat szolgáltatás igénybe vevője általi aláírásával jön létre.

(4) Az elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód létrehozásához szükséges aktiváló PIN kód és a visszavonási jelszó szolgáltatást igénybe vevő általi átvételét igazolni kell.

(5) A szolgáltatást igénybe vevő az elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód létrehozásához szükséges aktiváló PIN kód, az elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód és a visszavonási jelszó használatát más személynek nem engedheti át, azokat más személynek nem hozhatja tudomására.

(6) Az e-aláírási funkcióval kapcsolatos szolgáltatási szerződés egy aláírt eredeti példányát át kell adni a szolgáltatást igénybe vevőnek. Az e-aláírási funkcióval kapcsolatos szolgáltatási szerződés másik aláírt eredeti példányát a járási hivatal és a központi szerv továbbítja a kijelölt hitelesítés-szolgáltatónak.

16. Az aláírás-létrehozó adat előállítása

54. § (1) Az e-aláírási funkcióhoz kapcsolódó aláírás-létrehozó adatok és aláírás-ellenőrző adatok előállítását a kijelölt hitelesítés-szolgáltató megbízásából a központi szerv biztosítja, fizikailag védett és biztonságos környezetben.

(2) Az aláírás-létrehozó adatot az Nytv. 29/C. § (1) bekezdése szerinti biztonságos aláírás-létrehozó eszközben kell előállítani és tárolni.

(3) Az aláírás-ellenőrző adatokat a központi szerv átadja a kijelölt hitelesítés-szolgáltató részére.

(4) A központi szerv az aláírás-létrehozó adat kezelése során köteles olyan technikai intézkedéseket alkalmazni, amelyek biztosítják az aláírás-létrehozó adathoz történő jogosulatlan hozzáférés, annak jogosulatlan megváltoztatása, nyilvánosságra hozatala vagy törlése és a sérülés vagy a megsemmisülés elleni védelmet.

55. § (1) Az e-aláírási funkcióhoz kapcsolódó visszavonási jelszó előállítását a kijelölt hitelesítés- szolgáltató megbízásából a központi szerv végzi. A központi szerv tárolja a visszavonási jelszó lenyomatát, a tanúsítvány visszavonásához szükséges jogosultság ellenőrzése céljából.

(2) A szolgáltatást igénybe vevő a visszavonási jelszó cseréjét személyesen, személyazonossága ellenőrzését követően a járási hivatalnál vagy a központi szervnél igényelheti.

(3) Az elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód létrehozásához szükséges aktiváló PIN kód, valamint a PUK kód előállítását a kijelölt hitelesítés-szolgáltató megbízásából a központi szerv végzi, és csak abból a célból rögzítheti, hogy azokat a szolgáltatást igénybe vevő számára átadja.

(4) A szolgáltatást igénybe vevő az elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód létrehozását a vonatkozó aktiváló PIN kód megadásával végezheti. A szolgáltatást igénybe vevő az elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód létrehozását a vonatkozó aktiváló PIN kód hiányában a PUK kód megadásával végezheti. A szolgáltatást igénybe vevő az elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód létrehozását PUK kód hiányában a járási hivatalnál vagy a központi szervnél személyesen, személyazonossága ellenőrzését követően igényelheti.

(5) A szolgáltatást igénybe vevő az elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód cseréjét a korábbi PIN kód megadásával végezheti. A szolgáltatást igénybe vevő az elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód cseréjét a korábbi PIN kód hiányában a PUK kód megadásával végezheti. A szolgáltatást igénybe vevő az elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód cseréjét PUK kód hiányában a járási hivatalnál vagy a központi szervnél személyesen, személyazonossága ellenőrzését követően igényelheti.

17. A tanúsítvány kiadása és átadása

56. § (1) A tanúsítványt a kijelölt hitelesítés-szolgáltató bocsátja ki, és közzéteszi abban az esetben, ha a szolgáltatás igénybe vevője erről így nyilatkozott.

