nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet
a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről
2020-07-31
2020-08-12
16
Jogszabály

17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet

a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 44. § tekintetében az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (5) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Alapvető rendelkezések

1. § (1) E rendelet célja, hogy támogassa a gyermeket nevelő és vállaló szülőket családjuk megfelelő otthonának biztosítása érdekében.

(2)1 A gyermeket nevelő, valamint a gyermeket vállaló nagykorú személy (a továbbiakban: igénylő) e rendeletben meghatározott feltételekkel a központi költségvetésből vissza nem térítendő állami támogatást (a továbbiakban: családi otthonteremtési kedvezmény) vehet igénybe használt lakás vagy egylakásos lakóépület (a továbbiakban együtt: lakás) vásárlása vagy bővítése érdekében, továbbá a többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatását veheti igénybe lakás vásárlása érdekében.

(3) A családi otthonteremtési kedvezmény az igénylővel közös háztartásban élő gyermek után, valamint fiatal házaspár esetén – meglévő gyermekeik számától függetlenül – legfeljebb két gyermek vállalása esetén igényelhető.

(4) Az igénylő a hitelintézetnél benyújtott kérelme alapján igényelheti a családi otthonteremtési kedvezményt, melyet a megkötött támogatási szerződés alapján a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) a hitelintézeten keresztül folyósít. Az igénylőnek a hitelintézettel kötött támogatási szerződésben vállalnia kell, hogy megfelel az e rendeletben támasztott feltételeknek. Az igénylő a támogatási szerződés megkötésétől kezdődően támogatott személynek minősül. A támogatás igénylésekor a valótlan adatok szolgáltatása, valamint a támogatás jogosulatlan igénybevétele esetén a családi otthonteremtési kedvezményt az e rendeletben foglaltak szerint vissza kell fizetni.

2. § (1)2 A családi otthonteremtési kedvezmény a lakás vételárának megfizetésére vagy bővítés esetén a kérelem benyújtásakor a hitelintézet által elfogadott költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségekre igényelhető.

(2) A családi otthonteremtési kedvezményt házastársak vagy élettársak kizárólag együttesen igényelhetik.

(3)3 Az egy háztartásban élők egyidejűleg egy családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételére jogosultak.

(4)4 Az igénylőnek lehetősége nyílik arra, hogy a családi otthonteremtési kedvezményt az e rendelet szerinti jogosultsági feltételekkel és mértékben az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó családi otthonteremtési kedvezmény szerinti új lakásra vegye igénybe, azzal, hogy ha az e rendelet szerint igényelhető családi otthonteremtési kedvezményt új lakás építése vagy vásárlása érdekében veszi igénybe, a támogatás igénylésének eljárási szabályaira, a támogatás folyósítására, felhasználásának ellenőrzésére és a támogatás visszafizetésére az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet) szabályait kell megfelelően alkalmazni.

3. § (1)5 A családi otthonteremtési kedvezményt – ideértve az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatásokat és az azt megelőző kölcsönöket is – ugyanazon gyermek után – a (2) és (2b) bekezdésben foglalt kivétellel – csak egy alkalommal lehet igénybe venni. Az igénylő a kérelem benyújtásakor büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozik arról, hogy csak olyan személy után igényel családi otthonteremtési kedvezményt, aki után e rendelet vagy egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás igénybevétele – a (2) és (2b) bekezdésben foglalt kivétellel – még nem történt.

(2)6 Ha az e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő igénylő a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtását megelőzően a meglévő vagy vállalt gyermekére tekintettel e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt vett igénybe, akkor – a (2a) bekezdésben foglalt kivétellel – a háztartásában nevelt gyermeke után folyósított támogatással csökkentett támogatási összeg igényelhető.

(2a)7 Ha az igénylő számára kedvezőbb, a (2) bekezdésben meghatározott számítási mód helyett a családi otthonteremtési kedvezmény összegét azon gyermekek figyelmen kívül hagyásával kell megállapítani, akik után az igénylő korábban a (2) bekezdés szerinti támogatást vagy kölcsönt vett igénybe.

(2b)8 A (2) és (2a) bekezdésben foglaltaktól eltérően a családi otthonteremtési kedvezmény összegének megállapításánál nem kell figyelembe venni a 2011. december 31. napját követően igényelt és az újabb támogatási kérelem benyújtásának időpontjáig már visszafizetett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön összegét.

(2c)9 A 14. § (2a) bekezdésében meghatározott esetben a családi otthonteremtési kedvezménynek a 11. §, valamint a (2)–(2b) bekezdés szerint az igénylő részére megállapítható összege csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, amely az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján nyújtható. Ha a 14. § (2a) bekezdésében meghatározott esetben a családi otthonteremtési kedvezménynek a 11. §, valamint a (2)–(2b) bekezdés szerint az igénylő részére megállapítható összege az igénylő 30. § (1) bekezdés 23. pontja szerinti nyilatkozata alapján meghaladná az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerint a csekély összegű (de minimis) támogatásokra megállapított összeghatárt, akkor az igénylő legfeljebb ezen összeghatárig terjedő mértékű családi otthonteremtési kedvezményre jogosult.

(3)10 A (2) és (2a) bekezdés szerinti esetben, illetve állami kamattámogatással érintett lakáscélú kölcsön esetén a korábban igénybe vett támogatással összefüggésben előírt életvitelszerű bentlakási kötelezettséget az e rendelet szerinti újabb családi otthonteremtési támogatással érintett lakásban kell teljesíteni.

(4)11 Ha ugyanazon fiatal házaspár megelőlegezett formában nyújtott lakáscélú állami támogatást – ideértve a megelőlegező kölcsönt is – vett igénybe, a 8. alcím szerinti megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény akkor igényelhető, ha a korábbi gyermekvállalás teljesült.

(5) A hitelintézet a (4) bekezdés szerinti korábbi igénybevételt a Kincstár által üzemeltetett lakástámogatási szakmai informatikai rendszerben lévő adatok alapján és a TAKARNET rendszerből ellenőrzi.

4. § (1) A családi otthonteremtési kedvezményt az állam nevében a Kincstár nyújtja a hitelintézet e rendelet szerinti közreműködésével.

(2) A családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultság megállapítását, valamint a központi költségvetéssel való elszámolást a hitelintézet végzi.

(3)12 A családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett eljárásokban a lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatkörében a lakás fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal, Pest megye és a főváros területén fekvő lakás esetén Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban együtt: kormányhivatal) jár el.

(3a)13 Az e rendelet alapján a kormányhivatal hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyekkel összefüggésben az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben (a továbbiakban: Ákr.) a felügyeleti szervre ruházott, a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (1) bekezdés e)–h) pontjaiban meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket a lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) gyakorolja.

(3b)14 A kormányhivatal e rendeletben szabályozott hatósági eljárása során az ügyfelet hiánypótlásra két alkalommal is felhívhatja.

(3c)15 A kormányhivatal e rendeletben szabályozott hatósági eljárása során az ügyfél az eljárás szünetelését nem kérheti.

(3d)16 A kormányhivatal e rendeletben szabályozott hatósági eljárásaiban az ügyintézési határidő 30 nap.

(4) Az e rendeletből eredő valamennyi polgári jogi jogviszonyban az államot – ha törvény másként nem rendelkezik – a Kincstár képviseli.

(5)17

(6)18 A miniszter szakmai képzéseket, vizsgákat, valamint szakmai, koordinációs értekezleteket szervez a kormányhivatal lakástámogatásokkal foglalkozó munkatársai részére.

2. Értelmező rendelkezések

5. § (1) E rendelet alkalmazásában:

1. egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, özvegy bejegyzett élettárs, elvált, elvált bejegyzett élettárs vagy az, akinek a házassága, bejegyzett élettársi kapcsolata megszűnt és nincs élettársa;

2. fiatal házaspár: házastársak, akik közül legalább az egyik fél a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtásának időpontjában még nem töltötte be a 40. életévét;

3. gyermek:

a)19 a magzat a várandósság betöltött 12. hetét követően, valamint

b)20 aki az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott eltartottja, és

ba) a 25. életévét még nem töltötte be vagy

bb) a 25. életévét betöltött, megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg;

4. használt lakás: olyan lakóingatlan, amely nem minősül az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló kormányrendeletben meghatározott új lakásnak;

5.21 hasznos alapterület: a lakáson belül közvetlenül megközelíthető, következő helyiségek – az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 1. számú melléklet 46. pontja szerint számított – hasznos alapterületének összege:

a) előszoba, közlekedő,

b) nappali,

c) hálószoba,

d) étkező,

e) konyha, étkezőkonyha,

f) fürdőszoba,

g) WC,

h) kamra, tároló,

i) gardrób,

j) mosókonyha,

k) kazánhelyiség és

l) egyéb fűthető helyiség, ide nem értve a gépjárműtárolót és a pinceszinti helyiséget;

6. hitelintézet:

a) a magyarországi székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező hitelintézet,

b) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően a hitelintézettel egyenértékű prudenciális szabályozásnak megfelelő pénzügyi vállalkozás, valamint

c) a jelzálog-hitelintézet;

7.22 lakás: a lakhatás feltételeinek megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel, amely rendelkezik legalább:

a) 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel –, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel,

b) közműves villamos energia szolgáltatással,

c) egyedi fűtési móddal,

d)23 közműves szennyvízelvezetéssel, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és

e)24 közműves ivóvíz-szolgáltatással, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves ivóvíz-szolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van;

8. megváltozott munkaképességű személy: akinek a rehabilitációs hatóság vagy jogelődjei által végzett hatályos minősítés alapján egészségkárosodása legalább 50%-os mértékű, vagy 2008. január 1-jét megelőzően kiállított hatályos szakvéleménye szerint a munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette;

9.25 egylakásos lakóépület: a tulajdoni formájától függetlenül olyan

a) szabadon álló, oldalhatáron álló, zártsorú beépítési móddal vagy a telken meglévő épülethez csatlakozó módon épített egy lakást magában foglaló lakóépület, amely önálló tető- és épületszerkezettel és a terepszintről közvetlen bejárattal rendelkezik, vagy

b) ikerház, sorház vagy láncház, amelyben a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakás önálló tető- és épületszerkezettel és a terepszintről közvetlen bejárattal rendelkezik;

10.26 preferált kistelepülés: a 2. melléklet szerinti település;

11.27 külterületi lakás: a település külterületén, az ingatlan-nyilvántartásban tanya vagy birtokközpont megnevezéssel nyilvántartott ingatlan, ha azon az 5. § (1) bekezdés 7. pont a)–e) alpontjának megfelelő lakóingatlan van.

(2)28 Az e rendeletben meg nem határozott fogalmakat a Polgári Törvénykönyvről szóló törvényben (a továbbiakban: Ptk.), a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben, az OTÉK-ban, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben meghatározottak szerint kell értelmezni.

3. A családi otthonteremtési kedvezmény igénybevétele

6. §29 A családi otthonteremtési kedvezmény Magyarország területén

a) használt lakás vásárlása,

b) meglévő lakás bővítése, továbbá

c) tanya, birtokközpont vagy preferált kistelepülés területén

ca) használt lakás vásárlása és bővítése, illetve korszerűsítése vagy

cb) meglévő lakás bővítése, illetve korszerűsítése

céljából vehető igénybe.

7. §30 (1)31 A családi otthonteremtési kedvezménnyel megvásárolt lakásban – a (3) és a (3a) bekezdésben foglalt kivétellel – kizárólag a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont.

(2) Több lakásból álló osztatlan közös tulajdonú ingatlan esetén, ha a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakásra vonatkozóan használati megállapodás alapján a támogatott személyek kizárólagos használati joga áll fenn, az (1) bekezdés szerinti feltételt teljesítettnek kell tekinteni.

(3) Nem érinti a támogatásra való jogosultságot, ha az igénylő vagy a támogatott személy halála esetén a lakásban annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa szerez tulajdont.

(3a)32 Ha a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtása előtt a kiskorú gyermek az elhunyt szülő után ingatlan tulajdont szerzett, és a túlélő szülő, a gyám vagy az örökbefogadó szülő a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételével újabb lakást épít vagy vásárol, a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakásban – a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben – a támogatott személy mellett a kiskorú gyermek is szerezhet tulajdont.

(4) Házastársak és élettársak esetén a lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie.

(5) A családi otthonteremtési kedvezmény használt lakás vásárlásához abban az esetben igényelhető, ha a lakás – az ingatlan-értékbecslési szakvélemény alapján – a lakhatási igények kielégítésére alkalmas. E követelményt a hitelintézet a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem elbírálása során helyszíni szemle keretében, szemrevételezéssel vizsgálja. Ha a helyszíni szemle során a hitelintézet megállapítja, hogy a lakás a lakhatási igények kielégítésére nem alkalmas, az igénylő a hitelintézet részére statikai szakvéleménnyel igazolhatja a lakás lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságát. A lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságot igazoló statikai szakvélemény megléte esetén a lakhatási igények kielégítésére való alkalmatlanságra hivatkozással a hitelintézet nem utasíthatja el a kérelmet.

8. § (1) A lakás hasznos alapterületének el kell érnie

a) egy gyermek esetén a 40 négyzetmétert,

b) két gyermek esetén az 50 négyzetmétert,

c) három gyermek esetén a 60 négyzetmétert,

d) négy vagy több gyermek esetén a 70 négyzetmétert.

(2)33 A lakás hasznos alapterületének kiszámításánál az igénylővel közös háztartásban élő és vállalt valamennyi gyermeket figyelembe kell venni, ideértve az igénylővel közös háztartásban élő azon gyermekeket is, akik után az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt már igénybe vettek.

(3)34 A lakás vételára legfeljebb 20 százalékkal haladhatja meg a hitelintézet által megállapított forgalmi értéket.

9. § (1) Lakás bővítésének minősül

a) a lakás hasznos alapterületének legalább egy lakószobával történő növelése érdekében végzett építési tevékenység, ideértve az építmény térfogatnövelésével nem járó tetőtér-beépítést is;

b) emelet-ráépítéssel vagy tetőtér-beépítéssel létrehozott lakás akkor, ha az emelet-ráépítés vagy tetőtér-beépítés révén nem jön létre két új, önálló albetétként nyilvántartott lakás.

(2) A meglévő épület, épületrész vagy építmény átalakítása nem minősül a lakás bővítésének.

(3) Lakás bővítése esetén a bővítendő lakásnak a kérelem benyújtásának időpontjában az igénylő és mindazon személyek lakóhelyéül, szálláshelyéül kell szolgálnia, akiknek együttlakására tekintettel az igénylő a családi otthonteremtési kedvezményre jogosult, és a bővítést követően

a) lakhatási körülményeiknek javulnia kell, valamint

b) a kialakított lakásnak meg kell felelnie a 8. § (1) bekezdésében foglalt követelményeknek.

4. A családi otthonteremtési kedvezmény mértéke

10. § (1) A támogatás megállapítása során

a) a meglévő gyermeket,

b)35 a 12. hetet betöltött magzatot, valamint

c) a vállalt gyermekeket

együttesen kell figyelembe venni.

(2) A 3. § (2) bekezdésében foglaltak szerint vehető figyelembe az a gyermek, aki után az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt már igénybe vettek.

(3) A családi otthonteremtési kedvezmény igényelhető összegét megalapozó gyermekszám meghatározásához

a) a családi otthonteremtési kedvezményt igénylő egyedülálló esetén az igénylővel közös háztartásban élő gyermekét,

b) a családi otthonteremtési kedvezményt igénylő házastársak esetén a házastársakkal közös háztartásban élő közös, valamint a házastársak nem közös gyermekeit együttesen,

c) a családi otthonteremtési kedvezményt igénylő fiatal házaspár esetén a fiatal házaspárral közös háztartásban élő közös, a házastársak nem közös, valamint a fiatal házaspár által közösen vállalt gyermekeket együttesen

kell figyelembe venni.

(4) A családi otthonteremtési kedvezményt igénylő élettársak esetén a családi otthonteremtési kedvezmény igényelhető összegét az (5)–(9) bekezdésben meghatározottak szerint kell megállapítani azzal, hogy az igényelhető legmagasabb összeg a 11. § d) pontja szerinti támogatási összeg.

(5) Ha az élettársak a családi otthonteremtési kedvezményt a velük közös háztartásban élő közös gyermekeik után igénylik, – együttes igénylőként – a 11. § szerint jogosultak a támogatásra.

(6) Ha az élettársak a családi otthonteremtési kedvezményt az egyik fél velük közös háztartásban élő gyermeke után igénylik, – együttes igénylőként – a 11. § szerint jogosultak a támogatásra.

(7) Ha az élettársak a családi otthonteremtési kedvezményt a velük közös háztartásban élő nem közös gyermekeik után igénylik, az általuk – együttes igénylőként – igényelhető támogatási összeget akként kell meghatározni, hogy mindkét fél esetében ki kell számolni, hogy a saját gyermekei után milyen összegű családi otthonteremtési kedvezményre lenne jogosult. Az élettársak az így kiszámított összegek közül a számukra kedvezőbbet vehetik igénybe.

(8) Ha az élettársak a családi otthonteremtési kedvezményt a velük közös háztartásban élő közös és az egyik fél saját gyermekei után igénylik, – együttes igénylőként – a 11. § szerint jogosultak a támogatásra.

(9) Ha az élettársak a családi otthonteremtési kedvezményt a velük közös háztartásban élő közös és mindkét fél saját gyermeke után igénylik, az általuk – együttes igénylőként – igényelhető támogatási összeget akként kell meghatározni, hogy mindkét fél esetében ki kell számolni, hogy a saját gyermekei után milyen összegű családi otthonteremtési kedvezményre lenne jogosult. A közös gyermeket a számítás során csak az egyik igénylőnél lehet figyelembe venni. Az élettársak az így kiszámított összegek közül a számukra kedvezőbbet vehetik igénybe.

(10)36 A családi otthonteremtési kedvezmény az e rendeletben meghatározott feltételek szerint az igénylővel közös háztartásban élő, és a vele együtt költöző, legalább egy éve az igénylő gyámsága alatt álló gyermek után is igényelhető a gyermek szüleinek halála esetén.

11. § A családi otthonteremtési kedvezmény legmagasabb összege

a) egy gyermek esetén 600 000 Ft,

b) két gyermek esetén 1 430 000 Ft,

c) három gyermek esetén 2 200 000 Ft,

d) négy vagy annál több gyermek esetén 2 750 000 Ft.

5. A családi otthonteremtési kedvezményre jogosult személyek

12. § (1) A családi otthonteremtési kedvezményt igényelheti:

a) a magyar állampolgár és az a személy, akit a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak kell tekinteni,

b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja,

c) a harmadik országbeli állampolgár, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak szerint bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik,

d) a hontalan, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak alapján ilyen jogállásúnak ismerték el, vagy

e)37

(2) Nem magyar állampolgár részére a családi otthonteremtési kedvezmény a három hónapot meghaladó tartózkodási jogosultság fennállásának időtartama alatt nyújtható, ha Magyarország területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

13. § Együttes igénylők esetén – ha e rendelet kivételt nem tesz – a feltételeket mindkét igénylőnek teljesítenie kell, és a nyilatkozatokat mindkét igénylőnek meg kell tennie.

14. § (1) A családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy

a)38 az igénylő büntetőjogi felelősségét az 1. melléklet szerinti bűncselekmény elkövetése miatt bíróság nem állapította meg, vagy büntetőjogi felelősségét a bíróság az 1. melléklet szerinti bűncselekmény elkövetése miatt megállapította, de a családi otthonteremtési kedvezmény igénylésének időpontjában az igénylő e bűncselekmények vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült; és a büntetlen előéletről az igénylő a kérelem benyújtásakor büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozik, amely nyilatkozathoz csatolni kell az igénylő írásbeli hozzájárulását ahhoz, hogy a hatósági bizonyítványban foglalt személyes adatokat a hitelintézet és a kormányhivatal a családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultsága megállapításának céljából és időtartamára kezelje;

b)39 az igénylőnek nincs az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása, és a köztartozás-mentességről – ha az igénylő nem szerepel az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozásmentes adatbázisban – az igénylő büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozik;

c)40 az igénylő, együttes igénylés esetén legalább az egyik igénylő 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtásának időpontjában – a (2) és (10) bekezdésben foglalt eset kivételével – a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 6. §-a szerint biztosított, és legalább 180 napja – legfeljebb 30 nap megszakítással – folyamatosan

ca)41 a Tbj. 6. §-a szerint biztosítottként szerepel,

cb)42 a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban az oktatási intézmény azonosító adatait, a képzésre vonatkozó adatokat – ideértve a képzés kezdetét és várható befejezését is – tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy

cc)43 a 12. § (1) bekezdés a) pontja szerinti igénylő kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja;

d) a lakás a műszaki állapotára tekintettel – az ingatlan-értékbecslési szakvélemény alapján – a lakhatási igények kielégítésére alkalmas;

e)44

f)45

g)46 lakás vásárlása esetén – a h) pontban foglaltak kivételével – az igénylő az ingatlan-nyilvántartási hatóság által érkeztetett adásvételi szerződést benyújtsa,

h)47 a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló 2018. évi CIII. törvény alapján történő lakásvásárlás esetén az igénylő benyújtsa az ingatlan egy összegben történő megvásárlásáról szóló adásvételi szerződést, valamint a Nemzeti Eszközkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság által kiállított, az adásvételi szerződés ingatlan-nyilvántartási hatóság részére történő megküldéséről szóló nyilatkozatot.

(2)48 Az (1) bekezdés c) pontjában foglaltakat nem kell figyelembe venni, ha az igénylő végleges határozat alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül.

(2a)49 Ha az igénylő a (9a) bekezdés alapján olyan tartalmú nyilatkozatot tett, hogy a legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társaság – ide nem értve a részvénytársaságot –, illetve az általa folytatott egyéni vállalkozói tevékenység székhelyeként – az állam javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom fennállása alatt – a családi otthonteremtési kedvezményből vásárolt vagy bővített használt lakásba kerül bejelentésre a cégnyilvántartásba, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásába, a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy az igénylő megfeleljen az 1407/2013/EU bizottsági rendeletben foglalt, a csekély összegű (de minimis) támogatásokra vonatkozó feltételeknek.

(2b)50 A (2a) bekezdés szerinti esetben a hitelintézet az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 6. cikk (1) bekezdése szerinti igazolásként rögzíti

a) a családi otthonteremtési kedvezménynek a 11. §, valamint a 3. § (2)–(2c) bekezdése szerint az igénylő részére megállapítható összegét,

b) azt, hogy ez az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerint nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, valamint

c) az 1407/2013/EU bizottsági rendelet teljes címét és az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének adatait.

(3) A családi otthonteremtési kedvezmény akkor igényelhető, ha az igénylő a támogatási szerződésben

a)51 – és azt megelőzően a kérelemben is – nyilatkozik arról, hogy a családi otthonteremtési kedvezményre, továbbá a csekély összegű (de minimis) támogatásokra irányadó feltételek teljesítésére vonatkozó nyilatkozatában foglalt adatokra, vonatkozó információkat, valamint a saját és a vele közös háztartásban élő kiskorú gyermekei alábbi adatait:

aa) név,

ab) születési név,

ac) anyja neve,

ad) születési hely és idő,

ae) állampolgárság vagy hontalan jogállás,

af) lakcím,

ag) értesítési cím,

ah) személyi azonosító és

ai) adóazonosító jel

a családi otthonteremtési kedvezmény szabályszerű igénybevételének ellenőrzése céljából a hitelintézet kezelje és továbbítsa a kormányhivatal, a Kincstár, valamint az állami adóhatóság részére;

b)52 – és azt megelőzően a kérelemben is – büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik arról, hogy a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül az e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybe vett, vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön visszafizetésre véglegesen nem kötelezték;

c)53 – és azt megelőzően a kérelemben is – büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik arról, hogy az eladó vagy az építési tevékenységet végző az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, valamint ha az eladó vagy az építési munkálatokat végző gazdálkodó szervezet, az igénylő a gazdálkodó szervezetben nem rendelkezik tulajdonnal;

d) vállalja, hogy lakás vásárlása esetén a vételár, lakáscsere esetén a vételár-különbözet legfeljebb 10 százalékát készpénzben, a fennmaradó fizetési kötelezettséget az eladó által megjelölt – a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott – fizetési számlára vagy pénzügyi intézmény által vezetett, kölcsöntartozást nyilvántartó technikai számlára teljesíti;

e) vállalja, hogy lakás bővítése esetén a készültségi fokkal arányos folyósítást megelőzően bemutatja az adott készültségi foknak megfelelő, a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költség legalább 70 százalékáról a támogatott személy saját nevére kiállított számlákat;

f)54

g)55 tudomásul veszi, hogy a hitelintézet kizárólag olyan számlát fogad el, amelynek kiállítására a bővítési munkák megkezdését legfeljebb hat hónappal megelőzően került sor, valamint amelynek kibocsátója az állami adóhatóság nyilvántartásában működő adóalanyként szerepel, vagy ennek hiányában az állami adóhatóság a működő adóalanyiságot a számlakibocsátó tekintetében igazolja;

h)56 vállalja, hogy lakás építésiengedély-köteles vagy egyszerű bejelentéshez kötött bővítése esetén legkésőbb a családi otthonteremtési kedvezmény utolsó részfolyósításáig a használatbavételi engedélyt, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló vagy egyszerű bejelentés esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítványt bemutatja;

i)57 hozzájárul ahhoz, hogy az állami adóhatóság, a kormányhivatal és a hitelintézet a dokumentumok valódiságát, a bennük foglalt gazdasági esemény megtörténtét és ezekkel összefüggésben a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételének jogszerűségét, felhasználásának szabályszerűségét a helyszínen ellenőrizze, és annak eredményéről a hitelintézetet tájékoztassa, illetve, ha olyan jogszabálysértést is észlel, amellyel kapcsolatos eljárás a kormányhivatal hatáskörébe tartozik, a kormányhivatalt hivatalból értesítse;

j) vállalja, hogy az igénylő és azon gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezmény folyósításra került, a családi otthonteremtési kedvezmény folyósításától, bővítés esetén az utolsó részfolyósítástól számított 10 évig – a meglévő gyermek legalább nagykorúvá válásáig – a lakásban életvitelszerűen lakik;

k)58 vállalja, hogy a családi otthonteremtési kedvezmény folyósítását, bővítés esetén az utolsó részfolyósítását követő 90 napon belül bemutatja a hitelintézet számára a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, hontalan támogatott személy esetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely igazolja, hogy a családi otthonteremtési kedvezménnyel vásárolt vagy bővített lakás mindazon személyek lakóhelye, hontalan esetében szálláshelye, akikre tekintettel a családi otthonteremtési kedvezmény folyósítása történt;

l) a 10. § (3) bekezdés c) pont szerinti esetben nyilatkozik a gyermekvállalásról;

m) a 10. § (3) bekezdés c) pont szerinti esetben, valamint magzat után igényelt családi otthonteremtési kedvezmény esetén

ma) hozzájárul ahhoz, hogy a gyermek születését a Kincstár – a családtámogatási adatbázist magában foglaló egységes szociális nyilvántartásban már rendelkezésre álló, és a hitelintézet által szolgáltatott adatokat összevetve – megállapítsa,

mb)59 vállalja, hogy ha a gyermek születését követően nem igényel családtámogatási ellátást, vagy ha azt a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 4/B. § (4) bekezdése szerinti családtámogatási kifizetőhelyen igényli, a gyermek születését – a gyermek nevét, születési adatait, adóazonosító jelét tartalmazó – teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, büntetőjogi felelősség vállalásával tett nyilatkozatban a gyermek születését követő legfeljebb 60 napon belül bejelenti, bemutatja a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványát vagy a gyermek halva születése esetén annak tényét igazoló dokumentumot a hitelintézet részére;

n)60 a 3. § (1), (2) és (2b) bekezdése szerinti korábbi igénybevétel esetén a gyermek neve, adóazonosító jele, születési adatai megjelölésével büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik arról, hogy mely gyermek után, mikor, melyik hitelintézeten keresztül, mekkora összegben, helyrajzi számmal megjelölve mely lakás vonatkozásában vette igénybe a vissza nem térítendő állami támogatást;

o) az igénylő a 12. § (2) bekezdése szerinti esetben vállalja, hogy tartózkodási jogosultságának fennállását évente, a tárgyév január 31-ig a hitelintézetnek igazolja.

(4) A (3) bekezdés a) és k) pontja szerinti nyilatkozatot azon nagykorú, közös háztartásban élő gyermeknek is meg kell tennie, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igénybe veszik.

(5)61 Ha a támogatási szerződésben foglalt bármely feltétel nem teljesül, erről a hitelintézet tudomásszerzését követően haladéktalanul tájékoztatja a kormányhivatalt.

(6)62 Az igénylő a családi otthonteremtési kedvezmény igénylésekor a fennálló házasságról büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokirattal nyilatkozik. A nyilatkozat tartalmazza a házastársak nevét, személyi azonosítóját, születési adatait, a házasságkötés helyét és idejét.

(7)63 A családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelemben az igénylő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan, büntetőjogi felelősség vállalásával nyilatkozik azon gyermekekről, akik után a kedvezményt igényli. A nyilatkozat tartalmazza a nyilatkozattevő és – ha a gyermek már megszületett – a gyermek nevét, adóazonosító jelét, születési adatait, örökbefogadott gyermek és gyám kirendelése esetén a döntést meghozó hatóság megnevezését és a döntés időpontját, kiskorú gyermek elhelyezése esetén a gyermek elhelyezéséről döntő hatóság, bíróság megnevezését, a döntés időpontját is.

(8)64 A közös háztartásban élést, valamint élettársak esetén ennek időtartamát büntetőjogi felelősség vállalásával tett, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozattal kell igazolni.

(9)65 Arról, hogy a több önálló lakásból álló, osztatlan közös tulajdon esetén a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakásra vonatkozóan a támogatott személynek az ingatlan-nyilvántartásban nyilvántartott kizárólagos használati joga áll fenn, a támogatott személy büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik.

(9a)66 A családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelemben az igénylő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan, büntetőjogi felelősség vállalásával nyilatkozik arról, ha az állam javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom fennállása alatt a kedvezménnyel érintett használt lakást

a) a legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társaság – ide nem értve a részvénytársaságot –, illetve

b) az általa folytatott egyéni vállalkozói tevékenység

székhelyeként a cégnyilvántartásba, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásába be kívánja jelenteni.

(9b)67 Az igénylő a (9a) bekezdés szerinti nyilatkozatot akkor teheti meg, ha a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett használt lakás megszerzésének költségeihez nem vett korábban igénybe az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű (de minimis), illetve ezen jogcímtől eltérő jogcímen az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 1. pontja szerinti állami támogatást.

(10)68 Az (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában foglaltakat nem kell alkalmazni, ha a 12. § (1) bekezdés a) pontja szerinti igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – a kérelem benyújtásának időpontjában kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt áll és ezt az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a Tbj. 6. §-a szerinti biztosítottá válik.

15. § Nem minősül a 14. § (3) bekezdés j) pontjában foglalt kötelezettség megszegésének, ha

a) a gyermek – a gyermekvédelmi szakellátások körébe tartozó otthont nyújtó ellátás keretében elhelyezett gyermek kivételével – tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem a támogatott személy lakásában lakik,

b) a támogatott személyt vagy a gyermeket, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, egészségi állapota miatt tartósan egészségügyi intézményben kezelik,

c) ha a támogatott személy és a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a támogatott személy munkavállalására tekintettel – indokoltan – legfeljebb öt évig a lakás elhelyezkedése szerinti településtől eltérő településen tartózkodik,

d) a támogatott személy vagy a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, közeli hozzátartozó ápolása miatt ideiglenesen nem a támogatott személy lakásában lakik,

e) a támogatott személy az 1. mellékletben nem szereplő vétség miatt letöltendő szabadságvesztés büntetését tölti,

f)69 a nagykorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, elköltözik,

g)70 a kiskorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a nagykorúvá válását követően elköltözik, vagy

h)71 a támogatott személy és a gyermek a támogatott személy foglalkoztatásra irányuló jogviszonya következtében – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – a foglalkoztatásra irányuló jogviszony jellegéből következően köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállása alatt.

16. § (1)72 A családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételével

a) vásárolt használt lakásra a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről szóló szerződés megkötését követő,

b)73 bővített lakásra a munkálatok idejére és

ba) a munkálatok befejezését, vagy

bb) építésiengedély-köteles bővítés esetén a használatbavételi engedély kiadását vagy a használatbavétel tudomásulvételét, vagy

bc) egyszerű bejelentéshez kötött bővítése esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány kiállítását

követő,

c) a 23. § szerinti esetben a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről szóló szerződés megkötésének időpontjától számítva

10 évig terjedő időszakra az állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre. A jelzálogjog ranghelyét kizárólag a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakás vásárlása vagy bővítése esetén a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakás építése, bővítése vagy vásárlása érdekében felvett lakáscélú hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt, valamint az építkezés helyéül szolgáló építési telek megvásárlására felvett hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt biztosító jelzálogjog előzheti meg.

(2) Az állam javára szóló jelzálogjog, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzésekor a hitelintézet jár el.

