nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet
a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról
2016-09-01
2016-12-28
4
Jogszabály

58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. alcím 19. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az 1. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja tekintetében a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 76. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § E rendelet hatálya – az állami sportcélú támogatások kivételével –

a) a központi költségvetés Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében eredeti előirányzatként megállapított

aa) fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok költségvetési kiadási előirányzataira, amelyek vonatkozásában a fejezetet irányító szerv vezetője az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 1. melléklete szerint a Kormánynak a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. §-a szerinti tagja (a továbbiakban: miniszter),

ab) a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 83/A. § (7) bekezdése alapján az államot megillető elővásárlási jog gyakorlásának fedezetéül szolgáló központi kezelésű előirányzat költségvetési kiadási előirányzatára,

b) a költségvetési évet megelőző évek központi költségvetéséről szóló törvényeiben az a) pont aa) alpontja szerinti fejezetet irányító szerv vezetője által vezetett minisztérium és annak jogelődjei költségvetési fejezetében megállapított fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési maradványára és

c) az Ávr. alapján a költségvetési év során megállapított új fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kiadási előirányzataira

[az a)–c) pont szerinti előirányzatok a továbbiakban együtt: előirányzatok] terjed ki.

2. § E rendelet alkalmazásában

1. állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 1. pontja szerinti támogatás,

2. átlátható formában nyújtott támogatás: olyan támogatás, amelynél előzetesen, kockázatértékelés nélkül kiszámítható a bruttó támogatástartalom,

3. bérköltség: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 31. pontja szerinti költség,

3a.1 egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás,

4. elszámolható költség: az Atr. 2. § 6. pontja szerinti költség,

4a.2 ésszerű nyereség: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 142. pontja szerinti nyereség,

5. foglalkoztatottak számának nettó növekedése: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 32. pontja szerinti növekedés,

5a.3 immateriális javak: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 30. pontja szerinti javak,

6. közszolgáltatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikk (2) bekezdése szerinti általános gazdasági érdekű szolgáltatás,

7. megváltozott munkaképességű munkavállaló: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 3. pontja szerinti munkavállaló,

8. mezőgazdasági termék: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 11. pontja szerinti termék,

9. mezőgazdasági termék feldolgozása: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 10. pontja szerinti tevékenység,

10. mezőgazdasági termék forgalmazása: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 8. pontja szerinti tevékenység,

11. nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az Atr. 6. §-ában meghatározott vállalkozás,

11a.4 személyi jellegű ráfordítás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 88. pontja szerinti ráfordítás,

12. támogatási intenzitás: az Atr. 2. § 15. pontja szerinti intenzitás,

13. támogatástartalom: az Atr. 2. § 19. pontja szerinti tartalom,

13a.5 tárgyi eszköz: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 29. pontja szerinti eszköz,

II. FEJEZET

AZ ELŐIRÁNYZATOK FELHASZNÁLÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

3. § A fejezeti kezelésű előirányzatok részletes felhasználási szabályait az 1. melléklet, a központi kezelésű előirányzatok részletes felhasználási szabályait a 2. melléklet tartalmazza. Az 1. és 2. mellékletben meghatározott felhasználási szabályokat az egyes előirányzatokhoz rendelt megfelelő államháztartási egyedi azonosító számmal azonosított előirányzatra kell alkalmazni, annak a fejezeten belüli címrendi besorolásától függetlenül.

III. FEJEZET

AZ EURÓPAI UNIÓS ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOKNAK VALÓ MEGFELELÉS

1. Az egyes támogatási kategóriákra vonatkozó közös szabályok

4. §6 Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatások esetében

a) az 1. melléklet 5., 20., 27., 29., 34., 36., 48., 49., 53–57., 61., 62., 64., 65., 68., 69., 70., 78., 125., 126., 128., 138., 139., 142., 150., 153., 191., 193., 196., 202., 210., 211., 219., 220., 223. és 224. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 53. cikke szerinti kulturális és kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás,

b) az 1. melléklet 51. és 52. sora alapján az SA.38425 (2014/N). számú bizottsági határozat szerinti támogatás,

c) az 1. melléklet 20., 36., 43., 49., 51., 52., 57., 61., 64., 65., 80., 81., 113., 116., 117., 126., 138., 142., 153., 187., 211., 224. és 262. sora alapján az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti támogatás,

d) az 1. melléklet 14., 124., 127. és 187. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 31. cikke szerinti képzési támogatás,

e) az 1. melléklet 187. és 188. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 33. cikke szerinti, a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához bértámogatás formájában nyújtott támogatás,

f) az 1. melléklet 187. és 188. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 34. cikke szerinti, a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásával járó többletköltségek ellentételezéséhez nyújtott támogatás,

g) az 1. melléklet 183. sora alapján a 2012/21/EU bizottsági határozat szerinti támogatás,

h) az 1. melléklet 183. sora alapján a 360/2012/EU bizottsági rendelet szerinti támogatás

nyújtható.

5. § (1)7 A 651/2014/EU bizottsági rendelet, az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, a 2012/21/EU bizottsági határozat, a 360/2012/EU bizottsági rendelet és a SA.38425 (2014/N). számú bizottsági határozat hatálya alá tartozó támogatás kizárólag átlátható formában nyújtható.

(2) A kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatási döntés meghozatala napjától számított tíz évig megőrizni.

(3) Nem ítélhető meg támogatás

a)8 – a 4. § c) pont szerinti támogatás kivételével – azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,

b) a 4. § a)–c) pontja szerinti támogatás kivételével nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére,

c) a 4. § a), b) és d)–f) pontja szerinti támogatás kivételével a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez,

d) a 4. § d)–f) pontja szerinti támogatás kivételével elsődleges mezőgazdasági termeléshez,

e) a 4. § a), b) és g) pontja szerinti támogatás kivételével mezőgazdasági termék feldolgozásában és mezőgazdasági termék forgalmazásában tevékeny vállalkozás részére, ha

ea) a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett, vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy

eb) a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,

f) exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez, vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,

g) ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé,

h) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi.

(4)9 A 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján – a 4. § a), e) és f) pontja szerinti támogatás kivételével – támogatás csak akkor ítélhető meg, ha a kedvezményezett a 651/2014/EU bizottsági rendelet 6. cikk (2) bekezdésében meghatározott kötelező tartalmi elemeket tartalmazó támogatási kérelmét a projekt megkezdése előtt írásban benyújtotta.

(5) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén az e rendelet szerinti támogatás abban az esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.

(6) Az e rendelet szerinti támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.

(7) Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás – függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós, országos, regionális vagy helyi forrásból történik – támogatási intenzitása nem haladhatja meg az irányadó uniós állami támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy támogatási összeget.

(8) A támogatási intenzitás kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az adók és illetékek levonása előtt kell figyelembe venni.

(9) Az Atr. 18. § (2) bekezdés a) pontja szerint előzetesen be kell jelenteni az Európai Bizottság részére az egyedi támogatást, ha a támogatás összege a 651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti

a) képzési támogatás esetén képzési projektenként meghaladja a 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

b) megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásához bértámogatás formájában nyújtott támogatás esetén vállalkozásonként és évenként meghaladja a 10 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

c) megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásával járó többletköltség ellentételezéséhez nyújtott támogatás esetén vállalkozásonként és évenként meghaladja a 10 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

d)10 a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító beruházási támogatás esetén projektenként meghaladja a 100 millió eurónak megfelelő forintösszeget, a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító működési támogatás esetén vállalkozásonként évente az 50 millió eurónak megfelelő forintösszeget.

(10) E rendelet alapján

a)11

b) a 4. § b) pontja szerinti támogatás esetén 2019. december 31-ig,

c) a 4. § c) pontja szerinti támogatás esetén 2021. június 30-ig,

d)12 a 4. § a), d)–f) pontja szerinti támogatás esetén 2021. június 30-ig,

e) a 4. § h) pontja szerinti támogatás esetén 2019. június 30-ig

lehet támogatási döntést hozni.

5/A. §13 (1) A támogatást nyújtó adatot szolgáltat a Támogatásokat Vizsgáló Iroda, mint az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére a 651/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikke szerinti közzététel céljából e rendelet hatálya alá tartozó, 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó egyedi támogatásokról.

(2) Az adatszolgáltatást a támogatást nyújtó az Atr. 18/A–18/D. §-ai szerint teljesíti.

2. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás

6. § (1) Csekély összegű (de minimis) támogatás – a 11. §-ban foglalt esetet kivéve – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtható.

(2) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.

(3) A támogatás odaítélése során az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

(4) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel.

(5) Nem nyújtható támogatás a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatásért végző vállalkozás részére teherszállító jármű vásárlására.

(6) A támogatás a csekély összegű közszolgáltatási támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. A támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az (1) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.

(7) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott támogatási intenzitást vagy összeget.

(8) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

3. A 651/2014/EU bizottsági rendelet 31. cikke szerinti képzési támogatás

7. § (1) A képzési támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

(2) A támogatási intenzitás

a) megváltozott munkaképességű munkavállaló vagy hátrányos helyzetű munkavállaló részére nyújtott képzés esetén 10 százalékponttal,

b) középvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 10 százalékponttal,

c) kisvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 20 százalékponttal növelhető.

(3) A támogatási intenzitás legfeljebb az elszámolható költségek 70%-áig növelhető.

(4) A támogatás keretében elszámolható

a) az oktatók személyi jellegű ráfordítása, azokra az órákra vonatkozóan, amikor az oktatók részt vesznek a képzésen,

b) az oktatók és a képzésben résztvevők közvetlenül a képzési projekthez kapcsolódó működési költsége (pl. útiköltség, közvetlenül a projekthez kapcsolódó anyagok és fogyóeszközök költsége, valamint az eszközök és berendezések értékcsökkenése kizárólag a képzési projekt keretében történő használatuk mértékéig),

c) a képzési projekthez kapcsolódó tanácsadás költsége,

d) a képzésben résztvevők személyi jellegű ráfordításai és az általános közvetett költségek (pl. adminisztrációs költségek, bérleti díj, rezsi költségek) azokra az órákra vonatkozóan, amikor a képzésben résztvevők részt vesznek a képzésen,

e) a képzésben résztvevő megváltozott munkaképességű munkavállalók minimálisan szükséges szállásköltsége.

(5) Nem nyújtható támogatás a kötelező nemzeti képzési előírásoknak való megfeleléshez, valamint támogatott beruházás esetén a beruházás alapvető működtetéséhez szükséges képzéshez.

4. A 651/2014/EU bizottsági rendet 33. cikke szerinti, a megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásához bértámogatás formájában nyújtott támogatás

8. § (1) A megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásához bértámogatás formájában nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 75%-át.

(2) A támogatás keretében a megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatása alatti időszakban felmerülő bérköltség számolható el.

(3) A megváltozott munkaképességű munkavállaló felvételének az érintett vállalkozásnál a foglalkoztatottak számának nettó növekedését kell eredményeznie a felvételt megelőző tizenkét hónap átlagához viszonyítva.

(4) A foglalkoztatottak számának nettó növekedése szempontjából figyelmen kívül kell hagyni azon álláshelyek megüresedését, amely önkéntes kilépés, a munkaképesség megváltozása, öregségi nyugdíjazás, önkéntes munkaidő-csökkentés vagy kötelességszegés miatti jogszerű elbocsátás miatt történik. Ez a szabály nem alkalmazható az álláshely létszámleépítés következtében történt megüresedése esetén.

(5) A megváltozott munkaképességű munkavállaló az alkalmazandó nemzeti jogszabályoknak, a munkaszerződésnek vagy a vállalkozásra nézve kötelező kollektív szerződésnek megfelelő minimális időtartamon keresztül folyamatos foglalkoztatásra jogosult.

5. A 651/2014/EU bizottsági rendelet 34. cikke szerinti, a megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásával járó többletköltség ellentételezéséhez nyújtott támogatás

9. § (1) A megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásával járó többletköltség ellentételezéséhez nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) az elszámolható költségek 100%-áig nyújtható.

(2) A támogatás keretében elszámolható

a) a helyiségek átalakításának költsége,

b) a megváltozott munkaképességű munkavállaló segítésével foglalkozó személy foglalkoztatásához kapcsolódó költség kizárólag a segítés ideje alatt, valamint ezen segítő személy képzési költsége,

c) a megváltozott munkaképességű munkavállaló általi használatra alkalmassá tétel érdekében

ca) a berendezések átalakításának, beszerzésének költsége,

cb) az átalakított vagy segítség nyújtására alkalmas technológiai felszerelések költsége, a szoftverek beszerzésének és érvényesítésének költsége,

d) a megváltozott munkaképességű munkavállaló munkahelyre és munkával kapcsolatos tevékenység helyszínére történő szállításához közvetlenül kapcsolódó költség,

e) a megváltozott munkaképességű munkavállaló által rehabilitációra fordított órák bérköltsége,

f) a védett foglalkoztatást biztosító kedvezményezett esetén közvetlenül a megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásával összefüggésben

fa) a termelőegység létrehozásának, üzembe helyezésének vagy korszerűsítésének költsége,

fb) az adminisztrációs és szállítási költségek.

(3) A (2) bekezdés c) pontja szerinti esetben azon költség számolható el, amely akkor merülne fel, ha a kedvezményezett nem megváltozott munkaképességű munkavállalót foglalkoztatna.

5/A.14 A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás

9/A. § (1) A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) beruházási, működési vagy zenei és irodalmi alkotások kiadásához nyújtott támogatásként nyújtható.

(2) A támogatás – a nyomtatott vagy elektronikus formában közzétett sajtótermék és magazin kivételével – a következőkhöz nyújtható:

a) muzeális intézmény, levéltár, könyvtár, művészeti vagy közművelődési intézmény – ide értve a közösségi teret –, koncertterem,

b) tárgyi kulturális örökség, régészeti lelőhely, emlékmű, történelmi emlékhely és épület, a kulturális örökséghez kapcsolódó természeti örökség, kulturális vagy természeti örökséggé nyilvánított örökség,

c) a szellemi kulturális örökség valamennyi formája, különösen a népi hagyományok, kézművesség,

d) művészeti vagy kulturális esemény, előadás, fesztivál, kiállítás és hasonló kulturális tevékenység,

e) kulturális és művészeti oktatási tevékenység, a kulturális kifejezésmódok sokfélesége védelmének és támogatásának jelentőségét tudatosító oktatási és társadalmi célú figyelemfelhívó programok, ideértve az új technológiák alkalmazását is ezen célokra,

f) zenei és irodalmi alkotások írása, szerkesztése, gyártása, terjesztése, digitalizálása, kiadása és fordítása.

9/B. § (1) Beruházási támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költség és a beruházás megvalósításából származó működési eredmény közötti különbséget azzal, hogy az infrastruktúra üzemeltetője – a támogatást nyújtó döntésétől függően – jogosult ésszerű nyereséget szerezni.

(2) A működési eredmény mértékét megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni, és

a) előzetesen vagy

b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag kell levonni az elszámolható költségekből.

(3) A beruházási támogatás elszámolható költségei az immateriális javak és a tárgyi eszköz következő költségei:

a) az infrastruktúra építésének, korszerűsítésének, bővítésének, megvásárlásának, megőrzésének és fejlesztésének költsége, ha az infrastruktúra időbeli vagy térbeli kapacitását évente legalább 80%-ban kulturális célra használják,

b) a kulturális örökség megszerzésének költsége, különösen a lízingdíj, a kapcsolódó illetékek vagy a kulturális örökség áthelyezésének költsége,

c) a tárgyi és szellemi kulturális örökség védelmének, megőrzésének, újjáépítésének és helyreállításának költsége, különösen a megfelelő körülmények között történő tárolás költsége, a speciális eszközök, anyagok használatából fakadó többletköltség, valamint a dokumentációs, kutatási, digitalizálási és publikációs költség,

d) a közönség kulturális örökséghez való hozzáférésének javítását szolgáló intézkedések költsége, különösen a digitalizálással és más új technológiákkal, a speciális szükségletű személyek hozzáférési lehetőségeinek javításával kapcsolatos, valamint a prezentációk, programok és látogatók tekintetében a kulturális sokszínűség elősegítésével kapcsolatos költség,

e) a kulturális projektek és tevékenységek, együttműködési és csereprogramok, valamint ösztöndíjak költsége különösen a kiválasztási eljárással kapcsolatos marketing és a projekt eredményeként közvetlenül felmerülő költség.

9/C. § (1) Működési támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg a releváns időszakban keletkező működési veszteséget.

(2) Működési támogatás esetén a támogatás a működési veszteségen felül fedezetet nyújthat az ésszerű nyereségre is.

(3) A működésből származó veszteség összegét előzetesen, megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni.

(4) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározottak teljesítése – a (3) bekezdéstől eltérően – visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag is biztosítható.

(5) A működési támogatás elszámolható költségei:

a) a kulturális intézmény vagy örökségi helyszín állandó vagy időszakos tevékenységéhez (pl. kiállításokhoz, előadásokhoz, rendezvényekhez és hasonló kulturális tevékenységekhez) kapcsolódó, a szokásos üzletmenetben felmerülő költség,

b) a kulturális és művészeti oktatási tevékenység költsége, a kulturális kifejezésmódok sokfélesége védelmének és népszerűsítésének fontosságát tudatosító oktatási és társadalmi célú figyelemfelhívó programok költsége különösen az új technológiák e célokra történő alkalmazásának költsége,

c) a közönség kulturális intézményhez vagy örökségi helyszínhez és tevékenységhez való hozzáférésének javítását szolgáló költség különösen a digitalizálással, más új technológiákkal és a speciális szükségletű személyek hozzáférési lehetőségeinek javításával kapcsolatos költség,

d) közvetlenül a kulturális projekthez vagy tevékenységhez kapcsolódó működési költség, így különösen

da) az ingatlanok és kulturális helyszínek bérletének, lízingjének költsége,

db) a kulturális projektekhez vagy tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó utazási-, anyag- és felszerelési költség,

dc) a kiállítások és díszletek építészeti elemeinek költsége,

dd) az eszközökhöz, szoftverekhez és felszerelésekhez igénybe vett hitel vagy lízing költsége,

de) az eszközök, szoftverek, felszerelések amortizációja, ha e költséget nem fedezte beruházási támogatás,

df) szerzői jogi védelem alatt álló alkotásokhoz és egyéb kapcsolódó szellemi tulajdonjogi védelem alatt álló tartalmakhoz való hozzáférésre vonatkozó jogokkal kapcsolatos költség,

dg) a marketing költsége,

dh) a projekt vagy tevékenység eredményeként közvetlenül felmerült költség,

e) a kulturális intézmény, örökségi helyszín vagy projekt személyi jellegű ráfordítása,

f) a külső tanácsadással és külső szolgáltatók által biztosított támogató szolgáltatásokkal kapcsolatos, közvetlenül a projekt eredményeként felmerülő költség.

9/D. § Az egymillió eurónak megfelelő forintösszeget meg nem haladó beruházási vagy működési támogatás esetén a támogatás összege a 9/B. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a 9/C. § (1)–(4) bekezdésében meghatározott módszerek alkalmazásától eltérően is meghatározható azzal, hogy a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 80%-át.

9/E. § (1) A 9/A. § (2) bekezdés f) pontja szerinti zenei és irodalmi alkotások kiadásához nyújtott támogatás esetén

a) a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 70%-át, vagy

b) a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a projektből származó bevételek jelenértékének különbségét azzal, hogy a bevételeket az elszámolható költségekből előzetesen vagy visszakövetelési mechanizmus alkalmazásával kell levonni.

(2) A zenei és irodalmi alkotások kiadásához nyújtott támogatás keretében

a) a szerző díjazása, különösen szerzői joggal kapcsolatos költség,

b) a fordító díjazása,

c) a szerkesztő díjazása,

d) az egyéb szerkesztési költség, különösen a korrektúrázás, a javítás, valamint a lektorálás,

e) az elrendezés és nyomdai előkészítés költsége és

f) a nyomtatás vagy elektronikus közzététel költsége

számolható el.

6. A 2012/21/EU bizottsági határozat szerinti közszolgáltatásért járó ellentételezés

10. § (1) A közszolgáltatásért járó ellentételezés (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) kizárólag a közszolgáltatás ellátásával megbízott kedvezményezett részére nyújtható.

(2) A támogatás csak olyan mértékben korlátozhatja a versenyt, amely mindenképpen szükséges a feladat hatékony ellátásához.

(3) A támogatás mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges nettó költséget, ideértve az ésszerű nyereséget is. A támogatás mértékét a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikke szerint kell megállapítani.

(4) Ha a kedvezményezett a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének megfelelően meghatározott összeget meghaladó támogatásban részesül, köteles a túlkompenzációt visszafizetni. Ha a túlkompenzáció összege nem haladja meg az átlagos éves ellentételezés összegének 10%-át, a túlkompenzáció átvihető a következő időszakra, és levonható az arra az időszakra fizetendő támogatás összegéből.

(5) A kedvezményezett a támogatásról olyan elkülönített elszámolást köteles vezetni, amelyből a (2)–(4) bekezdésben meghatározott követelmények ellenőrizhetőek.

7. A 360/2012/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű közszolgáltatási támogatás

11. § (1) Egy vállalkozás részére a 360/2012/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű közszolgáltatási támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg az 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(2) Nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amely a támogatást a 360/2012/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel.

(3) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.

(4) A támogatás nem halmozható ugyanazon közszolgáltatáshoz kapcsolódó más ellentételezéssel, függetlenül attól, hogy ez az ellentételezés uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásnak minősül-e.

