nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet
az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási eljárásának szabályairól
2017-01-01
2017-12-31
3
Jogszabály

37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet

az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási eljárásának szabályairól

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 46. § a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya a települési önkormányzat jegyzőjére (a továbbiakban: önkormányzati adóhatóság), valamint a Magyar Államkincstárra (a továbbiakban: Kincstár) terjed ki.

(2) Az önkormányzati adóhatóság a hatáskörébe tartozó

a) helyi adókra, települési adókra,

b) a magánfőző által előállított magánfőzött párlat utáni, önkormányzati adóhatóságot megillető jövedéki adóra és a magánfőzött párlat adójegy mennyiségre,

c) a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során kibocsátott széndioxid után fizetendő díjra,

d) azokra az adók módjára behajtandó köztartozásokra, amelyeknek a végrehajtását (beszedését) vagy nyilvántartását jogszabály az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe utalja [az a)–d) pontok a továbbiakban együtt: adó],

e) belföldi és ideiglenes rendszámú gépjárművek gépjárműadójára (a továbbiakban együtt: gépjárműadó),

f) a magánszemély termőföld-bérbeadásából származó jövedelmének adójára (a továbbiakban: jövedelemadó),

g) talajterhelési díjra,

h) az önkormányzati adóhatóságnál adóüggyel összefüggően fizetendő közigazgatási hatósági eljárási illetékre [az a)–h) pontok a továbbiakban együtt: közteher]

vonatkozó nyilvántartásait, kezelését és elszámolását, és az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatását az e rendeletben szabályozott módon látja el.

2. Nyilvántartások létrehozása, vezetése és kezelése

2. § (1) Az önkormányzati adóhatóság a feladatellátásának teljesítéséhez az alábbi nyilvántartásokat hozza létre:

a) adózói törzsadat-nyilvántartás,

b) az adózó egyedi adatait tartalmazó, folyamatosan vezetett adószámla-nyilvántartás,

c) az adózó képviseletére vonatkozó nyilvántartás,

d) az adózónkénti és közterhenkénti bejelentkezési, változás-bejelentési, bevallási nyilvántartás,

e) az építményadó, a telekadó külföldön bejegyzett szervezet adóalanyainak nyilvántartása,

f) az építményadóban és a magánszemély kommunális adójában adófelfüggesztést igénybe vevők nyilvántartása,

g) az építményadóban a műemléképület felújításához kapcsolódó építményadó-mentesség nyilvántartása,

h) a feltételes adómentességet igénybe vevő adózók nyilatkozatainak nyilvántartása,

i) a gépjárműadó megállapításához szükséges hatósági adatszolgáltatások nyilvántartása,

j) az önkormányzati adóhatóság előtt elektronikus úton intézhető ügyek nyilvántartása,

k) a befizetések, fizetési számlakivonatok, utalások és az azonosítás alatt álló bevételek, valamint a más szervezetet megillető bevételek nyilvántartása,

l) a behajthatatlannak minősített adótartozások nyilvántartása,

m) a biztosítási intézkedések nyilvántartása,

n) a végrehajtási cselekmények nyilvántartása,

o) az önkormányzati adóhatóság által átruházott végrehajtási cselekményekre, visszatartási jog gyakorlására vonatkozó adatok nyilvántartása,

p) a magánfőzés ellenőrzésével összefüggő adatok nyilvántartása.

(2) Az önkormányzati adóhatóság az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartásokat folyamatosan vezeti és az azokban bekövetkezett változást legkésőbb három munkanapon belül átvezeti.

