nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
4/2016. (III. 5.) NFM rendelet
az Országos Atomenergia Hivatal egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról
2018-01-01
infinity
3
Jogszabály

4/2016. (III. 5.) NFM rendelet

az Országos Atomenergia Hivatal egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya az Országos Atomenergia Hivatalnak (a továbbiakban: OAH) az atomenergia alkalmazásával összefüggő eljárásaira, a radioaktív anyagok szállításával, fuvarozásával és csomagolásával, radioaktív anyagok közúti szállításának engedélyezésére, az ionizáló sugárzást létrehozó létesítményekkel, berendezésekkel, tevékenységekkel, eszköz, berendezés vagy az ionizáló sugárzás elleni védőeszköz sugárvédelmi minősítésével, sugárvédelmi képzéssel, személyi dozimetriai ellenőrzéssel és a belső sugárterhelés meghatározásával kapcsolatos, kérelemre lefolytatott eljárásaira terjed ki.

2. § (1) Az atomenergia alkalmazója az 1. és 2. mellékletben szereplő igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: igazgatási szolgáltatási díj) köteles megfizetni az OAH-nak. A 2. mellékletben szereplő igazgatási szolgáltatási díjak magukba foglalják az OAH által az eljárásba bevont szakértők díját is. Az 1. melléklet szerinti igazgatási szolgáltatási díjak tartalmazzák a tényállás tisztázásához szükséges, az OAH által végzett műszeres (laboratóriumi vagy más speciális eszköz használatát igénylő) vizsgálat költségét.

(2) Az igazgatási szolgáltatási díjat az eljárást kezdeményező fél az eljárás megindításakor köteles az OAH 10032000-01409268-00000000 számú fizetési számlájára átutalással megfizetni. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését a kérelem benyújtásakor igazolni kell.

(3) Az OAH a bevételeket a nyilvántartásában elkülönítetten vezeti.

3. § (1)1 Ha a közigazgatási perben a bíróság megállapítja, hogy az OAH által hozott határozat az ügyfél hátrányára részben vagy egészben jogszabálysértő, a megfizetett igazgatási szolgáltatási díjat az ügyfélnek teljes mértékben vissza kell téríteni.

(2)2 Ha a kérelmező eljárás megindítása nélkül fizetett igazgatási szolgáltatási díjat, vagy az eljárásért fizetendő összegnél magasabb igazgatási szolgáltatási díjat fizetett, az eljáró hatóság az eljárás megindítása nélkül befizetett igazgatási szolgáltatási díjat vagy a többletteljesítést visszatéríti.

4. §3 Az igazgatási szolgáltatási díjak nyilvántartására és elszámolására az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásait kell alkalmazni.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

6. §4

1. melléklet a 4/2016. (III. 5.) NFM rendelethez5

Az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti egyes közigazgatási eljárásokért és igazgatás jellegű szolgáltatásokért fizetendő díjak

 

A

B

 

Eljárás/szolgáltatás

Díj mértéke (Ft)

1

A radioaktív anyag alkalmazásához szükséges hatósági engedélyezési eljárás lefolytatása

67 200

2

A radioaktív anyagot nem tartalmazó ionizáló sugárzást létrehozó berendezés üzemeltetéséhez

38 800

3

Ionizáló sugárzást létrehozó berendezés előállításához, forgalomba hozatalához, forgalmazásához

32 000

4

Ionizáló sugárzást létrehozó berendezésnek a berendezés üzemeltetőjétől eltérő személy általi, üzletszerű karbantartáshoz

21 000

5

Az ionizáló sugárzás elleni védőeszköz forgalomba hozatalához szükséges sugárvédelmi minősítéséhez

29 500

6.1

Bővített és átfogó fokozatú sugárvédelmi képzések és továbbképzések végzéséhez

19 900

6.2

Alapfokozatú sugárvédelmi képzések és továbbképzések végzéséhez

10 600

6.3

A külföldi sugárvédelmi képzettség megfelelőségének elismeréséhez

10 000

7

Sugárvédelmi továbbképzési kötelezettség alóli felmentéshez, illetve továbbképzésben való részvétel nélküli vizsgázás lehetővé tételéhez

18 000

8

Sugárvédelmi szakértői tevékenységre jogosító engedély

26 000

9

Kiemelt létesítmények dózismegszorításának meghatározásához

30 000

10

Kiemelt létesítmények létesítményi szintű Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzatának jóváhagyásához

