nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
3/2016. (IV. 29.) MK rendelet
a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról
2017-06-14
infinity
4
Jogszabály

3/2016. (IV. 29.) MK rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 19a. alpontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya

a) a központi költségvetés Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezetében módosított előirányzatként megállapított fejezeti kezelésű előirányzatokra,

b) a költségvetési évet megelőző évekre vonatkozó központi költségvetésről szóló törvényben az a) pont szerinti költségvetési fejezetet irányító szerv vezetője által vezetett minisztérium és annak jogelődjei költségvetési fejezetében megállapított fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési maradványára, és

c) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján az a) pont szerinti költségvetési fejezetben a költségvetési év során megállapított új fejezeti kezelésű előirányzatokra [az a)–c) pont a továbbiakban együtt: előirányzatok]

terjed ki.

II. FEJEZET

FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

2. § (1) Az egyes előirányzatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdése szerinti felhasználási szabályait az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatások esetében az 1. melléklet

a) 6. és 8. sora alapján az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás,

b) 8. sora alapján a 360/2012/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű közszolgáltatási támogatás,

c) 8. sora alapján a 2012/21/EU bizottsági határozat szerinti közszolgáltatásért járó ellentételezéshez nyújtott támogatás,

d) 6–8. sora alapján az SA.34770 (2012/N-2) bizottsági határozat szerinti kulturális célú támogatás nyújtható.

(3)1

(4)2 A miniszterelnök kabinetfőnökének felelősségi körébe tartozó feladatok ellátásához szükséges fordítási tevékenységet az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. végzi.

III. FEJEZET

AZ EURÓPAI UNIÓS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

2. Az egyes támogatási kategóriákra vonatkozó közös szabályok

3. § E fejezet alkalmazásában

a) állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 1. pontja szerinti támogatás,

b) egy és ugyanazon vállalkozás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás,

c) közszolgáltatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 106. cikk (2) bekezdése szerinti általános gazdasági érdekű szolgáltatás,

d) támogatástartalom: az Atr. 2. § 19. pontja szerint meghatározott fogalom.

4. § (1) A támogató az állami támogatás odaítélésekor tájékoztatja a kedvezményezettet a nyújtott támogatás támogatástartalmáról, a támogatásra vonatkozó 5–7. § szerinti támogatási kategóriáról és annak szabályairól.

(2) A kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatási döntés meghozatala napjától számított tíz évig megőrizni.

3. A csekély összegű (de minimis) támogatás

5. § (1) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.

(2) A támogatás odaítélése során az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

(3) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel.

(4) Hitel vagy kezességvállalás formájában nyújtott támogatás esetén nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amelyet kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá vontak vagy hitelezői kérelemre kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá lenne vonható, valamint az a nagyvállalkozás, amely „B” hitelminősítésnek megfelelő helyzetnél rosszabb helyzetben van.

(5) Nem nyújtható támogatás a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatásért végző vállalkozás részére teherszállító jármű vásárlására.

(6) A támogatás a csekély összegű közszolgáltatási támogatással az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 360/2012/EU bizottsági rendeletben (a továbbiakban: 360/2012/EU bizottsági rendelet) meghatározott felső határig halmozható. A támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az (1) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.

(7) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.

(8) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

4. A csekély összegű közszolgáltatási támogatás

6. § (1) Az egy vállalkozás részére odaítélt, a 360/2012/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű közszolgáltatási támogatás (ezen alcím vonatkozásában, a továbbiakban: támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg az 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(2) Nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amely a támogatást a 360/2012/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel.

(3) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.

(4) A támogatás nem halmozható ugyanazon közszolgáltatáshoz kapcsolódó más ellentételezéssel, függetlenül attól, hogy ez az ellentételezés uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásnak minősül-e.

(5) Az (1) bekezdés szerinti felső határ tekintetében a támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi évben odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

(6) A támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az (1) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.

(7) A támogatás kedvezményezettjének a (3)–(6) bekezdésben meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

5. A közszolgáltatásért járó ellentételezés

7. § (1) A közszolgáltatásért járó ellentételezés (ezen alcím vonatkozásában, a továbbiakban: támogatás) kizárólag a közszolgáltatás ellátásával megbízott kedvezményezett részére nyújtható.