6. A támogatási szerződés megkötésével kapcsolatos részletes szabályok

17. § A 14. § (3) bekezdés j) pontja szerinti időszakban a lakásra a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie. A lakásbiztosítás jellemzőit a támogatási szerződés tartalmazza.

18. §74

7. Lakás bővítése esetén irányadó szabályok

19. § (1) A családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakásban az igénylőnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, legalább 50 százalékos tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie.

(1a)75 A családi otthonteremtési kedvezmény az (1) bekezdésben foglalt feltétel hiányában is igényelhető, ha a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakás tekintetében az (1) bekezdésben foglalt feltétel az igénylő elhunyt házastársa vagy élettársa esetében fennállt, és a lakásban az elhunyt házastárs vagy élettárs kiskorú gyermeke legalább 50%-ot elérő mértékben tulajdonjogot szerzett.

(2) Lakás bővítése esetén a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről szóló szerződés megkötésének feltétele, hogy az igénylő által benyújtott bekerülési költséget tartalmazó költségvetést a hitelintézet elfogadja.

(3)76

(4) Bekerülési költségnek minősül a ténylegesen megfizetett, telekárat és a beépített vagy szabadon álló berendezési tárgyat nem tartalmazó alábbi költség:

a) a bővítés érdekében a lakás épületszerkezeteinek, közös használatra szolgáló helyiségeinek, tároló helyiségeinek – ide nem értve a különálló épületben megvalósuló tüzelőanyag-tárolót, a lomkamrát és központi berendezéseinek építési költsége –,

b) a lebonyolítási költségek, köztük a műszaki tervezés, a hatósági engedélyezés – ideértve a használatbavétel tudomásulvételét – és a műszaki ellenőrzés költsége,

c) a bővítéshez szükséges földmunka elvégzésének költségei,

d) a bővítés megépítése érdekében felmerült építménybontási költségek.

(5)77

(6)78

(7)79 Ha a lakás bővítése során bontott anyagok is felhasználásra kerülnek, úgy ezeknek az építőipari kivitelezési tevékenység felelős műszaki vezetője által írásban igazolt értékéig a számlabenyújtási kötelezettség legfeljebb a 14. § (3) bekezdés e) pontja szerinti összeg 20 százalékával csökkenthető.

(8)80 Ha a támogatott személy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti közhasznú jogállású szervezet vagy települési önkormányzat által kiírt nyilvános pályázat útján az építkezéshez szükséges természetbeni juttatásban részesül, a természetbeni juttatás támogatást nyújtó által igazolt értékéig a 14. § (3) bekezdés e) pontja szerinti számlabenyújtási kötelezettség csökkenthető.

7/A.81 A preferált kistelepülésre vonatkozó különös szabályok

19/A. § (1) E rendelet rendelkezéseit a preferált kistelepülésen lévő lakás, valamint a külterületi lakás (a továbbiakban együtt: preferált kistelepülésen lévő lakás) vonatkozásában az ezen alcím szerinti eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Az ezen alcím rendelkezései szerinti támogatásokra vonatkozó kérelem 2022. június 30-áig nyújtható be.

(3)82 Az ezen alcím rendelkezései szerinti családi otthonteremtési kedvezményre, otthonteremtési kamattámogatásra és adó-visszatérítési támogatásra az igénylő, együttes igénylők esetén bármelyik igénylő egy alkalommal jogosult.

(4) A preferált kistelepülésen ezen alcím szerinti családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem használt lakás vásárlására abban az esetben nyújtható be, ha az igénylő ugyanazon kérelemben a lakás

a) korszerűsítésére,

b) bővítésére vagy

c) korszerűsítésére és bővítésére

is igényli a családi otthonteremtési kedvezményt.

(5)83 Ha a támogatott személy a (4) bekezdés a)–c) pontja szerinti, a támogatási szerződésben általa vállalt munkálatokat nem teljesíti, a folyósított családi otthonteremtési kedvezményt – ideértve annak a lakás vásárlására számított összegét is – a folyósítás napjától számított, Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten köteles visszafizetni. Ha a támogatott személy visszafizetési kötelezettségének nem vagy nem megfelelően tesz eleget, a hitelintézet tájékoztatja erről a kormányhivatalt.

(6) A preferált kistelepülésen ezen alcím szerinti családi otthonteremtési kedvezmény meglévő lakás

a) korszerűsítésére,

b) bővítésére vagy

c) korszerűsítésére és bővítésére,

igényelhető, abban az esetben is, ha az igénylő a kérelem benyújtását megelőzően a korszerűsíteni, illetve bővíteni kívánt lakás megvásárlásához családi otthonteremtési kedvezményt vagy családok otthonteremtési kedvezményét vett igénybe.

(7) Ha az igénylő a korszerűsítési és a bővítési munkálatokra egyaránt igényel családi otthonteremtési kedvezményt, azt a kérelem egyidejűleg történő benyújtásával teheti meg.

19/B. § (1) A családi otthonteremtési kedvezmény a következő korszerűsítési munkálatokhoz igényelhető

a) víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése,

b) fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,

c) központi fűtés kialakítása vagy cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,

d) az épület szigetelése, ideértve a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,

e) a külső nyílászáró energiatakarékos nyílászáróra való cseréje,

f) tető cseréje, felújítása, szigetelése,

g) kémény építése, korszerűsítése,

h) belső tér felújítása, ideértve a belső burkolat cseréjét, a galériaépítést, a belső elektromos-, vízhálózat cseréjét, a fürdőhelyiség-felújítást, a WC-felújítást; a konyhafelújítást,

i) a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található melléképület felújítása vagy kerítés építése, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 30%-áig, valamint

j) a korszerűsítéshez közvetlenül kapcsolódó helyreállítási munka, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 20%-áig.

(2) A korszerűsítéshez igényelt családi otthonteremtési kedvezményből több, (1) bekezdés szerinti munkálat elvégzése is támogatható.

19/C. § (1) Ha az igénylő ezen alcím szerint lakás korszerűsítésére családi otthonteremtési kedvezményt igényel, a lakásnak a kérelem benyújtásának időpontjában az 5. § (1) bekezdés 7. pontja szerinti feltételek közül elegendő az a) alpont szerinti feltételnek – a fürdőhelyiség és a WC kivételével – megfelelnie.

(2) Az (1) bekezdés esetén az igénylő a kérelem benyújtásakor teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban vállalja, hogy a lakás legkésőbb a korszerűsítést követően az 5. § (1) bekezdés 7. pontja szerinti feltételeknek eleget tesz.

(3) Ha az igénylő ezen alcím szerint lakás bővítésére családi otthonteremtési kedvezményt igényel, a lakásnak a 8. § (1) bekezdése szerinti hasznos alapterületére vonatkozó előírásnak legkésőbb a bővítést követően kell megfelelnie.

(4) A (3) bekezdés esetén az igénylő a kérelem benyújtásakor teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban vállalja, hogy a lakás a bővítést követően a 8. § (1) bekezdése szerinti feltételeknek megfelel.

(5) Ha a támogatott személy a (2) bekezdés, illetve a (4) bekezdés szerint vállalt kötelezettségét nem teljesíti, a folyósított családi otthonteremtési kedvezményt – a 19/A. § (4) bekezdése esetén, ideértve annak a lakás vásárlására számított összegét is – a folyósítás napjától számított, Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten köteles visszafizetni.

(6) E § rendelkezéseit a 19/A. § (4) bekezdése szerinti kérelem esetén is alkalmazni kell, azzal, hogy építési engedélyköteles vagy egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén, az építési engedélyt vagy a 30. § (1) bekezdés 22. pontja szerinti dokumentumokat a korszerűsítési, illetve bővítési munkálatokhoz kapcsolódó, első részfolyósítást megelőzően kell benyújtani.

19/D. § (1) Az e fejezet szerinti családi otthonteremtési kedvezmény összegének megállapításánál a 11. § rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

(2) A 19/A. § (4) bekezdése szerinti célokra igényelhető családi otthonteremtési kedvezmény

a) egy gyermek esetén legfeljebb 600 000 Ft,

b) két gyermek esetén legfeljebb 2 600 000 Ft,

c) három vagy több gyermek esetén legfeljebb 10 000 000 Ft.

(3) A (2) bekezdés esetén a családi otthonteremtési kedvezmény lakás vásárlására megállapított összege nem haladhatja meg a (2) bekezdés szerinti összegek 50%-át.

(4) A 19/A. § (6) bekezdése szerinti célokra igényelhető családi otthonteremtési kedvezmény

a) egy gyermek esetén legfeljebb 300 000 Ft,

b) két gyermek esetén legfeljebb 1 300 000 Ft,

c) három vagy több gyermek esetén legfeljebb 5 000 000 Ft.

(5) Ha az igénylő a korszerűsíteni, illetve bővíteni kívánt lakás vásárlásához – a kérelem benyújtását megelőzően – családi otthonteremtési kedvezményt vagy családok otthonteremtési kedvezményét vett igénybe, a családi otthonteremtési kedvezmény (4) bekezdés szerinti összegének megállapításánál

a) nem kell alkalmazni a 3. § (1) és (2a) bekezdésében foglaltakat, valamint

b) a 3. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően nem kell figyelembe venni a lakás vásárlásához igénybe vett családi otthonteremtési kedvezmény vagy családok otthonteremtési kedvezménye összegét.

19/E. § (1)84 A preferált kistelepülésen – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a 14. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint (10) bekezdésében foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az igénylő, együttes igénylés esetén legalább az egyik igénylő 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtásának időpontjában a Tbj. 6. §-a szerint biztosított, és legalább egy éve – legfeljebb 30 nap megszakítással – folyamatosan

a) a Tbj. 5. §-a alapján biztosított,

b) a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban az oktatási intézmény azonosító adatait, a képzésre vonatkozó adatokat – ideértve a képzés kezdetét és várható befejezését is – tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy

c)85 a 12. § (1) bekezdés a) pontja szerinti igénylő kereső tevékenysége alapján valamely más állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, és ezt az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja.

(2) A 19/D. § (2) bekezdés c) pontja szerinti családi otthonteremtési kedvezmény esetén a 14. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint (10) bekezdésében foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtásának időpontjában

a)86 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a Tbj. 6. §-a szerint biztosított – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt –, vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik, valamint

b) legalább 2 éve folyamatosan – ideértve azt is, ha a legalább 2 év folyamatos biztosításban legfeljebb 30 nap megszakítás van –

ba)87 a Tbj. 6. §-a alapján biztosított, és ezt 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja,

bb) a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik, vagy

bc)88 a 12. § (1) bekezdés a) pontja szerinti igénylő kereső tevékenysége alapján valamely más állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, és ezt az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja.

(3) Az ezen alcím rendelkezéseiben meghatározott családi otthonteremtési kedvezmény igénylésekor az igénylő a 14. § (1) bekezdés a) pontjától eltérően a büntetlen előéletet érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja. A kérelemhez csatolni kell az igénylő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt írásbeli hozzájárulását annak érdekében, hogy a hatósági bizonyítványban foglalt személyes adatait a hitelintézet a családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultsága megállapításának céljából és időtartamára kezelje.

(4) A korszerűsítési munkákat a támogatási szerződés megkötésétől számított három éven belül kell teljesíteni, amelyet a hitelintézet helyszíni szemlét követően állapít meg.

(5) A 19/A. § (4) bekezdése esetén a 14. § (3) bekezdés k) pontja szerinti bentlakási kötelezettség igazolására irányadó határidőt a korszerűsítési, illetve bővítési munkálatokra vonatkozó utolsó részfolyósítás napjától kell számítani.

(6) A korszerűsítéshez igényelt megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény esetén a vállalt gyermek megszületésére vonatkozó határidőt a korszerűsítési munkák elvégzésének hitelintézet által történő megállapításától kell számítani.

(7) A preferált kistelepülésen a 16. § (1) bekezdése szerinti rendelkezést azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az ezen alcím szerint igénybe vehető támogatásokat biztosító jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom ranghelyét a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakás

a) építéséhez, vásárlásához, bővítéséhez felvett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást, valamint

b) korszerűsítéséhez felvett lakáscélú hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt

biztosító jelzálogjog ranghelye is megelőzheti.

(8) Ha a 16. § (1) bekezdése és a (7) bekezdés szerinti jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom jogosultja az állam, az ezen alcím szerint igénybe vehető családi otthonteremtési kedvezményt, otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsönt, valamint a lakás-takarékpénztári kölcsönt biztosító jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom az állam képviselőjének a hozzájárulása nélkül jegyezhető be az ingatlan-nyilvántartásba.

(9) Az ezen alcím alapján igénybe vett családi otthonteremtési kedvezmény esetén a 43. §-ban foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a családi otthonteremtési kedvezmény visszafizetésének felfüggesztésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, ha a támogatott személy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban vállalja, hogy újabb lakásigényét preferált kistelepülésen lévő lakással elégíti ki.

(10) A preferált kistelepülésen lévő lakás vásárlása vagy bővítése esetén, ha az igénylő számára kedvezőbb, kérelmére ezen alcím rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

(11) A lakás korszerűsítésére e rendeletnek a bővítésre irányadó rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

(12)89 Az (1) bekezdés c) pontja és a (2) bekezdés b) pont bc) alpontja szerinti igazolás a 30. § (1a) bekezdése szerinti igazolással nem helyettesíthető.

19/F. § (1) A 19/D. § (2) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti összegű családi otthonteremtési kedvezményt igénybe vevő személy a preferált kistelepülésen lévő lakás vásárlásához és korszerűsítéséhez, illetve bővítéséhez felvett hitelintézeti kölcsön kamatainak megfizetéséhez a többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatását igényelheti.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kölcsön otthonteremtési kamattámogatással érintett összege nem haladhatja meg

a) két gyermek esetén a 10 000 000 forintot,

b) három vagy több gyermek esetén a 15 000 000 forintot.

(3) A 19/D. § (4) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti összegű családi otthonteremtési kedvezményt igénybe vevő személy preferált kistelepülésen lévő lakás korszerűsítéséhez, illetve bővítéséhez felvett hitelintézeti kölcsön kamatainak megfizetéséhez a többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatását igényelheti.

(4) A (3) bekezdés szerinti kölcsön otthonteremtési kamattámogatással érintett összege nem haladhatja meg

a) két gyermek esetén az 5 000 000 forintot,

b) három vagy több gyermek esetén a 7 500 000 forintot.

(5) Az igénylő az otthonteremtési kamattámogatásra nem jogosult, ha a kérelem benyújtását megelőzően már az e rendelet vagy a 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet szerint otthonteremtési kamattámogatást vett igénybe.

19/G. § (1)90 A jegyző a 14. § (3) bekezdés j) pontja szerinti nyilatkozatban vállalt kötelezettség teljesülését a támogatási szerződés megkötésétől vizsgálhatja, hatósági megkeresés vagy lakossági bejelentés esetén kötelezően vizsgálja. Ha a jegyző a vizsgálat során megállapítja az életvitelszerű bentlakás hiányát, erről haladéktalanul tájékoztatja a kormányhivatalt.

(2) A hitelintézet egyéb tájékoztatást vagy adatot nem tartalmazó külön dokumentumban, írásban tájékoztatja az igénylőt a 26. § (5) bekezdésében foglaltakról, valamint arról, hogy a családi otthonteremtési kedvezmény nyújtásának – az e rendeletben meghatározott feltételeken kívül – nem feltétele a hitelintézet által nyújtott egyéb szolgáltatás igénybevétele.

19/H. § (1) Külterületi lakás vonatkozásában nem vehető igénybe a családi otthonteremtési kedvezmény a lakóingatlan korszerűsítése esetén azon fejlesztési tevékenységekre, amelyek a VP6-7.2.1.4-17 azonosító jelű „Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései” megnevezésű felhívás, továbbá valamely Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás igénybevételének feltételeiről szóló miniszteri rendelet vagy pályázati felhívás szerinti támogatás keretében, vagy korábban ilyen támogatásból kerültek megvalósításra, amennyiben az azokkal kapcsolatos, a támogatói okiratban vagy támogatási szerződésben foglalt fenntartási, üzemeltetési kötelezettség még fennáll.

(2) Az igénylő a családi otthonteremtési kedvezmény igénylésekor büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokirattal nyilatkozik az (1) bekezdésben meghatározott támogatás igénybevételéről.

19/I. §91 (1) Preferált kistelepülésen a 19/A. § (4) vagy (6) bekezdése szerinti célokra a természetes személy tulajdonos a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költség megfizetéséhez adó-visszatérítési támogatást igényelhet.

(2) Az adó-visszatérítési támogatás az (1) bekezdés szerinti költségekre egyidejűleg és legfeljebb egy alkalommal, 2018. január 1-jén vagy azt követően kiállított számla alapján igényelhető.

(3) Az adó-visszatérítési támogatás összege megegyezik a bővítéshez, illetve a korszerűsítéshez megvásárolt anyagok és igénybe vett szolgáltatások számlájában feltüntetett és a kiállított számla szerint megfizetett általános forgalmi adó összegével, de legfeljebb 5 000 000 forint.

(4) Az adó-visszatérítési támogatás kizárólag a 27 százalékos általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla benyújtása esetén vehető igénybe. A 14. § (3) bekezdés e) pontja szerinti számlabemutatási kötelezettség teljesítésénél az 5 százalékos általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla nem vehető figyelembe.

(5) Ha az igénylő ezen alcím szerint családi otthonteremtési kedvezményt is igényel, ugyanazon hitelintézetnél egyidejűleg nyújthatja be az adó-visszatérítési támogatás és a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelmét. Ebben az esetben az igénylőnek a magasabb összegű támogatásra vonatkozó, a 25. § alapján számított, az értékbecslés és a helyszíni szemle díját nem tartalmazó, de legfeljebb 30 000 forint összegű bírálati díjat kell megfizetnie.

(6) Az adó-visszatérítési támogatást az öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülő személyek is igényelhetik. Az e bekezdés szerinti ellátások esetén az adó-visszatérítési támogatás vonatkozásában a társadalombiztosítási jogviszony 14. § (1) bekezdés c) pontja szerinti igazolását nem kell benyújtani. Az e bekezdés szerinti ellátások igénybevételét az igénylő – együttes igénylők esetén legalább az egyik fél – az ellátás folyósítását megállapító hatósági határozat hitelintézetnél történő bemutatásával igazolja.

(7)92 Az igénylő az adó-visszatérítési támogatás iránti kérelem benyújtásakor teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban hozzájárul ahhoz, hogy a 14. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt adatait, valamint az adó-visszatérítési támogatásra vonatkozó információkat az adó-visszatérítési támogatás szabályszerű igénybevételének ellenőrzése céljából a hitelintézet felhasználja és továbbítsa a kormányhivatal, a Kincstár vagy az állami adóhatóság részére.

(8)93 A támogatott személy az adó-visszatérítési támogatásra – ideértve a visszafizetéshez kapcsolódó kamatfizetési kötelezettséget is – vonatkozó visszafizetési kötelezettség kapcsán részletfizetési kérelemmel fordulhat a kormányhivatalhoz. A kormányhivatal eljárására a 39. § (4) bekezdésében foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

(9)94 A támogatott személy az adó-visszatérítési támogatásra – ideértve a visszafizetéshez kapcsolódó kamatfizetési kötelezettséget is – vonatkozó visszafizetési kötelezettség halasztott teljesítése, mérséklése vagy elengedése iránti kérelemmel fordulhat a kormányhivatalhoz. A kormányhivatal eljárására a 39. § (5) és (7) bekezdésében foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

(10) Az adó-visszatérítési támogatásra az 1. § (4) bekezdésében, a 2. § (1)–(3) bekezdésében, a 3. § (1), (2c) és (5) bekezdésében, a 4. §-ban, az 5. §-ban, a 6. § c) pontjában, a 7. §-ban, a 9. §-ban, a 12. §-ban, a 13. §-ban, a 14. § (1), (2), (2a) és (2b) bekezdésében, a 14. § (3) bekezdés a), c), e)–k) és o) pontjában, valamint a 14. § (5), (6), (8), (9), (9a), (9b) és (10) bekezdésében, a 15–19/C. §-ban, a 19/E. § (4)–(11) bekezdésében, a 19/G. §-ban, a 19/H. §-ban, a 24–33. §-ban, a 34. § (2)–(5) bekezdésében, a 35–38. §-ban, a 39. § (13) bekezdésében, valamint a 40–51. §-ban foglaltakat is megfelelően alkalmazni kell.

8. A megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény szabályai

20. § (1) A hitelintézet a megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelmet elutasítja, ha a gyermekvállalást nyilvánvalóan lehetetlennek minősíti.

(2) A fiatal házaspár gyermekvállalásának teljesítésére előírt határidő – a (6) és (7) bekezdésben foglalt eltérésekkel – egy gyermek vállalása esetén 4 év, két gyermek vállalása esetén 8 év.

(3)95 A vállalt gyermek megszületésére vonatkozó határidőt lakás

a) vásárlása esetén a támogatási szerződés megkötésének időpontjától,

b) építésiengedély-köteles bővítésénél a használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány hitelintézet részére történő bemutatásának napjától, vagy

c) egyszerű bejelentéshez kötött bővítése esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány hitelintézet részére történő bemutatásának napjától

kell számítani.

(4) A (3) bekezdés szerinti okiratot a fiatal házaspár az annak kiadását követő 30 napon belül, de legkésőbb a használatbavétel tudomásulvételét követő 45 napon belül köteles a hitelintézet részére bemutatni.

(5) Ha a fiatal házaspár a (4) bekezdés szerinti dokumentumokra vonatkozó bemutatási kötelezettségének a hitelintézet felszólítását követően sem tesz eleget, a családi otthonteremtési kedvezmény összegét az igénybevétel napjától számított, a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten köteles a hitelintézeten keresztül a Kincstár részére visszafizetni.

(6) A gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő a várandósság orvosilag megállapított tényére tekintettel a várandósság végéig meghosszabbodik, ha a fiatal házaspár a várandósság tényét orvosi bizonyítvánnyal a vállalási határidő lejártáig a hitelintézetnek igazolja.

(7)96 Ha a fiatal házaspár a gyermekvállalást örökbefogadással kívánja teljesíteni és a gyámügyi feladatkörében eljáró kormányhivatalnak az örökbefogadásra való alkalmasságot megállapító határozatát a hitelintézet részére a (2) bekezdés szerinti, gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő lejárta előtt bemutatja, a gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő két évvel meghosszabbodik. A hitelintézet a fiatal házaspárt és a kormányhivatalt a gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő meghosszabbításáról írásban értesíti.

(8) A gyermekvállalás teljesítése a támogatott személy által örökbefogadott, valamint bírósági vagy hatósági határozat következtében utóbb a háztartásába került vér szerinti gyermek is. A gyermekvállalás teljesítését a Kincstár a 14. § (3) bekezdés m) pont szerinti hozzájárulás alapján megállapítja és erről a hitelintézetet értesíti.

(9) A Kincstár a (2) bekezdésben meghatározott, a gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő alatt, illetve annak leteltét követő 6 hónapon belül adategyeztetésre hívhatja fel a fiatal házaspárt.

(10)97 Ha a fiatal házaspár vállalt gyermeke után nem igényelt családtámogatási ellátást vagy azt a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 4/B. § (4) bekezdése szerinti családtámogatási kifizetőhelyen igényelte, akkor a gyermekvállalás teljesítését – a gyermek neve, születési adatai, adóazonosító jele, a gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó egyéb információk megadásával – büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban a hitelintézetnek bejelenti, és – a gyermek születését követő 60 napon belül – a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványát a hitelintézet részére bemutatja. A gyermek halva születését – a gyermek születését követő 60 napon belül – a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti okirattal igazolja a támogatott személy.

21. § (1) Ha a fiatal házaspár a gyermekvállalásra a támogatási szerződésben meghatározott határidőig gyermekvállalását nem vagy csak részben teljesíti, az igénybe vett családi otthonteremtési kedvezmény összegét csökkentve a gyermekvállalási határidő lejártának időpontjában meglévő gyermekek után járó családi otthonteremtési kedvezmény összegével a támogatás folyósításának napjától számított, a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten – a gyermekvállalási határidő leteltét követő 60 napon belül – vissza kell fizetni. Ha a gyermek halva születik, a gyermekvállalást teljesítettnek kell tekinteni.

(2) Ha a fiatal házaspár a gyermekvállalást a házasság felbontásának vagy érvénytelenítésének időpontjáig nem vagy csak részben teljesíti, köteles a házasság felbontásának vagy érvénytelenítésének tényét a bírósági ítélet jogerőre emelkedését követő 60 napon belül a jogerős ítélet bemutatásával a hitelintézetnél igazolni. A fiatal házaspár az igénybe vett családi otthonteremtési kedvezmény összegét csökkentve a bírósági ítélet jogerőre emelkedésének időpontjában meglévő gyermekek után járó családi otthonteremtési kedvezmény összegével, a bírósági ítélet jogerőre emelkedését követő naptól a bejelentés napjáig számított, a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelve köteles visszafizetni.

(3) A (2) bekezdés szerinti esetben a házasság felbontásának vagy érvénytelenítésének időpontjában fennálló várandósságból született gyermekkel – ideértve a halva született gyermeket is – az adott gyermekvállalást teljesítettnek kell tekinteni. Ha a fiatal házaspár a várandósság tényét és a gyermek születésének várható időpontját a házasság felbontása vagy érvénytelenítése igazolásával egyidejűleg, orvosi bizonyítvánnyal a hitelintézet részére igazolja, a (2) bekezdés szerinti visszafizetési kötelezettség fennállásának, mértékének és kezdő időpontjának megállapítása a házasság felbontásának vagy érvénytelenítésének időpontjában fennálló várandósság végéig meghosszabbodik.

22. § A hitelintézet a 20. és 21. § szerinti okirat és igazolás benyújtásáról, valamint a nyilatkozat megtételéről a havi adatszolgáltatással egyidejűleg tájékoztatja a Kincstárt.

9. A családi otthonteremtési kedvezmény során figyelembe nem vett, utóbb született gyermek esetén alkalmazandó szabályok

23. § (1)98 Lakáscélú hitelintézeti kölcsönszerződéssel rendelkező támogatott személy esetén a családi otthonteremtési kedvezmény azon utóbb született gyermek után is igényelhető, akire tekintettel a támogatott személy nem részesült a családi otthonteremtési kedvezményben. Az utóbb született gyermek után igényelhető családi otthonteremtési kedvezmény gyermekenként 400 000 forint.

(2) Az (1) bekezdés szerinti családi otthonteremtési kedvezmény lakáscélú hitelintézeti kölcsönszerződésből eredő tartozás törlesztésére vehető igénybe az utóbb született gyermek után, – a születés időpontjában, örökbefogadásnál az örökbefogadás időpontjában már meglévő gyermekek számától és a lakás hasznos alapterületétől eltekintve – a lakáscélú hitelintézeti kölcsönszerződés megkötésének időpontjában hatályos jogszabályi feltételek mellett.

(3) Ha az utóbb született gyermek után igényelhető családi otthonteremtési kedvezmény igénylése a 26. § (1) bekezdésében meghatározott határidőn belül történik, – a kedvezmény első igénybevételének időpontja szerinti feltételek szerint és összegeket figyelembe véve – a családi otthonteremtési kedvezmény a bekerülési költség megfizetésére is felhasználható.

(4) Az (1) bekezdés szerinti családi otthonteremtési kedvezmény kizárólag a vételár megfizetéséhez, bővítés esetén a bekerülési költségek fedezetére a hitelintézet által az adásvételt vagy a használatbavételt megelőzően nyújtott és folyósított, a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtásának időpontjában fennálló kölcsönszerződésből a családi otthonteremtési kedvezmény iránti (1) bekezdés szerinti kérelem benyújtásának időpontjában még fennálló tartozás csökkentésére használható fel.

10. Használt lakás bővítéséhez és vásárlásához igényelhető családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételének eljárási szabályai

24. § (1) A családi otthonteremtési kedvezmény olyan hitelintézettől igényelhető, amely teljesíti az e rendeletben foglalt kötelezettségeit.

(2)99 A támogatásra való jogosultság megállapítását és folyósítását, valamint a támogatásnak a központi költségvetéssel való elszámolását az (1) bekezdés szerinti hitelintézet végzi. Ha az igénylő e rendelet szerinti támogatást kíván igénybe venni, a befogadott kérelmek tekintetében a támogatási feltételek meglétét a folyósító hitelintézet az összes feltétel vonatkozásában, teljeskörűen – a nyilatkozatok tekintetében azok valóságtartalmát nem vizsgálva – köteles ellenőrizni. A hitelintézet a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelmet elutasítja, ha a nyilatkozatban foglaltak nyilvánvalóan nem felelnek meg a valóságnak.

(3) A hitelintézet felelős az állammal szemben minden olyan kárért, amely az e rendelet alapján őt terhelő kötelezettség megsértésével keletkezett. A hitelintézet felelőssége kiterjed a függő közvetítőjére is, aki az e rendelet szerinti családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultságot bírál el, valamint a családi otthonteremtési kedvezmény nyújtásához kapcsolódó tevékenységet végez. Mentesül a hitelintézet a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy maga vagy függő közvetítője úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben elvárható.

(4) A hitelintézet a neki felróható okból eredő kár esetén a támogatottal szemben köteles helytállni, e kötelezettségét az államra nem háríthatja át.

(5) A hitelintézet köteles a családi otthonteremtési kedvezményre vonatkozó reklámjaiban, hirdetéseiben az alábbi szöveget feltüntetni: „A hirdetésben szereplő családi otthonteremtési kedvezmény Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás.”

(6) A családi otthonteremtési kedvezményre vonatkozó (5) bekezdés szerinti reklámok, hirdetések részletes szabályait az általános politikai koordinációért felelős miniszter állapítja meg.

(7) Ha ugyanazon lakáscél megvalósításához a támogatott személy az e rendelet és egyéb lakáscélú állami támogatásokat szabályozó kormányrendeletek szerinti lakáscélú állami támogatásokat különböző hitelintézetektől veszi igénybe, a hitelintézetek kötelesek együttműködni, valamint a másik hitelintézethez már benyújtott és általa letörölhetetlen jelzéssel ellátott számlát elfogadni.

(8) A (7) bekezdés tekintetében lakáscélú állami támogatásnak minősül a lakás-takarékpénztárakról szóló törvény, valamint a lakáscélú állami támogatásokról, a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról és az otthonteremtési kamattámogatásról szóló kormányrendelet, a lakásépítési támogatásról szóló kormányrendelet, valamint az e rendelet szerinti állami támogatás.

25. § A hitelintézet a támogatott személytől a családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultság elbírálásáért a családi otthonteremtési kedvezmény összegének 1,5 százalékának megfelelő, de legfeljebb 30 ezer forint bírálati díjat kérhet, mely összeg nem tartalmazza az értékbecslés és a helyszíni szemle díját. A 30. § (2) bekezdése szerinti esetben a hitelintézet a dokumentumok beszerzésének költségeit az igénylő felé felszámíthatja. Ha a támogatott személy a hitelintézettől lakáscélú kölcsönt is igényelt, a családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultság elbírálásáért és folyósításáért a hitelintézet díjat vagy egyéb ellenszolgáltatást nem számíthat fel.

26. § (1)100 A családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultság megállapítását és mértékének meghatározását – a 23. §-ban foglaltak kivételével – használt lakás

a)101 vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 180 napon belül,

b) építésiengedély-köteles bővítése esetén a használatbavételi engedély kiadását vagy a használatbavétel tudomásulvételét megelőzően,

c) egyszerű bejelentéshez kötött bővítése esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány kiállítását megelőzően

kell kérni a hitelintézettől.

(2)102 A 2. § (4) bekezdése szerinti családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultság megállapítását és mértékének meghatározását e rendeletben foglaltak szerint,

a)103 új lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 180 napon belül,

b) építés esetén a használatbavételi engedély kiadását vagy a használatbavétel tudomásulvételét megelőzően, vagy

c) egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány kiállítását megelőzően

kell kérni a hitelintézettől.

(3) Ha az igénylő az (1) és (2) bekezdés szerinti határidőn belül nem él a családi otthonteremtési kedvezmény igénylésének lehetőségével, arra a határidő lejártát követően már nem tarthat igényt.

(4)104 A kérelem benyújtásának napja az a nap, amikor az igénylő a kérelmet, valamint az e rendelet szerinti igénylési feltételeket igazoló dokumentumokat és nyilatkozatokat hiánytalanul benyújtja a hitelintézet részére. A hitelintézet a családi otthonteremtési kedvezmény igénylése iránti kérelem benyújtásáról és a becsatolt dokumentumokról igazolást ad az igénylőnek, amelyben tájékoztatja a kérelem elbírálásának (4a) bekezdés szerinti időtartamáról és a (4b) bekezdésben foglaltakról. A kérelem benyújtásának minősül az is, ha a kérelmet és a becsatolt dokumentumokat a hitelintézet függő közvetítője vette át. Ez esetben az elbírálás várható időtartamáról a függő közvetítő ad írásbeli tájékoztatást.

(4a)105 A kérelmet

a) lakásvásárlás esetén a kérelem benyújtásának napját követő 30 napon belül,

b) lakás bővítése esetén a kérelem benyújtásának napját követő 60 napon belül

kell elbírálnia a hitelintézetnek.

