nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
2016. évi LXXVIII. törvény
egyes területrendezési tárgyú törvények módosításáról
2016-07-01
2016-07-01
1

2016. évi LXXVIII. törvény

egyes területrendezési tárgyú törvények módosításáról1

1. A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosítása

1. § (1) A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (a továbbiakban: Tftv.) 23/B. §-a a következő (3)–(4) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az ország, a kiemelt térség és a megye területrendezési terveit egy időben kell készíteni. A megye területrendezési tervének módosítását az ország és a kiemelt térség területrendezési terve átfogó módosításának elfogadását követő egy éven belül kell elfogadni.

(4) A területrendezési tervek felülvizsgálata legalább hétévente, az európai uniós tervezési ciklushoz igazodóan történik. Az ország területrendezési tervét az országos fejlesztési és területfejlesztési koncepció elfogadását követő egy éven belül el kell fogadni.”

(2) A Tftv. 23/D. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A térségi területfelhasználási engedélykérelmet – az összhang igazolására vonatkozó engedélykérelem kivételével – harminc napon belül kell elbírálni. Az összhang igazolására vonatkozó engedélykérelmet tizenöt napon belül kell elbírálni.”

2. §2

3. § Hatályát veszti a Tftv. 23/E. §-a

2. A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény módosítása

4. §3

5. § A Btv. a következő 55. §-sal egészül ki:

„55. § (1) A balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területen, amennyiben az érintett vízpart-rehabilitációs tanulmányterv és a településrendezési eszköz módosítása a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló törvény hatálya alá tartozó kiemelt jelentőségű ügy tárgyát képező építési beruházás megvalósítása érdekében szükséges, a településrendezési eszköz módosítása – a (2) bekezdésben foglalt kivétel figyelembevételével – a vízpart-rehabilitációs tanulmányterv módosítása nélkül is elfogadható.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt esetekben a településrendezési eszköz módosítása során a vízpart-rehabilitációs tanulmánytervben szereplő beépítetlenül megőrzendő parti területsáv megtartásáról gondoskodni kell.”

6. § (1) A Btv. 1/1. számú melléklete a következő 9a. ponttal egészül ki:

„9a. Balatonakarattya”

(2) A Btv. 1/2. számú melléklete a következő 7a. ponttal egészül ki:

„7a. Balatonakarattya”

7. § A Btv.

a) 1. §-ában a „szakmai, gazdasági és egyesületek” szövegrész helyébe a „szakmai szervezetek, gazdasági társaságok és egyesületek” szöveg,

b) a 6. § (2) bekezdés b) és c) pontjában a „tervben” szövegrész helyébe a „tanulmánytervben” szöveg,

c)4

d)5

lép.

8. § Hatályát veszti a Btv.

a) 4/C. § (2) bekezdés h) pontjában az „ , első felülvizsgálatukat követően a partvonal-szabályozási és vízpart-rehabilitációs tervek” szövegrész,

b) 6. § (1) bekezdésében az „ , illetve első felülvizsgálatát követően a partvonal-szabályozási és vízpart-rehabilitációs tervben” szövegrész,

c) 20. § (1) bekezdésében az „– első felülvizsgálatukat követően partvonal-szabályozási és vízpart-rehabilitációs tervek –” szövegrész,

d) 20. § (2) bekezdésében az „– első felülvizsgálatukat követően partvonal-szabályozási és vízpart-rehabilitációs tervekkel –” szövegrész,

e) 35. § h) pontjában az „– első felülvizsgálatukat követően a partvonal-szabályozási és vízpart-rehabilitációs tervek –” szövegrész,

f) 58. § (2) bekezdésében az „a vízpart-rehabilitációs tanulmánytervek első felülvizsgálatát megelőzően” szövegrész,

g) 58. § (4) bekezdése,

h)6

i) 59. § (2) bekezdése,

j) 59. § (4) bekezdése,

k) 59. § (5) bekezdésében az „és vízpart-rehabilitációs” szövegrész,

l) 59. § (7) bekezdésében a „vízpart-rehabilitációs tanulmánytervek első felülvizsgálatának megtörténtéig a” szövegrész, valamint

m) 59. § (8) bekezdése.

3. Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény módosítása

9. § (1) Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: OTrT) 6. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon belül a települési területfelhasználási egységek kijelölése során a következő szabályokat kell alkalmazni:)

a) az erdőgazdálkodási térséget legalább 75%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni;”

(2)7

(3)8

(4) Az OTrT 31/B. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kiemelt térségi és a megyei területrendezési terveknek az e törvénnyel való összhangba hozataláig a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál az alábbi átmeneti rendelkezéseket kell alkalmazni:)

a) az Országos Szerkezeti Terv által kijelölt országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatokat és egyedi építményeket az e törvénynek az MTv.-vel megállapított 1/1–11. melléklete, 9. § (7) bekezdése, és 10. §-a előírásainak alkalmazásával, valamint az Országos Szerkezeti Tervben meghatározott térbeli rend figyelembevételével kell kijelölni; az e törvénynek az MTv.-vel megállapított 1/1–11. mellékletében nem szereplő, de az Országos Szerkezeti Tervben feltüntetésre kerülő országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatokat és egyedi építményeket az Országos Szerkezeti Terv által meghatározott térbeli rend figyelembevételével kell kijelölni,”

10. § (1) Az OTrT 1/1. melléklete helyébe e törvény 1. melléklete lép.

(2)9

11. § Hatályát veszti az OTrT

a)–c)10

d) 29. §-a.

4. A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény módosítása

12. § Hatályát veszti a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény 21. § (6) bekezdése.

5. Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 2. § 2016. szeptember 30-án lép hatályba.

(3) A 4. §, a 7. § c) és d) pontjai, valamint a 8. § h) pontja 2017. január 1-jén lép hatályba.

(4) A 9. § (2) és (3) bekezdése, a 10. § (2) bekezdése, valamint a 11. § a)–c) pontja 2017. június 30-án lép hatályba.

1. melléklet a 2016. évi LXXVIII. törvényhez

„1/1. melléklet a 2003. évi XXVI. törvényhez

Az országos közúthálózat gyorsforgalmi és főúti elemei, valamint a fővárosi térszerkezetet meghatározó főutak

(A térség e mellékletben a település közigazgatási területét és annak 10 kilométeres környezetét jelenti)

1.    Gyorsforgalmi utak

 

A

B

1.

M0:

Budaörs – Budakeszi – Nagykovácsi – Budapest [II. ker.] – Solymár – Pilisborosjenő – Üröm – Budakalász – Budapest [III. ker.] – Szigetmonostor – Budapest [IV. ker.] – Dunakeszi – Budapest [XV. ker.] – Fót – Csömör – Budapest [XVI. ker.] – Kistarcsa – Nagytarcsa – Budapest [XVII. ker.] – Ecser – Üllő – Vecsés – Gyál – Budapest [XXIII. ker.] – Dunaharaszti – Szigetszentmiklós – Budapest [XXII. ker.] – Diósd – Törökbálint – Biatorbágy – Budaörs
(Az M0 nyugati szektorában a nyomvonalat környezeti hatásvizsgálat alapján, a védett természeti területen – ahol szükséges – alagútban kell vezetni.)

2.

 

M1, M3, M4, M5, M7 fővárosi bevezető (M0-on belüli autópálya besorolású) szakaszai

3.

M1:

Budaörs (M0) – Győr – Hegyeshalom – (Ausztria)

4.

M10:

Budapest térsége (M0) – Esztergom – (Szlovákia)

5.

M15:

Levél (M1) – Rajka – (Szlovákia)

6.

M19:

Bőny (M1) – Győr (1. sz. főút)

7.

R11:

Zsámbék (M1) – Esztergom – (Szlovákia)

8.

M2:

Budapest (M0) – Vác – Rétság – Hont – (Szlovákia)

9.

R21:

M3 Hatvan térsége – Salgótarján – Somoskőújfalu – (Szlovákia)

10.

R23:

Bátonyterenye – Fedémes – Ózd

11.

M25:

Füzesabony térsége (M3) – Eger

12.

M3:

Budapest (M0) – Hatvan – Füzesabony – Polgár – Görbeháza – Nyíregyháza – Vásárosnamény – Beregdaróc – (Ukrajna)

13.

M30:

Mezőcsát térsége (M3) – Miskolc – Encs – Tornyosnémeti – (Szlovákia)

14.