3. Az önkormányzati adóhatóság által vezetendő nyilvántartások kötelező tartalma

3. § A 2. § (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartások a következő adatokat tartalmazzák:

a) Az adózói törzsadat-nyilvántartás tartalmazza az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 16. § (3) bekezdésben – annak i), j) és n) pontjainak kivételével – meghatározott adatokat, továbbá a vállalkozó adózó esetében, ha a vállalkozó adózó cégbejegyzési eljárás alatt áll, akkor a „b.a.”, ha csődeljárás alatt áll, akkor a „cs.a.”, ha felszámolási eljárás alatt áll, akkor az „f.a.”, ha végelszámolási eljárás alatt áll, akkor a „v.a.”, illetve ha kényszertörlési eljárás alatt áll, akkor a „kt.a.” jelölést, továbbá valamennyi adózó esetében az önkormányzati adófeldolgozó program által generált technikai azonosítót.

b) Az adózó egyedi adatait tartalmazó, folyamatosan vezetett adószámla-nyilvántartás tartalmazza az Art.-ban meghatározott adatokat.

c) Az adózó képviseletére vonatkozó nyilvántartás tartalmazza a képviselő nevét, lakhelyét, képviselői minőségét, a képviselet jellegét, a képviseleti jogviszony időtartamát, adóazonosító számát.

d) Az adózónkénti és közterhenkénti bejelentkezési, változás-bejelentési, bevallási nyilvántartás tartalmazza az adózó által benyújtott bejelentkezés, bevallás, változás-bejelentés, nyilatkozat tényét és időpontját, továbbá az adózó által valamennyi bejelentett és bevallott adatot. Az adózónkénti és közterhenkénti bejelentkezési, változás-bejelentési, bevallási nyilvántartást az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló miniszteri rendelet tartalmi, formai és logikai felépítésének megfelelően kell kialakítani és vezetni.

e) Az építményadó, a telekadó külföldön bejegyzett szervezet adóalanyainak nyilvántartása tartalmazza az adózó nevét (elnevezését), az adóbevallással érintett ingatlan (adótárgy) címét, helyrajzi számát, továbbá az adóalany szervezet tagjainak (részvényeseinek) nevét, illetőségét, adóazonosító jelét, adószámát, külföldi adóazonosító számát, székhelyének, telephelyének címét.

f) Az építményadóban és a magánszemély kommunális adójában adófelfüggesztést igénybe vevők nyilvántartása tartalmazza az adózó nevét, adóazonosító jelét, az adófelfüggesztés alá vont ingatlan címét, helyrajzi számát, építményadó esetén a hasznos alapterületét, az adófelfüggesztés kezdő évét, éves bontásban a kivetett adó összegét és az előző év(ek)ben a felszámított kamatot, a tárgyévben bejegyzett jelzálog összegét, valamint az előző évben vagy az előző években bejegyzett jelzálog összegét, továbbá az adófelfüggesztés megszűnésének időpontját és okát.

g) Az építményadóban a műemléképület felújításához kapcsolódó építményadó-mentesség nyilvántartása tartalmazza az adózó nevét (elnevezését), adóazonosító számát, statisztikai számjelét, a műemléképület címét, helyrajzi számát, a műemléképületben lévő önálló adótárgy címét, fajtáját, adóalapját, helyrajzi számát, a mentességet biztosító határozat számát, jogerőre emelkedésének időpontját, az adómentesség kezdő évét és befejező évét, éves bontásban a határozatban előírt adó összegét és a felszámított kamat összegét, a jelzálog bejegyzésének időpontját, a jelzálogjog törlésének időpontját, a felújítás meg nem történte esetén a kivetett adó és a megállapított kamatfizetési kötelezettség összegét, a kiadott határozat számát és jogerőre emelkedésének időpontját, a befizetett adó és a kamat összegét, a befizetés időpontját.

h) A feltételes adómentességet igénybe vevő adózók nyilatkozatainak nyilvántartása tartalmazza az adózó nevét, adóazonosító számát, statisztikai számjelét, a feltételes mentességgel érintett adó megnevezését, az adómentességre vonatkozó nyilatkozat benyújtásának tényét és időpontját.

i) A gépjárműadó megállapításához szükséges hatósági adatszolgáltatások nyilvántartás tartalmazza az Art. 3. melléklet G) alcím 2–5. pontjában meghatározott, az önkormányzati adóhatóság részére megküldött valamennyi adómegállapításhoz szükséges adatot.