(5) Az (1) bekezdés szerinti felső határ tekintetében a támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi évben odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

(6) A támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az (1) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.

(7) A támogatás kedvezményezettjének a (4)–(6) bekezdésben meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

13. § Az e rendelet alapján

a) kijelölt kezelő szerv, valamint

b) – ha e rendelet a hatálya alá tartozó előirányzat esetében lebonyolító szerv igénybevételét lehetővé teszi – az Ávr. szerinti megállapodás keretében kijelölt lebonyolító szerv

(a kezelő szerv és a lebonyolító szerv a továbbiakban együtt: szerv) által az e rendelet hatálya alá tartozó előirányzatok vonatkozásában az e rendelet hatálybalépését megelőzően tett kötelezettségvállalást és teljesített kifizetést az arra jogosult szerv által tett kötelezettségvállalásnak és teljesített kifizetésnek kell tekinteni.

13/A. §15 E rendelet előírásait a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról szóló 24/2016. (VIII. 30.) EMMI rendelet hatálybalépésekor16 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

14. § E rendelet

a) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.),

b) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendelet (HL L 114, 2012.4.26., 8. o.),

c) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012.1.11., 3. o.),

d)17 a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.06.26. 1. o.) I. és II. fejezete, valamint 31., 33., 34., 53. cikke,

e)18

f) az SA.38425 (2014/N). számú, Magyarország filmszakmai támogatási programja tárgyában hozott európai bizottsági határozat

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

15. §19

1. melléklet az 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelethez20

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma 2016. évi fejezeti kezelésű kiadási előirányzatainak feladatterve

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

Áht. azonosító

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-
csop. név

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete

2

005412

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

227106

 

1 Beruházás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

262334

 

 

4 Kulturális beruházások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

256145

 

 

 

2 Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás-templom)

A támogatás a következő feladatok ellátásához biztosít forrást

5.1.    közterület-foglalási díjak, felvonulási terület áttelepítése (önkormányzati előírás), behajtási engedély díjnövekedése (anyagszállítás, munkagépek); őrzés; mérnökiroda működtetése; organizációs költségek; látogatói útvonalak (ideiglenes állványozás és járófelületek);

5.2.    restauráláshoz szükséges falszárítás biztosítása; burkolási munkák: - kerámia padló burkolat (cc. 1 000 m2); Király kapu restaurálása; belső felületképzések: - díszítőfestés (teljes felület: 11 000 m2); falképek (teljes felület: 600 m2) (restaurátori munka); restaurálandó műtárgyak: fémműtárgyak 42 típus, fa műtárgyak 48 típus, oltárok és táblaképek 24 db, falképek 24 db, kerámia műtárgyak 16 típus, textil (koronázási zászlók); beléptető rendszer kiépítése; a pénztárépület és a templom összeköttetésének kiépítése);

5.3.    független szakértői vélemény alapján a vállalkozói szerződésben rögzített Áfa és prognosztizáció kifizetése;

5.4.    a teljes rekonstrukció részét nem képező középkori Mária kapu rekonstrukciója.

központi költségvetési szerv (EMMI igazgatása); egyházi jogi személy (Mátyás Templom Gondnoksága)

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat (a továbbiakban: felhatalmazó nyilatkozat)

6

005708

 

2 Normatív finanszírozás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

333795

 

 

2 Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása

Az előirányzat biztosítja az egyházi, magán- és alapítványi felsőoktatási intézmények, valamint a felsőoktatási intézményekhez nem tartozó diákotthonok feladatmutatóhoz rendelt fajlagos támogatási összeg alapján nyújtott költségvetési támogatását, valamint az intézmények részére speciális feladatokhoz nyújtandó támogatás összegét.

Az előirányzat tartalmazza az egyes, más fejezet irányítása alá tartozó felsőoktatási intézmények költségvetési támogatását is.

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

egyházi, magán- és alapítványi felsőoktatási intézmények, valamint a felsőoktatási intézményekhez nem tartozó diákotthonok, más fejezet irányítása alá tartozó felsőoktatási intézmény, Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

felhatalmazó nyilatkozat

8

244234

 

 

3 Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás

8.1.    Az előirányzat biztosít forrást a nevelési-oktatási intézményben, pedagógiai szakszolgálati intézményben pedagógus-munkakörben, a nevelő-, oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak után a központi költségvetésről szóló törvényben megállapított átlagbér alapú támogatáshoz.

8.2.    Az előirányzat forrást biztosít a nemzetiségi önkormányzat vagy az egyházi jogi személy által fenntartott nevelési-oktatási intézményre és pedagógiai szakszolgálati intézményre tekintettel a nemzetiségi önkormányzat és a bevett egyház részére a központi költségvetésről szóló törvényben megállapított működési támogatáshoz.

8.3.    Az előirányzat forrást biztosít a központi költségvetésről szóló törvényben megállapított tankönyvtámogatáshoz.

8.4.    Az előirányzat forrást biztosít a gyermek-, tanulói étkeztetéshez az óvodai, egységes óvoda-bölcsődei, általános iskolai, középfokú iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatására a költségvetési törvényben meghatározottak szerint.

8.5.    Az előirányzat forrást biztosít az előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítására.

8.1., 8.3. és 8.4. nemzetiségi önkormányzat, egyházi jogi személy, vallási tevékenységet végző szervezet és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 2. § (3) bekezdés b) pont bd) alpontja szerinti fenntartó

8.2. nemzetiségi önkormányzat, bevett egyház

8.5. Kincstár

8.1. – 8.4.

kérelem alapján

8.5.

8.1. – 8.4.

biztosítható

8.5.

8.1. – 8.4.

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

8.5.

egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

felhatalmazó nyilatkozat

8.1. – 8.4.

igénybe vehető

8.5.

9

343328

 

 

4 Hit- és erkölcstan oktatás és tankönyvtámogatás

Az előirányzat az Nkt. 35.§-a és 35/A. §-a szerinti, az állami fenntartású iskolában biztosított hit- és erkölcstanoktatáshoz szükséges államilag garantált finanszírozáshoz nyújt fedezetet. Az Nkt. 35/B. §-a alapján a hit- és erkölcstanoktatás tartalmát az egyházak határozzák meg, így az ahhoz alkalmazásra kerülő tankönyvet is.

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

egyházi jogi személy, Kincstár

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

10

348728

 

 

5 Köznevelési szerződések

Az előirányzat a 2012. évet megelőzően megkötött közoktatási megállapodások, valamint az ezt követően megkötött, illetve kötendő köznevelési szerződések alapján az egyházi jogi személyek, a nemzetiségi önkormányzatok és egyéb nem állami szervezetek által fenntartott köznevelési intézményeket megillető támogatásokra, valamint azok igénylésének és feltételeinek megállapításával, továbbá folyósításával és a felhasználás ellenőrzésével kapcsolatos kiadásokra nyújt fedezetet.

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

egyházi jogi személy, nemzetiségi önkormányzatok és magán köznevelési intézmények fenntartói, Kincstár

kérelem alapján

pályázati úton

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

felhatalmazó nyilatkozat

11

198620

 

3 Felsőoktatási feladatok támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

302891

 

 

1 Felsőoktatás speciális feladatai

Az előirányzat fedezetet biztosít a felsőoktatási intézménybe felvételt vagy átvételt nyert hátrányos helyzetű hallgató által igénybe vehető, a tanulmányai során a felkészüléséhez segítséget nyújtó mentorprogram lebonyolításához. Támogatást biztosít olyan speciális feladatok támogatására, amelyek a feladatmutatóhoz rendelt fajlagos támogatási összeg alapján nyújtott támogatás által fedezni kívánt célok megvalósulását segítik elő, valamint olyan speciális feladatok támogatására is, amelyek a felsőoktatási intézmények keretében nem valósíthatók meg. Fedezetet biztosít olyan testületek, szervezetek, egyesületek támogatására, amelyek segítik a felsőoktatási szakterület munkáját. Az előirányzat támogatást nyújt a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben előírt feladatainak végrehajtásához.

Az előirányzat támogatást nyújt felsőoktatási szakmai elemzések készítéséhez, felsőoktatási információs rendszerek és nyilvántartások működési költségéhez, kapcsolódó adatintegrációs tevékenységek ellátásához, valamint a TÁMOP 4.1.3/08/01 és TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001 lezárult kiemelt projekt fenntartási kötelezettségeiből fakadó működési és licencköltségekhez, pályakövetéséhez szükséges adatfelmérő, adatnyilvántartó és adatintegrációs rendszerek összekapcsolásához, működtetéséhez, fejlesztéséhez, szakmai kiadványok készítéséhez. Az előirányzat biztosítja a TÁMOP-4.2.5-09 és TÁMOP 4.2.5.B-11/1-2011-0001 projektek keretében fejlesztett, fenntartási kötelezettséggel érintett tartalomszolgáltatási, digitális könyvtár üzemeltetési feladatok ellátását.

Az előirányzat a felsőoktatási intézményekben, szakkollé giumokban folyó magas színvonalú, a tudásalapú elitképzést kiemelt feladatként kezelő tehetséggondozási tevékenység fenntartásához való állami hozzájárulás; szakmai programok, kisebb infrastrukturális beruházások, informatikai fejlesztések, egyéb működési kiadások támogatásához nyújt fedezetet, valamint az Országos Tudományos Diákköri Tanács részére az Országos Tudományos Diákköri Konferencia lebonyolításához biztosít támogatást.

központi költségvetési szerv, államháztartáson kívüli szervezetek, országos szakértői testület, jogi személynek minősülő egyéb szervezet, közhasznú egyesület, jogi személy, EMMI igazgatása

kérelem alapján

pályázati úton

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

Államháztartáson kívüli szervezet esetén (a továbbiakban: Áh-n kívül:) felhatalmazó nyilatkozat

13

297424

 

 

2 Lakitelek Népfőiskola támogatása

A támogatás egyrészt a főiskola napi működési költségéhez, másrészt a Kárpát-medencei népfőiskolai programok finanszírozásához járul hozzá.

civil szervezet

kérelem alapján

biztosítható

részletekben történő kifizetéssel

felhatalmazó nyilatkozat

14

338539

 

 

3 Kiválósági támogatások

Az előirányzat forrást biztosít a kiemelt felsőoktatási intézmény, a kutatóegyetem, illetve kutató kar, az alkalmazott tudományok főiskolája minősítéssel rendelkező felsőoktatási intézmények számára e minősítésükre tekintettel biztosított támogatáshoz, a következő intézményi felhasználási célokra:

14.1.    az emberi erőforrások mennyiségének és képzettségi szintjének növelése;

14.2.    a tudás és a megértés előmozdítása, ideértve az együttműködésen alapuló kutatás-fejlesztés, beleértve a kutatóhelyek fenntartását, működtetését;

14.3.    a kutatási eredmények terjesztése;

14.4.    a technológiaátadásra irányuló tevékenységek, amennyiben e tevékenységek belső természetűek és a belőlük származó összes bevételt az érintett kutatóhelyek elsődleges tevékenységeibe fektetik be ismét;

14.5.    az oktatói és kutató kiválóság elismerése és javadalmazása;

14.6.    nemzetközi kapcsolatépítés és államközi megállapodás alapján külföldi hallgatók fogadását szolgáló szervezetfejlesztés;

14.7.    egyéni kutatói ösztöndíjak (alap-, mester- és doktori képzésben résztvevő hallgatók, doktorjelöltek, valamint a 40 év alatti PhD fokozattal rendelkező oktatók-kutatók), támogatásának biztosítása és az ehhez kapcsolódó lebonyolítási feladatok.

központi költségvetési szerv, államháztartáson kívüli szervezetek, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy

kérelem alapján

pályázati úton

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

Áh-n kívül: felhatalmazó nyilatkozat

15

340639

 

 

4 Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap

Az előirányzat a Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap létrehozásáról szóló 1103/2013. (III. 7.) Korm. határozat alapján az állami felsőoktatási intézmények struktúraátalakításához, valamint a struktúraátalakítás igényével érintett intézmények működőképességének fenntartásához és konszolidációjához biztosít támogatást.

állami felsőoktatási intézmények

kérelem alapján

pályázati úton

egyéb: a felosztásra a Nemzetgazdasági Minisztériummal egyetértésben hozott támogatási döntés alapján kerül sor.

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

16

348651

 

 

5 Francia Egyetem kialakítása a Szegedi Tudományegyetemen

A Francia Egyetem fokozatos kialakításának megvalósítása.

állami felsőoktatási intézmény

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

17

353795

 

 

6 Felsőoktatási vagyongazdálkodási feladatok

Az egyes PPP konstrukcióban megvalósult felsőoktatási létesítmények kiváltásával kapcsolatos intézkedések megtételéről szóló 1341/2015. (V. 27.) Korm. határozat alapján az állami felsőoktatási intézmények PPP beruházásaihoz kapcsolódó kiváltási feladatok.

állami felsőoktatási intézmények

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

18

198619

 

4 Köznevelési feladatok támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

286023

 

 

1 Országos Nemzetiségi Önkormányzatok 2016. évi kompenzációja

A nemzetiségi intézmények 2016. évi kompenzációjára biztosított támogatás.

Ezen előirányzaton állnak rendelkezésre a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjáról szóló 349/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet, valamint a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló 1206/2015. (IV. 9.) Korm. határozat alapján biztosított támogatás maradványai.

nemzetiségi önkormányzatok, társulás

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

20

255656

 

 

4 Köznevelés speciális feladatainak támogatása

20.1.    Az előirányzat fedezetet nyújt a tanulmányi és tehetséggondozó versenyek támogatására. Az előirányzat biztosítja továbbá a közoktatás, köznevelés-fejlesztési tevékenységekhez kapcsolódó kutatási és tájékoztatási feladatok, valamint a közoktatás, köznevelés-fejlesztést érintő egyes nemzetközi feladatok finanszírozásának forrását, a diagnosztikus mérés, mérés-értékelés szakmai fejlesztését is.

20.2.    Az előirányzat hozzájárulást biztosít a közoktatás-fejlesztési stratégia megvalósítása keretében az egészségfejlesztési és a drogprevenciós feladatok ellátásához, a környezettudatos nevelés programjaihoz, a közoktatás-fejlesztési stratégiához kapcsolódó egyéb feladatok megvalósításához, a hazai és nemzetközi versenyeken, diákolimpiákon való részvételhez és felkészüléshez (Bolyai János Matematikai Társulat, Magyar Biológiatanárok Országos Egyesülete, Magyar Kémikusok Egyesülete, Magyar Innovációs Szövetség), a Kazinczy Szép Magyar Beszéd verseny, valamint az iskolai sporttal kapcsolatos feladatokhoz.

20.3.    Az előirányzat a nemzetiségi köznevelés tartalmi fejlesztésével kapcsolatos feladatok részeként hozzájárulhat a nemzetiségi oktatás megújuló részletes követelményei alapján a nemzetiségek oktatásához kapcsolódó alapdokumentumok (részletes fejlesztési feladatok, érettségi vizsgakövetelmények és vizsgaleírások, stb.) kidolgozásához.

20.4.    Az előirányzat a kétoldalú egyezményekben meghatározott nemzetiségi oktatási feladatok támogatásaként hozzájárul az óvónők, tanítók és tanárok nyelvi módszertani továbbképzéséhez; anyaországi anyanyelvi programokhoz az iskolás korosztálynak; vendégtanárok fogadásához; anyaországi tankönyvek behozatalához; kiküldetéssel kapcsolatos költségekhez.

20.5.    Az előirányzat az Útravaló ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogramja részeként forrást nyújt a természettudományok iránt érdeklődő diákok tehetséggondozására. A program során a kutatócsoportot vezető tanár, valamint a diák is ösztöndíjban részesülhet.

20.1-20.8 gazdasági társaság, civil szervezet, közalapítvány, közhasznú szervezet, költségvetési szerv, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi pedagógiai intézetek, Oktatási Hivatal, Fővárosi és Megyei Kormányhivatalok, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal, EMMI igazgatása, Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja, köznevelési- és felsőoktatási intézmények, intézményfenntartók, Budapesti Goethe Intézet, egyházi jogi személy, magánszemély (amennyiben a pályázó az elnyert támogatás összegéből ösztöndíjra fordítható összeget is igényel)

20.9.-20.11. nemzetiségi önkormányzati, egyházi és magán köznevelési intézmények, illetve fenntartóik

kérelem alapján

pályázati úton

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

a kötelezettségvállalási dokumentumban meghatározottak szerint

felhatalmazó nyilatkozat

igénybe vehető

 

 

 

 

 

20.6.    Az előirányzat támogatást nyújthat a sajátos nevelési igényű tanulók tankönyvekkel történő tankönyvellátásának biztosításához, tankönyvek fejlesztéséhez, kéziratok elkészíttetéséhez; a sajátos nevelési igényű, illetve beilleszkedési, tanulási magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók óvodai neveléséhez, alap- és középfokú neveléséhez, oktatásához.

20.7.    Az előirányzat forrást biztosít a pedagógiai szakszolgálati tevékenységekhez kapcsolódó szakmai feladatok megvalósításához, továbbá az egyes szakszolgálati tevékenységekkel összefüggésben indított közigazgatási hatósági eljárásokban szakértőként bevont fórumok támogatásához. Ezen előirányzat szolgálja a – tankerületi, megyei, valamint országos szinten megvalósításra kerülő – konzultatív szakmai tanácskozások, fórumok megtartását is.

20.8.    Az előirányzat – oktatásért felelős miniszter ágazati irányítási jog- és feladatkörébe tartozó feladatok ellátása érdekében – forrást biztosít a szükséges elemzések, programfejlesztések, tanügyi, köznevelés-igazgatási koncepciók, szakmai dokumentumok kidolgozásának támogatásához, két tanítási nyelvű, nemzetiségi, sajátos nevelési igényű tanulók irányelveinek, egyéb kerettanterveknek a kidolgozásához, nevelési-oktatási programok kifejlesztésének támogatásához, a környezeti neveléssel, egészségneveléssel kapcsolatos programok támogatásához, valamint a fenti feladatokkal kapcsolatos reprezentációs kiadásokhoz.

20.9.    Az előirányzat forrást biztosít az Arany János Tehetséggondozó Program, az Arany János Kollégiumi Program és az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program támogatására.

20.10.    Az előirányzat forrást biztosít a nemzetiségi tankönyvbeszerzéshez.

20.11.    Az előirányzat forrást biztosít a kötelező feladatellátással nem érintett pedagógiai-szakmai szolgáltatások támogatásához.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

282178

 

 

5 Nemzeti Tehetség Program

Az előirányzat biztosítja a Nemzeti Tehetség Program finanszírozását, a tehetségek segítésére fordított támogatások hatékonyabb felhasználását. Az előirányzat felhasználásával biztosítható, hogy a tehetséges fiatalok tehetségük jellegének és szintjének megfelelő, folyamatos segítséget kapjanak tehetségük kibontakoztatásában, valamint a tehetség hasznosulásának támogatása.

A tehetségek segítése és fejlesztése az innováció és kreativitás ösztönzését és elterjedését, az esélyteremtést, a hátrányos helyzet leküzdését, az életpálya helyes irányba terelését, az életpálya sikerességét, a társadalmi mobilitást, a gazdasági növekedést, a magasabb versenyképességet, valamint a közösségek és az egész társadalom kohézióját egyaránt szolgálja. A Nemzeti Tehetség Programnak példa- és értékteremtő szerepe van

civil szervezet, közalapítvány, társadalmi szervezet, központi költségvetési szerv, köztestület, közhasznú társaság, egyházi jogi személy, gazdasági társaság, egyesülés, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzat, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, határon túli személy, határon túli szervezet, jogszabály alapján jogi személynek minősülő hazai és határon túli egyéb szervezet, köznevelési és felsőoktatási intézmény

kérelem alapján

pályázati úton

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

nem határon túli Áh-n kívüli szervezet, valamint az Áh-n belül nem az EMMI fejezet irányítása alá tartozó kedvezményezett: felhatalmazó nyilatkozat

igénybe vehető

22

338495

 

 

8 Szakmai, tanügy-igazgatási informatikai feladatok támogatása

Az állami és nem állami fenntartású általános iskolákban, gimnáziumokban, szakképzési centrumokban, szakközépiskolákban, szakgimnáziumokban, szakiskolákban a köznevelési és szakképzési feladat-ellátás támogatásához, továbbá a központi adatszolgáltatáshoz (KIR, OSAP), a diákigazolvány online igényléséhez, valamint a szülői tájékoztatás online kiszolgálásához szükséges iskola irányítási és ügyviteli szoftverek (IAR), Köznevelési Regisztrációs És Tanulmányi Alaprendszer (KRÉTA), valamint a tankönyvellátás megszervezését és lebonyolítását támogató informatikai rendszer fejlesztéséhez vagy felhasználási jogainak beszerzéséhez, illetve az ezek működtetésével összefüggő kiadásokhoz történő hozzájárulás.

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

fejezet irányítása alá tartozó költségvetési szerv, Kincstár

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

felhatalmazó nyilatkozat

23

207221

 

 

9 Nem önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények központi előirányzata

Nem önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények működési kiadásainak biztosítása.

nevelési-oktatási intézmények, köznevelési intézmények, köznevelési intézményfenntartó, egyházi jogi személy

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

felhatalmazó nyilatkozat

24

343617

 

 

11 Kis létszámú hit- és erkölcstan oktatás kiegészítő támogatása

A 20/2/4 Hit- és erkölcstan oktatás és tankönyvtámogatás előirányzaton biztosított támogatáson túl az előirányzat terhére a kis létszámú (8 fő alatti) csoportokban szervezhető hit- és erkölcstan oktatáshoz az oktatásért felelős miniszter által nyújtható további támogatás.

egyházi jogi személy

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

felhatalmazó nyilatkozat

25

348573

 

 

12 Erzsébet program támogatása

Az előirányzat támogatja a szociális üdültetést, étkeztetést és egyéb szociális célú feladatok ellátásához kapcsolódó szervezési és lebonyolítási teendőket, továbbá a gyermekek, tanulók évközi és nyári táboroztatását, szakmai pedagógia táborszervezését, valamint a gyermeküdültetéssel kapcsolatos infrastruktúra fejlesztését és működtetését.