(2) Az 51. § (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben a tanúsítványt az állandó személyazonosító igazolványon a központi szerv helyezi el.

(3) Az 51. § (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a tanúsítványt az érvényes állandó személyazonosító igazolványon az e-aláírási funkcióval kapcsolatos szolgáltatási szerződés megkötése során eljáró szerv helyezi el.

(4) Ha a szolgáltatást igénybe vevő az állandó személyazonosító igazolvány kiadására irányuló eljárás során az e-aláírás funkcióra vonatkozó szolgáltatási szerződést is megkötötte, akkor az állandó személyazonosító igazolványt és annak tároló elemén elhelyezett aláírás-létrehozó adatot és tanúsítványt

a) személyesen veheti át a járási hivatalnál vagy a központi szervnél, vagy

b) a központi szervvel kötött szerződés alapján az egyetemes postai szolgáltató kézbesíti személyesen a szolgáltatást igénybe vevő vagy meghatalmazottja részére.

(5) A járási hivatalban, illetve a központi szervnél kell átadni az állandó személyazonosító igazolványt és annak tároló elemén elhelyezett aláírás-létrehozó adatot és tanúsítványt, ha a kérelem benyújtását követően az ügyfél birtokában marad a korábbi, még érvényes állandó személyazonosító igazolványa.

(6) A postai úton át nem vett állandó személyazonosító igazolványt és annak tároló elemén elhelyezett aláírás-létrehozó adatot és tanúsítványt az eljárás során a személyazonosító igazolvány kézbesítésére megjelölt cím szerint illetékes járási hivatal is átveheti. A postai úton át nem vett állandó személyazonosító igazolványt és annak tároló elemén elhelyezett aláírás-létrehozó adatot és tanúsítványt a szolgáltatást igénybe vevő vagy meghatalmazottja veheti át a szolgáltatást igénybe vevő által az eljárás során a személyazonosító igazolvány kézbesítésére megjelölt cím szerint illetékes járási hivatalban.

(7) Ha a szolgáltatást igénybe vevő a tároló elemmel ellátott érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal igényel e-aláírás funkcióra vonatkozó szolgáltatást, akkor az aláírás-létrehozó adatot és a kapcsolódó tanúsítványt a szolgáltatási szerződés megkötésével egyidejűleg az eljáró hatóság az állandó személyazonosító igazolvány tároló elemén elhelyezi.

(8) A (4) bekezdés b) pontja szerinti postai kézbesítés esetén az állandó személyazonosító igazolvány – és annak tároló elemén elhelyezett aláírás-létrehozó adat és tanúsítvány – átvételét tanúsító iratot a központi szerv továbbítja a kijelölt hitelesítés-szolgáltatónak.

18. Új tanúsítvány igénylése, a tanúsítvány felfüggesztése, visszavonása

57. § (1) Új tanúsítvány igénylése esetén a 15. alcímben foglalt szabályokat a §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Ha az e-aláírás funkcióhoz kapcsolódóan kiadásra került tanúsítvány érvényességi idejéből legfeljebb 60 nap van hátra, és a szolgáltatást igénybe vevő tanúsítványban foglalt adatai nem változtak, a szolgáltatást igénybe vevő kezdeményezheti az aláírás létrehozó adatának és aláírás-ellenőrző adatának a cseréjét és az ehhez kapcsolódó új tanúsítvány kiadását személyesen a járási hivatalnál vagy a központi szervnél.

(3) A (2) bekezdés szerinti esetben a járási hivatal, illetve a központi szerv rögzíti az új tanúsítvány igénylésére vonatkozó szolgáltatási szerződés módosítását. Az elfogadó nyilatkozatot is tartalmazó szolgáltatási szerződés módosításának egy aláírt eredeti példányát át kell adni a szolgáltatást igénybe vevőnek. A szerződésmódosítás szolgáltatást igénybe vevő általi átvételét igazolni kell. A szolgáltatási szerződés módosítása másik aláírt eredeti példányát a járási hivatal, illetve a központi szerv továbbítja a kijelölt hitelesítés-szolgáltatónak.