(4b)106 Ha a kérelem elbírálásához szükséges, a hitelintézet az igénylőtől a benyújtott dokumentumok kiegészítését kérheti. A kiegészítésre biztosított időtartam a (4a) bekezdés szerinti határidőbe nem számít bele.

(5) A hitelintézet a családi otthonteremtési kedvezmény nyújtását nem tagadhatja meg, ha az igénylő a jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, és a lakás vásárlását vagy bővítését – a hitelintézet számára bizonyíthatóan – kölcsön igénybevétele nélkül meg tudja valósítani.

(6) Ha a lakás vásárlását vagy bővítését az igénylő kölcsön igénybevételével tudja megvalósítani, a családi otthonteremtési kedvezmény abban az esetben igényelhető, ha a hitelintézet az igénylőt az igényelt kölcsön felvételéhez hitelképesnek minősíti.

(7) Ha az igénylő a lakás vásárlását vagy bővítését a saját erőn és a családi otthonteremtési kedvezményen felül hitelintézeti kölcsön igénybevételével valósítja meg és a családi otthonteremtési kedvezményt és a hitelintézeti kölcsönt két különböző hitelintézettől igényli, úgy az igénylő a családi otthonteremtési kedvezményt nyújtó hitelintézetnek bemutatja a kölcsönt nyújtó hitelintézet által kiadott, a kölcsönszerződés előre meghatározott jövőbeni időpontban vagy feltételek bekövetkezésekor történő megkötésére vonatkozó kötelezettségvállalását. A kölcsön folyósítása a családi otthonteremtési kedvezmény folyósítását megelőzően történik.

27. § (1) A családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultságot és a kedvezmény mértékét a kérelem benyújtásakor hatályos jogszabályok alapján kell megállapítani. A jogosultság feltételeinek meglétét az igénylő a 30. § (1) bekezdése szerinti dokumentumokkal igazolja a hitelintézet számára.

(2) Ha a lakás vásárlása vagy bővítése családi otthonteremtési kedvezménnyel is megvalósítható, a hitelintézet átadja az igénylőnek a miniszter által vezetett minisztérium honlapján elérhető, és a hitelintézetek részére elektronikus úton megküldött tájékoztatót a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételének feltételeiről, valamint írásban tájékoztatást ad az igényléshez szükséges dokumentumokról.

28. § (1)107 A hitelintézet a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem elutasítása esetén az igénylőt részletesen, írásban tájékoztatja a kérelem elutasításának indokáról a nem teljesülő e rendelet szerinti igénybevételi feltételek megjelölésével, továbbá arról, hogy ha az igénylő a kérelem elutasításával nem ért egyet, – az írásbeli elutasítás az igénylő általi kézhezvételétől számított 15 napon belül – a családi otthonteremtési kedvezményre jogosító feltételeknek való megfelelés megállapítását kérheti a kormányhivataltól. A kormányhivatal megkeresésére a hitelintézet 8 napon belül köteles megküldeni a kormányhivatalnak a kérelem elutasítását megalapozó iratok másolatát.

(1a)108 Az igénylő támogatásra jogosító feltételeknek való megfelelés megállapítása iránti kérelme esetén igazolja a hitelintézet támogatási igény elutasításával kapcsolatos döntését.

(1b)109 A támogatásra jogosító feltételeknek való megfelelés megállapítása iránti hatósági eljárás megindításának feltétele, hogy a hitelintézet az igénylést teljeskörűen, a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges valamennyi feltételt megvizsgálva elbírálja.

(2)110 Ha az (1) bekezdés szerint véglegessé vált határozat megállapítja, hogy az igénylő a kérelem hitelintézethez történő benyújtásakor az e rendelet szerinti igénybevételi feltételeknek megfelelt, a hitelintézet e feltételek fennállásának hiányára hivatkozással a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről szóló szerződés igénylővel történő megkötését és a családi otthonteremtési kedvezmény folyósítását nem tagadhatja meg akkor sem, ha a lakáscél időközben megvalósult. A végleges határozat a hitelintézet hitelezési tevékenységét nem korlátozhatja.

29. § (1) Ha a családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultság feltételei fennállnak, a hitelintézet az igénylővel a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről támogatási szerződést köt.

(2) A családi otthonteremtési kedvezményből eredő, támogatott személyt terhelő bejelentési kötelezettség teljesítését a hitelintézet a támogatott személy részére a bejelentéssel egyidejűleg, írásban igazolja.

30. § (1) A családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultság feltételeinek meglétét a következők szerint kell igazolni:

1. a személyazonosságot és az életkort személyazonosító igazolvánnyal vagy érvényes úti okmánnyal,

2.111 a bejelentett lakóhelyet a lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal vagy – a 14. § (6) bekezdése szerinti esetben – azzal egyenértékű okirattal, a személyi azonosítót a személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvánnyal,

3. a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti regisztrációs igazolással, érvényes tartózkodási kártyával vagy állandó tartózkodási kártyával,

4.112 a bevándorolt jogállást bevándorlási engedéllyel, a letelepedett jogállást letelepedési engedéllyel, ideiglenes letelepedési engedéllyel, nemzeti letelepedési engedéllyel, EK letelepedési engedéllyel, a hontalan jogállást a hontalankénti elismerésről szóló határozattal vagy a jogállást igazoló hatósági igazolással,

5–8.113

9.114 a saját adóazonosító jelét adóigazolvánnyal, ideiglenes adóigazolvánnyal vagy az adóazonosító jel igazolására szolgáló hatósági bizonyítvánnyal,

10.115 a várandósság betöltött 12. hetét a várandósgondozási könyvvel vagy a kezelőorvos által kiállított, a várandósság tényéről és annak fennállása időpontjáról szóló igazolással,

11.116

12.117 a 14. § (1) bekezdés c) pontjában, (10) bekezdésében, 19/E. § (1) vagy (2) bekezdésében, valamint az (1a) és (1b) bekezdésben foglaltakat az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal által kiállított igazolással, illetve az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolás hiteles magyar nyelvű fordításával,

13–16.118

17.119 a tulajdonjog megszerzésére irányuló szándékot adásvételi szerződéssel,

18–19.120

20–21.121

22.122 az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet

a) a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti, az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer által előállított visszaigazolással, vagy 2019. október 24. előtt tett bejelentés esetén az elektronikus építési napló üzemeltetője által előállított, a készenlétbe helyezett elektronikus építési napló adatait feltüntető visszaigazolással,

b) az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszerbe vagy az építész tervező által az egyszerű bejelentés mellékleteként az elektronikus építési naplóba feltöltött, legalább a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti munkarészekből álló egyszerű bejelentési dokumentációval, és

c) az igénylőnek az egyszerű bejelentés megtörténtét követő 15 nap elteltével tett nyilatkozatával, amely szerint az építési tevékenységet megkezdheti és a hitelintézet részére benyújtott, b) pont szerinti dokumentumok megegyeznek az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszerbe, illetve az elektronikus építési naplóba feltöltött dokumentumokkal,

23.123 a 14. § (2a) bekezdése szerinti esetben a csekély összegű (de minimis) támogatásokra vonatkozó feltételek teljesítését az igénylő által benyújtott nyilatkozattal.

(1a)124 Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága esetében – amennyiben az (1) bekezdés 12. pontja szerinti igazolás nem megfelelősége vagy hiánya miatt a hitelintézet a támogatás iránti kérelmet elutasítja – a kormányhivatal a 28. § (1) bekezdése szerinti hatósági eljárás során, az igénylő külön kérelmére, méltányosság keretében

a) az illetékes külföldi hatóságtól – az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal bevonásával – nemzetközi jogsegély igénybevételével beszerzett vagy

b)125 az igénylő által benyújtott (1) bekezdés 12. pontja szerinti igazolásban, valamint a külföldi foglalkoztató által kiállított, foglalkoztatási jogviszonyról szóló igazolásban szereplő

adatok mérlegelése alapján, a 28. § (1) és (2) bekezdése szerint meghozott határozatában megállapíthatja, hogy a 14. § (1) bekezdés c) pont cc) alpontja vagy (10) bekezdése szerinti jogviszony Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságában fennáll vagy fennállt.

(1b)126 Az (1a) bekezdés b) pontja szerinti, külföldi foglalkoztató által kiállított igazolás akkor fogadható el, ha

a) azt a külföldi foglalkoztató a támogatás iránti kérelem benyújtását legfeljebb 30 nappal megelőzően, vagy a kérelem benyújtását követően állította ki,

b)127 olyan foglalkoztatási jogviszonyt igazol, amelyre nézve az igénylő nem nyújtott be az (1) bekezdés 12. pontja szerinti igazolást,

c) teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy a kiállítási hely joga szerinti más bizonyító erővel rendelkező okiratba foglalták, és

d) az igénylő annak hiteles magyar nyelvű fordítását is benyújtja a kormányhivatal részére.

(2) Ha az igazolandó tény a hitelintézet általi megkeresés útján, az igénylő közreműködése nélkül is igazolható, az (1) bekezdés szerinti csatolandó dokumentum megjelölésével és a felmerült költségek utólagos megfizetésének vállalásával az igénylő kérheti, hogy a megjelölt dokumentumot – az igénylő helyett és nevében történő eljárásra feljogosító, a szükséges adatkezeléshez való hozzájárulást is tartalmazó meghatalmazás alapján – a hitelintézet szerezze be. A meghatalmazáshoz szükséges nyomtatványokat a hitelintézet biztosítja.

(3)128 A hitelintézet a tulajdonjog fennállását, valamint a tulajdonjog megszerzésére irányuló szándékot nem hiteles tulajdoni lap másolat lekérésével ellenőrzi.

(4)129 A családi otthonteremtési kedvezmény igénylésekor az igénylő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban hozzájárul ahhoz, hogy az állami adóhatóság, illetve a kormányhivatal a kérelembeli nyilatkozatokban foglaltak ellenőrzése céljából az illetékes hatóságtól a jogosultság feltételeit igazoló adatokat és okiratokat beszerezze, az azokban foglalt személyes adatait kezelje.

(5)130 A családi otthonteremtési kedvezmény igénylésekor az igénylő a büntetőjogi felelősség vállalásával tett nyilatkozat helyett – választása szerint – a következők szerint igazolhatja a kedvezményre való jogosultság feltételeinek meglétét:

a) a házasságot anyakönyvi kivonattal,

b) a gyermek születését anyakönyvi kivonattal, elvált szülők kiskorú gyermekének elhelyezését – ideértve a közös szülői felügyeletet is – a jogerős bírósági ítélettel, volt élettársak esetén a gyermek elhelyezését jogerős bírósági döntéssel, közokirattal vagy lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal, az örökbefogadást a gyámhatóság engedélyező határozatával,

c) a gyermeke adóazonosító jelét adóigazolvánnyal,

d) a megváltozott munkaképességű személlyé válást az orvosszakértői szerv igazolásával,

e) a köztartozásmentességet – ha az igénylő nem szerepel az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban – nemleges adóigazolással,

f) középfokú oktatási-nevelési intézmény nappali tagozatán tanulást a középfokú oktatási-nevelési intézmény által kiállított igazolással vagy az érettségi bizonyítvány vagy az arról az azt kiállító oktatási intézmény által készített hiteles másolat bemutatásával,

g) a felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulást a felsőoktatási intézmény által kiállított igazolással,

h) a büntetlen előéletet érvényes hatósági bizonyítvánnyal, amelyhez csatolni kell az igénylő írásbeli hozzájárulását ahhoz, hogy a hatósági bizonyítványban foglalt személyes adatait a hitelintézet a családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultsága megállapításának céljából és időtartamára kezelje,

i) annak tényét, hogy a több önálló lakásból álló, osztatlan közös tulajdon esetén a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakásra vonatkozóan a támogatott személy kizárólagos használati joga áll fenn, közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt, a támogatott személy részére a lakás teljes területének használatára jogosító használati megosztási megállapodással,

j) a gyámság fennállását a gyámhatóság kirendelő határozatával.

31. § (1) A hitelintézet a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéhez a költségek igazolásaként bemutatott eredeti számlát – letörölhetetlen jelzéssel ellátva – a támogatott személynek visszaadja, másolatban tíz évig irattárában megőrzi. Letörölhetetlen jelzéssel a számlára feljegyzésre kerül, hogy azt mely ingatlan vonatkozásában és mikor mutatták be a hitelintézetnél az e rendelet szerinti lakáscél megvalósítása tekintetében.

(2) Ha a hitelintézet szerint a számla valódisága vagy a számlában szereplő gazdasági esemény megtörténte kétséges, a tények feltárása érdekében megkeresi az állami adóhatóságot.

(3) A támogatott személy köteles a költségek igazolásaként bemutatott számlákat az adásvételi szerződés megkötése, illetve a használatbavételi engedély kiadása, a használatbavétel tudomásulvétele utolsó napjától számított 5 évig megőrizni.

32. § A nem magyar állampolgár támogatott személy a tartózkodási jogosultsága fennállását évente, legkésőbb január 31-ig igazolja a hitelintézet részére. A nem magyar állampolgár támogatott személy a tartózkodási jogosultságában bekövetkezett változást 8 napon belül köteles a hitelintézetnek bejelenteni.

33. §131 (1) Az állami adóhatóság a családi otthonteremtési kedvezmény igénylésekor tett nyilatkozatok valóságtartalmát, valamint a 14. § (10) bekezdése szerinti nyilatkozatban vállalt kötelezettség teljesülését valamennyi támogatott személynél a támogatási szerződés megkötésétől a 14. § (3) bekezdés j) pontjában meghatározott időszak végéig hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja.

(2)132 A kormányhivatal a támogatott személynél a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételének jogszerűségét hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja.

(3)133 Ha az állami adóhatóság az (1) bekezdés szerinti, vagy a kormányhivatal a (2) bekezdés szerinti hatósági ellenőrzés során megállapítja, hogy a támogatott személy jogosulatlanul vette igénybe a családi otthonteremtési kedvezményt, határozatban intézkedik a támogatás – az e rendeletben meghatározott esetekben késedelmi kamattal növelt összegének – visszatérítése iránt.

(4)134 Az állami adóhatóság az (1) bekezdésben foglalt, a kormányhivatal a (2) bekezdésben foglalt ellenőrzést követő eljárás eredményéről a folyósító hitelintézetet írásban tájékoztatja.

11. A családi otthonteremtési kedvezmény összegének folyósítása

34. § (1) A családi otthonteremtési kedvezmény összegének folyósítása használt lakás vásárlása esetén a támogatási szerződés megkötését követően, egy összegben történik.

(2)135 A családi otthonteremtési kedvezmény összegének folyósítása lakás bővítése esetében, a (3) bekezdésben foglalt kivétellel a készültségi fokkal arányosan, utólagosan történik. A családi otthonteremtési kedvezmény utolsó részletének folyósítására a használatbavételi engedély, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló vagy egyszerű bejelentés esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány hitelintézet részére történő bemutatását követően kerülhet sor.

(3)136 Ha a támogatott személy a családi otthonteremtési kedvezménnyel kapcsolatos ügyintézéssel mást hatalmaz meg, a családi otthonteremtési kedvezmény folyósítása kizárólag a használatbavételi engedély, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló vagy egyszerű bejelentés esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány bemutatását követően, egy összegben történhet.

(4)137 A folyósítás akkor kezdhető meg, ha a támogatott személy a családi otthonteremtési kedvezményen és a hitelintézeti kölcsönön kívül saját erejét a lakás vásárlására vagy a lakásbővítésre már felhasználta.

(5) A hitelintézet lakás bővítése esetén a családi otthonteremtési kedvezmény készültségi fokkal arányos folyósítását megelőzően a készültségi fok feltételeinek teljesítését a helyszínen, valamint a 14. § (3) bekezdés e) pontja szerinti számlabemutatással ellenőrzi.

12. A családi otthonteremtési kedvezmény visszafizetésének szabályai

35. § (1)138 Ha az igénylő a 30. §-ban foglalt kötelezettség teljesítése során a hitelintézetnek vagy az igazolást kibocsátónak valótlan adatot tartalmazó nyilatkozatot tett, és ez alapján jutott a családi otthonteremtési kedvezményhez, akkor a támogatott személy a folyósított összeget az igénybevétel napjától a Ptk. szerint számított késedelmi kamattal köteles visszafizetni. Ha a támogatott személy visszafizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a hitelintézet tájékoztatja erről a kormányhivatalt és megküldi az ügy iratait.

(2)139 Ha a kormányhivatal a hatósági ellenőrzés során megállapítja, hogy a támogatott személy jogosulatlanul vette igénybe a családi otthonteremtési kedvezményt, határozatban intézkedik a családi otthonteremtési kedvezmény – igénybevétel napjától számított, a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelt összegének – visszatérítése iránt.

36. § (1)140 Ha – az állam javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom fennállása alatt – a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételével érintett

a)141 lakást lebontják – kivéve, ha a bontás természeti katasztrófa miatt vált szükségessé – vagy elidegenítik,

b) lakás nem a támogatott személy és azon kiskorú gyermekének lakóhelyéül szolgál, akire tekintettel a támogatást igénybe vette,

c) lakás használatát harmadik személynek átengedik, azon használati vagy haszonélvezeti jogot alapítanak, vagy

d) lakást a lakáscéltól eltérően hasznosítják,

a támogatott személy – a családi otthonteremtési kedvezmény visszafizetésének felfüggesztése és a (2) bekezdésben meghatározott eset kivételével – köteles a családi otthonteremtési kedvezmény folyósított összegét a bontás, a lakáscéltól eltérő hasznosítás megkezdésének, a lakóhely megváltoztatásának, a lakáshasználat átengedésének, illetve a lakás elidegenítésére vonatkozó szerződés megkötésének napjától számított, a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten visszafizetni.

(1a)142 Nem minősül az (1) bekezdés d) pontjában foglalt, a lakáscéltól eltérő hasznosítás tilalma megsértésének az, ha az igénylő a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett használt lakást a legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társaság – ide nem értve a részvénytársaságot –, vagy egyéni vállalkozói tevékenységet folytató igénylő esetében az egyéni vállalkozás székhelyeként bejelenti, feltéve, ha erről a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtásakor a 14. § (9a) bekezdésében foglaltaknak megfelelő nyilatkozatot tett, és a kedvezményre való jogosultság elbírálása során a 30. § (1) bekezdés 23. pontja szerinti nyilatkozatában foglaltak alapján megfelelt az 1407/2013/EU bizottsági rendeletben szereplő, a csekély összegű (de minimis) támogatásokra vonatkozó feltételeknek.

(1b)143 Nem minősül az (1) bekezdés d) pontjában foglalt, a lakáscéltól eltérő hasznosítás tilalma megsértésének az, ha az igénylő a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett használt lakást a legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társaság – ide nem értve a részvénytársaságot –, vagy egyéni vállalkozói tevékenységet folytató igénylő esetében az egyéni vállalkozás székhelyeként bejelenti vagy bejelentette, feltéve, ha erről a 60. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelő nyilatkozatot tett.

(2) Nem minősül a 14. § (3) bekezdés j) pontjában foglalt életvitelszerű tartózkodás megsértésének, ha a támogatott, vagy az a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, a 14. § (3) bekezdés j) pontjában meghatározott időtartam vége előtt elhalálozik.

(3)144

(4)145 Az állam javára bejegyzett jelzálogjog, valamint az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom törlése iránt a teljes visszafizetés igazolása után a kormányhivatal intézkedik.

37. § (1) Házasság felbontása esetén, ha a volt házastársak közös lakásukat az állam javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom idején idegenítik el, úgy őket – a (3) bekezdés kivételével – az igénybe vett családi otthonteremtési kedvezmény visszafizetési kötelezettsége az elidegenítésből származó bevétel bírósági határozat szerinti vagy a közöttük létrejött házassági vagyonmegosztási szerződésben rögzített arányban terheli.

(2)146 A volt házastársak a házasságfelbontás tényét kötelesek a házasságot felbontó bírósági ítélet jogerőre emelkedését követő 30 napon belül a kormányhivatalnak bejelenteni.

(3) Házasság felbontása, érvénytelenítése esetén, ha

a) – a házasságot felbontó, érvénytelenné nyilvánító jogerős bírósági határozat vagy a házassági vagyonmegosztási szerződés alapján – az egyik fél a másik féltől megszerzi a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételével vásárolt lakás tulajdonjogát, és

b) a házasságot felbontó, érvénytelenné nyilvánító jogerős bírósági határozat alapján – a nagykorúvá vált gyermek kivételével – valamennyi gyermek lakóhelye, akikre tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igénybe vették, a lakás tulajdonjogát megszerző félnél marad,

a tulajdoni hányadát elidegenítő felet az (1) bekezdés szerinti visszafizetési kötelezettség nem terheli.

(4)147 A volt házasfelek a (3) bekezdés szerinti elidegenítést a hitelintézetnél bejelentik, és egyidejűleg kezdeményezik a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről szóló szerződés módosítását. A hitelintézet a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről szóló szerződés módosításáról a kormányhivatalt értesíti, amely a hitelintézet értesítését követően hozzájárul a lakás elidegenítéséhez.

(5) Ha a támogatott személy – a (3) bekezdés kivételével – lakásának egy részét idegeníti el, a családi otthonteremtési kedvezmény összegének csak az elidegenítésre kerülő tulajdoni hányadra jutó arányos részét kell visszafizetni.

(6)148 Az (5) bekezdés esetében a kormányhivatal határozatban intézkedik az igénybe vett családi otthonteremtési kedvezmény összege visszafizetését biztosító jelzálogjognak, valamint elidegenítési és terhelési tilalomnak a töröltetése iránt, továbbá a visszafizetési kötelezettség alá nem eső családi otthonteremtési kedvezmény összegének megfelelő, az államot megillető jelzálogjog, illetve az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakásra történő bejegyeztetése iránt.

(7) Ha az élettársak életközössége véget ér, a támogatás visszafizetésére az (1)–(6) bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.

38. § (1) Ha a nem magyar állampolgár támogatott személy tartózkodási jogosultsága megszűnik, és 30 napon belül nem kap tartózkodásra jogosító okmányt, engedélyt vagy jogállást, a 30 napos határidő lejártát követően az igénybe vett családi otthonteremtési kedvezményt a tartózkodási jogosultság megszűnésétől számított Ptk. szerinti késedelmi kamattal terhelten köteles Magyarország területének elhagyását megelőzően visszafizetni.

(2)149 Az állam javára bejegyzett jelzálogjog, valamint az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom törlése iránt a teljes visszafizetés igazolása után a kormányhivatal intézkedik.

39. § (1) Ha a fiatal házaspár a gyermekvállalásra a támogatási szerződésben meghatározott határidőig a gyermekvállalását nem vagy csak részben teljesíti, úgy az igénybe vett családi otthonteremtési kedvezmény összegét csökkentve a gyermekvállalási határidő lejártának időpontjában meglévő gyermekek után járó családi otthonteremtési kedvezmény összegével a támogatás folyósításának napjától számított, a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten – a gyermekvállalási határidő leteltét követő 60 napon belül – vissza kell fizetni. Ha a gyermek halva születik, a gyermekvállalást teljesítettnek kell tekinteni.

(2) Ha a fiatal házaspár a gyermekvállalást a házasság felbontásának vagy érvénytelenítésének időpontjáig nem vagy csak részben teljesíti, köteles a házasság felbontásának vagy érvénytelenítésének tényét a bírósági ítélet jogerőre emelkedését követő 60 napon belül a jogerős ítélet bemutatásával a hitelintézetnél igazolni. A hitelintézet az igazolás benyújtásáról a 47. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatással egyidejűleg tájékoztatja a Kincstárt. A fiatal házaspár az igénybe vett családi otthonteremtési kedvezmény összegét csökkentve a bírósági ítélet jogerőre emelkedésének időpontjában meglévő gyermekek után járó családi otthonteremtési kedvezmény összegével, növelve a bírósági ítélet jogerőre emelkedését követő naptól a bejelentés napjáig számított a Ptk. szerinti késedelmi kamattal köteles visszafizetni.

(3) A (2) bekezdés szerinti esetben a házasság felbontásának vagy érvénytelenítésének időpontjában fennálló várandósságból született gyermekkel – ideértve a halva született gyermeket is – a gyermekvállalást teljesítettnek kell tekinteni. Ha a fiatal házaspár a várandósságot és a gyermek születésének várható időpontját a házasság felbontása vagy érvénytelenítése igazolásával egyidejűleg, orvosi bizonyítvánnyal a hitelintézet részére igazolja, a (2) bekezdés szerinti visszafizetési kötelezettség fennállásának, mértékének és kezdő időpontjának megállapítása a házasság felbontásának vagy érvénytelenítésének időpontjában fennálló várandósság végéig meghosszabbodik.

(4)150 A támogatott személy kérelmére az (1) és (2) bekezdésben foglalt visszafizetési kötelezettségre – ideértve az esedékes kamatokat is – a kormányhivatal hatósági jogkörében eljárva méltányossági eljárás keretében részletfizetést engedélyezhet, ha a kérelmező igazolja, hogy a családi otthonteremtési kedvezmény azonnali és egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire is tekintettel aránytalanul súlyos terhet jelentene.

(5)151 A támogatott személy az (1) és (2) bekezdésben foglalt visszafizetési kötelezettség halasztott teljesítése, mérséklése vagy elengedése iránt kérelemmel fordulhat a kormányhivatalhoz. A kormányhivatal hatósági jogkörében eljárva méltányossági eljárás keretében a kérelmező különös méltánylást érdemlő helyzetére tekintettel a (6) és (7) bekezdésben foglaltak szerint a fizetési kötelezettség teljesítésre legfeljebb öt évre fizetési halasztást engedélyezhet.

(6) Különös méltánylást érdemlő helyzetnek minősül a kamatfizetési kötelezettség teljesítésének elhalasztása tekintetében különösen, ha a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről szóló támogatási szerződésben vállalt gyermek azért nem születik meg, mert

a) a fiatal házaspár egyik tagja elhunyt;

b) a gyermek megszületését a házastársak egyikének a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről szóló szerződés megkötését követően megváltozott munkaképességű személlyé válása következtében nem vállalták;

c) a gyermek a várandósság 24. betöltött hetét megelőzően halva születik;

d)152 két vállalt gyermek esetében a vállalt első gyermek, a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat B oszlop K), L), M) vagy N) betűjellel és C oszlop 1. számjellel megjelölt fogyatékossággal születik vagy a gyermekvállalásra rendelkezésre álló határidő alatt fennáll, vagy B oszlopában P) betűjellel megjelölt többszörös és összetett betegséggel születik vagy az a gyermekvállalásra rendelkezésre álló határidő alatt fennáll, illetve a gyermek többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik a B oszlop K), L), M) vagy N) betűjellel és C oszlop 1. számjellel megjelölt fogyatékosság;

e) az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárások végzésére vonatkozó, valamint az ivarsejtekkel és embriókkal való rendelkezésre és azok fagyasztva tárolására vonatkozó részletes szabályokról szóló 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet [a továbbiakban: 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet] szerinti, az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 4. számú melléklet 13. főcsoportjában megjelölt egészségügyi szolgáltató igazolja, hogy a fiatal házaspár

ea) a kötelező egészségbiztosítás keretében finanszírozott számú, a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető meddőségkezelési eljárásokról szóló 49/1997. (XII. 17.) NM rendelet [a továbbiakban: 49/1997. (XII. 17.) NM rendelet] 2. § (1) bekezdés c) pont ca)–cf) alpontja szerinti emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárásban (a továbbiakban: reprodukciós eljárás) – a kötelező egészségbiztosítás keretében vagy azon kívül – részt vett, vagy

eb) a gyermekvállalását azért nem tudta teljesíteni, mert vele szemben a reprodukciós eljárás megkezdése előtt, vagy a reprodukciós eljárás közben a 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti kizáró egészségügyi ok merült fel, vagy a 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet 1. § (5) bekezdés a) pontjában foglalt feltétel nem teljesül, vagy a férj spermiogrammja alapján a 49/1997. (XII. 17.) NM rendelet 2. § (1) bekezdés c) pont ca)–cf) alpontja szerinti egyik reprodukciós eljárásra sem alkalmas; vagy

f) a fiatal házaspár számára a gyermekvállalás egészségügyi dokumentációval igazoltan ellenjavallt.

(6a)153 A (6) bekezdés b) pontja szerinti esetben – illetve, ha a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igénylik, megváltozott munkaképességű személy – a megváltozott munkaképességű személlyé válásról a támogatott személy büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozik. A nyilatkozat tartalmazza a megváltozott munkaképességűvé vált személy nevét, születési adatait, a döntést hozó hatóság megnevezését, a döntés időpontját.

(7) Különös méltánylást érdemlő helyzetnek minősül a családi otthonteremtési kedvezmény összege visszafizetésének elhalasztása tekintetében az, ha a visszafizetési kötelezettség a támogatott személy megélhetését ellehetetlenítené.

(8)154 Az (1) és (2) bekezdés szerinti fizetési kötelezettség (6) és (7) bekezdés szerinti elhalasztása esetén a legfeljebb öt éves időtartam elteltével a támogatott személy kérelemére a kormányhivatal hatósági jogkörében eljárva méltányossági eljárás keretében a fizetési kötelezettséget részben vagy teljesen elengedheti, ha a támogatott személy életében neki fel nem róható okból nem várható olyan változás, amely a – halasztott – fizetési kötelezettség teljesítését lehetővé teszi.

(9) A (6) bekezdés e) pontja szerinti igazolás kiállítása során az egészségügyi szolgáltató az igazoláson feltünteti a kizáró ok megállapításának első időpontját, azzal, hogy az igazoláson a kizáró ok tényén és időpontján kívül egészségügyi adat nem tüntethető fel.

(10) Az igazolást a gyermekvállalásra biztosított határidő leteltéig lehet benyújtani.

(11)155 A kormányhivatal csak olyan igazolást fogadhat el, amely alapján megállapítható, hogy a megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételére irányuló szerződés megkötésének időpontja megelőzi a méltányossági döntést megalapozó ok megállapításának első időpontját.

(12) A (4) bekezdés szerinti részletfizetési és (5) bekezdés szerinti halasztott fizetési kérelmet a családi otthonteremtési kedvezmény visszafizetését elrendelő határozat támogatott általi kézhezvételét követő 30. napig lehet benyújtani.

(13)156 A (4) és (5) bekezdés, a (6) bekezdés a) és b) pontja, a (7), (8), (11) és (12) bekezdés rendelkezéseit a gyermekvállalásra tekintettel családi otthonteremtési kedvezményt igénybe vevő fiatal házaspáron kívül valamennyi támogatott személy e rendelet szerinti visszafizetési kötelezettségére megfelelően alkalmazni kell.

40. § (1)157 Ha a támogatott személy az e rendeletben foglalt visszafizetési kötelezettségének a hitelintézeti felszólítás ellenére sem tesz eleget, a hitelintézet a visszafizetési kötelezettség érvényesítése érdekében a kormányhivatalhoz fordul.

(2) Az e rendeletben meghatározott kamatszámítás során a kamat nem tőkésíthető.

(3) Az e rendeletben foglalt visszafizetési kötelezettséget a „10032000-01034080 Lakástámogatások visszafizetése bevételi számla” kincstári számlára kell teljesíteni.

(4)158 A visszafizetési kötelezettség teljesítését követően a kormányhivatal intézkedik a családi otthonteremtési kedvezmény visszafizetését biztosító jelzálogjognak, valamint elidegenítési és terhelési tilalomnak az ingatlan-nyilvántartásból történő törlése iránt.

41. § (1) Lakás bővítése esetén a hitelintézet felmondja a támogatási szerződést, ha

a) a támogatott személy a bővítési szándékától eláll,

b)159 a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételének alapját képező bővítési munkák elvégzését a támogatási szerződésben meghatározott határidőn, de legfeljebb a bővítés megkezdésétől számított öt éven belül – vagy ha építési engedélyhez kötött munkálatok esetén a támogatott személy az építésügyi hatósági engedély hatálya meghosszabbítását a hitelintézet részére igazolja, az építési engedély meghosszabbított hatályának lejártáig – a támogatott személy használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy egyszerű bejelentés esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvánnyal a hitelintézet részére nem igazolja,

c) a használatbavételi engedély kiállítása, a használatbavétel tudomásulvétele előtt a támogatási szerződés teljesítése más, a támogatott személynek felróható okból hiúsul meg.

(2)160 Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a támogatott személy a már folyósított támogatást a folyósítás napjától számított, Ptk. szerinti késedelmi kamattal köteles visszafizetni. Ha a támogatott személy visszafizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a hitelintézet tájékoztatja erről a kormányhivatalt.

(3)161 Az állam javára bejegyzett jelzálogjog, valamint az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom törlése iránt a teljes visszafizetés igazolása után a kormányhivatal intézkedik.

42. § (1) Ha a hitelintézet a családi otthonteremtési kedvezmény jogosulatlan igénybevételre utaló bizonyíték birtokába jut, a támogatott személyt írásban felszólítja a támogatás összegének – ahol e rendelet kamatfizetési kötelezettséget ír elő, kamattal történő – visszafizetése iránt. A visszafizetés iránti felhívást – annak eredménytelensége esetén – a hitelintézet egy alkalommal köteles megismételni. A felhívást oly módon kell közölni, hogy annak megtörténte bizonyítható legyen.

