nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
118/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet
a közösségi agrármarketing tevékenységről
2016-06-16
2017-09-07
2
Jogszabály

118/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet

a közösségi agrármarketing tevékenységről

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a 7. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § (1) A (2) bekezdés szerinti feladatok kivételével a közösségi agrármarketing tevékenységhez kapcsolódó állami feladatokat az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. külön jogszabályban meghatározottak alapján látja el, közfeladatként, amely során támogatások nyújtására is jogosult.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki a közösségi bormarketinggel összefüggő feladatokra, erőforrásokra, jogviszonyokra.

(3) Az agrárpolitikáért felelős miniszter az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft.-n keresztül összehangolja Magyarország közösségi agrármarketing tevékenységét, ezzel kapcsolatban a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek munkáját, meghatározza a Nemzeti Agrármarketing Program útján a közösségi agrármarketing feladatok ellátását, annak módját.

2. § (1) Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. – ide nem értve az 1. § (2) bekezdésében meghatározott feladatokat – jogutódja a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.-nek

a) a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. által a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv kijelöléséről szóló 154/2011. (VIII. 10.) Korm. rendeletben meghatározott feladatok ellátásával kapcsolatban e rendelet hatálybalépését megelőzően létesített támogatási jogviszonyok,

b) a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. által a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2015. (V. 29.) NGM rendeletben meghatározott feladatok ellátásával kapcsolatban e rendelet hatálybalépését megelőzően létesített támogatási jogviszonyok,

c) az a)–b) pont szerinti támogatási jogviszonyokhoz kapcsolódó, valamint az alaptevékenység ellátásához szükséges tevékenységek ellátására vonatkozó polgári jogi szerződések,

d) egyéb, a feladatellátást biztosító polgári jogi szerződések, valamint

e) a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. által a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv kijelöléséről szóló 154/2011. (VIII. 10.) Korm. rendeletben meghatározott feladatok ellátásával kapcsolatban e rendelet hatálybalépését megelőzően megszerzett szerzői jogok, licencek és egyéb vagyoni értékű jogok

tekintetében.

(2) Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. által a 2. § (1) bekezdés a)–b) pontjában meghatározott feladatok ellátásával kapcsolatosan létesített támogatási jogviszonyok tekintetében jogutódként jogosult eljárni

a) a jogosulatlanul igénybe vett vagy visszafizetésre meghatározott támogatási összegek beszedése érdekében;

b) a támogatási jogviszonyokhoz kapcsolódó pénzügyi és szakmai elszámolások tekintetében;

c) a támogatási jogviszonyokhoz kapcsolódó kifizetés, a támogatás csökkentése, a szerződés módosítása, az elállási és felmondási jog, a biztosítékok érvényesítése, valamint a szerződésben meghatározott minden egyéb, a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési és halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó egyes eljárási kérdésekről szóló 2007. évi XVII. törvényben foglalt támogatói feladat tekintetében.

3. § A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonába tartozó, kifejezetten a közösségi agrármarketing feladatok ellátásához szükséges vagyonelemeket 2016. június 15. napjától az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. tulajdonába kell adni.

4. § A közösségi agrármarketing feladatok ellátására a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. által foglalkoztatott személyek a feladatot jogutódként ellátó Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft.-nél a munkáltató személyében bekövetkező változás útján kerülnek továbbfoglalkoztatásra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény VI. fejezetében foglaltak szerint.

5. § (1) A 2–4. § szerinti jogok és kötelezettségek átszállása a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.-vel szemben fennálló követeléseket nem teszi lejárttá, és arra való hivatkozással szerződésszegési igényt vagy biztosíték nyújtására vonatkozó igényt nem lehet érvényesíteni.

(2) A 2. § szerinti jogviszonyokkal összefüggésben 2016. június 15-e előtt indult, folyamatban lévő közbeszerzési eljárásokban, illetve a 3. § szerinti jogviszonyokkal összefüggésben 2016. június 15-e előtt indult, folyamatban lévő közbeszerzési eljárásokban a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. helyébe az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. lép.

(3) A 2. § és 4. § szerinti jogviszonyokkal összefüggésben 2016. június 15-e előtt indult, a 3. § szerinti jogviszonyokkal összefüggésben 2016. június 15-e előtt indult, folyamatban lévő peres és nemperes eljárásokban a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. helyébe az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. lép.

(4) A 2016. június 14-én a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. nyilvántartásában szereplő, a 2. § és 4. § szerinti jogviszonyokkal összefüggő kötelezettségek, illetve a 2016. június 14-én a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. nyilvántartásában szereplő, a 3. § szerinti jogviszonyokkal összefüggő kötelezettségek az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. mérlegébe kerülnek, amelyek annak eredménytartalékát csökkentik. Ezen elemek bekerülési értéke megegyezik az átadáskori nyilvántartási értékével.

(5) A 2. § és 3. § szerinti jogviszonyokkal összefüggő, 2016. június 15-én folyamatban lévő közigazgatási hatósági eljárásokban a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. helyébe az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. lép.

(6) A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. és az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. a 2–4. § szerinti jogok és kötelezettségek átszállásával kapcsolatosan 2016. június 15-ig átadás-átvételi megállapodást köt.

6–7. §1

8. § Ez a rendelet 2016. június 15-én lép hatályba.

9. §2

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!