nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
6/2016. (IV. 29.) FM utasítás
a földművelésügyi miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek, továbbá a tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok által lefolytatott beszerzési és közbeszerzési eljárások előkészítésének egyes kérdéseiről
2016-05-01
2017-10-21
2
Jogszabály

6/2016. (IV. 29.) FM utasítás

a földművelésügyi miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek, továbbá a tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok által lefolytatott beszerzési és közbeszerzési eljárások előkészítésének egyes kérdéseiről1

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendeletben meghatározott feladat- és hatáskörömben eljárva – figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjára – a közbeszerzési eljárások előkészítésének egyes kérdéseiről az alábbi utasítást adom ki:

1. § (1) Az utasításban foglaltakat a földművelésügyi miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek, a tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok, továbbá az azok többségi részesedésével működő gazdasági társaságok (a továbbiakban együtt: ajánlatkérő intézmény) által kiírni tervezett, a központosított közbeszerzés körén kívül eső közbeszerzések előkészítése során kell alkalmazni.

(2) Az utasításban foglaltakat nem kell alkalmazni a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 9. § (8) bekezdés k) pontja szerint, ha a szolgáltatást a Kbt. 5. § (1) bekezdés szerinti ajánlatkérő vagy az ajánlatkérők társulása jogszabályban vagy hatósági határozatban meghatározott kizárólagos jog alapján nyújtja.

2. § Az utasítás rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell az ajánlatkérő intézmény által megkötni tervezett, a Kbt.19. § (3) bekezdése szerint számítva nettó nyolcmillió forintot meghaladó értékű szerződésekre is, amelyek megkötésére nem közbeszerzési eljárás keretében kerül sor.

3. § (1) Az utasítás rendelkezéseit a Kbt. szerződésmódosításra vonatkozó 141. §-ának megfelelően alkalmazni kell a

a) közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött szerződés módosítására, amennyiben a szerződésben foglalt ellenérték a módosítás eredményeként az eredeti értéket több mint öt százalékkal meghaladná,

b) a 2. § szerinti szerződés módosítására, kizárólag azokban az esetekben, amikor a szerződés módosítása érinti a szerződés ellenértékét.

(2) A szerződés módosítására vonatkozó adatlaphoz az ajánlatkérő intézménynek mellékelnie kell a módosítani tervezett eredeti szerződést.

4. § Az ajánlatkérő intézmény legkésőbb

a) a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárást megindító vagy meghirdető hirdetmény feladásának időpontját, a hirdetmény nélkül induló eljárás esetében pedig az eljárást megindító felhívás vagy a tárgyalási meghívó megküldésének, ennek hiányában a tárgyalás megkezdésének időpontját,

b) a 2. § szerinti szerződés megkötését, illetve

c) a 3. § szerinti szerződés módosítását

megelőző harminc nappal az ezen utasításban foglaltak szerint köteles a Földművelésügyi Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) közigazgatási államtitkárának előzetes egyetértését kezdeményezni.

5. § (1) Az ajánlatkérő intézménynek a 4. § szerinti kezdeményezést az 1. melléklet szerinti formában úgy kell megszerkesztenie, hogy minden lapon szerepeljen az ajánlatkérő intézmény aláírásra jogosult képviselőjének aláírása, valamint minden lap oldalszámmal legyen ellátva. Az adatlap szerkesztése során az ajánlatkérő intézménynek figyelemmel kell lennie arra, hogy a közigazgatási államtitkár jóváhagyó aláírása semmiképp ne essen külön üres oldalra.

(2) Az ajánlatkérő intézménynek gondoskodnia kell arról, hogy az adatlapon az aláírásra jogosult szakfőosztály nevesítve legyen, valamint az aláírásra jogosult személy neve nyomtatott betűkkel is feltüntetésre kerüljön.

6. § Az ajánlatkérő intézménynek az 1. melléklet szerinti kezdeményezést elektronikus úton, szerkeszthető formában történő megküldéssel egyeztetnie kell a minisztériummal szerződéses viszonyban lévő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóval egyetértése beszerzése érdekében.