M31:

Nagytarcsa térsége (M0) – Kistarcsa – Kerepes – Gödöllő térsége (M3)

15.

M34:

Vásárosnamény térsége (M3) – Záhony térsége – (Ukrajna)

16.

M35:

Görbeháza (M3) – Debrecen – Berettyóújfalu térsége (M4)

17.

M38:

Záhony térsége (M34) – (Szlovákia)

18.

M4:

Üllő (M0) – Szolnok – Püspökladány – Berettyóújfalu – Nagykereki – (Románia)

19.

M43:

Szeged (M5) – Csanádpalota – (Románia)

20.

M44:

Kecskemét térsége (M8) – Békéscsaba – Gyula – (Románia)

21.

M47:

Berettyóújfalu térsége (M4) – Békéscsaba – Algyő térsége (M43)

22.

R49:

Kántorjánosi térsége (M3) – Csenger térsége – (Románia)

23.

M5:

Gyál (M0) – Kecskemét – Kiskunfélegyháza – Szeged – Röszke – (Szerbia)

24.

M6:

Budapest (M0) – Dunaújváros – Szekszárd – Bóly – Ivándárda térsége – (Horvátország)

25.

M60:

Bóly térsége (M6) – Pécs térsége – Drávatamási térsége – (Horvátország)

26.

R67:

Balatonlelle térsége (M7) – Kaposvár

27.

M7:

Törökbálint (M0) – Székesfehérvár – Siófok – Balatonszentgyörgy – Nagykanizsa – Letenye – (Horvátország)

28.

M70:

Letenye (M7) – Tornyiszentmiklós – (Szlovénia)

29.

M75:

Balatonszentgyörgy térsége (M7) – Sármellék – Pacsa térsége (M9)

30.

R76:

Balatonszentgyörgy térsége (M7) – Keszthely – Zalaegerszeg térsége

31.

M8:

(Ausztria) – Szentgotthárd térsége – Veszprém – Enying térsége – Sárbogárd térsége – Dunaújváros – Kecskemét térsége – Szolnok – Füzesabony térsége (M3)

32.

R83:

Pápa – Tét – Győr

33.

M85:

Győr térsége (M1) – Csorna – Nagycenk – Sopron – (Ausztria)

34.

M86:

Szombathely térsége – Csorna – Mosonmagyaróvár térsége (M1)

35.

M9:

Nagycenk (M85) – Szombathely térsége – Püspökmolnári térsége – Zalaegerszeg térsége – Nagykanizsa – Inke térsége – Kaposvár – Dombóvár – Szekszárd térsége – Szeged (M5)

2.1.    A főúthálózat elemei (A 3 km-nél rövidebb hálózati összekötő szerepű, de önálló számjellel ellátott főúti elemeket a felsorolás nem tartalmazza.)

 

A

B

1.

1. sz. főút:

Budapest – Tatabánya – Tata – Komárom – Győr – Mosonmagyaróvár – Hegyeshalom – (Ausztria)

2.

2. sz. főút:

Budapest – Dunakeszi – Vác – Rétság – Hont – (Szlovákia)

3.

3. sz. főút:

Budapest – Hatvan – Gyöngyös – Füzesabony – Mezőkövesd – Miskolc – Szikszó – Encs – Tornyosnémeti – (Szlovákia)

4.

4. sz. főút:

Budapest – Cegléd – Szolnok – Püspökladány – Debrecen – Hajdúhadház – Nyíregyháza – Kisvárda – Záhony – (Ukrajna)

5.

5. sz. főút:

Budapest – Dabas – Kecskemét – Kiskunfélegyháza – Szeged – Röszke – (Szerbia)

6.

6. sz. főút:

Budapest – Dunaújváros – Szekszárd – Pécs – Barcs – (Horvátország)

7.

7. sz. főút:

Budapest – Székesfehérvár – Siófok – Nagykanizsa – Letenye – (Horvátország)

8.

8. sz. főút:

Székesfehérvár (M7) – Veszprém (M8); Vashosszúfalu (M8) – Vasvár – Körmend – Szentgotthárd – (Ausztria)

9.

10. sz. főút:

Budapest – Pilisvörösvár – Piliscsaba – Dorog – Nyergesújfalu – Dunaalmás (1. sz. főút)

10.