(2)162 Ha a támogatott személy a hitelintézet (1) bekezdés szerinti visszafizetési felszólításában foglaltaknak nem tesz eleget, és a jogosulatlanul igénybe vett támogatást részben vagy egészben nem fizeti vissza, a hitelintézet az ügy iratait, valamint az eredménytelen visszafizetési felszólítást igazoló iratokat megküldi a kormányhivatalnak.

(3) Az e rendeletben meghatározott kamatszámítás során a kamat nem tőkésíthető.

(4) Az e rendeletben foglalt visszafizetési kötelezettséget a „10032000-01034080 Lakástámogatások visszafizetése bevételi számla” kincstári számlára kell teljesíteni.

(5)163 A visszafizetési kötelezettség teljesítését követően a kormányhivatal intézkedik a családi otthonteremtési kedvezmény visszafizetését biztosító jelzálogjognak, valamint elidegenítési és terhelési tilalomnak az ingatlan-nyilvántartásból történő törlése iránt.

43. § (1)164 Ha a támogatott személy a lakásigényét a lakás cseréjével, vagy a lakás értékesítését követően új lakás építése vagy új, illetve használt lakás vásárlása útján elégíti ki, a családi otthonteremtési kedvezmény visszafizetésével kapcsolatos kötelezettségét építési szándék esetében három, vásárlási szándék esetében 1 évig a támogatott személy – a 44. § (4) bekezdése szerinti bejelentés megtételét követő legfeljebb 60 napon belül benyújtott – kérelme alapján a kormányhivatal – a (9) bekezdésben foglaltak kivételével – felfüggeszti, amennyiben a támogatott személy az igénybe vett családi otthonteremtési kedvezmény összegét a „10032000-01501315 Kincstár lakáscélú kedvezmények letéti számlára” befizette.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben

a) a 14. § (3) bekezdés c) pontja szerinti korlátozásokat alkalmazni kell,

b)165 a felfüggesztés időtartamát a családi otthonteremtési kedvezmény összegének kincstári letéti számlára érkezésének napjától kell számítani és a felfüggesztés időtartama egy alkalommal legfeljebb két évvel meghosszabbítható,

c) a támogatott személy akkor is köteles az (1) bekezdésben foglalt másik lakás építésére vagy vásárlására irányuló kötelezettségnek eleget tenni, amennyiben a felfüggesztés időtartama alatt a 16. § (1) bekezdése szerinti elidegenítési tilalomra irányadó időtartam lejár,

d) a lakásigény kielégítését szolgáló újabb lakás hasznos alapterületének meg kell haladnia a családi otthonteremtési kedvezménnyel bővített, illetve vásárolt lakás hasznos alapterületét.

(3)166 A felfüggesztés időtartama alatt a támogatott személy kérelmére, amennyiben a másik lakás megszerzése még nem történt meg, a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételével bővített vagy vásárolt lakást a kormányhivatal tehermentesíti.

(4)167 A (2) bekezdés d) pontja szerinti újabb lakás megszerzésének hitelt érdemlő igazolása esetén a felfüggesztés megszüntetéséről a kormányhivatal határozatban intézkedik és megállapítja a kincstári letéti számláról a támogatott személynek kifizethető összeget, intézkedik a terhek másik lakásra történő bejegyeztetése iránt. A kormányhivatal a felfüggesztés megszüntetéséről szóló végleges határozatát annak véglegessé válását követő 10 napon belül megküldi a Kincstárnak, amely a kormányhivatali értesítés kézhezvételétől számított 5 napon belül átutalja a jogosultnak a határozatban megállapított összeget a jogosult határozatban megjelölt bankszámlájára.

(5)168 Ha a támogatott személy a (2) bekezdés d) pontja szerinti újabb lakás megszerzését a felfüggesztés időtartama alatt nem igazolja, vagy kisebb értékű, illetve hasznos alapterületű lakás megszerzését igazolja, úgy a kincstári letéti számlán elhelyezett összeg, illetve annak az eladási és a vételár (ideértve a bekerülési költséget is) különbözetével arányos része visszafizetett családi otthonteremtési kedvezménynek minősül, amelynek központi költségvetés javára történő átvezetéséről a kormányhivatal intézkedik.

(5a)169 Ha a megszerzett újabb lakás értéke és hasznos alapterülete egyaránt kisebb a családi otthonteremtési kedvezménnyel épített, vásárolt, illetve bővített lakás értékénél és hasznos alapterületénél, a családi otthonteremtési kedvezmény (5) bekezdés szerinti visszafizetési kötelezettséggel érintett összege az érték vagy a hasznos alapterület alapján számított, nagyobb eltéréssel arányos összeg.

(6) Ha a támogatott személy a felfüggesztés időtartamának lejártáig

a) az újabb lakás megszerzését hitelt érdemlően igazolja

aa) adásvételi vagy csereszerződés bemutatásával vagy

ab) építés esetében a használatbavételi engedély, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány, bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány bemutatásával,

b) a korábbi lakás elidegenítéséből származó teljes bevételt – csökkentve a 44. § (7) bekezdésében foglaltakkal – számlával vagy szerződéssel és értékbecsléssel igazoltan az újabb lakás megszerzésére fordította,

úgy az e rendeletben és a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételére vonatkozó támogatási szerződésben a támogatott személyt – és azon gyermeket, akire tekintettel a támogatást igénybe vette – terhelő kötelezettségek a támogatási szerződésben foglalt eredeti határidő lejártáig állnak fenn.

(7)170 A kormányhivatal a számítógépes ingatlan-nyilvántartási adatbázishoz közvetlen hozzáférést biztosító TAKARNET rendszerből, az elektronikus dokumentumként szolgáltatott tulajdoni lap másolat lekérdezésével ellenőrzi

a) a tulajdonjog megszerzését – a b) pontban foglaltak kivételével – a (6) bekezdés a) pontja és a (9)–(10) bekezdés szerinti esetekben,

b) a tulajdonjog megszerzésére irányuló kérelem benyújtását, ha az adásvételi szerződés szerinti utolsó vételárrész megfizetésére még nem került sor, és összege megegyezik az (1) bekezdés szerint letéti számlára helyezett családi otthonteremtési kedvezmény összegével.

(8)171 A (6) bekezdés esetében a családi otthonteremtési kedvezményt biztosító jelzálogjognak, valamint elidegenítési és terhelési tilalomnak az ingatlan-nyilvántartásban az újabb lakásra való átjegyzése iránt a kormányhivatal intézkedik.

(9)172 Ha a támogatott személy a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételével vásárolt vagy bővített lakásnak a 16. § (1) bekezdése szerinti időszakon belül történő elidegenítését követően, de legfeljebb a 44. § (4) bekezdése szerinti bejelentés megtételét követő 60 napon belül

a) a lakásigényét a lakás cseréjével, vagy a (2) bekezdés d) pontja szerinti újabb lakás építése vagy vásárlása útján elégíti ki és

b) az újabb lakás megszerzését adásvételi szerződés, csereszerződés, használatbavételi engedély, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány vagy a bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány bemutatásával igazolja, valamint

– a (7) bekezdés szerinti ellenőrzést követően – a kormányhivatal intézkedik a családi otthonteremtési kedvezmény visszafizetését biztosító jelzálogjognak, valamint elidegenítési és terhelési tilalomnak az ingatlan-nyilvántartásban az újabb lakásra való közvetlen átjegyzése iránt.

(10)173 Ha a támogatott személy a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételével épített, vásárolt lakásnak a 16. § (1) bekezdése szerinti időszakon belül történő elidegenítését legfeljebb 1 naptári évvel megelőzően

a) a lakásigényét a (2) bekezdés d) pontja szerinti újabb lakás építése vagy vásárlása útján elégítette ki és

b) az újabb lakás megszerzését adásvételi szerződés, használatbavételi engedély, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány vagy a bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány bemutatásával igazolja,

– a (7) bekezdés szerinti ellenőrzést követően – a kormányhivatal intézkedik a családi otthonteremtési kedvezmény visszafizetését biztosító jelzálogjognak, valamint elidegenítési és terhelési tilalomnak az ingatlan-nyilvántartásban az újabb lakásra való közvetlen átjegyzése iránt.

(11) A (10) bekezdésben szabályozott esetben a visszafizetési kötelezettség alá nem eső családi otthonteremtési kedvezmény összegének megfelelő jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom újabb lakásra való átjegyzésének feltétele, hogy

a) az újabb lakás vételára vagy építési költsége az elidegenített lakás vételárát – a 44. § (7) bekezdésében foglaltak figyelembevételével – meghaladja, vagy

b) a támogatott személy a családi otthonteremtési kedvezmény összegének – az eladási és a vételár vagy építési költség különbözetének a 44. § (7) bekezdése szerint csökkentett – arányos részét visszafizesse.

44. § (1) Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban a családi otthonteremtési kedvezmény visszafizetésének kötelezettsége esetén a 36. § (1) bekezdés a) pontja szerinti elidegenítésről szóló szerződést csatolni kell.

(2)174 Ha a támogatott személy eladó a családi otthonteremtési kedvezménnyel felépített vagy megvásárolt új lakás elidegenítéséből származó – a (7) bekezdésben foglaltakkal csökkentett – bevételnek csak egy részét fordította a 43. § (2) bekezdés d) pontja szerinti újabb lakás megszerzésére, úgy a családi otthonteremtési kedvezmény a lakás elidegenítéséből származó bevétel és a vételár vagy bekerülési költség különbözetével arányos részét kell visszafizetnie. A kormányhivatal a határozatával a visszafizetési kötelezettség alá nem eső családi otthonteremtési kedvezmény hányadára jutó jelzálogjogot, továbbá annak biztosítására az elidegenítési és terhelési tilalmat az újabb ingatlanra az állam javára bejegyezteti.

(3) A (2) bekezdés esetén a visszafizetési kötelezettség alá nem eső családi otthonteremtési kedvezmény összegének megfelelő jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom újabb lakásra való átjegyzésének feltétele, hogy a támogatott személy a családi otthonteremtési kedvezmény összegének – az eladási és a vételár különbözetének a (7) bekezdés szerinti mértékével csökkentett – arányos részét visszafizesse.

(4)175 A támogatott személy

a) a lakás elidegenítését az erre vonatkozó szerződés megkötésétől,

b) a saját maga és a vér szerinti, vagy örökbefogadott gyermekének lakóhelyét érintő változást a változás bekövetkezésének időpontjától, vagy

c)176 a bontást, a lakáscéltól eltérő hasznosítást, a lakás használatának a 16. § (1) bekezdése szerinti időszak alatti átengedését annak megkezdésétől

számított 30 napon belül köteles a kormányhivatalnak bejelenteni az ezekre vonatkozó iratok egyidejű csatolásával. Ha a szerződés létrejöttéhez harmadik személy beleegyezése szükséges, úgy a bejelentési határidő 45 nap. Ha a szerződés érvényességéhez hatósági jóváhagyás vagy hatósági nyilvántartásba történő bejegyzés szükséges, úgy a bejelentési határidő az ennek megtörténtét követő 30 nap.

(5)177 A kormányhivatal – a 43. § (9)–(10) bekezdésében foglaltak kivételével – a (4) bekezdés szerinti bejelentést követően, ha a támogatott személy a 43. § (1) bekezdése szerinti felfüggesztést nem kérte, úgy határozatban kötelezi a támogatott személyt a családi otthonteremtési kedvezmény visszafizetésére.

(6) Ha a támogatott személy a (4) bekezdésben foglalt bejelentési kötelezettségének késve, vagy nem tesz eleget, akkor a visszafizetési kötelezettség a bontás, a lakáscéltól eltérő hasznosítás megkezdésének, a lakóhely megváltoztatásának, a lakáshasználat átengedésének, illetve a lakás elidegenítésére vonatkozó szerződés megkötésének napjától számított, a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten terheli.

(7) A korábbi lakás elidegenítéséből származó bevétel csökkenthető

a) a lakás átruházásából származó jövedelem után az állami adóhatóság által igazoltan megfizetett személyi jövedelemadó összegével,

b) azzal az összeggel, melyet az adós az elidegenítésből származó bevételből az értékesített lakás építését vagy vásárlását szolgáló lakáscélú hitelintézeti kölcsön egyösszegű előtörlesztésére és annak díjára fordított,

de legfeljebb akkora összeggel, hogy az így csökkentett bevétel összege elérje az igénybe vett családi otthonteremtési kedvezmény összegének kétszeresét.

13.178 A családi otthonteremtési kedvezmény központi költségvetéssel való elszámolásának szabályai

45. § (1) A családi otthonteremtési kedvezményt az állam nevében a Kincstár nyújtja.

(2) A hitelintézetet az általa jogszerűen folyósított családi otthonteremtési kedvezmény összege után 2% költségtérítés illeti meg, amelyet a családi otthonteremtési kedvezménnyel együtt számol el a központi költségvetéssel.

(3) A hitelintézet a tárgyhónapra legfeljebb az előző hónapban a hitelintézet által benyújtott elszámolás alapján a Kincstár által ténylegesen kifizetett és elszámolt családi otthonteremtési kedvezménnyel azonos összegű előleget igényelhet utólagos elszámolási kötelezettséggel.

(4) A hitelintézet az elszámolást a Kincstár honlapján található adatszolgáltatási felületen (a továbbiakban: eAdat) található útmutató szerint, a Kincstár által meghatározott formában és tartalommal, a tárgyhónapra vonatkozóan, egy alkalommal készíti el, és elektronikusan hiteles formában az eAdaton – legalább minősített tanúsítványon alapuló fokozott elektronikus aláírással vagy minősített tanúsítványon alapuló elektronikus bélyegzővel ellátva – megküldi a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig a Kincstár részére.

(5) A hitelintézet elszámolását a Kincstár ellenőrzi. A Kincstár a havonta beküldött elszámolás ellenőrzésének eredményéről – így különösen az elszámolás tételeinek befogadásáról, illetve azzal egyidejűleg a fellelt hibákról – a hitelintézetet az eAdaton értesíti. A hibás tételek javítás utáni ismételt beküldésére a következő havi elszámolás keretében kerülhet sor.

(6) A Kincstár a hitelintézet által jogszerűen igényelt és utalványozásra befogadott támogatás kifizetését – a (7) bekezdésben és az 51. § (4) bekezdésében foglalt esetet kivéve – az elszámolás beérkezésének napját követő 8 munkanapon belül indítja az 10032000-01457106 számú, a „Magánlakás-építéshez nyújtott támogatások” elnevezésű kiadási számla terhére, a hitelintézet által az eAdaton történő regisztráció során megjelölt számlája javára. Az elszámolás akkor tekinthető beérkezettnek, amikor az elszámolás az eAdaton beérkezik a Kincstárhoz.

(7) Az elszámolás késedelmes, de legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 22. napjáig történő megküldése esetén az utalási határidő az elkésett elszámolás eAdaton történő beérkezésének napjától számított 8 munkanap. A tárgyhónapot követő hónap 22. napját követően megküldött elszámolás esetén az utalás a következő havi elszámolás szerinti utalással egyidejűleg történik.

(8) A hitelintézet az elszámolás keretében a támogatás hitelintézet részére történő megfizetését vagy a hitelintézet által történő visszafizetését jogcímenként, a (4) bekezdés szerinti módon elszámolja, és a visszafizetéssel csökkentett összeg átutalását igényli.

(9) Ha a Kincstár a hitelintézet ellenőrzése során a hitelintézet terhére jogosulatlan támogatáslehívást állapít meg, a hitelintézet azt a Kincstár megállapításait tartalmazó dokumentum kézhezvételét követően a Ptk. szerinti, vállalkozások közötti fizetési késedelem esetére meghatározott késedelmi kamattal növelt összegben köteles a Kincstár által vezetett, 10032000-01034004 számú „Különleges bevételek” számlára megfizetni.

(10) A Kincstár az (5) bekezdés szerinti ellenőrzése során a hitelintézetnél helyszíni ellenőrzést végezhet, és a szükséges információk, dokumentumok bekérésére vagy azokba a helyszínen történő betekintésre jogosult.

(11) Ha a Kincstár az (5) bekezdés szerinti ellenőrzés során a hitelintézet elszámolásában szabálytalanságot tár fel, az elszámolással kapcsolatos követelést a hitelintézettel szemben a polgári jog szabályai szerint érvényesíti.

(12) A hitelintézet a támogatásokat az eAdaton elérhető tájékoztató szerinti formában tartja nyilván.

46. § A családi otthonteremtési kedvezményt és az azokhoz kapcsolódó költségtérítést az „Egyéb lakástámogatások” előirányzatból kell finanszírozni.

14.179 A családi otthonteremtési kedvezménnyel kapcsolatos adatszolgáltatás

47. § (1) A hitelintézet havi rendszerességgel, elektronikus úton megküldi a Kincstárnak ellenőrzési céllal az e rendelet szerinti támogatás igénybevételére irányuló szerződés megkötése, módosítása vagy megszűnése adatait, valamint a támogatás új igénybevevőinek és azon gyermekeknek, akikre tekintettel a támogatást igénybe veszik, következő adatait:

a) természetes személyazonosító adatok,

b) lakcím,

c) adóazonosító jel,

d) a gyermek neve, személyi azonosítója és adóazonosító jele.

(2) A hitelintézet az e § szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét az eAdaton található útmutató szerinti formában teljesíti havonta egy alkalommal, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig.

(3) A hitelintézet az e § szerinti adatszolgáltatása keretében a lakáscélú nyilvántartások vezetéséhez – a támogatott személy hozzájárulása alapján – elektronikus úton tájékoztatja a Kincstárt a megkötött, a megkötött és meghiúsult, a felmondott és lezárt, valamint a megszüntetett e rendelet szerinti támogatás igénybevételére irányuló szerződésekről és a visszafizetett támogatásokról.

48. § (1) A hitelintézet a miniszter által vezetett minisztérium honlapján található adatszolgáltatási nyomtatvány szerint negyedévente, a negyedévet követő hónap 20. napjáig személyes adatokat nem tartalmazó adatszolgáltatást teljesít a (2) bekezdés szerint a miniszter részére.

(2) Az e § szerinti adatszolgáltatás kiterjed a hitelintézet által megkötött családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételére irányuló szerződések számára, összegére, fennálló állományára és a hitelintézet által a 13. alcím szerinti elszámolás keretében lehívott támogatások összegeire.

(3) A hitelintézet az e § szerinti adatszolgáltatást elektronikus úton megküldi a miniszter részére.

49. § (1) A hitelintézet havonta, a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig személyes adatokat nem tartalmazó adatszolgáltatást teljesít a (2) bekezdés szerint a miniszter részére.

(2) Az e § szerinti adatszolgáltatás kiterjed a kérelmek és a támogatási szerződések a miniszter által vezetett minisztérium honlapján található adatszolgáltatási nyomtatvány szerinti adataira.

(3) A hitelintézet az e § szerinti adatszolgáltatást elektronikus úton megküldi a miniszter részére.

50. § A családi otthonteremtési kedvezményt is magába foglaló, lakáscélú állami támogatásokhoz kapcsolódó szakmai informatikai rendszereket – a szakmai irányítást ellátó miniszter utasítása és felügyelete mellett – a Kincstár üzemelteti és fejleszti.

51. §180 (1) A 45. § (12) bekezdése szerinti tájékoztató eléréséhez és az ezen alcím szerinti adatszolgáltatás teljesítéséhez a hitelintézet számára az eAdaton történő regisztráció szükséges.

(2) A hitelintézet az adatszolgáltatását a 47. § szerinti adatszolgáltatás esetén a Kincstár, a 48. § és 49. § szerinti adatszolgáltatás esetén a miniszter kérésére felülvizsgálja, és szükség esetén a javított adatszolgáltatását ismételten megküldi.

(3) A Kincstár a 47. § szerinti adatszolgáltatás, valamint – a miniszter kezdeményezésére – a 48. § és a 49. § szerinti adatszolgáltatás

a) nem teljesítése esetén a támogatás, vagy

b) hibás vagy hiányos teljesítése esetén a hibás vagy hiányos adatszolgáltatással érintett támogatás

45. § szerinti, hitelintézet részére történő folyósítását felfüggeszti.

(4) A támogatás folyósítása a (3) bekezdés b) pontja szerinti felfüggesztése esetén a hibás vagy hiányos adatszolgáltatás pótlását követő havi elszámolás szerinti folyósítással egyidejűleg történik.

(5) A (3) bekezdés b) pontja szerinti felfüggesztés nem érinti a hitelintézet adatszolgáltatási hiánnyal nem érintett támogatásra vonatkozó elszámolási jogosultságát.

(6) Az e rendelet szerinti elszámolást és adatszolgáltatásokat öt vagy annál több hitelintézet helyett, megbízási szerződés alapján egy másik hitelintézet (a továbbiakban: összesítő hitelintézet) összesítve is benyújthatja a Kincstár részére.

(7) Az e rendelet szerinti elszámolásra és adatszolgáltatásra vonatkozó szabályokat az összesítő hitelintézetre is alkalmazni kell azzal, hogy

a) az összesített elszámolás és adatszolgáltatás az összesítéssel érintett hitelintézetek székhelyét, cégjegyzékszámát és adószámát is tartalmazza,

b) az elszámolás és adatszolgáltatás teljesítésére vonatkozó határidők és határnapok az összesítő hitelintézet tekintetében irányadóak,

c) az összesítő hitelintézet felel a hitelintézeti elszámolások és adatszolgáltatások adatainak hibásan történő összesítéséből eredő kárért,

d) az összesítő hitelintézetet az összesített elszámolás és adatszolgáltatás teljesítéséért a hitelintézetek tárgyhavi elszámolásában lehívott a Kincstár által az elszámolás ellenőrzése alapján jóváhagyott támogatási összeg 1,5‰-ének megfelelő összegű költségtérítés illeti meg, melyet az összesített tárgyhavi elszámolásban, külön jogcímen feltüntetve igényelhet a Kincstártól.

14a.181 Többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása

51/A. § Ezen alcím alkalmazásában:

a) igénylő: a többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatását e rendeletben meghatározott feltételek szerint igénylő nagykorú személy,

b) lejárt tőketartozás: a kölcsönszerződés felmondása miatt esedékessé vált tőketartozás, valamint a fel nem mondott kölcsönszerződésből eredő lejárt tőketartozás, amelynek törlesztési késedelme a 30 napot meghaladja,

c) támogatott személy: akivel a hitelintézet a többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatásának igénybevételére támogatási szerződést köt,

d) ügyleti kamat: a kamattámogatott kölcsön szerződésszerű törlesztése során a hitelező által érvényesített, a kölcsönösszeg éves százalékos mértékében meghatározott ellenszolgáltatás,

e) nem támogatott személy hiteladós: a többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatásával érintett kölcsönszerződés olyan adóstársa, aki a támogatott személyek legalább egyikének a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója, és az 51/C. § szerinti feltételeket teljesíti.

51/B. § (1) A 11. § b), c) vagy d) pontja szerinti összegű családi otthonteremtési kedvezményt igénybe vevő személy a Magyarország területén lévő használt lakás vásárlásához felvett hitelintézeti kölcsön (a továbbiakban: kölcsön) kamatainak megfizetéséhez a többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatását (a továbbiakban: otthonteremtési kamattámogatás) igényelheti.

(2) Az otthonteremtési kamattámogatás mértéke az 51/D. § (1) bekezdése szerint meghatározott ügyleti kamat 3 százalékponttal csökkentett mértéke.

(3) A kölcsön kamatainak megfizetéséhez az otthonteremtési kamattámogatást az állam a kölcsön teljes futamidejére, de legfeljebb 25 évre nyújtja.

(4) A kölcsön kamata az otthonteremtési kamattámogatás időszaka alatt ötévente változhat.

(5) A kölcsön otthonteremtési kamattámogatással érintett összege nem haladhatja meg

a) a 11. § b) pontja szerinti összegű családi otthonteremtési kedvezményt igénybe vevő személy esetében a 10 000 000 forintot,

b) a 11. § c) vagy d) pontja szerinti összegű családi otthonteremtési kedvezményt igénybe vevő személy esetében a 15 000 000 forintot.

(6) Az otthonteremtési kamattámogatás az e rendeletben foglalt kötelezettségeit teljesítő hitelintézet által folyósított kölcsönhöz nyújtható.

(7) Az otthonteremtési kamattámogatás kizárólag forintalapú kölcsönhöz vehető igénybe, az ügyleti kamat és az egyéb költség megfizetése, valamint a tőke törlesztése is csak forintban történhet.

(8) Otthonteremtési kamattámogatás nem nyújtható

a) a lakás-takarékpénztárakról szóló törvény szerint megkötött lakás-előtakarékossági szerződés alapján folyósított lakáskölcsönre és áthidaló kölcsönre,

b) a meglévő kölcsöntartozás kiegyenlítésére szolgáló kölcsönre és

c) lejárt tőketartozás esetén.

(9) Az otthonteremtési kamattámogatásra megszerzett jogosultság a kamattámogatás időtartama alatt változatlan feltételekkel fennmarad, függetlenül attól, hogy a kölcsön fedezetét képező lakás helyett fedezetül másik lakás kerül bevonásra.

(10) A hitelintézet az igénybe vett kamattámogatás éves összegét évente egyszer, az éves elszámolás keretében közli a támogatott személlyel.

(11) Az otthonteremtési kamattámogatás akkor igényelhető, ha az igénylőnek az otthonteremtési kamattámogatás igénylésének időpontjában nincs a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény 11. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartott tartozása a központi hitelinformációs rendszerben (a továbbiakban: KHR), vagy az igénylő a KHR-ben szereplő tartozását már legalább 1 éve teljesítette.

51/C. § Nem támogatott személy hiteladós az otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsönben adóstársként abban az esetben szerepelhet, ha teljes bizonyító erejű magánokiratban

a) nyilatkozik arról, hogy nem kötött e rendelet szerinti kölcsönszerződést,

b) vállalja, hogy

ba) a későbbiekben sem köt e rendelet szerinti kölcsönszerződést,

bb) nem támogatott személy hiteladósként további e rendelet szerinti kölcsönszerződésben nem szerepel, és

bc) nem létesít lakóhelyet az e rendelet szerinti zálogjoggal biztosított lakásban, és

c)182 hozzájárul ahhoz, hogy természetes személyazonosító adatait, az állampolgárságára vagy hontalanságára vonatkozó adatot, lakcímét és postacímét, személyazonosító igazolványának vagy úti okmányának számát, adóazonosító jelét, valamint a kamattámogatásra vonatkozó információkat a kamattámogatás szabályszerű igénybevételének ellenőrzése céljából a hitelintézet átadja a kormányhivatal és a Kincstár részére.

51/D. § (1) A szerződésszerű teljesítés esetén – az 51/B. § (3) bekezdése szerinti időszakban – a hitelintézet kizárólag olyan ügyleti kamatot számít fel, amely legalább egyéves időszakra vonatkozóan állandó. A kölcsön törlesztése során felszámított ügyleti kamat éves mértéke – az 51/B. § (3) bekezdése szerinti időszakban – nem haladja meg:

a) az egy évnél hosszabb időszakra állandó kamatozású kölcsön esetén az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) által havi rendszerességgel közzétett, a közzétételt megelőző 3 naptári hónapban tartott 5 éves névleges futamidejű államkötvény aukcióin kialakult átlaghozamok adott aukciókon elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlaga 130 százalékának 3 százalékponttal növelt mértékét, vagy

b) ha az érintett futamidőre az a) pontban meghatározott módszer alapján átlaghozam nem számítható, akkor az ÁKK Zrt. által havi rendszerességgel közzétett, az elsődleges forgalmazók árjegyzési kötelezettsége alapján kereskedési naponként számított és közzétett referenciahozamoknak a közzétételt megelőző 3 naptári hónapra vonatkozó számtani átlaga 130 százalékának 3 százalékponttal növelt mértékét.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kamatmértéket a kölcsön kamatainak szerződésben rögzített kamatperiódus fordulónapján kell alkalmazni.

(3) Az (1) bekezdés szerinti – a betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételéről szóló kormányrendeletnek megfelelően számított – állampapír-átlaghozamot, valamint az (1) bekezdés b) pontja szerint számított referenciahozamot az ÁKK Zrt. az internetes honlapján minden naptári hónap 3. munkanapjáig közzéteszi. Az e bekezdés szerinti állampapírhozamok vagy referenciahozamok alapján megállapított, az (1) bekezdés szerinti ügyleti kamatot a közzététel naptári hónapját követő hónaptól kell alkalmazni.

(4) A támogatott személy a támogatás időszakában az e rendeletben meghatározott mértékű otthonteremtési kamattámogatással csökkentett mértékű ügyleti kamatot fizet.

(5) Az otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsönök kamattámogatásának havi összege legfeljebb az ügyleti vagy üzleti év kezdetekor fennálló, még esedékessé nem vált tőketartozás után számított kamattámogatás 1/12-ed része. A kölcsön részfolyósítása vagy egyhavi törlesztőrészletet meghaladó előtörlesztése esetén a kamattámogatás a fennálló, még esedékessé nem vált tőketartozás után számított összeg havi időarányos része.

(6) Az otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsönök kamattámogatásának számításánál az osztószám 360 nap.

(7) A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Fhtv.) hatálya alá tartozó, e rendelet szerinti kamattámogatással nyújtott kölcsönök esetében – az Fhtv. 2. § (5) bekezdésére tekintettel – az Fhtv. 17/B. § (2) bekezdése, 17/C. §-a, 17/D. §-a, valamint 20/A. §-a helyett a (8)–(12) bekezdésben meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni.

(8) A hitelintézet – a támogatás időtartama alatt – a kölcsön ügyleti kamatának egyoldalú módosítására nem jogosult. Az ügyleti kamat az (1) bekezdés szerint változik.

(9) A hitelintézet által – az ügyleti vagy üzleti év fordulójának napján érvényes referenciahozam alapján – érvényesített ügyleti kamat módosítása nem minősül egyoldalú kamatemelésnek.

(10) Az e rendelet szerinti kamattámogatással nyújtott kölcsönök esetén az ügyleti kamat mértéke az e rendelet alapján alkalmazható mindenkori legmagasabb ügyleti kamat, csökkentve az adott kölcsönszerződésre az e rendelet szerint a kölcsönszerződés megkötésekor alkalmazható legmagasabb ügyleti kamat és az adott kölcsönszerződés megkötésekor érvényes ügyleti kamat különbözetével.

(11) Az ügyleti kamat mértéke az adott kölcsönszerződésre irányadó kamatperiódusok fordulónapján módosul a (8)–(10) bekezdésben foglaltak szerint. Abban az esetben, ha a kölcsönszerződésben rögzített kamat nem volt kamatperiódushoz kötve, kamatperiódusként egyhavi kamatperiódust kell tekinteni.

(12) Az e rendelet szerinti kamattámogatással nyújtott kölcsönök esetén a kamattámogatási időszak lejártát követően a hitelintézet

a) az Fhtv. 17/C. §-ának megfelelően állapítja meg a hitelszerződés szerinti kamatot, és azt az Fhtv. 17/B. § (2) bekezdése és 17/D. §-a szerint változtatja, vagy

b) a kamattámogatási időszakban érvényes kamatváltoztatás vagy kamatfelár-változtatás módszertant alkalmazza tovább

ba) ugyanazzal a kamatperiódussal és kamatfelár-periódussal vagy

bb) azzal, hogy ha a kamattámogatási időszakhoz képest eltérő kamatperiódusra vagy kamatfelár-periódusra tér át, a kamat megállapításához a kamatperiódus hosszához igazodó referenciahozamot vesz figyelembe.

51/E. § Az otthonteremtési kamattámogatási kérelem benyújtásakor a hitelintézet átadja az igénylőnek a miniszter tájékoztatóját a hatályos lakástámogatások feltételeiről, valamint írásban tájékoztatást ad az igényléshez szükséges dokumentumokról.

51/F. § A kamattámogatott kölcsön hitelcéljaként szolgáló lakást – ha a kölcsön fedezete másik lakás, akkor a kamattámogatott kölcsön fedezeteként szolgáló lakást – a kamattámogatott kölcsön összegének erejéig, az 51/B. § (3) bekezdés szerinti időtartamra, az otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsönszerződés alapján a hitelintézet javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom terheli.

51/G. § (1) Az otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsön esetén, ha a támogatott személyek valamelyike a kölcsönszerződés saját magára vonatkozóan történő megszüntetését kezdeményezi, és a kölcsönkérelem benyújtásakor a 14. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt feltétel nem személyére vonatkozóan teljesült, a kölcsönszerződés módosítását követően a támogatott személyeket visszafizetési kötelezettség nem terheli, és a kötelemben maradó támogatott személy az otthonteremtési kamattámogatásra a kölcsönszerződés módosítását követően jogosult.

(2) Az otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsön esetén, ha a támogatott személyek valamelyike a kölcsönszerződés saját magára vonatkozóan történő megszüntetését kezdeményezi és a kölcsönkérelem benyújtásakor a 14. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt feltétel személyére vonatkozóan teljesült, a támogatott személyeket visszafizetési kötelezettség nem terheli, azonban a kötelemben maradó támogatott személy az otthonteremtési kamattámogatásra a kölcsönszerződés módosítását követően a (3) bekezdés szerinti kivétellel nem jogosult.

