nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
7/2016. (IV. 7.) MvM utasítás
az építésfelügyeleti hatóság 2016. évi ellenőrzésének tervezéséről és az ellenőrzési tevékenység végzéséről
2016-05-22
infinity
1

7/2016. (IV. 7.) MvM utasítás

az építésfelügyeleti hatóság 2016. évi ellenőrzésének tervezéséről és az ellenőrzési tevékenység végzéséről

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 10. pontjában meghatározott feladat- és hatáskörömben, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdés a) pontja szerinti irányítási jogkörömben eljárva, figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjára, továbbá az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 61. § (4) bekezdésére, a következő utasítást adom ki:

1. § Az utasítás rendelkezéseit az építésfelügyeleti feladatkörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatal által (a továbbiakban: ellenőrző hatóság) 2016. évben végzendő építésfelügyeleti hatósági ellenőrzésekre kell alkalmazni.

2. § Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 46. § (2) bekezdés b) pontjában, valamint az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EngR.) 62. §-ában meghatározottakon túl az ellenőrző hatóság különös figyelmet fordít

a) az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentés alapján

aa) a 2016. június 30-áig megkezdett építőipari kivitelezési tevékenység legalább két alkalommal történő helyszíni, valamint

ab) megkezdett építőipari kivitelezési tevékenység az elektronikus építési napló vezetése és tartalma tekintetében folyamatos távoli eléréssel történő,

b) a folyamatban lévő lakóépületek építése esetén az alapozási, a fal- és a födémszerkezetek – elsősorban a fafödémszerkezetek – állékonyságát, mechanikai szilárdságát biztosító, valamint a kivitelezési dokumentációban meghatározott követelmények betartásának,

c) építésiengedély-köteles építőipari kivitelezési tevékenység esetén az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése szerinti, az egyedi, a helyszínen gyártott vagy a bontott építési termékre vonatkozó dokumentumok meglétének, hitelességének, tartalmának,

d) minden megnyitott elektronikus építési napló napi és eseti – így minden esetben az építési munkaterület átadás-átvételére, az eltakarásra kerülő szerkezetekre vonatkozó – bejegyzéseinek,

e) a kötelező tervezői művezetési tevékenységet ellátó személy tervezői jogosultságának

ellenőrzésére.

3. § (1) Az ellenőrző hatóság az EngR. 61. § (5) bekezdése szerinti munkatervben a tervezett ellenőrzéseire vonatkozó információkat – az ellenőrzések céljának veszélyeztetése nélkül – a (4) bekezdés szerint közzéteszi.

(2) A munkatervnek tartalmaznia kell

a) az előző ellenőrzési időszak tapasztalatainak összefoglalóját, valamint annak hatását az ellenőrzési időszakra vonatkozó munkaterv kialakításában,

b) a tervezett helyszíni ellenőrzés kiválasztásával kapcsolatos információkat, szempontokat,

c) az ellenőrzési időszakban – havi és területi bontásban – meghatározott ellenőrzések számát, dátumát,

d) az egyes ellenőrzések vonatkozásában

da) az ellenőrzéssel érintett kötelezettségeket előíró jogszabályhelyek pontos megjelölését,

db) a vizsgálat tárgyát,

dc) az alkalmazható szankciók megjelölését, továbbá

dd) az építőipari kivitelezési tevékenység szabályszerűségének megítélése során alkalmazott szempontrendszert,

e) az ellenőrző hatóság által vizsgálandó dokumentumokat.

(3) A munkatervet a 2. §-ban meghatározott ellenőrzési szempontrendszer helyszíni és a távoli elérés alkalmazására tekintettel kell előkészíteni.

(4) Az ellenőrző hatóság a 2016. évre vonatkozóan már elkészített ellenőrzési tervét – amennyiben szükséges – jelen utasítás alapján módosítja, és az így elkészült munkatervet az utasítás hatálybalépésétől számított tizenöt napon belül a honlapján és az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségében közzéteszi, továbbá a felettes szervének, valamint a felettes szerv útján az építésügyért felelős miniszternek digitalizált hiteles és azzal megegyező tartalmú szerkeszthető formátumban, elektronikus úton megküldi.

4. § (1) A (3) bekezdés szerint az ellenőrző hatóság az ellenőrzésbe bevonhatja a területileg illetékes szakmai kamarákat.

(2) Az ellenőrző hatóság a területileg illetékes tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezettel közös ellenőrzést folytat le azon építőipari kivitelezések vizsgálata esetében, amelyeknél a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezet szakhatósági jogkörben járt el az építésügyi engedélyezési eljárás során, és – a szakhatósági állásfoglalásban közöltek alapján – érdemi, a tűzvédelem körébe tartozó műszaki megoldások szakszerűségének ellenőrzésére van szükség.

(3) Az ellenőrző hatóság az ellenőrzési időszakban

a) a 2. § a) pontja szerinti esetben a területi építész kamarával,

b) a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezettel, az illetékes építésügyi hatósággal, valamint a területileg illetékes szakmai kamarával, szervezetenként, hatóságonként legalább két alkalommal

közös helyszíni ellenőrzést tart.

5. § (1) Az ellenőrző hatóság az építőipari kivitelezési tevékenység helyszíni ellenőrzéseken készült, a résztvevők által oldalanként aláírt jegyzőkönyvet és a jegyzőkönyv mellékletét képező – az építőipari kivitelezési tevékenységgel érintett, valamint a közvetlenül szomszédos telekről, építményről készített – fényképfelvételeket legkésőbb az ellenőrzés napját követő első munkanapon elektronikus úton feltölti az építőipari kivitelezési tevékenység végzéséről vezetett elektronikus építési naplóba.

(2) Az ellenőrző hatóság a 2. § a) pontjában meghatározott távoli elérésről készített hitelesített feljegyzést – az elektronikus építési naplóban történő eseti bejegyzés rögzítése mellett – legkésőbb az ellenőrzés napját követő első munkanapon elektronikus úton feltölti az építőipari kivitelezési tevékenység végzéséről vezetett elektronikus építési naplóba.

6. § Az ellenőrző hatóság a munkatervben foglaltak, valamint a munkatervben nem szereplő, de az ellenőrzési időszakban lefolytatott hatósági ellenőrzések végrehajtásáról, a levont következtetésekről – legkésőbb az EngR. 61. § (6) bekezdésében meghatározott időpontig – jelentést készít. Az ellenőrző hatóság az összefoglaló jelentést a honlapján és az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségében közzéteszi, továbbá a felettes szervének, valamint a felettes szerv útján az építésügyért felelős miniszternek digitalizált hiteles és azzal megegyező tartalmú szerkeszthető formátumban, elektronikus úton megküldi.

7. § Ez az utasítás a közzétételét követő 45. napon lép hatályba.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!