nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1956/2015. (XII. 23.) Korm. határozat
az Akkreditálási Tanácsról
2016-01-01
2016-12-05
1

1956/2015. (XII. 23.) Korm. határozat

az Akkreditálási Tanácsról

1. A Kormány a nemzeti akkreditálás hatékony működésének elősegítése érdekében, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján létrehozza az Akkreditálási Tanácsot (a továbbiakban: Tanács).

2. A Tanács a Kormány javaslattevő, tanácsadó és véleményező szerve, amelyet az ügyrendjében meghatározott időközönként a Tanács elnöke hív össze. A Tanácsban állandó meghívottként tanácskozási joggal részt vesz a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) főigazgatója.

3. A Tanács javaslatokat fogalmaz meg az akkreditálási eljárás hatékonyabbá tételére, ennek keretében a Hatóságtól az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint információkat kérhet. A Tanács feladata az akkreditálásban érdekeltek képviselete, annak elősegítése, hogy a Hatóság és az akkreditáló bizottság, valamint az értékelő csoport munkáját részrehajlás nélkül, objektíven, pártatlanságot veszélyeztető gazdasági-, pénzügyi- vagy egyéb érdekektől mentesen végezze, a Hatóság által végzett akkreditálási tevékenység diszkriminációmentességének elősegítése, valamint állásfoglalás készítése a Hatóság éves tevékenységéről. Az akkreditálási eljárásokban a Tanács javaslattevő, tanácsadó és véleményező jogkörrel nem rendelkezik.

4. A 3. pont szerinti feladatokat – különösen az akkreditálás műszaki megfelelőségének értékelésére, valamint új akkreditálási területek bevezetési feltételeinek, illetve a meglévők változtatásának előkészítésére vonatkozó javaslatok kidolgozását – a Tanács az akkreditált szervezetek és természetes személyek által, szakterületenként kialakított Szakmai Bizottságokkal együttműködve, véleményükre és javaslataikra építve látja el.

5. A Tanácsba az alábbi területek és szervezetek delegálhatnak egy-egy tagot:

a) vizsgálólaboratóriumok,

b) mintavevő szervezetek,

c) kalibráló laboratóriumok,

d) jártassági vizsgálatot szervező szervezetek,

e) terméktanúsító szervezetek,

f) irányítási rendszereket tanúsító szervezetek,

g) személyzettanúsító szervezetek,

h) ellenőrző szervezetek, a hatóságok kivételével,

i) referenciaanyag-gyártó szervezetek,

j) a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszert hitelesítő szervezetek vagy természetes személyek,

k) az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló törvény szerinti hitelesítő szervezetek,

l) Akkreditált Szervezetek Klasztere.

6. A Tanács tagjaként olyan személy jelölhető, aki a szakterületén felsőfokú végzettséggel és legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik, továbbá jártas az akkreditálásban.

7. A Tanács tagjait az iparügyekért felelő miniszter nevezi ki határozatlan időre. A Tanács elnökének és tagjának megbízatása megszűnik:

a) halálával,

b) lemondással,

c) megbízatásának visszavonásával,

d) a cselekvőképességét érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alá kerüléssel,

e) magyar állampolgárságának vagy külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogának vagy letelepedett, illetve bevándorolt jogállásának megszűnésével.

8. A Tanácsot az iparügyekért felelős miniszter által az 5. pontban meghatározott tagok közül határozatlan időre kinevezett elnök vezeti.

9. A Tanács működésének részletes szabályait, az elnök és a tagok helyettesítésének rendjét, az esetleges meghívottak Tanács ülésén történő részvételét, a Tanács tagjaira vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat az ügyrend tartalmazza. A Tanács ügyrendjét maga állapítja meg.

10. A Tanács tagjait e tevékenységükért díjazás nem illeti meg.

11. Ez a határozat 2016. január 1-jén lép hatályba.

12. A Tanács tagjait az 5. pontban foglalt szervezetek 2016. március 31-ig delegálják az iparügyekért felelős miniszterhez címzett nyilatkozattal. A Tanács tagjait és elnökét az iparügyekért felelős miniszter 2016. április 30-ig nevezi ki.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!