nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet
a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról
2019-01-01
2019-12-30
12
Jogszabály

58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. alcím 19. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az 1. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja tekintetében a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 76. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § E rendelet hatálya – az állami sportcélú támogatások kivételével –

a) a központi költségvetés Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében eredeti előirányzatként megállapított

aa)1 fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok költségvetési kiadási előirányzataira, amelyek vonatkozásában a fejezetet irányító szerv vezetője az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 1. melléklete szerint a Kormánynak a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. §-a szerinti tagja (a továbbiakban: miniszter),

ab) a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 83/A. § (7) bekezdése alapján az államot megillető elővásárlási jog gyakorlásának fedezetéül szolgáló központi kezelésű előirányzat költségvetési kiadási előirányzatára,

b) a költségvetési évet megelőző évek központi költségvetéséről szóló törvényeiben az a) pont aa) alpontja szerinti fejezetet irányító szerv vezetője által vezetett minisztérium és annak jogelődjei költségvetési fejezetében megállapított fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési maradványára és

c)2 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az Ávr. alapján a költségvetési év során megállapított új fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kiadási előirányzataira

[az a)–c) pont szerinti előirányzatok a továbbiakban együtt: előirányzatok] terjed ki.

2. § E rendelet alkalmazásában

1. állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 1. pontja szerinti támogatás,

2. átlátható formában nyújtott támogatás: olyan támogatás, amelynél előzetesen, kockázatértékelés nélkül kiszámítható a bruttó támogatástartalom,

3. bérköltség: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 31. pontja szerinti költség,

3a.3 egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás,

4. elszámolható költség: az Atr. 2. § 6. pontja szerinti költség,

4a.4 ésszerű nyereség: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 142. pontja szerinti nyereség,

5. foglalkoztatottak számának nettó növekedése: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 32. pontja szerinti növekedés,

5a.5 hivatásos sport: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 143. pontja szerinti fogalom,

5b.6 immateriális javak: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 30. pontja szerinti javak,

6. közszolgáltatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikk (2) bekezdése szerinti általános gazdasági érdekű szolgáltatás,

7. megváltozott munkaképességű munkavállaló: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 3. pontja szerinti munkavállaló,

8. mezőgazdasági termék: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 11. pontja szerinti termék,

9. mezőgazdasági termék feldolgozása: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 10. pontja szerinti tevékenység,

10. mezőgazdasági termék forgalmazása: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 8. pontja szerinti tevékenység,

10a.7 nehezen megvalósítható/terjeszthető audiovizuális alkotások: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 140. pontja szerinti alkotások,

11. nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az Atr. 6. §-ában meghatározott vállalkozás,

11a.8 OECD Fejlesztési Támogatási Bizottságának (DAC) listája: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 141. pontja szerinti lista,

11b.9 személyi jellegű ráfordítás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 88. pontja szerinti ráfordítás,

12. támogatási intenzitás: az Atr. 2. § 15. pontja szerinti intenzitás,

13. támogatástartalom: az Atr. 2. § 19. pontja szerinti tartalom,

13a.10 tárgyi eszköz: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 29. pontja szerinti eszköz,

II. FEJEZET

AZ ELŐIRÁNYZATOK FELHASZNÁLÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

3. § A fejezeti kezelésű előirányzatok részletes felhasználási szabályait az 1. melléklet, a központi kezelésű előirányzatok részletes felhasználási szabályait a 2. melléklet tartalmazza. Az 1. és 2. mellékletben meghatározott felhasználási szabályokat az egyes előirányzatokhoz rendelt megfelelő államháztartási egyedi azonosító számmal azonosított előirányzatra kell alkalmazni, annak a fejezeten belüli címrendi besorolásától függetlenül.

III. FEJEZET

AZ EURÓPAI UNIÓS ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOKNAK VALÓ MEGFELELÉS

1. Az egyes támogatási kategóriákra vonatkozó közös szabályok

4. §11 Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatások esetében

a) az 1. melléklet 6., 17–19., 22–23., 26., 27., 32., 35., 38–42., 44., 46–47., 50., 52–53., 56–58., 116–117., 124–125., 158–159., 161., 163–165., 167., 169–174. és 184–185. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 53. cikke szerinti kulturális és kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás,

b) az 1. melléklet 36. és 37. sora alapján az SA.50768 (2018/N) számú bizottsági határozat szerinti támogatás,

c) az 1. melléklet 10., 27., 32–33., 36–37., 41., 44–45., 52–53., 63., 66–67., 90., 99–100., 116., 124. és 154–156. sora alapján az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti támogatás,

d) az 1. melléklet 45. és 155. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 31. cikke szerinti képzési támogatás,

e) az 1. melléklet 154–156. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 33. cikke szerinti, a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához bértámogatás formájában nyújtott támogatás,

f) az 1. melléklet 154–156. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 34. cikke szerinti, a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásával járó többletköltségek ellentételezéséhez nyújtott támogatás,

g) az 1. melléklet 119. és 152. sora alapján a 2012/21/EU bizottsági határozat vagy a 360/2012/EU bizottsági rendelet szerinti támogatás,

h) az 1. melléklet 111. és 184–185. sorai alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 55. cikke szerinti, sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatás,

i) az 1. melléklet 10., 17., 35–36., 46. és 171. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 54. cikke szerinti audiovizuális alkotásokra nyújtott támogatás

nyújtható.

5. § (1)12 A 651/2014/EU bizottsági rendelet, az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, a 2012/21/EU bizottsági határozat, a 360/2012/EU bizottsági rendelet és a SA.38425 (2014/N). számú bizottsági határozat hatálya alá tartozó támogatás kizárólag átlátható formában nyújtható.

(2) A kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatási döntés meghozatala napjától számított tíz évig megőrizni.

(3) Nem ítélhető meg támogatás

a)13 – a 4. § c) pont szerinti támogatás kivételével – azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,

b) a 4. § a)–c) pontja szerinti támogatás kivételével nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére,

c) a 4. § a), b) és d)–f) pontja szerinti támogatás kivételével a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez,

d) a 4. § d)–f) pontja szerinti támogatás kivételével elsődleges mezőgazdasági termeléshez,

e) a 4. § a), b) és g) pontja szerinti támogatás kivételével mezőgazdasági termék feldolgozásában és mezőgazdasági termék forgalmazásában tevékeny vállalkozás részére, ha

ea) a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett, vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy

eb) a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,

f) exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez, vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,

g) ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé,

h) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi.

(4)14 A 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján – a 4. § a), e) és f) pontja szerinti támogatás kivételével – támogatás csak akkor ítélhető meg, ha a kedvezményezett a 651/2014/EU bizottsági rendelet 6. cikk (2) bekezdésében meghatározott kötelező tartalmi elemeket tartalmazó támogatási kérelmét a projekt megkezdése előtt írásban benyújtotta.

(5) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén az e rendelet szerinti támogatás abban az esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.

(6) Az e rendelet szerinti támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.

(7) Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás – függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós, országos, regionális vagy helyi forrásból történik – támogatási intenzitása nem haladhatja meg az irányadó uniós állami támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy támogatási összeget.

(8) A támogatási intenzitás kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az adók és illetékek levonása előtt kell figyelembe venni.

(9) Az Atr. 18. § (2) bekezdés a) pontja szerint előzetesen be kell jelenteni az Európai Bizottság részére az egyedi támogatást, ha a támogatás összege a 651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti

a) képzési támogatás esetén képzési projektenként meghaladja a 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

b) megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásához bértámogatás formájában nyújtott támogatás esetén vállalkozásonként és évenként meghaladja a 10 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

c) megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásával járó többletköltség ellentételezéséhez nyújtott támogatás esetén vállalkozásonként és évenként meghaladja a 10 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

d)15 a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító beruházási támogatás esetén projektenként meghaladja a 150 millió eurónak megfelelő forintösszeget, a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító működési támogatás esetén vállalkozásonként évente az 75 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

e)16 sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott beruházási támogatás esetén meghaladja a projektenként 30 millió eurónak megfelelő vagy 100 millió eurónak megfelelő forintösszeget, sportlétesítményekre nyújtott működési támogatás esetén meghaladja a létesítményenként évente 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

f)17 audiovizuális alkotásokra vonatkozó támogatási programokra nyújtott támogatás esetén programonként évente meghaladja az 50 millió eurónak megfelelő forintösszeget.

(10)18 E rendelet alapján

a) a 4. § b) pontja szerinti támogatás esetén 2019. december 31-ig,

b) a 4. § c) pontja szerinti támogatás esetén 2024. december 31-ig,

c) a 4. § a), d)–f), i) és j) pontja szerinti támogatás esetén 2021. június 30-ig,

d) a 4. § h) pontja szerinti támogatás esetén 2019. június 30-ig

lehet támogatási döntést hozni.

5/A. §19 (1)20 A támogatást nyújtó adatot szolgáltat a Támogatásokat Vizsgáló Iroda, mint az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére a 651/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikke szerinti közzététel céljából a 3–5/B. alcím hatálya alá tartozó, 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó egyedi támogatásokról.

(2)21 A támogatást nyújtó adatszolgáltatásának, illetve a közzétételnek a módját az Atr. 18/A–18/D. §-ai szabályozzák.

2. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás

6. § (1) Csekély összegű (de minimis) támogatás – a 11. §-ban foglalt esetet kivéve – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtható.

(2) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.

(3) A támogatás odaítélése során az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

(4) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel.

(5) Nem nyújtható támogatás a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatásért végző vállalkozás részére teherszállító jármű vásárlására.

(6) A támogatás a csekély összegű közszolgáltatási támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. A támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az (1) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.

(7) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott támogatási intenzitást vagy összeget.

(8) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

3. A 651/2014/EU bizottsági rendelet 31. cikke szerinti képzési támogatás

7. § (1) A képzési támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

(2) A támogatási intenzitás

a) megváltozott munkaképességű munkavállaló vagy hátrányos helyzetű munkavállaló részére nyújtott képzés esetén 10 százalékponttal,

b) középvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 10 százalékponttal,

c) kisvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 20 százalékponttal növelhető.

(3) A támogatási intenzitás legfeljebb az elszámolható költségek 70%-áig növelhető.

(4) A támogatás keretében elszámolható

a) az oktatók személyi jellegű ráfordítása, azokra az órákra vonatkozóan, amikor az oktatók részt vesznek a képzésen,

b)22 az oktatók és a képzésben résztvevők közvetlenül a képzési projekthez kapcsolódó működési költsége (pl. útiköltség és szállásköltség, közvetlenül a projekthez kapcsolódó anyagok és fogyóeszközök költsége, valamint az eszközök és berendezések értékcsökkenése kizárólag a képzési projekt keretében történő használatuk mértékéig),

c) a képzési projekthez kapcsolódó tanácsadás költsége,

d) a képzésben résztvevők személyi jellegű ráfordításai és az általános közvetett költségek (pl. adminisztrációs költségek, bérleti díj, rezsi költségek) azokra az órákra vonatkozóan, amikor a képzésben résztvevők részt vesznek a képzésen,

e) a képzésben résztvevő megváltozott munkaképességű munkavállalók minimálisan szükséges szállásköltsége.

(5) Nem nyújtható támogatás a kötelező nemzeti képzési előírásoknak való megfeleléshez, valamint támogatott beruházás esetén a beruházás alapvető működtetéséhez szükséges képzéshez.

4. A 651/2014/EU bizottsági rendet 33. cikke szerinti, a megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásához bértámogatás formájában nyújtott támogatás

8. § (1) A megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásához bértámogatás formájában nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 75%-át.

(2) A támogatás keretében a megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatása alatti időszakban felmerülő bérköltség számolható el.

(3) A megváltozott munkaképességű munkavállaló felvételének az érintett vállalkozásnál a foglalkoztatottak számának nettó növekedését kell eredményeznie a felvételt megelőző tizenkét hónap átlagához viszonyítva.

(4) A foglalkoztatottak számának nettó növekedése szempontjából figyelmen kívül kell hagyni azon álláshelyek megüresedését, amely önkéntes kilépés, a munkaképesség megváltozása, öregségi nyugdíjazás, önkéntes munkaidő-csökkentés vagy kötelességszegés miatti jogszerű elbocsátás miatt történik. Ez a szabály nem alkalmazható az álláshely létszámleépítés következtében történt megüresedése esetén.

(5) A megváltozott munkaképességű munkavállaló az alkalmazandó nemzeti jogszabályoknak, a munkaszerződésnek vagy a vállalkozásra nézve kötelező kollektív szerződésnek megfelelő minimális időtartamon keresztül folyamatos foglalkoztatásra jogosult.

5. A 651/2014/EU bizottsági rendelet 34. cikke szerinti, a megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásával járó többletköltség ellentételezéséhez nyújtott támogatás

9. § (1) A megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásával járó többletköltség ellentételezéséhez nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) az elszámolható költségek 100%-áig nyújtható.

(2) A támogatás keretében elszámolható

a) a helyiségek átalakításának költsége,

b) a megváltozott munkaképességű munkavállaló segítésével foglalkozó személy foglalkoztatásához kapcsolódó költség kizárólag a segítés ideje alatt, valamint ezen segítő személy képzési költsége,

c) a megváltozott munkaképességű munkavállaló általi használatra alkalmassá tétel érdekében

ca) a berendezések átalakításának, beszerzésének költsége,

cb) az átalakított vagy segítség nyújtására alkalmas technológiai felszerelések költsége, a szoftverek beszerzésének és érvényesítésének költsége,

d) a megváltozott munkaképességű munkavállaló munkahelyre és munkával kapcsolatos tevékenység helyszínére történő szállításához közvetlenül kapcsolódó költség,

e) a megváltozott munkaképességű munkavállaló által rehabilitációra fordított órák bérköltsége,

f) a védett foglalkoztatást biztosító kedvezményezett esetén közvetlenül a megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásával összefüggésben

fa) a termelőegység létrehozásának, üzembe helyezésének vagy korszerűsítésének költsége,

fb) az adminisztrációs és szállítási költségek.

(3) A (2) bekezdés c) pontja szerinti esetben azon költség számolható el, amely akkor merülne fel, ha a kedvezményezett nem megváltozott munkaképességű munkavállalót foglalkoztatna.

5/A.23 A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás

9/A. § (1) A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) beruházási, működési vagy zenei és irodalmi alkotások kiadásához nyújtott támogatásként nyújtható.

(2) A támogatás – a nyomtatott vagy elektronikus formában közzétett sajtótermék és magazin kivételével – a következőkhöz nyújtható:

a)24 múzeum, levéltár, könyvtár, művészeti és kulturális központ vagy kulturális tér, színház, filmszínház, operaház, koncertterem, egyéb élő előadásokat bemutató szervezet, filmművészeti örökséggel foglalkozó intézmény és egyéb hasonló művészeti és kulturális infrastruktúra, szervezet és intézmény,

b) tárgyi kulturális örökség, régészeti lelőhely, emlékmű, történelmi emlékhely és épület, a kulturális örökséghez kapcsolódó természeti örökség, kulturális vagy természeti örökséggé nyilvánított örökség,

c) a szellemi kulturális örökség valamennyi formája, különösen a népi hagyományok, kézművesség,

d) művészeti vagy kulturális esemény, előadás, fesztivál, kiállítás és hasonló kulturális tevékenység,

e) kulturális és művészeti oktatási tevékenység, a kulturális kifejezésmódok sokfélesége védelmének és támogatásának jelentőségét tudatosító oktatási és társadalmi célú figyelemfelhívó programok, ideértve az új technológiák alkalmazását is ezen célokra,

f) zenei és irodalmi alkotások írása, szerkesztése, gyártása, terjesztése, digitalizálása, kiadása és fordítása.

9/B. § (1) Beruházási támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költség és a beruházás megvalósításából származó működési eredmény közötti különbséget azzal, hogy az infrastruktúra üzemeltetője – a támogatást nyújtó döntésétől függően – jogosult ésszerű nyereséget szerezni.

(2) A működési eredmény mértékét megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni, és

a) előzetesen vagy

b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag kell levonni az elszámolható költségekből.

(3) A beruházási támogatás elszámolható költségei az immateriális javak és a tárgyi eszköz következő költségei:

a) az infrastruktúra építésének, korszerűsítésének, bővítésének, megvásárlásának, megőrzésének és fejlesztésének költsége, ha az infrastruktúra időbeli vagy térbeli kapacitását évente legalább 80%-ban kulturális célra használják,

b) a kulturális örökség megszerzésének költsége, különösen a lízingdíj, a kapcsolódó illetékek vagy a kulturális örökség áthelyezésének költsége,

c) a tárgyi és szellemi kulturális örökség védelmének, megőrzésének, újjáépítésének és helyreállításának költsége, különösen a megfelelő körülmények között történő tárolás költsége, a speciális eszközök, anyagok használatából fakadó többletköltség, valamint a dokumentációs, kutatási, digitalizálási és publikációs költség,

d) a közönség kulturális örökséghez való hozzáférésének javítását szolgáló intézkedések költsége, különösen a digitalizálással és más új technológiákkal, a speciális szükségletű személyek hozzáférési lehetőségeinek javításával kapcsolatos, valamint a prezentációk, programok és látogatók tekintetében a kulturális sokszínűség elősegítésével kapcsolatos költség,

e) a kulturális projektek és tevékenységek, együttműködési és csereprogramok, valamint ösztöndíjak költsége különösen a kiválasztási eljárással kapcsolatos marketing és a projekt eredményeként közvetlenül felmerülő költség.

9/C. § (1) Működési támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg a releváns időszakban keletkező működési veszteséget.

(2) Működési támogatás esetén a támogatás a működési veszteségen felül fedezetet nyújthat az ésszerű nyereségre is.

(3) A működésből származó veszteség összegét előzetesen, megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni.

(4) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározottak teljesítése – a (3) bekezdéstől eltérően – visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag is biztosítható.

(5) A működési támogatás elszámolható költségei:

a) a kulturális intézmény vagy örökségi helyszín állandó vagy időszakos tevékenységéhez (pl. kiállításokhoz, előadásokhoz, rendezvényekhez és hasonló kulturális tevékenységekhez) kapcsolódó, a szokásos üzletmenetben felmerülő költség,

b) a kulturális és művészeti oktatási tevékenység költsége, a kulturális kifejezésmódok sokfélesége védelmének és népszerűsítésének fontosságát tudatosító oktatási és társadalmi célú figyelemfelhívó programok költsége különösen az új technológiák e célokra történő alkalmazásának költsége,

c) a közönség kulturális intézményhez vagy örökségi helyszínhez és tevékenységhez való hozzáférésének javítását szolgáló költség különösen a digitalizálással, más új technológiákkal és a speciális szükségletű személyek hozzáférési lehetőségeinek javításával kapcsolatos költség,

d) közvetlenül a kulturális projekthez vagy tevékenységhez kapcsolódó működési költség, így különösen

da) az ingatlanok és kulturális helyszínek bérletének, lízingjének költsége,

db) a kulturális projektekhez vagy tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó utazási-, anyag- és felszerelési költség,

dc) a kiállítások és díszletek építészeti elemeinek költsége,

dd) az eszközökhöz, szoftverekhez és felszerelésekhez igénybe vett hitel vagy lízing költsége,

de) az eszközök, szoftverek, felszerelések amortizációja, ha e költséget nem fedezte beruházási támogatás,

df) szerzői jogi védelem alatt álló alkotásokhoz és egyéb kapcsolódó szellemi tulajdonjogi védelem alatt álló tartalmakhoz való hozzáférésre vonatkozó jogokkal kapcsolatos költség,

dg) a marketing költsége,

dh) a projekt vagy tevékenység eredményeként közvetlenül felmerült költség,

e) a kulturális intézmény, örökségi helyszín vagy projekt személyi jellegű ráfordítása,

f) a külső tanácsadással és külső szolgáltatók által biztosított támogató szolgáltatásokkal kapcsolatos, közvetlenül a projekt eredményeként felmerülő költség.

9/D. §25 A 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget meg nem haladó beruházási vagy működési támogatás esetén a támogatás összege a 9/B. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a 9/C. § (1)–(4) bekezdésében meghatározott módszerek alkalmazásától eltérően is meghatározható azzal, hogy a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 80%-át.

9/E. § (1) A 9/A. § (2) bekezdés f) pontja szerinti zenei és irodalmi alkotások kiadásához nyújtott támogatás esetén

a) a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 70%-át, vagy

b) a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a projektből származó bevételek jelenértékének különbségét azzal, hogy a bevételeket az elszámolható költségekből előzetesen vagy visszakövetelési mechanizmus alkalmazásával kell levonni.

(2) A zenei és irodalmi alkotások kiadásához nyújtott támogatás keretében

a) a szerző díjazása, különösen szerzői joggal kapcsolatos költség,

b) a fordító díjazása,

c) a szerkesztő díjazása,

d) az egyéb szerkesztési költség, különösen a korrektúrázás, a javítás, valamint a lektorálás,

e) az elrendezés és nyomdai előkészítés költsége és

f) a nyomtatás vagy elektronikus közzététel költsége

számolható el.

5/B.26 A 651/2014/EU bizottsági rendelet 55. cikke szerinti a sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott támogatás

9/F. § (1) A sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás)

a) beruházási támogatásként sportlétesítmény és multifunkcionális szabadidős létesítmény építéséhez, bővítéséhez vagy korszerűsítéséhez,

b) működési támogatásként sportlétesítmény működéséhez nyújtható.

(2) A támogatott sportlétesítmény, multifunkcionális szabadidős létesítmény építésével, bővítésével, korszerűsítésével, működtetésével, üzemeltetésével történő megbízás odaítélése során átlátható és megkülönböztetés-mentes módon, a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével kell eljárni.