101. sz. főút:

Újhartyán (M5) – Százhalombatta – Zsámbék – Kesztölc térsége (M10)

11.

11. sz. főút:

Budapest – Szentendre – Visegrád – Esztergom (117. sz. főút)

12.

111. sz. főút:

Esztergom (11. sz. főút) – Dorog (10. sz. főút)

13.

117. sz. főút:

Esztergom (111. sz. főút) – Tát (10. sz. főút)

14.

12. sz. főút:

Vác (2. sz. főút) – Nagymaros – Szob

15.

13. sz. főút:

(Szlovákia) – Komárom – Kisbér (81. sz. főút)

16.

15. sz. főút:

Mosonmagyaróvár (1. sz. főút) – Rajka – (Szlovákia)

17.

21. sz. főút:

Hatvan (3. sz. főút) – Salgótarján – Somoskőújfalu – (Szlovákia)

18.

212. sz. főút:

Rétság térsége (2. sz. főút) – Jobbágyi – Szurdokpüspöki térsége – Gyöngyös (3. sz. főút)

19.

22. sz. főút:

Bánk (2. sz. főút) – Balassagyarmat – Salgótarján (21. sz. főút)

20.

222. sz. főút:

Balassagyarmat (22. sz. főút) – (Szlovákia)

21.

23. sz. főút:

Bátonyterenye (21. sz. főút) –Tarnalelesz (25. sz. főút)

22.

24. sz. főút:

Gyöngyös (3. sz. főút) – Parád – Eger (25. sz. főút)

23.

25. sz. főút:

Kerecsend (3. sz. főút) – Eger – Bánréve (26. sz. főút)

24.

26. sz. főút:

Miskolc (3. sz. főút) – Sajószentpéter – Kazincbarcika térsége – Bánréve – (Szlovákia)

25.

27. sz. főút:

Sajószentpéter (26. sz. főút) – Edelény – Tornanádaska térsége – (Szlovákia)

26.

304. sz. főút:

Miskolc (M30) – Miskolc (3. sz. főút)

27.

31. sz. főút:

Ecser (M0) – Sülysáp – Kóka – Nagykáta – Jászberény – Dormánd (33. sz. főút)

28.

311. sz. főút:

Nagykáta – Cegléd (4. sz. főút)

29.

32. sz. főút:

Hatvan (M3) – Jászberény – Szolnok (M4)

30.

33. sz. főút:

Füzesabony (3. sz. főút) – Tiszafüred – Debrecen (M35)

31.

34. sz. főút:

Polgár (M3) – Tiszafüred – Kunhegyes – Fegyvernek (4. sz. főút)

32.

35. sz. főút:

Nyékládháza (3. sz. főút) – Polgár – Debrecen (4. sz. főút)

33.

36. sz. főút:

Polgár (35. sz. főút) – Nyírtura (4. sz. főút)

34.

37. sz. főút:

Felsőzsolca (3. sz. főút) – Szerencs – Sátoraljaújhely – (Szlovákia)

35.

38. sz. főút:

Tiszanagyfalu (39. sz. főút) – Nyíregyháza (M3)

36.

381. sz. főút:

Sárospatak (37. sz. főút) – Cigánd – Kisvárda – Vásárosnamény – Tivadar – Fehérgyarmat (491. sz. főút)

37.

39. sz. főút:

Tiszanagyfalu (38. sz. főút) – Mád – Encs térsége (3. sz. főút)

38.

405. sz. főút:

Albertirsa (4. sz. főút) – Újhartyán (M5)

39.

41. sz. főút:

Nyíregyháza (4. sz. főút) – Vásárosnamény – Beregsurány – (Ukrajna)

40.

42. sz. főút:

Püspökladány (4. sz. főút) – Berettyóújfalu – Ártánd – (Románia)

41.

43. sz. főút:

Szeged – Makó – Nagylak – (Románia)

42.

431. sz. főút

Kiszombor (43. sz. főút) – (Románia)

43.

44. sz. főút:

Kecskemét (5. sz. főút) – Békéscsaba (M44)

44.

441. sz. főút:

Cegléd (4. sz. főút) – Nagykőrös – Kecskemét

45.