7. § (1) Az ajánlatkérő intézmény a 6. § szerint egyeztetett, a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó egyetértő aláírásával és bélyegzőjével, valamint az ajánlatkérő intézmény aláírásra jogosult képviselőjének aláírásával ellátott adatlapot elektronikus úton megküldi a szakmai felügyelet gyakorlását végző minisztériumi főosztálynak (a továbbiakban: szakfőosztály), amelynek vezetője egyetértése esetén aláírja az adatlapot, és legfeljebb 3 munkanapon belül elektronikusan továbbítja az Intézményfelügyeleti és Perképviseleti Főosztály részére, a kozbesz.adatlap@fm.gov.hu e-mail címre. A szakfőosztály a továbbításról másolatban értesíti az ajánlatkérő intézményt is.

(2) Amennyiben az adott beszerzés a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet vagy a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet vagy a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, az ajánlatkérő intézménynek az adatlap szakfőosztályra történő megküldésekor mellékelnie kell a beszerzés saját hatáskörben történő megvalósításához szükséges előzetes hozzájárulást.

(3) Informatikai tárgyú beszerzés esetén a szakfőosztály az adatlapot elektronikus úton megküldi a Projektkoordinációs és IT Biztonságfelügyeleti Főosztály részére, amelynek vezetője egyetértése esetén aláírja azt, és legfeljebb 3 munkanapon belül elektronikusan továbbítja az Intézményfelügyeleti és Perképviseleti Főosztály részére a kozbesz.adatlap@fm.gov.hu e-mail címre. A Főosztály a továbbításról másolatban értesíti az ajánlatkérő intézményt is.

(4) Informatikai tárgyú beszerzés esetén a kezdeményezéshez csatolni kell a tervezett beszerzés részletes bemutatását, műszaki leírását és szerződéstervezetét.

(5) Építési beruházás esetén csatolni kell

a) közbeszerzés esetén a műszaki leírást,

b) közbeszerzési értékhatár alatti esetben a beruházás szükségességét alátámasztó dokumentumokat.

8. § (1) Az Intézményfelügyeleti és Perképviseleti Főosztály előkészíti a kezdeményezéssel kapcsolatos közigazgatási államtitkári döntést. A közigazgatási államtitkári döntésre irányuló ügyiratot felülvizsgálat előtt be kell mutatni a Költségvetési Főosztály, a gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár, a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár és a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet esetében az állami földekért felelős államtitkár részére.

(2) Az Intézményfelügyeleti és Perképviseleti Főosztály negyedévente a tárgynegyedévet követő hónap 15-ig kimutatást készít és küld meg a tárgyévben az adott időpontig indított közbeszerzési eljárások adatlapjainak állapotáról a Közigazgatási Államtitkárság, a Gazdasági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság és a Költségvetési Főosztály részére.

9. § A közigazgatási államtitkár döntéséről az Intézményfelügyeleti és Perképviseleti Főosztály annak kézhezvételét követően haladéktalanul, elektronikus úton tájékoztatja az ajánlatkérő intézményt, valamint az adatlap aláírására jogosult szakfőosztályt. Az ajánlatkérő intézmény a közigazgatási államtitkár támogató állásfoglalása esetén a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) előírtak szerint jár el, ha a tervezett közbeszerzési eljárás vagy a szerződés a Korm. rendelet hatálya alá tartozik.

10. § (1) Az ajánlatkérő intézmény kérésére a közigazgatási államtitkár különösen indokolt esetben mentesítést adhat a közbeszerzési eljárás keretében megkötendő, illetve a nem közbeszerzési eljárás keretében megkötendő, 8 millió forintot meghaladó szerződésekre vonatkozó előzetes egyetértés beszerzése alól, ha az előzetes egyetértés beszerzése a közbeszerzési eljárás határidőben történő eredményes lefolytatását, a projekt megvalósítását, illetve a szerződés tervezett megkötését veszélyeztetné. A 2. melléklet szerinti formában elkészített kérelmet az ajánlatkérő intézménynek a szakfőosztály részére kell – elektronikus úton megküldve – benyújtania. A kérelemben meg kell jelölni a sürgősség indokát, amely nem eredhet az ajánlatkérő mulasztásából.

(2) Amennyiben a szakfőosztály vezetője támogatja a mentesítés megadását, úgy a kérelmet aláírásával ellátja, és legfeljebb 3 munkanapon belül elektronikus úton továbbítja azt az Intézményfelügyeleti és Perképviseleti Főosztály részére, a kozbesz.adatlap@fm.gov.hu e-mail címre. A szakfőosztály a továbbításról másolatban értesíti az ajánlatkérő intézményt is.