(3) A (2) bekezdés szerinti esetben, ha a kötelemben maradó támogatott személy a 14. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt feltétel kölcsönkérelem benyújtását megelőző időszakra, személyére vonatkozóan való teljesülését a kölcsönkérelem benyújtásakor igazolta, vagy a kölcsönszerződés támogatott személy adóstársára vonatkozóan való megszüntetése céljából történő módosítását megelőzően igazolja, a kamattámogatásra való jogosultság továbbra is fennmarad.

(4) Az (1)–(3) bekezdés szerinti esetben a 14. § (3) bekezdés j) pontja szerint vállalt kötelezettséget a kölcsönszerződés megszüntetését kezdeményező adósnak legalább a kölcsönszerződés személyére vonatkozóan való megszüntetése céljából történő módosításának időpontjáig kell teljesíteni. Ha az otthonteremtési kamattámogatással érintett lakás vonatkozásában a támogatott személyek valamelyike a kölcsönszerződés módosításának időpontjáig a 14. § (3) bekezdés j) pontja szerint vállalt kötelezettséget nem teljesíti, a támogatott személyeket a támogatás igénybevételétől esedékes – az e rendelet szerinti kamatfizetési kötelezettséggel növelt – visszafizetési kötelezettség terheli, és a kötelemben maradó adós az otthonteremtési kamattámogatásra nem jogosult.

51/H. § Ha az állami adóhatóság vizsgálata során azt állapítja meg, hogy az otthonteremtési kamattámogatás igénybevétele jogosulatlan, vagy a támogatott személy nem a tőle elvárható gondossággal járt el, és ezáltal érdekkörében felmerült ok miatt az igénybevétel szabálytalan, akkor a támogatott személy lakóhelye szerint illetékes állami adóhatóság – jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás címén – előírja az igénybe vett otthonteremtési kamattámogatás – az igénybevétel napjától számított, a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelt – összegének visszatérítését.

51/I. § (1)183 Az otthonteremtési kamattámogatásra az 1–3. §-ban, a 6–10. §-ban, a 12–14. §-ban, a 17–25. §-ban, valamint – a 7/A. alcím és a 45. § (2) bekezdés kivételével – a 28–51. §-ban foglaltakat is megfelelően alkalmazni kell.

(2) A hitelintézet köteles az otthonteremtési kamattámogatásra vonatkozó reklámjaiban, hirdetéseiben az alábbi szöveget feltüntetni: „A hirdetésben szereplő többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás.”

15. Záró rendelkezések

52. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

53. §184 Felhatalmazást kap az általános politikai koordinációért felelős miniszter, hogy az e rendelet szerinti családi otthonteremtési kedvezményre és az otthonteremtési kamattámogatásra vonatkozó hitelintézeti reklámok, hirdetések részletes szabályait rendeletben állapítsa meg.185

54. § Legkésőbb az e rendelet hatálybalépését követő első adatszolgáltatási kötelezettség határidejét 20 nappal megelőzően a hitelintézetnek a Kincstártól kérnie kell az adatszolgáltatóként történő nyilvántartásba vételt a Kincstár honlapján elérhető igénylőlap beküldésével. A Kincstár az igénylőlap beérkezésétől számított 5 munkanapon belül megküldi az adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges azonosítót.

55. § A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet] alapján az e rendelet hatálybalépését megelőzően benyújtott, még el nem bírált használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelmekre – ha az az igénylőre kedvezőbb – e rendelet szabályait alkalmazni kell.

56. § Az e rendelet hatálybalépését megelőzően a 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet alapján létrejött jogviszonyokra és benyújtott kérelmekre a 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendeletnek a 2016. február 10. napján hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

57. §186 (1) E rendeletnek a családi otthonteremtési kedvezménnyel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 273/2016. (IX. 15.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított 7. § (2) bekezdésében és 30. § (1) bekezdés 20. pontjában foglaltakat a 2016. január 1-jén vagy azt követően benyújtott kérelmekre a lakáscél megvalósulását követően is alkalmazni kell azzal, hogy a hitelintézet által a Módr1. hatálybalépését187 megelőzően a több lakásból álló, osztatlan közös tulajdonra hivatkozással elutasított kérelem esetén az igénylő a 25. § szerinti díjak felszámítása nélkül, a hitelintézethez intézett nyilatkozata benyújtásával kérheti kérelmének ismételt elbírálását.

(2) Az (1) bekezdés szerinti folyamatban lévő, valamint az ismételten elbírált kérelmek esetén – ha a lakáscél már megvalósult – a családi otthonteremtési kedvezmény folyósítása a támogatott személy fizetési számlájára történik.

58. §188 E rendeletnek a családi otthonteremtési kedvezmény igénylésének adminisztratív egyszerűsítéséhez kapcsolódóan egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 26/2018. (II. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 7. § (3a) bekezdését és 43. § (5a) bekezdését a Módr2. hatálybalépését189 megelőzően benyújtott támogatás iránti kérelmekre, megkötött támogatási szerződésekre, folyósított támogatásokra, valamint folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazni kell.

59. §190 A Módr2. hatálybalépését191 követően a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvényben foglaltak szerint menekült vagy oltalmazott jogállással rendelkező személy nem jogosult családi otthonteremtési kedvezményre. A Módr2. hatálybalépését megelőzően benyújtott kérelmekre, megkötött támogatási szerződésekre, folyósított támogatásokra e rendeletnek a Módr2. hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

60. §192 (1) Az az igénylő, aki a családi otthonteremtési kedvezményt az egyes otthonteremtési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 152/2019. (VI. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr4.) által megállapított 3. § (2c) bekezdése, 14. § (2a), (2b), (9a) és (9b) bekezdése, 30. § (1) bekezdés 23. pontja, 36. § (1a) és (1b) bekezdése és 51/I. § (1) bekezdése hatálybalépését megelőzően igényelte, 2019. december 31-éig teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan, büntetőjogi felelősség vállalásával nyilatkozhat arról a hitelintézetnek, hogy az állam javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom fennállása alatt a kedvezménnyel szerzett használt lakást

a) a legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társaság – ide nem értve a részvénytársaságot –, illetve

b) az általa folytatott egyéni vállalkozói tevékenység

székhelyeként a cégnyilvántartásba, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásába bejelentette, illetve be kívánja jelenteni.

(2) Az igénylő az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot csak akkor teheti meg, ha a családi otthonteremtési kedvezménnyel szerzett használt lakás megszerzésének költségeihez nem vett korábban igénybe az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű (de minimis), illetve ezen jogcímtől eltérő jogcímen az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 1. pontja szerinti állami támogatást.

(3) Ha az igénylő az (1) bekezdés alapján olyan tartalmú nyilatkozatot tett, hogy a legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társaság – ide nem értve a részvénytársaságot –, illetve az általa folytatott egyéni vállalkozói tevékenység székhelye – az állam javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom fennállása alatt – a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett használt lakásba kerül vagy került bejelentésre a cégnyilvántartásba, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásába, a családi otthonteremtési kedvezmény további igénybevételének feltétele, hogy az igénylő az (1) bekezdés szerinti nyilatkozat időpontjában megfeleljen az 1407/2013/EU bizottsági rendeletben foglalt, a csekély összegű (de minimis) támogatásokra vonatkozó feltételeknek.

(4) A (3) bekezdés szerinti esetben a hitelintézet az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 6. cikk (1) bekezdése szerinti igazolásként rögzíti

a) a családi otthonteremtési kedvezménynek a 11. §, valamint a 3. § (2)–(2b) bekezdése szerint az igénylő részére a kölcsönszerződés megkötésekor megállapított összegét,

b) azt, hogy ez az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerint nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, valamint

c) az 1407/2013/EU bizottsági rendelet teljes címét és az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének adatait.

61. §193 (1) Az e rendelet szerinti adatszolgáltatásokat és elszámolásokat a lakáscélú állami támogatások elszámolási rendszerének egyszerűsítéséről szóló 101/2019. (V. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr3.) és a Módr4. 15. §-a hatálybalépését194 követően a Módr3. által megállapított 13. és 14. alcímben és a Módr4. 15. §-a által megállapított 51. §-ban foglaltak szerint kell teljesíteni.

(2) A hitelintézet 2020. június 30. napjáig az e rendelet szerinti kamattámogatás 2019. évre vonatkozó, a Módr3. és a Módr4. hatálybalépésének195 napjáig a központi költségvetés által megtérített összegéről az eAdaton található útmutató szerinti formában adatot szolgáltat a Kincstárnak.

62. §196 E rendeletnek az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet, valamint a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 276/2019. (XI. 21.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr5.) megállapított 19/A. § (3) bekezdését és 19/I. §-át a Módr5. hatálybalépését197 megelőzően benyújtott, a Módr5. hatálybalépéséig még el nem bírált kérelmek esetén is alkalmazni kell azzal, hogy

a) az igénylő a Módr5. hatálybalépését megelőzően hitelintézethez benyújtott kérelme kiegészítésével kérheti kérelmének ismételt elbírálását,

b) az a) pont szerinti kiegészítő kérelmet az igénylő a Módr5. hatálybalépését követő 15 napon belül nyújthatja be a hitelintézethez,

c) az a) pont szerinti kérelem kiegészítése esetén az igénylőnek a Módr5. hatálybalépését megelőzően benyújtott kérelem mellékleteit – a bekerülési költséget tartalmazó költségvetés kivételével – nem kell ismételten benyújtania,

d) a hitelintézet az a) pont szerinti kérelem kiegészítésére tekintettel a 25. § szerinti díjat nem számíthatja fel,

e) a 26. § (4a) bekezdése szerinti bírálati idő az a) pont szerinti kérelem kiegészítésének időpontjától újraindul.

63. §198 (1) Ha a

a) 14. § (3) bekezdés k) pontjában, m) pont mb) alpontjában, valamint (10) bekezdésében,

b) 15. § c) pontjában,

c) 20. § (4), (7) és (10) bekezdésében,

d) 26. § (1) és (2) bekezdésében,

e) 28. § (1) bekezdésében,

f) 37. § (2) bekezdésében,

g) 39. § (12) bekezdésében,

h) 41. § (1) bekezdés b) pontjában,

i) 43. § (1) bekezdésében, (2) bekezdés b) pontjában, valamint (9) és (10) bekezdésében vagy

j) 44. § (4) bekezdésében

foglalt határidő a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) kezdetét követően jár le, az a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig meghosszabbodik.

(2) A támogatás iránti kérelem – az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén – a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig akkor is benyújtható, ha az 5. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti fiatal házaspár valamely tagja a veszélyhelyzet időtartama alatt töltötte be a 40. életévét.

(3) A veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig benyújtott kérelmek esetén a 14. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feltétel fennállását – ha az az igénylő számára kedvezőbb – a 2020. március 10. napján fennállt állapot szerint kell vizsgálni.

(4)199 A 14. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint a 19/E. § (1) és (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően, a biztosítási jogviszonyban a veszélyhelyzet időtartama alatt vagy az azt követő 30 napos időszakon belül bekövetkező megszakítás esetén a veszélyhelyzet megszűnéséig, valamint ezt követően további 90 napos időtartamig nem kell figyelembe venni a megszakítás időtartamát akkor sem, ha az a 30 napot meghaladja. Ha az igénylő a veszélyhelyzet időtartama alatt vagy annak megszűnését követően – de legkésőbb a megszűnést követő 90 napos határidőn belül – újabb, a Tbj. 6. §-a szerinti biztosítási jogviszonyt létesít, akkor 90 napot a 14. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a 19/E. § (1) és (2) bekezdése alkalmazása során a Tbj. 6. §-a szerinti biztosítási jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni.

(5) Ha a 14. § (1) bekezdés c) pontjában vagy a 19/E. § (1) bekezdésében és (2) bekezdés a) pontjában szereplő okirat kiállításától számított 30 napos időtartam a veszélyhelyzet fennállása alatt telt le, a kiállítás időpontját a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig nem kell figyelembe venni.

(6) Ha a támogatott személy a 19/F. § vagy a 51/B. § (1) bekezdése szerinti kamattámogatott kölcsön esetén igénybe veszi a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetve a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló törvény szerinti fizetési moratóriumot (a továbbiakban: fizetési moratórium), az 51/B. § (3) bekezdése szerinti kamattámogatás időtartama az igénybe vett fizetési moratórium időtartamával meghosszabbodik.

(7) A hitelintézetnek a 47. § (3) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége a fizetési moratórium igénybevételére is kiterjed.

(8) Az (1) bekezdés a)–c) és e)–j) pontja, valamint a (6) és a (7) bekezdés rendelkezéseit a veszélyhelyzet megszűnését megelőzően benyújtott, de még el nem bírált támogatás iránti kérelmekre, megkötött támogatási szerződésekre, folyósított támogatásokra, folyamatban lévő eljárásokra, valamint megkezdett eljárási cselekményekre kell alkalmazni.

1. melléklet a 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelethez

Büntetőjogi kizáró feltételek

A családi otthonteremtési kedvezmény akkor nem igényelhető, ha az igénylő és házastársa büntetőjogi felelősségét a bíróság

a) bűntett,

b) a 2011. december 31. napjáig hatályban volt Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) szerinti adócsalás vétsége [1978. évi IV. törvény 310. §], munkáltatással összefüggésben elkövetett adócsalás [1978. évi IV. törvény 310/A. § (1) bekezdés], visszaélés jövedékkel vétsége [1978. évi IV. törvény 311. § (1) bekezdés], jövedéki orgazdaság vétsége [1978. évi IV. törvény 311/A. § (1) bekezdés], jövedékkel visszaélés elősegítésének vétsége [1978. évi IV. törvény 311/B. § (1) bekezdés], csempészet vétsége [1978. évi IV. törvény 312. §], az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek megsértésének vétsége [1978. évi IV. törvény 314. § (4) bekezdés],

c) a 2013. június 30. napjáig hatályban volt 1978. évi IV. törvény szerinti gondatlanságból elkövetett családi jogállás megsértésének vétsége [1978. évi IV. törvény 193. § (3) bekezdés], kiskorú elhelyezésének megváltoztatása vétsége [1978. évi IV. törvény 194. §], kiskorú veszélyeztetésének vétsége [1978. évi IV. törvény 195. § (4) bekezdés], tartás elmulasztásának vétsége [1978. évi IV. törvény 196. § (1) bekezdés], számvitel rendje megsértésének vétsége [1978. évi IV. törvény 289. § (4) bekezdés], csődbűncselekmény esetében a hitelezői kielégítési sorrend kijátszásának vétsége [1978. évi IV. törvény 290. § (5) bekezdés], gazdasági adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztásának vétsége [1978. évi IV. törvény 299. § (2) bekezdés], visszaélés társadalombiztosítási, szociális, vagy más jóléti juttatással vétsége [1978. évi IV. törvény 309. § (1) bekezdés], költségvetési csalás vétsége [1978. évi IV. törvény 310. § (1) bekezdés], jövedékkel visszaélés elősegítésének a vétsége [1978. évi IV. törvény 311/B. § (1) bekezdés], lopás vétsége [1978. évi IV. törvény 316. § (2) bekezdés], sikkasztás vétsége [1978. évi IV. törvény 317. § (2) bekezdés], csalás vétsége [1978. évi IV. törvény 318. § (2) bekezdés], hűtlen kezelés vétsége [1978. évi IV. törvény 319. § (2) bekezdés], hanyag kezelés vétsége [1978. évi IV. törvény 320. § (1) bekezdés], rablás előkészületének vétsége [1978. évi IV. törvény 321. § (6) bekezdés], rongálás vétsége [1978. évi IV. törvény 324. § (2) bekezdés], jogtalan elsajátítás vétsége [1978. évi IV. törvény 325. § (1) bekezdés] orgazdaság vétsége [1978. évi IV. törvény 326. § (2) bekezdés], hitelsértés vétsége [1978. évi IV. törvény 330. §], vagy

d) a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti kiskorúval való kapcsolattartás akadályozásának vétsége [Btk. 210. § (1) bekezdés], kiskorú elhelyezésének megváltoztatása vétsége [Btk. 211. § (1) bekezdés], tartási kötelezettség elmulasztása vétsége [Btk. 212. § (1) bekezdés], kapcsolati erőszak vétsége [Btk. 212/A. § (1) bekezdés], gondatlanságból elkövetett családi jogállás megsértésének vétsége [Btk. 213. § (3) bekezdés], rablás előkészületének vétsége [Btk. 365. § (5) bekezdés], lopás vétsége [Btk. 370. § (2) bekezdés], rongálás vétsége [Btk. 371. § (2) bekezdés], sikkasztás vétsége [Btk. 372. § (2) bekezdés], csalás vétsége [Btk. 373. § (2) bekezdés], gazdasági csalás vétsége [Btk. 374. § (2) bekezdés], hűtlen kezelés vétsége [Btk. 376. § (2) bekezdés], hanyag kezelés vétsége [Btk. 377. § (1) bekezdés], jogtalan elsajátítás vétsége [Btk. 378. § (1) bekezdés], orgazdaság vétsége [Btk. 379. § (2) bekezdés], társadalombiztosítási, szociális vagy más jóléti juttatással visszaélés vétsége [Btk. 395. § (1) bekezdés], költségvetési csalás vétsége [Btk. 396. § (1) bekezdés], jövedékkel visszaélés elősegítésének vétsége [Btk. 398. § (1) bekezdés], csődbűncselekmény esetében a hitelezői kielégítési sorrend kijátszásának vétsége [Btk. 404. § (4) bekezdés], feljelentés elmulasztása felszámolási eljárásban vétsége [Btk. 404/A. §], tartozás fedezetének elvonása vétsége [Btk. 405. § (1) bekezdés], gazdasági adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása vétsége [Btk. 409. § (2) bekezdés], gazdasági titok megsértése vétsége [Btk. 413. § (1) bekezdés]

miatt megállapította, és az elkövető az igénylés időpontjában még nem mentesült a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól.

2. melléklet a 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelethez200

 

A

B

C

 

Megye

Település

Járás

1.

Bács-Kiskun megye

Ágasegyháza

Kecskeméti járás

2.

Bács-Kiskun megye

Akasztó

Kiskőrösi járás

3.

Bács-Kiskun megye

Apostag

Kunszentmiklósi járás

4.

Bács-Kiskun megye

Bácsbokod

Bácsalmási járás

5.

Bács-Kiskun megye

Bácsborsód

Bácsalmási járás

6.

Bács-Kiskun megye

Bácsszentgyörgy

Bajai járás

7.

Bács-Kiskun megye

Bácsszőlős

Bácsalmási járás

8.

Bács-Kiskun megye

Balotaszállás

Kiskunhalasi járás

9.

Bács-Kiskun megye

Bátmonostor

Bajai járás

10.

Bács-Kiskun megye

Bátya

Kalocsai járás

11.

Bács-Kiskun megye

Bócsa

Kiskőrösi járás

12.

Bács-Kiskun megye

Borota

Jánoshalmai járás

13.

Bács-Kiskun megye

Bugac

Kiskunfélegyházi járás

14.

Bács-Kiskun megye

Bugacpusztaháza

Kiskunfélegyházi járás

15.

Bács-Kiskun megye

Császártöltés

Kiskőrösi járás

16.

Bács-Kiskun megye

Csátalja

Bajai járás

17.

Bács-Kiskun megye

Csávoly

Bajai járás

18.

Bács-Kiskun megye

Csengőd

Kiskőrösi járás

19.

Bács-Kiskun megye

Csikéria

Bácsalmási járás

20.

Bács-Kiskun megye

Csólyospálos

Kiskunmajsai járás

21.

Bács-Kiskun megye

Dávod

Bajai járás

22.

Bács-Kiskun megye

Drágszél

Kalocsai járás

23.

Bács-Kiskun megye

Dunaegyháza

Kunszentmiklósi járás

24.

Bács-Kiskun megye

Dunafalva

Bajai járás

25.

Bács-Kiskun megye

Dunapataj

Kalocsai járás

26.

Bács-Kiskun megye

Dunaszentbenedek

Kalocsai járás

27.

Bács-Kiskun megye

Dunatetétlen

Kalocsai járás

28.

Bács-Kiskun megye

Dunavecse

Kunszentmiklósi járás

29.

Bács-Kiskun megye

Dusnok

Kalocsai járás

30.

Bács-Kiskun megye

Érsekcsanád

Bajai járás

31.

Bács-Kiskun megye

Érsekhalma

Bajai járás

32.

Bács-Kiskun megye

Fajsz

Kalocsai járás

33.

Bács-Kiskun megye

Felsőlajos

Kecskeméti járás

34.

Bács-Kiskun megye

Felsőszentiván

Bajai járás

35.

Bács-Kiskun megye

Foktő

Kalocsai járás

36.

Bács-Kiskun megye

Fülöpháza

Kecskeméti járás

37.

Bács-Kiskun megye

Fülöpjakab

Kecskeméti járás

38.

Bács-Kiskun megye

Fülöpszállás

Kiskőrösi járás

39.

Bács-Kiskun megye

Gara

Bajai járás

40.

Bács-Kiskun megye

Gátér

Kiskunfélegyházi járás

41.

Bács-Kiskun megye

Géderlak

Kalocsai járás

42.

Bács-Kiskun megye

Hajós

Kalocsai járás

43.

Bács-Kiskun megye

Harkakötöny

Kiskunhalasi járás

44.

Bács-Kiskun megye

Harta

Kalocsai járás

45.

Bács-Kiskun megye

Hercegszántó

Bajai járás

46.

Bács-Kiskun megye

Homokmégy

Kalocsai járás

47.

Bács-Kiskun megye

Imrehegy

Kiskőrösi járás

48.

Bács-Kiskun megye

Jakabszállás

Kecskeméti járás

49.

Bács-Kiskun megye

Jászszentlászló

Kiskunmajsai járás

50.

Bács-Kiskun megye

Kaskantyú

Kiskőrösi járás

51.

Bács-Kiskun megye

Katymár

Bácsalmási járás

52.

Bács-Kiskun megye

Kelebia

Kiskunhalasi járás

53.

Bács-Kiskun megye

Kéleshalom

Jánoshalmai járás

54.

Bács-Kiskun megye

Kisszállás

Kiskunhalasi járás

55.

Bács-Kiskun megye

Kömpöc

Kiskunmajsai járás

56.

Bács-Kiskun megye

Kunadacs

Kunszentmiklósi járás

57.

Bács-Kiskun megye

Kunbaja

Bácsalmási járás

58.

Bács-Kiskun megye

Kunbaracs

Kecskeméti járás

59.

Bács-Kiskun megye

Kunfehértó

Kiskunhalasi járás

60.

Bács-Kiskun megye

Kunszállás

Kecskeméti járás

61.

Bács-Kiskun megye

Ladánybene

Kecskeméti járás

62.

Bács-Kiskun megye

Madaras

Bácsalmási járás

63.

Bács-Kiskun megye

Mátételke

Bácsalmási járás

64.

Bács-Kiskun megye

Mélykút

Jánoshalmai járás

65.

Bács-Kiskun megye

Miske

Kalocsai járás

66.

Bács-Kiskun megye

Móricgát

Kiskunmajsai járás

67.

Bács-Kiskun megye

Nagybaracska

Bajai járás

68.

Bács-Kiskun megye

Nemesnádudvar

Bajai járás

69.

Bács-Kiskun megye

Nyárlőrinc

Kecskeméti járás

70.

Bács-Kiskun megye

Ordas

Kalocsai járás

71.

Bács-Kiskun megye

Orgovány

Kecskeméti járás

72.

Bács-Kiskun megye

Öregcsertő

Kalocsai járás

73.

Bács-Kiskun megye

Páhi

Kiskőrösi járás

74.

Bács-Kiskun megye

Pálmonostora

Kiskunfélegyházi járás

75.

Bács-Kiskun megye

Petőfiszállás

Kiskunfélegyházi járás

76.

Bács-Kiskun megye

Pirtó

Kiskunhalasi járás

77.

Bács-Kiskun megye

Rém

Jánoshalmai járás

78.

Bács-Kiskun megye

Soltszentimre

Kiskőrösi járás

79.

Bács-Kiskun megye

Sükösd

Bajai járás

80.

Bács-Kiskun megye

Szakmár

Kalocsai járás

81.

Bács-Kiskun megye

Szalkszentmárton

Kunszentmiklósi járás

82.

Bács-Kiskun megye

Szank

Kiskunmajsai járás

83.

Bács-Kiskun megye

Szentkirály

Tiszakécskei járás

84.

Bács-Kiskun megye

Szeremle

Bajai járás

85.

Bács-Kiskun megye

Tabdi

Kiskőrösi járás

86.

Bács-Kiskun megye

Tass

Kunszentmiklósi járás

87.

Bács-Kiskun megye

Tataháza

Bácsalmási járás

88.

Bács-Kiskun megye

Tázlár

Kiskőrösi járás

89.

Bács-Kiskun megye

Tiszaalpár

Tiszakécskei járás

90.

Bács-Kiskun megye

Tompa

Kiskunhalasi járás

91.

Bács-Kiskun megye

Újtelek

Kalocsai járás

92.

Bács-Kiskun megye

Uszód

Kalocsai járás

93.

Bács-Kiskun megye

Városföld

Kecskeméti járás

94.

Bács-Kiskun megye

Vaskút

Bajai járás

95.

Bács-Kiskun megye

Zsana

Kiskunhalasi járás

96.

Baranya megye

Adorjás

Sellyei járás

97.

Baranya megye

Ág

Hegyháti járás

98.

Baranya megye

Almamellék

Szigetvári járás

99.

Baranya megye

Almáskeresztúr

Szigetvári járás

100.

Baranya megye

Alsómocsolád

Hegyháti járás

101.

Baranya megye

Apátvarasd

Pécsváradi járás

102.

Baranya megye

Aranyosgadány

Pécsi járás

103.

Baranya megye

Áta

Pécsi járás

104.

Baranya megye

Babarc

Bólyi járás

105.

Baranya megye

Babarcszőlős

Siklósi járás

106.

Baranya megye

Bakóca

Hegyháti járás

107.

Baranya megye

Bakonya

Pécsi járás

108.

Baranya megye

Baksa

Sellyei járás

109.

Baranya megye

Bánfa

Szigetvári járás

110.

Baranya megye

Bár

Mohácsi járás

111.

Baranya megye

Baranyahídvég

Sellyei járás

112.

Baranya megye

Baranyajenő

Hegyháti járás

113.

Baranya megye

Baranyaszentgyörgy

Hegyháti járás

114.

Baranya megye

Basal

Szigetvári járás

115.

Baranya megye

Belvárdgyula

Bólyi járás

116.

Baranya megye

Beremend

Siklósi járás

117.

Baranya megye

Berkesd

Pécsi járás

118.

Baranya megye

Besence

Sellyei járás

119.

Baranya megye

Bezedek

Mohácsi járás

120.

Baranya megye

Bikal

Komlói járás

121.

Baranya megye

Bisse

Siklósi járás

122.

Baranya megye

Boda

Szentlőrinci járás

123.

Baranya megye

Bodolyabér

Komlói járás

124.

Baranya megye

Bogádmindszent

Sellyei járás

125.

Baranya megye

Bogdása

Sellyei járás

126.

Baranya megye

Boldogasszonyfa

Szigetvári járás

127.

Baranya megye

Borjád

Bólyi járás

128.

Baranya megye

Botykapeterd

Szigetvári járás

129.

Baranya megye

Bükkösd

Szentlőrinci járás

130.

Baranya megye

Bürüs

Szigetvári járás

131.

Baranya megye

Cún

Siklósi járás

132.

Baranya megye

Csányoszró

Sellyei járás

133.

Baranya megye

Csarnóta

Siklósi járás

134.

Baranya megye

Csebény

Szigetvári járás

135.

Baranya megye

Csertő

Szigetvári járás

136.

Baranya megye

Csonkamindszent

Szentlőrinci járás

137.

Baranya megye

Dencsháza

Szigetvári járás

138.

Baranya megye

Dinnyeberki

Szentlőrinci járás

139.

Baranya megye

Diósviszló

Siklósi járás

140.

Baranya megye

Drávacsehi

Siklósi járás

141.

Baranya megye

Drávacsepely

Siklósi járás

142.

Baranya megye

Drávafok

Sellyei járás

143.

Baranya megye

Drávaiványi

Sellyei járás

144.

Baranya megye

Drávakeresztúr

Sellyei járás

145.

Baranya megye

Drávapalkonya

Siklósi járás

146.

Baranya megye

Drávapiski

Siklósi járás

147.

Baranya megye

Drávaszabolcs

Siklósi járás

148.

Baranya megye

Drávaszerdahely

Siklósi járás

149.

Baranya megye

Drávasztára

Sellyei járás

150.

Baranya megye

Dunaszekcső

Mohácsi járás

151.

Baranya megye

Egerág

Pécsi járás

152.

Baranya megye

Egyházasharaszti

Siklósi járás

153.

Baranya megye

Egyházaskozár

Komlói járás

154.

Baranya megye

Ellend

Pécsi járás

155.

Baranya megye

Endrőc

Szigetvári járás

156.

Baranya megye

Erdősmárok

Mohácsi járás

157.

Baranya megye

Erdősmecske

Pécsváradi járás

158.

Baranya megye

Erzsébet

Pécsváradi járás

159.

Baranya megye

Fazekasboda

Pécsváradi járás

160.

Baranya megye

Feked

Mohácsi járás

161.

Baranya megye

Felsőegerszeg

Hegyháti járás

162.

Baranya megye

Felsőszentmárton

Sellyei járás

163.

Baranya megye

Garé

Siklósi járás

164.

Baranya megye

Gerde

Szentlőrinci járás

165.

Baranya megye

Gerényes

Hegyháti járás

166.

Baranya megye

Geresdlak

Pécsváradi járás

167.

Baranya megye

Gilvánfa

Sellyei járás

168.

Baranya megye

Gordisa

Siklósi járás

169.

Baranya megye

Gödre

Hegyháti járás

170.

Baranya megye

Görcsöny

Pécsi járás

171.

Baranya megye

Görcsönydoboka

Mohácsi járás

172.

Baranya megye

Gyöngyfa

Szentlőrinci járás

173.

Baranya megye

Gyöngyösmellék

Szigetvári járás

174.

Baranya megye

Hásságy

Bólyi járás

175.

Baranya megye

Hegyhátmaróc

Komlói járás

176.

Baranya megye

Hegyszentmárton

Sellyei járás

177.

Baranya megye

Helesfa

Szentlőrinci járás

178.

Baranya megye

Hetvehely

Szentlőrinci járás

179.

Baranya megye

Hidas

Pécsváradi járás

180.

Baranya megye

Himesháza

Mohácsi járás

181.

Baranya megye

Hirics

Sellyei járás

182.

Baranya megye

Hobol

Szigetvári járás

183.

Baranya megye

Homorúd

Mohácsi járás

184.

Baranya megye

Horváthertelend

Szigetvári járás

185.

Baranya megye

Hosszúhetény

Pécsi járás

186.

Baranya megye

Husztót

Pécsi járás

187.

Baranya megye

Ibafa

Szigetvári járás

188.

Baranya megye

Illocska

Siklósi járás

189.

Baranya megye

Ipacsfa

Siklósi járás

190.

Baranya megye

Ivánbattyán

Siklósi járás

191.

Baranya megye

Ivándárda

Mohácsi járás

192.

Baranya megye

Kacsóta

Szentlőrinci járás

193.

Baranya megye

Kákics

Sellyei járás

194.

Baranya megye

Kárász

Komlói járás

195.

Baranya megye

Kásád

Siklósi járás

196.

Baranya megye

Katádfa

Szigetvári járás

197.

Baranya megye

Kátoly

Pécsváradi járás

198.

Baranya megye

Kékesd

Pécsváradi járás

199.

Baranya megye

Kémes

Siklósi járás

200.

Baranya megye

Kemse

Sellyei járás

201.

Baranya megye

Kétújfalu

Szigetvári járás

202.

Baranya megye

Királyegyháza

Szentlőrinci járás

203.

Baranya megye

Kisasszonyfa

Sellyei járás

204.

Baranya megye

Kisbeszterce

Hegyháti járás

205.

Baranya megye

Kisbudmér

Bólyi járás

206.

Baranya megye

Kisdér

Siklósi járás

207.

Baranya megye

Kisdobsza

Szigetvári járás

208.

Baranya megye

Kishajmás

Hegyháti járás

209.

Baranya megye

Kisharsány

Siklósi járás

210.

Baranya megye

Kisherend

Pécsi járás

211.

Baranya megye

Kisjakabfalva

Siklósi járás

212.

Baranya megye

Kiskassa

Siklósi járás

213.

Baranya megye

Kislippó

Siklósi járás

214.

Baranya megye

Kisnyárád

Mohácsi járás

215.

Baranya megye

Kistamási

Szigetvári járás

216.

Baranya megye

Kistapolca

Siklósi járás

217.

Baranya megye

Kistótfalu

Siklósi járás

218.

Baranya megye

Kisvaszar

Hegyháti járás

219.

Baranya megye

Kisszentmárton

Sellyei járás

220.

Baranya megye

Kórós

Sellyei járás

221.