442. sz. főút:

Szolnok (4. sz. főút) – Martfű – Tiszaföldvár – Kunszentmárton (44. sz. főút)

46.

443. sz. főút:

Gyomaendrőd (46. sz. főút) – Szarvas (44. sz. főút)

47.

445. sz. főút

Kecskemét (M5) – Kecskemét (44. sz. főút)

48.

45. sz. főút:

Kunszentmárton (44. sz. főút) – Szentes – Hódmezővásárhely (M47)

49.

451. sz. főút:

Kiskunfélegyháza (5. sz. főút) – Csongrád – Szentes (45. sz. főút)

50.

46. sz. főút:

Törökszentmiklós (4. sz. főút) – Mezőtúr – Gyomaendrőd – Mezőberény (47. sz. főút)

51.

47. sz. főút:

Debrecen (4. sz. főút) – Berettyóújfalu – Mezőberény – Békéscsaba (M44)

52.

471. sz. főút:

Debrecen (48. sz. főút) – Mátészalka (49. sz. főút)

53.

48. sz. főút:

Debrecen (47. sz. főút) – Nyírábrány – (Románia)

54.

49. sz. főút:

Rohod (41. sz. főút) – Mátészalka – Csengersima – (Románia)

55.

491. sz. főút:

Győrtelek (49. sz. főút) – Tiszabecs – (Ukrajna)

56.

51. sz. főút:

Budapest (M0) – Kalocsa – Baja – Hercegszántó – (Szerbia)

57.

52. sz. főút:

Kecskemét (M5) – Solt – Dunaföldvár (6. sz. főút)

58.

53. sz. főút:

Solt (52. sz. főút) – Kiskunhalas – Tompa – (Szerbia)

59.

54. sz. főút:

Kecskemét (5. sz. főút) – Soltvadkert – Sükösd (51. sz. főút)

60.

55. sz. főút:

Szeged – Baja – Bátaszék (M6)

61.

56. sz. főút:

Szekszárd (6. sz. főút) – Mohács – Udvar – (Horvátország)

62.

57. sz. főút:

Mohács (56. sz. főút) – Pécs térsége (6. sz. főút)

63.

58. sz. főút:

Pécs (6. sz. főút) – Harkány – Drávaszabolcs – (Horvátország)

64.

61. sz. főút:

Dunaföldvár (6. sz. főút) – Dombóvár – Kaposvár – Nagykanizsa (7. sz. főút)

65.

62. sz. főút:

Dunaújváros (6. sz. főút) – Székesfehérvár (7. sz. főút)

66.

63. sz. főút:

Tolna (6. sz. főút) – Sárbogárd – Székesfehérvár (M7)

67.

64. sz. főút:

Simontornya (61. sz. főút) – Balatonvilágos (7. sz. főút)

68.

65. sz. főút:

Szekszárd (6. sz. főút) – Tamási – Siófok (7. sz. főút)

69.

651. sz. főút:

Nagykónyi (61. sz. főút) – Iregszemcse (65. sz. főút)

70.

66. sz. főút

Pécs (6. sz. főút) – Sásd – Kapospula (61. sz. főút)

71.

67. sz. főút:

(Horvátország) – Zaláta – Sellye – Szigetvár – Kaposvár – Látrány – Balatonszeme (7. sz. főút)

72.

68. sz. főút:

Barcs (6. sz. főút) – Nagyatád – Balatonberény (7. sz. főút)

73.

681. sz. főút:

Nagyatád (68. sz. főút) – Berzence – (Horvátország)

74.

71. sz. főút:

Lepsény (7. sz. főút) – Balatonfüred – Keszthely (76. sz. főút)

75.

72. sz. főút:

Balatonfűzfő (71. sz. főút) – Veszprém (8. sz. főút)

76.

73. sz. főút:

Csopak (71. sz. főút) – Veszprém (8. sz. főút)

77.

74. sz. főút:

Nagykanizsa (7. sz. főút) – Zalaegerszeg – Vasvár (8. sz. főút)

78.

75. sz. főút:

Alsópáhok (76. sz. főút) – Rédics (86. sz. főút)

79.

76. sz. főút:

Balatonszentgyörgy (7. sz. főút) – Hévíz – Zalacsány – Zalaegerszeg – Nádasd (86. sz. főút)

80.