11. § Az Intézményfelügyeleti és Perképviseleti Főosztály az ügyiratot azonnali aláírást igénylő formában megküldi a közigazgatási államtitkár részére úgy, hogy az ügyiratot felülvizsgálat előtt bemutatja a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár, továbbá a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet esetében az állami földekért felelős államtitkár részére. Informatikai tárgyú beszerzés esetében a kérelmet a Projektkoordinációs és IT Biztonságfelügyeleti Főosztály részére is meg kell küldeni.

12. § A minősített adatot, illetve alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdeket érintő vagy különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések esetében a titokvédelmi szabályok érvényesülését biztosítani kell.

13. § A közigazgatási államtitkár támogató állásfoglalása vagy mentesítése hiányában az ajánlatkérő intézmény a Korm. rendeletben előírt engedélyezési eljárást nem indíthatja meg, valamint az ajánlati felhívást, a részvételi felhívást, az ajánlattételi felhívást vagy tárgyalási meghívót nem teheti közzé, illetve nem küldheti meg, a 2. § szerinti szerződést nem kötheti meg, illetve a 3. § szerinti szerződést nem módosíthatja.

14. § A közigazgatási államtitkár állásfoglalása vagy mentesítése az ajánlatkérő intézménynek a közbeszerzési eljárás jogszabályoknak megfelelő lefolytatásáért való felelősségét nem érinti. Az ajánlatkérő intézmény a közigazgatási államtitkár támogató állásfoglalása esetén is dönthet a beszerzés, illetve a szerződéskötés elhalasztásáról vagy elmaradásáról.

15. § (1) Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

(2)2

1. melléklet a 6/2016. (IV. 29.) FM utasításhoz

I.

Adatlap

a közigazgatási államtitkár előzetes egyetértésének kezdeményezésére közbeszerzési eljárás keretében megkötendő szerződésekre vonatkozóan

I. AJÁNLATKÉRŐ ADATAI

1.1. Hivatalos név:

 

1.2. Székhely:

 

1.3. Postai cím:

 

1.4. Kapcsolattartó személy neve:

 

1.5. Kapcsolattartó személy címe, elérhetősége (telefonszám, e-mail cím):

 

II. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS ADATAI

2.1. Tervezett közbeszerzés tárgya:

2.2. Tervezett közbeszerzés becsült értéke (adott esetben részenként) (nettó összeg):

 

2.3. Közbeszerzési eljárás típusa:

A Kbt. 115. §-a szerinti eljárás esetén a négy ajánlattevő, a Kbt. 114. § (9) bekezdése szerinti eljárás esetén a három ajánlattevő megjelölése, a Kbt. 98. §-a szerinti eljárás esetén az ajánlattevők megjelölése (név, székhely, cégjegyzékszám)

2.4. A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés időtartama, határideje:

 

2.5. Teljesítés helye:

2.6. Az ajánlatok elbírálásáról készített összegezés megküldésének (tervezett) időpontja:

A szerződéskötés (tervezett) időpontja:

 

2.7. A közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés teljesítéséhez szükséges forrás (a forrás eredetének megjelölésével, a megfelelő aláhúzásával):

eredeti költségvetésben megtervezett támogatás,

meghatározott feladatra célzottan év közben kapott támogatás (xy. számú megállapodás, okirat, szerződés stb. alapján),

működési, közhatalmi, felhalmozási bevétel,

pályázati forrás a pályázati azonosító és a támogatási intenzitás megjelölésével,

egyéb (ez esetben kérjük indokolni)

2.8. Az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint

műszaki és szakmai alkalmassági feltételei:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

2.9. Kizáró okok és igazolási mód:

2.10. Az ajánlatok értékelési szempontjai (az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén részszempontok is):

2.11. Kiírás indokolása (előzmények, amennyiben korábbi években is történt hasonló), a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozatban foglaltakkal való érintettség, a kiírás elmaradásának következményei:

2.12. Szerződés tárgyához kapcsolódó részletes információk:

– szolgáltatás igénybevételénél: új feladat vagy korábban saját munkaerővel ellátott feladat vállalkozóval való kiváltása stb.,

– termékbeszerzésnél: új beszerzés (kapacitásbővítés), pótlás (elhasználódás miatti csere),

– korábban vállalkozóval ellátott feladat kiváltása saját dolgozó által üzemeltetett eszközzel stb., épülettel, építménnyel kapcsolatos feladatok: új épület, építmény létrehozása, meglévő épület bővítése, korszerűsítése stb.