j) Az önkormányzati adóhatóság előtt elektronikus úton intézhető ügyek nyilvántartás tartalmazza az Art. 3. mellékletének G) alcím 7. pont b) alpontja szerint az önkormányzati adóhatóság megkeresése alapján a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv által a részére megküldött ügyfél-kaput létesítő személyek adatait, továbbá az önkormányzati adóhatóság előtt indítható elektronikus ügyek fajtáit.

k) A befizetések, fizetési számlakivonatok, utalások és az azonosítás alatt álló bevételek, valamint a más szervezetet megillető bevételek nyilvántartás tartalmazza az önkormányzati adóhatóság számláit vezető hitelintézettől érkező, a 4–5. §-ban meghatározott napi számlakivonat-adatait, valamint a befizetéseket, utalásokat és pénzügyi zárásokat érintő egyes alapvető egyeztetés, ellenőrzés rendjét.

l) A behajthatatlannak minősített adótartozások nyilvántartás tartalmazza az adózó nevét, adóazonosító számát, statisztikai számjelét, az adó megnevezését és a behajthatatlannak minősített adótartozás összegét és a behajthatatlanná nyilvánítás időpontját.

m) A biztosítási intézkedés nyilvántartás tartalmazza legalább a biztosítási intézkedés alá vont fizetésre kötelezett nevét, adóazonosító számát, statisztikai számjelét, biztosítási intézkedés elrendelésének időpontját, az intézkedés alapjául szolgáló okirat megnevezését és iktatószámát, a biztosítási intézkedés típusát, továbbá a biztosítási intézkedés feloldásának időpontját és annak jogalapját.

n) A végrehajtási eljárás nyilvántartás tartalmazza

na) az adós adatait (nevét, születési nevét, születési helyét, születési idejét, anyja nevét), személyi azonosítóját, cégjegyzékszámát, statisztikai számát, adóazonosító számát, bankszámlaszámát (bankszámlaszámait), lakóhelyének, székhelyének címét, elektronikus levélcímét, egyéb elérhetőségi adatát, továbbá a képviseletére vonatkozó adatokat,

nb) a végrehajtást kérő adatait (nevét, születési nevét, születési idejét, anyja nevét), személyi azonosítóját, cégjegyzékszámát, statisztikai számát, adóazonosító számát, bankszámlaszámát, lakóhelyének, székhelyének címét, elektronikus levélcímét, egyéb elérhetőségi adatát, továbbá a képviseletére vonatkozó adatokat,

nc) a végrehajtható okirat adatait (pl. megnevezését, számát, döntés jogerőre emelkedésének időpontját, fizetési határidőt),

nd) a kimutatott köztartozás – jogcím szerinti – összegét, késedelmi pótlékot,

ne) a végrehajtás során foganatosított végrehajtási cselekményeket, azok időpontját és eredményét,

nf) az adótartozás megfizetéséért felelős személy adatait,

ng) a végrehajtást kérő és az adós költségkedvezményeire vonatkozó adatokat,

nh) a végrehajtással kapcsolatban felmerült költségeket.

o) Az önkormányzati adóhatóság által átruházott végrehajtási cselekményekre és a visszatartási jog gyakorlására vonatkozó nyilvántartása tartalmazza a végrehajtást foganatosító nevét (elnevezését) és a végrehajtásra történő átadás időpontját, továbbá a visszatartási jog gyakorlása miatt a megkeresett adó- és vámigazgatóság elnevezését, az adatátadás időpontját, a teljesítés tényét és időpontját.

p) A magánfőzés ellenőrzésével összefüggő adatok nyilvántartása tartalmazza a magánfőző által az önkormányzati adóhatóságnál regisztrált, az állami adó- és vámhatóság által a magánfőzőknek átadott adójegy-mennyiségre vonatkozóan az önkormányzati adóhatóságnak megküldött, továbbá a párlat előállításával kapcsolatos szabályok betartásának ellenőrizhetőségéhez szükséges adatokat.