(3) A támogatott sportlétesítményhez, multifunkcionális szabadidős létesítményhez a felhasználók számára átlátható és megkülönböztetés-mentes módon kell hozzáférést biztosítani. A beruházási költséget legalább 30%-ban finanszírozó vállalkozás a támogatott létesítményt kedvezőbb feltételek mellett használhatja, ha e feltételeket nyilvánossá teszik.

(4) A támogatott sportlétesítmény nem állhat egyetlen hivatásos sportoló vagy hivatásos csapat kizárólagos használatában. A létesítményt az éves időbeli kapacitás legalább 20%-ában más hivatásos vagy amatőr sportolónak vagy csapatnak kell használnia.

(5) Ha a támogatott sportlétesítményt hivatásos csapat használja, a hivatásos csapat esetén alkalmazott díjszámítási feltételeket nyilvánossá kell tenni.

9/G. § (1) Beruházási támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a működési eredmény közötti különbséget.

(2) A működési eredmény mértékét

a) megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen, vagy

b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag kell levonni az elszámolható költségekből.

(3) Működési támogatás esetén a támogatás nem haladhatja meg a keletkező működési veszteséget.

(4) A működési veszteség összegét előzetesen, megalapozott előrejelzések alapján kell megállapítani.

(5) A (3) bekezdésben meghatározottak teljesítése – a (4) bekezdéstől eltérően – visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag is biztosítható.

(6)27 A 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget meg nem haladó támogatás esetén a támogatás összege az (1)–(5) bekezdésben meghatározott módszerek alkalmazásától eltérően is meghatározható azzal, hogy a támogatási intenzitás nem haladja meg az elszámolható költségek 80%-át.

9/H. § (1) A beruházási támogatás keretében a tárgyi eszköz és az immateriális javak beruházási költsége számolható el.

(2) A működési támogatás keretében a sportlétesítmény által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülő működési költség (pl. az igénybevett szolgáltatások és a karbantartás költsége, a bérleti díj, a személyi-, az anyag-, a kommunikációs-, az energia- és az adminisztrációs költség) számolható el.

(3) Működési támogatás esetén az értékcsökkenés és a finanszírozási költségek olyan mértékben nem számolhatóak el, amilyen mértékben az értékcsökkenés, finanszírozás vagy az értékcsökkenéssel, finanszírozással érintett tárgyi eszközök, immateriális javak tekintetében a kedvezményezett beruházási támogatásban részesült.

5/C.28 A 651/2014/EU bizottsági rendelet 54. cikke szerinti audiovizuális alkotásokra nyújtott támogatás

9/I. § (1) Kulturális terméknek számító audiovizuális alkotásokra irányuló forgatókönyvíráshoz, fejlesztéshez, gyártáshoz, terjesztéshez és promócióhoz – filmstúdió infrastruktúrájára irányuló támogatás kivételével – támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) nyújtható.

(2) A támogatás nyújtása a területhez kötött ráfordítási kötelezettségektől függetlenül megállapítható.

(3) A támogatás keretében

a) gyártási támogatás esetében: az audiovizuális alkotások gyártásának teljes költsége, beleértve a fogyatékossággal élő személyeket segítő akadálymentesítéssel kapcsolatos költségeket;

b) gyártás-előkészítési támogatás esetében: a forgatókönyvírással és az audiovizuális alkotások fejlesztésével kapcsolatos költségek;

c) terjesztési célú támogatás esetében: az audiovizuális alkotások terjesztésével és promóciójával kapcsolatos költségek

számolhatók el.

(4) Az audiovizuális alkotások gyártására vonatkozó támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

(5) A támogatási intenzitás a következő mértékben növelhető:

a) az egynél több tagállamban készülő, több tagállambeli producerrel dolgozó produkciók esetében az elszámolható költségek legfeljebb 60%-ára;

b) nehezen megvalósítható/terjeszthető audiovizuális alkotások, valamint az OECD Fejlesztési Támogatási Bizottságának (DAC) listáján feltüntetett országokat érintő koprodukciók esetében az elszámolható költségek legfeljebb 100%-ára.

(6) A gyártás-előkészítésre vonatkozó támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 100%-át. Amennyiben az elkészült forgatókönyv vagy projekt alapján végül audiovizuális alkotást készítenek, akkor a gyártás-előkészítési költségeket bele kell számítani a teljes költségvetésbe, és figyelembe kell venni a támogatási intenzitás kiszámításakor. A terjesztésre vonatkozó támogatási intenzitás mértéke megegyezik a gyártásra vonatkozó támogatási intenzitáséval.

6. A 2012/21/EU bizottsági határozat szerinti közszolgáltatásért járó ellentételezés

10. § (1) A közszolgáltatásért járó ellentételezés (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) kizárólag a közszolgáltatás ellátásával megbízott kedvezményezett részére nyújtható.

(2) A támogatás csak olyan mértékben korlátozhatja a versenyt, amely mindenképpen szükséges a feladat hatékony ellátásához.

(3) A támogatás mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges nettó költséget, ideértve az ésszerű nyereséget is. A támogatás mértékét a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikke szerint kell megállapítani.

(4) Ha a kedvezményezett a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének megfelelően meghatározott összeget meghaladó támogatásban részesül, köteles a túlkompenzációt visszafizetni. Ha a túlkompenzáció összege nem haladja meg az átlagos éves ellentételezés összegének 10%-át, a túlkompenzáció átvihető a következő időszakra, és levonható az arra az időszakra fizetendő támogatás összegéből.

(5) A kedvezményezett a támogatásról olyan elkülönített elszámolást köteles vezetni, amelyből a (2)–(4) bekezdésben meghatározott követelmények ellenőrizhetőek.

7. A 360/2012/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű közszolgáltatási támogatás

11. § (1) Egy vállalkozás részére a 360/2012/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű közszolgáltatási támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg az 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(2) Nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amely a támogatást a 360/2012/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel.

(3) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.

(4) A támogatás nem halmozható ugyanazon közszolgáltatáshoz kapcsolódó más ellentételezéssel, függetlenül attól, hogy ez az ellentételezés uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásnak minősül-e.

(5) Az (1) bekezdés szerinti felső határ tekintetében a támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi évben odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

(6) A támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az (1) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.

(7) A támogatás kedvezményezettjének a (4)–(6) bekezdésben meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

13. § Az e rendelet alapján

a) kijelölt kezelő szerv, valamint

b) – ha e rendelet a hatálya alá tartozó előirányzat esetében lebonyolító szerv igénybevételét lehetővé teszi – az Ávr. szerinti megállapodás keretében kijelölt lebonyolító szerv

(a kezelő szerv és a lebonyolító szerv a továbbiakban együtt: szerv) által az e rendelet hatálya alá tartozó előirányzatok vonatkozásában az e rendelet hatálybalépését megelőzően tett kötelezettségvállalást és teljesített kifizetést az arra jogosult szerv által tett kötelezettségvállalásnak és teljesített kifizetésnek kell tekinteni.

13/A. §29 E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról szóló 48/2018. (XII. 27.) EMMI rendelettel (a továbbiakban: R.) megállapított rendelkezéseit az R. hatálybalépésekor30 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

13/B. §31 E rendelet 1. mellékletének 176. sora vonatkozásában az irányító szerv által a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról szóló 22/2017. (X. 3.) EMMI rendelet hatálybalépését megelőzően tett kötelezettségvállalást és teljesített kifizetést az arra jogosult szerv által tett kötelezettségvállalásnak és teljesített kifizetésnek kell tekinteni.

13/C. §32 E rendelet 1. mellékletének 84., 167. sorai vonatkozásában az irányító szerv által a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról szóló 40/2017. (XII. 29.) EMMI rendelet hatálybalépését33 megelőzően tett kötelezettségvállalást és teljesített kifizetést az arra jogosult szerv által tett kötelezettségvállalásnak és teljesített kifizetésnek kell tekinteni.

14. § E rendelet

a) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.),

b) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendelet (HL L 114, 2012.4.26., 8. o.),

c) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012.1.11., 3. o.),

d)34 a 651/2014/EU rendeletnek a kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló támogatás, a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásra és a sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatásra vonatkozó bejelentési határértékek, továbbá a legkülső régiókban biztosított regionális működési támogatási programok tekintetében, valamint a 702/2014/EU rendeletnek a támogatható költségek összegének meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló 2017. június 14-i 2017/1084/EU bizottsági rendelettel (HL 156., 2017.6.20., 1. o.) módosított, a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.)

e)35

f)36 az SA.50768 (2018/N). számú, Magyarország filmszakmai támogatási programja tárgyában hozott európai bizottsági határozat

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

15. §37

1. melléklet az 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelethez38

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma 2019. évi fejezeti kezelésű kiadási előirányzatainak feladatterve

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

 

Áht-
azonosító

Címnév

Alcím-
név

Jogcím-
cso-
portnév

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete

 

005412

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

005708

 

2 Normatív finanszírozás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

333795

 

 

2 Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása

a.    Az előirányzat biztosítja az egyházi, magán- és alapítványi felsőoktatási intézmények, valamint a felsőoktatási intézményekhez nem tartozó diákotthonok feladatmutatóhoz rendelt fajlagos támogatási összeg alapján nyújtott költségvetési támogatását, valamint az intézmények részére speciális feladatokhoz nyújtandó támogatás összegét.

Az előirányzat tartalmazza az egyes, más fejezet irányítása alá tartozó felsőoktatási intézmények költségvetési támogatását is.

b.    A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

a.: egyházi, magán- és alapítványi felsőoktatási intézmények, egyházi jogi személyek, valamint a felsőoktatási intézményekhez nem tartozó diákotthonok, más fejezet irányítása alá tartozó felsőoktatási intézmény

b.: Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)

a.: kérelem alapján

b.: -

a.: előleg biztosítható

b.: -

a.: egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

-

a.: beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat (a továbbiakban: felhatalmazó nyilatkozat)

b.: -

-

 

2.

244234

 

 

3 Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás

a.    Az előirányzat biztosít forrást a nevelési-oktatási intézményben, pedagógiai szakszolgálati intézményben pedagógus-munkakörben, a nevelő-, oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak után a központi költségvetésről szóló törvényben megállapított átlagbér alapú támogatáshoz.

b.    Az előirányzat forrást biztosít a nemzetiségi önkormányzat vagy az egyházi jogi személy által fenntartott nevelési-oktatási intézményre és pedagógiai szakszolgálati intézményre tekintettel a nemzetiségi önkormányzat és a bevett egyház részére a központi költségvetésről szóló törvényben megállapított működési támogatáshoz.

c.    Az előirányzat forrást biztosít a központi költségvetésről szóló törvényben megállapított tankönyvtámogatáshoz.

d.    Az előirányzat forrást biztosít a gyermek-, tanulói étkeztetéshez az óvodai, egységes óvoda-bölcsődei, általános iskolai, középfokú iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatására a költségvetési törvényben meghatározottak szerint.

e.    A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

a., c.-d.: nemzetiségi önkormányzat, egyházi jogi személy, vallási tevékenységet végző szervezet és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 2. § (3) bekezdés b) pont bd) alpontja szerinti fenntartó

b.: nemzetiségi önkormányzat, bevett egyház

e.: Kincstár

a.-d.: kérelem alapján

e.: -

a.-d.:

előleg biztosítható

e.: -

a.-d.: egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

e.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

-

a-d.: felhatalmazó nyilatkozat

e.: -

a.-d.: igénybe vehető

e.: -

 

3.

343328

 

 

4 Hit- és erkölcstanoktatás és tankönyvtámogatás

a.    Az előirányzat az Nkt. 35.§-a és 35/A. §-a szerinti, az állami fenntartású iskolában biztosított hit- és erkölcstanoktatáshoz szükséges államilag garantált finanszírozáshoz nyújt fedezetet. Az Nkt. 35/B. §-a alapján a hit- és erkölcstanoktatás tartalmát az egyházak határozzák meg, így az ahhoz alkalmazásra kerülő tankönyvet is.

b.    A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

a.: egyházi jogi személy

b.: Kincstár

a.: kérelem alapján

b.: -

a.: előleg biztosítható

b.: -

a.: egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

-

igénybe vehető

 

4.

348728

 

 

5 Köznevelési szerződések

a.    Az előirányzat a 2012. évet megelőzően megkötött közoktatási megállapodások, valamint az ezt követően megkötött, illetve kötendő köznevelési szerződések alapján az egyházi jogi személyek, a nemzetiségi önkormányzatok és egyéb nem állami szervezetek által fenntartott köznevelési intézményeket megillető támogatásokra, valamint azok igénylésének és feltételeinek megállapításával, továbbá folyósításával és a felhasználás ellenőrzésével kapcsolatos kiadásokra nyújt fedezetet.

b.    A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

a.: egyházi jogi személy, nemzetiségi önkormányzatok és magán köznevelési intézmények fenntartói

b.: Kincstár

a: kérelem alapján

pályázati úton

b.: -

a.: előleg biztosítható

b.: -

a.: egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

-

a.: felhatalmazó nyilatkozat

b.: -

-

 

 

198620

 

3 Felsőoktatási feladatok támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

302891

 

 

1 Felsőoktatás speciális feladatai

Az előirányzat fedezetet biztosít a felsőoktatási intézménybe felvételt vagy átvételt nyert hátrányos helyzetű hallgató által igénybe vehető, a tanulmányai során a felkészüléséhez segítséget nyújtó mentorprogram lebonyolításához. Támogatást biztosít olyan speciális feladatok támogatására, amelyek a feladatmutatóhoz rendelt fajlagos támogatási összeg alapján nyújtott támogatás által fedezni kívánt célok megvalósulását segítik elő, valamint olyan speciális feladatok támogatására is, amelyek a felsőoktatási intézmények keretében nem valósíthatók meg. Fedezetet biztosít olyan testületek, gazdasági társaságok, szervezetek, egyesületek támogatására, amelyek segítik a felsőoktatási szakterület munkáját. Az előirányzat támogatást nyújt a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben (a továbbiakban: Nftv.) előírt feladatainak végrehajtásához.

Az előirányzat támogatást nyújt felsőoktatási szakmai elemzések készítéséhez, felsőoktatási információs rendszerek és nyilvántartások működési költségéhez, kapcsolódó adatintegrációs tevékenységek ellátásához, valamint a TÁMOP 4.1.3/08/01 és TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001 lezárult kiemelt projekt fenntartási kötelezettségeiből fakadó működési és licencköltségekhez, pályakövetéséhez szükséges adatfelmérő, adatnyilvántartó és adatintegrációs rendszerek összekapcsolásához, működtetéséhez, fejlesztéséhez, szakmai kiadványok készítéséhez. Az előirányzat biztosítja a TÁMOP-4.2.5-09 és TÁMOP 4.2.5.B-11/1-2011-0001 projektek keretében fejlesztett, fenntartási kötelezettséggel érintett tartalomszolgáltatási, digitális könyvtár üzemeltetési feladatok ellátását.

Az előirányzat a felsőoktatási intézményekben, szakkollé giumokban folyó magas színvonalú, a tudásalapú elitképzést kiemelt feladatként kezelő tehetséggondozási tevékenység fenntartásához való állami hozzájárulás; szakmai programok, infrastrukturális beruházások, informatikai fejlesztések, egyéb működési kiadások támogatásához nyújt fedezetet.

Az előirányzat támogatást nyújt a magyar állampolgár külföldi felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányaihoz.

központi költségvetési szerv, országos szakértői testület, jogi személynek minősülő egyéb szervezet, gazdasági társaság, civil szervezet, köztestület, közalapítvány, nem állami felsőoktatási intézmény, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy

kérelem alapján

pályázati úton

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

-

Államháztartáson kívüli szervezet esetén (a továbbiakban: Áh-n kívül): felhatalmazó nyilatkozat

-

 

6..

297424

 

 

2 Lakitelek Népfőiskola támogatása

A támogatás egyrészt a főiskola napi működési költségéhez, másrészt a Kárpát-medencei népfőiskolai programok finanszírozásához járul hozzá.

civil szervezet

kérelem alapján

előleg biztosítható

részletekben történő kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

-

 

7.

348651

 

 

5 Francia Egyetem kialakítása a Szegedi Tudományegyetemen

A Francia Egyetem fokozatos kialakításának megvalósítása.

állami felsőoktatási intézmény

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

-

-

 

8.

353795

 

 

6 Felsőoktatási vagyongazdálkodási feladatok

Az egyes PPP konstrukcióban megvalósult felsőoktatási létesítmények kiváltásával kapcsolatos intézkedések megtételéről szóló 1341/2015. (V. 27.) Korm. határozat alapján az állami felsőoktatási intézmények PPP beruházásaihoz kapcsolódó kiváltási feladatok.

Központi költségvetési szerv

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

-

-

 

9.

375262

 

 

7 Szegedi Tudományegyetem infrastrukturális fejlesztése

A Szegedi Tudományegyetem egyes infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása, különös tekintettel a Zeneművészeti Kar, Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika, képalkotó diagnosztikai eszközpark beszerzése, idegsebészet, szemészet, arc-állcsont sebészet, fül-orr-gége szakterület és a speciális fej-onkológia egy telephelyre történő költöztetése.

központi költségvetési szerv

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

-

-

 

 

198619

 

4 Köznevelési feladatok támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

255656

 

 

4 Köznevelés speciális feladatainak támogatása

a.    Az előirányzat fedezetet nyújt a tanulmányi és tehetséggondozó versenyek támogatására. Az előirányzat biztosítja továbbá a közoktatás, köznevelés-fejlesztési tevékenységekhez kapcsolódó kutatási és tájékoztatási feladatok, valamint a közoktatás, köznevelés-fejlesztést érintő egyes nemzetközi feladatok finanszírozásának forrását, a diagnosztikus mérés, mérés-értékelés szakmai fejlesztését is.

b.    Az előirányzat hozzájárulást biztosít a köznevelés-fejlesztési stratégia megvalósítása keretében az egészségfejlesztési és a drogprevenciós feladatok ellátásához, a környezettudatos nevelés programjaihoz, a köznevelés-fejlesztési stratégiához kapcsolódó egyéb feladatok megvalósításához, a hazai és nemzetközi versenyeken, diákolimpiákon való részvételhez és felkészüléshez (Bolyai János Matematikai Társulat, Magyar Biológiatanárok Országos Egyesülete, Magyar Kémikusok Egyesülete, Magyar Innovációs Szövetség), a Kazinczy Szép Magyar Beszéd versennyel, valamint az iskolai sporttal kapcsolatos feladatokhoz, a hazai és nemzetközi versenyek szervezéséhez.

c.    Az előirányzat a nemzetiségi köznevelés tartalmi fejlesztésével kapcsolatos feladatok részeként hozzájárulhat a nemzetiségi oktatás megújuló részletes követelményei alapján a nemzetiségek oktatásához kapcsolódó alapdokumentumok (részletes fejlesztési feladatok, érettségi vizsgakövetelmények és vizsgaleírások, stb.) kidolgozásához.

d.    Az előirányzat a kétoldalú egyezményekben meghatározott nemzetiségi oktatási feladatok támogatásaként hozzájárul az óvónők, tanítók és tanárok nyelvi módszertani továbbképzéséhez; anyaországi anyanyelvi programokhoz az iskolás korosztálynak; vendégtanárok fogadásához; anyaországi tankönyvek behozatalához; kiküldetéssel kapcsolatos költségekhez.

e.    Az előirányzat az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogramja részeként forrást nyújt a természettudományok iránt érdeklődő diákok tehetséggondozására. A program során a kutatócsoportot vezető tanár, valamint a diák is ösztöndíjban részesülhet.

f.    Az előirányzat támogatást nyújthat a sajátos nevelési igényű tanulók tankönyvekkel történő tankönyvellátásának biztosításához, tankönyvek fejlesztéséhez, kéziratok elkészíttetéséhez; a sajátos nevelési igényű, illetve beilleszkedési, tanulási magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók óvodai neveléséhez, alap- és középfokú neveléséhez, oktatásához.

g.    Az előirányzat forrást biztosít a pedagógiai szakszolgálati tevékenységekhez kapcsolódó szakmai feladatok megvalósításához, továbbá az egyes szakszolgálati tevékenységekkel összefüggésben indított közigazgatási hatósági eljárásokban szakértőként bevont fórumok támogatásához. Ezen előirányzat szolgálja a – tankerületi, megyei, valamint országos szinten megvalósításra kerülő – konzultatív szakmai tanácskozások, fórumok megtartását is.

h.    Az előirányzat – oktatásért felelős miniszter ágazati irányítási jog- és feladatkörébe tartozó feladatok ellátása érdekében – forrást biztosít a szükséges elemzések, programfejlesztések, tanügyi, köznevelés-igazgatási koncepciók, szakmai dokumentumok kidolgozásának támogatásához, két tanítási nyelvű, nemzetiségi, sajátos nevelési igényű tanulók irányelveinek, egyéb kerettanterveknek a kidolgozásához, nevelési-oktatási programok kifejlesztésének támogatásához, a környezeti neveléssel, egészségneveléssel kapcsolatos programok támogatásához, valamint a fenti feladatokkal kapcsolatos reprezentációs kiadásokhoz.

i.    Az előirányzat forrást biztosít az Arany János Tehetséggondozó Program, az Arany János Kollégiumi Program és az Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Program támogatására.

j.    Az előirányzat forrást biztosít a nemzetiségi tankönyvbeszerzéshez.

k.    Az előirányzat forrást biztosít a kötelező feladatellátással nem érintett pedagógiai- szakmai szolgáltatások támogatásához.

l.    Az előirányzat forrást biztosít a Megyei Diákparlamenti Rendezvények megvalósítására, az Országos Diák Tanács támogatására, az Európai Parlamenti Modell magyarországi mozgalma magyarországi versenyének megrendezésére, a nemzetközi versenyre történő kiutazásra.

m.    Az előirányzat forrást biztosít a tanév rendje rendelet szerinti témahetek (pénzügyi, gazdálkodási, digitális, fenntarthatósági) megvalósítására, a médiatudatossággal kapcsolatos feladatok ellátására.

n.    Az előirányzat forrást biztosít a Pedagógusok mentálhigiénés támogatása kiadásaihoz.

o.    Az előirányzat forrást biztosít a nemzeti köznevelési értéktár megőrzésével, bővítésével kapcsolatos feladatok ellátására.

p.    Az előirányzat forrást biztosít az Ökoiskolával és Zöldóvodával kapcsolatos feladatok ellátására.

q.    A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

a.-h. gazdasági társaság, civil szervezet, közalapítvány, költségvetési szerv, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi pedagógiai intézetek, köznevelési- és felsőoktatási intézmények, intézményfenntartók, Budapesti Goethe Intézet, egyházi jogi személy, magánszemély (amennyiben a pályázó az elnyert támogatás összegéből ösztöndíjra fordítható összeget is igényel)

i.-k. nemzetiségi önkormányzati, egyházi és magán köznevelési intézmények, illetve fenntartóik

l-p. gazdasági társaság, civil szervezet, közalapítvány, költségvetési szerv, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi pedagógiai intézetek, köznevelési- és felsőoktatási intézmények, intézményfenntartók,

q.: Kincstár

a.-p: kérelem alapján

pályázati úton

q.: –

a-p.: előleg biztosítható

q.: –

a-p.: egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

q: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

a-p.: igen

a visszafizetés határideje a kötelezettség-vállalási dokumentumban meghatározottak szerint

q.: –

a.: felhatalmazó nyilatkozat

q.: –

a-p.: igénybe vehető

q.: –

 

11.

