nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1993. évi LXXIX. törvény
a közoktatásról
2015-09-01
2016-07-01
76
Jogszabály

1993. évi LXXIX. törvény

a közoktatásról1

A művelődéshez való jog esélyegyenlőség alapján való gyakorlásának biztosítása, a lelkiismereti meggyőződés szabadságának és a vallásszabadságnak, a hazaszeretetre nevelésnek a közoktatásban való érvényesülése, a nemzetiségek anyanyelvi oktatáshoz való jogának megvalósítása, a tanszabadság és a tanítás szabadságának érvényesítése, a gyermekek, tanulók, szülők és a közoktatásban foglalkoztatottak jogainak és kötelességeinek meghatározása, továbbá korszerű tudást biztosító közoktatási rendszer irányítása és működtetése céljából az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:2

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A törvény szabályozási köre

1. §3

Alapelvek

2–3. §4

4. §5

4/A. §6

5. §7

A tankötelezettség

6. § (1)8

(2)9

(3)–(4)10

(5)11

(6)12

7. §13

A nevelő és oktató munka pedagógiai szakaszai, követelményrendszere és az állami vizsgák rendszere14

8. §15

8/A–8/B. §16

9. §17

II. FEJEZET

A GYERMEK, A TANULÓ ÉS A SZÜLŐ JOGAI
ÉS KÖTELESSÉGEI

A gyermekek, a tanulók jogai és kötelességei

10–11. §18

12. § (1)19 A tanuló kötelessége, hogy

a)20

b)–h)21

(2)–(6)22

A szülő jogai és kötelességei

13–14. §23

III. FEJEZET

A KÖZOKTATÁSBAN ALKALMAZOTTAK

A közoktatásban alkalmazottak köre

15. § (1)–(2)24

(3)25 A nevelő és oktató munkát, a pedagógiai szakszolgálatokat és a pedagógiai-szakmai szolgáltatások ellátását felsőfokú végzettségű és más végzettségű szakember segíti. A nevelési-oktatási intézményekben foglalkoztatott vezetők, pedagógusok, valamint a nevelő és oktató munkát segítők körét e törvény 1. számú melléklete határozza meg.

(4) A közoktatási intézmények feladatainak ellátásában gazdasági, ügyviteli, műszaki, kisegítő és más alkalmazottak vesznek részt.

(5)–(6)26

Alkalmazási feltételek, a munkavégzés egyes szabályai

16. § (1)27

(2)–(3)28

(4)29

(5)–(7)30

(8)31 A munkaerő-gazdálkodási rendszerbe bevonhatók a nevelő és oktató munkához kapcsolódó nem közoktatási feladatot ellátó intézmények. A munkaerő-gazdálkodás rendszerét a helyi önkormányzatok megállapodás alapján közösen is működtethetik.

17. §32

17/A. §33

A nevelési-oktatási intézményvezetői megbízás feltételei

18. §34

A pedagógus jogai és kötelességei

19. §35

IV. FEJEZET

A KÖZOKTATÁS RENDSZERE

A közoktatás intézményei

20. §36

21. §37

22–23. §38

Az egyes közoktatási intézmények

Az óvoda

24. §39 (1)40

(2) Az óvoda a gyermek hároméves korától ellátja – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint – a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is.

(3)41

(4)42

(5)43

Az iskolai nevelés és oktatás közös szabályai

25. §44

Az általános iskola

26. §45

A szakiskola

27. §46

A gimnázium

28. §47

A szakközépiskola

29. §48

A különleges gondozáshoz, a rehabilitációs célú foglalkoztatáshoz való jog, a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény49

30. §50

30/A. §51

Az alapfokú művészetoktatási intézmény

31. §52

A kollégium

32. §53

A többcélú intézmény

33. §54

A pedagógiai szakszolgálatok

34–35. §55

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások

36. §56

V. FEJEZET

A KÖZOKTATÁSI RENDSZER INTÉZMÉNYEINEK MŰKÖDÉSE

A működés általános szabályai

37–38. §57

39. § (1)–(2)58

(3)59

(4)60

A működés rendje

40–43. §61

A nevelési és pedagógiai program62

44–51. §63

A tanítási év rendje, a tanítási, képzési idő,
a tanórán kívüli foglalkozások64

52. § (1)–(14)65

(15)–(16)66

(17)–(18)67

53. §68

A közoktatási intézmény vezetője

54. §69

55. § (1)–(4)70

(5)71

A nevelőtestület

56–57. §72

A szakmai munkaközösség

58. §73

A szülői szervezet74

59. §75

Az iskolaszék76

60–61. §77

A tanulók közösségei, a diákönkormányzat

62–64. §78

Az óvodai felvétel, a tanulói jogviszony
és a kollégiumi tagsági viszony keletkezése

65. §79

66. § (1)–(8)80

(9)81

(10)–(11)82

67–68. §83

A gyermek, tanuló kötelességének teljesítése

69. § (1)84

(2)85

(3)–(5)86

70–73. §87

Az óvodai elhelyezés, a tanulói jogviszony
és a kollégiumi tagsági viszony megszűnése

74. §88

75. §89

A tanuló fegyelmi és kártérítési felelőssége, a nevelési-oktatási intézmény kártérítési felelőssége90