4. A befizetések, fizetési számlakivonatok, utalások és az azonosítás alatt álló bevételek, valamint a más szervezetet megillető bevételek nyilvántartása, a befizetések és az azonosítás alatt álló bevételek, valamint a más szervezetet megillető bevételek rendezése, ellenőrzése

4. § (1) Az önkormányzati adóhatóság az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott számláit vezető hitelintézet napi számlakivonatairól fizetési számlakivonat-nyilvántartást vezet, amely egy összegben tartalmazza a napi – a hitelintézet által megküldött – befizetéseket, a fizetési számlákról, azok alszámláiról (a továbbiakban együtt: fizetési számla) kiutalt összegeket, valamint ezek egyenlegét. Az önkormányzati adóhatóság a hitelintézet számlakivonatainak adatait egyezteti a nyilvántartásaiban meglévő adatokkal és a számlakivonat adatait a fizetési számlakivonat-nyilvántartásába rögzíti.

(2) A fizetési számláról kiutalt összegekről az adófeldolgozó program segítségével kiadási naplót kell vezetni, amely tartalmazza a számlakivonat számát, az utalás megnevezését, annak számviteli elszámolására utaló (az egységes rovatrend szerinti bevételi rovatot vagy az azonosítás alatt álló bevételek, a más szervezetet megillető bevételek rendezése, illetve a fizetési számlák közötti átutalások esetén az érintett könyvviteli számlát) jelölését (kódját), az utalt összeget és a fizetési számla terhelésének (az utalás könyvelésének) napját.

(3) A fizetési számlakivonat-nyilvántartás adatai alapján meg kell egyeznie

a) a kiutalt összegnek a kiadási naplóban szereplő utalási összegével,

b) a befizetett összegeknek az adózók adószámláin nyilvántartott befizetések összegével, valamint az azonosítás alatt álló bevételek, valamint a más szervezetet megillető bevételek nyilvántartásában szereplő befizetések összegével.

(4) Pénzügyi zárások során a számlakivonat nyilvántartás ellenőrzött záró összegét az önkormányzati adóhatóság az önkormányzati főkönyv részére adategyeztetés céljából átadja.

(5) Ha a befizető nem szerepel az önkormányzati adóhatóság által vezetett nyilvántartásban, az önkormányzati adóhatóság a befizetett összeget azonosítás alatt álló bevételként kezeli és rendeltetésének közlése végett a befizetőt haladéktalanul megkeresi.

(6) Az e §-ban meghatározottakat megfelelően kell alkalmazni a készpénzzel történő befizetésekre is.

5. § (1) Az önkormányzati adóhatóság a fizetési számláit vezető hitelintézettől naponta érkező számlakivonatokon jóváírt összegeket naponta egyezteti a hitelintézet által megküldött készpénz-átutalási megbízásokról készített másolatokkal, illetve a postai szolgáltatónál befizetett, elszámoló központ által rögzített készpénz-átutalási, illetve postai számla-befizetési megbízásokról készült kivonatokkal.

(2) Ha a számlavezető hitelintézet által megküldött számlakivonat szerint a jóváírás eltér a befizetett készpénz-átutalási, postai számla-befizetési megbízásokról készült mágneses vagy elektronikus adathordozón megküldött összegtől, illetve a számlavezető hitelintézet által fénymásolt készpénz-átutalási, postai számla-befizetési megbízásokon szereplő összegtől, elszámolni csak a készpénz-átutalási, postai számla-befizetési megbízásokon szereplő összeget lehet, és az eltérés okait az önkormányzati adóhatóság tisztázza.

5. Az adatszolgáltatás rendjének általános szabályai

6. § (1)1 Az önkormányzati adóhatóság 7–18. § és 20. §, valamint az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett útmutató szerint teljesíti adatszolgáltatását.

(2) Az önkormányzati adóhatóság a Kincstár területileg illetékes megyei igazgatósága részére történő adatszolgáltatást a Kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül teljesíti.

(3) A Kincstár megyei igazgatósága az önkormányzati adóhatóságok által e rendelet szerint szolgáltatott adatokból, megyei (fővárosi) összesítéseket elektronikus úton, állományba rendezve, településsorosan küldi meg a Kincstár központi szervének.