282178

 

 

5 Nemzeti Tehetség Program

a: Az előirányzat biztosítja a Nemzeti Tehetség Program finanszírozását, a tehetségek segítésére fordított támogatások hatékonyabb felhasználását. Az előirányzat felhasználásával biztosítható, hogy a tehetséges fiatalok tehetségük jellegének és szintjének megfelelő, folyamatos segítséget kapjanak tehetségük kibontakoztatásában, valamint a tehetség hasznosulásának támogatása.

A tehetségek segítése és fejlesztése az innováció és kreativitás ösztönzését és elterjedését, az esélyteremtést, a hátrányos helyzet leküzdését, az életpálya helyes irányba terelését, az életpálya sikerességét, a társadalmi mobilitást, a gazdasági növekedést, a magasabb versenyképességet, valamint a közösségek és az egész társadalom kohézióját egyaránt szolgálja. A Nemzeti Tehetség Programnak példa- és értékteremtő szerepe van.

b: A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

a.: civil szervezet, közalapítvány, társadalmi szervezet, központi költségvetési szerv, köztestület, egyházi jogi személy, gazdasági társaság, egyesülés, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzat, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, határon túli személy, határon túli szervezet, jogszabály alapján jogi személynek minősülő hazai és határon túli egyéb szervezet, köznevelési és felsőoktatási intézmény

b.: Kincstár

a.: kérelem alapján

pályázati úton

b.: –

a.: előleg biztosítható

b.: –

a.: egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

-

a.: nem határon túli Áh-n kívüli szervezet, valamint az Áh-n belül nem az EMMI fejezet irányítása alá tartozó kedvezményezett: felhatalmazó nyilatkozat

b.: –

a.: igénybe vehető

b.: -

 

12.

338495

 

 

8 Szakmai, tanügy-igazgatási informatikai feladatok támogatása

a.    Az állami és nem állami fenntartású általános iskolákban, gimnáziumokban, szakképzési centrumokban, szakközépiskolákban, szakgimnáziumokban, szakiskolákban a köznevelési és szakképzési feladat-ellátás támogatásához, továbbá a központi adatszolgáltatáshoz (KIR, OSAP), a diákigazolvány online igényléséhez, valamint a szülői tájékoztatás online kiszolgálásához szükséges iskola irányítási és ügyviteli szoftverek (IAR), Köznevelési Regisztrációs És Tanulmányi Alaprendszer (KRÉTA), valamint a tankönyvellátás megszervezését és lebonyolítását támogató informatikai rendszer fejlesztéséhez vagy felhasználási jogainak beszerzéséhez, illetve az ezek működtetésével összefüggő kiadásokhoz történő hozzájárulás.

b.    A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

a.: fejezet irányítása alá tartozó költségvetési szerv

b.: Kincstár

a.: kérelem alapján

b.: -

a.: előleg biztosítható

b.: -

a.: egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

-

a.: felhatalmazó nyilatkozat

b.: -

-

 

13.

368917

 

 

9 Tarpai sportkollégium támogatása

A Tarpai Sportkollégium működésének támogatása

Tarpai Sportkollégium, Tarpa Sport Club

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

-

 

14.

343617

 

 

11 Kis létszámú hit- és erkölcstanoktatás kiegészítő támogatása

A 20/2/4 Hit- és erkölcstanoktatás és tankönyvtámogatás előirányzaton biztosított támogatáson túl az előirányzat terhére a kis létszámú (8 fő alatti) csoportokban szervezhető hit- és erkölcstanoktatáshoz az oktatásért felelős miniszter által nyújtható további támogatás.

egyházi jogi személy

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

-

 

15.

348573

 

 

12 Erzsébet gyermek- és ifjúsági táborok támogatása

a.    Az Erzsébet programról szóló 2012. évi CIII. tv. alapján az előirányzat támogatja a gyermekek, tanulók évközi és nyári táboroztatását, táborszervezését, valamint a gyermeküdültetéssel kapcsolatos infrastruktúra fejlesztését és működtetését.

Az Erzsébet program végrehajtásáról a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány mellett az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány (a továbbiakban: EKGYA) gondoskodik.

Az Erzsébet program végrehajtása érdekében az EKGYA ellátja az ifjúsági- és gyermekprogramokban való részvételhez, gyermek- és ifjúsági táborok szervezéséhez kapcsolódó feladatokat, valamint az ezekhez kapcsolódó szervezési és lebonyolítási teendőket.

A fejezeti kezelésű előirányzat célja az EKGYA részére közvetlen támogatás nyújtása a fenti feladatok ellátásához.

b.    A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

a.: EKGYA, központi költségvetési szerv

b.: Kincstár

a.: kérelem alapján,

b.: -

a.: előleg biztosítható

b.: -

a.: egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

-

a.: felhatalmazó nyilatkozat, jelzálogjog

b.: -

-

 

16.

207221

 

 

13 Nem önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények központi előirányzata

Nem önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények működési kiadásainak biztosítása.

nevelési-oktatási intézmények,

köznevelési intézmények,

köznevelési intézményfenntartó

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

-

-

 

 

198642

 

5 Egyéb feladatok támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

349428

 

 

1 I. világháborús centenáriumi megemlékezések

Az előirányzat támogatást biztosít

a.    egy központi I. világháborús emlékmű létrehozásának előkészítéséhez és létrehozásához;

b.    I. világháborús emlékművek helyreállításához;

c.    I. világháborús, vagy az I. világháborúhoz kapcsolódó gyűjtemények, műkincsek megvásárlásához

d.    a magyar nemzet I. világháborús részvételét, szerepét és tragédiáit bemutató hazai és nemzetközi első világháborús kiállítás megszervezéséhez és a kapcsolódó fejlesztések (beruházások) megvalósításához;

e.    I. világháborús honlap fejlesztéséhez;

f.    oktatási és képzési programelemek (pedagógusképzés, diákvetélkedők stb.) megvalósításához kapcsolódó innovatív fejlesztésekhez, kutatásokhoz;

g.    tudományos művek megjelentetéséhez, tudományos és kulturális rendezvények, művészeti tevékenységek megvalósításához, valamint játék- és dokumentumfilmek forgatókönyveinek megalkotásához;

h.    a program- és pályázati iroda működtetéséhez.

civil szervezet, közalapítvány, központi költségvetési szerv, köztestület, gazdasági társaság, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzat, egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, határon túli személy, határon túli szervezet, külföldi személy, külföldi szervezet, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, egyházi jogi személy, határon túli egyház

kérelem alapján

pályázati úton

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

igénybe vehető

 

18.

355162

 

 

2 A Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve programjainak támogatása

A Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve keretében megvalósuló feladatok teljes körű ellátása.

civil szervezet, közalapítvány, költségvetési szerv, köztestület, gazdasági társaság, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, határon túli személy, határon túli szervezet, külföldi személy, külföldi szervezet, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, egyházi jogi személy, határon túli egyház

kérelem alapján

pályázati úton

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

igénybe vehető

 

19.

358595

 

 

3 Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékéve programjainak támogatása

Az előirányzat támogatást biztosít az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékéve keretében megvalósuló programok megvalósítására.

civil szervezet, közalapítvány, központi költségvetési szerv, köztestület, gazdasági társaság, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzat, egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, határon túli személy, határon túli szervezet, külföldi személy, külföldi szervezet, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, egyházi jogi személy, határon túli egyház

kérelem alapján

pályázati úton

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

igénybe vehető

 

20.

359462

 

 

4 Peres ügyek

Az előirányzat felhasználásának célja a fejezetnél folyamatban lévő peres eljárások éves kalkulált járulékos költségei - kártérítési és cafeteria tárgyú peres eljárások kifizetéseinek biztosítása (beleértve az Állami Egészségügyi Ellátó Központnál lévőket is).

költségvetési szerv, gazdasági társaság

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

-

 

21.

368862

 

 

5 Autista gyermekeket gondozó központ támogatása, Lakitelek

Az előirányzat felhasználásának célja az autizmus spektrum zavarral diagnosztizált gyermekek, fiatalok és felnőttek, valamint családjaik egyéni szükségletek szerinti támogatása, valamint az őket támogató ellátórendszer fejlesztése.

alapítvány

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

-

 

22.

368873

 

 

6 László Gyula Intézet támogatása

Az előirányzat az őstörténeti kutatások rehabilitációjával foglalkozó László Gyula Intézet alapításához és működéséhez szükséges forrást biztosítja.

gazdasági társaság

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

-

 

23.

368851

 

 

7 Hangszercsere program

Az előirányzat forrást biztosít az egyházi jogi személyek, valamint az állami intézményfenntartók alatt működő intézményekben hangszerek cseréje, továbbá a Mindennapos Éneklés Program feladatainak (Éneklő Ifjúság, koncertlátogatások, mentorálási kórusprogram) ellátásához, illetve a szellemi kulturális örökség megőrzéséről szóló Kormányközi Bizottság tagjaként vállalt feladatok támogatása, és a Kodály Program feladatainak ellátásában vállalt hazai és nemzetközi programok, illetve az ezekkel összefüggő kiadásokhoz történő hozzájáruláshoz

civil szervezet, közalapítvány, társadalmi szervezet, központi költségvetési szerv, köztestület, egyházi jogi személy, gazdasági társaság, egyesülés, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzat, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, köznevelési és felsőoktatási intézmény

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

igénybe vehető

 

24.

263301

 

 

15 „Útravaló” ösztöndíj program

a.    Az előirányzat forrást biztosít az öt elemből álló „Útravaló” Ö sztöndíjprogramhoz. A program a hátrányos helyzetű tanulók és hallgatók támogatására, valamint a természettudományok iránt érdeklődő tanulók tehetséggondozására jött létre. A program során a mentori feladatokat ellátó tanár, valamint a mentorált diák is ösztöndíjban részesül.

b.    A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

a.: civil szervezet, közalapítvány, költségvetési szerv, nem állami fenntartású köznevelési intézmény fenntartója, köztestület, egyházi jogi személy, gazdasági társaság, szövetkezet, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet

b.: Kincstár

a. kérelem alapján

pályázati úton

b. -

a.    előleg biztosítható

b.    -

a.    egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

b.    egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

-

a.    felhatalmazó nyilatkozat

b: -

a.    igénybe vehető

b.    -

 

 

270190

 

 

18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

295002

 

 

 

1 Határon túli felsőoktatási feladatok támogatása

a.    A fejezeti kezelésű előirányzat a következő ösztöndíjazási, felsőoktatási feladatok, programok ellátásához nyújt fedezetet, illetve biztosít hozzájárulást:

-    magyarországi és szülőföldi felsőoktatási intézményekbe felvételt nyert külhoni magyar hallgatók, doktoranduszok és felsőoktatási oktatók támogatása, tanulmányaik/oktatási-kutatási tevékenységük elősegítése;

-    szakkollégiumi képzéshez, szülőföldi szakkollégiumok működtetéséhez, képzési feladatok ellátásához hozzájárulás, valamint szakkollégiumi ösztöndíjak biztosítása és magyarországi előkészítő képzés támogatása;

-    határon túli magyar köz- és felsőoktatáshoz, valamint magyar kisebbséghez kapcsolódó tudományos-kutatói tevékenység támogatása;

-    határon túli magyar diákok kollégiumi elszállásolásának támogatása, lakhatási feltételeinek javítása;

-    határon túli magyar diák- és hallgatói szervezetek tevékenységének támogatása, fejlesztése;

-    a határon túli magyar felsőoktatással kapcsolatos tájékoztató, tehetséggondozó tevékenységet végző szervezetek működésének és programjainak támogatása;

-    határon túli felsőoktatási intézmények, illetve a hozzájuk köthető, tevékenységüket segítő határon túli és magyarországi szervezetek, valamint magyarországi felsőoktatási intézmények székhelyen kívüli képzésének működési, fejlesztési és programköltségeihez hozzájárulás;

-    határon túli oktatási és kulturális területen tevékenykedő magyarországi és határon túli szervezetek programjainak, működésének, fejlesztésének támogatása;

-    határon túli felsőoktatási képzési kínálat bővítéséhez, átalakításához kapcsolódó működési, fejlesztési, beruházási célú tevékenységek támogatása;

-    hallgatói és oktatói mobilitási, valamint egyéb ösztöndíjprogramok támogatása, illetve lebonyolítása.

b.    A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

a.: civil szervezet, közalapítvány, központi költségvetési szerv, köztestület, egyházi jogi személy, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, társulás, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, határon túli természetes személy, határon túli egyesület, határon túli szervezet, határon túli intézmény, külföldi személy vagy külföldi szervezet, határon túli és magyarországi köz- és felsőoktatási intézmények, határon túli egyházi jogi személy és intézménye

b.: Kincstár

a.: kérelem alapján

pályázati úton

b.: -

a.: előleg biztosítható

b.: -

a.: egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

-

a.: nem határon túli Áh-n kívüli szervezet: felhatalmazó nyilatkozat

b.: -

a.: igénybe vehető

b.: -

 

26.

295013

 

 

 

2 Határon túli kulturális feladatok támogatása

A határokon túl élő magyar nemzeti közösségeknek nyújtott támogatások elsősorban az anyanyelvi kultúra és önazonosságtudat megőrzését, ápolását és fejlesztését szolgálják, továbbá a magyar-magyar kulturális kapcsolatok elmélyítését és élénkítését, illetve az egyes területeknek a magyar nemzeti kultúrába való beépülését is segítik. Ezzel összhangban ez az előirányzat képezi az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) alapján meghirdetendő, a határon túli előadó-művészeti szervezetek (színházak és táncegyüttesek) szakmai programmegvalósításának támogatási keretösszegét; valamint a kulturális nemzetpolitikai célok megvalósítását az egységes kárpát-medencei kulturális tér kialakításának érdekében, hozzájárulva a kárpát-medencei magyar identitás erősítéséhez.

civil szervezet, közalapítvány, költségvetési szerv, köztestület, gazdasági társaság, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, határon túli szervezet, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, egyházi jogi személy, határon túli egyház, határon túli, létesítő okiratuk szerint előadó-művészeti szervezetek, határon túli kulturális szervezetek, határon túli intézmények, határon túli egyesületek,

határon túli természetes személy, külföldi személy, külföldi szervezet

kérelem alapján

pályázati úton

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

igénybe vehető

 

27.

348662

 

 

 

4 Határon túli köznevelési feladatok támogatása

a.    A fejezeti kezelésű előirányzat a következő ösztöndíjazási és köznevelési feladatok, programok ellátásához nyújt fedezetet, illetve biztosít hozzájárulást:

-    a magyarországi és szülőföldi pedagógus-továbbképzések, nyári akadémiák támogatása;

-    a határon túli magyar köznevelés szakmai szervezeteinek és intézményrendszerének: módszertani központok, pedagógus szövetségek, egyesületek működésének, fejlesztésének, programjainak támogatása;

-    a határon túli magyar tankönyvírás elősegítése, fejlesztése, a tankönyves műhelyek munkájának támogatása, magyarországi tankönyvek biztosítása;

-    szülőföldi és magyarországi tanulmányi versenyek, táborok, szaktáborok, illetve a köznevelés minőségi javítását célzó egyéb programok támogatása;

-    a nyugati szórvány, a diaszpóra anyanyelv- és identitás megőrzésére, fejlesztésére vonatkozó projektek, így a pedagógusok, oktatók továbbképzésének, oktatási segédanyagok és tankönyvek készítésének, mobilitási programok támogatása;

-    a magyarországi köznevelésben sajátos nevelési igényűként résztvevő határon túli diákok ösztöndíjának biztosítása;

-    az Emberi Erőforrások Minisztériuma és jogelőd minisztériumai, valamint a szomszédos államok között megkötött nemzetközi kétoldalú munkatervek alapján ellátandó közneveléssel összefüggő feladatok megvalósítása;

-    a tehetséggondozás, valamint a tanórán kívüli, identitást erősítő oktatási programok támogatása,

-    a szomszédos államokban élő magyar kisebbséggel kapcsolatos kutatásokat folytató magyarországi és határon túli szervezetek programjainak támogatása;

-    a szórványban folyó oktatási tevékenység támogatása;

-    a határon túli magyar szakmai szervezetekkel való kapcsolattartás, tanácskozások, konferenciák, a Külhoni Magyar Oktatási Tanács, a Külhoni Magyar Közoktatási Bizottság, a Külhoni Magyar Tankönyv- és Taneszköz Bizottság működtetésének biztosítása;

-    határon túli vonatkozású egyéb magyarországi és külhoni programok, rendezvények támogatása;

-    külhoni magyar köznevelés infrastruktúrájának fejlesztése.

b.    A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

a.: civil szervezet, közalapítvány, központi költségvetési szerv, köztestület, egyház, vallásfelekezet, belső egyházi jogi személy, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, társulás, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, határon túli természetes személy, határon túli egyesület, határon túli szervezet, határon túli intézmény, külföldi személy, külföldi szervezet, határon túli egyházi intézmények, határon túli és magyarországi köz- és felsőoktatási intézmények, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó

b.: Kincstár

a.: kérelem alapján

pályázati úton

b.: -

a.: előleg biztosítható

b.: -

a.: egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

-

a.: nem határon túli Áh-n kívüli szervezet: felhatalmazó nyilatkozat

b.: -

a.: igénybe vehető

b.: -

 

28.

271512

 

 

19 Szociális ágazati fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása

a.    Az előirányzat a szociális és társadalmi felzárkózást előmozdító rendezvények, sajtótermékek, tájékoztatási tevékenységek, programok, szolgáltatások, korszerű felszerelések, eszközök beszerzését finanszírozza.

b.    Kutatások, adatgyűjtések, szakmai programok egyedi támogatása.

c.    A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

a-b.: civil szervezet, közalapítvány, költségvetési szerv, köztestület, egyházi jogi személy, gazdasági társaság, egyesülés, helyi önkormányzat nemzetiségi önkormányzat, egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, határon túli személy, határon túli szervezet, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, társulás

c.: Kincstár

a-b.: kérelem alapján

c.: -

a-b.: előleg biztosítható

c.: -

a-b.: egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

c.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

igen

visszafizetés határideje a kötelezettség-vállalási dokumentumban meghatározottak szerint

a-b.: felhatalmazó nyilatkozat

c.: -

-

 

29.

296479

 

 

23 Határon túli ifjúsági szervezetek támogatása

A határon túli magyar ifjúsági szervezetek részére működésük elősegítésére, pályázati programokban való részvételükhöz szükséges feltételek biztosításához kíván az előirányzat támogatást nyújtani.

határon túli ifjúsági szervezetek

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

-

 

 

222947

 

8 Nemzetközi kapcsolatok programjai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.

302913

 

 

1 Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok

a.    Kétoldalú oktatási csereprogramok, nyelvoktatás fejlesztését célzó együttműködések a köz- és felsőoktatási tapasztalatcseréket lehetővé tevő nemzetközi konferenciák, rendezvények, találkozók támogatása. A Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendeletben meghatározott, a minisztérium feladatkörébe tartozó feladatok végrehajtása. Nemzetközi oktatási képzési módszertani tapasztalatok cseréjének elősegítése. Anyanyelvi vendégtanár programok támogatása. Kétoldalú együttműködés keretén belül a fentiekben részletezett programok megvalósítását szolgáló projektek megvalósítására a Magyar – Francia Ifjúsági Alapítvány, az Osztrák – Magyar Tudományos és Oktatási Kooperációs Akció Alapítvány, a Magyar-Amerikai Fulbright Alapítvány, a British Council Hungary stb. részére az alapító okiratokban meghatározott feladatok támogatása. Külföldi egyetemeken vendégtanári álláshelyek biztosításához hozzájárulás.

b.    A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

a.: közalapítvány, civil szervezet, költségvetési szerv, gazdasági társaság, külföldi személy, külföldi szervezet, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, köz- és felsőoktatási intézmény

b.: Kincstár

a.: kérelem alapján

b.: -

a.: előleg biztosítható

b.: -

a.: egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

-

a.: felhatalmazó nyilatkozat

b.: -

-

 

31.