Baranya megye

Kovácshida

Siklósi járás

222.

Baranya megye

Köblény

Komlói járás

223.

Baranya megye

Kölked

Mohácsi járás

224.

Baranya megye

Kővágószőlős

Pécsi járás

225.

Baranya megye

Lánycsók

Mohácsi járás

226.

Baranya megye

Lapáncsa

Siklósi járás

227.

Baranya megye

Liget

Komlói járás

228.

Baranya megye

Lippó

Mohácsi járás

229.

Baranya megye

Liptód

Bólyi járás

230.

Baranya megye

Lothárd

Pécsi járás

231.

Baranya megye

Lovászhetény

Pécsváradi járás

232.

Baranya megye

Lúzsok

Sellyei járás

233.

Baranya megye

Mágocs

Hegyháti járás

234.

Baranya megye

Magyarbóly

Siklósi járás

235.

Baranya megye

Magyaregregy

Komlói járás

236.

Baranya megye

Magyarhertelend

Komlói járás

237.

Baranya megye

Magyarlukafa

Szigetvári járás

238.

Baranya megye

Magyarmecske

Sellyei járás

239.

Baranya megye

Magyarsarlós

Pécsi járás

240.

Baranya megye

Magyarszék

Komlói járás

241.

Baranya megye

Magyartelek

Sellyei járás

242.

Baranya megye

Majs

Mohácsi járás

243.

Baranya megye

Mánfa

Komlói járás

244.

Baranya megye

Maráza

Mohácsi járás

245.

Baranya megye

Márfa

Siklósi járás

246.

Baranya megye

Máriakéménd

Bólyi járás

247.

Baranya megye

Markóc

Sellyei járás

248.

Baranya megye

Marócsa

Sellyei járás

249.

Baranya megye

Márok

Siklósi járás

250.

Baranya megye

Martonfa

Pécsváradi járás

251.

Baranya megye

Matty

Siklósi járás

252.

Baranya megye

Máza

Komlói járás

253.

Baranya megye

Mecseknádasd

Pécsváradi járás

254.

Baranya megye

Mecsekpölöske

Komlói járás

255.

Baranya megye

Mekényes

Hegyháti járás

256.

Baranya megye

Merenye

Szigetvári járás

257.

Baranya megye

Meződ

Hegyháti járás

258.

Baranya megye

Mindszentgodisa

Hegyháti járás

259.

Baranya megye

Molvány

Szigetvári járás

260.

Baranya megye

Monyoród

Bólyi járás

261.

Baranya megye

Mozsgó

Szigetvári járás

262.

Baranya megye

Nagybudmér

Bólyi járás

263.

Baranya megye

Nagycsány

Sellyei járás

264.

Baranya megye

Nagydobsza

Szigetvári járás

265.

Baranya megye

Nagyhajmás

Hegyháti járás

266.

Baranya megye

Nagyharsány

Siklósi járás

267.

Baranya megye

Nagynyárád

Mohácsi járás

268.

Baranya megye

Nagypall

Pécsváradi járás

269.

Baranya megye

Nagypeterd

Szigetvári járás

270.

Baranya megye

Nagytótfalu

Siklósi járás

271.

Baranya megye

Nagyváty

Szigetvári járás

272.

Baranya megye

Nemeske

Szigetvári járás

273.

Baranya megye

Nyugotszenterzsébet

Szigetvári járás

274.

Baranya megye

Óbánya

Pécsváradi járás

275.

Baranya megye

Ócsárd

Pécsi járás

276.

Baranya megye

Ófalu

Pécsváradi járás

277.

Baranya megye

Okorág

Sellyei járás

278.

Baranya megye

Okorvölgy

Szentlőrinci járás

279.

Baranya megye

Old

Siklósi járás

280.

Baranya megye

Oroszló

Komlói járás

281.

Baranya megye

Ózdfalu

Sellyei járás

282.

Baranya megye

Palé

Hegyháti járás

283.

Baranya megye

Palkonya

Siklósi járás

284.

Baranya megye

Palotabozsok

Mohácsi járás

285.

Baranya megye

Páprád

Sellyei járás

286.

Baranya megye

Patapoklosi

Szigetvári járás

287.

Baranya megye

Pécsbagota

Szentlőrinci járás

288.

Baranya megye

Pécsvárad

Pécsváradi járás

289.

Baranya megye

Pereked

Pécsi járás

290.

Baranya megye

Peterd

Siklósi járás

291.

Baranya megye

Pettend

Szigetvári járás

292.

Baranya megye

Piskó

Sellyei járás

293.

Baranya megye

Pócsa

Bólyi járás

294.

Baranya megye

Rádfalva

Siklósi járás

295.

Baranya megye

Regenye

Pécsi járás

296.

Baranya megye

Rózsafa

Szigetvári járás

297.

Baranya megye

Sámod

Sellyei járás

298.

Baranya megye

Sárok

Mohácsi járás

299.

Baranya megye

Sásd

Hegyháti járás

300.

Baranya megye

Sátorhely

Mohácsi járás

301.

Baranya megye

Sellye

Sellyei járás

302.

Baranya megye

Siklósbodony

Siklósi járás

303.

Baranya megye

Siklósnagyfalu

Siklósi járás

304.

Baranya megye

Somberek

Mohácsi járás

305.

Baranya megye

Somogyapáti

Szigetvári járás

306.

Baranya megye

Somogyhárságy

Szigetvári járás

307.

Baranya megye

Somogyhatvan

Szigetvári járás

308.

Baranya megye

Somogyviszló

Szigetvári járás

309.

Baranya megye

Sósvertike

Sellyei járás

310.

Baranya megye

Sumony

Szentlőrinci járás

311.

Baranya megye

Szabadszentkirály

Szentlőrinci járás

312.

Baranya megye

Szágy

Hegyháti járás

313.

Baranya megye

Szalánta

Pécsi járás

314.

Baranya megye

Szalatnak

Komlói járás

315.

Baranya megye

Szaporca

Siklósi járás

316.

Baranya megye

Szárász

Komlói járás

317.

Baranya megye

Szászvár

Komlói járás

318.

Baranya megye

Szava

Siklósi járás

319.

Baranya megye

Szebény

Mohácsi járás

320.

Baranya megye

Szederkény

Bólyi járás

321.

Baranya megye

Székelyszabar

Mohácsi járás

322.

Baranya megye

Szellő

Pécsváradi járás

323.

Baranya megye

Szemely

Pécsi járás

324.

Baranya megye

Szentdénes

Szentlőrinci járás

325.

Baranya megye

Szentegát

Szigetvári járás

326.

Baranya megye

Szentkatalin

Szentlőrinci járás

327.

Baranya megye

Szentlászló

Szigetvári járás

328.

Baranya megye

Szilágy

Pécsi járás

329.

Baranya megye

Szilvás

Pécsi járás

330.

Baranya megye

Szőke

Pécsi járás

331.

Baranya megye

Szőkéd

Pécsi járás

332.

Baranya megye

Szörény

Szigetvári járás

333.

Baranya megye

Szulimán

Szigetvári járás

334.

Baranya megye

Szűr

Mohácsi járás

335.

Baranya megye

Tarrós

Hegyháti járás

336.

Baranya megye

Tékes

Hegyháti járás

337.

Baranya megye

Teklafalu

Szigetvári járás

338.

Baranya megye

Tengeri

Sellyei járás

339.

Baranya megye

Tésenfa

Siklósi járás

340.

Baranya megye

Téseny

Sellyei járás

341.

Baranya megye

Tófű

Komlói járás

342.

Baranya megye

Tormás

Hegyháti járás

343.

Baranya megye

Tótszentgyörgy

Szigetvári járás

344.

Baranya megye

Töttös

Bólyi járás

345.

Baranya megye

Túrony

Siklósi járás

346.

Baranya megye

Udvar

Mohácsi járás

347.

Baranya megye

Újpetre

Siklósi járás

348.

Baranya megye

Vajszló

Sellyei járás

349.

Baranya megye

Várad

Szigetvári járás

350.

Baranya megye

Varga

Hegyháti járás

351.

Baranya megye

Vásárosbéc

Szigetvári járás

352.

Baranya megye

Vásárosdombó

Hegyháti járás

353.

Baranya megye

Vázsnok

Hegyháti járás

354.

Baranya megye

Vejti

Sellyei járás

355.

Baranya megye

Vékény

Komlói járás

356.

Baranya megye

Velény

Szentlőrinci járás

357.

Baranya megye

Véménd

Mohácsi járás

358.

Baranya megye

Versend

Bólyi járás

359.

Baranya megye

Villány

Siklósi járás

360.

Baranya megye

Villánykövesd

Siklósi járás

361.

Baranya megye

Vokány

Siklósi járás

362.

Baranya megye

Zádor

Szigetvári járás

363.

Baranya megye

Zaláta

Sellyei járás

364.

Baranya megye

Zengővárkony

Pécsváradi járás

365.

Békés megye

Almáskamarás

Mezőkovácsházai járás

366.

Békés megye

Békéssámson

Orosházi járás

367.

Békés megye

Békésszentandrás

Szarvasi járás

368.

Békés megye

Bélmegyer

Békési járás

369.

Békés megye

Biharugra

Sarkadi járás

370.

Békés megye

Bucsa

Szeghalmi járás

371.

Békés megye

Csabacsűd

Szarvasi járás

372.

Békés megye

Csabaszabadi

Békéscsabai járás

373.

Békés megye

Csanádapáca

Orosházi járás

374.

Békés megye

Csárdaszállás

Gyomaendrődi járás

375.

Békés megye

Csorvás

Békéscsabai járás

376.

Békés megye

Doboz

Békéscsabai járás

377.

Békés megye

Dombegyház

Mezőkovácsházai járás

378.

Békés megye

Dombiratos

Mezőkovácsházai járás

379.

Békés megye

Ecsegfalva

Gyomaendrődi járás

380.

Békés megye

Elek

Gyulai járás

381.

Békés megye

Gádoros

Orosházi járás

382.

Békés megye

Gerendás

Békéscsabai járás

383.

Békés megye

Geszt

Sarkadi járás

384.

Békés megye

Hunya

Gyomaendrődi járás

385.

Békés megye

Kamut

Békési járás

386.

Békés megye

Kardos

Szarvasi járás

387.

Békés megye

Kardoskút

Orosházi járás

388.

Békés megye

Kaszaper

Mezőkovácsházai járás

389.

Békés megye

Kertészsziget

Szeghalmi járás

390.

Békés megye

Kétegyháza

Gyulai járás

391.

Békés megye

Kétsoprony

Békéscsabai járás

392.

Békés megye

Kevermes

Mezőkovácsházai járás

393.

Békés megye

Kisdombegyház

Mezőkovácsházai járás

394.

Békés megye

Kondoros

Szarvasi járás

395.

Békés megye

Körösladány

Szeghalmi járás

396.

Békés megye

Körösnagyharsány

Sarkadi járás

397.

Békés megye

Köröstarcsa

Békési járás

398.

Békés megye

Körösújfalu

Szeghalmi járás

399.

Békés megye

Kötegyán

Sarkadi járás

400.

Békés megye

Kunágota

Mezőkovácsházai járás

401.

Békés megye

Lőkösháza

Gyulai járás

402.

Békés megye

Magyarbánhegyes

Mezőkovácsházai járás

403.

Békés megye

Magyardombegyház

Mezőkovácsházai járás

404.

Békés megye

Medgyesbodzás

Mezőkovácsházai járás

405.

Békés megye

Medgyesegyháza

Mezőkovácsházai járás

406.

Békés megye

Méhkerék

Sarkadi járás

407.

Békés megye

Mezőgyán

Sarkadi járás

408.

Békés megye

Murony

Békési járás

409.

Békés megye

Nagybánhegyes

Mezőkovácsházai járás

410.

Békés megye

Nagykamarás

Mezőkovácsházai járás

411.

Békés megye

Nagyszénás

Orosházi járás

412.

Békés megye

Okány

Sarkadi járás

413.

Békés megye

Örménykút

Szarvasi járás

414.

Békés megye

Pusztaföldvár

Orosházi járás

415.

Békés megye

Pusztaottlaka

Mezőkovácsházai járás

416.

Békés megye

Sarkadkeresztúr

Sarkadi járás

417.

Békés megye

Szabadkígyós

Békéscsabai járás

418.

Békés megye

Tarhos

Békési járás

419.

Békés megye

Telekgerendás

Békéscsabai járás

420.

Békés megye

Újkígyós

Békéscsabai járás

421.

Békés megye

Újszalonta

Sarkadi járás

422.

Békés megye

Végegyháza

Mezőkovácsházai járás

423.

Békés megye

Zsadány

Sarkadi járás

424.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Abaújalpár

Gönci járás

425.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Abaújkér

Gönci járás

426.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Abaújlak

Szikszói járás

427.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Abaújszántó

Gönci járás

428.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Abaújszolnok

Szikszói járás

429.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Abaújvár

Gönci járás

430.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Abod

Edelényi járás

431.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Aggtelek

Putnoki járás

432.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Alacska

Kazincbarcikai járás

433.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Alsóberecki

Sátoraljaújhelyi járás

434.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Alsódobsza

Szerencsi járás

435.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Alsógagy

Encsi járás

436.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Alsóregmec

Sátoraljaújhelyi járás

437.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Alsószuha

Putnoki járás

438.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Alsótelekes

Kazincbarcikai járás

439.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Alsóvadász

Szikszói járás

440.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Arka

Gönci járás

441.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Arló

Ózdi járás

442.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Arnót

Miskolci járás

443.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Ároktő

Mezőcsáti járás

444.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Aszaló

Szikszói járás

445.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Baktakék

Encsi járás

446.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Balajt

Edelényi járás

447.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Bánhorváti

Kazincbarcikai járás

448.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Bánréve

Putnoki járás

449.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Baskó

Gönci járás

450.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Becskeháza

Edelényi járás

451.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Bekecs

Szerencsi járás

452.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Beret

Encsi járás

453.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Bodroghalom

Cigándi járás

454.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Bodrogkeresztúr

Tokaji járás

455.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Bodrogkisfalud

Tokaji járás

456.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Bodrogolaszi

Sárospataki járás

457.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Bódvalenke

Edelényi járás

458.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Bódvarákó

Edelényi járás

459.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Bódvaszilas

Edelényi járás

460.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Bogács

Mezőkövesdi járás

461.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Boldogkőújfalu

Gönci járás

462.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Boldogkőváralja

Gönci járás

463.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Boldva

Edelényi járás

464.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsodbóta

Ózdi járás

465.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsodgeszt

Mezőkövesdi járás

466.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsodivánka

Mezőkövesdi járás

467.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsodnádasd

Ózdi járás

468.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsodszentgyörgy

Ózdi járás

469.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsodszirák

Edelényi járás

470.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Bózsva

Sátoraljaújhelyi járás

471.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Bőcs

Miskolci járás

472.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Bükkábrány

Mezőkövesdi járás

473.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Bükkmogyorósd

Ózdi járás

474.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Bükkszentkereszt

Miskolci járás

475.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Bükkzsérc

Mezőkövesdi járás

476.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Büttös

Encsi járás

477.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Cigánd

Cigándi járás

478.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Csenyéte

Encsi járás

479.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Cserépfalu

Mezőkövesdi járás

480.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Cserépváralja

Mezőkövesdi járás

481.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Csernely

Ózdi járás

482.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Csincse

Mezőkövesdi járás

483.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Csobád

Encsi járás

484.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Csobaj

Tokaji járás

485.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Csokvaomány

Ózdi járás

486.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Damak

Edelényi járás

487.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Dámóc

Cigándi járás

488.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Debréte

Edelényi járás

489.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Dédestapolcsány

Kazincbarcikai járás

490.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Detek

Encsi járás

491.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Domaháza

Ózdi járás

492.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Dövény

Putnoki járás

493.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Dubicsány

Putnoki járás

494.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Egerlövő

Mezőkövesdi járás

495.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Égerszög

Edelényi járás

496.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Emőd

Miskolci járás

497.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Erdőbénye

Tokaji járás

498.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Erdőhorváti

Sárospataki járás

499.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Fáj

Encsi járás

500.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Fancsal

Encsi járás

501.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Farkaslyuk

Ózdi járás

502.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Felsőberecki

Sátoraljaújhelyi járás

503.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Felsődobsza

Gönci járás

504.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Felsőgagy

Encsi járás

505.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Felsőkelecsény

Putnoki járás

506.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Felsőnyárád

Putnoki járás

507.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Felsőtelekes

Kazincbarcikai járás

508.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Felsővadász

Szikszói járás

509.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Fony

Gönci járás

510.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Forró

Encsi járás

511.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Fulókércs

Encsi járás

512.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Füzér

Sátoraljaújhelyi járás

513.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Füzérkajata

Sátoraljaújhelyi járás

514.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Füzérkomlós

Sátoraljaújhelyi járás

515.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Füzérradvány

Sátoraljaújhelyi járás

516.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Gadna

Szikszói járás

517.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Gagyapáti

Encsi járás

518.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Gagybátor

Szikszói járás

519.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Gagyvendégi

Szikszói járás

520.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Galvács

Edelényi járás

521.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Garadna

Encsi járás

522.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Gelej

Mezőcsáti járás

523.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Gesztely

Miskolci járás

524.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Gibárt

Gönci járás

525.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Golop

Szerencsi járás

526.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Gömörszőlős

Putnoki járás

527.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Gönc

Gönci járás

528.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Göncruszka

Gönci járás

529.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Györgytarló

Sárospataki járás

530.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Halmaj

Szikszói járás

531.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Hangács

Edelényi járás

532.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Hangony

Ózdi járás

533.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Háromhuta

Sárospataki járás

534.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Harsány

Miskolci járás

535.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Hegymeg

Edelényi járás

536.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Hejce

Gönci járás

537.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Hejőbába

Tiszaújvárosi járás

538.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Hejőkeresztúr

Tiszaújvárosi járás

539.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Hejőkürt

Tiszaújvárosi járás

540.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Hejőpapi

Mezőcsáti járás

541.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Hercegkút

Sárospataki járás

542.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Hernádbűd

Gönci járás

543.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Hernádcéce

Gönci járás

544.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Hernádkércs

Szikszói járás

545.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Hernádnémeti

Miskolci járás

546.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Hernádpetri

Encsi járás

547.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Hernádszentandrás

Encsi járás

548.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Hernádszurdok

Gönci járás

549.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Hernádvécse

Encsi járás

550.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Hét

Putnoki járás

551.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Hidasnémeti

Gönci járás

552.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Hidvégardó

Edelényi járás

553.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Hollóháza

Sátoraljaújhelyi járás

554.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Homrogd

Szikszói járás

555.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Igrici

Mezőcsáti járás

556.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Imola

Putnoki járás

557.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Ináncs

Encsi járás

558.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Irota

Edelényi járás

559.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Izsófalva

Kazincbarcikai járás

560.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Jákfalva

Putnoki járás

561.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Járdánháza

Ózdi járás

562.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Jósvafő

Putnoki járás

563.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Kács

Mezőkövesdi járás

564.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Kánó

Putnoki járás

565.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Kány

Encsi járás

566.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Karcsa

Cigándi járás

567.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Karos

Cigándi járás

568.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Kázsmárk

Szikszói járás

569.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Kéked

Gönci járás

570.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Kelemér

Putnoki járás

571.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Kenézlő

Sárospataki járás

572.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Keresztéte

Encsi járás

573.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Kesznyéten

Tiszaújvárosi járás

574.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Királd

Putnoki járás

575.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Kiscsécs

Tiszaújvárosi járás

576.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Kishuta

Sátoraljaújhelyi járás

577.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Kiskinizs

Szikszói járás

578.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Kisrozvágy

Cigándi járás

579.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Kissikátor

Ózdi járás

580.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Komjáti

Edelényi járás

581.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Komlóska

Sárospataki járás

582.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Kondó

Miskolci járás

583.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Korlát

Gönci járás

584.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Kovácsvágás

Sátoraljaújhelyi járás

585.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Krasznokvajda

Encsi járás

586.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Kupa

Szikszói járás

587.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Kurityán

Kazincbarcikai járás

588.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Lácacséke

Cigándi járás

589.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Ládbesenyő

Edelényi járás

590.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Lak

Edelényi járás

591.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Legyesbénye

Szerencsi járás

592.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Léh

Szikszói járás

593.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Lénárddaróc

Ózdi járás

594.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Litka

Encsi járás

595.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Mád

Szerencsi járás

596.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Makkoshotyka

Sárospataki járás

597.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Mályi

Miskolci járás

598.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Mályinka

Kazincbarcikai járás

599.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Martonyi

Edelényi járás

600.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Megyaszó

Szerencsi járás

601.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Méra

Encsi járás

602.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Meszes

Edelényi járás

603.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Mezőkeresztes

Mezőkövesdi járás

604.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Mezőnagymihály

Mezőkövesdi járás

605.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Mezőnyárád

Mezőkövesdi járás

606.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Mezőzombor

Szerencsi járás

607.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Mikóháza

Sátoraljaújhelyi járás

608.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Mogyoróska

Gönci járás

609.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Monaj

Szikszói járás

610.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Monok

Szerencsi járás

611.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Múcsony

Kazincbarcikai járás

612.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Muhi

Tiszaújvárosi járás

613.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Nagybarca

Kazincbarcikai járás

614.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Nagycsécs

Tiszaújvárosi járás

615.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Nagyhuta

Sátoraljaújhelyi járás

616.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Nagykinizs

Szikszói járás

617.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Nagyrozvágy

Cigándi járás

618.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Négyes

Mezőkövesdi járás

619.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Nekézseny

Ózdi járás

620.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Nemesbikk

Tiszaújvárosi járás

621.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Novajidrány

Encsi járás

622.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Nyékládháza

Miskolci járás

623.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Nyésta

Szikszói járás

624.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Nyíri

Sátoraljaújhelyi járás

625.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Nyomár

Edelényi járás

626.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Olaszliszka

Sárospataki járás

627.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Onga

Miskolci járás

628.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Ónod

Miskolci járás

629.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Ormosbánya

Kazincbarcikai járás

630.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Oszlár

Tiszaújvárosi járás

631.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Pácin

Cigándi járás

632.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Pálháza

Sátoraljaújhelyi járás

633.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Pamlény

Szikszói járás

634.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Pányok

Gönci járás

635.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Parasznya

Miskolci járás

636.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Pere

Gönci járás

637.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Perecse

Encsi járás

638.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Perkupa

Edelényi járás

639.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Prügy

Szerencsi járás

640.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Pusztafalu

Sátoraljaújhelyi járás

641.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Pusztaradvány

Encsi járás

642.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Radostyán

Miskolci járás

643.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Ragály

Putnoki járás

644.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Rakaca

Edelényi járás

645.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Rakacaszend

Edelényi járás

646.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Rásonysápberencs

Szikszói járás

647.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Rátka

Szerencsi járás

648.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Regéc

Gönci járás

649.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Répáshuta

Miskolci járás

650.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Révleányvár

Cigándi járás

651.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Ricse

Cigándi járás

652.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Rudabánya

Kazincbarcikai járás

653.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Rudolftelep

Kazincbarcikai járás

654.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Sajóbábony

Miskolci járás

655.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Sajóecseg

Miskolci járás

656.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Sajógalgóc

Kazincbarcikai járás

657.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Sajóhídvég

Miskolci járás

658.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Sajóivánka

Kazincbarcikai járás

659.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Sajókápolna

Miskolci járás

660.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Sajókaza

Kazincbarcikai járás

661.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Sajókeresztúr

Miskolci járás

662.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Sajólád

Miskolci járás

663.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Sajólászlófalva

Miskolci járás

664.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Sajómercse

Putnoki járás

665.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Sajónémeti

Putnoki járás

666.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Sajópálfala

Miskolci járás

667.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Sajópetri

Miskolci járás

668.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Sajópüspöki

Putnoki járás

669.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Sajósenye

Miskolci járás

670.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Sajószöged

Tiszaújvárosi járás

671.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Sajóvámos

Miskolci járás

672.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Sajóvelezd

Putnoki járás

673.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Sály

Mezőkövesdi járás

674.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Sárazsadány

Sárospataki járás

675.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Sáta

Ózdi járás

676.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Selyeb

Szikszói járás

677.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Semjén

Cigándi járás

678.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Serényfalva

Putnoki járás

679.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Sima

Gönci járás

680.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Sóstófalva

Miskolci járás

681.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Szakácsi

Edelényi járás

682.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Szakáld

Tiszaújvárosi járás

683.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Szalaszend

Encsi járás

684.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Szalonna

Edelényi járás

685.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Szászfa

Szikszói járás

686.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Szegi

Tokaji járás

687.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Szegilong

Tokaji járás

688.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Szemere

Encsi járás

689.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Szendrő

Edelényi járás

690.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Szendrőlád

Edelényi járás

691.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Szentistván

Mezőkövesdi járás

692.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Szentistvánbaksa

Szikszói járás

693.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Szin

Edelényi járás

694.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Szinpetri

Edelényi járás

695.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Szirmabesenyő

Miskolci járás

696.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Szomolya

Mezőkövesdi járás

697.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Szögliget

Edelényi járás

698.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Szőlősardó

Edelényi járás

699.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Szuhafő

Putnoki járás

700.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Szuhakálló

Kazincbarcikai járás

701.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Szuhogy

Edelényi járás

702.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Taktabáj

Tokaji járás

703.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Taktaharkány

Szerencsi járás

704.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Taktakenéz

Szerencsi járás

705.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Taktaszada

Szerencsi járás

706.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Tállya

Szerencsi járás

707.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Tarcal

Tokaji járás

708.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Tard

Mezőkövesdi járás

709.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Tardona

Kazincbarcikai járás

710.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Telkibánya

Gönci járás

711.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Teresztenye

Edelényi járás

712.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Tibolddaróc

Mezőkövesdi járás

713.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Tiszabábolna

Mezőkövesdi járás

714.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Tiszacsermely

Cigándi járás

715.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Tiszadorogma

Mezőcsáti járás

716.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Tiszakarád

Cigándi járás

717.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Tiszakeszi

Mezőcsáti járás

718.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Tiszaladány

Tokaji járás

719.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Tiszalúc

Szerencsi járás

720.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Tiszapalkonya

Tiszaújvárosi járás

721.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Tiszatardos

Tokaji járás

722.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Tiszatarján

Mezőcsáti járás

723.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Tiszavalk

Mezőkövesdi járás

724.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Tokaj

Tokaji járás

725.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Tolcsva

Sárospataki járás

726.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Tomor

Edelényi járás

727.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Tornabarakony

Edelényi járás

728.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Tornakápolna

Edelényi járás

729.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Tornanádaska

Edelényi járás

730.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Tornaszentandrás

Edelényi járás

731.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Tornaszentjakab

Edelényi járás

732.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Tornyosnémeti

Gönci járás

733.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Trizs

Putnoki járás

734.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Újcsanálos

Miskolci járás

735.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Uppony

Ózdi járás

736.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Vágáshuta

Sátoraljaújhelyi járás

737.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Vajdácska

Sárospataki járás

738.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Vámosújfalu

Sárospataki járás

739.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Varbó

Miskolci járás

740.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Varbóc

Edelényi járás

741.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Vatta

Mezőkövesdi járás

742.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Vilmány

Gönci járás

743.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Vilyvitány

Sátoraljaújhelyi járás

744.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Viss

Sárospataki járás

745.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Viszló

Edelényi járás

746.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Vizsoly

Gönci járás

747.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Zádorfalva

Putnoki járás

748.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Zalkod

Sárospataki járás

749.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Zemplénagárd

Cigándi járás

750.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Ziliz

Edelényi járás

751.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Zubogy

Putnoki járás

752.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Zsujta

Gönci járás

753.

Csongrád-Csanád megye

Ambrózfalva

Makói járás

754.

Csongrád-Csanád megye

Apátfalva

Makói járás

755.

Csongrád-Csanád megye

Árpádhalom

Szentesi járás

756.

Csongrád-Csanád megye

Ásotthalom

Mórahalmi járás

757.

Csongrád-Csanád megye

Baks

Kisteleki járás

758.

Csongrád-Csanád megye

Balástya

Kisteleki járás

759.

Csongrád-Csanád megye

Csanádalberti

Makói járás

760.

Csongrád-Csanád megye

Csanádpalota

Makói járás

761.

Csongrád-Csanád megye

Csanytelek

Csongrádi járás

762.

Csongrád-Csanád megye

Csengele

Kisteleki járás

763.

Csongrád-Csanád megye

Derekegyház

Szentesi járás

764.

Csongrád-Csanád megye

Dóc

Szegedi járás

765.

Csongrád-Csanád megye

Eperjes

Szentesi járás

766.

Csongrád-Csanád megye

Fábiánsebestyén

Szentesi járás

767.

Csongrád-Csanád megye

Felgyő

Csongrádi járás

768.

Csongrád-Csanád megye

Ferencszállás

Szegedi járás

769.

Csongrád-Csanád megye

Forráskút

Mórahalmi járás

770.

Csongrád-Csanád megye

Földeák

Makói járás

771.

Csongrád-Csanád megye

Királyhegyes

Makói járás

772.

Csongrád-Csanád megye

Kiszombor

Makói járás

773.

Csongrád-Csanád megye

Klárafalva

Szegedi járás

774.

Csongrád-Csanád megye

Kövegy

Makói járás

775.

Csongrád-Csanád megye

Kübekháza

Szegedi járás

776.

Csongrád-Csanád megye

Magyarcsanád

Makói járás

777.

Csongrád-Csanád megye

Maroslele

Makói járás

778.

Csongrád-Csanád megye

Mártély

Hódmezővásárhelyi járás

779.

Csongrád-Csanád megye

Nagyér

Makói járás

780.

Csongrád-Csanád megye

Nagylak

Makói járás

781.

Csongrád-Csanád megye

Nagymágocs

Szentesi járás

782.

Csongrád-Csanád megye

Nagytőke

Szentesi járás

783.

Csongrád-Csanád megye

Ópusztaszer

Kisteleki járás

784.

Csongrád-Csanád megye

Öttömös

Mórahalmi járás

785.

Csongrád-Csanád megye

Pitvaros

Makói járás

786.

Csongrád-Csanád megye

Pusztamérges

Mórahalmi járás

787.

Csongrád-Csanád megye

Pusztaszer

Kisteleki járás

788.

Csongrád-Csanád megye

Röszke

Szegedi járás

789.

Csongrád-Csanád megye

Ruzsa

Mórahalmi járás

790.

Csongrád-Csanád megye

Szegvár

Szentesi járás

791.

Csongrád-Csanád megye

Székkutas

Hódmezővásárhelyi járás

792.

Csongrád-Csanád megye

Tiszasziget

Szegedi járás

793.

Csongrád-Csanád megye

Tömörkény

Csongrádi járás

794.

Csongrád-Csanád megye

Üllés

Mórahalmi járás

795.

Csongrád-Csanád megye

Zákányszék

Mórahalmi járás

796.

Csongrád-Csanád megye

Zsombó

Mórahalmi járás

797.

Fejér megye

Aba

Székesfehérvári járás

798.

Fejér megye

Adony

Dunaújvárosi járás

799.

Fejér megye

Alap

Sárbogárdi járás

800.

Fejér megye

Alcsútdoboz

Bicskei járás

801.

Fejér megye

Alsószentiván

Sárbogárdi járás

802.

Fejér megye

Bakonycsernye

Móri járás

803.

Fejér megye

Balinka

Móri járás

804.

Fejér megye

Baracs

Dunaújvárosi járás

805.

Fejér megye

Beloiannisz

Dunaújvárosi járás

806.

Fejér megye

Besnyő

Dunaújvárosi járás

807.

Fejér megye

Bodajk

Móri járás

808.

Fejér megye

Cece

Sárbogárdi járás

809.

Fejér megye

Csákberény

Móri járás

810.

Fejér megye

Csősz

Székesfehérvári járás

811.

Fejér megye

Dég

Enyingi járás

812.

Fejér megye

Daruszentmiklós

Dunaújvárosi járás

813.

Fejér megye

Előszállás

Dunaújvárosi járás

814.

Fejér megye

Füle

Székesfehérvári járás

815.

Fejér megye

Hantos

Sárbogárdi járás

816.

Fejér megye

Igar

Sárbogárdi járás

817.

Fejér megye

Isztimér

Móri járás

818.

Fejér megye

Iváncsa

Dunaújvárosi járás

819.

Fejér megye

Jenő

Székesfehérvári járás

820.

Fejér megye

Káloz

Székesfehérvári járás

821.

Fejér megye

Kincsesbánya

Móri járás

822.

Fejér megye

Kisláng

Enyingi járás

823.

Fejér megye

Lajoskomárom

Enyingi járás

824.

Fejér megye

Lepsény

Enyingi járás

825.

Fejér megye

Lovasberény

Székesfehérvári járás

826.

Fejér megye

Mátyásdomb

Enyingi járás

827.

Fejér megye

Mezőfalva

Dunaújvárosi járás

828.

Fejér megye

Mezőkomárom

Enyingi járás

829.

Fejér megye

Mezőszentgyörgy

Enyingi járás

830.

Fejér megye

Mezőszilas

Sárbogárdi járás

831.

Fejér megye

Nádasdladány

Székesfehérvári járás

832.

Fejér megye

Nagykarácsony

Dunaújvárosi járás

833.

Fejér megye

Nagylók

Sárbogárdi járás

834.