76–77. §91

A tanulók elfoglaltságához igazodó iskolai nevelésre és oktatásra vonatkozó külön rendelkezések92

78. § (1)93

(2)94

(3)–(7)95

A nem helyi önkormányzatok által fenntartott
közoktatási intézményekre vonatkozó külön szabályok

79. §96

79/A. §97

80–82. §98

Eljárási szabályok

83–84. §99

VI. FEJEZET

A KÖZOKTATÁS SZERVEZÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA

A közoktatás közfeladatai, a helyi önkormányzatok feladatellátási kötelezettsége

85–89. §100

A közoktatás feladatainak kistérségi megszervezése101

89/A. §102

A szakképzés feladatainak regionális megszervezése103

89/B. §104

90–91. §105

Az ágazati irányítás, az oktatásért felelős miniszter és a Kormány szabályozási feladatai106

92–93. §107

94. § (1)–(2)108

(3)109 Felhatalmazás kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza

a)–e)110

f)111

g)–k)112

l)113

m)–p)114

(4)–(7)115

95. §116

A közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal117

95/A. §118

95/B–95/C. §119

Az Országos Köznevelési Tanács

96. §120

A Közoktatás-politikai Tanács121

97. §122

Szakmai bizottságok123

98. §124

A közoktatás országos mérési feladatai125

99–100. §126

Az Országos szakértői és vizsgaelnöki névjegyzék127

101. §128

A fenntartói irányítás

102–106. §129

A közoktatási intézmény ellenőrzése

107. §130

VII. FEJEZET

NEMZETKÖZI VONATKOZÁSÚ RENDELKEZÉSEK

Külföldi nevelési-oktatási intézmények Magyarországon, magyar nevelési-oktatási intézmények külföldön

108. §131

Magyar állampolgárok külföldi tanulmányai

109. §132

Nem magyar állampolgárok
magyarországi tanulmányai és a külföldön megkezdett tanulmányok magyarországi folytatása

110–111. §133

Elismerés és honosítás

112. §134

Az oktatási intézmények iratainak külföldre vitele

113. §135

VIII. FEJEZET

A KÖZOKTATÁS FINANSZÍROZÁSÁNAK ELVEI

Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások

114. §136

A térítésidíj-fizetési kötelezettség

115. §137

A tandíjfizetési kötelezettség

116. §138

A térítési díj és a tandíj mértéke

117. §139

A finanszírozás egyéb kérdései

118. § (1)–(2)140

(3)–(4)141

(5)142

(6)143

(7)–(11)144

(12)–(14)145

119. §146

A magántanulóra, a fejlesztő felkészítést teljesítőre
és a pedagógiai szakszolgáltatást igénybe vevőre vonatkozó külön rendelkezések147

120. §148

IX. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Értelmező rendelkezések

121. § (1)149 E törvény alkalmazásában

1–13.150

14.151

15–45.152

46.153

47.154 megyei fenntartó: a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló törvény szerint kijelölt szerv.155

48.156 önkormányzati feladatellátás: önkormányzati feladatot lát el a helyi önkormányzat, az önkormányzati társulás, a többcélú kistérségi társulás fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmény, továbbá az a nem állami, nem helyi önkormányzati fenntartású – ide nem értve az országos kisebbségi önkormányzati fenntartású, a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 47. § (4) bekezdése szerint az országos kisebbségi önkormányzat által átvett nevelési oktatási intézményt az átvétel időtartama alatt – nevelési-oktatási intézmény, amely a 81. § (1) bekezdése e) pontja szerinti közoktatási megállapodás keretében közreműködik a helyi önkormányzat kötelező feladatának ellátásában, illetve a 81. § (11) bekezdésében meghatározott esetben a fenntartó egyoldalú nyilatkozatát a települési önkormányzathoz eljuttatta, vagy az oktatásért felelős miniszterrel közoktatási megállapodást kötött.

(2)157

(3)158

(4)–(5)159

(6)160

(7)–(10)161

(11)162 Ha a nevelési, oktatási intézmény alapító okiratában, működési engedélyében, nyilvántartásba vételi határozatában az intézmény alaptevékenységei között

a) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek, tanulók ellátása szerepel, azon a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek, tanulók ellátását,

b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek, tanulók ellátása szerepel, azon a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő gyermekek, tanulók ellátását

is érteni kell.

(12)163 Ha a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló szakértői véleményében a sajátos nevelési igényt

a) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége alapozza meg, azon a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességét,

b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége alapozza meg, azon a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességét

is érteni kell.

Vegyes rendelkezések

122. §164 (1)165

(2)–(11)166

(12)167

(13)168

(14)169

(15)170

Az Európai Unió jogának való megfelelés171

122/A. §172

Hatálybalépés

123. §173

Átmeneti rendelkezések

124–127. §174

128. § (1)–(7)175

(8)176

(9)–(15)177

(16)178

(17)–(18)179

(19)–(20)180

(21)–(22)181

(23)182

129. §183

130–132. §184

133. §185

1. számú melléklet az 1993. évi LXXIX. törvényhez186

2. számú melléklet az 1993. évi LXXIX. törvényhez187

3. számú melléklet az 1993. év LXXIX. törvényhez188

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!