302924

 

 

2 Európai Uniós és nemzetközi oktatási és képzési programok

a.    Nemzetközi, európai uniós tagságból következő oktatási és képzési programok koordinálása. Az EU Erasmus+ programja (2014-2020), Európa a polgárokért program (2014-2020), Nemzeti Europass Központ működtetése, az Európai Felsőoktatási Térség megvalósítását támogató feladatok, , ACES (Academy of Central European Schools - Közép-Európai Iskolák Akadémiája) program, az Erasmus Alumni és az ECVET hálózat működtetése, EU-s programokhoz kapcsolódó kutatás-fejlesztési és esélyegyenlőségi feladatok ellátása, CEEPUS (Közép-európai Felsőoktatási Csereprogram), továbbá az EU oktatási szakpolitikáihoz kapcsolódó feladatok végrehajtása, szakmai projektek koordinálása, idegennyelv-oktatás fejlesztését célzó feladatok (pl. Európai Nyelvi Díj), az EMMI támogatásával benyújtott pályázatok nemzeti önrészének biztosítása. . A College of Europe képzések kapcsán felmerülő feladatok forrásának biztosítása. Nemzetközi programokhoz kapcsolódó szakdiplomáciai feladatok ellátása.

b.    A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

a.: Tempus Közalapítvány, költségvetési szerv

b.: Kincstár

a.: kérelem alapján

b.: -

a.: előleg biztosítható

b.: -

a.: részletekben történő kifizetéssel, egyösszegű kifizetéssel,

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

-

a.: felhatalmazó nyilatkozat

b.: -

-

 

32.

368239

 

 

3 Waclaw Felczak Alap

A Waclaw Felczak magyar-lengyel szellemi együttműködést támogató Alap célja a közép-európai országok összefogásának és sikerességének előmozdítása, és ennek révén Magyarország európai, nemzetközi presztízsének növelése. Tartalma és rövid távú célja – többek között – ösztöndíjak, pályázatok, ifjúsági csereprogramok létrehozása az oktatás, tudomány, kutatás, kultúra, turisztika, továbbá vállalkozási ismeretek és szakmai gyakorlatok területén.

civil szervezet, helyi önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzat, társulás, közalapítvány, egyházi jogi személy, gazdasági társaság, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, határon túli szervezet

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

igénybe vehető

 

 

244289

 

 

5 Kétoldalú munkatervi feladatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.

295035

 

 

 

2 Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok

Hozzájárulás a stuttgarti Akademie Schloss Solitude és a budapesti József Attila Kör Irodalmi Egyesület közötti irodalmi ösztöndíjas csereprogram megvalósításához, amely német írók budapesti és fiatal magyar művészek rendszeres stuttgarti tartózkodását, alkotómunkáját teszi lehetővé.

közalapítvány, civil szervezet

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

-

 

 

255912

 

 

10 Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.

295079

 

 

 

2 Kulturális szakdiplomáciai feladatok

Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetközi kulturális szerződésekből fakadó feladatok ellátására, a nemzetközi kulturális megjelenések megvalósítására, valamint a nemzetközi kulturális egyezményekben vállalt kötelezettségek teljesítésére. Az előirányzat forrást biztosít a két- és többoldalú kulturális szakdiplomáciai feladatok megvalósítására, azon belül is a delegációk küldésével és fogadásával kapcsolatos kiadásokra. Részben a nemzetközi egyezményekben vállalt kötelezettségek teljesítésére, részben az egyezményekben nem szereplő, de a korábbi években megkezdett és jó tapasztalatokkal rendelkező programok folytatására is fedezetet nyújt, ezzel is erősítve a magyar kultúra sokszínűségének bemutatását külföldön.

költségvetési szerv, köztestület, civil szervezet, közalapítvány, egyházi jogi személy, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

-

 

 

255989

 

9 EU-tagsággal kapcsolatos feladatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

264234

 

 

6 EU-tagságból eredő együttműködések

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.

295080

 

 

 

2 EU-
tagságból eredő kulturális együttműködések

Az előirányzat biztosítja a tagállamként való működés teljesítéséhez és az uniós döntéshozatalban való részvételhez kapcsolódó költségek fedezetét.

A felhasználás célja az EU kulturális együttműködéseiben való részvétel keretében az európai jelentőségű, nemzetközi együttműködésben létrejövő kulturális programok megvalósítását támogató Kreatív Európa programban való hazai részvétel biztosítása. A program hazai végrehajtásának koordinálása 2014-től a Kreatív Európa Nonprofit Kft. feladata, amelyhez az előirányzat – a Magyar Nemzeti Filmalap Zrt.-vel (a továbbiakban: Filmalap) kötött együttműködési megállapodás alapján – támogatást biztosít.

gazdasági társaság

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

-

 

 

256078

 

11 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.

295102

 

 

1 Filmszakmai támogatások

Az előirányzat a magyar filmszakmai támogatási rendszerrel kapcsolatos egyes feladatok megosztásáról szóló 1203/2011. (VI. 21.) Korm. határozat alapján a Filmalap és az EMMI között létrejött keretmegállapodásban rögzített feladat megvalósítására, rövid dokumentumfilmek, portréfilmek, animációs filmek és rövidfilmek gyártásának, filmgyártá-előkészítésének és filmterv fejlesztésének támogatására szolgál. Az előirányzat biztosítja többek között az „art” besorolású mozik működésének támogatását, valamint az „art” minősítésű filmalkotások forgalmazásának támogatását pályázati kiírás útján a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 17. §-a alapján; a hazai és nemzetközi filmfesztiválok megvalósításának támogatását; a filmszakmai szervezetek alapító okiratban meghatározott feladatainak, szakmai tevékenységének és működésének támogatását, valamint a filmalkotások akadálymentesítésének támogatását a vakok, a gyengénlátók illetve a siketek oktatáshoz, művelődéshez történő minél szélesebb körű hozzáférésének elősegítése érdekében.

civil szervezet, közalapítvány, központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, gazdasági társaság, határon túli intézmény, egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, határon túli személy, határon túli szervezet

kérelem alapján

pályázati úton

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

igénybe vehető

 

37.

351695

 

 

2 A KOGART támogatása

Az előirányzat a Kovács Gábor Művészeti Alapítvány (a továbbiakban: KOGART) programjainak megvalósítására, továbbá a KOGART gyűjteményének bemutatására alkalmas ingatlan üzemeltetésének biztosítására szolgál.

civil szervezet, gazdasági társaság

kérelem alapján

előleg biztosítható

részletekben történő kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

-

 

38.

297435

 

 

3 Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark támogatása

Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Nonprofit Kft. fenntartásában levő Emlékpark megújítására, működtetésére és egyéb szakmai programjaira szolgál a támogatás.

gazdasági társaság

kérelem alapján

előleg biztosítható

részletekben történő kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

-

 

39.

351995

 

 

5 Kiemelt és/vagy közösségi nemzetközi és hazai kulturális fesztiválok és események támogatása

Az előirányzat célja a több szempontból kiemelt jelentőségű fesztiválok finanszírozásának támogatása. E forrásból az országos jelentőségű nemzetközi, vidéki, valamint a kiemelkedő színvonalú közösségi jellegű kistelepülési fesztiválok részesülhetnek támogatásban.

civil szervezet, közalapítvány, központi költségvetési szerv, köztestület, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, gazdasági társaság, nemzetiségi önkormányzat, határon túli intézmény, egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, határon túli személy, határon túli szervezet, külföldi személy, külföldi szervezet, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, egyházi jogi személy, határon túli egyház

kérelem alapján

pályázati úton

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

igénybe vehető

 

40.

338328

 

 

17 Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (Zeneakadémia) történeti orgonáinak restaurálása

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem történeti orgonáinak restaurálásához nyújtott támogatás.

központi költségvetési szerv

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

-

-

 

41.

341240

 

 

20 A 2015. évi Milánói Világkiállításon való részvételhez kapcsolódó feladatok

A 2015. évi Milánói Világkiállítással kapcsolatos magyarországi és külföldi rendezvényszervezés, kulturális, tudományos, szakmai programok lebonyolítása, a programok végrehajtásához szükséges bemutatók teljes körű megszervezése, logisztika, utazásszervezés, catering szolgáltatások és gasztronómiai események teljes körű lebonyolítása, éttermi rész kialakítása és működtetése, marketing és PR kommunikáció, projektmenedzsment, arculat tervezés és kivitelezés, honlap tervezés és kivitelezés, honlap tartalommenedzsment, social media menedzsment, kampányok szervezése, hirdetések kezelése, reklámanyagok készítése, partnertalálkozók szervezése, médiamenedzsment, tájékoztató és sajtóanyagok írása és kivitelezése, művészi alkotások tervezése és kivitelezése, a szükséges speciális infrastruktúra, tárgyi eszközök biztosítása.

civil szervezet, közalapítvány, központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, gazdasági társaság, határon túli intézmény, egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, határon túli személy, határon túli szervezet

kérelem alapján

pályázati úton

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

-

 

42.

368939

 

 

21 Vörösmarty Mihály Emlékkiállítás

Az előirányzat támogatást biztosít a Vörösmarty Mihály Emlékkiállítás létrehozására.

központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, gazdasági társaság

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

-

 

 

256167

 

12 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

271478

 

 

7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43.

295124

 

 

 

1 Közgyűjteményi szakmai feladatok - közgyűjtemények nemzeti értékmentő programja

Az előirányzat biztosítja az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR) működtetését, amely lehetővé teszi az országos könyvtárközi kölcsönzés színvonalas, gyors lebonyolítását mind az eredeti, mind a másolt dokumentumok esetében; az egyházi levéltárakban található örökségi értékek megőrzését, valamint levéltárak szakmai programjainak támogatását, a modellértékű közgyűjteményi kezdeményezések, valamint egyéb közgyűjteményi értékmentő feladatok támogatását, díjakhoz kapcsolódó támogatást.

központi költségvetési szerv, köztestület, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, gazdasági társaság, egyházi jogi személy, civil szervezet, közalapítvány, közgyűjtemény, könyvtár, muzeális intézmény,

határon túli kulturális szervezetek, határon túli intézmények, határon túli egyesületek, határon túli gazdasági társaságok, határon túli természetes személy, külföldi személy, külföldi szervezet, határon túli egyház, joszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, alapítvány

kérelem alapján

pályázati úton

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

igénybe vehető

 

44.

295135

 

 

 

2 Közművelődési szakmai feladatok

Az előirányzat nyújt fedezetet

a.    - a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztésével, a hagyományos közösségi kulturális értékek gondozásával, az egész életre kiterjedő tanulással és amatőr művészetekkel, valamint a kulturális alapú gazdaságfejlesztés támogatásával kapcsolatos feladatok ellátására, az országos jelentőségű amatőr művészeti és népművészeti elismerések és az azokhoz kapcsolódó rendezvények támogatására, továbbá a Sikeres Magyarországért program részeként a 2005. és 2006. évi 20 éves futamidejű Közkincs Hitelprogramban támogatott kedvezményezettek éves kamat- és tőketörlesztés támogatására, valamint a nép- és világzenei exportiroda működésének támogatására, a Fonó Budai Zeneház működésének és szakmai programjainak támogatására, az „Alkotóházak éjszakája” és a „Kultúrházak éjjel-nappal” rendezvénysorozatok támogatására és szakmai kiadványok megjelentetésére;

- a kulturális alapellátási feladatok ellátására. A művészeti, közművelődési és közgyűjteményi szakterület együttműködése mellett, más ágazatok bevonásával történő közös célok megvalósítása a helyben elérhető kulturális értékek hozzáférhetőségének kiszélesítése érdekében,

-    a Székesfehérvári Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár felújítására;

b.    A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

a.: civil szervezet, közalapítvány, köztestület, központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzat, gazdasági társaság, határon túli intézmény, külföldi személy, külföldi szervezet, egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, határon túli személy, határon túli szervezet, egyházi jogi személy, határon túli egyház, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet

b.: Kincstár

a.: kérelem alapján

pályázati úton

b.: –

a.: előleg biztosítható

b: –

a.: egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési rétesítők szerint

-

a.: felhatalmazó nyilatkozat

b.: –

a.: igénybe vehető

b.: –

 

45.

347128

 

 

 

3 Kulturális szakemberek továbbképzése

Az előirányzat a kulturális (közművelődési és közgyűjteményi) szakemberek továbbképzésének, szervezett képzésének és dokumentumvásárlásának támogatására szolgál.

civil szervezet, közalapítvány, központi költségvetési szerv, köztestület, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, gazdasági társaság, nemzetiségi önkormányzat, határon túli intézmény, egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, határon túli személy, határon túli szervezet, külföldi személy, külföldi szervezet, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, egyházi jogi személy, határon túli egyház

kérelem alapján

pályázati úton

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

-

Áh-n kívüli szervezet esetében: felhatalmazó nyilatkozat

igénybe vehető

 

46.

368839

 

 

 

4 Csoóri Sándor Alap

A szellemi és anyagi népművészeti örökség megőrzését célzó, a népi kultúra közösségeket teremtő műfajainak (például: néptánc, népdal, népzene, népmese), a teljes népművészeti mozgalom szervezeteinek támogatása Magyarországon, Kárpát-medencében és a szórványban.

költségvetési szerv, civil szervezet, gazdasági társaság, egyéni cég, határon túli szervezet, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, határon túli természetes személy, határon túli intézmény, határon túli civil és egyházi szervezet, külföldi személy, külföldi szervezet, határon túli köznevelési intézmények, egyéni vállalkozó, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, közalapítvány, köztestület, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, egyházi jogi személy, határon túli egyház

kérelem alapján

pályázati úton

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

-

 

47.

372117

 

 

 

5 Közszolgálati Archívum támogatása

Közszolgálati Archívum fenntartásához, működtetéséhez szükséges támogatás biztosítása.

egyéb gazdálkodó szervezet

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

-

 

48.

375173

 

 

 

6 NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása

Az előirányzat célja a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 84-85. §-aiban meghatározott területi közművelődési szakmai szolgáltatás megszervezése és működési feltételeinek biztosítása érdekében kötött közszolgáltatási szerződés keretében az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. közfeladat ellátásának támogatása.

gazdasági társaság

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

-

 

49.

375606

 

 

 

7 Közgyűjte-
ményi Digitalizálási Stratégia megvalósítása

A Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia 1175/2018. (III.28.) Korm. határozattal elfogadott akciótervi szintű feladatainak végrehajtása. A Stratégiában megjelölt aggregátor intézmények szolgáltatás-, gyűjtemény- és aggregációfejlesztésével összefüggő tevékenységek támogatása. A Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia népszerűsítését célzó marketing tevékenység illetve a Közgyűjteményi Digitalizálási Kézikönyv megvalósítása. A Nemzeti Adattár Projekt I. fázisának megvalósítása érdekében az aggregátor intézmények közös mintaprojektje.

költségvetési szerv, gazdasági társaság

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

-

Áh-n kívüli szervezet esetében: felhatalmazó nyilatkozat

-

-

 

 

256245

 

13 Művészeti tevékenységek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.

368440

 

 

1 A Magyar Rádió Zenei együtteseinek támogatása

Az előirányzat célja a Magyar Rádió művészeti együttesek szakmai működésének biztosítása, támogatása, továbbá eszközállományának korszerűsítése. A tevékenységhez tartozó hangversenyszervezés, kortárs magyar zeneművek bemutatása, hangfelvételek készítése, kortárs magyar zeneművészet és egyéb szakmai programok támogatására szolgál.

gazdasági társaság

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

-

 

51.

372840

 

 

2 Magyar Rádió Hangarchívuma elhelyezése

Az előirányzat forrást biztosít a Magyar Rádió Hangarchívuma elhelyezésére és működtetésére alkalmas helyszín kialakításának és a Hangarchívum átköltöztetésének előkészítésére.

Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA)

Kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

-

 

 

-

 

52.

271489

 

 

4 Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása

Az előirányzat az előadó-művészeti és alkotóművészeti tevékenységek ellátására, művészi alkotások tervezésére és kivitelezésére, infrastruktúra kialakítására, korszerű felszerelések, tárgyi eszközök beszerzésére szolgál, valamint a mindenkori magyar kulturális életet meghatározó hazai és nemzetközi viszonylatban emblematikus jelentőségű alkotások, épületek, személyiségek kiemelkedő kulturális tevékenységével összefüggő kiadások fedezetére (felújítás, áthelyezés, létesítés) biztosít támogatást.

civil szervezet, közalapítvány, költségvetési szerv, köztestület, gazdasági társaság, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, egyéni vállalkozó, jogi személyiségű társaság, egyéni cég, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, határon túli személy, határon túli szervezet, külföldi személy, külföldi szervezet, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, egyházi jogi személy, határon túli egyház

kérelem alapján

pályázati úton

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

igénybe vehető

 

53.

284867

 

 

5 Előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok (működési és művészeti pályázatok)

Hazai és határon túli előadó-művészeti szervezetek támogatása az alábbiak szerint:

a.    az Emtv. alapján nemzeti előadó-művészeti szervezetnek vagy kiemelt előadó-művészeti szervezetnek nem minősülő színházak, balett- és táncegyüttesek, zenekarok és énekkarok szakmai programmegvalósításának és működésének támogatása pályázat útján:

aa.    Minősítéssel nem rendelkező színházak és táncegyüttesek támogatása

ab.    Minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok támogatása

b.    az Emtv. alapján kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatása pályázat útján:

ba.    Kiemelt művészeti célok – színház, táncegyüttes támogatása

bb.    Kiemelt művészeti célok – zenekarok, énekkarok támogatása

c.    az Emtv. alapján további kiemelt művészeti célok eseti pályázati támogatása.

civil szervezet, közalapítvány, költségvetési szerv, köztestület, egyesület, alapítvány, gazdasági társaság, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, határon túli szervezet, külföldi személy, külföldi szervezet, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, egyházi jogi személy, határon túli egyház

pályázati úton

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

-

 

54.

331606

 

 

9 Közkönyvtári kölcsönzési jogdíjak

Az előirányzat támogatást nyújt a közkönyvtári kölcsönzési jogdíjak kifizetéséhez és ennek költségeihez.

egyesület (bejegyzett közös jogkezelő szervezet), központi költségvetési szerv

kérelem alapján

előleg biztosítható

részletekben történő kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

-

 

55.

302180

 

 

10 Művészeti nyugdíjsegélyek megtérítése

a. Művészeti nyugdíjsegélyek kifizetése a társadalombiztosítási alapkezelő szerven keresztül.

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

a.: központi költségvetési szerv

b.: Kincstár

a.: kérelem alapján

b.: –

-

a.: részletekben történő kifizetéssel

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

-

-

 

56.

343339

 

 

11 A Budapesti Tavaszi Fesztivál és a Budapesti Őszi Fesztivál megrendezésének támogatása

A Budapesti Tavaszi Fesztivál és a Budapesti Őszi Fesztivál (Café Budapest) megrendezésének támogatása.

gazdasági társaság

kérelem alapján

előleg biztosítható

részletekben történő kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

-

 

57.

343340

 

 

12 Egyéb színházi támogatások

Az előirányzat hozzájárulást biztosít egyes színházi és táncművészeti tevékenységet folytató előadó-művészeti szervezetek létesítő okirat szerinti tevékenységének megvalósításához.

gazdasági társaság, helyi önkormányzati költségvetési szerv, civil szervezet, közalapítvány, költségvetési szerv, köztestület, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, határon túli személy, határon túli szervezet, külföldi személy, külföldi szervezet, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, egyházi jogi személy, határon túli egyház

kérelem alapján

előleg biztosítható

részletekben történő kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

-

 

58.

285134

 

 

13 A 100 Tagú Cigányzenekar támogatása

A 100 Tagú Cigányzenekar működésének és programjainak támogatása.

gazdasági társaság, civil szervezet

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

-

 

59.

228653

 

14 A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok

A kábítószer-probléma kezelése érdekében készített Nemzeti Drogellenes Stratégia céljainak megvalósítása, a droghasználat megelőzése univerzális, célzott és javallott prevenciós programok támogatása különböző színtereken (család, iskola, gyermekvédelmi intézményrendszer, internet, büntető-igazságszolgáltatás, munkahely) komplex és a helyi közösségi résztvevők együttműködésén alapuló programok által. A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok – helyi szintű szakmai konzultációs munkacsoportok – működésének támogatása a helyi stratégiák elkészítése, megvalósításának biztosítása érdekében. A szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatása, az ellátórendszer (egészségügyi és szociális) kiegészítő működési támogatása és a különböző szakmai fejlesztési igények megvalósulásának biztosítása által.

civil szervezet, közalapítvány, központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, gazdasági társaság, egyházi jogi személy, társulás, egyéni vállalkozó, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet

kérelem alapján

pályázati úton

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

igénybe vehető

 

 

228664

 

15 Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

279845

 

 

3 Ifjúságpolitikai feladatok támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60.

277201

 

 

 

2 Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok

Az előirányzat hozzájárul az ifjúságpolitika hosszú távú társadalmi céljait meghatározó „Nemzeti Ifjúsági Stratégia 2009–2024” című stratégiai program (NIS) végrehajtásához. Az intézkedések végrehajtásának módját, sorrendjét, felelőseit a NIS-hez kapcsolódó, a Kormány által elfogadott mindenkori rövid távú cselekvési tervek határozzák meg. Az előirányzat biztosítja a Magyar Ifjúsági Konferencia működtetésének költségeit is.

civil szervezetek, gazdasági társaságok, központi költségvetési szervek, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, egyházi jogi személy, határon túli ifjúsági szervezetek

kérelem alapján, kormányhatározat alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

-

 

61.