Fejér megye

Nagyveleg

Móri járás

835.

Fejér megye

Óbarok

Bicskei járás

836.

Fejér megye

Perkáta

Dunaújvárosi járás

837.

Fejér megye

Pusztavám

Móri járás

838.

Fejér megye

Sáregres

Sárbogárdi járás

839.

Fejér megye

Sárkeresztúr

Sárbogárdi járás

840.

Fejér megye

Sárosd

Székesfehérvári járás

841.

Fejér megye

Sárszentágota

Sárbogárdi járás

842.

Fejér megye

Seregélyes

Székesfehérvári járás

843.

Fejér megye

Soponya

Székesfehérvári járás

844.

Fejér megye

Szabadbattyán

Székesfehérvári járás

845.

Fejér megye

Szabadegyháza

Gárdonyi járás

846.

Fejér megye

Szabadhídvég

Enyingi járás

847.

Fejér megye

Tabajd

Bicskei járás

848.

Fejér megye

Vajta

Sárbogárdi járás

849.

Fejér megye

Vereb

Gárdonyi járás

850.

Fejér megye

Vértesacsa

Bicskei járás

851.

Fejér megye

Vértesboglár

Bicskei járás

852.

Fejér megye

Zámoly

Székesfehérvári járás

853.

Fejér megye

Zichyújfalu

Gárdonyi járás

854.

Győr-Moson-Sopron megye

Acsalag

Csornai járás

855.

Győr-Moson-Sopron megye

Árpás

Téti járás

856.

Győr-Moson-Sopron megye

Ásványráró

Mosonmagyaróvári járás

857.

Győr-Moson-Sopron megye

Babót

Kapuvári járás

858.

Győr-Moson-Sopron megye

Bágyogszovát

Csornai járás

859.

Győr-Moson-Sopron megye

Bakonygyirót

Pannonhalmi járás

860.

Győr-Moson-Sopron megye

Bakonypéterd

Pannonhalmi járás

861.

Győr-Moson-Sopron megye

Bakonyszentlászló

Pannonhalmi járás

862.

Győr-Moson-Sopron megye

Beled

Kapuvári járás

863.

Győr-Moson-Sopron megye

Bezenye

Mosonmagyaróvári járás

864.

Győr-Moson-Sopron megye

Bodonhely

Csornai járás

865.

Győr-Moson-Sopron megye

Bogyoszló

Csornai járás

866.

Győr-Moson-Sopron megye

Bőny

Győri járás

867.

Győr-Moson-Sopron megye

Bősárkány

Csornai járás

868.

Győr-Moson-Sopron megye

Cakóháza

Csornai járás

869.

Győr-Moson-Sopron megye

Cirák

Kapuvári járás

870.

Győr-Moson-Sopron megye

Csáfordjánosfa

Soproni járás

871.

Győr-Moson-Sopron megye

Csér

Soproni járás

872.

Győr-Moson-Sopron megye

Csikvánd

Téti járás

873.

Győr-Moson-Sopron megye

Darnózseli

Mosonmagyaróvári járás

874.

Győr-Moson-Sopron megye

Dénesfa

Kapuvári járás

875.

Győr-Moson-Sopron megye

Edve

Kapuvári járás

876.

Győr-Moson-Sopron megye

Egyed

Csornai járás

877.

Győr-Moson-Sopron megye

Egyházasfalu

Soproni járás

878.

Győr-Moson-Sopron megye

Enese

Győri járás

879.

Győr-Moson-Sopron megye

Farád

Csornai járás

880.

Győr-Moson-Sopron megye

Fenyőfő

Pannonhalmi járás

881.

Győr-Moson-Sopron megye

Fertőd

Soproni járás

882.

Győr-Moson-Sopron megye

Fertőszentmiklós

Soproni járás

883.

Győr-Moson-Sopron megye

Gönyű

Győri járás

884.

Győr-Moson-Sopron megye

Gyalóka

Soproni járás

885.

Győr-Moson-Sopron megye

Gyóró

Kapuvári járás

886.

Győr-Moson-Sopron megye

Gyömöre

Téti járás

887.

Győr-Moson-Sopron megye

Győrasszonyfa

Pannonhalmi járás

888.

Győr-Moson-Sopron megye

Győrság

Győri járás

889.

Győr-Moson-Sopron megye

Hegyeshalom

Mosonmagyaróvári járás

890.

Győr-Moson-Sopron megye

Himod

Kapuvári járás

891.

Győr-Moson-Sopron megye

Hövej

Kapuvári járás

892.

Győr-Moson-Sopron megye

Iván

Soproni járás

893.

Győr-Moson-Sopron megye

Kajárpéc

Győri járás

894.

Győr-Moson-Sopron megye

Kimle

Mosonmagyaróvári járás

895.

Győr-Moson-Sopron megye

Kisbabot

Téti járás

896.

Győr-Moson-Sopron megye

Kisbodak

Mosonmagyaróvári járás

897.

Győr-Moson-Sopron megye

Kisfalud

Kapuvári járás

898.

Győr-Moson-Sopron megye

Kóny

Csornai járás

899.

Győr-Moson-Sopron megye

Lázi

Pannonhalmi járás

900.

Győr-Moson-Sopron megye

Maglóca

Csornai járás

901.

Győr-Moson-Sopron megye

Magyarkeresztúr

Csornai járás

902.

Győr-Moson-Sopron megye

Markotabödöge

Csornai járás

903.

Győr-Moson-Sopron megye

Mecsér

Mosonmagyaróvári járás

904.

Győr-Moson-Sopron megye

Mezőörs

Győri járás

905.

Győr-Moson-Sopron megye

Mihályi

Kapuvári járás

906.

Győr-Moson-Sopron megye

Mórichida

Téti járás

907.

Győr-Moson-Sopron megye

Mosonszentmiklós

Győri járás

908.

Győr-Moson-Sopron megye

Mosonudvar

Mosonmagyaróvári járás

909.

Győr-Moson-Sopron megye

Nagyszentjános

Győri járás

910.

Győr-Moson-Sopron megye

Nemeskér

Soproni járás

911.

Győr-Moson-Sopron megye

Nyalka

Pannonhalmi járás

912.

Győr-Moson-Sopron megye

Osli

Kapuvári járás

913.

Győr-Moson-Sopron megye

Pannonhalma

Pannonhalmi járás

914.

Győr-Moson-Sopron megye

Pásztori

Csornai járás

915.

Győr-Moson-Sopron megye

Pinnye

Soproni járás

916.

Győr-Moson-Sopron megye

Rábacsanak

Csornai járás

917.

Győr-Moson-Sopron megye

Rábacsécsény

Téti járás

918.

Győr-Moson-Sopron megye

Rábakecöl

Kapuvári járás

919.

Győr-Moson-Sopron megye

Rábapordány

Csornai járás

920.

Győr-Moson-Sopron megye

Rábasebes

Csornai járás

921.

Győr-Moson-Sopron megye

Rábaszentandrás

Csornai járás

922.

Győr-Moson-Sopron megye

Rábaszentmihály

Téti járás

923.

Győr-Moson-Sopron megye

Rábaszentmiklós

Téti járás

924.

Győr-Moson-Sopron megye

Rábatamási

Csornai járás

925.

Győr-Moson-Sopron megye

Rábcakapi

Csornai járás

926.

Győr-Moson-Sopron megye

Répceszemere

Kapuvári járás

927.

Győr-Moson-Sopron megye

Répcevis

Soproni járás

928.

Győr-Moson-Sopron megye

Románd

Pannonhalmi járás

929.

Győr-Moson-Sopron megye

Röjtökmuzsaj

Soproni járás

930.

Győr-Moson-Sopron megye

Sikátor

Pannonhalmi járás

931.

Győr-Moson-Sopron megye

Sobor

Csornai járás

932.

Győr-Moson-Sopron megye

Sopronhorpács

Soproni járás

933.

Győr-Moson-Sopron megye

Szakony

Soproni járás

934.

Győr-Moson-Sopron megye

Szany

Csornai járás

935.

Győr-Moson-Sopron megye

Szerecseny

Téti járás

936.

Győr-Moson-Sopron megye

Szil

Csornai járás

937.

Győr-Moson-Sopron megye

Szilsárkány

Csornai járás

938.

Győr-Moson-Sopron megye

Tápszentmiklós

Pannonhalmi járás

939.

Győr-Moson-Sopron megye

Tárnokréti

Csornai járás

940.

Győr-Moson-Sopron megye

Tét

Téti járás

941.

Győr-Moson-Sopron megye

Újkér

Soproni járás

942.

Győr-Moson-Sopron megye

Und

Soproni járás

943.

Győr-Moson-Sopron megye

Vág

Csornai járás

944.

Győr-Moson-Sopron megye

Várbalog

Mosonmagyaróvári járás

945.

Győr-Moson-Sopron megye

Vásárosfalu

Kapuvári járás

946.

Győr-Moson-Sopron megye

Vének

Győri járás

947.

Győr-Moson-Sopron megye

Vitnyéd

Kapuvári járás

948.

Győr-Moson-Sopron megye

Völcsej

Soproni járás

949.

Győr-Moson-Sopron megye

Zsebeháza

Csornai járás

950.

Hajdú-Bihar megye

Álmosd

Nyíradonyi járás

951.

Hajdú-Bihar megye

Ártánd

Berettyóújfalui járás

952.

Hajdú-Bihar megye

Bagamér

Nyíradonyi járás

953.

Hajdú-Bihar megye

Bakonszeg

Berettyóújfalui járás

954.

Hajdú-Bihar megye

Báránd

Püspökladányi járás

955.

Hajdú-Bihar megye

Bedő

Berettyóújfalui járás

956.

Hajdú-Bihar megye

Berekböszörmény

Berettyóújfalui járás

957.

Hajdú-Bihar megye

Bihardancsháza

Püspökladányi járás

958.

Hajdú-Bihar megye

Biharkeresztes

Berettyóújfalui járás

959.

Hajdú-Bihar megye

Biharnagybajom

Püspökladányi járás

960.

Hajdú-Bihar megye

Bihartorda

Püspökladányi járás

961.

Hajdú-Bihar megye

Bojt

Berettyóújfalui járás

962.

Hajdú-Bihar megye

Csökmő

Berettyóújfalui járás

963.

Hajdú-Bihar megye

Darvas

Berettyóújfalui járás

964.

Hajdú-Bihar megye

Egyek

Balmazújvárosi járás

965.

Hajdú-Bihar megye

Esztár

Derecskei járás

966.

Hajdú-Bihar megye

Folyás

Hajdúnánási járás

967.

Hajdú-Bihar megye

Földes

Püspökladányi járás

968.

Hajdú-Bihar megye

Furta

Berettyóújfalui járás

969.

Hajdú-Bihar megye

Fülöp

Nyíradonyi járás

970.

Hajdú-Bihar megye

Gáborján

Berettyóújfalui járás

971.

Hajdú-Bihar megye

Görbeháza

Hajdúnánási járás

972.

Hajdú-Bihar megye

Hajdúbagos

Derecskei járás

973.

Hajdú-Bihar megye

Hajdúszovát

Hajdúszoboszlói járás

974.

Hajdú-Bihar megye

Hencida

Berettyóújfalui járás

975.

Hajdú-Bihar megye

Hortobágy

Balmazújvárosi járás

976.

Hajdú-Bihar megye

Kismarja

Derecskei járás

977.

Hajdú-Bihar megye

Kokad

Derecskei járás

978.

Hajdú-Bihar megye

Konyár

Derecskei járás

979.

Hajdú-Bihar megye

Körösszakál

Berettyóújfalui járás

980.

Hajdú-Bihar megye

Körösszegapáti

Berettyóújfalui járás

981.

Hajdú-Bihar megye

Magyarhomorog

Berettyóújfalui járás

982.

Hajdú-Bihar megye

Mezőpeterd

Berettyóújfalui járás

983.

Hajdú-Bihar megye

Mezősas

Berettyóújfalui járás

984.

Hajdú-Bihar megye

Mikepércs

Derecskei járás

985.

Hajdú-Bihar megye

Monostorpályi

Derecskei járás

986.

Hajdú-Bihar megye

Nagyhegyes

Hajdúszoboszlói járás

987.

Hajdú-Bihar megye

Nagykereki

Berettyóújfalui járás

988.

Hajdú-Bihar megye

Nagyrábé

Püspökladányi járás

989.

Hajdú-Bihar megye

Nyírábrány

Nyíradonyi járás

990.

Hajdú-Bihar megye

Nyíracsád

Nyíradonyi járás

991.

Hajdú-Bihar megye

Nyírmártonfalva

Nyíradonyi járás

992.

Hajdú-Bihar megye

Pocsaj

Derecskei járás

993.

Hajdú-Bihar megye

Sáp

Püspökladányi járás

994.

Hajdú-Bihar megye

Sáránd

Derecskei járás

995.

Hajdú-Bihar megye

Sárrétudvari

Püspökladányi járás

996.

Hajdú-Bihar megye

Szentpéterszeg

Berettyóújfalui járás

997.

Hajdú-Bihar megye

Szerep

Püspökladányi járás

998.

Hajdú-Bihar megye

Tépe

Derecskei járás

999.

Hajdú-Bihar megye

Tetétlen

Püspökladányi járás

1000.

Hajdú-Bihar megye

Tiszacsege

Balmazújvárosi járás

1001.

Hajdú-Bihar megye

Tiszagyulaháza

Hajdúnánási járás

1002.

Hajdú-Bihar megye

Told

Berettyóújfalui járás

1003.

Hajdú-Bihar megye

Újiráz

Berettyóújfalui járás

1004.

Hajdú-Bihar megye

Újléta

Nyíradonyi járás

1005.

Hajdú-Bihar megye

Újszentmargita

Balmazújvárosi járás

1006.

Hajdú-Bihar megye

Újtikos

Hajdúnánási járás

1007.

Hajdú-Bihar megye

Váncsod

Berettyóújfalui járás

1008.

Hajdú-Bihar megye

Vekerd

Berettyóújfalui járás

1009.

Hajdú-Bihar megye

Zsáka

Berettyóújfalui járás

1010.

Heves megye

Abasár

Gyöngyösi járás

1011.

Heves megye

Adács

Gyöngyösi járás

1012.

Heves megye

Aldebrő

Füzesabonyi járás

1013.

Heves megye

Andornaktálya

Egri járás

1014.

Heves megye

Apc

Hatvani járás

1015.

Heves megye

Átány

Hevesi járás

1016.

Heves megye

Balaton

Bélapátfalvai járás

1017.

Heves megye

Bátor

Egri járás

1018.

Heves megye

Bekölce

Bélapátfalvai járás

1019.

Heves megye

Bélapátfalva

Bélapátfalvai járás

1020.

Heves megye

Besenyőtelek

Füzesabonyi járás

1021.

Heves megye

Boconád

Hevesi járás

1022.

Heves megye

Bodony

Pétervásárai járás

1023.

Heves megye

Boldog

Hatvani járás

1024.

Heves megye

Bükkszék

Pétervásárai járás

1025.

Heves megye

Bükkszenterzsébet

Pétervásárai járás

1026.

Heves megye

Bükkszentmárton

Bélapátfalvai járás

1027.

Heves megye

Csány

Hatvani járás

1028.

Heves megye

Demjén

Egri járás

1029.

Heves megye

Detk

Gyöngyösi járás

1030.

Heves megye

Domoszló

Gyöngyösi járás

1031.

Heves megye

Dormánd

Füzesabonyi járás

1032.

Heves megye

Ecséd

Hatvani járás

1033.

Heves megye

Egerbakta

Egri járás

1034.

Heves megye

Egerbocs

Egri járás

1035.

Heves megye

Egercsehi

Egri járás

1036.

Heves megye

Egerfarmos

Füzesabonyi járás

1037.

Heves megye

Egerszólát

Egri járás

1038.

Heves megye

Erdőtelek

Hevesi járás

1039.

Heves megye

Erk

Hevesi járás

1040.

Heves megye

Fedémes

Pétervásárai járás

1041.

Heves megye

Feldebrő

Egri járás

1042.

Heves megye

Gyöngyöshalász

Gyöngyösi járás

1043.

Heves megye

Gyöngyösoroszi

Gyöngyösi járás

1044.

Heves megye

Gyöngyöspata

Gyöngyösi járás

1045.

Heves megye

Gyöngyössolymos

Gyöngyösi járás

1046.

Heves megye

Gyöngyöstarján

Gyöngyösi járás

1047.

Heves megye

Heréd

Hatvani járás

1048.

Heves megye

Hevesaranyos

Egri járás

1049.

Heves megye

Hevesvezekény

Hevesi járás

1050.

Heves megye

Hort

Hatvani járás

1051.

Heves megye

Istenmezeje

Pétervásárai járás

1052.

Heves megye

Ivád

Pétervásárai járás

1053.

Heves megye

Kál

Füzesabonyi járás

1054.

Heves megye

Kápolna

Füzesabonyi járás

1055.

Heves megye

Karácsond

Gyöngyösi járás

1056.

Heves megye

Kisfüzes

Pétervásárai járás

1057.

Heves megye

Kisköre

Hevesi járás

1058.

Heves megye

Kisnána

Gyöngyösi járás

1059.

Heves megye

Kompolt

Füzesabonyi járás

1060.

Heves megye

Kömlő

Hevesi járás

1061.

Heves megye

Ludas

Gyöngyösi járás

1062.

Heves megye

Maklár

Egri járás

1063.

Heves megye

Markaz

Gyöngyösi járás

1064.

Heves megye

Mátraballa

Pétervásárai járás

1065.

Heves megye

Mátraderecske

Pétervásárai járás

1066.

Heves megye

Mátraszentimre

Gyöngyösi járás

1067.

Heves megye

Mezőszemere

Füzesabonyi járás

1068.

Heves megye

Mezőtárkány

Füzesabonyi járás

1069.

Heves megye

Mikófalva

Bélapátfalvai járás

1070.

Heves megye

Mónosbél

Bélapátfalvai járás

1071.

Heves megye

Nagyfüged

Gyöngyösi járás

1072.

Heves megye

Nagykökényes

Hatvani járás

1073.

Heves megye

Nagyréde

Gyöngyösi járás

1074.

Heves megye

Nagyút

Füzesabonyi járás

1075.

Heves megye

Nagyvisnyó

Bélapátfalvai járás

1076.

Heves megye

Novaj

Egri járás

1077.

Heves megye

Pálosvörösmart

Gyöngyösi járás

1078.

Heves megye

Parád

Pétervásárai járás

1079.

Heves megye

Parádsasvár

Pétervásárai járás

1080.

Heves megye

Pély

Hevesi járás

1081.

Heves megye

Pétervására

Pétervásárai járás

1082.

Heves megye

Petőfibánya

Hatvani járás

1083.

Heves megye

Poroszló

Füzesabonyi járás

1084.

Heves megye

Recsk

Pétervásárai járás

1085.

Heves megye

Rózsaszentmárton

Hatvani járás

1086.

Heves megye

Sarud

Füzesabonyi járás

1087.

Heves megye

Sirok

Pétervásárai járás

1088.

Heves megye

Szajla

Pétervásárai járás

1089.

Heves megye

Szarvaskő

Egri járás

1090.

Heves megye

Szentdomonkos

Pétervásárai járás

1091.

Heves megye

Szihalom

Füzesabonyi járás

1092.

Heves megye

Szilvásvárad

Bélapátfalvai járás

1093.

Heves megye

Szúcs

Egri járás

1094.

Heves megye

Szűcsi

Gyöngyösi járás

1095.

Heves megye

Tarnabod

Hevesi járás

1096.

Heves megye

Tarnalelesz

Pétervásárai járás

1097.

Heves megye

Tarnaméra

Hevesi járás

1098.

Heves megye

Tarnaörs

Hevesi járás

1099.

Heves megye

Tarnaszentmária

Egri járás

1100.

Heves megye

Tarnaszentmiklós

Hevesi járás

1101.

Heves megye

Tarnazsadány

Hevesi járás

1102.

Heves megye

Tenk

Hevesi járás

1103.

Heves megye

Terpes

Pétervásárai járás

1104.

Heves megye

Tiszanána

Hevesi járás

1105.

Heves megye

Tófalu

Füzesabonyi járás

1106.

Heves megye

Újlőrincfalva

Füzesabonyi járás

1107.

Heves megye

Vámosgyörk

Gyöngyösi járás

1108.

Heves megye

Váraszó

Pétervásárai járás

1109.

Heves megye

Vécs

Gyöngyösi járás

1110.

Heves megye

Verpelét

Egri járás

1111.

Heves megye

Visznek

Gyöngyösi járás

1112.

Heves megye

Zagyvaszántó

Hatvani járás

1113.

Heves megye

Zaránk

Hevesi járás

1114.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Abádszalók

Kunhegyesi járás

1115.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Alattyán

Jászapáti járás

1116.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Besenyszög

Szolnoki járás

1117.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Cibakháza

Kunszentmártoni járás

1118.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Csataszög

Szolnoki járás

1119.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Csépa

Kunszentmártoni járás

1120.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Hunyadfalva

Szolnoki járás

1121.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Jánoshida

Jászapáti járás

1122.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Jászágó

Jászberényi járás

1123.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Jászalsószentgyörgy

Jászapáti járás

1124.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Jászboldogháza

Jászberényi járás

1125.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Jászdózsa

Jászapáti járás

1126.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Jászivány

Jászapáti járás

1127.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Jászjákóhalma

Jászberényi járás

1128.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Jászszentandrás

Jászapáti járás

1129.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Jásztelek

Jászberényi járás

1130.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Kenderes

Karcagi járás

1131.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Kengyel

Törökszentmiklósi járás

1132.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Kétpó

Mezőtúri járás

1133.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Kőtelek

Szolnoki járás

1134.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Kuncsorba

Törökszentmiklósi járás

1135.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Mesterszállás

Mezőtúri járás

1136.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Mezőhék

Mezőtúri járás

1137.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Nagyiván

Tiszafüredi járás

1138.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Nagykörű

Szolnoki járás

1139.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Nagyrév

Kunszentmártoni járás

1140.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Öcsöd

Kunszentmártoni járás

1141.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Örményes

Törökszentmiklósi járás

1142.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Pusztamonostor

Jászberényi járás

1143.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Rákócziújfalu

Szolnoki járás

1144.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Szajol

Szolnoki járás

1145.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Szelevény

Kunszentmártoni járás

1146.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Tiszabő

Kunhegyesi járás

1147.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Tiszabura

Kunhegyesi járás

1148.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Tiszaderzs

Tiszafüredi járás

1149.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Tiszagyenda

Kunhegyesi járás

1150.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Tiszaigar

Tiszafüredi járás

1151.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Tiszainoka

Kunszentmártoni járás

1152.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Tiszajenő

Szolnoki járás

1153.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Tiszakürt

Kunszentmártoni járás

1154.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Tiszaörs

Tiszafüredi járás

1155.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Tiszapüspöki

Törökszentmiklósi járás

1156.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Tiszaroff

Kunhegyesi járás

1157.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Tiszasas

Kunszentmártoni járás

1158.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Tiszasüly

Szolnoki járás

1159.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Tiszaszentimre

Tiszafüredi járás

1160.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Tiszaszőlős

Tiszafüredi járás

1161.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Tiszatenyő

Törökszentmiklósi járás

1162.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Tiszavárkony

Szolnoki járás

1163.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Tomajmonostora

Kunhegyesi járás

1164.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Tószeg

Szolnoki járás

1165.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Vezseny

Szolnoki járás

1166.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Zagyvarékas

Szolnoki járás

1167.

Komárom-Esztergom megye

Ácsteszér

Kisbéri járás

1168.

Komárom-Esztergom megye

Aka

Kisbéri járás

1169.

Komárom-Esztergom megye

Almásfüzitő

Komáromi járás

1170.

Komárom-Esztergom megye

Annavölgy

Esztergomi járás

1171.

Komárom-Esztergom megye

Bábolna

Komáromi járás

1172.

Komárom-Esztergom megye

Bajna

Esztergomi járás

1173.

Komárom-Esztergom megye

Bakonybánk

Kisbéri járás

1174.

Komárom-Esztergom megye

Bakonyszombathely

Kisbéri járás

1175.

Komárom-Esztergom megye

Bana

Komáromi járás

1176.

Komárom-Esztergom megye

Bársonyos

Kisbéri járás

1177.

Komárom-Esztergom megye

Bokod

Oroszlányi járás

1178.

Komárom-Esztergom megye

Császár

Kisbéri járás

1179.

Komárom-Esztergom megye

Csatka

Kisbéri járás

1180.

Komárom-Esztergom megye

Csém

Komáromi járás

1181.

Komárom-Esztergom megye

Csép

Kisbéri járás

1182.

Komárom-Esztergom megye

Csolnok

Esztergomi járás

1183.

Komárom-Esztergom megye

Dad

Oroszlányi járás

1184.

Komárom-Esztergom megye

Dág

Esztergomi járás

1185.

Komárom-Esztergom megye

Dunaalmás

Tatai járás

1186.

Komárom-Esztergom megye

Epöl

Esztergomi járás

1187.

Komárom-Esztergom megye

Kerékteleki

Kisbéri járás

1188.

Komárom-Esztergom megye

Kesztölc

Esztergomi járás

1189.

Komárom-Esztergom megye

Kisigmánd

Komáromi járás

1190.

Komárom-Esztergom megye

Kocs

Tatai járás

1191.

Komárom-Esztergom megye

Kömlőd

Oroszlányi járás

1192.

Komárom-Esztergom megye

Lábatlan

Esztergomi járás

1193.

Komárom-Esztergom megye

Máriahalom

Esztergomi járás

1194.

Komárom-Esztergom megye

Mocsa

Komáromi járás

1195.

Komárom-Esztergom megye

Mogyorósbánya

Esztergomi járás

1196.

Komárom-Esztergom megye

Nagyigmánd

Komáromi járás

1197.

Komárom-Esztergom megye

Nagysáp

Esztergomi járás

1198.

Komárom-Esztergom megye

Neszmély

Tatai járás

1199.

Komárom-Esztergom megye

Réde

Kisbéri járás

1200.

Komárom-Esztergom megye

Sárisáp

Esztergomi járás

1201.

Komárom-Esztergom megye

Súr

Kisbéri járás

1202.

Komárom-Esztergom megye

Szákszend

Oroszlányi járás

1203.

Komárom-Esztergom megye

Szomód

Tatai járás

1204.

Komárom-Esztergom megye

Szomor

Tatabányai járás

1205.

Komárom-Esztergom megye

Tarján

Tatabányai járás

1206.

Komárom-Esztergom megye

Tárkány

Kisbéri járás

1207.

Komárom-Esztergom megye

Tokod

Esztergomi járás

1208.

Komárom-Esztergom megye

Tokodaltáró

Esztergomi járás

1209.

Komárom-Esztergom megye

Vérteskethely

Kisbéri járás

1210.

Komárom-Esztergom megye

Vértessomló

Tatabányai járás

1211.

Komárom-Esztergom megye

Vértestolna

Tatai járás

1212.

Nógrád megye

Alsópetény

Rétsági járás

1213.

Nógrád megye

Alsótold

Pásztói járás

1214.

Nógrád megye

Bánk

Rétsági járás

1215.

Nógrád megye

Bárna

Salgótarjáni járás

1216.

Nógrád megye

Becske

Balassagyarmati járás

1217.

Nógrád megye

Bér

Pásztói járás

1218.

Nógrád megye

Bercel

Balassagyarmati járás

1219.

Nógrád megye

Bokor

Pásztói járás

1220.

Nógrád megye

Borsosberény

Rétsági járás

1221.

Nógrád megye

Buják

Pásztói járás

1222.

Nógrád megye

Cered

Salgótarjáni járás

1223.

Nógrád megye

Csécse

Pásztói járás

1224.

Nógrád megye

Cserháthaláp

Balassagyarmati járás

1225.

Nógrád megye

Cserhátsurány

Balassagyarmati járás

1226.

Nógrád megye

Cserhátszentiván

Pásztói járás

1227.

Nógrád megye

Csesztve

Balassagyarmati járás

1228.

Nógrád megye

Csitár

Balassagyarmati járás

1229.

Nógrád megye

Debercsény

Balassagyarmati járás

1230.

Nógrád megye

Dejtár

Balassagyarmati járás

1231.

Nógrád megye

Dorogháza

Bátonyterenyei járás

1232.

Nógrád megye

Drégelypalánk

Balassagyarmati járás

1233.

Nógrád megye

Ecseg

Pásztói járás

1234.

Nógrád megye

Egyházasdengeleg

Pásztói járás

1235.

Nógrád megye

Egyházasgerge

Salgótarjáni járás

1236.

Nógrád megye

Endrefalva

Szécsényi járás

1237.

Nógrád megye

Erdőkürt

Pásztói járás

1238.

Nógrád megye

Erdőtarcsa

Pásztói járás

1239.

Nógrád megye

Érsekvadkert

Balassagyarmati járás

1240.

Nógrád megye

Etes

Salgótarjáni járás

1241.

Nógrád megye

Felsőpetény

Rétsági járás

1242.

Nógrád megye

Felsőtold

Pásztói járás

1243.

Nógrád megye

Galgaguta

Balassagyarmati járás

1244.

Nógrád megye

Garáb

Pásztói járás

1245.

Nógrád megye

Héhalom

Pásztói járás

1246.

Nógrád megye

Herencsény

Balassagyarmati járás

1247.

Nógrád megye

Hollókő

Szécsényi járás

1248.

Nógrád megye

Hont

Balassagyarmati járás

1249.

Nógrád megye

Horpács

Rétsági járás

1250.

Nógrád megye

Hugyag

Balassagyarmati járás

1251.

Nógrád megye

Iliny

Balassagyarmati járás

1252.

Nógrád megye

Ipolyszög

Balassagyarmati járás

1253.

Nógrád megye

Ipolytarnóc

Salgótarjáni járás

1254.

Nógrád megye

Ipolyvece

Balassagyarmati járás

1255.

Nógrád megye

Jobbágyi

Pásztói járás

1256.

Nógrád megye

Karancsalja

Salgótarjáni járás

1257.

Nógrád megye

Karancsberény

Salgótarjáni járás

1258.

Nógrád megye

Karancskeszi

Salgótarjáni járás

1259.

Nógrád megye

Karancslapujtő

Salgótarjáni járás

1260.

Nógrád megye

Kazár

Salgótarjáni járás

1261.

Nógrád megye

Keszeg

Rétsági járás

1262.

Nógrád megye

Kétbodony

Rétsági járás

1263.

Nógrád megye

Kisbágyon

Pásztói járás

1264.

Nógrád megye

Kisbárkány

Salgótarjáni járás

1265.

Nógrád megye

Kisecset

Rétsági járás

1266.

Nógrád megye

Kishartyán

Salgótarjáni járás

1267.

Nógrád megye

Kozárd

Pásztói járás

1268.

Nógrád megye

Kutasó

Pásztói járás

1269.

Nógrád megye

Legénd

Rétsági járás

1270.

Nógrád megye

Litke

Salgótarjáni járás

1271.

Nógrád megye

Lucfalva

Salgótarjáni járás

1272.

Nógrád megye

Ludányhalászi

Szécsényi járás

1273.

Nógrád megye

Magyarnándor

Balassagyarmati járás

1274.

Nógrád megye

Mátramindszent

Bátonyterenyei járás

1275.

Nógrád megye

Mátranovák

Bátonyterenyei járás

1276.

Nógrád megye

Mátraszele

Salgótarjáni járás

1277.

Nógrád megye

Mátraszőlős

Pásztói járás

1278.

Nógrád megye

Mátraterenye

Bátonyterenyei járás

1279.

Nógrád megye

Mátraverebély

Bátonyterenyei járás

1280.

Nógrád megye

Mihálygerge

Salgótarjáni járás

1281.

Nógrád megye

Mohora

Balassagyarmati járás

1282.

Nógrád megye

Nagybárkány

Salgótarjáni járás

1283.

Nógrád megye

Nagykeresztúr

Salgótarjáni járás

1284.

Nógrád megye

Nagylóc

Szécsényi járás

1285.

Nógrád megye

Nagyoroszi

Rétsági járás

1286.

Nógrád megye

Nemti

Bátonyterenyei járás

1287.

Nógrád megye

Nógrád

Rétsági járás

1288.

Nógrád megye

Nógrádkövesd

Balassagyarmati járás

1289.

Nógrád megye

Nógrádmarcal

Balassagyarmati járás

1290.

Nógrád megye

Nógrádmegyer

Szécsényi járás

1291.

Nógrád megye

Nógrádsáp

Rétsági járás

1292.

Nógrád megye

Nógrádsipek

Szécsényi járás

1293.

Nógrád megye

Nógrádszakál

Szécsényi járás

1294.

Nógrád megye

Nőtincs

Rétsági járás

1295.

Nógrád megye

Őrhalom

Balassagyarmati járás

1296.

Nógrád megye

Ősagárd

Rétsági járás

1297.

Nógrád megye

Palotás

Pásztói járás

1298.

Nógrád megye

Patak

Balassagyarmati járás

1299.

Nógrád megye

Piliny

Szécsényi járás

1300.

Nógrád megye

Pusztaberki

Rétsági járás

1301.

Nógrád megye

Rákóczibánya

Salgótarjáni járás

1302.

Nógrád megye

Rétság

Rétsági járás

1303.