Az Erzsébet program végrehajtásáról a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (a továbbiakban: MNÜA) és az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány (a továbbiakban: EKGYA) gondoskodik.

Az Erzsébet program végrehajtása érdekében az alábbi közfeladatokat látják el:

25.1.    az MNÜA a szociális célú üdültetéshez, szociális célú étkeztetéshez és egyéb szociális célú feladatok ellátásához kapcsolódó szervezési és lebonyolítási teendők.

25.2.    az EKGYA az ifjúsági- és gyermekprogramokban való részvételhez, gyermek- és ifjúsági táborok szervezéséhez kapcsolódó feladatok, valamint az ezekhez kapcsolódó szervezési és lebonyolítási teendők.

A fejezeti kezelésű előirányzat célja: az MNÜA és az EKGYA részére közvetlen támogatás nyújtása a fenti feladatok ellátásához.

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

MNÜA, EKGYA, Kincstár

kérelem alapján

pályázati úton

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

felhatalmazó nyilatkozat

26

198642

 

5 Egyéb feladatok támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

349428

 

 

1 I. világháborús centenáriumi megemlékezések

Az előirányzat támogatást biztosít

27.1.    egy központi első világháborús emlékmű létrehozásának előkészítéséhez és létrehozásához;

27.2.    első világháborús emlékművek helyreállításához;

27.3.    I. világháborús, vagy az I. világháborúhoz kapcsolódó gyűjtemények, műkincsek megvásárlásához;

27.4.    a magyar nemzet első világháborús részvételét, szerepét és tragédiáit bemutató hazai és nemzetközi első világháborús kiállítás megszervezéséhez és a kapcsolódó fejlesztések (beruházások) megvalósításához;

27.5.    első világháborús honlap fejlesztéséhez;

27.6.    oktatási és képzési programelemek (pedagógusképzés, diákvetélkedők stb.) megvalósításához kapcsolódó innovatív fejlesztésekhez, kutatásokhoz;

27.7.    tudományos művek megjelentetéséhez, tudományos és kulturális rendezvények, művészeti tevékenységek megvalósításához, valamint játék- és dokumentumfilmek forgatókönyveinek megalkotásához;

27.8.    a program- és pályázati iroda működtetéséhez.

civil szervezet, közalapítvány, központi költségvetési szerv, gazdasági társaság, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy

kérelem alapján

pályázati úton

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

felhatalmazó nyilatkozat

igénybe vehető

28

355162

 

 

2 Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve programjainak támogatása

A Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve keretében megvalósuló feladatok teljes körű ellátása.

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

civil szervezet, közalapítvány, központi költségvetési szerv, köztestület, gazdasági társaság, állami vállalat, egyéb állami gazdálkodó szerv, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv, egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, határon túli személy, határon túli szervezet, külföldi személy, külföldi szervezet, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, egyházi jogi személy, határon túli egyház, Kincstár

kérelem alapján

pályázati úton

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

felhatalmazó nyilatkozat

igénybe vehető

29

358595

 

 

3 Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékéve programjainak támogatása

Az előirányzat támogatást biztosít az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékéve keretében megvalósuló programok megvalósítására.

civil szervezet, közalapítvány, központi költségvetési szerv, gazdasági társaság, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy

kérelem alapján

pályázati úton

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

felhatalmazó nyilatkozat

igénybe vehető

30

359462

 

 

4 Peres ügyek

Az előirányzat felhasználásának célja a fejezetnél folyamatban lévő peres eljárások éves kalkulált járulékos költségei - kártérítési és cafeteria tárgyú peres eljárások kifizetéseinek biztosítása (beleértve az Állami Egészségügyi Ellátó Központnál lévőket is).

civil szervezet, közalapítvány, központi költségvetési szerv, köztestület, egyházi jogi személy, határon túli egyház, gazdasági társaság, európai részvénytársaság, egyesülés, európai gazdasági egyesülés, európai területi együttműködési csoportosulás, állami vállalat, egyéb állami gazdálkodó szerv, szövetkezet, egyes jogi személyek vállalata, leányvállalat, végrehajtói iroda, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv, társulás, továbbá egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, valamint jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

felhatalmazó nyilatkozat

igénybe vehető

31

263301

 

 

15 „Útravaló” ösztöndíj program

Az előirányzat forrást biztosít az öt elemből álló Útravaló ösztöndíjprogramhoz. A program a hátrányos helyzetű tanulók és hallgatók támogatására, valamint a természettudományok iránt érdeklődő tanulók tehetséggondozására jött létre. A program során a mentori feladatokat ellátó tanár, valamint a mentorált diák is ösztöndíjban részesül.

központi költségvetési szerv

pályázati úton

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

felhatalmazó nyilatkozat

igénybe vehető

32

270190

 

 

18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

295002

 

 

 

1 Határon túli felsőoktatási feladatok támogatása

A fejezeti kezelésű előirányzat a következő ösztöndíjazási, felsőoktatási feladatok, programok ellátásához nyújt fedezetet, illetve biztosít hozzájárulást:

33.1.    magyarországi és szülőföldi felsőoktatási intézményekbe felvételt nyert külhoni magyar hallgatók és felsőoktatási oktatók támogatása, tanulmányaik/oktatási-kutatási tevékenységük elősegítése;

33.2.    alap-, egységes (osztatlan) és mester-, illetve a posztgraduális (kutatói, PhD/DLA), valamint a részképzésben vagy költségtérítéses képzésben résztvevő hallgatók ösztöndíjazása, rendszeres tanulmányi támogatások biztosítása;

33.3.    szakkollégiumi képzéshez, szülőföldi szakkollégiumok működtetéséhez, képzési feladatok ellátásához hozzájárulás;

33.4.    szakkollégiumi ösztöndíjak biztosítása;

33.5.    határon túli magyar köz- és felsőoktatáshoz kapcsolódó tudományos-kutatói tevékenység támogatása;

33.6.    határon túli fiatal oktatói ösztöndíjak biztosítása, amellyel a tárca elő kívánja segíteni a határon túli magyar felsőoktatásban a fiatal, tudományos fokozattal rendelkező, ún. minősített oktatók számának növelését. Ez felerősíti a szülőföldi felsőoktatásban magyar nyelven, vagy részben magyar nyelven oktatott szakok mennyiségi növekedését, illetve hozzájárul a határon túli magyar felsőoktatás minőségének emeléséhez;

33.7.    magyarországi felsőoktatási előkészítő képzés támogatása;

33.8.    határon túli magyar diákok kollégiumi elszállásolásának támogatása, lakhatási feltételeinek javítása;

33.9.    határon túli magyar diák- és hallgatói szervezetek tevékenységének támogatása, fejlesztése;

33.10.    a határon túli magyar felsőoktatással kapcsolatos tájékoztató, tehetséggondozó tevékenységet végző szervezetek működésének és programjainak támogatása;

33.11.    a szomszédos államokban élő magyar kisebbséggel kapcsolatos kutatásokat folytató magyarországi és határon túli szervezetek programjainak támogatása;

33.12.    a határon túli meghívott szakemberek szállásköltségei;

33.13.    magyarországi felsőoktatási intézmények székhelyen kívüli képzéséhez történő (működési, fejlesztési célú) hozzájárulás;

33.14.    határon túli felsőoktatási intézmények, illetve a hozzájuk köthető, tevékenységüket segítő határon túli és magyarországi szervezetek működési és fejlesztési költségeihez hozzájárulás;

33.15.    határon túli felsőoktatási intézményekben magyarországi vendégtanárok fogadása;

33.16.    határon túli vonatkozású egyéb magyarországi programok, rendezvények támogatása;

33.17.    határon túli oktatási és kulturális területen tevékenykedő magyarországi és határon túli szervezetek programjainak, működésének, fejlesztésének támogatása;

33.18.    határon túli diákok felsőoktatásba bekerülését segítő, támogató szervezetek, programok, képzések támogatása;

33.19.    határon túli felsőoktatási képzési kínálat bővítéséhez, átalakításához kapcsolódó működési, fejlesztési, beruházási célú tevékenységek támogatása;

33.20.    hallgatói és oktatói mobilitási, valamint egyéb ösztöndíjprogramok támogatása, illetve lebonyolítása.

civil szervezet, közalapítvány, központi költségvetési szerv, köztestület, egyházi jogi személy, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, társulás, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, határon túli természetes személy, határon túli egyesület, szervezet, intézmény, külföldi személy vagy külföldi szervezet, határon túli és magyarországi köz- és felsőoktatási intézmények, határon túli egyházi jogi személy és intézménye, EMMI igazgatása

kérelem alapján
pályázati úton

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel

felhatalmazó nyilatkozat

33.1. – 33.2.

igénybe vehető

33.3.

33.4.

igénybe vehető

33.5.

33.6.

igénybe vehető

33.7. – 33.20.

34

295013

 

 

 

2 Határon túli kulturális feladatok támogatása

A határokon túl élő magyar nemzeti közösségeknek nyújtott támogatások elsősorban az anyanyelvi kultúra és önazonosságtudat megőrzését, ápolását és fejlesztését szolgálják, továbbá a magyar-magyar kulturális kapcsolatok elmélyítését és élénkítését, illetve az egyes területeknek a magyar nemzeti kultúrába való beépülését is segítik. Ezzel összhangban ez az előirányzat képezi az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) 21. § (1) bekezdés f) pontja alapján meghirdetendő, a határon túli előadó-művészeti szervezetek (színházak és táncegyüttesek) szakmai programmegvalósításának támogatási keretösszegét; valamint a kulturális nemzetpolitikai célok megvalósítását az egységes kárpát-medencei kulturális tér kialakításának érdekében, hozzájárulva a kárpát-medencei magyar identitás erősítéséhez.

határon túli, létesítő okiratuk szerint előadó-művészeti szervezetek, határon túli kulturális szervezetek, intézmények, egyesületek, gazdasági társaságok

kérelem alapján

pályázati úton

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

felhatalmazó nyilatkozat

igénybe vehető

35

343762

 

 

 

3 Határtalanul! program támogatása

A program célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővülésének, a magyarországi és külhoni fiatalok közötti kapcsolatok kialakulásának, valamint a szakmai tapasztalatszerzés elősegítése. A pályázati úton nyújtott támogatások célja magyarországi diákok és kísérőik határon túli területekre történő osztálykirándulásainak, valamint külhoni diákok és kísérőik Magyarországra történő utazásának költségeihez, a projektek megvalósításához történő hozzájárulás, amely elősegíti a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővülését, valamint a magyar-magyar kapcsolatokat már fiatalkorban erősíti. Az előirányzat pályázati projektekre valamint más, a program céljainak megvalósulását elősegítő feladatok támogatására valamint a kapcsolódó központi események és feladatok finanszírozására fordítható.

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

helyi önkormányzat, költségvetési szerv, állami, egyházi és alapítványi közoktatási intézmények, civil szervezet, közalapítvány, gazdasági társaság, nonprofit gazdasági társaság, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, határon túli természetes személy, határon túli szervezet, határon túli intézmény, határon túli civil szervezet, külföldi személy, külföldi szervezet, határon túli közoktatási intézmények, Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, egyéni vállalkozó, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: KLIK), Kincstár, nemzetiségi önkormányzat

kérelem alapján

pályázati úton

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

felhatalmazó nyilatkozat s

igénybe vehető

36

348662

 

 

 

4 Határon túli köznevelési feladatok támogatása

A fejezeti kezelésű előirányzat a következő ösztöndíjazási és köznevelési feladatok, programok ellátásához nyújt fedezetet, illetve biztosít hozzájárulást:

36.1.    a magyarországi pedagógus-továbbképzések biztosítása;

36.2.    a határon túli magyar köznevelés szakmai szervezeteinek és intézményrendszerének: módszertani központok, pedagógus szövetségek, egyesületek fenntartása, fejlesztése;

36.3.    az adott ország továbbképzési rendszerébe illeszkedő, illetve a hiánypótló szülőföldi évközi pedagógus-továbbképzések és a szülőföldi nyári akadémiák támogatása;

36.4.    a határon túli magyar, illetve a régiók közötti közös tankönyvírás elősegítése, fejlesztése, a tankönyves műhelyek munkájának, a tankönyvírás, segédanyagok írásának és szerkesztésének, internetes módszertani folyóirat megjelentetésének támogatása, magyarországi tankönyvek biztosítása;

36.5.    a magyar anyanyelvű köznevelésben tanuló diákok számára szervezett szülőföldi és magyarországi, nemzetközi szaktárgyi elméleti és gyakorlati tanulmányi versenyeken való részvétel, illetve a köznevelés minőségi javítását célzó egyéb programok támogatása;

36.6.    a nyugati szórvány, a diaszpóra anyanyelv- és identitás megőrzésére, fejlesztésére vonatkozó projektek, így a pedagógusok, oktatók továbbképzésének, oktatási segédanyagok és tankönyvek készítésének, a módszertani-magyarságismereti tudást erősítő elektronikus folyóirat megjelentetésének támogatása, mobilitási programoknak a biztosítása;

36.7.    a magyarországi köznevelésben sajátos nevelési igényűként résztvevő határon túli diákok ösztöndíjának biztosítása;

36.8.    az Emberi Erőforrások Minisztériuma és jogelőd minisztériumai, valamint a szomszédos államok között megkötött nemzetközi kétoldalú munkatervek alapján ellátandó közneveléssel összefüggő feladatok megvalósítása;

36.9.    A Julianus Testvériskola Programban (határon túli diákok magyarországi, vagy más határon túli régióba, illetve saját régiójuk szórványban, illetve tömbben levő iskoláikba történő utazása) részt vevő intézmények kirándulási költségeinek támogatása;

36.10.    egyéb mobilitást, nemzeti összetartozást elősegítő programok, kirándulások költségeihez hozzájárulás;

36.11.    a tehetséggondozás, valamint a tanórán kívüli, olyan identitást erősítő oktatási programok, amelyek a határon túli magyar tantervnek nem részei, viszont meglétük elengedhetetlenül fontos az önazonosság-tudat megerősítéséhez, a magyarsági szellemi értékeinek megismertetéséhez, megszerettetéséhez;

36.12.    a szomszédos államokban élő magyar kisebbséggel kapcsolatos kutatásokat folytató magyarországi és határon túli szervezetek programjainak támogatása;

36.13.    a Magyarországon lebonyolításra kerülő határon túli magyar anyanyelvű szakmai tábor költségeinek támogatása, illetve a szülőföldön megrendezésre kerülő tematikus szaktábor;

36.14.    a szórványban folyó oktatási tevékenység támogatásával a teljes kárpát-medencei szórványvidékek központjaiban és területein zajló anyanyelvi tanítás, valamint lehetőség szerint a moldvai csángó vidékről közoktatási képzésre jelentkezett és kiválasztott tanulók bentlakási és járulékos költségeinek fedezése;

36.15.    a határon túli meghívott szakemberek szállásköltségei;

36.16.    a határon túli magyar szakmai szervezetekkel való kapcsolattartás, tanácskozások, konferenciák biztosítása;

36.17.    a Külhoni Magyar Oktatási Tanács, a Külhoni Magyar Közoktatási Bizottság, a Külhoni Magyar Tankönyv- és Taneszköz Bizottság működtetésének biztosítása;.

36.18.    határon túli vonatkozású egyéb magyarországi és külhoni programok, rendezvények támogatása;

36.19.    a külhoni magyar köznevelés infrastruktúrájának fejlesztése;

36.20.    a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

civil szervezet, közalapítvány, központi költségvetési szerv, köztestület, egyház, vallásfelekezet, belső egyházi jogi személy, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, társulás, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, határon túli természetes személy, határon túli egyesület, szervezet, intézmény, külföldi személy, külföldi szervezet, határon túli egyházi intézmények, határon túli és magyarországi köz- és felsőoktatási intézmények, EMMI igazgatása, EMET, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, Magyar Államkincstár

kérelem alapján

pályázati úton

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

nem határon túli Áh-n kívüli szervezet: felhatalmazó nyilatkozat

36.1. – 36.2.

36.3. – 36.5.

igénybe vehető

36.6.

36.7.

igénybe vehető

36.8.

36.9. – 36.11.

igénybe vehető

36.12.

36.13. – 36.14.

igénybe vehető

36.15. – 36.20

37

271512

 

 

19 Szociális ágazati fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása

Az előirányzat a szociális és társadalmi felzárkózást előmozdító rendezvények, sajtótermékek, tájékoztatási tevékenységek, programok, szolgáltatások, korszerű felszerelések, eszközök beszerzését finanszírozza. Kutatások, adatgyűjtések, szakmai programok egyedi támogatása.

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

civil szervezet, közalapítvány, központi költségvetési szerv, köztestület, egyházi jogi személy, gazdasági társaság, egyesülés, állami vállalat, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv, egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, határon túli személy, határon túli szervezet, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, társulás, Kincstár

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

felhatalmazó nyilatkozat

38

296479

 

 

23 Határon túli ifjúsági szervezetek támogatása

A határon túli magyar ifjúsági szervezetek részére működésük elősegítésére, pályázati programokban való részvételükhöz szükséges feltételek biztosításához kíván az előirányzat támogatást nyújtani.

határon túli ifjúsági szervezetek

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

felhatalmazó nyilatkozat

39

222947

 

8 Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

302913

 

 

1 Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok

Kétoldalú oktatási csereprogramok, nyelvoktatás fejlesztését célzó együttműködések a köz- és felsőoktatási tapasztalatcseréket lehetővé tevő nemzetközi konferenciák, rendezvények, találkozók támogatása. Nemzetközi oktatási képzési módszertani tapasztalatok cseréjének elősegítése. Anyanyelvi vendégtanár programok támogatása. Kétoldalú együttműködés keretén belül a fentiekben részletezett programok megvalósítását szolgáló projektek megvalósítására a Magyar – Francia Ifjúsági Alapítvány, az Osztrák – Magyar Tudományos és Oktatási Kooperációs Akció Alapítvány, a Magyar-Amerikai Fulbright Alapítvány, a British Council Hungary stb. részére az alapító okiratokban meghatározott feladatok támogatása. Külföldi egyetemeken vendégtanári álláshelyek biztosításához hozzájárulás.

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

közalapítvány, civil szervezet, központi költségvetési szerv, köztestület, gazdasági társaság, európai részvénytársaság, egyesülés, európai gazdasági egyesülés, európai területi együttműködési csoportosulás, állami vállalat, állami gazdálkodó szerv, szövetkezet, európai szövetkezet, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, társulás, egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, határon túli szervezet, külföldi személy, külföldi szervezet, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, köz- és felsőoktatási intézmény, EMMI igazgatása, Kincstár

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

felhatalmazó nyilatkozat

41

302924

 

 

2 Európai Uniós és nemzetközi oktatási és képzési programok

Nemzetközi, európai uniós tagságból következő oktatási és képzési programok koordinálása. Az EU Erasmus+ programja, Európa a polgárokért, Europass, az Európai Felsőoktatási Térség megvalósítását támogató feladatok, Pestalozzi program, ACES (Academy of Central European Schools) program, Alumni for Europe, Kutatás és Fejlesztés és esélyegyenlőségi feladatok, CEEPUS (Közép-európai Felsőoktatási Csereprogram), az EU oktatási szakpolitikáihoz kapcsolódó feladatok végrehajtása, szakmai projektek koordinálása, idegennyelv-oktatás fejlesztését célzó feladatok (pl. Európai Nyelvi Díj), az EMMI támogatásával benyújtott pályázatok nemzeti önrészének biztosítása.

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

Tempus Közalapítvány, Kincstár

kérelem alapján

biztosítható

részletekben történő kifizetéssel

egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

felhatalmazó nyilatkozat

42

244289

 

 

5 Kétoldalú munkatervi feladatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

295035

 

 

 

2 Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok

Hozzájárulás a stuttgarti Akademie Schloss Solitude és a budapesti József Attila Kör Irodalmi Egyesület közötti irodalmi ösztöndíjas csereprogram megvalósításához, amely német írók budapesti és fiatal magyar művészek rendszeres stuttgarti tartózkodását, alkotómunkáját teszi lehetővé.

közalapítvány, civil szervezet

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

felhatalmazó nyilatkozat

44

255912

 

 

10 Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

295079

 

 

 

2 Kulturális szakdiplomáciai feladatok

Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetközi kulturális szerződésekből fakadó feladatok ellátására, a nemzetközi kulturális megjelenések megvalósítására, valamint a nemzetközi kulturális egyezményekben vállalt kötelezettségek teljesítésére. Az előirányzat forrást biztosít a két- és többoldalú kulturális szakdiplomáciai feladatok megvalósítására, azon belül is a delegációk küldésével és fogadásával kapcsolatos kiadásokra. Részben a nemzetközi egyezményekben vállalt kötelezettségek teljesítésére, részben az egyezményekben nem szereplő, de a korábbi években megkezdett és jó tapasztalatokkal rendelkező programok folytatására is fedezetet nyújt, ezzel is erősítve a magyar kultúra sokszínűségének bemutatását külföldön.

központi költségvetési szerv, köztestület, helyi önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv, civil szervezet, közalapítvány, egyházi jogi személy, nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

felhatalmazó nyilatkozat

46

255989

 

9 EU-tagsággal kapcsolatos feladatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

264234

 

 

6 EU-tagságból eredő együttműködések

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

295080

 

 

 

2 EU-tagságból eredő kulturális együttműködések

Az előirányzat biztosítja a tagállamként való működés teljesítéséhez és az uniós döntéshozatalban való részvételhez kapcsolódó költségek fedezetét.