(4) Ha a tanúsítvány érvényességi idejéből több mint 60 nap van hátra, a szolgáltatást igénybe vevő – a tanúsítványban szereplő adatai megváltozása, valamint a tanúsítvány visszavonásának kezdeményezése kivételével – új tanúsítványt nem igényelhet.

(5) A szolgáltatást igénybe vevő a tanúsítvány igénylését követő egy éven belül új tanúsítványt csak akkor igényelhet, ha az új tanúsítvány igénylésére nem a szolgáltatást igénybe vevő érdekkörében felmerülő ok miatt kerül sor.

(6) Ha az e-aláírás funkcióhoz kapcsolódóan kiadásra került tanúsítvány lejárt, akkor új tanúsítvány iránti igényhez új szolgáltatási szerződést kell kötni.

(7) Ha a szolgáltatást igénybe vevő érvényes állandó személyazonosító igazolványára tanúsítványt már igényelt, akkor az 53. § (3) és (4) bekezdését nem kell alkalmazni.

58. § (1) A szolgáltatást igénybe vevő személyesen a járási hivatalnál és a központi szervnél, valamint a központi szerv által működtetett országos telefonos ügyfélszolgálat útján kezdeményezheti tanúsítványa visszavonását.

(2) A szolgáltatást igénybe vevő a tanúsítvány országos telefonos ügyfélszolgálat útján történő visszavonása esetén a visszavonási jogosultságát a visszavonási jelszó megadásával igazolja. A szolgáltatást igénybe vevő visszavonási jogosultságának ellenőrzését követően az országos telefonos ügyfélszolgálat a tanúsítvány visszavonása iránti kérelmet a kijelölt hitelesítés-szolgáltatónak azonnal továbbítja. A tanúsítványt a kijelölt hitelesítés-szolgáltató vonja vissza.

(3) A szolgáltatást igénybe vevő személyesen a járási hivatalnál és a központi szervnél a személyazonossága ellenőrzését követően kezdeményezheti tanúsítványa visszavonását. A tanúsítvány visszavonása iránti kérelmet a szolgáltatást igénybe vevő aláírja, és a kérelmet a járási hivatal, illetve a központi szerv a kijelölt hitelesítés-szolgáltatónak azonnal továbbítja. A tanúsítványt a kijelölt hitelesítés-szolgáltató vonja vissza.

(4) Ha a szolgáltatást igénybe vevő érvényes állandó személyazonosító igazolványán érvénytelen tanúsítvány szerepel, azt a kapcsolódó kulcspárral együtt a központi szerv törli.

(5) A szolgáltatást igénybe vevő az állandó személyazonosító igazolványon elhelyezett tanúsítvány felfüggesztését nem kezdeményezheti.

19. Az e-aláírás funkcióval kapcsolatos további rendelkezések

59. § (1) Az elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatásokra és ezek szolgáltatóira vonatkozó részletes követelményekről szóló rendeletben foglaltakon túl a járási hivatalok és a központi szerv kormánytisztviselői részt vehetnek az e-aláírási funkcióhoz kapcsolódóan a kijelölt hitelesítés- szolgáltató által nyújtott hitelesítés-szolgáltatásban, illetve az aláírás-létrehozó adat elhelyezése aláírás-létrehozó eszközön szolgáltatásban.

(2) Az e-aláírási funkcióhoz kapcsolódó panaszokat a szolgáltatást igénybe vevő az országos telefonos ügyfélszolgálatnál – írásban, telefon és elektronikus levél útján – terjesztheti elő. A telefonos ügyfélszolgálat a panaszt haladéktalanul továbbítja a kijelölt hitelesítés-szolgáltatónak.