343351

 

 

 

3 Báthory István Magyar-
Litván Együtt-
működési Alap

A Magyarország Kormánya és a Litván Köztársaság Kormánya közötti, a Báthory István Magyar-Litván Együttműködési Alapról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 227/2013. (VI. 24.) Korm. rendelet alapján a magyar és litván, 13-30 év közötti fiatalok közötti baráti együttműködés támogatása a fiatal nemzedékek közötti kapcsolatok kialakítását és baráti viszony építését célzó ifjúsági együttműködési programok, a magyar és litván fiatalok közötti kulturális együttműködést, illetve a toleranciát és egymás jobb megismerését elősegítő információs programok, valamint a demokráciához, a demokratikus elvek alkalmazásához és az állampolgári neveléshez kapcsolódó programok és kezdeményezések jobb megismerését előmozdító ifjúsági és módszertani találkozók által.

költségvetési szerv, helyi önkormányzat, civil szervezet, közalapítvány, gazdasági társaság, egyházi jogi személy, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, természetes személy

kérelem alapján

pályázati úton

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

-

 

62.

031831

 

 

 

4 Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása

A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatási céljait a Gyermek és Ifjúsági Alapról, a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítványról, valamint az ifjúsággal összefüggő egyes állami feladatok ellátásának szervezeti rendjéről szóló 1995. évi LXIV. törvény 4. § (1) bekezdése határozza meg. Az előirányzat biztosítja a határon túli ifjúsági szervezetek működésének támogatását is.

civil szervezet, helyi önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzat, társulás, közalapítvány, egyházi jogi személy, gazdasági társaság, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, határon túli szervezet

kérelem alapján,

pályázati úton

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

-

 

63.

348762

 

 

 

5 Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása

Az előirányzat célja az Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. és az általa működtetett, országos (19 megyében és Budapesten is működő) Kontakt Pont hálózat működésének biztosítása, ifjúsági célú kampányok és rendezvények előkészítése és lebonyolítása; szakmai, módszertani anyagok előkészítése.

gazdasági társaság

jogszabály (költségvetési törvény) és kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

-

 

64.

368739

 

 

 

6 Fiatalok első sikeres nyelvvizsgá-
jának támogatása

Az előirányzat a 35 év alatti fiatalok első sikeres „B2” vagy „C1” szintű nyelvvizsgájának, vagy az ezzel egyenértékű első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsgájának támogatásához a minimálbér 25 %-ának erejéig biztosít fedezetet.

magánszemély, Kincstár, központi költségvetési szerv, gazdasági társaság

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

Magyar Államkincstár

-

 

65.

368784

 

 

 

7 Fiatalok vezetői engedélyének megszerzé-
sével összefüggő hozzájárulás

a. Az előirányzat a 20 év alatti fiatalok vezetői engedélyének megszerzéséhez nyújt támogatást. Az előirányzat célja, hogy elősegítse a fiatalok számára a B kategóriás vezetői engedély megszerzését azzal, hogy a sikeres vizsgát követően, a jogosultság fennállása esetén biztosítsa az intézkedést megalapozó jogszabályban rögzített értékhatárig a vizsgázó felmerülő költségei visszatérítésének fedezetét, illetőleg a hatósági feladatok ellátásához szükséges forrást.

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

a.: magánszemély, Kincstár,, központi költségvetési szerv, gazdasági társaság

b.: Kincstár

a.: kérelem alapján

b.: -

a.: előleg biztosítható

b.: -

a.: egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

b.: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

-

a.: felhatalmazó nyilatkozat

b.: -

Magyar Államkincstár

-

 

 

265501

 

16 Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66.

271256

 

 

1 Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, szakmai feladatok támogatása

A szociális és gyermekjóléti szolgáltatási/fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó szakmai fejlesztési, egyedi tevékenységek végzése, programok, pályázati programok, képzések, szakértői díjak, kiadványok, rendezvények, szervezetek támogatása.

Falu- és tanyagondnoki szolgálatok működését szakmailag fejlesztő és koordináló non-profit szervezetek támogatása. A szolgáltatás területi működését felügyelő, fejlesztő szervezeti hálózat működésének támogatása.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben előírt egyházi módszertani feladatok ellátásához támogatás biztosítása.

civil szervezet, közalapítvány, költségvetési szerv, köztestület, egyházi jogi személy, gazdasági társaság, egyesülés, egyes jogi személyek vállalata, leányvállalat, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, egyéni vállalkozó, egyéni cég, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet

kérelem alapján

pályázati úton

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

igénybe vehető

 

67.

348673

 

 

3 Család- és ifjúságügyi fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása

Az előirányzat a család- és ifjúságügyi rendezvények, sajtótermékek, tájékoztatási tevékenységek, programok, szolgáltatások, korszerű felszerelések, eszközök beszerzését finanszírozza.

civil szervezet, közalapítvány, költségvetési szerv, köztestület, egyházi jogi személy, gazdasági társaság, egyesülés, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, határon túli személy, határon túli szervezet, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, társulás

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

-

 

68.

296513

 

 

6 Családpolitikai Programok

a.     Forrás biztosítása a családügy, valamint a férfiak és nők egyenlősége területén megvalósuló, a családokat erősítő, a nők helyzetének javítását, a család és munka összeegyeztetését szolgáló különféle cselekvési, modellkísérleti, a családbarát közgondolkodást erősítő szakmai programok és akciók végrehajtásához, valamint a családok érdekképviseletét ellátó szervezetek, határon túli családszervezetek koordinálásával foglalkozó civil szervezetek támogatásához.

b.     Az előirányzat fedezetet biztosít az Idősbarát Önkormányzat Díj és az idősügyi programok támogatására, az idősebb generációt célzó pályázatok nyerteseinek díjazására, nemzedékek közötti programok támogatására, idősügyi rendezvények lebonyolítására.

c.     Az előirányzat fedezetet biztosít továbbá a gyermekek napközbeni ellátását érintő szakmafejlesztési célok és módszertani feladatok ellátásához a kijelölt szervezeteknek.

d.     A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

a.: civil szervezet, közalapítvány, költségvetési szerv, köztestület, egyházi jogi személy, gazdasági társaság, egyesülés, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, határon túli személy, külföldi személy, határon túli szervezet, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, társulás, külföldi szervezet

b.: civil szervezet, helyi önkormányzat, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, költségvetési szerv, közalapítvány, köztestület, egyházi jogi személy, gazdasági társaság, egyesülés, nemzetiségi önkormányzat, egyéni vállalkozó, egyéni cég, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, társulás

c.: civil szervezet

d.: Kincstár

a. – b.: kérelem alapján

pályázati úton

c.: kérelem alapján

d.: –

a.-c.: előleg biztosítható

d.: –

a. – b.: egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

c.: egyösszegű kifizetéssel

d.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

-

a.-c.: felhatalmazó nyilatkozat

d.: –

a.-c. igénybe vehető

d.: -

 

69.

296524

 

 

7 Családpolitikai célú pályázatok

Pályázati úton támogatásban részesíti azokat a családok érdekében tevékenykedő, valamint a férfiak és nők egyenlőségével foglalkozó szervezeteket és munkáltatókat, amelyek a családok jólétét növelő, a nők helyzetén javító gyakorlati szolgáltatásaikkal és különféle programjaikkal hozzájárulnak a családbarát foglalkoztatás és közgondolkodás népszerűsítéséhez és a családbarát társadalom megteremtéséhez és fenntartásához. Támogatja azokat a magánszemélyeket, akik a családot népszerűsítő irodalmi művet vagy fotót küldenek a pályázat keretében.

civil szervezet, közalapítvány, központi költségvetési szerv, egyházi jogi személy, gazdasági társaság, egyesülés, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, társulás, egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy

pályázati úton

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

igénybe vehető

 

 

243145

 

17 Egyes szociális pénzbeli támogatások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70.

059811

 

 

1 Gyermekvédelmi Lakás Alap

a.    A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján a nevelésbe vételből a nagykorúvá válással kikerült fiatal felnőttek számára megállapított otthonteremtési támogatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, valamint a postaköltséget tartalmazza.

b.    A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

a.: egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, központi költségvetési szerv, gazdasági társaság

b.: Kincstár

a.: kérelem alapján

b.: -

a.: előleg biztosítható

b.: -

a.: részletekben történő kifizetéssel

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

-

a.: felhatalmazó nyilatkozat

b.: -

a.: igénybe vehető

b.: -

 

71.

258545

 

 

6 Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

a.    A személygépkocsi szerzési és átalakítási, egyéb jármű szerzési támogatás a mozgáskorlátozott személyek közlekedésének elősegítésére biztosít támogatást. E támogatásokra való jogosultságot a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet határozza meg, míg a támogatásban részesíthetők száma évente kerül megállapításra. Tartalmazza a postai szolgáltatási díj fedezetét.

b.    A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

a.: egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó

b.: Kincstár

a.: kérelem alapján

b.: -

a.: előleg nem biztosítható

b.: -

a.: részletekben történő kifizetéssel

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

-

a.: felhatalmazó nyilatkozat

b.: -

a.: igénybe vehető

b.: -

 

72.

243156

 

 

7 GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása

Az előirányzat tartalmazza a GYES-en, GYED-en lévők hallgatói hitele esetében a törlesztési kötelezettség szünetelése időszakában nyújtott célzott és teljes kamattámogatás összegét.

egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, gazdasági társaság

kérelem alapján

előleg nem biztosítható

részletekben történő kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

-

 

73.

268990

 

18 Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése

a.    Gyermekvédelmi szakellátási intézmények, nevelőszülői hálózatok, javítóintézetek fejlesztése, egyes módszertani feladatok ellátása, fejlesztéseket megalapozó felmérések készítése, a különleges és speciális gyermekotthonok, területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, javítóintézetek, illetve gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatást végző szervezetek innovatív programjainak támogatása, valamint önkormányzatok, civil szervezetek, egyházi és szakmai szervezetek szakmafejlesztési céljainak támogatása, szakmai kiadványok kiadása, terjesztése.

b.    A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

a.: civil szervezet, központi költségvetési szerv, egyházi jogi személy, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, határon túli szervezet, gazdasági társaság

b.: Kincstár

a.: kérelem alapján

pályázati úton

b.: -

a.: előleg biztosítható

b.: -

a.: egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

-

a.: felhatalmazó nyilatkozat

b.: -

-

 

 

266190

 

19 Szociális célú humánszolgáltatások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74.

244201

 

 

1 Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása

a.    Az előirányzat az egyházi és más nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények működési kiadásainak támogatására szolgál. A támogatás igénylésének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének rendjét az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet határozza meg.

b.    A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

a.: civil szervezet, közalapítvány, egyházi jogi személy, gazdasági társaság, egyesülés, egyes jogi személyek vállalata, leányvállalat, nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv, társulás, egyéni vállalkozó, egyéni cég, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet

b.: Kincstár

a.: kérelem alapján

b.: -

a.: előleg nem biztosítható

b.: -

a.: részletekben történő kifizetéssel

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

-

a.: felhatalmazó nyilatkozat

b.: -

a.: igénybe vehető

b.: -

 

75.

281334

 

 

4 Közösségi ellátások, utcai szociális munka, krízisközpont és a Biztos Kezdet Gyerekház finanszírozása

A pályázati úton 3 éves befogadásra került utcai szociális munka-szolgálatok, alacsonyküszöbű szolgálatok, a krízisellátás támogatása, továbbá a Biztos Kezdet Gyerekház program pályázati úton történő támogatása. A finanszírozás keretét a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet szabályozza.

civil szervezet, közalapítvány, költségvetési szerv, köztestület, egyházi jogi személy, gazdasági társaság, egyesülés, egyes jogi személyek vállalata, leányvállalat, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, egyéni vállalkozó, egyéni cég, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet

pályázati úton

előleg biztosítható

-

részletekben történő kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: SZGYF)

-

 

76.

343640

 

 

7 Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátási szerződésekkel történő finanszírozása

Az előirányzat a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által már megkötött, és jövőben kötendő szerződéseinek egyedi támogatás forráskeretét biztosítja.

civil szervezet, közalapítvány, költségvetési szerv, köztestület, egyházi jogi személy, gazdasági társaság, egyesülés, egyes jogi személyek vállalata, leányvállalat, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, egyéni vállalkozó, egyéni cég, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

igénybe vehető

 

77.

346473

 

 

8 Szociális humánszolgáltatók részére biztosított szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék, és egyéb ágazati bérrendezéssel összefüggő támogatások

a.    Az előirányzat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 257/2000. (XII. 26. Korm. rendelet] alapján elrendelt, a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményeket fenntartó nem állami, nem önkormányzati szervezetek részére bevezetésre került szociális ágazati összevont pótlék és annak szociális hozzájárulási adójához biztosít fedezetet.

b.    A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

a.: civil szervezet, közalapítvány, egyházi jogi személy, gazdasági társaság, egyesülés, egyes jogi személyek vállalata, leányvállalat, nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv, társulás, egyéni vállalkozó, egyéni cég, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet

b.: Kincstár

a.: kérelem alapján

b.: -

a.: előleg biztosítható

b.: -

a.: részletekben történő kifizetéssel

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

-

a.: felhatalmazó nyilatkozat

b.: -

a.: igénybe vehető

b.: -

 

78.

349140

 

 

9 Állami és köztestületi szociális intézmények részére biztosított ágazati pótlék

a. Az előirányzat a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján elrendelt, a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményeket fenntartó központi, köztestületi költségvetési szervezetek részére bevezetésre került szociális ágazati összevont pótlék és annak szociális hozzájárulási adójához biztosít fedezetet.

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása

a.: központi költségvetési szerv, köztestületi költségvetési szerv

b.: Kincstár

a.: kérelem alapján

b.: -

a.: előleg biztosítható

b.: -

a.: egyösszegű kifizetéssel

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

a.: -

b.: -

a.: -

b.: -

 

79.

353784

 

 

10 Egyes szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztési támogatása

A szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások és innovatív fejlesztések működési és beruházási tárgyú támogatása, valamint szociális és gyermekjóléti szolgáltatási/fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó szakmai fejlesztési, egyedi tevékenységhez kapcsolódó szakmai fejlesztési, egyedi tevékenységek végzése, programok, pályázati programok, képzések, szakértői díjak, kiadványok, rendezvények, szervezetek támogatása.

civil szervezet, közalapítvány, költségvetési szerv, köztestület, egyházi jogi személy, gazdasági társaság, egyesülés, egyes jogi személyek vállalata, leányvállalat, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, egyéni vállalkozó, egyéni cég, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet

kérelem alapján

pályázati úton

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

igen

a kötelezettségvállalási dokumentumban meghatározottak szerint

felhatalmazó nyilatkozat

igénybe vehető

 

80.

368962

 

 

11 Szociális humánszolgáltatásokkal kapcsolatos egyéb bérintézkedés

a.     Az előirányzat a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményeket fenntartó nem állami, nem önkormányzati szervezetek részére biztosít támogatást a minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez kapcsolódó kompenzációhoz.

b.     A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása

a.: civil szervezet, közalapítvány, egyházi jogi személy, gazdasági társaság, egyesülés, egyes jogi személyek vállalata, leányvállalat, nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv, társulás, egyéni vállalkozó, egyéni cég, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet

b.: Kincstár

a.: kérelem alapján

b.: –

a.: előleg biztosítható

b.: -

a.: egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

-

a.: felhatalmazó nyilatkozat

b.: -

a.: igénybe vehető

b.: -

 

 

255667

 

20 Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs szociális programok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81.

294613

 

 

3 Család, esélyteremtési és önkéntes házak, továbbá egyéb esélyteremtési programok támogatása

A Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házak Hálózat (a továbbiakban: CSEÖH) szakmai koordinálásával, a hálózat fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása, a CSEÖH működtetése az ország 19 megyéjében és a fővárosban.

A kapcsolati erőszak áldozatait segítő krízisellátó rendszer hatékony működésével kapcsolatos koordinációs és fejlesztési feladatok ellátása. A kapcsolati erőszak visszaszorítását célzó egyéb feladatok ellátása.

Esélyteremtési feladatokat ellátó szervezetek támogatása kiemelt tekintettel helyi esélyteremtési jó gyakorlatok elterjesztésére, modellprogramok megvalósításának támogatására.

A Nemzeti Önkéntes Stratégiában foglalt célkitűzések végrehajtása. megvalósulását szolgáló szakmai programok támogatása.

civil szervezet, közalapítvány, központi költségvetési szerv, gazdasági társaság, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, egyházi jogi személy

kérelem alapján

pályázati úton

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

-

 

82.

368251

 

 

4 Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonközpont működésének támogatása

Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonközpont működésének támogatása.

civil szervezet, közalapítvány, központi költségvetési szerv, gazdasági társaság, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, egyházi jogi személy

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

-

 

83.

281367

 

 

6 Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok támogatása

a.    A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ Egyezmény, illetve az Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtása keretében az érintettek önálló életvitelét segítő programok, a fogyatékos személyek érdekében végzett hiánypótló szolgáltatások költségvetési támogatása, önálló életvitelt segítő kutyák kiképzésének támogatása, szülősegítő szakmai programok támogatása, fogyatékos személyt nevelő családok otthonában szakszerű felügyeletet biztosító szolgáltatás támogatása, gépjárműbeszerzés támogatása, pályázati lebonyolítási költségek támogatása, kérelem alapján fogyatékosságügyi szakmai program támogatása.

b.    A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

a.: civil szervezet, költségvetési szerv, gazdasági társaság, közalapítvány, köztestület, egyházi jogi személy, egyesülés, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, határon túli személy, határon túli szervezet, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, társulás

b.: Kincstár

a.: kérelem alapján

pályázati úton

b.: -

a.: előleg biztosítható

b.: -

a.: egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

-

a.: felhatalmazó nyilatkozat

b.: -

a.: igénybe vehető

b.: -

 

84.

298246

 

 

8 Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás és elemi látásrehabilitáció támogatása

a.    Fogyatékos személyek részére jelnyelvi tolmácsszolgáltatást vagy elemi látásrehabilitációs szolgáltatást egységes szakmai sztenderdek alapján nyújtó szervezetek teljesítmény-alapú finanszírozása, kérelem alapján fogyatékosságügyi szakmai program támogatása, pályázati lebonyolítási költségek támogatása.

b.    A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

a.: civil szervezet, költségvetési szerv, gazdasági társaság, közalapítvány, köztestület, egyházi jogi személy, egyesülés, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, határon túli személy, határon túli szervezet, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, társulás

b.: Kincstár

a.: kérelem alapján

pályázati úton

b.: -

a.: előleg biztosítható

b.: -

a.: egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

-

a.: felhatalmazó nyilatkozat

b.: -

a.: igénybe vehető

b.: -

 

85.

304168

 

 

12 Hajléktalanokhoz kapcsolódó közfeladatok ellátása

A jogszabályban meghatározott hajléktalan-ellátó intézmények kiegészítő feladatainak pályázat útján történő támogatása: intézmények felújítási kiadásaihoz való hozzájárulás, szolgáltatások fejlesztése, kiegészítő/programok költségeihez, valamint téli krízisidőszak megnövekedett feladatainak ellátásához támogatás nyújtása, továbbá a lebonyolítási díj fedezete. Működési költség és támogatás biztosítása a hajléktalanság problémájának leküzdését szolgáló, a hajléktalan ellátást kiegészítő programok kivitelezéséhez, speciális hajléktalan feladatok, továbbá a hajléktalan embereket ellátó intézményrendszerrel kapcsolatos feladatok ellátásához.

civil szervezet, közalapítvány, költségvetési szerv, köztestület, egyházi jogi személy, szövetkezet, lakásszövetkezet, európai szövetkezet, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, gazdasági társaság,

kérelem alapján

pályázati úton

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

igénybe vehető

 

86.

304157

 

 

13 Autista otthonok, értelmi sérült és halmozottan fogyatékosokat ellátó lakóotthonok támogatása

a.    Fogyatékos személyeket ellátó otthonok kiegészítő támogatása.

b.    A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

a.: civil szervezet, gazdasági társaság, egyéb állami gazdálkodó szerv, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, gazdasági társaság, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, egyházi jogi személy

b.: Kincstár

a.: kérelem alapján

pályázati úton

b.: -

a.: előleg biztosítható

b.: -

a.: egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

-

a.: felhatalmazó nyilatkozat

b.: -

a.: igénybe vehető

b.: -

 

 

263456

 

21 PHARE Programok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

237055

 

 

4 HU-9904-01 (Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87.

237077

 

 

 

2 Hazai társ-
finanszírozás HU-9904-01 (Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja)

Az előirányzat támogatást biztosít a hátrányos helyzetű és kiemelten a roma fiatalok általános iskolai lemorzsolódásának csökkentését célzó intézkedésekhez, középfokú iskoláztatásukat segítő felzárkóztató programokhoz, továbbá a tehetséges roma tanulók támogatásával a fiatalok felsőoktatásba való bekerülésének segítéséhez.

költségvetési szervek, nevelési-oktatási intézmények

kérelem alapján

pályázati úton

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

-

 

 

246523

 

 

5 A képzésből a munka világába történő átmenet támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88.

240634

 

 

 

1 Phare támogatás (HU 0008-02)

Az előirányzat támogatást biztosít a hátrányos helyzetű és kiemelten a roma fiatalok általános iskolai lemorzsolódásának csökkentését célzó intézkedésekhez, középfokú iskoláztatásukat segítő felzárkóztató programokhoz, továbbá a tehetséges roma tanulók támogatásával a fiatalok felsőoktatásba való bekerülésének segítéséhez.

költségvetési szervek, nevelési-oktatási intézmények

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

-

 

 

003056

 

22 Egészségügyi ágazati előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89.

368462

 

 

1 BELLA Program akreditációja

Az előirányzat felhasználásnak célja, hogy a BELLA (Betegellátók Akkreditációja a biztonságos betegellátásért) projekt kialakítása, működtetése során az egészségügyi szolgáltatást nyújtó intézményekben a betegek ellátása biztonságosabb és eredményesebb legyen.

központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv

kérelem alapján

pályázati úton

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

-

igénybe vehető

 

90.