77. sz. főút

Veszprém (8. sz. főút) – Tapolca – Keszthely (71. sz. főút)

81.

81. sz. főút:

Székesfehérvár térsége (8. sz. főút) – Kisbér – Győr – Vámosszabadi térsége – (Szlovákia)

82.

810. sz. főút

Székesfehérvár (7. sz. főút) – Magyaralmás (81. sz. főút)

83.

811. sz. főút:

Székesfehérvár (7. sz. főút) – Zámoly – Csákvár – Felcsút – Óbarok (1. sz. főút)

84.

82. sz. főút:

Veszprém térsége (8. sz. főút) – Zirc – Győr (M1)

85.

83. sz. főút:

Városlőd (M8) – Pápa – Győr (1. sz. főút)

86.

84. sz. főút:

Balatonederics (71. sz. főút) – Sárvár – Sopron – (Ausztria)

87.

85. sz. főút:

Győr térsége (81. sz. főút) – Csorna – Kapuvár – Nagycenk (84. sz. főút)

88.

86. sz. főút:

(Szlovénia) – Rédics – Zalabaksa – Zalalövő – Körmend – Szombathely – Csorna – Mosonmagyaróvár (1. sz. főút)

89.

861. sz. főút

Kópháza (84. sz. főút) – (Ausztria)

90.

87. sz. főút:

Kám (8. sz. főút) – Szombathely – Kőszeg – (Ausztria)

91.

88. sz. főút:

Vát (86. sz. főút) – Sárvár (84. sz. főút) – Celldömölk térsége – Pápa – Kisbér – Oroszlány térsége – Környe – Tatabánya – Tát (10. sz. főút)

92.

89. sz. főút:

Gencsapáti (87. sz. főút) – Bucsu – (Ausztria)

93.

 

M1, M3, M4, M5, M7 fővárosi bevezető főút besorolású szakaszai

94.

 

Budapest térszerkezetet meghatározó főútjai

95.

 

(Ausztria) – Fertőd – Fertőszentmiklós térsége (85. sz. főút)

96.

 

Mosonmagyaróvár (M1) – Mosonmagyaróvár (1. sz. főút)

97.

 

Rábacsanak térsége (86. sz. főút) – Pápa (83. sz. főút)

98.

 

Jánossomorja (86. sz. főút) – (Ausztria)

99.

 

Győr (M19) – Gönyű (1. sz. főút)

100.

 

Pápa (83. sz. főút) – Devecser – Tapolca (77. sz. főút)

101.

 

(Szlovénia) – Bajánsenye – Zalalövő – Zalaszentgyörgy térsége (76. sz. főút)

102.

 

Lenti térsége (75. sz. főút) – Tornyiszentmiklós (M70)

103.

 

Devecser – Sümeg – Keszthely (71. sz. főút)

104.

 

Veszprém térsége (72. sz. főút) – Litér (M8)

105.

 

Mór (81. sz. főút) – Oroszlány térsége

106.

 

Sávoly (M7) – Marcali – Somogyvár – Gamás – Törökkoppány – Nagykónyi (61. sz. főút)

107.

 

Iharosberény térsége (61. sz. főút) – Gyékényes térsége – (Horvátország)

108.

 

Pécs térsége (6. sz. főút) – Vajszló

109.

 

Kozármisleny (M6) – Kozármisleny (6. sz. főút)

110.

 

Darány (6. sz. főút) – Sellye – Harkány – Siklós – Villány – Udvar térsége (56. sz. főút)

111.

 

Köblény térsége (M9) – Komló térsége (66. sz. főút)

112.

 

Dávod térsége (51. sz. főút) – Mohács (56. sz. főút)

113.

 

Kalocsa (51. sz. főút) – Kecel (54. sz. főút)

114.

 

Soltvadkert (53. sz. főút) – Kiskunmajsa – Kistelek – Mindszent – Derekegyház – Nagymágocs – Orosháza (M47)

115.

 

Szabadegyháza (62. sz. főút) – Adony – Ráckeve – Kiskunlacháza (51. sz. főút)

116.

 

Szigetszentmiklós (M0) – Ráckeve

117.

 

Gödöllő (3. sz. főút) – Vác térsége – Tahitótfalu (11. sz. főút)

118.