A felhasználás célja az EU kulturális együttműködéseiben való részvétel keretében az európai jelentőségű, nemzetközi együttműködésben létrejövő kulturális programok megvalósítását támogató Kreatív Európa programban való hazai részvétel biztosítása. A program hazai végrehajtásának koordinálása 2014-től a Kreatív Európa Nonprofit Kft. feladata, amelyhez az előirányzat – a Magyar Nemzeti Filmalap Zrt.-vel kötött együttműködési megállapodás alapján – támogatást biztosít.

nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

felhatalmazó nyilatkozat

49

285189

 

 

8 Európai uniós programok előfinanszírozása

Az előirányzat az Európai Unió finanszírozásával megvalósuló programok előkészítési, megvalósítási folyamatához biztosít visszatérítendő támogatást az uniós forrás (előleg) beérkezéséig.

gazdasági társaság, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, közalapítvány, központi költségvetési szerv

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

a kötelezettségvállalási dokumentumban meghatározottak szerint (előleg, illetve az elszámolás után érkező uniós támogatás visszafizetése után)

felhatalmazó nyilatkozat

50

256078

 

11 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

295102

 

 

1 Filmszakmai támogatások

Az előirányzat biztosítja az „art” besorolású mozik működésének támogatását, valamint az „art” minősítésű filmalkotások forgalmazásának támogatását pályázati kiírás útján a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 17. §-a alapján; a hazai és nemzetközi filmfesztiválok megvalósításának támogatását; a filmszakmai szervezetek alapító okiratban meghatározott feladatainak, szakmai tevékenységének és működésének támogatását, valamint a filmalkotások akadálymentesítésének támogatását a vakok, a gyengén látók illetve a siketek oktatáshoz, művelődéshez történő minél szélesebb körű hozzáférésének elősegítése érdekében.

helyi önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv, jogi személyiségű társaság, egyesület, alapítvány, gazdasági társaság, létesítő okiratuk szerint filmszakmai és előadó-művészeti szervezetek, egyéni cég, határon túli előadó-művészeti szervezet, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet

kérelem alapján

pályázati úton

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

felhatalmazó nyilatkozat

igénybe vehető

52

351695

 

 

2 A KOGART támogatása

Az előirányzat a Kovács Gábor Művészeti Alapítvány (a továbbiakban: KOGART) programjainak megvalósítására, továbbá a KOGART gyűjteményének bemutatására alkalmas ingatlan üzemeltetésének biztosítására szolgál.

civil szervezet, gazdasági társaság

kérelem alapján

biztosítható

részletekben történő kifizetéssel

felhatalmazó nyilatkozat

53

297435

 

 

3 Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark támogatása

Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Nonprofit Kft. fenntartásában levő Emlékpark megújítására, működtetésére és egyéb szakmai programjaira szolgál a támogatás.

nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság

kérelem alapján

biztosítható

részletekben történő kifizetéssel

felhatalmazó nyilatkozat

54

351995

 

 

5 Kiemelt és/vagy közösségi nemzetközi és hazai kulturális fesztiválok és események támogatása

Az előirányzat célja a több szempontból kiemelt jelentőségű fesztiválok finanszírozásának támogatása. E forrásból az országos jelentőségű vidéki, valamint a kiemelkedő színvonalú közösségi jellegű kistelepülési fesztiválok részesülhetnek támogatásban.

civil szervezet, közalapítvány, központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság, határon túli intézmény, egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, határon túli személy, határon túli szervezet

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

felhatalmazó nyilatkozat

55

338328

 

 

17 Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (Zeneakadémia) történeti orgonáinak restaurálása

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem történeti orgonáinak restaurálásához nyújtott támogatás.

központi költségvetési szerv

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

56

338506

 

 

18 Zeneakadémia működésének kiegészítő támogatása

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem működéséhez nyújtott kiegészítő támogatás.

központi költségvetési szerv

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

57

341240

 

 

20 A 2015. évi Milánói Világkiállításon való részvételhez kapcsolódó feladatok

A 2015. évi Milánói Világkiállítással kapcsolatos magyarországi és külföldi rendezvényszervezés, kulturális, tudományos, szakmai programok lebonyolítása, a programok végrehajtásához szükséges bemutatók teljes körű megszervezése, logisztika, utazásszervezés, catering szolgáltatások és gasztronómiai események teljes körű lebonyolítása, éttermi rész kialakítása és működtetése, marketing és PR kommunikáció, projektmenedzsment, arculat tervezés és kivitelezés, honlap tervezés és kivitelezés, honlap tartalommenedzsment, social media menedzsment, kampányok szervezése, hirdetések kezelése, reklámanyagok készítése, partnertalálkozók szervezése, médiamenedzsment, tájékoztató és sajtóanyagok írása és kivitelezése, művészi alkotások tervezése és kivitelezése, a szükséges speciális infrastruktúra, tárgyi eszközök biztosítása.

civil szervezet, közalapítvány, központi költségvetési szerv (pl. EMMI igazgatása), köztestület, gazdasági társaság, egyesülés, európai gazdasági egyesülés, állami vállalat, egyéb állami gazdálkodó szerv, egyes jogi személyek vállalata, leányvállalat, vízgazdálkodási társulat, erdőbirtokossági társulat, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, határon túli személy, határon túli szervezet, külföldi személy vagy külföldi szervezet, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet

kérelem alapján

pályázati úton

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

felhatalmazó nyilatkozat

58

256167

 

12 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59

271478

 

 

7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

295124

 

 

 

1 Közgyűjteményi szakmai feladatok – közgyűjtemények nemzeti értékmentő programja

Az előirányzat biztosítja az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR) működtetését, amely lehetővé teszi az országos könyvtárközi kölcsönzés színvonalas, gyors lebonyolítását mind az eredeti, mind a másolt dokumentumok esetében; az egyházi levéltárakban található örökségi értékek megőrzését, valamint levéltárak szakmai programjainak támogatását, a modellértékű közgyűjteményi kezdeményezések, valamint egyéb közgyűjteményi értékmentő feladatok támogatását, díjakhoz kapcsolódó támogatást; valamint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum működtetésnek, szakmai feladatainak megvalósulása érdekében a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény támogatását.

központi költségvetési szerv, köztestület, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság, egyházi jogi személy, civil szervezet, közalapítvány, közgyűjtemény, könyvtár, muzeális intézmény

kérelem alapján

pályázati úton

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

felhatalmazó nyilatkozat

61

295135

 

 

 

2 Közművelődési szakmai feladatok

Az előirányzat nyújt fedezetet a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztésével, a hagyományos közösségi kulturális értékek gondozásával, az egész életre kiterjedő tanulással és amatőr művészetekkel, valamint a kulturális alapú gazdaságfejlesztés támogatásával kapcsolatos feladatok ellátására, az országos jelentőségű amatőr művészeti és népművészeti elismerések és az azokhoz kapcsolódó rendezvények támogatására, továbbá a Sikeres Magyarországért program részeként a 2005. és 2006. évi 20 éves futamidejű Közkincs Hitelprogramban támogatott kedvezményezettek éves kamat- és tőketörlesztés támogatására, valamint a nép- és világzenei exportiroda működésének támogatására, a Fonó Budai Zeneház működésének és szakmai programjainak támogatására, az „Alkotóházak éjszakája” és a „Kultúrházak éjjel-nappal” rendezvénysorozatok támogatására és szakmai kiadványok megjelentetésére, valamint a kulturális alapellátási feladatok ellátására. A művészeti, közművelődési és közgyűjteményi szakterület együttműködése mellett, más ágazatok bevonásával történő közös célok megvalósítása a helyben elérhető kulturális értékek hozzáférhetőségének kiszélesítése érdekében.

civil szervezet, közalapítvány, központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság, határon túli intézmény, egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, határon túli személy, határon túli szervezet

kérelem alapján

pályázati úton

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

felhatalmazó nyilatkozat

igénybe vehető

62

264390

 

 

8 PANKKK – Program a Nemzeti Kortárs Könnyűzenei Kultúráért

Az előirányzat forrást biztosít a fiatal, amatőr zenészek megjelenését lehetővé tevő klubkoncertek megszervezéséhez, hazai élő könnyűzenei tehetségkutató versenyek rendezéséhez, kiadott nagylemezzel nem rendelkező hazai zenekarok első lemezeinek részfinanszírozásához, hazai zenekarok külföldi koncertjeinek, turnéinak, promóciós kampányainak, egyéb export kötődésű projektjeinek támogatásához.

kulturális civil szervezetek, vállalkozások, társulások, közművelődési intézmények, illetve ezek fenntartói

pályázati úton

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

felhatalmazó nyilatkozat

igénybe vehető

63

256245

 

13 Művészeti tevékenységek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64

271489

 

 

4 Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása

Az előirányzat az előadó-művészeti és alkotóművészeti tevékenységek ellátására, továbbá a kedvezményes könyvszakmai kamattámogatás program támogatására; az ágazatközi programpályázatok megvalósítására szolgál, valamint a mindenkori magyar kulturális életet meghatározó hazai és nemzetközi viszonylatban emblematikus jelentőségű személyiségek kiemelkedő kulturális tevékenységével összefüggő vallási, kegyeleti kiadások fedezetére (felújítás, áthelyezés, létesítés).

központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv, jogi személyiségű társaság, civil szervezet, nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság, létesítő okiratuk szerint előadó-művészeti és alkotóművészeti szervezetek, egyéni cég, határon túli előadó-művészeti és alkotóművészeti szervezet, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, egyházi jogi személy, határon túli egyház, határon túli szervezet

kérelem alapján

pályázati úton

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

felhatalmazó nyilatkozat

igénybe vehető

65

284867

 

 

5 Előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok (működési és művészeti pályázatok)

Hazai és határon túli előadó-művészeti szervezetek támogatása az alábbiak szerint:

65.1.    az Emtv. 19. §-a és 20. § (3) bekezdése alapján nemzeti előadó-művészeti szervezetnek vagy kiemelt előadó-művészeti szervezetnek nem minősülő színházak, balett- és táncegyüttesek, zenekarok és énekkarok szakmai programmegvalósításának és működésének támogatása pályázat útján:

65.1.1.    Minősítéssel nem rendelkező színházak és táncegyüttesek támogatása

65.1.2.    Minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok támogatása

65.2.    az Emtv. 21. § (1) bekezdése alapján kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatása pályázat útján:

65.2.1.Kiemelt művészeti célok – színház, táncegyüttes támogatása

65.2.2. Kiemelt művészeti célok – zenekarok, énekkarok támogatása

65.3.    az Emtv. 21. § (1) bekezdése alapján további kiemelt művészeti célok eseti pályázati támogatása.

központi költségvetési szerv, helyi önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv, jogi személyiségű társaság, egyesület, alapítvány, nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság, létesítő okiratuk szerint előadó-művészeti szervezetek, egyéni cég, határon túli előadó-művészeti szervezet, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet

pályázati úton

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

felhatalmazó nyilatkozat

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága

66

331606

 

 

9 Közkönyvtári kölcsönzési jogdíjak

Az előirányzat támogatást nyújt a közkönyvtári kölcsönzési jogdíjak kifizetéséhez és ennek költségeihez.

egyesület (bejegyzett közös jogkezelő szervezet), központi költségvetési szerv

kérelem alapján

biztosítható

részletekben történő kifizetéssel

felhatalmazó nyilatkozat

67

302180

 

 

10 Művészeti nyugdíjsegélyek megtérítése

A Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló 52/2011. (III. 31.) Korm. rendelet alapján művészeti nyugdíjsegélyek kifizetése az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságon keresztül.

központi költségvetési szerv (Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság)

kérelem alapján

részletekben történő kifizetéssel

felhatalmazó nyilatkozat

68

343339

 

 

11 A Budapesti Tavaszi Fesztivál és a Budapesti Őszi Fesztivál megrendezésének támogatása

A Budapesti Tavaszi Fesztivál és a Budapesti Őszi Fesztivál (Café Budapest) megrendezésének támogatása az 1855/2014. (XII. 30.) Korm. határozattal módosított 1540/2013. (VIII. 15.) Korm. határozat alapján.

Az 1855/2014. (XII. 30.) Korm. határozattal módosított 1540/2013. (VIII. 15.) Korm. határozatban nevesített szervezetek (gazdasági társaság)

kérelem alapján

biztosítható

részletekben történő kifizetéssel

felhatalmazó nyilatkozat

69

343340

 

 

12 Egyéb színházi támogatások

Az előirányzat hozzájárulást biztosít egyes színházi és táncművészeti tevékenységet folytató előadó-művészeti szervezetek létesítő okirat szerinti tevékenységének megvalósításához.

gazdasági társaság, civil szervezet

kérelem alapján

biztosítható

részletekben történő kifizetéssel

felhatalmazó nyilatkozat

70

285134

 

 

13 A 100 Tagú Cigányzenekar támogatása

A 100 Tagú Cigányzenekar működésének és programjainak támogatása

nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság, civil szervezet

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

felhatalmazó nyilatkozat

71

228653

 

14 A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok

A kábítószer-probléma kezelése érdekében készített Nemzeti Drogellenes Stratégia céljainak megvalósítása, a droghasználat megelőzése univerzális, célzott és javallott prevenciós programok támogatása különböző színtereken (család, iskola, gyermekvédelmi intézményrendszer, internet, büntető-igazságszolgáltatás, munkahely) komplex és a helyi közösségi résztvevők együttműködésén alapuló programok által. A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok – helyi szintű szakmai konzultációs munkacsoportok – működésének támogatása a helyi stratégiák elkészítése, megvalósításának biztosítása érdekében. A szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatása, az ellátórendszer (egészségügyi és szociális) kiegészítő működési támogatása és a különböző szakmai fejlesztési igények megvalósulásának biztosítása által.

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

civil szervezet, közalapítvány, központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, gazdasági társaság, egyházi jogi személy, társulás, egyéni vállalkozó, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, Kincstár

kérelem alapján

pályázati úton

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

felhatalmazó nyilatkozat

igénybe vehető

72

228664

 

15 Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73

279845

 

 

3 Ifjúságpolitikai feladatok támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74

277190

 

 

 

1 Gyermek és ifjúsági célú pályázatok

Az előirányzat célja gyermek és ifjúsági táborok, programok és rendezvények támogatása.

civil szervezetek, gazdasági társaságok, önkormányzatok, egyházi jogi személy, határon túli ifjúsági szervezetek

pályázati úton

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

felhatalmazó nyilatkozat

igénybe vehető

75

277201

 

 

 

2 Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok

Az előirányzat hozzájárul az ifjúságpolitika hosszú távú társadalmi céljait meghatározó „Nemzeti Ifjúsági Stratégia 2009–2024” című stratégiai program (NIS) végrehajtásához. Az intézkedések végrehajtásának módját, sorrendjét, felelőseit a NIS-hez kapcsolódó, a Kormány által elfogadott mindenkori rövid távú cselekvési tervek határozzák meg. Az előirányzat biztosítja a Magyar Ifjúsági Konferencia működtetésének költségeit is.

civil szervezetek, gazdasági társaságok, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, egyházi jogi személy, határon túli ifjúsági szervezetek

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

felhatalmazó nyilatkozat

76

343351

 

 

 

3 Báthory István Magyar-Litván Együttműködési Alap

A Magyarország Kormánya és a Litván Köztársaság Kormánya közötti, a Báthory István Magyar-Litván Együttműködési Alapról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 227/2013. (VI. 24.) Korm. rendelet alapján a magyar és litván, 13-30 év közötti fiatalok közötti baráti együttműködés támogatása a fiatal nemzedékek közötti kapcsolatok kialakítását és baráti viszony építését célzó ifjúsági együttműködési programok, a magyar és litván fiatalok közötti kulturális együttműködést, illetve a toleranciát és egymás jobb megismerését elősegítő információs programok, valamint a demokráciához, a demokratikus elvek alkalmazásához és az állampolgári neveléshez kapcsolódó programok és kezdeményezések jobb megismerését előmozdító ifjúsági és módszertani találkozók által.

költségvetési szerv, helyi önkormányzat, civil szervezet, közalapítvány, nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság, egyházi jogi személy, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, természetes személy

kérelem alapján

pályázati úton

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

felhatalmazó nyilatkozat

igénybe vehető

77

031831

 

 

 

4 Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása

A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatási céljait a Gyermek és Ifjúsági Alapról, a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítványról, valamint az ifjúsággal összefüggő egyes állami feladatok ellátásának szervezeti rendjéről szóló 1995. évi LXIV. törvény 4. § (1) bekezdése határozza meg. Az előirányzat biztosítja a határon túli ifjúsági szervezetek működésének támogatását is.

civil szervezet, helyi önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzat, társulás, közalapítvány, egyházi jogi személy, gazdasági társaság, országos sportági szakszövetség, sportszövetség, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, határon túli szervezet

kérelem alapján

pályázati úton

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

felhatalmazó nyilatkozat

Emberi Erőforrás Támogatás-
kezelő

78

348762

 

 

 

5 Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása

Az előirányzat célja az Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. és az általa működtetett, országos (19 megyében és Budapesten is működő) Kontakt Pont hálózat működésének biztosítása, ifjúsági célú kampányok és rendezvények előkészítése és lebonyolítása; szakmai, módszertani anyagok előkészítése.

gazdasági társaság

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

felhatalmazó nyilatkozat

79

265501

 

16 Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

271256

 

 

1 Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, szakmai feladatok támogatása

A szociális és gyermekjóléti szolgáltatási/fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó szakmai fejlesztési, egyedi tevékenységek végzése, programok, pályázati programok, képzések, szakértői díjak, kiadványok, rendezvények, szervezetek támogatása.

Falu- és tanyagondnoki szolgálatok működését szakmailag fejlesztő és koordináló non-profit szervezetek támogatása. A szolgáltatás területi működését felügyelő, fejlesztő szervezeti hálózat működésének támogatása.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben előírt egyházi módszertani feladatok ellátásához támogatás biztosítása.

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

civil szervezet, közalapítvány, központi költségvetési szerv, köztestület, egyházi jogi személy, gazdasági társaság, egyesülés, állami vállalat, egyéb állami gazdálkodó szerv, egyes jogi személyek vállalata, leányvállalat, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv, társulás, egyéni vállalkozó, egyéni cég, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, Kincstár

kérelem alapján

pályázati úton

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

felhatalmazó nyilatkozat

igénybe vehető

81

348673

 

 

3 Család- és ifjúságügyi fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása

Az előirányzat a család- és ifjúságügyi rendezvények, sajtótermékek, tájékoztatási tevékenységek, programok, szolgáltatások, korszerű felszerelések, eszközök beszerzését finanszírozza.

civil szervezet, közalapítvány, központi költségvetési szerv, köztestület, egyházi jogi személy, gazdasági társaság, egyesülés, állami vállalat, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv, egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, határon túli személy, határon túli szervezet, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, társulás

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

felhatalmazó nyilatkozat

82

296513

 

 

6 Családpolitikai Programok

Forrás biztosítása a népesedés és a családügy, valamint a férfiak és nők egyenlősége területén megvalósuló, a családokat erősítő, a népesedési folyamatokat befolyásoló, a nők helyzetének javítását, a család és munka összeegyeztetését szolgáló különféle cselekvési, modellkísérleti, a családbarát közgondolkodást erősítő szakmai programok és akciók végrehajtásához, valamint a családok érdekképviseletét ellátó szervezetek, határon túli családszervezetek koordinálásával foglalkozó civil szervezetek támogatásához.

Az előirányzat fedezetet biztosít az Idősbarát Önkormányzat Díj és az idősügyi programok támogatására, az idősebb generációt célzó pályázatok nyerteseinek díjazására, nemzedékek közötti programok támogatására, idősügyi rendezvények lebonyolítására.

civil szervezet, közalapítvány, központi költségvetési szerv, köztestület, egyházi jogi személy, gazdasági társaság, egyesülés, állami vállalat, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv, egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, határon túli személy, külföldi személy, határon túli szervezet, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, társulás, külföldi szervezet

kérelem alapján

pályázati úton

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

felhatalmazó nyilatkozat

igénybe vehető

83

296524

 

 

7 Családpolitikai célú pályázatok

Pályázati úton támogatásban részesíti azokat a családok érdekében tevékenykedő, valamint a férfiak és nők egyenlőségével foglalkozó szervezeteket és munkáltatókat, amelyek a családok jólétét növelő, a nők helyzetén javító gyakorlati szolgáltatásaikkal és különféle programjaikkal hozzájárulnak a családbarát foglalkoztatás és közgondolkodás népszerűsítéséhez és a családbarát társadalom megteremtéséhez és fenntartásához. Támogatja azokat a magánszemélyeket, akik a családot népszerűsítő irodalmi művet vagy fotót küldenek a pályázat keretében.

civil szervezet, közalapítvány, központi költségvetési szerv, egyházi jogi személy, gazdasági társaság, egyesülés, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, társulás, egyéni vállalkozó, egyéni cég, állami vállalat, egyéb állami gazdálkodó szerv, magyar állampolgárok

pályázati úton

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

felhatalmazó nyilatkozat

igénybe vehető

84

351706

 

 

9 Karitatív Tanács tagjai által koordinált feladatok

Az előirányzat biztosít fedezetet a Karitatív Tanács tagszervezetei részére a Karitatív Tanács tagságból eredő, valamint egyéb felmerülő feladataik megvalósításának támogatására.

belső egyházi jogi személy, civil szervezet

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

20 millió Ft feletti (előleggel biztosított) költségvetési támogatás esetén civil szervezettől felhatalmazó nyilatkozat

85

243145

 

17 Egyes szociális pénzbeli támogatások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86

059811

 

 

1 Gyermekvédelmi Lakás Alap

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján a nevelésbe vételből a nagykorúvá válással kikerült fiatal felnőttek számára megállapított otthonteremtési támogatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, továbbá az előirányzat felhasználásához kapcsolódó kincstári díjat és pénzügyi tranzakciós illetéket, valamint a postaköltséget tartalmazza.

egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, központi költségvetési szerv, gazdasági társaság, Kincstár

kérelem alapján

biztosítható

részletekben történő kifizetéssel

egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

felhatalmazó nyilatkozat

igénybe vehető

87

258545

 

 

6 Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

A személygépkocsi szerzési és átalakítási, egyéb jármű szerzési támogatás a mozgáskorlátozott személyek közlekedésének elősegítésére biztosít támogatást. E támogatásokra való jogosultságot a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet határozza meg, míg a támogatásban részesíthetők száma évente kerül megállapításra. Tartalmazza a postai szolgáltatási díj fedezetét.