(4) Az adatszolgáltatások végrehajtás-technikai útmutatóját a Kincstár – megyei igazgatóságai útján – elektronikus úton megküldi az adatszolgáltatással érintett önkormányzati adóhatóságnak.

(5) Amennyiben az önkormányzati adóhatóság az önkormányzati főkönyv, illetve a Kincstár részére történő adatszolgáltatás teljesítésére a Kincstár által rendszeresített adófeldolgozó program útján is képes, az e rendeletben, illetve külön jogszabályban meghatározott adatszolgáltatás az adófeldolgozó programból is elvégezhető.

(6) A Kincstár biztosítja, hogy az e rendeletben meghatározott adatszolgáltatások településsoros, megyei (fővárosi) és országosan összesített adatokat tartalmazó elektronikus rendszeréhez az adópolitikáért felelős miniszter hozzáférjen.

(7) Az e rendeletben meghatározott adatszolgáltatás adótitkot nem tartalmazhat.

(8)2 Az adatszolgáltatás során a települési önkormányzat elnevezését, a törzskönyvi azonosító számát (PIR), a székhelyét, adószámát, KSH-statisztikai számjelét, államháztartási egyedi azonosító számát (ÁHTI), a települési önkormányzat fekvése szerinti megyét, pénzügyi körzetét, településtípusát is fel kell tüntetni.

6. Adatszolgáltatás az önkormányzati adóhatóság előtt indítható elektronikus ügyek fajtájáról és az elektronikus kapcsolattartás szabályairól

7. § (1) Az önkormányzati adóhatóság a tárgyév január 1-jei állapotnak megfelelően adatot szolgáltat a települési önkormányzat képviselő-testülete által rendeletben meghatározott, az önkormányzati adóhatóság előtt indítható elektronikus ügyek fajtájáról és azt tárgyév január 15-éig a Kincstár területileg illetékes megyei igazgatóságának megküldi.

(2) A Kincstár területileg illetékes megyei igazgatósága az önkormányzati adóhatóságok előtt indítható ügyekkel kapcsolatos, (1) bekezdés szerinti adatokból megyei (fővárosi) és településsoros összesítőt készít és azt tárgyév február 1-jéig megküldi a Kincstár központi szervének.

(3) A Kincstár központi szerve a beérkezett adatokból országos, megyei (fővárosi) és településsoros összesítést készít és azt február 10-éig az adópolitikáért felelős miniszter részére elektronikus úton megküldi.

(4) A Kincstár központi szerve a (3) bekezdés szerint összesített adatokat a honlapján is közzéteszi.

(5)3

7/A. §4 (1) Az önkormányzati adóhatóság a Kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszerén keresztül adatot szolgáltat az állami adó- és vámhatósághoz benyújtott iparűzési adóbevallási nyomtatvány fogadására szolgáló Hivatali Kapu

a) létesítésének időpontjáról, KRID azonosítójáról,

b) azonosító adatában bekövetkezett változásról

a létesítést, illetve a változást követő hónap tizedik napjáig.

(2) A Kincstár a hozzá beérkezett adatokat tíz munkanapon belül feldolgozza és települések szerinti bontásban (a településhez tartozó KSH kód hozzárendelésével) elektronikus úton feldolgozható formátumban az állami adó- és vámhatóság részére elektronikus úton megküldi.

7. Adatszolgáltatás az adófelfüggesztést igénybevevő adózókról

8. § (1) Az önkormányzati adóhatóság az építményadó és a magánszemély kommunális adója fizetési kötelezettség alól igényelt adófelfüggesztésről összesítőt készít a tárgyév február 15-ei állapotnak megfelelően, és azt a Kincstár területileg illetékes megyei igazgatóságának a tárgyév március 1-éig megküldi.

(2) A Kincstár területileg illetékes megyei igazgatósága megyei (fővárosi) és településsoros összesítőt készít és azt a tárgyév április 15-éig a Kincstár központi szervének megküldi.

