nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1259/2016. (VI. 6.) Korm. határozat
az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. létrehozásáról, valamint a közösségi agrármarketing tevékenységgel kapcsolatos feladatoknak az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. részére történő átadásához szükséges kormányzati feladatokról
2016-06-06
infinity
1

1259/2016. (VI. 6.) Korm. határozat

az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. létrehozásáról, valamint a közösségi agrármarketing tevékenységgel kapcsolatos feladatoknak az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. részére történő átadásához szükséges kormányzati feladatokról

1. A Kormány

a) egyetért azzal, hogy a közösségi agrármarketing tevékenységgel kapcsolatos feladatokat 2016. június 15-től a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.) helyett a b) pont szerint létrejövő Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft.) lássa el, kivéve a közösségi bormarketing feladatokat, melyeket továbbra is a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. lát el;

b) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság útján gondoskodjon az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. jogszabályban előírtak szerinti 3 millió forintos törzstőkével, az állam 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaságként történő megalapításáról;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

c) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon miniszteri rendelet kiadásáról annak érdekében, hogy az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. megalapítását követően, a társaság állami részesedése feletti tulajdonosi jogok gyakorlója a földművelésügyi miniszter legyen;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: a társaság megalapítását követően azonnal

d) felhívja a földművelésügyi minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy készítse elő azokat a jogszabály-módosításokat, és tegye meg azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a közösségi agrármarketing tevékenységgel kapcsolatos feladatokat 2016. június 15. napjától az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft., a közösségi bormarketing feladatokat a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. lássa el;

Felelős: földművelésügyi miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2016. június 15.

e) felhívja a földművelésügyi minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjanak arról, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonában álló vagyontárgyak, melyek kifejezetten szükségesek a létrejövő Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. működéséhez és a d) pont szerinti feladatellátáshoz, az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. részére 2016. június 15. napjáig átadásra kerüljenek;

Felelős: földművelésügyi miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2016. június 15.

f) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 33. Hazai fejlesztési programok alcím, 8. Agrármarketing célelőirányzat jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 33. Hazai fejlesztési programok alcím, 9. Turisztikai célelőirányzat jogcímcsoport javára

fa) a következő év költségvetésében beépülő módon 150,0 millió forint átcsoportosítását rendeli el az 1. melléklet szerint,

fb) egyszeri jelleggel 112,6 millió forint átcsoportosítását rendeli el a 2. melléklet szerint;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2016. június 14.

g) az Áht. 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Kvtv. Magyarország 2016. évi központi költségvetésének címrendjét – 2016. június 15-ei fordulónappal – a 3. melléklet szerint módosítja;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2016. június 15.

h) felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az f) pontban foglalt átcsoportosítás végrehajtását követően a Magyar Államkincstár útján intézkedjen a g) pont szerinti címrendi változás 2016. január 1-jei határnappal történő átvezetéséről és egyidejűleg – a fejezetet irányító szerv vezetőjének adatszolgáltatása alapján – az átrendezés időpontjáig végrehajtott előirányzat-módosítások, teljesítési adatok és a kapcsolódó költségvetési-maradványok átvezetéséről;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2016. június 15.

i) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a Magyar Államkincstárnál

ia) az előző években keletkezett költségvetési maradványok előirányzatosításáról,

ib) az azonosítás alatt álló kiadásoknak és bevételeknek megfelelő fejezeti kezelésű előirányzat, illetve azon belül egységes rovatrend szerinti azonosításáról;

Felelős: földművelésügyi miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2016. június 14.

j) egyetért azzal, hogy a g) pont szerinti címrendi átrendezés megvalósulásáig az érintett előirányzat terhére kötelezettségvállalásra csak a földművelésügyi miniszter egyetértése mellett kerülhet sor;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

földművelésügyi miniszter

Határidő: azonnal

k) felhívja a földművelésügyi minisztert, hogy alkossa meg a folyamatos finanszírozás és a feladatellátás részleteinek kidolgozása érdekében a Nemzeti Agrármarketing Programot, mely illeszkedik a Kormány Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiájához és meghatározza középtávon a feladatellátás szakmai, finanszírozási hátterét;

Felelős: földművelésügyi miniszter

Határidő: 2016. július 15.

l) felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. működési környezetének kialakításával kapcsolatos, egyszeri többletkiadások forrásának biztosításáról intézkedjen a XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet 2016. évi költségvetésében.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

1. melléklet az 1259/2016. (VI. 6.) Korm. határozathoz

Fejezetek száma és megnevezése:

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2016.