263978

 

 

2 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok

Az előirányzat nyújt fedezetet a népegészségügyi és egészségfejlesztési feladatok végrehajtásának támogatására szakmai szervezetek bevonásával, a Családbarát Szülészet Pályázati Program megvalósításához, a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók felhalmozott adósságának rendezéséhez, valamint az egészségügyi intézmények infrastrukturális fejlesztését célzó projektek megvalósításához.

központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, egészségügyi köztestület, civil szervezet, közalapítvány, egyházi jogi személy, gazdasági társaság, társulás, egyéni vállalkozó

kérelem alapján

pályázati úton

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

igen

a visszafizetés határideje a kötelezettségvállalási dokumentumban meghatározottak szerint

Áh-n kívül: felhatalmazó nyilatkozat

igénybe vehető

 

91.

270801

 

 

3 Légimentés

Az előirányzat felhasználásának célja a 7 darab mentőhelikopter bérleti díjának fedezetbiztosítása, továbbá a mentőhelikopterek működtetéséhez kapcsolódó üzemanyag, esetleges javítási, illetve a pilótaképzés költségeinek finanszírozása.

gazdasági társaság

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

-

 

92.

349584

 

 

6 Nem központi fenntartású Egészségfejlesztési Irodák támogatása

Az egészségügy prevenciós kapacitásainak megerősítéseként létrejövő Egészségfejlesztési Irodákban (a továbbiakban: EFI) cél és ez által feladat az egészséget szolgáló egyéni magatartásminták kialakítása, valamint fenntartása. Az EFI tudományos bizonyítékokkal alátámasztott hatékony intervenciókat alkalmazva, állapotfelméréssel, egészségfejlesztő és életmódváltó programok megvalósításával személyes tanácsadási rendszeren keresztül támogatja klienseit. Az előirányzat felhasználásának célja a nem központi fenntartású EFI-k működésének támogatása.

gazdasági társaság, központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, civil szervezet, társulás

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

igénybe vehető

 

93.

359473

 

 

7 A kollegiális vezetői rendszer működtetése

A kollegiális vezetők havi juttatásának (tiszteletdíj) biztosítása.

egyéni vállalkozó, gazdasági társaság

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

igénybe vehető

 

94.

359484

 

 

8 A betegbiztonság növelésével és a struktúra átalakításával kapcsolatos támogatások

Az előirányzat felhasználási célja: higiéniás eszközök biztosítása egészségügyi intézmények részére, valamint gyógyszerbiztonság és Hepatitis C szűrés megvalósítása egészségügyi dolgozók részére.

központi költségvetési szerv

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

-

igénybe vehető

 

95.

368473

 

 

9 Egynapos sebészet eszközfejlesztése

Az előirányzat felhasználásának célja az aktív fekvőbeteg-szakellátás tehermentesítése az egynapos sebészeti eljárás bővítése által.

központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv

kérelem alapján

pályázati úton

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

-

igénybe vehető

 

96.

368484

 

 

10 Egészségügyi dolgozók Hepatitis C vírus szűrése, kezelése

Az előirányzat felhasználásának célja a HCV-fertőzés szempontjából magas kockázatú munkakörben dolgozó, foglalkozásuknál fogva HCV-expozíciónak kitett egészségügyi dolgozók térítésmentes szűrése és a kiszűrtek számára ingyenes hatékony kezelés biztosítása.

központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv

kérelem alapján

pályázati úton

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

-

igénybe vehető

 

97.

368528

 

 

11 Nemzeti innovációs onkogenomikai és precíziós onkoterápiás programok elindítása, fejlesztése

Az új nemzeti program célja a daganatok kialakulásáért felelős gének vizsgálata és azonosítása, a rájuk ható kombinált, precíziós kezelések kifejlesztése. Ezen túlmenően olyan új genomikai panelek kialakítása, amelyek hatékonyan alkalmazhatók a daganatok korai diagnózisára, a terápiás kezelés hatékonyságának nyomon követésére.

központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv

kérelem alapján

pályázati úton

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

-

igénybe vehető

 

98.

368539

 

 

12 MRE Bethesda Gyermekkórháza és a Budai Irgalmasrendi Kórház közös fejlesztése

Az előirányzat felhasználásának célja a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza és a Budai Irgalmasrendi Kórház közös fejlesztése, a kórházi infrastruktúra javítása, családbarát környezet kialakítása és az egészségügyi ellátások fejlesztése.

központi költségvetési szerv, civil szervezet, egyházi jogi személy, gazdasági társaság

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

igen

a visszafizetés határideje a kötelezettség-vállalási dokumentumban meghatározottak szerint

Áh-n kívül: felhatalmazó nyilatkozat

-

 

99.

271889

 

 

13 Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 41. §-a, valamint a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet 6/C. §-a és 6/D. §-a alapján működési célú támogatásra jogosult kisforgalmú gyógyszertárat működtető vállalkozások támogatása, valamint – figyelemmel arra, hogy az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény értelmében a költségvetési támogatási igények fedezetét a jogosultság keletkezési évének december 31-ét követő 5. év végéig biztosítani kell – a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (a továbbiakban: NAV) utólagosan benyújtott igénylések alapján a jogosultak számára nyújtandó működési célú támogatás fedezetének biztosítása. Az utólagosan jelentkező jogosultsági igények változó, előre nem tervezhető jellege miatt ezen igénylések teljesítésének rendje a NAV, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet és az EMMI között fennálló Együttműködési Megállapodásban kerül rendezésre.

A támogatás csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, amely az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtható.

közforgalmú gyógyszertárat működtető vállalkozás

kérelem alapján

előleg biztosítható

részletekben történő kifizetéssel

-

igénybe vehető

 

100.

343373

 

 

19 Patika hitelprogram kamattámogatása

a.    Az előirányzat biztosítja a közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elősegítéséről szóló 212/2013. (VI. 19.) Korm. rendelettel bevezetett Patika Hitelprogram fedezetét, amely alapján állami kamattámogatással kedvezményes kamatozású hitelre jogosult az a gyógyszerész, aki elővásárlási jog gyakorlásával tulajdonhányadot kíván szerezni a hitelcéllal érintett gyógyszertárat működtető gazdasági társaságban

aa.) oly módon, hogy 2017. január 1-jét követően sem közvetlenül, sem közvetetten nem rendelkezett tulajdoni hányaddal gyógyszertárat működtető gazdasági társaságban,

ab.) amely egy település gyógyszerellátását egyedül biztosítja,

ac.) oly módon, hogy a tulajdonhányad szerzésével növekedik a meglévő gyógyszerészi tulajdoni hányad a gyógyszertárat működtető gazdasági társaságban

ad.) amely 100%-os gyógyszerészi tulajdoni hányaddal rendelkezik.

b.     A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

a.: egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy

b.: Kincstár

a.: kérelem alapján

b.: -

a.: előleg biztosítható

b.: -

a.: részletekben történő kifizetéssel

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítő szerint

-

a.: felhatalmazó nyilatkozat

b.: -

-

 

101.

302991

 

 

20 Egészségügyi szakképzési (rezidens) rendszer működésének támogatása

Az államilag támogatott szakorvos képzéshez kapcsolódó támogatások biztosítása

a.    az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről szóló 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet alapján a szakorvosjelölt munkáltatójának, valamint a képzést koordináló egyetemeknek folyósítandó, a képzésben részvétellel, valamint a foglalkoztatással összefüggő támogatás fedezete,

b.    az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján a szakképzést koordináló egyetemek részére a képzéssel összefüggésben biztosítandó támogatások fedezete.

központi költségvetési szerv, gazdasági társaság, önkormányzati egészségügyi szolgáltató, civil szervezet

kérelem alapján

előleg biztosítható

részletekben történő kifizetéssel

-

Áh-n kívül: felhatalmazó nyilatkozat

igénybe vehető

 

102.

343684

 

 

24 Egészségügyi intézmények fejlesztése és rendkívüli támogatása

Az előirányzat felhasználásának célja a XX. EMMI fejezet 10. cím 2. alcíméhez sorolt, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ középirányítói jogkörébe tartozó egészségügyi intézmények, valamint rábízott vagyona részét képező részesedéssel működő gazdasági társaság használatában lévő ingatlanok/épületek, elhasználódott tárgyi eszközök – gépek, berendezések, orvosi műszerek, technikai eszközök, energetikai, épületgépészeti, informatikai berendezések – eredeti állagának helyreállítása, felújítása, korszerűsítése, illetve egyéb rendkívüli fenntartói támogatás, tulajdonosi hozzájárulás biztosítása, valamint a fenntartható működést célzó szakmai, gazdasági és strukturális intézkedések támogatása.

központi költségvetési szerv, gazdasági társaság (a XX. EMMI fejezet 10. cím 2. alcíméhez sorolt, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ középirányítói jogkörébe tartozó egészségügyi intézmények és a rábízott vagyon részét képező részesedéssel működő gazdasági társaság)

kérelem alapján

pályázati úton

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

igen

a visszafizetés határideje a kötelezettség-vállalási dokumentumban meghatározottak szerint

Áh-n kívül: felhatalmazó nyilatkozat

igénybe vehető

 

103.

352051

 

 

25 Egészséges Budapest Program

Az előirányzat felhasználásának célja a fővárosi és Pest megyei egészségügyi szakellátások fejlesztése, az érintett intézmények infrastrukturális megújítása, a betegbiztonság és betegelégedettség növelése, a lakosság ellátási színvonalának emelése, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés megkönnyítése, valamint kiemelten a sürgősségi esetek hatékonyabb ellátása érdekében, a szakellátási feladatokat a legmagasabb ellátási szinten és folyamatosan nyújtani képes központok kialakítása, továbbá a fejlesztésekhez kapcsolódó eszközbeszerzési és tervezési feladatok biztosítása.

központi költségvetési szerv, civil szervezet, egyházi jogi személy, gazdasági társaság, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, társulás, egészségügyi köztestület, közalapítvány

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

igen

a visszafizetés határideje a kötelezettség-vállalási dokumentumban meghatározottak szerint

Áh-n kívül: felhatalmazó nyilatkozat

-

 

104.

354351

 

 

26 Egyházi fenntartású egészségügyi intézmények kiegészítő támogatása

2012 decemberében elfogadásra került az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 6. § (2) bekezdésének módosítása, amely alapján a kiegészítő támogatásban részesültek körébe bekerültek az egészségügyi ágazat egyházi fenntartásban lévő intézményei is. A forrás felhasználásának célja az egyházi fenntartású egészségügyi intézmények kiegészítő támogatása.

egyházi jogi személy, civil szervezet

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

igen

a visszafizetés határideje a kötelezettség-vállalási dokumentumban meghatározottak szerint

Áh-n kívüli nem egyházi jogi személy kedvezményezett esetén: felhatalmazó nyilatkozat

igénybe vehető

 

105.

359839

 

 

27 A Betegápoló Irgalmasrend projektjeinek finanszírozása

Az előirányzat felhasználásának célja a Betegápoló Irgalmasrend egyes projektjeinek támogatása, így különösen:

a.    a Betegápoló Irgalmasrend Budai Irgalmasrendi Kórház Budapest, Frankel Leó út 54. szám alatti székhelyű telephelye komplex felújítása,

b.    a Betegápoló Irgalmasrend Budai Irgalmasrendi Kórház Vác, Március 15. tér 7-9. szám (2943/4 hrsz.) alatti telephelye bővítése és felújítása,

c.    a Betegápoló Irgalmasrend Pécs, Irgalmasok utcája 1. szám (17458/1 hrsz.) alatti Pécsi Háza épületének energiahatékonysági célú felújítása,

d.    A Betegápoló Irgalmasrend által Hajós városban alapítandó szociális létesítmény kialakításához és az erre rendelkezésre bocsátott Hajós, Jókai Mór u. 4. (884/4 hrsz.) alatti ingatlan felújítása.

egyházi jogi személy

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

-

 

106.

368628

 

 

28 Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatok

Az előirányzat felhasználásának célja a Nemzeti Népegészségügyi Stratégiához kapcsolódó egészségügyi ágazati szakpolitikai program 2017. és 2018. évre vonatkozó intézkedései I. üteméről szóló 1234/2017. (IV. 28.) Korm. határozatban megfogalmazott, a Nemzeti Népegészségügyi Stratégiához kapcsolódó egészségügyi ágazati szakpolitikai program 2018. évre vonatkozó intézkedéseinek megvalósítása, az alábbi programok mentén:

a) „Helybe visszük a szűrővizsgálatokat” program,

b) szervezett, célzott népegészségügyi vastag- és végbélszűrés országos kiterjesztéséhez kapcsolódó kiegészítő program,

c) keringési betegségek megelőzését célzó komplex program, és

d) a fenti népegészségügyi intézkedéseket támogató kommunikációs kampány.

központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, egészségügyi köztestület, civil szervezet, közalapítvány, egyházi jogi személy, gazdasági társaság, társulás, egyéni vállalkozó, sportszövetség, szövetség

kérelem alapján

pályázati úton

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

-

 

107.

374839

 

 

29 Természetes fogamzássegítés

Az előirányzat forrást biztosít az in vitro fertilizációs tevékenység támogatásának kibővítéséhez, valamint ezzel összefüggésben a művi megtermékenyítés állami fenntartású intézményrendszerének megerősítéséhez szükséges források biztosításáról szóló 1600/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggő feladatokra,

központi költségvetési szerv, egyházi jogi személy; egyházi felsőoktatási intézmény

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

igen

a visszafizetés határideje a kötelezettség-vállalási dokumentumban meghatározottak szerint

felhatalmazó nyilatkozat

-

-

 

108.

375417

 

 

30 Budapesti Szent Ferenc Kórház fejlesztése

Az előirányzat a Budapesti Szent Ferenc Kórház fejlesztéséről, valamint az ehhez szükséges források biztosításáról szóló 1781/2017. (XI. 7.) Korm. határozat alapján forrást biztosít a Budapesti Szent Ferenc Kórház komplex kardiológiai rehabilitációs szakkórházzá alakítása érdekében.

egyházi jogi személy

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

-

Áh-n kívüli nem egyházi jogi személy kedvezményezett esetén: felhatalmazó nyilatkozat

-

 

109.

375428

 

 

31 A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Szeretetkórház fejlesztése

Az előirányzat a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Szeretetkórház fejlesztéséről, valamint az ehhez szükséges források biztosításáról szóló 2119/2017. (XII. 28.) Korm. határozatban foglaltak szerint támogatást biztosít a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Szeretetkórházában III. progresszivitású szinten geriátriai ellátásokat és hospice ellátást nyújtó gyógyintézmény kialakításához.

egyházi jogi személy

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

-

Áh-n kívüli nem egyházi jogi személy kedvezményezett esetén: felhatalmazó nyilatkozat

-

 

110.

375828

 

 

32 Nővérszálló fejlesztés

Az előirányzat felhasználásának célja a nővérek lakhatási körülményeinek javítása, nővérszálló fejlesztése.

központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv

egyházi jogi személy

kérelem alapján

pályázati úton

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

-

Áh-n kívül: felhatalmazó nyilatkozat

igénybe vehető

 

 

338339

 

25 Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111.

374373

 

 

2 Köznevelési intézmények felújítása, beruházása

Az Nkt. 7. § (1) bekezdés a)-k) pontjában felsorolt nevelési-oktatási intézmények felújítási, valamint beruházási feladatainak támogatása.

helyi önkormányzat, helyi önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézmény, fejezet irányítása alá tartozó költségvetési szerv, közalapítvány, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy, egyházi jogi személy által fenntartott nevelési-oktatási intézmény, nemzetiségi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézmény

kérelem alapján

pályázati úton

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

-

 

112.

343406

 

 

15 MOME Campus - Kreatív Innovációs és Tudáspark kialakítása

A Kreatív Innovációs és Tudáspark kialakításához nyújtott támogatás: 3M (Műhelyház, Műteremház, Médiaház), Kutatóbázis, Akadémiai Épület, Főépület, Gondűző, Szintalatti beépítések, Zöld terület kialakítása a B” épület újjáépítése, kiegészítő technológia biztosítása; BME „Z” épületben ideiglenes tartózkodási hely kialakítása (költözés és visszaköltözés).

központi költségvetési szerv

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

-

-

 

113.

355006

 

 

22 Óvodai férőhelybővítés pályázat

Az Nkt. 7. § (1) bekezdés a)-h) pontjában felsorolt nevelési-oktatási intézmények felújítási, valamint beruházási feladatainak támogatása.

helyi önkormányzat, helyi önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézmény, gazdasági társaság, egyházi jogi személy, vallási tevékenységet végző szervezet, költségvetési szerv, közalapítvány, alapítvány, egyesület

kérelem alapján

pályázati úton

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

igénybe vehető

 

 

006156

 

26 Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk fenntartott intézmények támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

271434

 

 

1 Oktatási alapítványok, közalapítványok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

114.

295357

 

 

 

2 Köz-
alapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért

A Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért nemzetközi együttműködési megállapodás alapján jött létre és működik. Fenntartója az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetemnek. Az előirányzat támogatást nyújt mind a Közalapítvány, mind az Egyetem működéséhez.

közalapítvány

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

-

 

115.

295479

 

 

 

14 Autizmus Alapítvány

Az Autizmus Alapítvány az autista és autisztikus gyermekek és serdülők speciális habilitációs és rehabilitációs kezeléséhez, fejlesztéséhez, neveléséhez, oktatásához és munkára való felkészítéséhez nyújt támogatást közvetlenül az Alapítvány Módszertani Központjának intézményei (Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Ambulanciája, Kognitív Pszichológiai Labor, Terápiás Centrum, Nappali Ellátást Nyújtó Szociális Intézmény, Felnőtt Klub) útján.

alapítvány

kérelem alapján

előleg biztosítható

részletekben történő kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

-

 

 

270234

 

 

2 Kulturális alapítványok, közalapítványok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

116.

271445

 

 

 

10 Egyéb kulturális alapítványok működési és program-
támogatása

a.    Előadó-művészeti, alkotóművészeti közgyűjteményi célú kulturális alapítványok alapító okiratban meghatározott feladatainak és működésének támogatása.

Kulturális, közösségi alapú társadalom- és gazdaságfejlesztő munkát végző alapítványok, továbbá a kulturális, közösségi alapú társadalom- és gazdaságfejlesztő munkát végző szervezetek, intézmények számára szakmai-módszertani fejlesztő szolgáltatásokat biztosító alapítványok támogatása; a népművészeti és amatőr művészeti alapítványok támogatása.

b.    A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

a.: alapítványok, közalapítványok,

határon túli szervezet, külföldi szervezet, központi költségvetési szerv

b.: Kincstár

a.: kérelem alapján

pályázati úton

b.: -

a.: előleg biztosítható

b.: -

a.: egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

-

a.: felhatalmazó nyilatkozat

b.: -

a.: igénybe vehető

b.: -

 

117.

297468

 

 

 

12 Trianon Múzeum Alapítvány (Várpalotai Trianon Múzeum) támogatása

A tematikus múzeum besorolással rendelkező Trianon Múzeum működésének és programjainak támogatása.

alapítvány

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

-

 

118.

343417

 

27 Nemzeti Pedagógus Kar működtetésének támogatása

Az előirányzat az Nkt. 63/H. § (1) bekezdés a) pontja szerint támogatást nyújt a Nemzeti Pedagógus Kar, mint köztestület működéséhez és feladatainak megvalósításához, így az etikai kódex megalkotásával, az Nkt. 4. § 15. pontjában szabályozott pedagógiai célú közösségi szolgálat megszervezésének ellenőrzésével, valamint az ezzel kapcsolatos tanácsadó, információs tevékenység működtetésével kapcsolatos feladataihoz, biztosítva a szakmai partneri együttműködés kereteit az ágazat és a pedagógus társadalom között, elősegítve a köznevelési rendszer szakmai egységét.

köztestület

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

-

 

119.

264178

 

28 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása

a.    Az előirányzat hozzájárulást biztosít az EMMI tulajdonosi joggyakorlása alatt álló, valamint a magyar állam részvételével működő, továbbá egyéb közszolgáltatási szerződéssel rendelkező gazdasági társaságok általános (működési, felhalmozási) költségeinek finanszírozásához és az általuk ellátott szakmai feladatok megvalósulásához.

b.    A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

a.: gazdasági társaság

b.: Kincstár

a.: kérelem alapján

b.: -

a.: előleg biztosítható

b.: -

a.: egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

a.:igen

a visszafizetés határideje a kötelezettség-vállalási dokumentumban meghatározottak szerint

b.: -

a.: felhatalmazó nyilatkozat

b.: -

-

 

 

015877

 

30 Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

295235

 

 

22 Oktatási társadalmi, civil és non-profit szervezetek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120.

270290

 

 

 

2 Oktatási társadalmi szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok támogatása

Az előirányzat nyújt fedezetet a köznevelési szakterület országos tevékenységi körű oktatási, nevelési egyesületei, szövetségei működésének pályázati rendszerű támogatására, a szervezetek kérelem alapján történő működési költség támogatására, a köznevelési szakterülethez kapcsolódó feladatok megoldásához szakértői és háttérdokumentumok, tanulmányok, kutatások, a nevelési-oktatási programok népszerűsítését célzó szakmai feladatok finanszírozására.