(3) Az e-aláírás funkcióhoz tartozó, az egy aláírással tehető pénzügyi kötelezettségvállalás maximális mértéke tízezer euró.

(4) A (3) bekezdés szerinti kötelezettségvállalás forintösszegét a tranzakció napján érvényes, a jegybanki feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyam alapján kell meghatározni.

IV. FEJEZET

EGYSÉGES ARCKÉPMÁS- ÉS ALÁÍRÁS-FELVÉTELEZÉS

60. § (1) Az Nytv. 15. § (2) bekezdése szerinti egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés célja az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló törvény szerinti kártyafelhasználói regisztráció során a személyesen megjelent kérelmezőnek az Nytv. 29. § (2) bekezdés a)–g) pontjában megjelölt személyi adatainak ellenőrzése, és arcképmásának, valamint – ha a 12. életévét betöltötte – aláírásának rögzítése.

(2) Az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezésre irányuló eljárás az Nytv. 29. § (12) bekezdésében szereplő szerinti személyazonosság igazolására alkalmas okmány kiadása iránti eljárás részét képezi.

(3) Állandó személyazonosító igazolvány kiadására vonatkozó eljárásban e fejezet rendelkezéseit az I. és II. Fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(4) E Fejezet rendelkezéseit az állandó személyazonosító igazolványon kívül más, személyazonosság igazolására alkalmas okmány kiadására irányuló eljárásban külön jogszabályban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

61. § (1) Az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezésre irányuló eljárás kérelemre indul.

(2) Az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezésre irányuló kérelem – ha az nem része más eljárásnak – bármely járási hivatalnál, kormányablaknál, valamint a központi szervnél előterjeszthető.

62. § (1) Az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezésre irányuló eljárásban a kérelmező személyesen köteles megjelenni.

(2) A kérelem személyes előterjesztésekor az eljáró szerv a kérelmezőről arcképmás felvételt készít.

63. § (1) A kérelmezőnek a kérelem benyújtásakor a kérelemhez be kell mutatnia a személyazonosság igazolására alkalmas érvényes hatósági igazolványát.

(2) A cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt álló kérelmező esetében a kérelmező bemutathatja a gondnokság alá helyezést tanúsító jogerős bírósági határozatot. Be kell mutatni a törvényes képviseletet igazoló jogerős gyámhatósági határozatot, valamint a törvényes képviselő személyazonosságát igazoló okmányt is.

64. § (1) Az eljárásban a kérelmező személyazonosságát és a fényképnek az azonosításra alkalmasságát ellenőrizni kell. Ennek során a kérelem adatait egyeztetni kell a bemutatott személyazonosságot igazoló érvényes hatósági igazolvány adattartalmával és a bemutatott okiratokban szereplő adatokkal.

(2) Az eljáró szerv az egyeztetést – a központi szerv közreműködésével –- a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban tárolt adatokkal is elvégzi.

65. § (1) Az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés iránti kérelmet az arcképmás és – ha a kérelmező a 12. életévét betöltötte – az aláírás felvételezésével kell teljesíteni.

(2) A korlátozottan cselekvőképes kiskorú jogosult az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezésre irányuló kérelem ügyében eljárási képességgel bír.

V. FEJEZET

AZ ÁLLANDÓ SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYHOZ RENDELHETŐ MÁSODLAGOS KÁRTYÁK KÖRE

66. § A tároló elemmel ellátott állandó személyazonosító igazolványhoz másodlagos kártyaként – ha annak műszaki és technikai feltételei adottak – a 2. mellékletben megjelölt kártyák rendelhetőek.

VI. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

20. Hatályba léptető rendelkezések

67. § Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

21. Átmeneti rendelkezések

68. § (1) A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet hatálybalépése előtt kiadott érvényes személyazonosító igazolványba a lakcímmegszüntetés kivételével adatváltozás nem jegyezhető be.