 

Albertirsa (4. sz. főút) – Tápiószentmárton – Nagykáta – Jászfényszaru (32. sz. főút)

119.

 

Jászberény (32. sz. főút) – Gyöngyös (3. sz. főút)

120.

 

Szécsény térsége (22. sz. főút) – Nógrádszakál – (Szlovákia)

121.

 

Pétervására (23. sz. főút) – Sirok (24. sz. főút)

122.

 

Karácsond térsége (3. sz. főút) – Heves – Kisköre – Kunhegyes – Kenderes (4. sz. főút)

123.

 

Tiszafüred (33. sz. főút) – Tiszaörs (34. sz. főút)

124.

 

Törökszentmiklós (46. sz. főút) – Martfű térsége (442. sz. főút)

125.

 

Kiskunfélegyháza (5. sz. főút) – Kiskunhalas – Mélykút – Kunbaja – (Szerbia)

126.

 

Hódmezővásárhely (M47) – Kübekháza térsége (Szerbia/Románia)

127.

 

Hódmezővásárhely (M47) – Makó (43. sz. főút)

128.

 

Szarvas (44. sz. főút) – Orosháza – Mezőkovácsháza – Battonya – (Románia)

129.

 

Békés (47. sz. főút) – Doboz – Sarkad – Méhkerék térsége – (Románia)

130.

 

Békéscsaba (M44) – Doboz

131.

 

Békéscsaba – Medgyesegyháza – Mezőkovácsháza

132.

 

Kisújszállás (4. sz. főút) – Túrkeve – Mezőtúr – Szarvas (44. sz. főút)

133.

 

Kunmadaras (34. sz. főút) – Karcag – Füzesgyarmat – Szeghalom (47. sz. főút)

134.

 

Rakamaz térsége (38. sz. főút) – Tiszavasvári – Hajdúböszörmény (35. sz. főút)

135.

 

Cigánd – Pácin – (Szlovákia)

136.

 

Nyíregyháza térsége (M3) – Nyírbátor – Vállaj – (Románia)

137.

 

Csökmő térsége (47. sz. főút) – Körösnagyharsány – (Románia)

2.2.    Főutak tervezett településelkerülő szakaszai (A felsorolás nem tartalmazza azokat az elkerüléseket, amelyek a gyorsforgalmi utak részét fogják képezni.)

 

A

B

1.

1. sz. főút:

Tatabánya, Vértesszőlős, Tata, Almásfüzitő, Komárom, Abda, Öttevény

2.

3. sz. főút:

Gödöllő

3.

4. sz. főút:

Törökszentmiklós, Újfehértó

4.

5. sz. főút:

Örkény, Kistelek

5.

6. sz. főút:

Pécs, Szigetvár

6.

7. sz. főút:

Martonvásár, Kápolnásnyék, Velence, Gárdony

7.

8. sz. főút:

Székesfehérvár, Várpalota

8.

10. sz. főút:

Nyergesújfalu, Lábatlan

9.

11. sz. főút:

Pilismarót

10.

22. sz. főút:

Érsekvadkert, Balassagyarmat, Őrhalom, Szécsény, Endrefalva, Szalmatercs, Karancsság, Ságújfalu, Kishartyán

11.

23. sz. főút:

Bátonyterenye, Nemti, Pétervására, Bükkszenterzsébet, Tarnalelesz

12.

25. sz. főút:

Szentdomonkos, Ózd, Sajópüspöki, Bánréve

13.

26. sz. főút:

Sajószentpéter, Berente, Kazincbarcika, Vadna, Dubicsány, Putnok

14.

27. sz. főút:

Edelény

15.

31. sz. főút:

Nagykáta, Jászjákóhalma, Jászapáti

16.

311. sz. főút:

Cegléd

17.

32. sz. főút:

Pusztamonostor, Jászberény, Jásztelek, Alattyán, Jánoshida, Jászalsószentgyörgy

18.

33. sz. főút:

Dormánd, Besenyőtelek

19.

35. sz. főút:

Nagycsécs, Sajószöged

20.

36. sz. főút:

Tiszavasvári

21.

37. sz. főút:

Szerencs, Sátoraljaújhely

22.

38. sz. főút:

Nyírtelek, Nyíregyháza

23.

41. sz. főút:

Vásárosnamény

24.