Az előirányzatból támogatás nyújtható azoknak az országos, regionális pedagógus szakmai, diák és szülői szervezeteknek, szövetségeknek, amelyek tevékenységükben szorosan kapcsolódnak a köznevelési szakterülethez, részt vesznek a miniszter ágazatirányítási tevékenységében, az országos és regionális tervek előkészítésében, a nevelési-oktatási programok népszerűsítését célzó szakmai feladatok végrehajtásában.

szövetség, civil szervezet, egyesület, költségvetési szerv, nonprofit szervezet

kérelem alapján

pályázati úton

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

-

 

 

295268

 

 

23 Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

121.

271490

 

 

 

2 Kulturális társadalmi, civil szervezetek, szövetségek, egyesületek támogatása

Az előirányzat szolgál az országos hatókörű népfőiskolai szervezetek, művészeti, közművelődési, közgyűjteményi, és az örökségvédelmi feladatot végző civil és non-profit szervezetek, testületek, bizottságok támogatására, az e feladatok ellátásához szükséges működési feltételek biztosításához, a szükséges tárgyi eszközök, berendezések beszerzéséhez, valamint a programjaik megvalósulásának elősegítése érdekében.

civil szervezet, határon túli szervezet, külföldi szervezet, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat

kérelem alapján

pályázati úton

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

igénybe vehető

 

122.

018746

 

 

 

3 Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI) támogatása

A más fenntartóval nem rendelkező Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI) és 60 tagintézményének működési és feladatfinanszírozást szolgáló támogatása a TEMI-n keresztül: hozzájárulás az ország különböző településein működő közművelődési intézmények, könyvtárak, művészeti együttesek kulturális, közösségi alapú társadalom- és gazdaságfejlesztő programjaihoz, lakossági szolgáltatásnyújtásához, települési közművelődési feladatok ellátásához és az intézményekben működő alkotó közösségek, művészeti csoportok, körök, klubok fenntartásához és működtetéséhez. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 91. § (1) bekezdés c) pontjában előírt hozzájárulás.

egyesület

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel,

részletekben történő kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

-

 

123.

331617

 

 

 

4 Magyar Írószövetség támogatása

Az előirányzat hozzájárul a Magyar Írószövetség működésének támogatásához, irodalmi estek, műsorok, irodalmi találkozók megrendezéséhez, a magyar szépirodalom és az olvasás népszerűsítéséhez, a magyar irodalom és a magyar írótársadalom szolgálatához, továbbá a kultúráért felelős miniszter felelősségi körébe utalt, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 99. § (1) bekezdés d) pontja szerinti, a nemzetközi kulturális szervezetekben való magyar részvétellel kapcsolatos közfeladatok ellátásához.

civil szervezet

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

-

 

124.

343440

 

 

 

5 Tudományos Ismeret-
terjesztő Társulat támogatása

Az előirányzat célja a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT) mint a közösségi művelődés területén elismert ismeretterjesztő, felnőttképzést folytató, tudományos ismeretterjesztő folyóiratokat kiadó, intézményfenntartó szervezet és tagszervezetei működési költségeihez, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 91. § (1) bekezdés c) pontjában előírt hozzájárulás.

civil szervezet

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

-

 

125.

351762

 

 

 

6 Rákóczi Szövetség támogatása

Rákóczi Szövetség tevékenységéből adódó működési és programtámogatások biztosítása.

civil szervezet

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

-

 

 

295302

 

 

24 Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

126.

000329

 

 

 

1 Magyar Vöröskereszt támogatása

A Magyar Vöröskereszt munkájának támogatása a szervezet kiemelt központi és koordinációs feladatainak ellátására és működtetésére, nemzetközi kapcsolattartásra, megyei és fővárosi szervezetek által végzett feladatok ellátására, működtetésére szolgál az alábbiak szerint:

a.    képzési tevékenységek;

b.    a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt hálózatának fejlesztése, programjainak támogatása (országos találkozó, országos HIV/AIDS prevenciós verseny megrendezése, ifjúsági önkéntesek oktatása);

c.    nemzetközi tevékenység, együttműködés a brüsszeli Európai Unió Irodával;

d.    nemzetközi keresőszolgálat működtetése, kapcsolattartás 45 külföldi társszervezettel;

e.    véradásszervezés az Országos Vérellátó Szolgálattal kötött Együttműködési Megállapodás alapján;

f.    elsősegély-nyújtási programban részvétel (közúti járművezető jelöltek vizsgáztatása, Országos Elsősegélynyújtó Verseny megrendezése, az elsősegélynyújtás Világnap megszervezése, lebonyolítása, stb.);

g.    szociális programok szervezése (pl.: családvédelmi programok, kirándulások, táborok, „Együtt a jövőért” program);

h.    katasztrófasegélyezés (hazai és külföldi országok özön- és árvíz, valamint a hazai belvíz okozta katasztrófák károsultjainak megsegítése).

A szervezet tevékenységét a Magyar Vöröskeresztről szóló 1993. évi XL. törvényben meghatározott, az alapszabályukban vállalt feladatok, valamint a „Stratégia 2010-2020.” célkitűzései határozzák meg.

egyesület

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

-

 

127.

253189

 

 

 

2 Magyar Rákellenes Liga támogatása

A Magyar Rákellenes Liga tevékenysége a széles körű felvilágosításra és a személyes tanácsadásra irányul, ezzel segítik a rákbetegeket a gyógyulásban, illetve az egészséges embereket a rák megelőzésében. A Liga tevékenysége során – többek között – elkötelezett civilek bevonásával hirdeti az egészség fontosságát, a nehezen megközelíthető régiókba szűrőbuszokat indít, valamint betegklubokat szervez a rákkal küzdők számára, továbbá akkreditált továbbképzéseket szervez.

egyesület

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

-

 

128.

303079

 

 

 

3 Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása

Az előirányzat nyújt fedezetet a népegészségügyi és egészségpolitikai szempontból kiemelt szakmai feladatok végrehajtásának támogatására egészségügyi civil és egyéb nonprofit szervezetek bevonásával.

civil szervezet, közalapítvány

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

-

 

129.

253178

 

 

 

4 Magyar ILCO Szövetség Kaposvár támogatása

Az előirányzat a Magyar ILCO Szövetség támogatásán keresztül hozzájárulást biztosít

a.    sztómával élők érdekvédelmének ellátásához, utóápolásuk megszervezéséhez, egészségvédelmi továbbképzéséhez, rehabilitációjuk elősegítéséhez;

b.    sztómás fiatalok számára nyári üdültetés biztosításához;

c.    tanácsadó szolgálat fenntartásához, az önkéntesek képzéséhez;

d.    nemzetközi kongresszusokon való részvételhez, konferencia szervezéséhez;

e.    az „ILCO Hírmondó”megjelentetéséhez;

f.    sorstársi beteglátogatás szervezéséhez.

egyesület

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

-

 

130.

331139

 

 

 

5 Magyar Gyermek-
onkológiai Hálózat

Az előirányzat forrást biztosít a Magyar Gyermekonkológiai Hálózat által fenntartott gyermekkori daganatos betegségek kiindulására, kiterjedésre és szövettani típusára, prognosztikai faktoraira, a kezelés módjára és eredményességére, illetve a beteg további sorsára, késői utánkövetésére vonatkozó adatokat összegző Országos Gyermektumor Regiszter működtetéséhez.

egyesület

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

-

 

131.

331939

 

 

 

6 Daganatos Betegek Lelki Rehabili-
tációs Otthona

Az előirányzat forrást biztosít a speciális egészségügyi problémákkal sújtott egyének és családjaik pszichoszociális gondozását és rehabilitációját végző Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona alapfeladatainak ellátásához kapcsolódó működési kiadások részbeni támogatásához.

egyházi jogi személy

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

-

-

 

132.

247223

 

 

 

7 Rákbetegek Országos Szervezete

Az előirányzat felhasználásának célja a Rákbetegek Országos Szövetsége tárgyévi működésének támogatása az alábbi szakmai feladatok mentén:

a.    a magyarországi rákbetegek érdekeinek országos képviselete, érdekérvényesítése;

b.    a rákbetegek hazai egyesületeinek, klubjainak összefogása és meghatározott témakörökben közvetlen segítése;

c.    a rákbetegséggel, a rákbetegek életével kapcsolatos széleskörű szemléletformálás;

d.    a rákbetegek kellő mértékű, humánus és szakszerű tájékoztatása, jogaik megismertetése, érdekképviselete;

e.    segítő szolgáltatások biztosítása.

egyesület

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

-

 

133.

225960

 

 

 

8 Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért

A támogatás célja az Alapítvány által a születési károsultakért vállalt közfeladat ellátásának költségeihez való hozzájárulás.

alapítvány

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

-

 

 

295313

 

 

25 Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezetek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

134.

233628

 

 

 

5 Fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezetei; közösségi, szolidaritási és esély-
teremtési programok támogatása

a.    Fogyatékosok országos, regionális és helyi szervezeteinek és szakmai programjaik támogatása, egyéb, a fogyatékosok érdekében végzett szakmai tevékenységek támogatása, pályázati lebonyolítási költségek támogatása

b.    A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

a.: civil szervezet, gazdasági társaság, költségvetési szerv, közalapítvány, köztestület, egyházi jogi személy, egyesülés, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, egyéni vállalkozó, egyéni cég, határon túli szervezet, külföldi szervezet, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, társulás, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy

b.: Kincstár

a.: kérelem alapján

pályázati úton

b.: -

a.: előleg biztosítható

b.: -

a.: egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

-

a.: felhatalmazó nyilatkozat

b.: -

a.: igénybe vehető

b.: -

 

135.

000330

 

 

 

6 Értelmi Fogyatékos-
sággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége

a.    Az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége és tagszervezetei működésének, valamint a célcsoport érdekében végzett szakmai programjaik támogatása.

b.    A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

a.: civil szervezet

b.: Kincstár

a.: kérelem alapján

b.: -

a.: előleg biztosítható

b.: -

a.: egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

-

a.: felhatalmazó nyilatkozat

b.: -

-

 

136.

245545

 

 

 

7 Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége

a.    A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége és tagszervezetei működésének, valamint a célcsoport érdekében végzett szakmai programjaik támogatása.

b.    A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

a.: civil szervezet

b.: Kincstár

a.: kérelem alapján

b.: -

a.: előleg biztosítható

b.: -

a.: egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

-

a.: felhatalmazó nyilatkozat

b.: -

-

 

137.

000352

 

 

 

8 Mozgás-
korlátozottak Egyesületei-
nek Országos Szövetsége

a.    A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége és tagszervezetei működésének, valamint a célcsoport érdekében végzett szakmai programjaik támogatása.

b.    A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

a.: civil szervezet

b.: Kincstár

a.: kérelem alapján

b.: -

a.: előleg biztosítható

b.: -

a.: egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

-

a.: felhatalmazó nyilatkozat

b.: -

-

 

138.

000363

 

 

 

9 Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége

a.    A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége és tagszervezetei működésének, valamint a célcsoport érdekében végzett szakmai programjaik támogatása.

b.    A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

a.: civil szervezet

b.: Kincstár

a.: kérelem alapján

b.: -

a.: előleg biztosítható

b.: -

a.: egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

-

a.: felhatalmazó nyilatkozat

b.: -

-

 

139.

225322

 

 

 

10 Magyar Szerv-
átültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége

a.    A Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége és tagszervezetei működésének, valamint a célcsoport érdekében végzett szakmai programjaik támogatása.

b.    A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

a.: civil szervezet

b.: Kincstár

a.: kérelem alapján

b.: -

a.: előleg biztosítható

b.: -

a.: egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

-

a.: felhatalmazó nyilatkozat

b.: -

-

 

140.

279167

 

 

 

11 Autisták Országos Szövetsége

a.    Az Autisták Országos Szövetsége és tagszervezetei működésének, valamint a célcsoport érdekében végzett szakmai programjaik támogatása.

b.    A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

a.: civil szervezet

b.: Kincstár

a.: kérelem alapján

b.: -

a.: előleg biztosítható

b.: -

a.: egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

-

a.: felhatalmazó nyilatkozat

b.: -

-

 

141.

298335

 

 

 

12 Siketvakok Országos Egyesülete

a.    A Siketvakok Országos Egyesülete működésének, valamint a célcsoport érdekében végzett szakmai programjai támogatása.

b.    A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

a.: civil szervezet

b.: Kincstár

a.: kérelem alapján

b.: -

a.: előleg biztosítható

b.: -

a.: egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

-

a.: felhatalmazó nyilatkozat

b.: -

-

 

142.

298346

 

 

 

13 Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége

a.    Az Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége és tagszervezetei működésének, valamint a célcsoport érdekében végzett szakmai programjaik támogatása.

b.    A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

a.: civil szervezet

b.: Kincstár

a.: kérelem alapján

b.: -

a.: előleg biztosítható

b.: -

a.: egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

-

a.: felhatalmazó nyilatkozat

b.: -

-

 

143.

303091

 

 

 

21 Karitatív tevékenységet végző szervezetek támogatása

Karitatív tevékenységeket végző szervezetek, egyházi szeretetszolgálatok kiemelt programjainak, speciális, innovatív szociális szolgáltatások fejlesztésének támogatása.

Különösen adománygyűjtés, segítségnyújtás, segélycsomag-készítés, ruha- és élelmiszerosztás, étkeztetés, katasztrófahelyzetben krízisellátás és helyreállítás, börtönmisszió, jogi tanácsadás, speciális és innovatív programok működtetése.

A szervezetek támogatása kiterjed a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer működtetésére, fejlesztésére.

civil szervezet, közalapítvány, egyházi jogi személy

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

igénybe vehető

 

144.

245634

 

 

 

23 Dévény Anna Alapítvány

a.    A Dévény Anna Alapítvány működésének és szakmai programjainak támogatása.

b.    A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

a.: civil szervezet

b.: Kincstár

a.: kérelem alapján

b.: -

a.: előleg biztosítható

b.: -

a.: egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

-

a.: felhatalmazó nyilatkozat

b.: -

-

 

145.

197403

 

 

 

24 Kézenfogva Alapítvány

a. A Kézenfogva Alapítvány működésének és szakmai programjainak támogatása.

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

a.: civil szervezet

b.: Kincstár

a.: kérelem alapján

b.: –

a.: előleg biztosítható

b.: –

a.: egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

-

a.: felhatalmazó nyilatkozat

b.: –

-

 

146.

348906

 

 

 

25 Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum

a. A Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum működésének és szakmai programjainak támogatása.

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

a.: civil szervezet

b.: –Kincstár

a.: kérelem alapján

b:–

a.: előleg biztosítható

b.:–

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

-

a.: felhatalmazó nyilatkozat

b.: –

-

 

147.

348917

 

 

 

26 Afázia Egyesület

Az Afázia Egyesület működésének és szakmai programjainak támogatása.

civil szervezet

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

-

 

148.

348928

 

 

 

27 Démosz-
thenész Beszéd-
hibások és Segítőik Országos Érdekvédelmi Egyesülete

A Démoszthenész Beszédhibások és Segítőik Országos Érdekvédelmi Egyesülete működésének és szakmai programjainak támogatása.

civil szervezet

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

-

 

 

351739

 

 

27 Család- és ifjúságügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek és közösségi programok támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

149.

351740

 

 

 

1 Esély-
teremtési és önkéntes programok, feladatok támogatása

Esélyegyenlőségi, esélyteremtési területeket érintő támogatást nyert Európai Uniós (REC) pályázatok megvalósításához a tagállami önrész biztosítása.

Az emberkereskedelem áldozatai számára biztonságos elhelyezést és komplex szolgáltatásokat nyújtó Átmeneti Szállások működtetése.

Szemléletformálást célzó helyi és országos kampányok és programok megvalósítása, esélyegyenlőségi, esélyteremtési területen tevékenykedő helyi szervezetek együttműködésének fejlesztése. Az önkéntes tevékenységet népszerűsítő, az állampolgárokat önkéntes tevékenységre aktivizáló programok támogatása.

központi költségvetési szerv, civil szervezet, közalapítvány, gazdasági társaság, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, egyházi jogi személy, határon túli szervezet

kérelem alapján

pályázati úton

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

igen

a visszafizetés határideje a kötelezettség-vállalási dokumentumban meghatározottak szerint (az EU jóváírását követő 60 napon belül)

felhatalmazó nyilatkozat

-

 

150.

368495

 

 

 

2 Családbarát Ország Nonprofit Kft. működésének támogatása

Az előirányzat biztosít forrást a Családbarát Ország Nonprofit kft. komplex családpolitikai, nőpolitikai, idősügyi és gyermekjóléti szakmai feladatainak, tervezésének és megvalósításának biztosítására; családpolitikai célú kampányok és rendezvények előkészítésére és lebonyolítására; szakmai, módszertani anyagok előkészítésére.

gazdasági társaság

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

 

-

 

151.

376039

 

 

 

3 Nagy-
családosok Országos Egyesülete működésének támogatása

Az előirányzat forrást biztosít a Nagycsaládosok Országos Egyesülete részére közhasznú tevékenysége körében ellátandó feladatai elvégzésére.

Az anyaság tiszteletére nevelés, a házasságért és a jövő generációért érzett felelősség erősítése, a nagycsaládok sajátos érdekeinek képviselete és szolgálata, a nagycsaládok egymást ismerő és segítő közösségekké szervezése.

közhasznú tevékenységet végző civil szervezet

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel,

részletekben történő kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

 

-

 

 

248634

 

34 Phare programok és az átmeneti támogatás programjai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

244478

 

 

1 Phare programok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

152.

244356

 

 

 

3 Phare forrás, Információs technológia az általános iskolában

Az előirányzat támogatást biztosít

a.     az IKT funkció befogadását lehetővé tevő, a hatályos jogszabályoknak megfelelő építési tevékenység, valamint a program céljainak megfelelően IKT berendezések és eszközök beszerzéséhez;

b.    e-tanulási tananyagok kifejlesztéséhez, szakmai-tartalmi és elektronikus továbbfejlesztéséhez;

c.    akkreditált informatikai felhasználási és fejlesztési alapszintű képzéseken; akkreditált e-tanulási-tanítási, módszertani továbbképzésen; e-tanulási képzési programok kifejlesztésének elsajátítását célzó akkreditált képzésen való részvételhez.

költségvetési szerv, nevelési-oktatási intézmény

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

 

-

 

153.

245023

 

 

 

4 Hazai társ-
finanszírozás, Információs technológia az általános iskolában

Az előirányzat az „Információs technológia az általános iskolában” című Phare program hazai társfinanszírozását biztosítja.

költségvetési szerv, nevelési-oktatási intézmény

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

 

-

 

154.

265967

 

39 Fejlesztő foglalkoztatás támogatása

a.    Szociális intézményi jogviszonya alapján ellátásban vagy szolgáltatásban részesülő személyek munkarehabilitációs célú fejlesztő foglalkoztatása támogatás biztosításával

b.    A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

a.: civil szervezet, gazdasági társaság, helyi önkormányzati költségvetési szerv

b.: Kincstár

a.: pályázati úton

b.: -

a.: előleg biztosítható

b.: -

a.: egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

-

a.: felhatalmazó nyilatkozat

b.: -

a.: SZGYF

b.: -

-

 

155.

264912

 

46 Megváltozott munkaképességűek munkaerő-piaci integrációját elősegítő programok

a.    A megváltozott munkaképességű emberek munkaerő-piaci integrációját elősegítő programok támogatása, a társadalom és a munkáltatók érzékenyítésének illetve védett munkahelyeken előállított javak piacra jutásának támogatása.

b.    A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

a.: civil szervezet, helyi önkormányzati költségvetési szerv, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, egyéni cég, jogszabály alapján jogi személynek nem minősülő egyéb szervezet

b.: Kincstár

a.: kérelem alapján

pályázati úton

b.: -

a.: előleg biztosítható

b.: -

a.: egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

-

a.: felhatalmazó nyilatkozat

b.: -

a.: igénybe vehető

b.: -

 

156.

264923

 

47 Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása

a.    A megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásának és a foglalkoztatáshoz kapcsolódó fejlesztésének megvalósítása a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet szerint nyújtott támogatás biztosításával.

b.    A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

a.: civil szervezet, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, egyéni cég, jogszabály alapján jogi személynek nem minősülő egyéb szervezet

b.: Kincstár

a.: pályázati úton

b.: -

a.: előleg biztosítható

b.: -

a.: részletekben történő kifizetéssel

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

-

a.: felhatalmazó nyilatkozat

b.: -

a.: Budapest Főváros Kormányhivatala

b.: -

-

 

157.

343451

 

48 Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

Kincstár

egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

-

-

 

 

295224

 

50 Kulturális szakmai feladatok támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

158.

351751

 

 

1 Magyar Állami Operaház - Eiffel Bázis

A Magyar Állami Operaház és Erkel Színház műhelyháza és próbacentruma létrehozását célzó beruházásról és a Magyar Állami Operaház korszerűsítésének előkészítéséről szóló 1555/2015. (VIII. 7.) Korm. határozat szerint a Magyar Állami Operaház és Erkel Színház műhelyháza és próbacentruma létrehozásával kapcsolatos szervezési, tervezési, felújítási, műszaki és egyéb beruházási célú feladatok támogatása.

központi költségvetési szerv

kérelem alapján

előleg biztosítható

részletekben történő kifizetéssel

-

-

 

159.

359795

 

 

2 Magyar Állami Operaház Andrássy úti épületének felújítása

Az előirányzat a Magyar Állami Operaház Andrássy úti épületének felújításához biztosít forrást.

központi költségvetési szerv

kérelem alapján

előleg biztosítható

részletekben történő kifizetéssel

-

-

 

160.