3. Nyilatkozat:

Az ajánlatkérő intézmény képviseletében nyilatkozom, hogy a közbeszerzés megindításához
(a kötelezettségvállaláshoz) a költségvetési fedezet az intézmény költségvetésében rendelkezésre áll, a beszerzés megvalósítása az intézmény működésében finanszírozási problémát nem fog okozni, támogatási többletigénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő években nem jár.

4. Nyilatkozat:

Az ajánlatkérő intézmény képviseletében nyilatkozom, hogy amennyiben a tervezett beszerzés becsült értéke az Európai Unió joga által meghatározott közbeszerzési értékhatárt eléri vagy meghaladja, akkor kizárólag magas energiahatékonyságú termék/szolgáltatás/épület* beszerzésére kerül sor az energiahatékony beszerzésekről szóló 1849/2014. (XII. 30.) Korm. határozatban foglaltak szerint.

Az energiahatékony beszerzésekről szóló 1849/2014. (XII. 30.) Korm. határozatban foglalt összeegyeztethetőség hiányának indokai**:

Dátum:

…………………………………………………

ajánlatkérő intézmény aláírásra jogosult

képviselője

Az [ajánlatkérő intézmény megnevezése] [tervezett közbeszerzés, illetve szerződés tárgya] tárgyú tervezett közbeszerzési eljárása megindításával/szerződés megkötésével egyetértek.

Dátum:

…………………………………………………

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

aláírásra jogosult képviselője

Dátum:

…………………………………………………

Főosztály aláírásra jogosult képviselője

(nevének nyomtatott betűkkel történő feltüntetésével együtt)

Dátum:

…………………………………………………

Projektkoordinációs és IT Biztonságfelügyeleti Főosztály

vezető***

Dátum:

……………………………………………
közigazgatási államtitkár

II.

Adatlap

a közigazgatási államtitkár előzetes egyetértésének kezdeményezésére

a nem közbeszerzési eljárás keretében megkötendő,

nyolcmillió forintot meghaladó szerződésekre vonatkozóan

I. A SZERZŐDÉST KEZDEMÉNYEZŐ ADATAI

1.1. Hivatalos név:

 

1.2. Székhely:

 

1.3. Postai cím:

 

1.4. Kapcsolattartó személy neve:

 

1.5. Kapcsolattartó személy címe, elérhetősége (telefonszám, e-mail cím):

 

II. A SZERZŐDŐ FÉL ADATAI

2.1. Hivatalos név:

 

2.2. Székhely:

 

2.3. Postacím:

 

2.4. Szervezeti-működési forma:

 

2.5. Cégjegyzékszám:

 

2.6. Bírósági és nyilvántartási szám:

 

2.7. Adószám:

 

2.8. Statisztikai számjel:

 

2.9. Kapcsolattartó személy neve:

 

2.10. Kapcsolattartó személy címe, elérhetősége:

 

2.11. Milyen formában, milyen szempontok alapján került kiválasztásra a szerződő fél:

 

III. A SZERZŐDÉS RÉSZLETEZŐ ISMERTETÉSE

3.1. Szerződés tárgya:

 

3.2. Szerződés időtartama, határideje:

 

3.3. Teljesítés helye:

 

3.4. Szerződéskötés várható időpontja:

 

3.5. Szerződés értéke (nettó és bruttó összeg):

 

3.6. Költségvetési törvényben megjelölt forrás (jelölje a megfelelő aláhúzásával):

eredeti költségvetésben megtervezett támogatás,

meghatározott feladatra célzottan év közben kapott támogatás (xy. számú megállapodás, okirat, szerződés stb. alapján),

működési, közhatalmi, felhalmozási bevétel,

pályázati forrás a pályázati azonosító és a támogatási intenzitás megjelölésével,

egyéb (ez esetben kérjük indokolni)

3.7. A szerződés pénzügyi adatai (részletes költségvetési terv):

3.8. A szerződésben foglalt feladat meghatározása, a szerződés tárgyának részletes ismertetése, különös tekintettel a műszaki paraméterekre (max. 1000 karakter):