Millió forintban

Állam-
háztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csoport
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csoport
név

Jogcím
név

K I A D Á S O K

A módosítás jogcíme

Módosítás
( + / - )

A módosítás következő
évre áthúzódó hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat száma

Kiemelt előirányzat neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVII.

 

 

 

 

 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

 

 

 

 

 

Hazai fejlesztési programok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

333739

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

Agrármarketing célelőirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

-150,0

 

 

347784

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

Turisztikai célelőirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

150,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: b) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

Millió forintban

Állam-
háztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csoport
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csoport
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
( + / - )

A módosítás következő
évre áthúzódó hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat száma

Kiemelt előirányzat neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Millió forintban

Állam-
háztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csoport
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csoport
név

Jogcím
név

T Á M O G A T Á S

A módosítás jogcíme

Módosítás
( + / - )

A módosítás következő
évre áthúzódó hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat száma

Kiemelt előirányzat neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVII.

 

 

 

 

 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

 

 

 

 

 

Hazai fejlesztési programok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

333739

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

Agrármarketing célelőirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

-150,0

 

 

347784

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

Turisztikai célelőirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150,0

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: b) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

Az előirányzatok felhasználása/zárolása (módosítás +/-) Összesen:

 

 

 

 

 

 

 

 

I. né.

II. né.

III. né.

IV. né.

Fejezetet irányító szerv

1 példány

 

időarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Állami Számvevőszék

1 példány

 

teljesítményarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Állami Számvevőszék

1 példány

 

teljesítményarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyar Államkincstár

1 példány

 

egyéb: azonnal

150,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150,0

 

 

Nemzetgazdasági Minisztérium

2 példány

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x/ Az összetartozó előirányzat változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

2. melléklet az 1259/2016. (VI. 6.) Korm. határozathoz

Fejezetek száma és megnevezése:

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2016.

Millió forintban

Állam-
háztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csoport
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csoport
név

Jogcím
név

K I A D Á S O K

A módosítás jogcíme

Módosítás
( + / - )

A módosítás következő
évre áthúzódó hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat száma

Kiemelt előirányzat neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVII.

 

 

 

 

 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

 

 

 

 

 

Hazai fejlesztési programok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

333739

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

Agrármarketing célelőirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

-112,6

 

 

347784

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

Turisztikai célelőirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

112,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

Millió forintban

Állam-
háztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csoport
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csoport
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
( + / - )

A módosítás következő
évre áthúzódó hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat száma

Kiemelt előirányzat neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Millió forintban

Állam-
háztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csoport
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csoport
név

Jogcím
név

T Á M O G A T Á S

A módosítás jogcíme

Módosítás
( + / - )

A módosítás következő
évre áthúzódó hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat száma

Kiemelt előirányzat neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVII.

 

 

 

 

 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

 

 

 

 

 

Hazai fejlesztési programok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

333739

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

Agrármarketing célelőirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

-112,6

 

 

347784

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

Turisztikai célelőirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112,6

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

Az előirányzatok felhasználása/zárolása (módosítás +/-) Összesen:

 

 

 

 

 

 

 

 

I. né.

II. né.

III. né.

IV. né.

Fejezetet irányító szerv

1 példány

 

időarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Állami Számvevőszék

1 példány

 

teljesítményarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Állami Számvevőszék

1 példány

 

teljesítményarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyar Államkincstár

1 példány

 

egyéb: azonnal

112,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112,6

 

 

Nemzetgazdasági Minisztérium

2 példány

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x/ Az összetartozó előirányzat változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

3. melléklet az 1259/2016. (VI. 6.) Korm. határozathoz

Eredeti előirányzattal rendelkező előirányzatok átrendezése

ÁHT-T

ÚJ CÍMRENDI BESOROLÁS

Megnevezés

RÉGI CÍMRENDI BESOROLÁS

Fejezet

Cím

Alcím

Jogcím-
csoport

Jogcím

Fejezet

Cím

Alcím

Jogcím-
csoport

Jogcím

333739

XII.

20

3

36

 

Agrármarketing célelőirányzat

XVII.

20.

33.

8.

 

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!