(2) A támogatás csak olyan mértékben korlátozhatja a versenyt, amely mindenképpen szükséges a feladat hatékony ellátásához.

(3) A támogatás mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges nettó költséget, ide értve az ésszerű nyereséget is. A támogatás mértékét a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikke szerint kell megállapítani.

(4) Ha a kedvezményezett a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének megfelelően meghatározott összeget meghaladó támogatásban részesül, köteles a túlkompenzációt visszafizetni. Ha a túlkompenzáció összege nem haladja meg az átlagos éves ellentételezés összegének 10%-át, a túlkompenzáció átvihető a következő időszakra, és levonható az arra az időszakra fizetendő támogatás összegéből.

(5) A kedvezményezett a támogatásról olyan elkülönített elszámolást köteles vezetni, amelyből a (2)–(4) bekezdésben meghatározott követelmények ellenőrizhetőek.

6. Kulturális célú támogatás

8. § Kulturális célú támogatás az Európai Bizottság SA.34770 (2012/N-2) sz. határozatának megfelelően, az Atr. 27. §-ában meghatározott szabályok szerint nyújtható.

IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

10. § E rendelet rendelkezéseit a rendelet hatálybalépésekor folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

11. § Ez a rendelet

a) az EUMSZ 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.),

b) az EUMSZ 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendelet (HL L 114, 2012.4.26., 8. o.),

c) az EUMSZ 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012.1.11., 3. o.),

d) az Európai Bizottság SA.34770 (2012/N-2). számú határozata

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

12. §3

1. melléklet a 3/2016. (IV. 29.) MK rendelethez4

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet 2017. évi fejezeti kezelésű költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

Áht. azonosító

Cím-
név

Alcím
név

Jogcím
csoport név

Jogcím név

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete

2

355895

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

3

296646

20/1/1 Kormányfői protokoll

Az előirányzat a miniszterelnök és a miniszterelnök helyett, az ő nevében eljáró személy körüli, valamint a Kormányfő házastársához kapcsolódó protokoll-feladatok ellátására használható fel. Az előirányzat fedezi a külföldi és a belföldi kormányfői protokoll-látogatásokhoz, valamint a miniszterelnök és a miniszterelnök helyett, az ő nevében eljáró személy részvételével lebonyolított rendezvényekhez, valamint a Kormányfő házastársához kapcsolódó személyi, valamint az egyéb dologi jellegű kiadásokat.

központi költségvetési szerv, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó

-

-

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel, előirányzat-
átcsoportosítással

-

-

-

-

-

4

331340

20/1/2 Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok

Az előirányzat tartalmazza a miniszterelnökhöz és a Kormányhoz kapcsolódó egységes lakossági kommunikációs és konzultációs feladatok fedezeteit.

központi költségvetési szerv, gazdasági társaság

-

-

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel, előirányzat-átcsoportosítással

-

-

-

-

-

5

351495

20/1/4 A Magyar Foundation of North America támogatása

Az előirányzat célja a „Magyar Foundation of North America” projektjeinek és működésének támogatása. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

Magyar Foundation of North America

törvény, kormányrendelet, egyedi döntés, közigazgatási hatósági határozat, hatósági szerződés, támogatói okirat, támogatási szerződés alapján

igen

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel

támogatási szerződés szerint

Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján

-

-

-

6

347662

20/1/5 Batthyány Lajos Alapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás

Az előirányzat célja a Batthyány Lajos Alapítvány támogatása. A költségvetési támogatás az Alapítvány projektjeinek és működésének a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett, vagy megvalósult tevékenységére is nyújtható.