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, gazdasági társaság, Kincstár

kérelem alapján

részletekben történő kifizetéssel

egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

felhatalmazó nyilatkozat

igénybe vehető

88

243156

 

 

7 GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása

Az előirányzat tartalmazza a GYES-en, GYED-en lévők hallgatói hitele esetében a törlesztési kötelezettség szünetelése időszakában nyújtott célzott és teljes kamattámogatás összegét.

egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, gazdasági társaság

kérelem alapján

részletekben történő kifizetéssel

felhatalmazó nyilatkozat

89

268990

 

18 Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése

Gyermekvédelmi szakellátási intézmények, nevelőszülői hálózatok, javítóintézetek fejlesztése, egyes módszertani feladatok ellátása, fejlesztéseket megalapozó felmérések készítése, a különleges és speciális gyermekotthonok, területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, javítóintézetek, illetve gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatást végző szervezetek innovatív programjainak támogatása, valamint önkormányzatok, civil szervezetek, egyházi és szakmai szervezetek szakmafejlesztési céljainak támogatása.

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

civil szervezet, központi költségvetési szerv, egyházi jogi személy, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, határon túli szervezet, Kincstár

kérelem alapján

pályázati úton

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

felhatalmazó nyilatkozat

90

266190

 

19 Szociális célú humánszolgáltatások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91

244201

 

 

1 Szociáliscélú nem állami humánszolgáltatások támogatása

Az előirányzat az egyházi és más nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények működési kiadásainak támogatására szolgál. A támogatás igénylésének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének rendjét az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet határozza meg.

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

civil szervezet, közalapítvány, egyházi jogi személy, gazdasági társaság, egyesülés, állami vállalat, egyéb állami gazdálkodó szerv, egyes jogi személyek vállalata, leányvállalat, nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv, társulás, egyéni vállalkozó, egyéni cég, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, Kincstár

kérelem alapján

részletekben történő kifizetéssel

egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

felhatalmazó nyilatkozat

igénybe vehető

92

281334

 

 

4 Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka, krízisközpont és a Biztos Kezdet Gyerekház finanszírozása

A pályázati úton 3 éves befogadásra került utcai szociális munka szolgálatok, alacsonyküszöbű szolgálatok, a krízisellátás támogatása, továbbá a Biztos Kezdet Gyerekház program pályázati úton történő támogatása.

A finanszírozás keretét a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet szabályozza.

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

civil szervezet, közalapítvány, központi költségvetési szerv, köztestület, egyházi jogi személy, gazdasági társaság, egyesülés, állami vállalat, egyéb állami gazdálkodó szerv, egyes jogi személyek vállalata, leányvállalat, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv, társulás, egyéni vállalkozó, egyéni cég, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, Kincstár

kérelem alapján

pályázati úton

biztosítható

részletekben történő kifizetéssel

egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

felhatalmazó nyilatkozat

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

93

266201

 

 

5 Szociális szolgáltatások kiegészítő támogatása

A tartós bentlakásos intézményben ápolt idősek ápoló, gondozó tevékenységének minőségjavítását célzó kiegészítő támogatás.

önkormányzat, egyházi jogi személy, egyházi fenntartású intézmény

pályázati úton

részletekben történő kifizetéssel

felhatalmazó nyilatkozat

94

343640

 

 

7 Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátási szerződésekkel történő finanszírozása

Az előirányzat a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által már megkötött, és jövőben kötendő szerződéseinek egyedi támogatás forráskeretét biztosítja.

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

civil szervezet, közalapítvány, központi költségvetési szerv, köztestület, egyházi jogi személy, gazdasági társaság, egyesülés, állami vállalat, egyéb állami gazdálkodó szerv, egyes jogi személyek vállalata, leányvállalat, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv, társulás, egyéni vállalkozó, egyéni cég, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, Kincstár

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

felhatalmazó nyilatkozat

igénybe vehető

95

346473

 

 

8 Szociális humánszolgáltatók részére biztosított szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék, és egyéb ágazati bérrendezéssel összefüggő támogatások

Az előirányzat a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján elrendelt, a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményeket fenntartó nem állami, nem önkormányzati szervezetek részére bevezetésre került szociális ágazati pótlék, valamint kiegészítő ágazati pótlék kifizetéséhez biztosít fedezetet. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez.

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

civil szervezet, közalapítvány, egyházi jogi személy, gazdasági társaság, egyesülés, állami vállalat, egyéb állami gazdálkodó szerv, egyes jogi személyek vállalata, leányvállalat, nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv, társulás, egyéni vállalkozó, egyéni cég, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, Kincstár

kérelem alapján

biztosítható

részletekben történő kifizetéssel

egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

felhatalmazó nyilatkozat

igénybe vehető

96

349140

 

 

9 Állami és köztestületi szociális intézmények részére biztosított ágazati pótlék

Az előirányzat a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján elrendelt, a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményeket fenntartó központi, köztestületi költségvetési szervezetek részére bevezetésre került szociális ágazati pótlék, valamint kiegészítő ágazati pótlék kifizetéséhez biztosít fedezetet. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez.

központi költségvetési szerv, köztestületi költségvetési szerv

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

97

353784

 

 

10 Egyes szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztési támogatása

A szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások és innovatív fejlesztések működési és beruházási tárgyú támogatása.

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

civil szervezet, közalapítvány, központi költségvetési szerv, köztestület, egyházi jogi személy, gazdasági társaság, egyesülés, állami vállalat, egyéb állami gazdálkodó szerv, egyes jogi személyek vállalata, leányvállalat, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv, társulás, egyéni vállalkozó, egyéni cég, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, Kincstár

kérelem alapján

pályázati úton

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

felhatalmazó nyilatkozat

igénybe vehető

98

255667

 

20 Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs szociális programok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

294613

 

 

3 Család, esélyteremtési és önkéntes házak, továbbá egyéb esélyteremtési programok támogatása

A Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házak Hálózat szakmai koordinálásával, a hálózat fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása, a Hálózat működtetése az ország 19 megyéjében és a fővárosban.

A kapcsolati erőszak áldozatait segítő krízisellátó rendszer hatékony működésével kapcsolatos koordinációs és fejlesztési feladatok ellátása.

Esélyteremtési feladatokat ellátó szervezetek támogatása kiemelt tekintettel helyi esélyegyenlőségi, esélyteremtési jó gyakorlatok elterjesztésére, modellprogramok megvalósításának támogatására.

A Nemzeti Önkéntes Stratégiában foglalt célkitűzések végrehajtása.

civil szervezet, közalapítvány, központi költségvetési szerv, gazdasági társaság, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, egyházi jogi személy

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

felhatalmazó nyilatkozat

100

281367

 

 

6 Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok támogatása

A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ Egyezmény, illetve az Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtása keretében az érintettek önálló életvitelét segítő programok, a fogyatékos személyek érdekében végzett hiánypótló szolgáltatások költségvetési támogatása, szülősegítő szakmai programok támogatása, fogyatékos személyt nevelő családok otthonában szakszerű felügyeletet biztosító szolgáltatás támogatása.

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

civil szervezet, központi költségvetési szerv, gazdasági társaság, közalapítvány, köztestület, egyházi jogi személy, egyesülés, állami vállalat, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv, egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, határon túli személy, határon túli szervezet, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, társulás, Kincstár

kérelem alapján

pályázati úton

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

felhatalmazó nyilatkozat

igénybe vehető

101

298246

 

 

8 Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás és elemi látás rehabilitáció támogatása

Fogyatékos személyek részére jelnyelvi tolmácsszolgáltatást vagy elemi látásrehabilitációs szolgáltatást egységes szakmai sztenderdek alapján nyújtó szervezetek teljesítmény-alapú finanszírozása, kérelem alapján fogyatékosságügyi szakmai program támogatása.

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

civil szervezet, központi költségvetési szerv, gazdasági társaság, közalapítvány, köztestület, egyházi jogi személy, egyesülés, állami vállalat, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv, egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, határon túli személy, határon túli szervezet, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, társulás, Kincstár

kérelem alapján

pályázati úton

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

felhatalmazó nyilatkozat

igénybe vehető

102

304168

 

 

12 Hajléktalanokhoz kapcsolódó közfeladatok ellátása

A jogszabályban meghatározott hajléktalan-ellátó intézmények kiegészítő feladatainak pályázat útján történő támogatása: intézmények felújítási kiadásaihoz való hozzájárulás, szolgáltatások fejlesztése, kiegészítő/programok költségeihez, valamint téli krízisidőszak megnövekedett feladatainak ellátásához támogatás nyújtása, továbbá a lebonyolítási díj fedezete. Működési költség és támogatás biztosítása a hajléktalanság problémájának leküzdését szolgáló, a hajléktalan ellátást kiegészítő programok kivitelezéséhez, speciális hajléktalan feladatok, továbbá a hajléktalan embereket ellátó intézményrendszerrel kapcsolatos feladatok ellátásához.

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

civil szervezet, közalapítvány, központi költségvetési szerv, köztestület, egyházi jogi személy, állami vállalat, egyéb állami gazdálkodó szerv, szövetkezet, lakásszövetkezet, európai szövetkezet, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv, társulás, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, gazdasági társaság, Kincstár

kérelem alapján

pályázati úton

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

felhatalmazó nyilatkozat

igénybe vehető

103

304157

 

 

13 Autista otthonok, értelmi sérült és halmozottan fogyatékosokat ellátó lakóotthonok támogatása

Fogyatékos személyeket ellátó otthonok kiegészítő támogatása.

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

civil szervezet, gazdasági társaság, egyéb állami gazdálkodó szerv, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, gazdasági társaság, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, Kincstár

kérelem alapján

pályázati úton

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

felhatalmazó nyilatkozat

igénybe vehető

104

263456

 

21 PHARE Programok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105

237055

 

 

4 HU-9904-01 (Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106

237077

 

 

 

2 Hazai társfinanszírozás HU-9904-01 (Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja)

Az előirányzat támogatást biztosít a hátrányos helyzetű és kiemelten a roma fiatalok általános iskolai lemorzsolódásának csökkentését célzó intézkedésekhez, középfokú iskoláztatásukat segítő felzárkóztató programokhoz, továbbá a tehetséges roma tanulók támogatásával a fiatalok felsőoktatásba való bekerülésének segítéséhez.

költségvetési szervek, nevelési-oktatási intézmények

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

felhatalmazó nyilatkozat

107

246523

 

 

5 A képzésből a munka világába történő átmenet támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108

240634

 

 

 

1 Phare támogatás (HU 0008-02)

Az előirányzat támogatást biztosít a hátrányos helyzetű és kiemelten a roma fiatalok általános iskolai lemorzsolódásának csökkentését célzó intézkedésekhez, középfokú iskoláztatásukat segítő felzárkóztató programokhoz, továbbá a tehetséges roma tanulók támogatásával a fiatalok felsőoktatásba való bekerülésének segítéséhez.

költségvetési szervek, nevelési-oktatási intézmények

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

felhatalmazó nyilatkozat

109

246534

 

 

6 Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja II.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

242812

 

 

 

1 Phare forrás (Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja II)

Az előirányzat roma közösségi házak és információs központok létrehozásának, hátrányos helyzetű, elsősorban roma gyermekek iskolai integrációját segítő pedagógiai programok fejlesztésének, adaptálásának és alkalmazásának, továbbá romológiai tanulmányok és képzések bevezetésének támogatásával hozzájárul a szociálisan hátrányos helyzetű, elsősorban roma lakosság integrációjának elősegítéséhez, esélyegyenlőségének megteremtéséhez.

költségvetési szervek, nevelési-oktatási intézmények

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

felhatalmazó nyilatkozat

111

242823

 

 

 

2 Hazai társfinanszírozás (Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja II)

Az előirányzat roma közösségi házak és információs központok létrehozásának, hátrányos helyzetű, elsősorban roma gyermekek iskolai integrációját segítő pedagógiai programok fejlesztésének, adaptálásának és alkalmazásának, továbbá romológiai tanulmányok és képzések bevezetésének támogatásával hozzájárul a szociálisan hátrányos helyzetű, elsősorban roma lakosság integrációjának elősegítéséhez, esélyegyenlőségének megteremtéséhez.

költségvetési szervek, nevelési-oktatási intézmények

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

felhatalmazó nyilatkozat

112

003056

 

22 Egészségügyi ágazati előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113

263978

 

 

2 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok

Az előirányzat nyújt fedezetet a népegészségügyi és egészségfejlesztési feladatok végrehajtásának támogatására szakmai szervezetek bevonásával, a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók felhalmozott adósságának rendezéséhez, valamint az egészségügyi intézmények infrastrukturális fejlesztését célzó projektek megvalósításához.

központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, egészségügyi köztestület, civil szervezet, közalapítvány, egyházi jogi személy, nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság, társulás, egyéni vállalkozó

kérelem alapján

pályázati úton

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

a kötelezettségvállalási dokumentumban meghatározottak szerint

Áh-n kívül: felhatalmazó nyilatkozat

igénybe vehető

114

270801

 

 

3 Légimentés eszközpark bérlésével összefüggő kiadások

Az előirányzat felhasználásának célja a 7 darab mentőhelikopter bérleti díjának fedezetbiztosítása.

gazdasági társaság

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

felhatalmazó nyilatkozat

115

349584

 

 

6 Nem központi fenntartású Egészségfejlesztési Irodák támogatása

Az egészségügy prevenciós kapacitásainak megerősítéseként létrejövő Egészségfejlesztési Irodákban (a továbbiakban: EFI) cél és ez által feladat az egészséget szolgáló egyéni magatartásminták kialakítása, valamint fenntartása. Az EFI tudományos bizonyítékokkal alátámasztott hatékony intervenciókat alkalmazva, állapotfelméréssel, egészségfejlesztő és életmódváltó programok megvalósításával személyes tanácsadási rendszeren keresztül támogatja klienseit. Az előirányzat felhasználásának célja a nem központi fenntartású EFI-k működésének támogatása.

gazdasági társaság, központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, civil szervezet, társulás

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

felhatalmazó nyilatkozat

116

271889

 

 

13 Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 41. §-a, valamint a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet 6/C. §-a és 6/D. §-a alapján működési célú támogatásra jogosult kisforgalmú gyógyszertárat működtető vállalkozások támogatása, valamint – figyelemmel arra, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény értelmében a költségvetési támogatási igények fedezetét a jogosultság keletkezési évének december 31-ét követő 5. év végéig biztosítani kell – a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (a továbbiakban: NAV) utólagosan benyújtott igénylések alapján a jogosultak számára nyújtandó működési célú támogatás fedezetének biztosítása. Az utólagosan jelentkező jogosultsági igények változó, előre nem tervezhető jellege miatt ezen igénylések teljesítésének rendje a NAV, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet és az EMMI között fennálló Együttműködési Megállapodásban kerül rendezésre.

A támogatás csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, amely az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtható.

közforgalmú gyógyszertárat működtető vállalkozás

kérelem alapján

 

részletekben történő kifizetéssel

117

343373

 

 

19 Patika hitelprogram kamattámogatása

Az előirányzat biztosítja a közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elősegítéséről szóló 212/2013. (VI. 19.) Korm. rendelettel bevezetett Patika Hitelprogram fedezetét, amely alapján állami kamattámogatással kedvezményes kamatozású hitelre jogosult az a gyógyszerész, aki tulajdonhányadot kíván szerezni, vagy tulajdonhányadát kívánja növelni a hitelcéllal érintett gyógyszertárat működtető gazdasági társaságban.

Az előirányzat felhasználásának célja továbbá az egészségügyi ágazat részéről fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, Kincstár

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

felhatalmazó nyilatkozat

118

302991

 

 

20 Egészségügyi szakképzési (rezidens) rendszer működésének támogatása

Az államilag támogatott szakorvos képzéshez kapcsolódó támogatások biztosítása

118.1.    az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről szóló 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet alapján a szakorvosjelölt munkáltatójának, valamint a képzést koordináló egyetemeknek folyósítandó, a képzésben részvétellel, valamint a foglalkoztatással összefüggő támogatás fedezete,

118.2.    az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján a szakképzést koordináló egyetemek részére a képzéssel összefüggésben biztosítandó támogatások fedezete.

központi költségvetési szerv, nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság, önkormányzati egészségügyi szolgáltató, civil szervezet

kérelem alapján

 

részletekben történő kifizetéssel

igénybe vehető

119

343684

 

 

24 Egészségügyi intézmények rendkívüli támogatása

Az előirányzat felhasználásának célja a XX. EMMI fejezet 10. cím 2. alcíméhez sorolt, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ középirányítói jogkörébe tartozó egészségügyi intézmények, valamint rábízott vagyona részét képező részesedéssel működő gazdasági társaság használatában lévő ingatlanok/épületek, elhasználódott tárgyi eszközök – gépek, berendezések, orvosi műszerek, technikai eszközök, energetikai, épületgépészeti, informatikai berendezések – eredeti állagának helyreállítása, felújítása, korszerűsítése, illetve egyéb rendkívüli fenntartói támogatás, tulajdonosi hozzájárulás biztosítása.

központi költségvetési szerv, gazdasági társaság (a XX. EMMI fejezet 10. cím 2. alcíméhez sorolt, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ középirányítói jogkörébe tartozó egészségügyi intézmények és a rábízott vagyon részét képező részesedéssel működő gazdasági társaság)

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

a kötelezettségvállalási dokumentumban meghatározottak szerint

Áh-n kívül: felhatalmazó nyilatkozat

igénybe vehető

120

352051

 

 

25 Új budapesti kórház előkészítése

Az előirányzat felhasználásának célja a Budapesten kialakításra kerülő új kórház tervezéséhez szükséges források biztosítása.

központi költségvetési szerv

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

a kötelezettségvállalási dokumentumban meghatározottak szerint

Áh-n kívül: felhatalmazó nyilatkozat

igénybe vehető

121

354351

 

 

26 Egyházi fenntartású egészségügyi intézmények kiegészítő támogatása

2012 decemberében elfogadásra került az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 6. § (2) bekezdésének módosítása, amely alapján a kiegészítő támogatásban részesültek körébe bekerültek az egészségügyi ágazat egyházi fenntartásban lévő intézményei is. A forrás felhasználásának célja az egyházi fenntartású egészségügyi intézmények kiegészítő támogatása.

egyházi jogi személy, civil szervezet

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

a kötelezettségvállalási dokumentumban meghatározottak szerint

igénybe vehető

122

359839

 

 

27 A Betegápoló Irgalmasrend projektjeinek finanszírozása

Az előirányzat felhasználásának célja a Betegápoló Irgalmasrend egyes projektjeinek támogatása, így különösen:

122.1.    a Betegápoló Irgalmasrend Budai Irgalmasrendi Kórház Budapest, Frankel Leó út 54. szám alatti székhelyű telephelye komplex felújítása,

122.2.    a Betegápoló Irgalmasrend Budai Irgalmasrendi Kórház Vác, Március 15. tér 7-9. szám (2943/4 hrsz.) alatti telephelye bővítése és felújítása,

122.3.    a Betegápoló Irgalmasrend Pécs, Irgalmasok utcája 1. szám (17458/1 hrsz.) alatti Pécsi Háza épületének energiahatékonysági célú felújítása,

122.4.    A Betegápoló Irgalmasrend által Hajós városban alapítandó szociális létesítmény kialakításához és az erre rendelkezésre bocsátott Hajós, Jókai Mór u. 4. (884/4 hrsz.) alatti ingatlan felújítása.

egyházi jogi személy

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

felhatalmazó nyilatkozat

123

338339

 

25 Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

124

338340

 

 

1 Nem állami intézmények felújítása, beruházása

Az előirányzatról kerül biztosításra a Gödöllői Premontrei Perjelség használatába kerülő ingatlanok ingatlanvételi, vagyonkezelési, felújítási-korszerűsítési és beruházási feladatainak, a Dunamelléki Református Egyházkerület Kárpát-medencei Református Fiatalok Háza létrehozásának, a Győri Evangélikus Egyházközség Győri Insula Lutherana épületegyüttes rekonstrukciójának előkészítési feladatainak támogatása.

egyházi jogi személy

kérelem alapján

biztosítható

részletekben történő kifizetéssel

125

344695

 

 

7 A szentendrei Pajor kúria felújítása, bővítése

A szentendrei Ferenczy Múzeumnak otthont adó egykori Pajor-kúria épületének műemléki és funkcióbővítő rekonstrukciójához szükséges támogatás.

helyi önkormányzati költségvetési szerv

kérelem alapján

biztosítható

részletekben történő kifizetéssel

felhatalmazó nyilatkozat

126

270312

 

 

10 Egyéb felújítási, fejlesztési támogatások

Az előirányzat a támogatásban részesítendő szervezetek kisebb épület felújítási munkáinak elvégzésére, vis maior helyzetek okozta károk, valamint a folyamatos működést akadályozó műszaki meghibásodások elhárítására nyújt fedezetet.

központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, gazdasági társaság

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

felhatalmazó nyilatkozat

127

343406

 

 

15 MOME Campus - Kreatív Innovációs és Tudáspark kialakítása

A Kreatív Innovációs és Tudáspark kialakításához nyújtott támogatás: 3M (Műhelyház, Műteremház, Médiaház), Kutatóbázis, Akadémiai Épület, Főépület, Gondűző, Szintalatti beépítések, Zöld terület kialakítása.