(3) A Kincstár központi szerve a megyei (fővárosi) és településsoros összesítőkből országos, megyei (fővárosi) és településsoros összesítőt készít és azt a tárgyév április 30-áig az adópolitikáért felelős miniszter részére elektronikus úton megküldi.

(4)5

8. Adatszolgáltatás az önkormányzati adóhatóság által kivetéssel megállapított adókról

9. § (1) Az önkormányzati adóhatóság a kivetéssel megállapított építményadóról, telekadóról, magánszemély kommunális adójáról, gépjárműadóról kivetési összesítőt készít és azt a tárgyév április 1-jéig a Kincstár területileg illetékes megyei igazgatóságának megküldi.

(2) Az önkormányzati adóhatóság által kivetéssel megállapított építményadó, telekadó, magánszemély kommunális adója és gépjárműadó adatairól a Kincstár területileg illetékes megyei igazgatósága megyei (fővárosi) és településsoros összesítőt készít és azt a tárgyév április 15-éig a Kincstár központi szervének megküldi.

(3) A Kincstár központi szerve a beérkezett adatokból országos összesítőt készít, és azt a tárgyév április 30-áig az adópolitikáért felelős miniszter részére elektronikus úton megküldi.

(4)6

9. Az építményadó és a telekadó adatszolgáltatásra vonatkozó közös szabályok

10. § (1)7 Az építményadó, a telekadó kivetési összesítőket településsorosan az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium holnapján közzétett útmutatóban meghatározottak szerint kell elkészíteni.

(2) A nemzetgazdasági ágazatokat a Gazdasági Tevékenységek Egységes Osztályozási Rendszere 2008. január 1-jétől hatályos szövege, az építményfajtákat az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló miniszteri rendelet 1. mellékletében meghatározottak szerint kell meghatározni.

(3) Az önkormányzati adóhatóság az ingatlanokat terhelő építményadóról és telekadókról szóló bevallás benyújtására nyitva álló határidő lejártát követő 45 napon belül adatot szolgáltat az állami adó- és vámhatóságnak a települési önkormányzat illetékességi területén

a) a korrigált forgalmi érték szerinti adóztatás esetén az 500 millió forint forgalmi értéket elérő ingatlannal,

b) a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) szerinti hasznos alapterület szerinti adóztatás esetén az 1000 m2-t elérő épülettel,

c) a 10 000 m2-t elérő telekkel

rendelkező, külföldön bejegyzett szervezetek tagjairól (tulajdonosairól), illetve az egyes tagokat megillető részesedés arányáról a külföldi szervezetek építményadóról, telekadóról szóló bevallásában feltüntetett adatok alapján.

(4) A (3) bekezdés szerinti adatszolgáltatást az állami adó- és vámhatóság által meghatározott módon kell teljesíteni.

10. Adatszolgáltatás az idegenforgalmi adóról

11. § (1) Az adóbeszedésre kötelezett által tárgyévre vonatkozóan beszedett és bevallott idegenforgalmi adó (a továbbiakban: idegenforgalmi adó) adatairól az önkormányzati adóhatóság összesítőt készít és azt a tárgyévet követő év március 1-jéig a Kincstár területileg illetékes megyei igazgatóságának megküldi.

(2) Az idegenforgalmi adó adatairól a Kincstár területileg illetékes megyei igazgatósága megyei (fővárosi) összesítőt készít és azt a tárgyévet követő év április 15-éig a Kincstár központi szervének megküldi.

(3) A Kincstár központi szerve a beérkezett adatokból országos összesítőt készít és azt a tárgyévet követő év április 30-áig az adópolitikáért felelős miniszter részére elektronikus úton megküldi.

(4)8

11. Adatszolgáltatás a jövedelemadóról

12. § (1) Az önkormányzati adóhatóság a tárgyévre bevallott jövedelemadó bevallásainak adatairól összesítőt készít és azt a tárgyévet követő év április 30-áig a Kincstár területileg illetékes megyei igazgatóságának megküldi.

(2) A jövedelemadó adatairól a Kincstár területileg illetékes megyei igazgatósága megyei (fővárosi) és településsoros összesítőt készít és azt május 15-éig a Kincstár központi szervének megküldi.