Batthyány Lajos Alapítvány

törvény, kormányrendelet, egyedi döntés, közigazgatási hatósági határozat, hatósági szerződés, támogatói okirat, támogatási szerződés alapján

igen

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel

támogatási szerződés szerint

Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján

-

-

-

7

355951

 

 

20/1/6 Fejezeti általános tartalék

Az előirányzat az esetlegesen felmerülő, előre nem tervezhető év közbeni kiadások finanszírozására nyújt fedezetet. A Fejezeti általános tartalék a minisztériumhoz, valamint a miniszter személyéhez kötődő egyéb rendezvényekre és az ehhez kapcsolódó kommunikációs feladatokra, a központi forrásokból nem finanszírozott fejezeti feladatokhoz szükséges, év közben jelentkező többletfeladatok kiadásaira használható fel. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, költségvetési szerv, gazdálkodó szervezet, gazdasági szervezet, civil szervezet, helyi önkormányzat, helyi önkormányzat által fenntartott intézmény, bevett egyház, egyházi jogi személy, közalapítvány

törvény, kormányrendelet, egyedi döntés, közigazgatási hatósági határozat, hatósági szerződés, támogatói okirat, támogatási szerződés alapján

igen

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel

támogatási szerződés szerint

Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján

-

-

-

8

359095

20/1/7 MK felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása

Az előirányzat az MK felügyelete alá tartozó szervezetek, civil szervezetek és szakmai, kulturális programok kiadásaira, valamint a szakmai feladatok fordítási tevékenységének finanszírozására használható fel. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, költségvetési szerv, gazdálkodó szervezet, gazdasági szervezet, civil szervezet, helyi önkormányzat, helyi önkormányzat által fenntartott intézmény, bevett egyház, egyházi jogi személy, közalapítvány

törvény, kormányrendelet, egyedi döntés, közigazgatási hatósági határozat, hatósági szerződés, támogatói okirat, támogatási szerződés alapján

igen

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel

támogatási szerződés szerint

Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján

-

-

-

9

359106

20/1/8 Tihanyi Alapítvány támogatása

Az előirányzat az Alapítvány alapvető működésére és alapcéljainak megvalósítására kerül felhasználásra annak érdekében, hogy az Alapítvány szakmai programja, infrastruktúrája, egyéb alapcél szerinti tevékenységei az eddigieknek megfelelően és a célcsoport szükségleteihez igazodva megvalósulhassanak. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

Tihanyi Alapítvány

törvény, kormányrendelet, egyedi döntés, közigazgatási hatósági határozat, hatósági szerződés, támogatói okirat, támogatási szerződés alapján

igen

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel

támogatási szerződés szerint

Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján

-

-

-

10

359117

20/1/9 Tudatos nemzeti közjogi gondolkodás és a magyar kulturális értékek megőrzése és fejlesztése

Az előirányzat célja olyan programok támogatása, melyek hozzájárulnak a tudatos nemzeti gondolkodás és magyar kulturális értékek megőrzéséhez. (Nemzeti Könyvtár sorozat megjelentetése, Alaptörvény díszalbum és hitvallás zsebfüzetek kiadása, Zenélő és Muzsikáló Budapest programok megvalósítása.) A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, költségvetési szerv, gazdálkodó szervezet, gazdasági szervezet, civil szervezet, helyi önkormányzat, helyi önkormányzat által fenntartott intézmény, bevett egyház, egyházi jogi személy, közalapítvány

törvény, kormányrendelet, egyedi döntés, közigazgatási hatósági határozat, hatósági szerződés, támogatói okirat, támogatási szerződés alapján

igen

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel

támogatási szerződés szerint

Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján

-

-

-

11

361028

20/1/10 A magyar internet fejlesztésével kapcsolatos kormányzati feladatok

Az előirányzat célja az internetről és a digitális fejlesztésekről szóló nemzeti konzultáció (InternetKon) eredményei alapján a Kormány által végrehajtandó Digitális Jólét Programjáról szóló 2012/2015. (XII. 29.) Korm. határozat megvalósításához kötődő feladatok teljes körű ellátásához szükséges források biztosítása. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, költségvetési szerv, gazdálkodó szervezet, gazdasági szervezet, civil szervezet, helyi önkormányzat, helyi önkormányzat által fenntartott intézmény, bevett egyház, egyházi jogi személy, közalapítvány

törvény, kormányrendelet, egyedi döntés, közigazgatási hatósági határozat, hatósági szerződés, támogatói okirat, támogatási szerződés alapján

igen

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel

támogatási szerződés szerint

Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján

-

-

-

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!