(2) A 25. § a) pontjától eltérően nem tagadható meg a személyazonosító igazolvány kiadása akkor, ha a 2016. január 1-jét megelőzően kiállított, érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező és állandó személyazonosító igazolványra jogosult polgár új személyazonosító igazolvány kiadását kezdeményezi.

(3) A tároló elemmel rendelkező személyazonosító igazolvány – amennyiben a polgár kérelmére elektronikus aláírási funkcióval is rendelkezik – a tároló elem biztonságos aláírás-létrehozó eszközként történő tanúsításáig minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírás létrehozására alkalmas.

(4) Ha a letelepedett a letelepedett jogállást igazoló okmányát, a menekült és az oltalmazott a menekültként vagy oltalmazottként való elismerést igazoló okiratát 2016. január 1-jét megelőzően veszi át, de személyazonosító igazolványa első kiadására 2015. december 31-ig nem került sor, a polgár lakóhelye szerinti illetékes járási hivatal az e rendelet szerinti szükséges eljárások lefolytatása és adatok rögzítése érdekében a polgárt idézi.

22. Módosító rendelkezések

69–75. §1

23. Hatályon kívül helyező rendelkezések

76–77. §2

1. melléklet a 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Az állandó személyazonosító igazolvány iránti kérelem a kérelmező következő adatait tartalmazza:

1. Személyi azonosítója

2. Családi és utóneve(i) (Kérelmére neve nemzetiségi nyelven)

3. Születési családi és utóneve(i)

4. Születési helye

5. Születési ideje

6. Anyja születési családi és utóneve(i)

7. Állampolgársága

8. Nem magyar állampolgársága esetén jogállása

9. Neme

10. Annak ténye, hogy társadalombiztosítási azonosító jellel, adóazonosító jellel a kiállítás időpontjában rendelkezik-e

11. Okmány belföldi kézbesítési címe

12. Arcképmása

13. Ujjnyomatának rögzítése, vagy a rögzítés visszautasítása

14. Ujjnyomat adására fizikailag képtelenség ténye

15. Saját kezű aláírása

16. A kérelmet előterjesztő saját kezű aláírása

17. Az állandó személyazonosító igazolvány igénylésének oka

18. Az állandó személyazonosító igazolvány leadásának/le nem adásának oka

19. Az előző okmány azonosítója

20. Az ideiglenes személyazonosító igazolvány kiadásának oka, az okmány azonosítója, érvényességi ideje

21. Annak a ténye, hogy e-aláírási funkciót igényelt-e, az elektronikus aláírás igényléséhez szükséges elektronikus levélcíme, ha e-aláírás funkciót igényelt

22. A regisztrációs kód, az állandó személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN kód létrehozásához szükséges aktiváló PIN kód és a PUK kód átvételének ténye, vagy átvételének megtagadása, valamint a kódokat tartalmazó boríték azonosítója

23. Az elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód létrehozásához szükséges aktiváló PIN kód és a visszavonási jelszó átvételének ténye és a kódokat tartalmazó boríték azonosítója, ha e-aláírás funkciót igényelt

2. melléklet a 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Az állandó személyazonosító kártyához rendelhető másodlagos kártyák:

a) a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 2. § 15a. pontja szerinti közlekedési kártya.

3. melléklet a 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. melléklete a következő 39–41. ponttal egészül ki:

„39. az állandó személyazonosító igazolvány tároló eleme adattartalmának ellenőrzése

40. a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás felvételezés szabályairól szóló kormányrendelet (a továbbiakban: Szig. R.) szerinti állandó személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN kód, az elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód létrehozása és cseréje, a visszavonási jelszó cseréje, valamint a blokkolódott PUK kód feloldása

41. a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 29/C. § (3) bekezdése szerinti e-aláírási funkcióhoz tartozó szolgáltatási szerződés megkötésével, új tanúsítvány igényléssel és tanúsítvány visszavonással kapcsolatos, a Szig. R.-ben előírt feladatok”

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!