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

128

343706

 

 

16 Klebelsberg kastély felújítása

Az előirányzat biztosítja a Klebelsberg Kastély felújítás-átalakítás tervezési, előkészítési munkáinak támogatását, valamint hozzájárul a felújítás és a végleges természettudományos interaktív kiállítás kialakításának költségeihez. (Első ütemben az emlékszoba, kiállítótér, kutatóközpont és az ezeket kiszolgáló helyiségek kerülnek kialakításra, második ütemben parkrendezés, kerítésrekonstrukció, szálláshelyek, kiállítótér, valamint a kiállítási eszközök kerülnek beszerzésre.)

helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, civil szervezet, közalapítvány, gazdasági társaság, egyéb állami gazdálkodó szerv, központi költségvetési szerv, más fejezet irányítása alá tartozó intézmény, Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

kérelem alapján

biztosítható

részletekben történő kifizetéssel

felhatalmazó nyilatkozat

129

343784

 

 

17 Dunamelléki Református Egyházkerület ”Kárpátmedencei Református Fiatalok Háza” projektje

Az előirányzat biztosítja a 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1632/2013. (IX. 10.) Korm. határozat alapján a Dunamelléki Református Egyházkerület „Kárpátmedencei Református Fiatalok Háza” projekt megvalósítását.

egyházi jogi személy

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

130

343806

 

 

19 Győri Evangélikus Egyházközség Insula Lutherana fejlesztése

A 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok egy részének felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1700/2013. (X. 4.) Korm. határozat alapján az előirányzat biztosítja a Győri Evangélikus Egyházközség Insula Lutherana fejlesztésének megvalósítását.

egyházi jogi személy

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

igénybe vehető

131

355006

 

 

22 Óvodai férőhelybővítés pályázat

Az Nkt. 7. § (1) bekezdés a)-h) pontjában felsorolt nevelési-oktatási intézmények beruházási feladatainak támogatása.

helyi önkormányzat, helyi önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézmény, fejezet irányítása alá tartozó költségvetési szerv, közalapítvány

kérelem alapján

pályázati úton

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

felhatalmazó nyilatkozat

igénybe vehető

132

006156

 

26 Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk fenntartott intézmények támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

133

271434

 

 

1 Oktatási alapítványok, közalapítványok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

134

295357

 

 

 

2 Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért

A Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért nemzetközi együttműködési megállapodás alapján jött létre és működik. Fenntartója az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetemnek. Az előirányzat támogatást nyújt mind a Közalapítvány, mind az Egyetem működéséhez.

közalapítvány

kérelem alapján

biztosítható

részletekben történő kifizetéssel

felhatalmazó nyilatkozat

135

295479

 

 

 

14 Autizmus Alapítvány

Az Autizmus Alapítvány az autista és autisztikus gyermekek és serdülők speciális habilitációs és rehabilitációs kezeléséhez, fejlesztéséhez, neveléséhez, oktatásához és munkára való felkészítéséhez nyújt támogatást közvetlenül az Alapítvány Módszertani Központjának intézményei (Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Ambulanciája, Kognitív Pszichológiai Labor, Terápiás Centrum, Nappali Ellátást Nyújtó Szociális Intézmény, Felnőtt Klub) útján.

Autizmus Alapítvány

kérelem alapján

biztosítható

részletekben történő kifizetéssel

felhatalmazó nyilatkozat

136

295657

 

 

 

19 Határon túli magyar felsőoktatási intézmények támogatása

Az előirányzat célja a határon túli magyar értelmiség utánpótlásának biztosítása érdekében

136.1.    a határon túli magyar felsőoktatás intézményei működésének támogatása, fejlesztése, beruházások finanszírozása;

136.2.    hallgatói és oktatói mobilitási, valamint egyéb ösztöndíjprogramok biztosítása, illetve azok lebonyolítása;

136.3.    határon túli felsőoktatási képzési kínálat bővítéséhez, átalakításához kapcsolódó működési, fejlesztési, beruházási célú tevékenységek támogatása;

136.4.    határon túli magyar köz- és felsőoktatáshoz kapcsolódó tudományos-kutatói tevékenység támogatása.

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

határon túli és magyarországi felsőoktatási intézmények, alapítványi fenntartású határon túli felsőoktatási intézmények, határon túli magyar felsőoktatást támogató, illetve határon túli magyar felsőoktatási intézmények működését elősegítő magyarországi és határon túli alapítványok, civil szervezetek, Kincstár

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

felhatalmazó nyilatkozat

137

270234

 

 

2 Kulturális alapítványok, közalapítványok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

138

271445

 

 

 

10 Egyéb kulturális alapítványok működési és programtámogatása

Előadó-művészeti, alkotóművészeti és múzeumi célú kulturális alapítványok alapító okiratban meghatározott feladatainak és működésének támogatása.

Kulturális, közösségi alapú társadalom- és gazdaságfejlesztő munkát végző alapítványok, továbbá a kulturális, közösségi alapú társadalom- és gazdaságfejlesztő munkát végző szervezetek, intézmények számára szakmai-módszertani fejlesztő szolgáltatásokat biztosító alapítványok támogatása; a népművészeti és amatőr művészeti alapítványok támogatása.

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

alapítványok, közalapítványok, Kincstár

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

felhatalmazó nyilatkozat

139

297468

 

 

 

12 Trianon Múzeum Alapítvány (Várpalotai Trianon Múzeum) támogatása

A tematikus múzeum besorolással rendelkező Trianon Múzeum működésének és programjainak támogatása.

alapítvány, közalapítvány

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

felhatalmazó nyilatkozat

140

343417

 

27 Nemzeti Pedagógus Kar működtetésének támogatása

Az előirányzat az Nkt. 63/H. § (1) bekezdés a) pontja szerint támogatást nyújt a Magyar Pedagógus Kar, mint köztestület működéséhez és feladatainak megvalósításához, így az etikai kódex megalkotásával, az Nkt. 4. § 15. pontjában szabályozott pedagógiai célú közösségi szolgálat megszervezésének ellenőrzésével, valamint az ezzel kapcsolatos tanácsadó, információs tevékenység működtetésével kapcsolatos feladataihoz, biztosítva a szakmai partneri együttműködés kereteit az ágazat és a pedagógus társadalom között, elősegítve a köznevelési rendszer szakmai egységét.

Nemzeti Pedagógus Kar (köztestület)

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

felhatalmazó nyilatkozat

 

141

264178

 

28 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

142

295202

 

 

2 Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása

Az előirányzat hozzájárulást biztosít az EMMI tulajdonosi joggyakorlása alatt álló, valamint a magyar állam részvételével működő, továbbá egyéb közszolgáltatási szerződéssel rendelkező nonprofit gazdasági társaságok, gazdasági társaságok általános (működési, felhalmozási) költségeinek finanszírozásához és az általuk ellátott kulturális szakmai feladatok megvalósulásához.

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság, Kincstár

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

a kötelezettségvállalási dokumentumban meghatározottak szerint

felhatalmazó nyilatkozat

143

303068

 

 

3 Gazdasági társaságok által ellátott szociális feladatok támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

144

348940

 

 

 

1 Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú NKft. támogatása

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nkft. által az érintettek önálló életvitelét segítő programok, a fogyatékos személyek érdekében végzett szolgáltatások költségvetési támogatása.

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság, Kincstár

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

a kötelezettségvállalási dokumentumban meghatározottak szerint

felhatalmazó nyilatkozat

145

348939

 

 

 

2 Pro Rekreatione Közhasznú NKft. támogatása

A Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft. által a fogyatékos személyek érdekében történő integrált rehabilitációs, rekreációs célú létesítményfejlesztés és működési költségek támogatása.

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság, Kincstár

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

a kötelezettségvállalási dokumentumban meghatározottak szerint

felhatalmazó nyilatkozat

146

343428

 

 

4 Gazdasági társaságok által ellátott köznevelési feladatok támogatása

Az előirányzat hozzájárulást biztosít az EMMI tulajdonosi joggyakorlása alatt álló, valamint a magyar állam részvételével működő, továbbá egyéb közszolgáltatási szerződéssel rendelkező nonprofit gazdasági társaságok, gazdasági társaságok általános (működési, felhalmozási) költségeinek finanszírozásához és az általuk ellátott köznevelési szakmai feladatok megvalósulásához.

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság, Kincstár

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

a kötelezettségvállalási dokumentumban meghatározottak szerint

felhatalmazó nyilatkozat

147

343439

 

 

5 Gazdasági társaságok által ellátott felsőoktatási feladatok támogatása

Az előirányzat a Nemzetközi Pető András Közhasznú Nonprofit Kft. általános jogutódlással történő megszűnését követően a korábban nyújtott támogatások elszámolását szolgálja.

gazdasági társaság

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

felhatalmazó nyilatkozat

148

015877

 

30 Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

149

295268

 

 

23 Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

271490

 

 

 

2 Kulturális társadalmi, civil szervezetek, szövetségek, egyesületek támogatása

Az előirányzat szolgál az országos hatókörű népfőiskolai szervezetek, művészeti, közművelődési, közgyűjteményi, és az örökségvédelmi feladatot végző civil és non-profit szervezetek, testületek, bizottságok támogatására, az e feladatok ellátásához szükséges működési feltételek biztosításához, a szükséges tárgyi eszközök, berendezések beszerzéséhez, valamint a programjaik megvalósulásának elősegítése érdekében.

civil szervezet

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

felhatalmazó nyilatkozat

igénybe vehető

151

018746

 

 

 

3 Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI) támogatása

A más fenntartóval nem rendelkező Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI) és 60 tagintézményének működési és feladatfinanszírozást szolgáló támogatása a TEMI-n keresztül: hozzájárulás az ország különböző településein működő közművelődési intézmények, könyvtárak, művészeti együttesek kulturális, közösségi alapú társadalom- és gazdaságfejlesztő programjaihoz, lakossági szolgáltatásnyújtásához, települési közművelődési feladatok ellátásához és az intézményekben működő alkotó közösségek, művészeti csoportok, körök, klubok fenntartásához és működtetéséhez. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 91. § (1) bekezdés c) pontjában előírt hozzájárulás.

egyesület

kérelem alapján

biztosítható

részletekben történő kifizetéssel

felhatalmazó nyilatkozat

152

331617

 

 

 

4 Magyar Írószövetség támogatása

Az előirányzat hozzájárul a Magyar Írószövetség működésének támogatásához, irodalmi estek, műsorok, irodalmi találkozók megrendezéséhez, a magyar szépirodalom és az olvasás népszerűsítéséhez, a magyar irodalom és a magyar írótársadalom szolgálatához, továbbá a kultúráért felelős miniszter felelősségi körébe utalt, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 58. § (2) bekezdés d) pontja szerinti, a nemzetközi kulturális szervezetekben való magyar részvétellel kapcsolatos közfeladatok ellátásához.

civil szervezet

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

felhatalmazó nyilatkozat

153

343440

 

 

 

5 Tudományos Ismeretterjesztő Társulat támogatása

Az előirányzat célja a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT) mint a közösségi művelődés területén elismert ismeretterjesztő, felnőttképzést folytató, tudományos ismeretterjesztő folyóiratokat kiadó, intézményfenntartó szervezet és tagszervezetei működési költségeihez, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 91. § (1) bekezdés c) pontjában előírt hozzájárulás.

civil szervezet

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

felhatalmazó nyilatkozat

154

351762

 

 

 

6 Rákóczi Szövetség támogatása

A Rákóczi Szövetség tevékenységéből adódó működési és programtámogatások biztosítása.

civil szervezet

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

felhatalmazó nyilatkozat

155

295302

 

 

24 Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

156

000329

 

 

 

1 Magyar Vöröskereszt támogatása

A Magyar Vöröskereszt munkájának támogatása a szervezet kiemelt központi és koordinációs feladatainak ellátására és működtetésére, nemzetközi kapcsolattartásra, megyei és fővárosi szervezetek által végzett feladatok ellátására, működtetésére szolgál az alábbiak szerint:

156.1.    képzési tevékenységek;

156.2.    a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt hálózatának fejlesztése, programjainak támogatása (országos találkozó, országos HIV/AIDS prevenciós verseny megrendezése, ifjúsági önkéntesek oktatása);

156.3.    nemzetközi tevékenység, együttműködés a brüsszeli Európai Unió Irodával;

156.4.    nemzetközi keresőszolgálat működtetése, kapcsolattartás 45 külföldi társszervezettel,

156.5.    véradásszervezés az Országos Vérellátó Szolgálattal kötött Együttműködési Megállapodás alapján;

156.6.    elsősegély-nyújtási programban részvétel (közúti járművezető jelöltek vizsgáztatása, Országos Elsősegélynyújtó Verseny megrendezése, az elsősegélynyújtás Világnap megszervezése, lebonyolítása, stb.);

156.7.    szociális programok szervezése (pl.: családvédelmi programok, kirándulások, táborok, „Együtt a jövőért” program);

156.8.    katasztrófasegélyezés (hazai és külföldi országok özön- és árvíz, valamint a hazai belvíz okozta katasztrófák károsultjainak megsegítése).

A szervezet tevékenységét a Magyar Vöröskeresztről szóló 1993. évi XL. törvényben meghatározott, az alapszabályukban vállalt feladatok, valamint a „Stratégia 2010-2020.” célkitűzései határozzák meg.

egyesület (Magyar Vöröskereszt)

kérelem alapján

biztosítható

részletekben történő kifizetéssel

felhatalmazó nyilatkozat

157

253189

 

 

 

2 Magyar Rákellenes Liga támogatása

A Magyar Rákellenes Liga tevékenysége a széles körű felvilágosításra és a személyes tanácsadásra irányul, ezzel segítik a rákbetegeket a gyógyulásban, illetve az egészséges embereket a rák megelőzésében. A Liga tevékenysége során – többek között – elkötelezett civilek bevonásával hirdeti az egészség fontosságát, a nehezen megközelíthető régiókba szűrőbuszokat indít, valamint betegklubokat szervez a rákkal küzdők számára, továbbá akkreditált továbbképzéseket szervez.

egyesület (Magyar Rákellenes Liga)

kérelem alapján

biztosítható

részletekben történő kifizetéssel

felhatalmazó nyilatkozat

158

303079

 

 

 

3 Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása

Az előirányzat nyújt fedezetet a népegészségügyi és egészségpolitikai szempontból kiemelt szakmai feladatok végrehajtásának támogatására egészségügyi civil és egyéb nonprofit szervezetek bevonásával.

civil szervezet, közalapítvány

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

felhatalmazó nyilatkozat

159

253178

 

 

 

4 Magyar ILCO Szövetség támogatása

Az előirányzat a Magyar ILCO Szövetség támogatásán keresztül hozzájárulást biztosít

159.1.    sztómával élők érdekvédelmének ellátásához, utóápolásuk megszervezéséhez, egészségvédelmi továbbképzéséhez, rehabilitációjuk elősegítéséhez;

159.2.    sztómás fiatalok számára nyári üdültetés biztosításához;

159.3.    tanácsadó szolgálat fenntartásához, az önkéntesek képzéséhez;

159.4.    nemzetközi kongresszusokon való részvételhez, konferencia szervezéséhez;

159.5.    az „ILCO Hírmondó” megjelentetéséhez;

159.6.    sorstársi beteglátogatás szervezéséhez.

egyesület (Magyar ILCO Szövetség)

kérelem alapján

biztosítható

részletekben történő kifizetéssel

felhatalmazó nyilatkozat

160

331139

 

 

 

5 Magyar Gyermekonkológiai Hálózat

Az előirányzat forrást biztosít a Magyar Gyermekonkológiai Hálózat által fenntartott gyermekkori daganatos betegségek kiindulására, kiterjedésre és szövettani típusára, prognosztikai faktoraira, a kezelés módjára és eredményességére, illetve a beteg további sorsára, késői utánkövetésére vonatkozó adatokat összegző Országos Gyermektumor Regiszter működtetéséhez.

egyesület (Magyar Gyermekonkológiai Hálózat)

kérelem alapján

biztosítható

részletekben történő kifizetéssel

felhatalmazó nyilatkozat

161

331939

 

 

 

6 Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona

Az előirányzat forrást biztosít a speciális egészségügyi problémákkal sújtott egyének és családjaik pszichoszociális gondozását és rehabilitációját végző Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona alapfeladatainak ellátásához kapcsolódó működési kiadások részbeni támogatásához.

egyházi jogi személy (Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona)

kérelem alapján

biztosítható

részletekben történő kifizetéssel

162

247223

 

 

 

7 Rákbetegek Országos Szövetsége

Az előirányzat felhasználásának célja a Rákbetegek Országos Szövetsége tárgyévi működésének támogatása az alábbi szakmai feladatok mentén:

162.1.    a magyarországi rákbetegek érdekeinek országos képviselete, érdekérvényesítése;

162.2.    a rákbetegek hazai egyesületeinek, klubjainak összefogása és meghatározott témakörökben közvetlen segítése;

162.3.    a rákbetegséggel, a rákbetegek életével kapcsolatos széleskörű szemléletformálás;

162.4.    a rákbetegek kellő mértékű, humánus és szakszerű tájékoztatása, jogaik megismertetése, érdekképviselete;

162.5.    segítő szolgáltatások biztosítása.

egyesület (Rákbetegek Országos Szövetsége)

kérelem alapján

biztosítható

részletekben történő kifizetéssel

felhatalmazó nyilatkozat

163

295313

 

 

25 Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezetek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

164

233628

 

 

 

5 Fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezetei; közösségi, szolidaritási és esélyteremtési programok támogatása

Fogyatékosok országos és helyi szervezeteinek és szakmai programjaik támogatása, egyéb, a fogyatékosok érdekében végzett szakmai tevékenységek támogatása.

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

civil szervezet, gazdasági társaság, központi költségvetési szerv, közalapítvány, köztestület, egyházi jogi személy, egyesülés, állami vállalat, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv, egyéni vállalkozó, egyéni cég, határon túli szervezet, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, társulás, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, Kincstár

kérelem alapján

pályázati úton

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

a kötelezettségvállalási dokumentumban meghatározottak szerint (az EU előleg jóváírását követő 60 napon belül)

felhatalmazó nyilatkozat

igénybe vehető

165

000330

 

 

 

6 Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége

Az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége és tagszervezetei működésének, valamint a célcsoport érdekében végzett szakmai programjaik támogatása.

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

civil szervezet, Kincstár

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

felhatalmazó nyilatkozat

166

245545

 

 

 

7 Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége

A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége és tagszervezetei működésének, valamint a célcsoport érdekében végzett szakmai programjaik támogatása.

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

civil szervezet, Kincstár

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

felhatalmazó nyilatkozat

167

000352

 

 

 

8 Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége és tagszervezetei működésének, valamint a célcsoport érdekében végzett szakmai programjaik támogatása.

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

civil szervezet, Kincstár

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

felhatalmazó nyilatkozat

168

000363

 

 

 

9 Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége és tagszervezetei működésének, valamint a célcsoport érdekében végzett szakmai programjaik támogatása.

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

civil szervezet, Kincstár

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

felhatalmazó nyilatkozat

169

225322

 

 

 

10 Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége

A Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége és tagszervezetei működésének, valamint a célcsoport érdekében végzett szakmai programjaik támogatása.

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

civil szervezet, Kincstár

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

felhatalmazó nyilatkozat

170

279167

 

 

 

11 Autisták Országos Szövetsége

Az Autisták Országos Szövetsége és tagszervezetei működésének, valamint a célcsoport érdekében végzett szakmai programjaik támogatása.

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

civil szervezet, Kincstár

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

felhatalmazó nyilatkozat

171

298335

 

 

 

12 Siketvakok Országos Egyesülete

A Siketvakok Országos Egyesülete működésének, valamint a célcsoport érdekében végzett szakmai programjainak támogatása.

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

civil szervezet, Kincstár

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

felhatalmazó nyilatkozat

172

298346

 

 

 

13 Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége

Az Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége és tagszervezetei működésének, valamint a célcsoport érdekében végzett szakmai programjaik támogatása.

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

civil szervezet, Kincstár

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

felhatalmazó nyilatkozat

173

303091

 

 

 

21 Karitatív tevékenységet végző szervezetek támogatása

Karitatív tevékenységeket végző szervezetek, egyházi szeretetszolgálatok kiemelt programjainak, speciális, innovatív szociális szolgáltatások fejlesztésének támogatása.

Különösen adománygyűjtés, segítségnyújtás, segélycsomag-készítés, ruha- és élelmiszerosztás, étkeztetés, katasztrófahelyzetben krízisellátás és helyreállítás, börtönmisszió, jogi tanácsadás, speciális és innovatív programok működtetése.

A szervezetek támogatása kiterjed a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer működtetésére, fejlesztésére.