3.9. A szerződés szükségességének indokolása (előzmények, amennyiben korábbi években is történt hasonló), a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozatban foglaltakkal való érintettség, elmaradásának következményei (max. 1000 karakter):

3.10. Szerződés tárgyához kapcsolódó részletes információk:

– szolgáltatás igénybevételénél: új feladat vagy korábban saját munkaerővel ellátott feladat vállalkozóval való kiváltása stb.,

– termékbeszerzésnél: új beszerzés (kapacitásbővítés), pótlás (elhasználódás miatti csere),

– korábban vállalkozóval ellátott feladat kiváltása saját dolgozó által üzemeltetett eszközzel stb., épülettel, építménnyel kapcsolatos feladatok: új épület, építmény létrehozása, meglévő épület bővítése, korszerűsítése stb.

4. Nyilatkozat

Az ajánlatkérő intézmény képviseletében nyilatkozom, hogy a szerződés megkötéséhez (a kötelezettségvállaláshoz) a költségvetési fedezet az intézmény költségvetésében rendelkezésre áll, a beszerzés megvalósítása az intézmény működésében finanszírozási problémát nem fog okozni, támogatási többletigénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő években nem jár.

Az ajánlatkérő intézmény nevében nyilatkozom, hogy a szerződés – tárgyát, értékét, illetve tárgyát és értékét tekintve – nem tartozik a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény hatálya alá.

Az ajánlatkérő intézmény nevében nyilatkozom, hogy a szerződés becsült értékének meghatározása a Kbt. 19. § (3) bekezdésében foglaltak alapján történt.

Az ajánlattevő intézmény nevében nyilatkozom, hogy a jogi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésben foglalt feladat ellátása intézményen belül nem megvalósítható.*

Az ajánlatkérő intézmény képviseletében nyilatkozom, hogy amennyiben a tervezett beszerzés becsült értéke az Európai Unió joga által meghatározott közbeszerzési értékhatárt eléri vagy meghaladja, akkor kizárólag magas energiahatékonyságú termék/szolgáltatás/épület* beszerzésére kerül sor az energiahatékony beszerzésekről szóló 1849/2014. (XII. 30.) Korm. határozatban foglaltak szerint.

Az energiahatékony beszerzésekről szóló 1849/2014. (XII. 30.) Korm. határozatban foglalt összeegyeztethetőség hiányának indokai**:

Dátum:

………………………………………………

ajánlatkérő intézmény aláírásra jogosult

képviselője

Az [ajánlatkérő intézmény megnevezése] [tervezett szerződés tárgya] tárgyú tervezett szerződés megkötésével egyetértek.

Dátum:

…………………………………………………

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

aláírásra jogosult képviselője

Dátum:

…………………………………………………

Főosztály aláírásra jogosult képviselője

(nevének nyomtatott betűkkel történő feltüntetésével együtt)

Dátum:

…………………………………………………

Projektkoordinációs és IT Biztonságfelügyeleti Főosztály

vezető***

Dátum:

……………………………………………
közigazgatási államtitkár

III.

Adatlap

a közigazgatási államtitkár előzetes egyetértésének kezdeményezésére

a szerződések módosítására vonatkozóan

I. A SZERZŐDÉST KEZDEMÉNYEZŐ ADATAI

1.1. Hivatalos név:

 

1.2. Székhely:

 

1.3. Postai cím:

 

1.4. Kapcsolattartó személy neve:

 

1.5. Kapcsolattartó személy címe, elérhetősége (telefonszám, e-mail cím):

 

II. A SZERZŐDŐ FÉL ADATAI

2.1. Hivatalos név:

 

2.2. Székhely:

 

2.3. Postacím:

 

2.4. Szervezeti-működési forma:

 

2.5. Cégjegyzékszám:

 

2.6. Bírósági és nyilvántartási szám:

 

2.7. Adószám:

 

2.8. Statisztikai számjel:

 

2.9. Kapcsolattartó személy neve:

 

2.10. Kapcsolattartó személy címe, elérhetősége:

 

III. A SZERZŐDÉS RÉSZLETEZŐ ISMERTETÉSE

3.1. Szerződés tárgya:

 

3.2. Szerződés időtartama, határideje:

 

3.3. Teljesítés helye:

 

3.4. A módosított szerződés értéke (nettó és bruttó összeg):

 

3.5. Szerződésmódosítás várható időpontja:

 

3.6. Szerződésmódosítás indoka:

 

3.7. A szerződésmódosítás elmaradásának következményei (max. 1000 karakter):

4. Nyilatkozat

Az ajánlatkérő intézmény képviseletében nyilatkozom, hogy a szerződés módosításához
(a kötelezettségvállaláshoz) a költségvetési fedezet az intézmény költségvetésében rendelkezésre áll, a beszerzés megvalósítása az intézmény működésében finanszírozási problémát nem fog okozni, támogatási többletigénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő években nem jár.