(3) A Kincstár központi szerve a beérkezett adatokból országos összesítőt készít és azt május 31-éig az adópolitikáért felelős miniszter részére elektronikus úton megküldi.

(4)9

12. Az iparűzési adóbevallás feldolgozásának és adatszolgáltatásának általános szabályai

13. § (1) Az iparűzési adóbevallásokat fel kell dolgozni az előtársaságok, az év közben kezdő vállalkozások, a megszűnt vállalkozások, a teljes adóévben működő vállalkozások, a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti mezőgazdasági őstermelők, a Htv. 37. § (3) bekezdése alapján állandó jellegű iparűzési tevékenységgé váló tevékenység, valamint az önkormányzati rendeletekben meghatározott adóelőnyben részesülő vállalkozók szerint, és az elkészült listákat településsorosan kell összesíteni.

(2) A naptári évtől eltérő üzleti évet választó vállalkozások iparűzési adóbevallásait külön is fel kell dolgozni.

(3) Az adóalap egyszerűsített meghatározási módját – ezen belül a személyi jövedelemadóban átalányadózást – választó adózók, valamint az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá tartozó adózók iparűzési adóbevallásait külön is fel kell dolgozni.

(4)10

13. Adatszolgáltatás az állandó jellegű helyi iparűzési adóról

14. § (1) Az önkormányzati adóhatóság az adózóknak a tárgyévben benyújtott, az állandó jellegű helyi iparűzési adóról szóló, a tárgyévet követő év május 31-éig beérkezett bevallásainak adatairól összesítőt készít, és azt a tárgyévet követő év július 31-éig a Kincstár területileg illetékes megyei igazgatóságának megküldi.

(2) Az állandó jellegű helyi iparűzési adó bevallásainak feldolgozásáról a Kincstár területileg illetékes megyei szerve megyei (fővárosi) és településsoros összesítőt készít, és azt augusztus 15. napjáig a Kincstár központi szervének megküldi.

(3) A Kincstár központi szerve országos, megyei (fővárosi) és településsoros összesítőt készít, és azt az adópolitikáért felelős miniszter részére szeptember 1-jéig elektronikus úton megküldi.

(4) Az önkormányzati adóhatóság az adózóknak a tárgyévben benyújtott állandó jellegű helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről szóló, tárgyévben beérkezett bevallásainak adatairól összesítőt készít és azt a tárgyévet követő év január 15-éig a Kincstár területileg illetékes megyei igazgatóságának megküldi.

(5) Az állandó jellegű helyi iparűzési adóelőleg-kiegészítés bevallásainak feldolgozásáról a Kincstár területileg illetékes megyei szerve megyei (fővárosi) és településsoros összesítőt készít, és azt január 30-áig a kincstár központi szervének megküldi.

(6) A Kincstár központi szerve országos, megyei (fővárosi) és településsoros összesítőt készít, és azt az adópolitikáért felelős miniszter részére február 15-éig elektronikus úton megküldi.

(7) Az adatszolgáltatást a 13. §-ban meghatározottak szerint kell elvégezni.

14. Adatszolgáltatás az ideiglenes jellegű helyi iparűzési adóról

15. § (1) Az önkormányzati adóhatóság a tárgyévben fennálló adóköteles időszakokról beérkezett a tárgyévet követő év január 31-éig beérkezett ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység adókötelezettségéről szóló adóbevallásainak feldolgozásáról összesítőt készít és azt a tárgyévet követő év március 1-jéig a Kincstár területileg illetékes megyei igazgatóságának megküldi.

(2) Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység adókötelezettségéről szóló adóbevallások feldolgozásáról a Kincstár területileg illetékes megyei igazgatósága megyei (fővárosi) összesítőt készít és azt a tárgyévet követő év március 31-éig a Kincstár központi szervének megküldi.

(3) A Kincstár központi szerve a beérkezett adatokból országos összesítőt készít és a tárgyévet követő év április 30-áig az adópolitikáért felelős miniszter részére elektronikus úton megküldi.