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

civil szervezet, közalapítvány, egyházi jogi személy, Kincstár

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

felhatalmazó nyilatkozat

174

245634

 

 

 

23 Dévény Anna Alapítvány

A Dévény Anna Alapítvány működésének és szakmai programjainak támogatása.

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

civil szervezet, Kincstár

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

felhatalmazó nyilatkozat

175

197403

 

 

 

24 Kézenfogva Alapítvány

A Kézenfogva Alapítvány működésének és szakmai programjainak támogatása.

civil szervezet

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

felhatalmazó nyilatkozat

176

348906

 

 

 

25 Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum

A Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum működésének és szakmai programjainak támogatása.

civil szervezet

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

felhatalmazó nyilatkozat

177

348917

 

 

 

26 Afázia Egyesület

Az Afázia Egyesület működésének és szakmai programjainak támogatása.

civil szervezet

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

felhatalmazó nyilatkozat

178

348928

 

 

 

27 Démoszthenész Beszédhibások és Segítőik Országos Érdekvédelmi Egyesülete

A Démoszthenész Beszédhibások és Segítőik Országos Érdekvédelmi Egyesülete működésének és szakmai programjainak támogatása.

civil szervezet

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

felhatalmazó nyilatkozat

179

351739

 

 

27 Család- és ifjúságügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek és közösségi programok támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

351740

 

 

 

1 Esélyteremtési és önkéntes programok, feladatok támogatása

Esélyegyenlőségi, esélyteremtési területeket érintő támogatást nyert Európai Uniós (REC) pályázatok megvalósításához a tagállami önrész biztosítása.

Az emberkereskedelem és prostitúció áldozatai számára biztonságos elhelyezést és komplex szolgáltatásokat nyújtó Átmeneti Szállások működtetése.

Szemléletformálást célzó helyi és országos kampányok és programok megvalósítása, esélyegyenlőségi, esélyteremtési területen tevékenykedő helyi szervezetek együttműködésének fejlesztése. Az önkéntes tevékenységet népszerűsítő, az állampolgárokat önkéntes tevékenységre aktivizáló programok támogatása.

központi költségvetési szerv, civil szervezet, közalapítvány, gazdasági társaság, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, egyházi jogi személy, határon túli szervezet

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

a kötelezettségvállalási dokumentumban meghatározottak szerint (az EU előleg jóváírását követő 60 napon belül)

felhatalmazó nyilatkozat

181

248634

 

34 Phare programok és az átmeneti támogatás programjai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

182

244478

 

 

1 Phare programok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

183

244356

 

 

 

3 Phare forrás, Információs technológia az általános iskolában

Az előirányzat támogatást biztosít

183.1.     az IKT funkció befogadását lehetővé tevő, a hatályos jogszabályoknak megfelelő építési tevékenység, valamint a program céljainak megfelelően IKT berendezések és eszközök beszerzéséhez;

183.2.    e-tanulási tananyagok kifejlesztéséhez, szakmai-tartalmi és elektronikus továbbfejlesztéséhez;

183.3.    akkreditált informatikai felhasználási és fejlesztési alapszintű képzéseken; akkreditált e-tanulási-tanítási, módszertani továbbképzésen; e-tanulási képzési programok kifejlesztésének elsajátítását célzó akkreditált képzésen való részvételhez.

költségvetési szervek, nevelési-oktatási intézmények

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

felhatalmazó nyilatkozat

184

245023

 

 

 

4 Hazai társfinanszírozás, Információs technológia az általános iskolában

Az előirányzat az „Információs technológia az általános iskolában” című Phare program hazai társfinanszírozását biztosítja.

költségvetési szervek, nevelési-oktatási intézmények

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

felhatalmazó nyilatkozat

185

249545

 

35 Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

A lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhő felhasználás szociális támogatásáról szóló 289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet alapján érvényesített támogatás kifizetés a gáz- és távhő szolgáltatók számára.

gazdasági társaság

Korm. rendelet alapján

részletekben történő kifizetéssel

felhatalmazó nyilatkozat

Kincstár

186

265967

 

39 Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása

A fogyatékos embereket ellátó intézményekhez kapcsolódó, munka rehabilitációs és fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás megvalósítása a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet szerint nyújtott támogatás biztosításával.

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

civil szervezet, gazdasági társaság, helyi önkormányzati költségvetési szerv, Kincstár

pályázati úton

biztosítható

részletekben történő kifizetéssel

egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

felhatalmazó nyilatkozat

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

187

264912

 

46 Megváltozott munkaképességűek munkaerő-piaci integrációját elősegítő programok

A megváltozott munkaképességű emberek munkaerő-piaci integrációját elősegítő programok támogatása, a társadalom és a munkáltatók érzékenyítésének illetve védett munkahelyeken előállított javak piacra jutásának támogatása.

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

civil szervezet, helyi önkormányzati költségvetési szerv, gazdasági társaság, egyéb állami gazdálkodó szerv, egyéni vállalkozó, egyéni cég, jogszabály alapján jogi személynek nem minősülő egyéb szervezet, Kincstár

kérelem alapján

pályázati úton

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

felhatalmazó nyilatkozat

igénybe vehető

188

264923

 

47 Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása

A megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásának és a foglalkoztatáshoz kapcsolódó fejlesztésének megvalósítása a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet szerint nyújtott támogatás biztosításával.

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

civil szervezet, gazdasági társaság, egyéb állami gazdálkodó szerv, egyéni vállalkozó, egyéni cég, jogszabály alapján jogi személynek nem minősülő egyéb szervezet, Kincstár

pályázati úton

biztosítható

részletekben történő kifizetéssel

egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

felhatalmazó nyilatkozat

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

189

343451

 

48 Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték

Az előirányzat a Kincstár által nyújtott szolgáltatásokkal összefüggő díjak, jutalékok, valamint a pénzügyi tranzakciós illeték fedezetére biztosít forrást.

Kincstár

egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

190

295224

 

50 Kulturális szakmai feladatok támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

191

351751

 

 

1 Magyar Állami Operaház - Eiffel Bázis

A Magyar Állami Operaház és Erkel Színház műhelyháza és próbacentruma létrehozását célzó beruházásról és a Magyar Állami Operaház korszerűsítésének előkészítéséről szóló 1555/2015. (VIII. 7.) Korm. határozat szerint a Magyar Állami Operaház és Erkel Színház műhelyháza és próbacentruma létrehozásával kapcsolatos szervezési, tervezési, felújítási, műszaki és egyéb beruházási célú feladatok támogatása.

központi költségvetési szerv

kérelem alapján

biztosítható

részletekben történő kifizetéssel

felhatalmazó nyilatkozat

192

300924

 

 

3 Emlékpont Központ támogatása

Az előirányzat a hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeum által működtetett Emlékpont kiállítóhely működtetésére és szakmai feladatainak ellátására szolgál.

helyi önkormányzati költségvetési szerv

kérelem alapján

biztosítható

részletekben történő kifizetéssel

felhatalmazó nyilatkozat

193

344740

 

 

7 Liget Budapest projekt előkészítése és megvalósítása

Az előirányzat célja a Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvényben megfogalmazottak érdekében, hogy forrást biztosítson a Liget Budapest projekt előkészítésére és megvalósítására, így különösen az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttes fejlesztésére, valamint ? Városliget átfogó fejlesztési koncepciójának kidolgozására és az ezeket ? feladatokat összefogó „Liget Budapest” projekt végrehajtására irányuló szervezési, műszaki és egyéb szakmai feladatok (pl. nemzetközi tervpályázat előkészítése).

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

központi költségvetési szerv, gazdasági társaság, Kincstár

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

felhatalmazó nyilatkozat

194

353762

 

 

8 Fővárosi Nagycirkusz elhelyezése és kialakítása

Az előirányzat célja, hogy forrást biztosítson a Liget Budapest Projekt keretein belül a Fővárosi Nagycirkusz elhelyezésének és új épületének kialakítása során felmerülő szervezési, műszaki és egyéb szakmai feladatok végrehajtására.

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

központi költségvetési szerv, gazdasági társaság, Kincstár

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

felhatalmazó nyilatkozat

195

354862

 

 

9 A Budai Vigadó felújításának támogatása

A Budai Vigadó felújítása érdekében szükséges források biztosításáról szóló 1406/2015. (VI. 19.) Korm. határozat szerinti felújítással kapcsolatos szervezési, tervezési, felújítási, műszaki és egyéb beruházási célú feladatok támogatása.

központi költségvetési szerv, gazdasági társaság

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

felhatalmazó nyilatkozat

196

 

 

 

11 Bartók Év

A Bartók-év programjainak megvalósítása.

központi költségvetési szerv, gazdasági társaság, civil szervezet, közalapítvány, helyi önkormányzati költségvetési szerv

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

felhatalmazó nyilatkozat

197

296435

 

51 Fejezeti általános tartalék

A fejezet ágazati felügyelete alá tartozó, év közben felmerülő feladatok, likviditási problémák megoldása. A Kormány egyedi határozatával biztosított többletek felhasználása.

államháztartáson belüli és kívüli szervezetek

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

198

333517

 

52 Egyházi fenntartású intézményekben foglalkoztatottak kompenzációja

Az előirányzat szolgál a köznevelési, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális vagy sporttevékenységet ellátó belső egyházi jogi személynél foglalkoztatottak részére – az adó- és járulékfizetési kötelezettséget megállapító törvények módosításából adódó nettó jövedelemcsökkenés kompenzálására jogszabály alapján – járó többlet személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kifizetésére.

egyházi jogi személyek

Korm. rendelet alapján

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

199

332995

 

54 Nemzeti Együttműködési Alap

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 56. § (1) bekezdése alapján meghatározott célokra támogatás biztosítása.

civil szervezet, határon túli civil szervezet, központi költségvetési szerv

kérelem alapján

pályázati úton

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

a kötelezettségvállalási dokumentumban meghatározottak szerint

felhatalmazó nyilatkozat

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

200

218814

 

55 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

006046

 

 

1 Egyházi kulturális tevékenységek támogatása (közgyűjtemények, közművelődési intézmények, kulturális programok)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

202

298124

 

 

 

1 Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatása

Az előirányzat szolgálja az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 7. § (1) bekezdésében meghatározott támogatási célok teljesülését, így fedezetet biztosít az egyházi gyűjteményi feladatokat ellátó intézmények működési, gyarapítási feladatai támogatására, egyházi közgyűjteményekben dolgozó minősített kutatók illetmény-kiegészítéséhez, valamint az egyházi közművelődési intézmények működéséhez.

egyházi jogi személy

Korm. rendelet alapján

miniszteri rendelet alapján

biztosítható

részletekben történő kifizetéssel

203

221269

 

 

2 Egyházi hit- és egyéb oktatási tevékenység támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

204

298146

 

 

 

1 Hittanoktatás támogatása

Az előirányzat – törvény, illetve az egyházzal kötött megállapodás alapján – fedezetet biztosít az egyházi jogi személy által az állami, önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben – a tanulók és a szülők igényei szerint – szervezett fakultatív vallásoktatás költségeihez.

egyházi jogi személy

Korm. rendelet alapján

miniszteri rendelet alapján

biztosítható

részletekben történő kifizetéssel

205

006057

 

 

3 Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése

Az előirányzat biztosít fedezetet a személyi jövedelemadó meghatározott részének, az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvényben meghatározottak szerint a rendelkező nyilatkozatot tevő magánszemélyek által befizetett személyi jövedelemadó egy százalékának a bevett egyházak részére történő rendelkezésre bocsátásához, valamint ennek az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 4. § (2) és (3) bekezdése szerinti kiegészítéshez.

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

bevett egyház, Kincstár

törvény alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

206

208602

 

 

4 Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék

Az előirányzat terhére kerül folyósításra a bevett egyházak részére az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti ingatlanjáradék, valamint a katolikus, református, evangélikus, baptista egyházak, zsidó hitközségek, továbbá a budai szerb ortodox egyházmegye kiemelt közfeladat átvállalásai miatt – megállapodásban rögzített – kiegészítő járadék.

Az előirányzat biztosít továbbá fedezetet a törvény 3. § (2) bekezdése szerinti korrekció zárszámadási törvényben meghatározott összegű végrehajtásához.

bevett egyház

törvény alapján

biztosítható

részletekben történő kifizetéssel

207

240156

 

 

5 Kistelepülési és szórvány egyházi támogatások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

261290

 

 

 

1 Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka – Bevett egyházak

Az előirányzat fedezetet biztosít az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótlékára, a határon túli magyar szórványú települések gyülekezeteiben magyar nyelven szolgálatot teljesítő egyházi személyek kiegészítő támogatására, valamint a teljes egészében lezárt zsidó temetők vallási előírásokat és kegyeleti szempontokat tiszteletben tartó fenntartásának, nem zsidó hitközségek tulajdonában álló lezárt zsidó temetők, és – kivételesen – használatban lévő zsidó temetők felújításának támogatására.

egyházi jogi személy

Korm. rendelet alapján

miniszteri rendelet alapján

biztosítható

részletekben történő kifizetéssel

209

343462

 

 

 

4 Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka - Határon túli egyház és annak belső egyházi jogi személye

Az előirányzat fedezetet biztosít a külhoni szórvány települések gyülekezeteiben magyar nyelven szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótlékára, valamint a nemzetmegtartó tevékenységük kiegészítő támogatására a Miniszterelnöki Hivatal, valamint tizenkét határon túli egyházi jogi személy között az 5000 lakosnál kisebb magyar szórványú települések gyülekezeteiben magyar nyelven szolgálatot teljesítő egyházi személyek kiegészítő támogatásáról szóló megállapodások megkötéséről szóló 2172/2004. (VII. 12.) Korm. határozat alapján.

határon túli egyházi jogi személyek

Korm. rendelet alapján

miniszteri rendelet alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

igénybe vehető

210

263212

 

 

7 Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások

Az előirányzat az egyházi műemlék és nem műemlék ingatlanok állagmegóvási, felújítási valamint egyházi fenntartású, hitéleti, illetve közfeladatokat ellátó intézmények beruházási feladatainak megvalósítására és egyéb kapcsolódó fejlesztésekre biztosít támogatást.

A támogatást a magyarországi bevett egyházak és határon túli magyar egyházi jogi személyek illetve nemzetközi megállapodás alapján a Szuverén Jeruzsálemi, Rodoszi és Máltai Szent János Katonai és Ispotályos Rend és kijelölt szervezetei műemlék, és nem műemlék templomok, plébániák, parókiák, székesegyházak, érseki-, püspöki paloták, kolostorok, imaházak, gyülekezeti-közösségi házak, zsinagógák rekonstrukciójára, bővítésére, egyházi iskolák, kollégiumok felújítására, bővítésére, esetenként oktatási, szociális és karitatív beruházásokra, felújításokra használhatják fel.

egyházi jogi személy, határon túli egyházi jogi személyek, nemzetközi megállapodás alapján a Szuverén Jeruzsálemi, Rodoszi és Máltai Szent János Katonai és Ispotályos Rend és kijelölt szervezetei

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

igénybe vehető

211

335740

 

 

9 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása

Az előirányzat célja a közösségépítést szolgáló egyházi rendezvények, valamint kulturális, oktatási és vallásturisztikai projektek és kapcsolódó beruházások támogatása.

Az előirányzatból támogathatóak egyházi zenei és színházi rendezvények, táborok, kiállítások, egyházközségek/plébániák/gyülekezetek által szervezett, közvetlenül a hitélethez kapcsolódó képző- és alkotóművészeti pályázatok, tematikus konferenciák, továbbá fesztiválok, kórustalálkozók, kulturális csereprogramok (különös tekintettel a határon átnyúló programokra), vallásturisztikai programok, valamint ezek utazási, szervezési és adminisztratív költségei, illetve ezekhez kapcsolódó beruházások. Ehhez kapcsolódóan az írott és elektronikus sajtóban való megjelenés intenzívebbé tétele, a kulturális információközvetítő hálózatokban való megjelenés és aktív részvétel elősegítése, illetve információs felületek, adatbázisok kialakítása, működtetése is támogatható.

Támogatásban részesíthetők az egyházközségek által indított képzések, ifjúsági klubok, nyári táboroztatások, valamint az egyházi iskolák által nyújtott nem iskolarendszerű képzések, szolgáltatások (nem intézményrendszeren belüli felnőttoktatás, felnőttképzés, népfőiskola típusú oktató/nevelő tevékenységek egyházi iskolák által szervezett határon túli és belüli nyári egyetemek, szórványban nyújtott hétvégi képzések, tanodák, családi napközik, diákkörök, hitéleti tematikájú vetélkedők, táborok, műhelymunkák, utazások, cserekapcsolatok) és az ezekhez kapcsolódó beruházások.

Ezen előirányzatból támogatható a határon túli szórványban élő és ott a magyarság megmaradását szolgáló egyházi közösségek tevékenysége, kulturális, oktatási és közösségépítő programjai. A szórványban működő egyházközségek infrastruktúrájuk kiépítésére, felújítására, magyar nyelvű liturgikus és egyéb kiadványaik megjelentetésére, közösségi programjaik és projektjeik megvalósítására kaphatnak anyagi segítséget.

Ugyancsak az előirányzatból finanszírozható a hátrányos helyzetű kistérségi felzárkózást segítő programok mentén az egyházi kezdeményezések támogatása, illetve ösztönzése, az egyházi karitatív-válságkezelő, valamint több funkciót betöltő létesítmények, hitéleti, karitatív, oktató/képző/átképző központok működési költségei és kapcsolódó beruházásai.

Az előirányzatból támogatható az egyházi kulturális, oktatási, felzárkózást segítő és közösségépítő programokkal szorosan összefüggő infrastruktúra fejlesztése is.

Az előirányzat, jellegéből adódóan nagy értékű tárgyi eszköz vásárlására is lehetőséget biztosít, így adott esetben az egyes rendezvények, programok technikai infrastruktúrája is támogatható.

egyházi jogi személy, határon túli egyházi jogi személy, nemzetközi megállapodás alapján a Szuverén Jeruzsálemi, Rodoszi és Máltai Szent János Katonai és Ispotályos Rend és kijelölt szervezetei

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

igénybe vehető

212

338517

 

 

10 Lakitelek Népfőiskola beruházásával összefüggő feladatok

A Lakitelek Népfőiskola fejlesztésének támogatása a fenntartó Népfőiskola Alapítványon keresztül.

civil szervezet

kérelem alapján

biztosítható

részletekben történő kifizetéssel

felhatalmazó nyilatkozat

213

340628

 

 

11 A debreceni református oktatási-nevelési intézményrendszer infrastrukturális fejlesztése

A debreceni református oktatási-nevelési intézményrendszer infrastrukturális fejlesztése a debreceni református oktatási-nevelési intézményrendszer infrastrukturális fejlesztése érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1119/2013. (III. 8.) Korm. határozat alapján.

egyházi jogi személy

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

igénybe vehető

214

343473

 

 

12 Vallási tevékenységet végző szervezetek támogatása

Az előirányzat terhére a nem bevett egyháznak minősülő vallási tevékenységet végző szervezetek külön támogatási keretben részesülnek, amely a működésüket – ezzel a lelkiismereti és vallásszabadság joga gyakorlását – segíti elő.

vallási tevékenységet végző szervezet

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

felhatalmazó nyilatkozat

igénybe vehető

215

343773

 

 

13 Határon túli egyházi intézmények fejlesztésének támogatása

Az előirányzat alapvető feladata a hosszú távú nemzetpolitikai stratégiai célok megvalósítása, amelyhez e forrásból megvalósuló tevékenységek egyik kiindulópontként szolgálhatnak a továbbiakban. Az előirányzat fő célja ezen belül a külhoni egyházi fenntartású köznevelési intézmények felújítási költségeinek és egyes beruházásainak támogatása. Az előirányzat lehetőséget biztosít elsősorban az oktatási tevékenységgel szorosan összefüggő infrastruktúra fejlesztésére, nagy értékű tárgyi eszköz vásárlására, esetenként az intézmények által szervezett rendezvények, programok, azok technikai infrastruktúrája támogatására.

egyházi jogi személy, határon túli egyházi jogi személy

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

igénybe vehető

216

346673

 

 

14 Egyházak hitéleti támogatásának kiegészítése

Az egyes bevett egyházak hitéleti tevékenységének kiegészítő támogatása. Az egyes bevett egyházak támogatása az Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése előirányzat számításánál alkalmazott „felajánlók száma aránya” alapján kerül meghatározásra.

bevett egyház

törvény alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

217

348462

 

 

16 A soproni Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium rekonstrukciója

Az előirányzat célja a Soproni Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium rekonstrukciójának támogatása.

egyházi jogi személy

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

igénybe vehető

218

348473

 

 

17 A Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum kollégiumbővítése és tornaterem építése

Az előirányzat célja a Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceumban megvalósuló kollégiumbővítés és tornaterem építés támogatása.

határon túli egyházi jogi személy

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

igénybe vehető

219

348484

 

 

18 A székesfehérvári Szent István Bazilika rekonstrukciója

Az előirányzat célja a székesfehérvári Szent István Bazilika átfogó helyreállításának támogatása.

egyházi jogi személy

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

igénybe vehető

220

348495

 

 

19 A Gödöllői Premontrei Perjelség által hangverseny- és előadóterem létrehozása

Az előirányzat célja a Gödöllői Premontrei Perjelség hangverseny- és előadóterem megépítésének támogatása.

egyházi jogi személy

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

igénybe vehető

221

348506

 

 

20 A zsámbéki Josephinum épület felújításának befejező munkálatai

Az előirányzat célja a zsámbéki Josephinum Idősek Otthona felújításának támogatása.

egyházi jogi személy

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

igénybe vehető

222

348517

 

 

21 Egyházi személyek eszközellátásának támogatása

A kistelepüléseken, illetve több településen egyidejűleg szolgálatot végző egyházi szolgálatot teljesítő személyek munkájának segítése, gépjármű vásárlásának támogatásával.

egyházi jogi személy

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

igénybe vehető

223

347284

 

 

22 Reformáció Emlékbizottság programjainak támogatása

Az egyetemes és a magyarországi protestantizmust bemutató, a reformáció és annak hatását megjelenítő ismeretterjesztő programok, konferenciák, kiállítások, médiaalkotások létrehozásának támogatása, tematikus pályázatok meghirdetése, kiemelt beruházások megkezdése, kiadványok megjelentetése, a Kárpát-medencei magyar protestáns tudományos adattár összeállítása.

civil szervezet, közalapítvány, költségvetési szerv, köztestület, egyházi jogi személy, határon túli egyház, gazdasági társaság, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, határon túli személy, határon túli szervezet, külföldi személy, külföldi szervezet

kérelem alapján

pályázati úton

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

Áh-n kívüli, nem egyházi jogi személy: felhatalmazó nyilatkozat

igénybe vehető

224

243678

 

56 Nemzetiségi támogatások

Az előirányzat forrást biztosít:

224.1.    a nemzetiségpolitikai szempontból kiemelten fontos nemzetiségi rendezvények, programok, kiadványok, eszközbeszerzések támogatására, illetve a pénzügyi nehézségekkel küszködő, válságos helyzetbe jutott nemzetiségi intézmények, szervezetek, önkormányzatok működési zavarainak elhárításának támogatására;

224.2.    a szomszédos országokkal létrehozott nemzetiségi kormányközi vegyes-bizottságok ülésein elfogadott kormányzati kötelezettség-vállalások finanszírozására;

224.3.    pályázat, illetve egyedi kérelem útján:

224.3.1.    nemzetiségi civil szervezetek támogatására,

224.3.2.    a nemzetiségi közoktatási intézmények, szervezetek, önkormányzatok anyaországi intézményekkel, településekkel, szervezetekkel történő kapcsolattartásának támogatására,

224.3.3.    az anyaországban történő nemzetiségi pedagógus-továbbképzésekhez és a kétoldalú nemzetiségi vegyes bizottságok ajánlásaiban szereplő közoktatási intézményi fejlesztésre;

224.4.    a nemzetiségi kulturális támogatások, a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjról szóló 44/2013. (VI. 26.) EMMI rendelet alapján nemzetiségi középiskolák kiemelkedő képességű tanulóinak nyújtandó ösztöndíjhoz;

224.5.    a Nemzetiségekért Díj alapításáról szóló 2/2012. (VIII. 9.) ME rendelet alapján adományozott, kiemelt munkát végző hazai nemzetiségek képviselői elismerésének finanszírozásához;

224.6.    a nemzetiségi támogatások közreműködői, lebonyolítói díjára.