300924

 

 

3 Emlékpont Központ támogatása

Az előirányzat a hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeum által működtetett Emlékpont kiállítóhely működtetésére és szakmai feladatainak ellátására szolgál.

helyi önkormányzati költségvetési szerv

kérelem alapján

előleg biztosítható

részletekben történő kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

-

 

161.

359917

 

 

4 Modern Opera beruházása

a.    Az előirányzat célja a Budapesti Music Center stagione (befogadó) rendszerben működő, társulat nélküli operaházának megvalósításához szükséges forrás biztosítása.

b.    A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

a.: gazdasági társaság

b.: Kincstár

a.: kérelem alapján

b.: -

a.: előleg biztosítható

b.: -

a.: egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

-

a.: felhatalmazó nyilatkozat

b.: -

-

 

162.

375195

 

 

5 Árpád-ház Program tudományos-szakmai projektjeinek támogatása

Az előirányzat célja az Árpád-ház Program első üteme keretében, 2018–2023 között megvalósuló tudományos-szakmai alprogramok végrehajtásának támogatása (az Árpád-ház Program első üteme keretében, 2018–2023 között megvalósuló tudományos-szakmai alprogramok részletes végrehajtási tervéről, az ehhez szükséges források biztosításáról, valamint az Árpádok történelmi művét bemutató, Székesfehérváron megvalósuló hazai kiállítás előkészítésének folytatásáról szóló 1109/2018. (III. 19.) Korm. határozat alapján).

költségvetési szerv, egyházi jogi személy

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

-

 

163.

372151

 

 

6 A TIT Budapesti Planetárium épületének felújítása

Az előirányzat célja a TIT Budapesti Planetárium épületének felújításához, a felújítás előkészítéséhez szükséges forrás biztosítása

civil szervezet

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

-

 

164.

344740

 

 

7 Liget Budapest projekt előkészítése és megvalósítása

a.    Az előirányzat a Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvényben megfogalmazottak érdekében forrást biztosít a Liget Budapest projekt előkészítésére és megvalósítására, valamint a projekt során felmerülő szervezési, műszaki és egyéb szakmai feladatok végrehajtására.

b.    A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

a.: központi költségvetési szerv, gazdasági társaság

b.: Kincstár

a.: kérelem alapján

b.: -

a.: előleg biztosítható

b.: -

a.: egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

-

a.: felhatalmazó nyilatkozat

b.: -

-

 

165.

353762

 

 

8 A Fővárosi Nagycirkusz elhelyezése és kialakítása

a.    Az előirányzat célja, hogy forrást biztosítson a Liget Budapest Projekt keretein belül a Fővárosi Nagycirkusz elhelyezésének és új épületének kialakítása során felmerülő szervezési, műszaki és egyéb szakmai feladatok végrehajtására.

b.    A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

a.: központi költségvetési szerv, gazdasági társaság

b.: Kincstár

a.: kérelem alapján

b.: -

a.: előleg biztosítható

b.: -

a.: egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

-

a.: felhatalmazó nyilatkozat

b.: -

-

 

166.

354862

 

 

9 A Budai Vígadó felújításának támogatása

A Budai Vigadó felújítása érdekében szükséges források biztosításáról szóló 1406/2015. (VI. 19.) Korm. határozat szerinti felújítással kapcsolatos szervezési, tervezési, felújítási, műszaki és egyéb beruházási célú feladatok támogatása.

központi költségvetési szerv, gazdasági társaság

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

-

Áh-n kívüli szervezet esetén: felhatalmazó nyilatkozat

-

 

167.

358973

 

 

10 Makovecz Imre Alap

a.    Az előirányzat célja a Makovecz Imre életművének gondozásáról szóló 2022/2015. (XII. 29.) Korm. határozattal a Makovecz Imre életművét képező tervek megvalósítása és épületek felújítása érdekében létrehozott Makovecz Imre Alap (MIA) forrásainak terhére megszülető egyedi döntésekből eredő építések és felújítások finanszírozásának biztosítása

b.    A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

a.: civil szervezet, közalapítvány, központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, gazdasági társaság, határon túli intézmény, egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, határon túli személy, határon túli szervezet, egyházi jogi személy

b.: Kincstár

a.: kérelem alapján

b.: -

a.: előleg biztosítható

b.: -

a.: egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

-

a.: Áh-n kívüli szervezet esetén: felhatalmazó nyilatkozat

b.: -

-

 

168.

360162

 

 

11 Nemzeti Művelődési Intézet közművelődési szakmai szolgáltatást ellátó új épületének beruházása, Lakitelek

Az előirányzat a lakiteleki Népfőiskola Alapítvány közművelődési szakmai szolgáltatást ellátó gazdasági társasága, az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Kft. épületének megvalósításához szükséges forrás biztosítására szolgál.

központi költségvetési szerv, gazdasági társaság, civil szervezet, közalapítvány, helyi önkormányzati költségvetési szerv

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

-

 

169.

358984

 

 

12 Bartók Év

A Bartók-év programjainak megvalósítása.

központi költségvetési szerv, gazdasági társaság, civil szervezet, közalapítvány, helyi önkormányzati költségvetési szerv

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

-

 

170.

367128

 

 

13 Arany János-emlékév programjainak támogatása

Az Arany János-emlékév programjainak megvalósításához szükséges feladatokról szóló 1066/2017. (II. 9.) Kormányhatározat alapján létrehozott Emlékbizottság által jóváhagyott cél- és feladatrendszer szerinti programok megvalósítása és az Emlékbizottság működésének támogatása.

civil szervezet, közalapítvány, költségvetési szerv, köztestület, egyházi jogi személy, határon túli egyház, gazdasági társaság, helyi önkormányzat, egyéni vállalkozó, egyéni cég, határon túli szervezet, magánszemély

kérelem alapján

pályázati úton

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

igénybe vehető

 

171.

369117

 

 

14 Kodály-év

Az előirányzat biztosítja a Kodály Program keretében rendezvények, képzések, ismeretterjesztő programok, kiállítások, koncertek, előadások megvalósítását, filmek és interaktív fejlesztések létrehozását, versenyek, pályázatok lebonyolítását és kiadványok megjelentetését, továbbá a programhoz kapcsolódó arculattervezés és egyéb kommunikációs feladatok támogatását.

civil szervezet, közalapítvány, központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, gazdasági társaság, határon túli intézmény, egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, határon túli személy, határon túli szervezet

kérelem alapján

pályázati úton

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

igénybe vehető

 

172.

372328

 

 

15 A Szolnoki Szigligeti Színház felújítása

a.    Az előirányzat célja a Szolnoki Szigligeti Színház épületének felújításához, a felújítás előkészítéséhez szükséges forrás biztosítása.

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

a.: helyi önkormányzat

b.: Kincstár

a.: kérelem alapján

b.: -

a.: előleg biztosítható

b.: -

a.: egyösszegű kifizetéssel,

részletekben történő kifizetéssel

b.: egyéb: bankforgalmi értesítők szerint

-

a.: felhatalmazó nyilatkozat

b.: -

-

-

 

173.

372162

 

 

16 A Fonó Budai Zeneház felújítása

a. Az előirányzat célja a Fonó Budai Zeneház Budapest XI. kerület, Sztregova utca 3. szám alatti épületének felújításához, a felújítás előkészítéséhez szükséges forrás biztosítása.

b. A fejezeti kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

a.: nonprofit gazdasági társaság

b.: Kincstár

a.: kérelem alapján

b.: -

a.: előleg biztosítható

b.: -

a.: egyösszegű kifizetéssel,

részletekben történő kifizetéssel

b.: egyéb: bankforgalmi értesítők szerint

-

a.: felhatalmazó nyilatkozat

b.: -

-

-

 

174.

370151

 

 

18 Hódmezővásárhelyi ágazati fejlesztések

Az előirányzat célja Magyarország Kormánya és Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1840/2017. (XI. 10.) Korm. határozat 4. pont a) és e) alpontjában meghatározott feladatok végrehajtásához szükséges forrás biztosítása.

helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv

kérelem alapján

Kormány határozat alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

-

 

175.

375228

 

 

20 Thália Színház és a Mikroszkóp Színpad fejlesztésének támogatása

Az előirányzat célja a Thália Színház és a Mikroszkóp Színpad szakmai megújulását biztosító infrastrukturális felújítások, fejlesztések, eszközbeszerzések támogatása a Thália Színház és a Mikroszkóp Színpad fejlesztéseinek támogatásáról szóló 1060/2018. (II. 22.) Korm. határozat alapján.

gazdasági társaság

kérelem alapján

előleg biztosítható

részletekben történő kifizetéssel

egyösszegű kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

-

 

176.

375073

 

 

22 Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány fejlesztéseinek támogatása

Az előirányzat célja a Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány egyes infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása az erről szóló 1128/2018. (III. 19.) Korm. határozat alapján.

a) a Kertész Imre Intézet kialakítása és felújítása

b) Terror Háza Múzeum felújításának előkészítése

közalapítvány

kérelem alapján

Korm. határozat alapján

előleg biztosítható

részletekben történő kifizetéssel

egyösszegű kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

-

 

177.

296435

 

51 Fejezeti általános tartalék

A fejezet ágazati felügyelete alá tartozó, év közben felmerülő feladatok, likviditási problémák megoldása. A Kormány egyedi határozatával biztosított többletek felhasználása.

államháztartáson belüli és kívüli szervezetek

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

 

 

334828

 

59 Társadalmi felzárkózást segítő programok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

178.

268506

 

 

1 Roma Szakkollégiumi Hálózat

a. Hátrányos helyzetű, elsősorban roma származású felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók esélyegyenlőségének, tehetséggondozásának előmozdítása érdekében az Oktatási Hivatal által nyilvántartásba vett roma szakkollégium támogatása.

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása

a.: költségvetési szerv, egyházi jogi személy, civil szervezet

b.: Kincstár

a.: kérelem alapján

b.: -

a.: előleg biztosítható

b.: -

a.: egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

-

a.: felhatalmazó nyilatkozat

b.: -

-

 

179.

376095

 

 

2 Tanoda Program

a.    A pályázati úton 1 éves befogadásra került Tanoda szolgáltatás támogatása. A finanszírozás keretét a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet szabályozza.

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

a.: civil szervezet, közalapítvány, költségvetési szerv, köztestület, egyházi jogi személy, gazdasági társaság, egyesülés, egyes jogi személyek vállalata, leányvállalat, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, egyéni vállalkozó, egyéni cég, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet

b.: Kincstár

a.: pályázati úton

b.: -

a.: előleg biztosítható

b.: -

a.: részletekben történő kifizetéssel

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

-

a.: felhatalmazó nyilatkozat

b.: -

a.:

SZGYF

b.: -

-

 

180.

331673

 

 

4 Roma kultúra támogatása

a.    Roma kultúra támogatása, alkotó közösségek tevékenységéhez támogatás nyújtása.

b.    A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

a.: civil szervezet, költségvetési szerv, egyházi jogi személy, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzat

b.: Kincstár

a.: kérelem alapján

pályázati úton

b.: -

a.: előleg biztosítható

b.: -

a.: egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

-

a.: felhatalmazó nyilatkozat

b.: -

a.: igénybe vehető

b.: -

 

181.

331195

 

 

5 Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő programok, szakkollégiumok

a.    Az előirányzat támogatást biztosít a hátrányos helyzetű felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók esélyegyenlőségének, tehetséggondozásának előmozdítása érdekében a nemzetiségi oktatási, nevelési intézmény valamint egyéb szakkollégium működésének támogatására; a romák társadalmi-gazdasági integrációjához; közösségépítést és identitást erősítő projektekhez; a hátrányos helyzetű kistérségek felzárkóztatásához, a hátrányos helyzetű településeken megjelenő etnikai, szociális társadalmi és területi hátrányok kezeléséhez, a szegregált lakókörnyezetben élők lakhatási és szociális integrációjához, életfeltételeinek javításához és gyermekek esélyteremtését szolgáló projektekhez; a szociálisan hátrányos helyzetű, inaktívak fenntartható, és a vidéki élet értékeit középpontba állító gazdasági aktivizálásához, a kulturális autonómia intézményeinek megerősítéséhez; az előirányzat céljaihoz közvetlenül kapcsolódó járulékos tevékenységekhez.

b.    A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

a.: civil szervezet, közalapítvány, költségvetési szerv, köztestület, egyházi jogi személy, gazdasági társaság, szövetkezet, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, határon túli személy, határon túli szervezet b.: Kincstár

a.: kérelem alapján

pályázati úton

b.: -

a.: előleg biztosítható

b.: -

a.: egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

-

a.: felhatalmazó nyilatkozat

b.: -

a.: igénybe vehető

b.: -

 

182.

331206

 

 

6 Felzárkózás-politika koordinációja

a.    Az előirányzat terhére kerül biztosításra az Európa 2020 stratégiához kapcsolódó Nemzeti Reform Program szegénység céljához kapcsolódó feladatok megvalósítása; az uniós roma stratégiák keretrendszerének megfelelően a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiáról, valamint végrehajtásának a 2010-2014. évekre szóló kormányzati intézkedési tervéről szóló 1430/2011. (XII. 13.) Korm. határozathoz (NTFS I.), valamint a Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia II., Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája, a Köznevelés-fejlesztési stratégia, továbbá a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia elfogadásáról szóló 1603/2014. (XI. 4.) Korm. határozathoz (NTFS II.) kapcsolódó feladatok megvalósítása; a „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégiában, valamint a Kormány és az Országos Roma Önkormányzat között létrejött keret-megállapodásban vállalt feladatok, intézkedések nyomon követésének, értékelésének, a monitorozáshoz szükséges statisztikai és információs rendszerek fejlesztésének, nemzetközi szakértői koordináció, kommunikáció, kutatás, a stratégiákhoz kapcsolódó kiadványok elkészítésének, terjesztésének támogatására; a felzárkózáshoz kapcsolódó médiastratégia elkészítésére és megvalósítására; az NTFS I-II. társadalmasításával összefüggő feladatok ellátására; a társadalom szemléletformálását és társadalmi érzékenyítését elősegítő programok támogatására; a társadalmi felzárkózás céljainak elérését elősegítő programok, azokat megalapozó felmérések, kutatások, népszerűsítő, kapcsolódó rendezvények, fórumok támogatására, kiemelten a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok érdekében; a fentiekben megjelölt célokhoz kapcsolódó költségekre.

b.    A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

a.: civil szervezet, közalapítvány, költségvetési szerv, köztestület, egyházi jogi személy, gazdasági társaság, szövetkezet, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, határon túli személy, határon túli szervezet, külföldi személy, külföldi szervezet, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet

b.: Kincstár

a.: kérelem alapján

b.: -

a.: előleg biztosítható

b.: -

a.: egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

-

a.: felhatalmazó nyilatkozat

b.: -

a.: igénybe vehető

b.: -

 

183.

297335

 

 

7 Roma ösztöndíj programok

a.    Az előirányzat támogatást biztosít a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, többnyire mélyszegénységben élő, elsősorban roma tanulók és hallgatók iskolai sikerességének támogatására az Útravaló Ösztöndíjprogram esélyteremtő alprogramjai keretében vagy esélyteremtést biztosító egyedi támogatás formájában.

b.    A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

a.: civil szervezet, közalapítvány, költségvetési szerv, nem állami fenntartású köznevelési intézmény fenntartója, köztestület, egyházi jogi személy, gazdasági társaság, szövetkezet, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet

b.: Kincstár

a.: kérelem alapján

pályázati úton

b.: -

a.: előleg biztosítható

b.: -

a.: egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

-

a.: felhatalmazó nyilatkozat

b.: -

a.: igénybe vehető

b.: -

 

184.

351973

 

 

10 Multifunkcionális Nemzetiségi - Roma Módszertani, Oktatási és Kulturális Központ

a.    Az előirányzat terhére kerül biztosításra a Multifunkcionális Nemzetiségi - Roma Módszertani, Oktatási és Kulturális Központ és annak hálózata működési költségei. A Központ feladata: nemzetiségi, kiemelten a cigány nyelv ápolása, fejlesztése, továbbadása; roma, nemzetiségi hagyományok megőrzése, átadása fiatalabb korosztályoknak; nemzetiségek kulturális örökségeinek és múltjának megismerése és elmélyítése (zene, képzőművészet, tánc, filmművészet, iparművészet, stb.); közművelődési szervezetek tevékenységének szakmai támogatása; részvétel a hazai nemzetiségi kulturális rendezvények szervezésében,az egész életen át tartó tanulást segítő programok, szolgáltatások fejlesztésének, hatékonyságának elősegítése; a felnőttképzés, továbbá a nem formális és informális aktivitás támogatása, eszközeinek, lehetőségeinek és formáinak bővítése; társadalmi kohézió erősítése.

b.    A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

a.: civil szervezet, közalapítvány, költségvetési szerv, nem állami fenntartású köznevelési intézmény fenntartója, köztestület, egyházi jogi személy, gazdasági társaság, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat

b.: Kincstár

a.: kérelem alapján

b.: -

a.: előleg biztosítható

b.: -

a.: egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

-

a.: felhatalmazó nyilatkozat

b.: -

-

 

185.

359451

 

 

11 Budapesti Roma Oktatási és Kulturális Központ

a.    Az előirányzat finanszírozza olyan rendezvények, programok, informális oktatási alkalmak szervezését, megtartását, melyek a cigány nyelv ápolását, fejlesztését, továbbadását; roma hagyományok megőrzését szolgálják a fiatalabb korosztályoknak. Az előirányzat finanszírozza továbbá a romák kulturális örökségeinek és múltjának megismertetését és elmélyítését (színház, zene, képzőművészet, tánc, filmművészet, iparművészet, stb.) szolgáló programokat, a kulturális szervezetek szakmai támogatását, a hazai roma kulturális rendezvények szervezésében való részvételt, az egész életen át tartó tanulást segítő programok megrendezését, a felzárkózást elősegítő szolgáltatások fejlesztésének, hatékonyságának támogatását, a roma kultúrát összefogó digitális archívum létrehozását a Budapesti Roma Oktatási és Kulturális Központon belül.

b.    A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

a.: civil szervezet, közalapítvány, költségvetési szerv, nem állami fenntartású köznevelési intézmény fenntartója, köztestület, gazdasági társaság,önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet

b.: Kincstár

a.: kérelem alapján

b.: -

a.: előleg biztosítható

b.: -

a.: egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

-

a.: felhatalmazó nyilatkozat

b.: -

igénybe vehető

 

186.

375595

 

 

12 Roma nemzetiség pályázatainak támogatása

Az előirányzat támogatást biztosít a roma civil szervezetek működésének, tevékenységének támogatására, roma nemzetiségi kulturális kezdeményezések támogatására, táboroztatásra, kulturális programok, pedagógusképzések támogatására.

civil szervezet, közalapítvány, költségvetési szerv, köztestület, egyházi jogi személy, gazdasági társaság, szövetkezet, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet

kérelem alapján

pályázati úton

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

igénybe vehető

 

187.

019204

 

 

13 Országos Roma Önkormányzat működési és média támogatása

Az előirányzat fedezetet nyújt az Országos Roma Önkormányzat működésére, közfeladatai ellátására, valamint a közfeladat ellátás fejlesztésére és a nemzetiségi média finanszírozására.

nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv

mindenkori költségvetési törvény szerint

előleg biztosítható

részletekben történő kifizetéssel

-

-

 

188.

267367

 

 

14 Országos Roma Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása

Az előirányzat fedezetet nyújt az Országos Roma Önkormányzat által fenntartott, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben rögzített közfeladati ellátására létrehozott intézmények támogatására.

nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv

mindenkori költségvetési törvény szerint

előleg biztosítható

részletekben történő kifizetéssel

-

-

 

2. melléklet az 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelethez39

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma 2019. évi központi kezelésű kiadási előirányzatainak feladatterve

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

 

Áht-
azonosító

Címnév

Alcím-
név

Jogcím-
címso-
portnév

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete

 

359306

21 Központi kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

343628

 

3 Gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlás kiadása

A gyógyszertárak tulajdonosi szerkezete tekintetében új, a többségi gyógyszerészi tulajdon elősegítését támogató szabályozás szerint a gyógyszertári tulajdonhányad értékesítése esetén elővásárlási joga van a törvényben meghatározott gyógyszerészeknek és az államnak. Az előirányzat felhasználásának célja lehetővé tenni, hogy az állam indokolt esetben élni tudjon elővásárlási jogával, ha azt a rangsorban előtte álló gyógyszerészek nem tennék meg.

egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, gazdasági társaság

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

egészségbiztosítási alap előirányzatainak kezelő szerve

 

349395

 

5 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

349473

 

 

2 Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

349495

 

 

 

1 Ingatlanok fenntartásával járó kiadások

Az előirányzat felhasználásának célja állag- és értékmegőrzés, hatékony és gazdaságos működtetés biztosítása.

központi költségvetési szerv, gazdasági társaság

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

Állami Egészségügyi Ellátó Központ

3.

349506

 

 

 

2 Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ rábízott vagyonába tartozó társaságok tőkeemelése

Az előirányzat felhasználásának célja a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény előírásai szerinti tőkerendezés biztosítása.

gazdasági társaság

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

Állami Egészségügyi Ellátó Központ

4.

349517

 

 

 

3 Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ rábízott vagyonába tartozó társaságokhoz kapcsolódó egyéb kiadások

Az előirányzat felhasználásának célja a tőkeemelésen túli, a saját tőke szerkezetét módosító egyéb, a tag döntése szerinti intézkedések, így különösen pótbefizetés fedezetének biztosítása.

gazdasági társaság

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

Állami Egészségügyi Ellátó Központ

 

377028

 

 

4 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

377039

 

 

 

1 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma rábízott vagyonába tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése

Az előirányzat felhasználásának célja a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény előírásai szerinti tőkerendezés biztosítása.

gazdasági társaság

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!