10 500

11

Az éves effektívdózis-korlát meghaladásához

10 000

12

Fogyasztási cikk előállításához, forgalomba hozatalához, felhasználásához, amely rendeltetésszerű használata nem mentes a rendelet hatálya alól

23 000

13

Radioaktívan szennyezett terület kezeléséhez, az életvitelszerű tartózkodáshoz, a társadalmi és gazdasági tevékenység folytatásához azokon a területeken, ahol tartós maradékszennyezettség tapasztalható

35 000

14

Ionizáló sugárzást létrehozó radioaktív anyagot nem tartalmazó berendezés típusa mentesítéséhez

15 800

15

Radioaktív anyagot tartalmazó ionizáló sugárzást létrehozó berendezés típusának – a hatósági engedélyezés és ellenőrzés alóli mentesítéséhez

15 800

16

A radioaktív anyag alkalmazása befejezését követően a munkahely inaktívvá nyilvánításához

34 000

17

Az alkalmazott radioaktív anyag sugárvédelmi hatósági felügyelet alól való felszabadításához, amennyiben a radioaktív anyag aktivitáskoncentrációja, vagy aktivitáskoncentrációja és aktivitása nem csökkent a mentességi szint alá

18 200

18

A nyitott radioaktív sugárforrás izotóplaboratóriumon kívüli felhasználásához, vizsgálati típusonként

30 000

19

Az érvényes engedély alapját képező, az engedély-kérelemhez csatolt dokumentumokban foglaltaktól való eltéréshez

26 000

20

Hatósági személyi doziméterrel végzett vizsgálat (esetenként)

2 630

21

Hatósági személyi doziméter pótlásának költsége

19 050

22

Zárt sugárforrás felhasználási idejének meghosszabbítása

10 000

2. melléklet a 4/2016. (III. 5.) NFM rendelethez6

A radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról szóló 51/2013. (IX. 6.) NFM rendelet szerinti egyes közigazgatási eljárásokért és igazgatás jellegű szolgáltatásokért fizetendő díjak

 

A

B

 

Eljárás/szolgáltatás

Díj mértéke (Ft)

1

Radioaktív anyag közúti szállításának engedélyezése

30 000

2

Hasadó-engedményes szintet meghaladó maximális hasadóanyag-mennyiség szállítására tervezett küldeménydarab mintája:

 

2.1

Új engedélyokirat kiadása

1 177 000

2.2

Érvényes engedélyokirat meghosszabbítása, valamint érvényességi záradék kiadása

694 000

3

Nem hasadó, valamint legfeljebb a hasadó-engedményes szintnek megfelelő maximális hasadóanyag-mennyiség szállítására tervezett B(U), B(M) és C típusú, továbbá a legalább 0,1 kg nem hasadó, vagy hasadó-engedményes urán-hexafluoridot tartalmazó küldeménydarab mintája:

 

3.1

Új engedélyokirat kiadása

986 000

3.2

Érvényes engedélyokirat meghosszabbítása, valamint érvényességi záradék kiadása

583 000

4

Kis mértékben diszpergálódó radioaktív anyag mintája: új engedélyokirat kiadása, valamint érvényes engedélyokirat meghosszabbítása

551 000

5

Különleges formájú radioaktív anyag mintája: új engedélyokirat kiadása, valamint érvényes engedélyokirat meghosszabbítása

357 000

6

Hasadó-engedményes szintet meghaladó maximális hasadóanyag-mennyiség külön megegyezés szerinti szállítás engedélyezése

565 000

7

Nem hasadó, valamint legfeljebb a hasadó-engedményes szintnek megfelelő maximális hasadóanyag-mennyiség külön megegyezés szerinti szállítás engedélyezése

277 000

8

A1 és A2 értékek számításának jóváhagyása

213 000

9

Ha a veszélyes áruk szállításáról szóló jogszabályok a szállítást külön engedélyhez kötik, a szállítás engedélyezése

277 000

10

Készüléket vagy gyártmányt tartalmazó küldeményre vonatkozó alternatív mentességi aktivitás határ számításának jóváhagyása

213 000

11

Ha a veszélyes áruk szállításáról szóló jogszabályok azt engedélyhez kötik, a hasadó-engedményes anyag mintája

244 000

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!