42. sz. főút:

Berettyóújfalu

25.

43. sz. főút:

Makó

26.

441. sz. főút:

Cegléd, Nagykőrös

27.

442. sz. főút:

Szolnok, Rákóczifalva, Rákócziújfalu

28.

45. sz. főút:

Kunszentmárton, Szentes

29.

46. sz. főút:

Mezőtúr, Gyomaendrőd

30.

471. sz. főút:

Hajdúsámson, Nyíradony, Nyírmihálydi, Nyírbogát, Nyírbátor, Nyírmeggyes

31.

51. sz. főút:

Kiskunlacháza, Dömsöd, Solt, Harta, Dunapataj, Kalocsa, Bátya, Sükösd, Érsekcsanád, Baja, Nagybaracska

32.

52. sz. főút:

Solt

33.

53. sz. főút:

Akasztó, Kiskőrös, Soltvadkert, Kiskunhalas, Tompa

34.

54. sz. főút:

Jakabszállás, Bócsa, Kecel, Császártöltés

35.

55. sz. főút:

Pörböly, Csávoly, Felsőszentiván, Tataháza, Mélykút, Mórahalom

36.

58. sz. főút:

Szalánta, Túrony

37.

61. sz. főút:

Cece, Simontornya, Tolnanémedi, Pincehely, Tamási, Nagykónyi, Dombóvár, Kapospula, Iharosberény, Nagykanizsa

38.

62. sz. főút:

Szabadegyháza, Seregélyes

39.

63. sz. főút:

Nagydorog, Bikács, Cece, Sárbogárd, Sárkeresztúr, Aba

40.

65. sz. főút:

Tamási, Iregszemcse, Ságvár, Siófok

41.

67. sz. főút:

Szentlászló, Kaposvár, Somogyaszaló, Mernye, Somogybabod

42.

68. sz. főút:

Lábod, Nagyatád, Böhönye, Mesztegnyő, Kelevíz, Marcali, Kéthely

43.

71. sz. főút:

Keszthely

44.

74. sz. főút

Egervár

45.

75. sz. főút:

Pacsa, Zalaszentmihály, Bak, Zalatárnok, Nova, Lenti

46.

76. sz. főút:

Keszthely, Alsópáhok, Felsőpáhok, Szentgyörgyvár, Nagykapornak, Bagod, Hagyárosbörönd, Hegyhátsál, Katafa

47.

81. sz. főút:

Székesfehérvár, Kisbér, Ászár, Mezőörs, Pér

48.

82. sz. főút:

Veszprém, Eplény, Zirc, Veszprémvarsány, Ravazd, Écs, Nyúl

49.

83. sz. főút:

Takácsi, Gyarmat, Tét [Szentkút], Tét, Győrszemere

50.

84. sz. főút:

Sümeg, Rábapaty, Simaság, Újkér

51.

86. sz. főút:

Zalabaksa, Kálócfa, Kozmadombja, Zalalövő, Nádasd, Egyházasrádóc, Kisunyom, Balogunyom, Szombathely, Mosonmagyaróvár

52.

87. sz. főút:

Táplánszentkereszt, Szombathely, Gyöngyösfalu, Lukácsháza, Kőszeg

2. melléklet a 2016. évi LXXVIII. törvényhez

„1/12. melléklet a 2003. évi XXVI. törvényhez

Térségi övezetek és azok kapcsolata

 

A

B

1.

Országos Területrendezési Terv

Kiemelt térségi és megyei területrendezési terv

2.

a) Országos ökológiai hálózat

a) Magterület
b) Ökológiai folyosó
c) Pufferterület

3.

b) Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület

4.

c) Jó termőhelyi adottságú szántóterület

5.

d) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület

6.

 

d) Erdőtelepítésre javasolt terület

7.

e) tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület

8.

f) Világörökségi és világörökségi várományos terület

9.

g) Országos vízminőség-védelmi terület

10.

h) Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-elhárítási célú szükségtározók területe

11.

 

e) Ásványi nyersanyagvagyon-terület

12.

 

f) Rendszeresen belvízjárta terület

13.

 

g) Földtani veszélyforrás területe

14.

i) Kiemelt fontosságú honvédelmi terület

15.

 

h) Honvédelmi terület

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!