Nógrád megye

Rimóc

Szécsényi járás

1304.

Nógrád megye

Romhány

Rétsági járás

1305.

Nógrád megye

Ságújfalu

Salgótarjáni járás

1306.

Nógrád megye

Sámsonháza

Salgótarjáni járás

1307.

Nógrád megye

Somoskőújfalu

Salgótarjáni járás

1308.

Nógrád megye

Szalmatercs

Szécsényi járás

1309.

Nógrád megye

Szanda

Balassagyarmati járás

1310.

Nógrád megye

Szarvasgede

Pásztói járás

1311.

Nógrád megye

Szécsénke

Balassagyarmati járás

1312.

Nógrád megye

Szécsényfelfalu

Szécsényi járás

1313.

Nógrád megye

Szente

Rétsági járás

1314.

Nógrád megye

Szilaspogony

Salgótarjáni járás

1315.

Nógrád megye

Szuha

Bátonyterenyei járás

1316.

Nógrád megye

Szurdokpüspöki

Pásztói járás

1317.

Nógrád megye

Szügy

Balassagyarmati járás

1318.

Nógrád megye

Tar

Pásztói járás

1319.

Nógrád megye

Terény

Balassagyarmati járás

1320.

Nógrád megye

Tereske

Rétsági járás

1321.

Nógrád megye

Vanyarc

Pásztói járás

1322.

Nógrád megye

Varsány

Szécsényi járás

1323.

Nógrád megye

Vizslás

Salgótarjáni járás

1324.

Nógrád megye

Zabar

Salgótarjáni járás

1325.

Pest megye

Acsa

Váci járás

1326.

Pest megye

Apaj

Ráckevei járás

1327.

Pest megye

Bag

Aszódi járás

1328.

Pest megye

Bernecebaráti

Szobi járás

1329.

Pest megye

Ceglédbercel

Ceglédi járás

1330.

Pest megye

Csemő

Ceglédi járás

1331.

Pest megye

Csővár

Váci járás

1332.

Pest megye

Farmos

Nagykátai járás

1333.

Pest megye

Galgagyörk

Váci járás

1334.

Pest megye

Galgahévíz

Aszódi járás

1335.

Pest megye

Galgamácsa

Aszódi járás

1336.

Pest megye

Hévízgyörk

Aszódi járás

1337.

Pest megye

Iklad

Aszódi járás

1338.

Pest megye

Ipolydamásd

Szobi járás

1339.

Pest megye

Ipolytölgyes

Szobi járás

1340.

Pest megye

Jászkarajenő

Ceglédi járás

1341.

Pest megye

Kemence

Szobi járás

1342.

Pest megye

Kisnémedi

Váci járás

1343.

Pest megye

Kocsér

Nagykőrösi járás

1344.

Pest megye

Kóspallag

Szobi járás

1345.

Pest megye

Kőröstetétlen

Ceglédi járás

1346.

Pest megye

Letkés

Szobi járás

1347.

Pest megye

Lórév

Ráckevei járás

1348.

Pest megye

Makád

Ráckevei járás

1349.

Pest megye

Márianosztra

Szobi járás

1350.

Pest megye

Mikebuda

Ceglédi járás

1351.

Pest megye

Nagybörzsöny

Szobi járás

1352.

Pest megye

Nyáregyháza

Monori járás

1353.

Pest megye

Örkény

Dabasi járás

1354.

Pest megye

Pánd

Monori járás

1355.

Pest megye

Perbál

Budakeszi járás

1356.

Pest megye

Perőcsény

Szobi járás

1357.

Pest megye

Pilisszentkereszt

Szentendrei járás

1358.

Pest megye

Pusztavacs

Dabasi járás

1359.

Pest megye

Püspökhatvan

Váci járás

1360.

Pest megye

Szentlőrinckáta

Nagykátai járás

1361.

Pest megye

Szentmártonkáta

Nagykátai járás

1362.

Pest megye

Szigetbecse

Ráckevei járás

1363.

Pest megye

Szigetcsép

Ráckevei járás

1364.

Pest megye

Szigetújfalu

Ráckevei járás

1365.

Pest megye

Szob

Szobi járás

1366.

Pest megye

Sződ

Váci járás

1367.

Pest megye

Táborfalva

Dabasi járás

1368.

Pest megye

Tápióbicske

Nagykátai járás

1369.

Pest megye

Tápiógyörgye

Nagykátai járás

1370.

Pest megye

Tápióság

Nagykátai járás

1371.

Pest megye

Tápiószőlős

Ceglédi járás

1372.

Pest megye

Tatárszentgyörgy

Dabasi járás

1373.

Pest megye

Tésa

Szobi járás

1374.

Pest megye

Tóalmás

Nagykátai járás

1375.

Pest megye

Tök

Budakeszi járás

1376.

Pest megye

Törtel

Ceglédi járás

1377.

Pest megye

Újhartyán

Dabasi járás

1378.

Pest megye

Újlengyel

Dabasi járás

1379.

Pest megye

Újszilvás

Ceglédi járás

1380.

Pest megye

Úri

Nagykátai járás

1381.

Pest megye

Vácegres

Aszódi járás

1382.

Pest megye

Váckisújfalu

Váci járás

1383.

Pest megye

Vácszentlászló

Gödöllői járás

1384.

Pest megye

Vámosmikola

Szobi járás

1385.

Pest megye

Verseg

Aszódi járás

1386.

Pest megye

Zsámbok

Gödöllői járás

1387.

Somogy megye

Ádánd

Siófoki járás

1388.

Somogy megye

Alsóbogát

Kaposvári járás

1389.

Somogy megye

Andocs

Tabi járás

1390.

Somogy megye

Babócsa

Barcsi járás

1391.

Somogy megye

Bábonymegyer

Tabi járás

1392.

Somogy megye

Bakháza

Nagyatádi járás

1393.

Somogy megye

Balatonberény

Marcali járás

1394.

Somogy megye

Balatonendréd

Siófoki járás

1395.

Somogy megye

Balatonfenyves

Fonyódi járás

1396.

Somogy megye

Balatonkeresztúr

Marcali járás

1397.

Somogy megye

Balatonőszöd

Siófoki járás

1398.

Somogy megye

Balatonszárszó

Siófoki járás

1399.

Somogy megye

Balatonszemes

Siófoki járás

1400.

Somogy megye

Balatonszentgyörgy

Marcali járás

1401.

Somogy megye

Balatonújlak

Marcali járás

1402.

Somogy megye

Balatonvilágos

Siófoki járás

1403.

Somogy megye

Bálványos

Siófoki járás

1404.

Somogy megye

Bárdudvarnok

Kaposvári járás

1405.

Somogy megye

Baté

Kaposvári járás

1406.

Somogy megye

Bedegkér

Tabi járás

1407.

Somogy megye

Bélavár

Barcsi járás

1408.

Somogy megye

Beleg

Nagyatádi járás

1409.

Somogy megye

Berzence

Csurgói járás

1410.

Somogy megye

Bodrog

Kaposvári járás

1411.

Somogy megye

Bolhás

Nagyatádi járás

1412.

Somogy megye

Bolhó

Barcsi járás

1413.

Somogy megye

Bonnya

Tabi járás

1414.

Somogy megye

Böhönye

Marcali járás

1415.

Somogy megye

Bőszénfa

Kaposvári járás

1416.

Somogy megye

Buzsák

Fonyódi járás

1417.

Somogy megye

Büssü

Kaposvári járás

1418.

Somogy megye

Csákány

Marcali járás

1419.

Somogy megye

Cserénfa

Kaposvári járás

1420.

Somogy megye

Csokonyavisonta

Barcsi járás

1421.

Somogy megye

Csoma

Kaposvári járás

1422.

Somogy megye

Csombárd

Kaposvári járás

1423.

Somogy megye

Csököly

Kaposvári járás

1424.

Somogy megye

Csömend

Marcali járás

1425.

Somogy megye

Csurgó

Csurgói járás

1426.

Somogy megye

Csurgónagymarton

Csurgói járás

1427.

Somogy megye

Darány

Barcsi járás

1428.

Somogy megye

Drávagárdony

Barcsi járás

1429.

Somogy megye

Drávatamási

Barcsi járás

1430.

Somogy megye

Ecseny

Kaposvári járás

1431.

Somogy megye

Edde

Kaposvári járás

1432.

Somogy megye

Felsőmocsolád

Kaposvári járás

1433.

Somogy megye

Fiad

Tabi járás

1434.

Somogy megye

Fonó

Kaposvári járás

1435.

Somogy megye

Fonyód

Fonyódi járás

1436.

Somogy megye

Főnyed

Marcali járás

1437.

Somogy megye

Gadács

Kaposvári járás

1438.

Somogy megye

Gadány

Marcali járás

1439.

Somogy megye

Gálosfa

Kaposvári járás

1440.

Somogy megye

Gamás

Fonyódi járás

1441.

Somogy megye

Gölle

Kaposvári járás

1442.

Somogy megye

Görgeteg

Nagyatádi járás

1443.

Somogy megye

Gyékényes

Csurgói járás

1444.

Somogy megye

Hács

Fonyódi járás

1445.

Somogy megye

Hajmás

Kaposvári járás

1446.

Somogy megye

Háromfa

Nagyatádi járás

1447.

Somogy megye

Hedrehely

Kaposvári járás

1448.

Somogy megye

Hencse

Kaposvári járás

1449.

Somogy megye

Heresznye

Barcsi járás

1450.

Somogy megye

Hollád

Marcali járás

1451.

Somogy megye

Homokszentgyörgy

Barcsi járás

1452.

Somogy megye

Hosszúvíz

Marcali járás

1453.

Somogy megye

Igal

Kaposvári járás

1454.

Somogy megye

Iharos

Csurgói járás

1455.

Somogy megye

Iharosberény

Csurgói járás

1456.

Somogy megye

Inke

Csurgói járás

1457.

Somogy megye

Istvándi

Barcsi járás

1458.

Somogy megye

Jákó

Kaposvári járás

1459.

Somogy megye

Juta

Kaposvári járás

1460.

Somogy megye

Kadarkút

Kaposvári járás

1461.

Somogy megye

Kálmáncsa

Barcsi járás

1462.

Somogy megye

Kánya

Tabi járás

1463.

Somogy megye

Kapoly

Tabi járás

1464.

Somogy megye

Kaposfő

Kaposvári járás

1465.

Somogy megye

Kaposgyarmat

Kaposvári járás

1466.

Somogy megye

Kaposhomok

Kaposvári járás

1467.

Somogy megye

Kaposkeresztúr

Kaposvári járás

1468.

Somogy megye

Kaposmérő

Kaposvári járás

1469.

Somogy megye

Kaposszerdahely

Kaposvári járás

1470.

Somogy megye

Kára

Tabi járás

1471.

Somogy megye

Karád

Fonyódi járás

1472.

Somogy megye

Kastélyosdombó

Barcsi járás

1473.

Somogy megye

Kaszó

Nagyatádi járás

1474.

Somogy megye

Kazsok

Kaposvári járás

1475.

Somogy megye

Kelevíz

Marcali járás

1476.

Somogy megye

Kercseliget

Kaposvári járás

1477.

Somogy megye

Kereki

Siófoki járás

1478.

Somogy megye

Kéthely

Marcali járás

1479.

Somogy megye

Kisasszond

Kaposvári járás

1480.

Somogy megye

Kisbajom

Nagyatádi járás

1481.

Somogy megye

Kisbárapáti

Tabi járás

1482.

Somogy megye

Kisberény

Fonyódi járás

1483.

Somogy megye

Kisgyalán

Kaposvári járás

1484.

Somogy megye

Kiskorpád

Kaposvári járás

1485.

Somogy megye

Komlósd

Barcsi járás

1486.

Somogy megye

Kőkút

Kaposvári járás

1487.

Somogy megye

Kőröshegy

Siófoki járás

1488.

Somogy megye

Kötcse

Siófoki járás

1489.

Somogy megye

Kutas

Nagyatádi járás

1490.

Somogy megye

Lábod

Nagyatádi járás

1491.

Somogy megye

Lad

Barcsi járás

1492.

Somogy megye

Lakócsa

Barcsi járás

1493.

Somogy megye

Látrány

Fonyódi járás

1494.

Somogy megye

Lengyeltóti

Fonyódi járás

1495.

Somogy megye

Libickozma

Marcali járás

1496.

Somogy megye

Lulla

Tabi járás

1497.

Somogy megye

Magyaratád

Kaposvári járás

1498.

Somogy megye

Magyaregres

Kaposvári járás

1499.

Somogy megye

Mernye

Kaposvári járás

1500.

Somogy megye

Mesztegnyő

Marcali járás

1501.

Somogy megye

Mezőcsokonya

Kaposvári járás

1502.

Somogy megye

Mike

Kaposvári járás

1503.

Somogy megye

Miklósi

Tabi járás

1504.

Somogy megye

Mosdós

Kaposvári járás

1505.

Somogy megye

Nágocs

Tabi járás

1506.

Somogy megye

Nagybajom

Kaposvári járás

1507.

Somogy megye

Nagyberény

Siófoki járás

1508.

Somogy megye

Nagyberki

Kaposvári járás

1509.

Somogy megye

Nagycsepely

Siófoki járás

1510.

Somogy megye

Nagykorpád

Nagyatádi járás

1511.

Somogy megye

Nagyszakácsi

Marcali járás

1512.

Somogy megye

Nemesdéd

Marcali járás

1513.

Somogy megye

Nemesvid

Marcali járás

1514.

Somogy megye

Nikla

Marcali járás

1515.

Somogy megye

Orci

Kaposvári járás

1516.

Somogy megye

Ordacsehi

Fonyódi járás

1517.

Somogy megye

Osztopán

Kaposvári járás

1518.

Somogy megye

Öreglak

Fonyódi járás

1519.

Somogy megye

Őrtilos

Csurgói járás

1520.

Somogy megye

Pálmajor

Kaposvári járás

1521.

Somogy megye

Pamuk

Fonyódi járás

1522.

Somogy megye

Patalom

Kaposvári járás

1523.

Somogy megye

Patca

Kaposvári járás

1524.

Somogy megye

Patosfa

Barcsi járás

1525.

Somogy megye

Péterhida

Barcsi járás

1526.

Somogy megye

Pogányszentpéter

Csurgói járás

1527.

Somogy megye

Polány

Kaposvári járás

1528.

Somogy megye

Porrog

Csurgói járás

1529.

Somogy megye

Porrogszentkirály

Csurgói járás

1530.

Somogy megye

Porrogszentpál

Csurgói járás

1531.

Somogy megye

Potony

Barcsi járás

1532.

Somogy megye

Pusztakovácsi

Marcali járás

1533.

Somogy megye

Pusztaszemes

Siófoki járás

1534.

Somogy megye

Ráksi

Kaposvári járás

1535.

Somogy megye

Rinyabesenyő

Nagyatádi járás

1536.

Somogy megye

Rinyakovácsi

Kaposvári járás

1537.

Somogy megye

Rinyaszentkirály

Nagyatádi járás

1538.

Somogy megye

Rinyaújlak

Barcsi járás

1539.

Somogy megye

Rinyaújnép

Barcsi járás

1540.

Somogy megye

Ságvár

Siófoki járás

1541.

Somogy megye

Sántos

Kaposvári járás

1542.

Somogy megye

Sávoly

Marcali járás

1543.

Somogy megye

Segesd

Nagyatádi járás

1544.

Somogy megye

Sérsekszőlős

Tabi járás

1545.

Somogy megye

Simonfa

Kaposvári járás

1546.

Somogy megye

Som

Siófoki járás

1547.

Somogy megye

Somodor

Kaposvári járás

1548.

Somogy megye

Somogyacsa

Tabi járás

1549.

Somogy megye

Somogyaracs

Barcsi járás

1550.

Somogy megye

Somogyaszaló

Kaposvári járás

1551.

Somogy megye

Somogybabod

Fonyódi járás

1552.

Somogy megye

Somogybükkösd

Csurgói járás

1553.

Somogy megye

Somogycsicsó

Csurgói járás

1554.

Somogy megye

Somogydöröcske

Tabi járás

1555.

Somogy megye

Somogyegres

Tabi járás

1556.

Somogy megye

Somogyfajsz

Kaposvári járás

1557.

Somogy megye

Somogygeszti

Kaposvári járás

1558.

Somogy megye

Somogyjád

Kaposvári járás

1559.

Somogy megye

Somogymeggyes

Tabi járás

1560.

Somogy megye

Somogysámson

Marcali járás

1561.

Somogy megye

Somogysárd

Kaposvári járás

1562.

Somogy megye

Somogysimonyi

Marcali járás

1563.

Somogy megye

Somogyszentpál

Marcali járás

1564.

Somogy megye

Somogyszil

Kaposvári járás

1565.

Somogy megye

Somogyszob

Nagyatádi járás

1566.

Somogy megye

Somogyudvarhely

Csurgói járás

1567.

Somogy megye

Somogyvámos

Fonyódi járás

1568.

Somogy megye

Somogyvár

Fonyódi járás

1569.

Somogy megye

Somogyzsitfa

Marcali járás

1570.

Somogy megye

Szabadi

Kaposvári járás

1571.

Somogy megye

Szegerdő

Marcali járás

1572.

Somogy megye

Szenna

Kaposvári járás

1573.

Somogy megye

Szenta

Csurgói járás

1574.

Somogy megye

Szentbalázs

Kaposvári járás

1575.

Somogy megye

Szentborbás

Barcsi járás

1576.

Somogy megye

Szentgáloskér

Kaposvári járás

1577.

Somogy megye

Szenyér

Marcali járás

1578.

Somogy megye

Szilvásszentmárton

Kaposvári járás

1579.

Somogy megye

Szólád

Siófoki járás

1580.

Somogy megye

Szorosad

Tabi járás

1581.

Somogy megye

Szőkedencs

Marcali járás

1582.

Somogy megye

Szőlősgyörök

Fonyódi járás

1583.

Somogy megye

Szulok

Barcsi járás

1584.

Somogy megye

Tab

Tabi járás

1585.

Somogy megye

Tapsony

Marcali járás

1586.

Somogy megye

Tarany

Nagyatádi járás

1587.

Somogy megye

Táska

Marcali járás

1588.

Somogy megye

Taszár

Kaposvári járás

1589.

Somogy megye

Tengőd

Tabi járás

1590.

Somogy megye

Tikos

Marcali járás

1591.

Somogy megye

Torvaj

Tabi járás

1592.

Somogy megye

Tótújfalu

Barcsi járás

1593.

Somogy megye

Törökkoppány

Tabi járás

1594.

Somogy megye

Újvárfalva

Kaposvári járás

1595.

Somogy megye

Varászló

Marcali járás

1596.

Somogy megye

Várda

Kaposvári járás

1597.

Somogy megye

Vése

Marcali járás

1598.

Somogy megye

Visz

Fonyódi járás

1599.

Somogy megye

Vízvár

Barcsi járás

1600.

Somogy megye

Vörs

Marcali járás

1601.

Somogy megye

Zákány

Csurgói járás

1602.

Somogy megye

Zákányfalu

Csurgói járás

1603.

Somogy megye

Zala

Tabi járás

1604.

Somogy megye

Zics

Tabi járás

1605.

Somogy megye

Zimány

Kaposvári járás

1606.

Somogy megye

Zselickisfalud

Kaposvári járás

1607.

Somogy megye

Zselicszentpál

Kaposvári járás

1608.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Ajak

Kisvárdai járás

1609.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Anarcs

Kisvárdai járás

1610.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Apagy

Nyíregyházai járás

1611.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Aranyosapáti

Vásárosnaményi járás

1612.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Baktalórántháza

Baktalórántházai járás

1613.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Balsa

Ibrányi járás

1614.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Barabás

Vásárosnaményi járás

1615.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Bátorliget

Nyírbátori járás

1616.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Benk

Záhonyi járás

1617.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Beregdaróc

Vásárosnaményi járás

1618.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Beregsurány

Vásárosnaményi járás

1619.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Berkesz

Kemecsei járás

1620.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Besenyőd

Baktalórántházai járás

1621.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Beszterec

Kemecsei járás

1622.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Botpalád

Fehérgyarmati járás

1623.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Bököny

Nagykállói járás

1624.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Buj

Ibrányi járás

1625.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Cégénydányád

Fehérgyarmati járás

1626.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Csaholc

Fehérgyarmati járás

1627.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Csaroda

Vásárosnaményi járás

1628.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Császló

Fehérgyarmati járás

1629.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Csegöld

Fehérgyarmati járás

1630.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Csenger

Csengeri járás

1631.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Csengersima

Csengeri járás

1632.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Csengerújfalu

Csengeri járás

1633.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Darnó

Fehérgyarmati járás

1634.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Demecser

Kemecsei járás

1635.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Dombrád

Kisvárdai járás

1636.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Encsencs

Nyírbátori járás

1637.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Eperjeske

Záhonyi járás

1638.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Érpatak

Nagykállói járás

1639.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Fábiánháza

Mátészalkai járás

1640.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Fényeslitke

Kisvárdai járás

1641.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Fülesd

Fehérgyarmati járás

1642.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Fülpösdaróc

Mátészalkai járás

1643.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Gacsály

Fehérgyarmati járás

1644.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Garbolc

Fehérgyarmati járás

1645.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Gávavencsellő

Ibrányi járás

1646.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Géberjén

Mátészalkai járás

1647.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Gégény

Kemecsei járás

1648.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Gelénes

Vásárosnaményi járás

1649.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Gemzse

Vásárosnaményi járás

1650.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Geszteréd

Nagykállói járás

1651.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Gulács

Vásárosnaményi járás

1652.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Győröcske

Záhonyi járás

1653.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Győrtelek

Mátészalkai járás

1654.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Gyulaháza

Kisvárdai járás

1655.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Gyügye

Fehérgyarmati járás

1656.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Gyüre

Vásárosnaményi járás

1657.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Hermánszeg

Fehérgyarmati járás

1658.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Hetefejércse

Vásárosnaményi járás

1659.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Hodász

Mátészalkai járás

1660.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Ilk

Vásárosnaményi járás

1661.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Jánd

Vásárosnaményi járás

1662.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Jánkmajtis

Fehérgyarmati járás

1663.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Jármi

Mátészalkai járás

1664.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Kállósemjén

Nagykállói járás

1665.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Kálmánháza

Nyíregyházai járás

1666.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Kántorjánosi

Mátészalkai járás

1667.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Kék

Kemecsei járás

1668.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Kékcse

Kisvárdai járás

1669.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Kemecse

Kemecsei járás

1670.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Kérsemjén

Fehérgyarmati járás

1671.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Kisar

Fehérgyarmati járás

1672.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Kishódos

Fehérgyarmati járás

1673.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Kisléta

Nyírbátori járás

1674.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Kisnamény

Fehérgyarmati járás

1675.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Kispalád

Fehérgyarmati járás

1676.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Kisvarsány

Vásárosnaményi járás

1677.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Kisszekeres

Fehérgyarmati járás

1678.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Kocsord

Mátészalkai járás

1679.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Komlódtótfalu

Csengeri járás

1680.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Komoró

Záhonyi járás

1681.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Kótaj

Nyíregyházai járás

1682.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Kölcse

Fehérgyarmati járás

1683.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Kömörő

Fehérgyarmati járás

1684.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Laskod

Baktalórántházai járás

1685.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Levelek

Baktalórántházai járás

1686.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Lónya

Vásárosnaményi járás

1687.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Lövőpetri

Kisvárdai járás

1688.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Magosliget

Fehérgyarmati járás

1689.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Magy

Baktalórántházai járás

1690.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Mánd

Fehérgyarmati járás

1691.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Mándok

Záhonyi járás

1692.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Máriapócs

Nyírbátori járás

1693.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Márokpapi

Vásárosnaményi járás

1694.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Mátyus

Vásárosnaményi járás

1695.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Méhtelek

Fehérgyarmati járás

1696.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Mérk

Mátészalkai járás

1697.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Milota

Fehérgyarmati járás

1698.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Nábrád

Fehérgyarmati járás

1699.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Nagyar

Fehérgyarmati járás

1700.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Nagycserkesz

Nyíregyházai járás

1701.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Nagydobos

Mátészalkai járás

1702.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Nagyhódos

Fehérgyarmati járás

1703.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Nagyszekeres

Fehérgyarmati járás

1704.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Nagyvarsány

Vásárosnaményi járás

1705.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Napkor

Nyíregyházai járás

1706.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Nemesborzova

Fehérgyarmati járás

1707.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Nyírbéltek

Nyírbátori járás

1708.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Nyírbogát

Nyírbátori járás

1709.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Nyírbogdány

Kemecsei járás

1710.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Nyírcsaholy

Mátészalkai járás

1711.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Nyírcsászári

Nyírbátori járás

1712.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Nyírderzs

Nyírbátori járás

1713.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Nyírgelse

Nyírbátori járás

1714.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Nyírgyulaj

Nyírbátori járás

1715.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Nyíribrony

Baktalórántházai járás

1716.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Nyírjákó

Baktalórántházai járás

1717.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Nyírkarász

Kisvárdai járás

1718.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Nyírkáta

Mátészalkai járás

1719.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Nyírkércs

Baktalórántházai járás

1720.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Nyírlövő

Kisvárdai járás

1721.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Nyírlugos

Nyírbátori járás

1722.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Nyírmada

Vásárosnaményi járás

1723.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Nyírmeggyes

Mátészalkai járás

1724.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Nyírmihálydi

Nyírbátori járás

1725.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Nyírparasznya

Mátészalkai járás

1726.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Nyírpilis

Nyírbátori járás

1727.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Nyírtass

Kisvárdai járás

1728.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Nyírtét

Kemecsei járás

1729.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Nyírtura

Nyíregyházai járás

1730.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Nyírvasvári

Nyírbátori járás

1731.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Ófehértó

Baktalórántházai járás

1732.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Olcsva

Vásárosnaményi járás

1733.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Olcsvaapáti

Fehérgyarmati járás

1734.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Ópályi

Mátészalkai járás

1735.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Ököritófülpös

Mátészalkai járás

1736.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Ömböly

Nyírbátori járás

1737.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Őr

Mátészalkai járás

1738.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Panyola

Fehérgyarmati járás

1739.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Pap

Kisvárdai járás

1740.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Papos

Mátészalkai járás

1741.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Paszab

Ibrányi járás

1742.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Pátroha

Kisvárdai járás

1743.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Pátyod

Csengeri járás

1744.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Penészlek

Nyírbátori járás

1745.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Penyige

Fehérgyarmati járás

1746.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Petneháza

Baktalórántházai járás

1747.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Piricse

Nyírbátori járás

1748.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Pócspetri

Nyírbátori járás

1749.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Porcsalma

Csengeri járás

1750.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Pusztadobos

Vásárosnaményi járás

1751.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Rakamaz

Nyíregyházai járás

1752.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Ramocsaháza

Baktalórántházai járás

1753.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Rápolt

Mátészalkai járás

1754.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Rétközberencs

Kisvárdai járás

1755.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Rohod

Baktalórántházai járás

1756.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Rozsály

Fehérgyarmati járás

1757.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Sényő

Nyíregyházai járás

1758.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Sonkád

Fehérgyarmati járás

1759.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Szabolcs

Nyíregyházai járás

1760.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Szabolcsbáka

Kisvárdai járás

1761.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Szabolcsveresmart

Kisvárdai járás

1762.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Szakoly

Nagykállói járás

1763.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Szamosangyalos

Csengeri járás

1764.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Szamosbecs

Csengeri járás

1765.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Szamoskér

Mátészalkai járás

1766.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Szamossályi

Fehérgyarmati járás

1767.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Szamostatárfalva

Csengeri járás

1768.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Szamosújlak

Fehérgyarmati járás

1769.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Szamosszeg

Mátészalkai járás

1770.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Szatmárcseke

Fehérgyarmati járás

1771.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Székely

Kemecsei járás

1772.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Tákos

Vásárosnaményi járás

1773.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Tarpa

Vásárosnaményi járás

1774.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Terem

Nyírbátori járás

1775.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Tiborszállás

Mátészalkai járás

1776.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Timár

Nyíregyházai járás

1777.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Tiszaadony

Vásárosnaményi járás

1778.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Tiszabecs

Fehérgyarmati járás

1779.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Tiszabercel

Ibrányi járás

1780.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Tiszabezdéd

Záhonyi járás

1781.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Tiszacsécse

Fehérgyarmati járás

1782.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Tiszadada

Tiszavasvári járás

1783.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Tiszadob

Tiszavasvári járás

1784.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Tiszaeszlár

Tiszavasvári járás

1785.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Tiszakanyár

Kisvárdai járás

1786.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Tiszakerecseny

Vásárosnaményi járás

1787.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Tiszakóród

Fehérgyarmati járás

1788.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Tiszamogyorós

Záhonyi járás

1789.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Tiszanagyfalu

Nyíregyházai járás

1790.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Tiszarád

Kemecsei járás

1791.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Tiszaszalka

Vásárosnaményi járás

1792.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Tiszaszentmárton

Záhonyi járás

1793.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Tiszatelek

Ibrányi járás

1794.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Tiszavid

Vásárosnaményi járás

1795.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Tisztaberek

Fehérgyarmati járás

1796.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Tivadar

Fehérgyarmati járás

1797.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Tunyogmatolcs

Fehérgyarmati járás

1798.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Túristvándi

Fehérgyarmati járás

1799.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Túrricse

Fehérgyarmati járás

1800.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Tuzsér

Záhonyi járás

1801.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Tyukod

Csengeri járás

1802.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Újkenéz

Kisvárdai járás

1803.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Ura

Csengeri járás

1804.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Uszka

Fehérgyarmati járás

1805.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Vaja

Mátészalkai járás

1806.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Vállaj

Mátészalkai járás

1807.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Vámosatya

Vásárosnaményi járás

1808.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Vámosoroszi

Fehérgyarmati járás

1809.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Vasmegyer

Kemecsei járás

1810.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Záhony

Záhonyi járás

1811.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Zajta

Fehérgyarmati járás

1812.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Zsarolyán

Fehérgyarmati járás

1813.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Zsurk

Záhonyi járás

1814.

Tolna megye

Alsónána

Szekszárdi járás

1815.

Tolna megye

Alsónyék

Szekszárdi járás

1816.

Tolna megye

Aparhant

Bonyhádi járás

1817.

Tolna megye

Attala

Dombóvári járás

1818.

Tolna megye

Báta

Szekszárdi járás

1819.

Tolna megye

Bátaapáti

Bonyhádi járás

1820.

Tolna megye

Belecska

Tamási járás

1821.

Tolna megye

Bikács

Paksi járás

1822.

Tolna megye

Bogyiszló

Tolnai járás

1823.

Tolna megye

Bonyhádvarasd

Bonyhádi járás

1824.

Tolna megye

Bölcske

Paksi járás

1825.

Tolna megye

Cikó

Bonyhádi járás

1826.

Tolna megye

Csibrák

Dombóvári járás

1827.

Tolna megye

Csikóstőttős

Dombóvári járás

1828.

Tolna megye

Dalmand

Dombóvári járás

1829.

Tolna megye

Decs

Szekszárdi járás

1830.

Tolna megye

Diósberény

Tamási járás

1831.

Tolna megye

Döbrököz

Dombóvári járás

1832.

Tolna megye

Dunaszentgyörgy

Paksi járás

1833.

Tolna megye

Dúzs

Tamási járás

1834.

Tolna megye

Értény

Tamási járás

1835.

Tolna megye

Fácánkert

Tolnai járás

1836.

Tolna megye

Fadd

Tolnai járás

1837.

Tolna megye

Felsőnána

Bonyhádi járás

1838.

Tolna megye

Felsőnyék

Tamási járás

1839.

Tolna megye

Fürged

Tamási járás

1840.

Tolna megye

Gerjen

Paksi járás

1841.

Tolna megye

Grábóc

Bonyhádi járás

1842.

Tolna megye

Gyönk

Tamási járás

1843.

Tolna megye

Györe

Bonyhádi járás

1844.

Tolna megye

Györköny

Paksi járás

1845.

Tolna megye

Gyulaj

Dombóvári járás

1846.

Tolna megye

Harc

Szekszárdi járás

1847.

Tolna megye

Hőgyész

Tamási járás

1848.

Tolna megye

Iregszemcse

Tamási járás

1849.

Tolna megye

Izmény

Bonyhádi járás

1850.

Tolna megye

Jágónak

Dombóvári járás

1851.

Tolna megye

Kajdacs

Paksi járás

1852.

Tolna megye

Kakasd

Bonyhádi járás

1853.

Tolna megye

Kalaznó

Tamási járás

1854.

Tolna megye

Kapospula

Dombóvári járás

1855.

Tolna megye

Keszőhidegkút

Tamási járás

1856.

Tolna megye

Kéty

Bonyhádi járás

1857.

Tolna megye

Kisdorog

Bonyhádi járás

1858.

Tolna megye

Kismányok

Bonyhádi járás

1859.

Tolna megye

Kistormás

Szekszárdi járás

1860.

Tolna megye

Kisvejke

Bonyhádi járás

1861.

Tolna megye

Kisszékely

Tamási járás

1862.

Tolna megye

Kocsola

Dombóvári járás

1863.

Tolna megye

Koppányszántó

Tamási járás

1864.

Tolna megye

Kölesd

Szekszárdi járás

<