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítására.

helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, központi költségvetési szerv, egyes jogi személyek vállalata, társulás, civil szervezet, közalapítvány, köztestület, egyházi jogi személy, gazdasági társaság, állami vállalat, egyéb állami gazdálkodó szerv, szövetkezet, jogi személyiségű társaság, leányvállalat, egyéni vállalkozó, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, jogszabály alapján jogi személynek nem minősülő egyéb szervezet, nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv, helyi önkormányzati költségvetési szerv, Kincstár

kérelem alapján

pályázati úton

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

a kötelezettségvállalási dokumentumban meghatározottak szerint

20 millió Ft feletti (előleggel biztosított) költségvetési támogatás esetén Áh-n kívüli kedvezményezettől felhatalmazó nyilatkozat

igénybe vehető

225

019183

 

57 Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

226

019194

 

 

1 Bolgár Országos Önkormányzat és Média

Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ntr.) foglaltak alapján az országos nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi sajtó támogatására.

nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv

Korm. rendelet alapján

biztosítható

részletekben történő kifizetéssel

227

019215

 

 

2 Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és Média

Az előirányzat fedezetet nyújt a Ntr.-ben foglaltak alapján az országos nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi sajtó támogatására.

nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv

Korm. rendelet alapján

biztosítható

részletekben történő kifizetéssel

228

019226

 

 

3 Országos Horvát Önkormányzat és Média

Az előirányzat fedezetet nyújt a Ntr.-ben foglaltak alapján az országos nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi sajtó támogatására.

nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv

Korm. rendelet alapján

biztosítható

részletekben történő kifizetéssel

229

019248

 

 

4 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és Média

Az előirányzat fedezetet nyújt a Ntr.-ben foglaltak alapján az országos nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi sajtó támogatására.

nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv

Korm. rendelet alapján

biztosítható

részletekben történő kifizetéssel

230

019260

 

 

5 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és Média

Az előirányzat fedezetet nyújt a Ntr.-ben foglaltak alapján az országos nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi sajtó támogatására.

nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv

Korm. rendelet alapján

biztosítható

részletekben történő kifizetéssel

231

019204

 

 

6 Országos Roma Önkormányzat és Média

Az előirányzat fedezetet nyújt a Ntr.-ben foglaltak alapján az országos nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi sajtó támogatására.

nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv

Korm. rendelet alapján

biztosítható

részletekben történő kifizetéssel

232

019237

 

 

7 Országos Lengyel Önkormányzat és Média

Az előirányzat fedezetet nyújt a Ntr.-ben foglaltak alapján az országos nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi sajtó támogatására.

nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv

Korm. rendelet alapján.

biztosítható

részletekben történő kifizetéssel

233

019259

 

 

8 Országos Örmény Önkormányzat és Média

Az előirányzat fedezetet nyújt a Ntr.-ben foglaltak alapján az országos nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi sajtó támogatására.

nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv

Korm. rendelet alapján

biztosítható

részletekben történő kifizetéssel

234

019282

 

 

9 Országos Szlovák Önkormányzat és Média

Az előirányzat fedezetet nyújt a Ntr.-ben foglaltak alapján az országos nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi sajtó támogatására.

nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv

Korm. rendelet alapján

biztosítható

részletekben történő kifizetéssel

235

019293

 

 

10 Országos Szlovén Önkormányzat és Média

Az előirányzat fedezetet nyújt a Ntr.-ben foglaltak alapján az országos nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi sajtó támogatására.

nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv

Korm. rendelet alapján

biztosítható

részletekben történő kifizetéssel

236

019271

 

 

11 Szerb Országos Önkormányzat és Média

Az előirányzat fedezetet nyújt a Ntr.-ben foglaltak alapján az országos nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi sajtó támogatására.

nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv

Korm. rendelet alapján

biztosítható

részletekben történő kifizetéssel

237

223339

 

 

12 Országos Ruszin Önkormányzat és Média

Az előirányzat fedezetet nyújt a Ntr.-ben foglaltak alapján az országos nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi sajtó támogatására.

nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv

Korm. rendelet alapján

biztosítható

részletekben történő kifizetéssel

238

223340

 

 

13 Ukrán Országos Önkormányzat és Média

Az előirányzat fedezetet nyújt a Ntr.-ben foglaltak alapján az országos nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi sajtó támogatására.

nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv

Korm. rendelet alapján

biztosítható

részletekben történő kifizetéssel

239

267301

 

58 Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

267312

 

 

1 Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása

Az előirányzat fedezetet nyújt a Ntr.-ben foglaltak alapján az országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatására.

nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv

Korm. rendelet alapján

biztosítható

részletekben történő kifizetéssel

241

267323

 

 

2 Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása

Az előirányzat fedezetet nyújt a Ntr.-ben foglaltak alapján az országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatására.

nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv

Korm. rendelet alapján

biztosítható

részletekben történő kifizetéssel

242

267334

 

 

3 Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása

Az előirányzat fedezetet nyújt a Ntr.-ben foglaltak alapján az országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatására.

nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv

Korm. rendelet alapján

biztosítható

részletekben történő kifizetéssel

243

267345

 

 

4 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása

Az előirányzat fedezetet nyújt a Ntr.-ben foglaltak alapján az országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatására.

nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv

Korm. rendelet alapján

biztosítható

részletekben történő kifizetéssel

244

267356

 

 

5 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása

Az előirányzat fedezetet nyújt a Ntr.-ben foglaltak alapján az országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatására.

nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv

Korm. rendelet alapján

biztosítható

részletekben történő kifizetéssel

245

267367

 

 

6 Országos Roma Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása

Az előirányzat fedezetet nyújt a Ntr.-ben foglaltak alapján az országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatására.

nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv

Korm. rendelet alapján

biztosítható

részletekben történő kifizetéssel

246

267378

 

 

7 Országos Lengyel Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása

Az előirányzat fedezetet nyújt a Ntr.-ben foglaltak alapján az országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatására.

nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv

Korm. rendelet alapján

biztosítható

részletekben történő kifizetéssel

247

279034

 

 

8 Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása

Az előirányzat fedezetet nyújt a Ntr.-ben foglaltak alapján az országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatására.

nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv

Korm. rendelet alapján

biztosítható

részletekben történő kifizetéssel

248

267389

 

 

9 Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása

Az előirányzat fedezetet nyújt a Ntr.-ben foglaltak alapján az országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatására.

nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv

Korm. rendelet alapján

biztosítható

részletekben történő kifizetéssel

249

267390

 

 

10 Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása

Az előirányzat fedezetet nyújt a Ntr.-ben foglaltak alapján az országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatására.

nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv

Korm. rendelet alapján

biztosítható

részletekben történő kifizetéssel

250

267401

 

 

11 Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása

Az előirányzat fedezetet nyújt a Ntr.-ben foglaltak alapján az országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatására.

nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv

Korm. rendelet alapján.

biztosítható

részletekben történő kifizetéssel

251

267412

 

 

12 Országos Ruszin Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása

Az előirányzat fedezetet nyújt a Ntr.-ben foglaltak alapján az országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatására.

nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv

Korm. rendelet alapján

biztosítható

részletekben történő kifizetéssel

252

279045

 

 

13 Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása

Az előirányzat fedezetet nyújt a Ntr.-ben foglaltak alapján az országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatására.

nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv

Korm. rendelet alapján.

biztosítható

részletekben történő kifizetéssel

253

285401

 

 

14 Országos Horvát Önkormányzat prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai

Országos Horvát Önkormányzat prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásainak fedezése.

Országos nemzetiségi önkormányzat

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

254

334828

 

59 Társadalmi felzárkózást segítő programok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

255

331673

 

 

4 Roma kultúra támogatása

Roma kultúra támogatása, alkotó közösségek tevékenységéhez támogatás nyújtása.

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

civil szervezet, közalapítvány, központi költségvetési szerv, köztestület, egyházi jogi személy, gazdasági társaság, szövetkezet, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv, egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, határon túli személy, határon túli szervezet, külföldi személy, külföldi szervezet, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, Kincstár

kérelem alapján

pályázati úton

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

felhatalmazó nyilatkozat

igénybe vehető

256

331195

 

 

5 Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő programok, szakkollégiumok

Az előirányzat támogatást biztosít a hátrányos helyzetű felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók esélyegyenlőségének, tehetséggondozásának előmozdítása érdekében elsősorban a roma szakkollégiumok létrehozásának, működésének támogatására, továbbá roma nemzetiségi oktatási intézmény működésének támogatására; a romák társadalmi-gazdasági integrációjához; a hátrányos helyzetű kistérségek felzárkóztatásához, a hátrányos helyzetű településeken megjelenő etnikai, szociális társadalmi és területi hátrányok kezeléséhez, a szegregált lakókörnyezetben élők lakhatási és szociális integrációjához, életfeltételeinek javításához és gyermekek esélyteremtését szolgáló programokhoz; a szociálisan hátrányos helyzetű, inaktívak fenntartható, és a vidéki élet értékeit középpontba állító gazdasági aktivizálásához, a kulturális autonómia intézményeinek megerősítéséhez; az előirányzat céljaihoz közvetlenül kapcsolódó járulékos tevékenységekhez; a 2008–2009-es romagyilkosságok túlélő sértettjeinek és közvetlenül érintett egyéb áldozatainak megsegítéséről szóló 532/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti, az elkövetett bűncselekmények sértettjei és közvetlen egyéb áldozatai számára a káraik megtérüléséhez történő hozzájárulás teljesítéséhez.

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

civil szervezet, közalapítvány, központi költségvetési szerv, köztestület, egyházi jogi személy, gazdasági társaság, szövetkezet, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv, egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, határon túli személy, határon túli szervezet, külföldi személy vagy külföldi szervezet, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, Kincstár

kérelem alapján

pályázati úton

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

felhatalmazó nyilatkozat

igénybe vehető

257

331206

 

 

6 Felzárkózás-politika koordinációja

Az előirányzat terhére kerül biztosításra a Roma Integráció Évtizede Programban vállalt feladatok megvalósítása; az Európa 2020 stratégiához kapcsolódó Nemzeti Reform Program szegénység céljához kapcsolódó feladatok megvalósítása; az uniós roma stratégiák keretrendszerének megfelelően a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiáról, valamint végrehajtásának a 2010-2014. évekre szóló kormányzati intézkedési tervéről szóló 1430/2011. (XII. 13.) Korm. határozathoz (NTFS I.), valamint a Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia II., Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája, a Köznevelés-fejlesztési stratégia, továbbá a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia elfogadásáról szóló 1603/2014. (XI. 4.) Korm. határozathoz (NTFS II.) kapcsolódó feladatok megvalósítása; a „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégiában, valamint a Kormány és az Országos Roma Önkormányzat között létrejött keret-megállapodásban vállalt feladatok, intézkedések nyomon követésének, értékelésének, a monitorozáshoz szükséges statisztikai és információs rendszerek fejlesztésének, nemzetközi szakértői koordináció, kommunikáció, kutatás, a stratégiákhoz kapcsolódó kiadványok elkészítésének, terjesztésének támogatására; a felzárkózáshoz kapcsolódó médiastratégia elkészítésére és megvalósítására; az NTFS I-II. társadalmasításával összefüggő feladatok ellátására; a társadalom szemléletformálását és társadalmi érzékenyítését elősegítő programok támogatására; a társadalmi felzárkózás céljainak elérését elősegítő programok, azokat megalapozó felmérések, kutatások, népszerűsítő, kapcsolódó rendezvények, fórumok támogatására, kiemelten a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok érdekében; a fentiekben megjelölt célokhoz kapcsolódó költségekre.

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

civil szervezet, közalapítvány, központi költségvetési szerv, köztestület, egyházi jogi személy, gazdasági társaság, szövetkezet, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv, egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, határon túli személy, határon túli szervezet, külföldi személy, külföldi szervezet, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, Kincstár

kérelem alapján

pályázati úton

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

felhatalmazó nyilatkozat

igénybe vehető

258

297335

 

 

7 Roma ösztöndíj programok

Az előirányzat támogatást biztosít a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, többnyire mélyszegénységben élő, elsősorban roma tanulók és hallgatók iskolai sikerességének támogatására az Útravaló Ösztöndíjprogram esélyteremtő alprogramjai keretében vagy esélyteremtést biztosító egyedi támogatás formájában.

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

civil szervezet, közalapítvány, központi költségvetési szerv, nem állami fenntartású köznevelési intézmény fenntartója, köztestület, egyházi jogi személy, gazdasági társaság, szövetkezet, lakásszövetkezet, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv, egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, határon túli személy, határon túli szervezet, külföldi személy, külföldi szervezet, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, Kincstár

kérelem alapján

pályázati úton

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

felhatalmazó nyilatkozat

igénybe vehető

259

343495

 

 

9 Társadalmi felzárkózási és integrációs intézkedések

Az előirányzat a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esélykülönbségeinek kiegyenlítése érdekében az Integrációs Pedagógiai Rendszeren keresztül a képesség-kibontakoztatásra, integrációs felkészítésre, valamint óvodai fejlesztő programok megvalósítására nyújt támogatást.

civil szervezet, közalapítvány, központi költségvetési szerv, köztestület, egyházi jogi személy, gazdasági társaság, szövetkezet, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv, nem állami, nem önkormányzati fenntartású köznevelési intézmény fenntartója, köznevelési intézményt fenntartó felsőoktatási intézmény, óvodát vagy egyéb köznevelési intézményt fenntartó önkormányzat vagy társulás, egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, határon túli személy, határon túli szervezet, külföldi személy, külföldi szervezet, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet

kérelem alapján

pályázati úton

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

felhatalmazó nyilatkozat

igénybe vehető

260

351973

 

 

10 Multifunkcionális Nemzetiségi - Roma Módszertani, Oktatási és Kulturális Központ

Az előirányzat terhére kerül biztosításra a Multifunkcionális Nemzetiségi - Roma Módszertani, Oktatási és Kulturális Központ és annak hálózata működési költségei. A Központ feladata: nemzetiségi, kiemelten a cigány nyelv ápolása, fejlesztése, továbbadása; roma, nemzetiségi hagyományok megőrzése, átadása fiatalabb korosztályoknak; nemzetiségek kulturális örökségeinek és múltjának megismerése és elmélyítése (zene, képzőművészet, tánc, filmművészet, iparművészet, stb.); közművelődési szervezetek tevékenységének szakmai támogatása; részvétel a hazai nemzetiségi kulturális rendezvények szervezésében,az egész életen át tartó tanulást segítő programok, szolgáltatások fejlesztésének, hatékonyságának elősegítése; a felnőttképzés, továbbá a nem formális és informális aktivitás támogatása, eszközeinek, lehetőségeinek és formáinak bővítése; társadalmi kohézió erősítése.

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

civil szervezet, közalapítvány, központi költségvetési szerv, nem állami fenntartású köznevelési intézmény fenntartója, köztestület, egyházi jogi személy, gazdasági társaság, szövetkezet, lakásszövetkezet, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv, egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, határon túli személy, határon túli szervezet, külföldi személy, külföldi szervezet, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, Kincstár

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

felhatalmazó nyilatkozat

261

349406

 

60 Nemzetiségi intézmények támogatása beruházásra, felújításra, pályázati önrészre

Az előirányzat fedezetet nyújt az egyes nemzetiségi intézmények beruházási, felújítási, illetve e célokhoz kapcsolódó költségeinek támogatására, valamint pályázati önrészre.

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv, helyi önkormányzati költségvetési szerv, gazdasági társaság, Kincstár

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

20 millió Ft feletti költségvetési támogatás esetén gazdasági társaság kedvezményezettől felhatalmazó nyilatkozat

262

279012

 

61 Civil és non-profit szervezetek támogatása

Az előirányzat fedezetet biztosít olyan szervezetek támogatásához, amelyek összkormányzati szinten a civil szektoron belüli párbeszédet biztosító fórumok működését biztosítják, illetve hatékonyan segítik azok fejlesztését.

Az előirányzat fedezetet biztosít továbbá a civil szervezetek működését érintő joganyag felülvizsgálatához és átdolgozásához kapcsolódó szakértői műhelyek és munka ellátásához.

egyesület, alapítvány

kérelem alapján

pályázati úton

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

felhatalmazó nyilatkozat

263

248012

 

62 Nemzeti Civil Alapprogram

Az előirányzat a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló törvény hatályon kívül helyezését megelőzően az előirányzat terhére nyújtott támogatásokhoz kapcsolódó, a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló törvény hatályon kívül helyezését követően is ellátandó kezelői feladatok és a még le nem zárt támogatási szerződésekkel kapcsolatos, volt kollégiumi hatáskörök – e feladatra kijelölt szerv által történő – ellátása során keletkező fizetési kötelezettségek teljesítéséhez biztosít forrást.

központi költségvetési szerv, civil szervezet

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

felhatalmazó nyilatkozat

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

264

352195

 

63 Fejezeti stabilitási tartalék

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 19. § (7) bekezdése szerint felhasználható fejezeti stabilitási tartalék. A felhasználási célt a Kormány állapítja meg.

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 19. § (7) bekezdése alapján hozott kormányhatározat szerint.

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 19. § (7) bekezdése alapján hozott kormányhatározat szerint.

2. melléklet az 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelethez

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma 2015. évi központi kezelésű kiadási előirányzatainak feladatterve

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

Áht. azonosító

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-
csop. név

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete

2

343628

26 Gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlás kiadása

A gyógyszertárak tulajdonosi szerkezete tekintetében új, a többségi gyógyszerészi tulajdon elősegítését támogató szabályozás szerint a gyógyszertári tulajdonhányad értékesítése esetén elővásárlási joga van a törvényben meghatározott gyógyszerészeknek és az államnak. Az előirányzat felhasználásának célja lehetővé tenni, hogy az állam indokolt esetben élni tudjon elővásárlási jogával, ha azt a rangsorban előtte álló gyógyszerészek nem tennék meg.

egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, gazdasági társaság,

egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel

3

349395

28 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

349484

 

2 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

349473

 

 

1 Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

349495

 

 

 

1 Ingatlanok fenntartásával járó kiadások

Az előirányzat felhasználásának célja állag- és értékmegőrzés, hatékony és gazdaságos működtetés biztosítása.

központi költségvetési szerv, gazdasági társaság

egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel

Állami Egészségügyi Ellátó Központ

7

349506

 

 

 

2 Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ rábízott vagyonába tartozó társaságok tőkeemelése

Az előirányzat felhasználásának célja tőkemegfelelési mutató rendezése, Ptk. előírásai szerinti tőkerendezés biztosítása.

központi költségvetési szerv, gazdasági társaság

egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel

Állami Egészségügyi Ellátó Központ

8

349517

 

 

 

3 Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ rábízott vagyonába tartozó társaságokhoz kapcsolódó egyéb kiadások

Az előirányzat felhasználásának célja tagi forrásjuttatások teljesítése.

központi költségvetési szerv, gazdasági társaság

egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel

Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!