Az ajánlatkérő intézmény nevében nyilatkozom, hogy a szerződésmódosítás megfelel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. §-ában foglalt előírásoknak./Az ajánlatkérő intézmény nevében nyilatkozom, hogy a szerződésmódosítás eredményeképp a beszerzés továbbra sem tartozik a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény hatálya alá.*

Dátum:

………………………………………………

ajánlatkérő intézmény aláírásra jogosult

képviselője

Az [ajánlatkérő intézmény megnevezése] [tervezett szerződés tárgya] tárgyú tervezett szerződés módosításával egyetértek.

Dátum:

…………………………………………………

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

aláírásra jogosult képviselője

Dátum:

…………………………………………………

…………………………………
Főosztály aláírásra jogosult képviselője

(nevének nyomtatott betűkkel történő feltüntetésével együtt)

Dátum:

…………………………………………………

Projektkoordinációs és IT Biztonságfelügyeleti Főosztály

vezető**

Dátum:

……………………………………………
közigazgatási államtitkár

2. melléklet a 6/2016. (IV. 29.) FM utasításhoz

Kérelem az utasításban előírt előzetes egyetértés beszerzése alóli mentesítésre

Az ajánlatkérő intézmény megnevezése:

Kapcsolattartó neve, elérhetősége (telefonszám, e-mail cím):

A mentesíteni kért közbeszerzési eljárás/szerződés* tárgya:

A mentesíteni kért közbeszerzési eljárás becsült értéke/szerződés értéke*:

A szerződés teljesítéséhez szükséges forrás megjelölése:

Az ajánlatkérő intézmény képviseletében kérem a 6/2016. (IV. 29.) FM utasításban előírt előzetes egyetértés beszerzése alóli mentesítést a fenti tárgyú közbeszerzési eljárás/szerződés* vonatkozásában, az alábbi indokok alapján:

Az ajánlatkérő intézmény képviseletében nyilatkozom, hogy közbeszerzés megindításához/a szerződés megkötéséhez/a szerződés módosításához* (a kötelezettségvállaláshoz) a költségvetési fedezet az intézmény költségvetésében rendelkezésre áll, a beszerzés megvalósítása az intézmény működésében finanszírozási problémát nem fog okozni, támogatási többletigénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő években nem jár.

Az ajánlatkérő intézmény nevében nyilatkozom, hogy a mentességet megalapozó körülmény nem az ajánlatkérő mulasztásából ered.

Az ajánlatkérő intézmény képviseletében nyilatkozom, hogy amennyiben a tervezett beszerzés becsült értéke az Európai Unió joga által meghatározott közbeszerzési értékhatárt eléri vagy meghaladja, akkor kizárólag magas energiahatékonyságú termék/szolgáltatás/épület* beszerzésére kerül sor az energiahatékony beszerzésekről szóló 1849/2014. (XII. 30.) Korm. határozatban foglaltak szerint.

Az energiahatékony beszerzésekről szóló 1849/2014. (XII. 30.) Korm. határozatban foglalt összeegyeztethetőség hiányának indokai**:

Dátum:

        ……………………………………………
        ajánlatkérő intézmény aláírásra jogosult
        képviselője

A kérelmet támogatom:

Dátum:

………………………………………………
Főosztály vezetője
(nevének nyomtatott betűkkel történő feltüntetésével együtt)

A kérelmet támogatom:

Dátum:

………………………………………………
Projektkoordinációs és IT Biztonságfelügyeleti Főosztály
irodavezető***

Az előzetes egyetértés beszerzése alóli mentesítést megadom:

Dátum:

………………………………………………
közigazgatási államtitkár

_____________________

* A megfelelő aláhúzandó.

** Szükség szerint kitöltendő.

*** Informatikai tárgyú beszerzés esetében.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!