15. Adatszolgáltatás a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során kibocsátott széndioxid után fizetendő díjról

16. § (1) Az önkormányzati adóhatóság a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során kibocsátott széndioxid után fizetendő díj adatairól a december 31-ei állapotnak megfelelően összesítőt készít és azt a tárgyév április 30-áig a Kincstár területileg illetékes megyei igazgatóságának megküldi.

(2) A távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során kibocsátott széndioxid után fizetendő díj adatairól a Kincstár területileg illetékes megyei igazgatósága megyei (fővárosi) és településsoros összesítőt készít, és azt a tárgyév május 15-éig a Kincstár központi szervének megküldi.

(3) A Kincstár központi szerve a beérkezett adatokból országos összesítőt készít és azt tárgyév május 31-éig az adópolitikáért felelős miniszter részére elektronikus úton megküldi.

(4)11

16. Adatszolgáltatás a talajterhelési díjról

17. § (1) Az önkormányzati adóhatóság a tárgyévben bevallott talajterhelési díj bevallások adatairól összesítőt készít és azt április 30-áig a Kincstár területileg illetékes megyei igazgatóságának megküldi.

(2) A talajterhelési díj adatairól a Kincstár területileg illetékes megyei igazgatósága megyei (fővárosi) és településsoros összesítőt készít és azt május 15-éig a Kincstár központi szervének megküldi.

(3) A Kincstár központi szerve a beérkezett adatokból országos összesítőt készít és azt május 31-éig az adópolitikáért felelős miniszter részére elektronikus úton megküldi.

(4)12

17. Adóhatósági zárási összesítők

18. § (1) Az önkormányzati adóhatóság az általa nyilvántartott közterhekről az adózók adószámláján lévő adatok alapján legalább két, június 30-ai állapotnak megfelelő első félévi, továbbá a december 31-ei állapotnak megfelelő év végi zárási összesítőt készít magánszemély és a Htv. 52. § 26. pontja szerinti vállalkozó bontásban. A zárási összesítő és az adószámlák összegei között eltérés nem lehet.

(2) Az önkormányzati adóhatóság a tárgyév június 30-ai állapotnak megfelelő első félévi zárási összesítőt a tárgyév július 31-éig, a tárgyév december 31-ei állapotnak megfelelő év végi zárási összesítőt a tárgyévet követő év február 1-jéig ellenőrizve a Kincstár területileg illetékes megyei igazgatóságának elektronikus úton megküldi.

(3) A Kincstár területileg illetékes megyei igazgatósága az önkormányzati adóhatóságok által megküldött zárási összesítőiből megyei (fővárosi) szintű és településsoros zárási összesítőt készít. A Kincstár területileg illetékes megyei igazgatósága a féléves megyei (fővárosi) szintű és településsoros zárási összesítőket tárgyév augusztus 15-éig, az év végi megyei szintű és településsoros zárási összesítőket a tárgyévet követő év március 1-jéig a Kincstár központi szervének elektronikus úton megküldi.

(4) A Kincstár központi szerve a hozzá beérkező féléves és év végi megyei (fővárosi) szintű és településsoros zárási összesítőiből 10 napon belül országos féléves és év végi zárási összesítőt készít, és azt az adópolitikáért felelős miniszter részére elektronikus úton megküldi.

(5) Az első és második félévi zárási összesítő teljesítéséhez szükséges végrehajtás-technikai útmutatót az adófeldolgozó program fejlesztője a Kincstár területileg illetékes megyei szerve útján bocsájtja az önkormányzati adóhatóság rendelkezésére.

(6) Az önkormányzati adóhatóság a külön jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségét, a külön jogszabályban előírt módon, adattartalommal és határidőre teljesíti.

(7)13

18. Záró rendelkezések

19. § Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

20. §14 Az e rendelet szerinti, 2016. évről szóló, 2017. évben teljesítendő adatszolgáltatást az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett útmutató alapján kell teljesíteni.

21. §15

1–18. melléklet a 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelethez16

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!