nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet
az önkormányzati ASP rendszerről
2017-01-01
2017-04-30
3
Jogszabály

257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet

az önkormányzati ASP rendszerről

A Kormány a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 18. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. alapinfrastruktúra: az önkormányzati ASP rendszer működését biztosító adatközponti és hálózati informatikai infrastruktúra, valamint a szakrendszeri átjárhatóságot és a külső rendszerkapcsolatok kiépítésének lehetőségét biztosító integrációs platformszolgáltatás;

2. alkalmazásüzemeltetés: az alkalmazások elérhetővé tétele és működtetése, jogosultságkezelés, hibakezelés; a rendszertámogatási szerződések megkötése;

3. csatlakozás: a szolgáltatások tényleges használatának megkezdése;

4. interfész: adatok automatizált módon, elektronikus úton történő átadását lehetővé tevő kapcsolódási felület;

5. központi szolgáltató: a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NISZ Zrt.) és az IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: IdomSoft Zrt.);

6. önkormányzati ASP rendszer: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 114. § (2) bekezdése szerinti, a helyi önkormányzatok feladatellátását támogató, számítástechnikai hálózaton keresztül távoli alkalmazásszolgáltatást (Application Service Provider, ASP) nyújtó elektronikus információs rendszer;

7. rendszertámogatás: a fejlesztési időszakot követő hibajavítás, verziófrissítés, jogszabálykövetés;

8. szakrendszer: az önkormányzati ASP rendszer által nyújtott, igazgatási feladatokat támogató szakalkalmazás;

9. ügyféltámogatás: a működéssel kapcsolatos felhasználói segítségkérelmek megválaszolása.

2. Az önkormányzati ASP rendszer működtetése és elemei

2. § (1) A Kormány az önkormányzati ASP rendszert a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) útján működteti.

(2) A Kincstár működtetési feladatai:

a) a csatlakozás-, és szolgáltatás-menedzsment ellátása,

b) a szolgáltatási szerződések csatlakozó szervezetekkel való megkötése és módosítása,

c) ügyfélszolgálat biztosításával a szolgáltatással kapcsolatos ügyfél-kapcsolattartási, tájékoztatási és adminisztratív feladatok ellátása, biztosítva a hibabejelentés lehetőségét,

d) a szolgáltatásokkal kapcsolatos kommunikációs és képzési feladatok elvégzése.

3. § (1) Az önkormányzati ASP rendszer elemei:

a) szakrendszerek,

b) keretrendszer,

c) támogató rendszerek és

d) az Mötv. 114. § (4) bekezdése szerinti önkormányzati adattárház.

(2) Az önkormányzati ASP rendszer szakrendszerei:

a) iratkezelő rendszer,

b) önkormányzati települési portál rendszer,

c) az elektronikus ügyintézési portál rendszer, ideértve az elektronikus űrlap-szolgáltatást,

d) gazdálkodási rendszer,

e) ingatlanvagyon-kataszter rendszer,

f) önkormányzati adórendszer,

g) ipar- és kereskedelmi rendszer,

h) hagyatéki leltár rendszer.

(3) A keretrendszer a szakrendszerek számára egységes felületet és hozzáférést, az egységes felhasználó-, és jogosultságkezelést, valamint a rendszerszintű menedzsment (üzleti) funkciók elérését biztosítja.

(4) A támogató rendszerek az önkormányzati ASP rendszer napi adminisztratív, ügyfélszolgálati és működtetési feladatait segítő alkalmazások.

3. Az önkormányzati ASP rendszer működtetése (fenntartás, üzemeltetés, rendszertámogatás)

4. § (1) A 3. § (2) bekezdés

a) a) pontja szerinti szakrendszer esetében a köziratok kezelésének szakmai irányításáért felelős miniszter,

b) b)–c) pontja szerinti szakrendszer esetében az e-közigazgatásért felelős miniszter,

c) d)–e) pontja szerinti szakrendszer esetében az államháztartásért, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért felelős miniszter a helyi önkormányzatokért felelős miniszter egyetértésével,

d) f) pontja szerinti szakrendszer esetében az adópolitikáért felelős miniszter,

e) g) pontja szerinti szakrendszer esetében az iparügyekért felelős miniszter a kereskedelemért felelős miniszter egyetértésével,

f) h) pontja szerinti szakrendszer esetében az igazságügyért felelős miniszter

ellenőrzi a szakrendszer működését és meghatározza a szakrendszer fejlesztésének irányait.

(2) Az önkormányzati ASP rendszer szakrendszereiben tárolt adatokat helyi önkormányzatonként elkülönítve, az átjárhatóság kizárásával kell tárolni.

(3) Az önkormányzati ASP rendszert úgy kell kialakítani, hogy az egyes szakrendszerekben tárolt adatokhoz csak az adatgazda helyi önkormányzat férjen hozzá.

(4) A szakrendszerekben tárolt adatok védelméről a Kincstár, a NISZ Zrt. és az IdomSoft Zrt. – az általuk ellátott feladatok körében – gondoskodik.

5. § (1) Az önkormányzati ASP rendszer alapinfrastruktúra üzemeltetője a NISZ Zrt.

(2) Az önkormányzati ASP rendszer ügyféltámogatói feladatait, valamint az egyes elemei, szakrendszerei alkalmazásüzemeltetési és rendszertámogatási feladatait a Kincstár és a központi szolgáltató látják el az 1. mellékletben meghatározottak szerint.

(3) A központi szolgáltató által ellátott feladatokra vonatkozóan a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-a alapján központi szolgáltatási megállapodást köt, a központi szolgáltató által ellátott feladatok finanszírozása e megállapodás keretein belül történik. Az egyes szolgáltatási szintek részletes tartalmát a központi szolgáltatási szerződés határozza meg.

(4) A (3) bekezdés alapján a központi szolgáltató részére nyújtott ellentételezés az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (a továbbiakban: 2012/21/EU bizottsági határozat) szabályai szerint nyújtható.

4. Az önkormányzati ASP rendszerhez való csatlakozás módja

6. § (1) A helyi önkormányzat az önkormányzati ASP rendszerhez

a) a keretrendszer és a szakrendszerek igénybevételével (a továbbiakban: rendszercsatlakozás) vagy

b) – az önkormányzati ASP rendszer által támogatott feladatok önálló informatikai támogatása mellett – az önkormányzati adattárház számára a 3. mellékletben meghatározott adatok átadását lehetővé tevő interfész kiépítésével (a továbbiakban: interfészes csatlakozás)

csatlakozhat.

(2) A 3. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott szakrendszer igénybevétele a helyi önkormányzat számára nem kötelező.

(3) Rendszercsatlakozás esetén

a) a keretrendszer és a szakrendszer által támogatott feladatainak informatikai támogatását a helyi önkormányzat a keretrendszer és a szakrendszer útján látja el,

b) a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó minden helyi önkormányzat esetében a szakrendszerek használatának önkormányzatonkénti elkülönítését biztosítani kell,

c) az általa használt szakrendszerekben tárolt adatok adatfelelőse a helyi önkormányzat.

(4) Interfészes csatlakozás esetén

a) az interfész kiépítéséhez szükséges fejlesztésekről a helyi önkormányzat saját erőből gondoskodik a Kincstár által meghatározott informatikai specifikációk alapján,

b) az interfész technológiai megfelelőségét a csatlakozás előtt az e-közigazgatásért felelős miniszter ellenőrzi.

(5) Azon polgármesteri hivatal, illetve közös önkormányzati hivatali székhely esetében, ahol a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat kiépítésre kerül, az önkormányzati ASP rendszerhez való csatlakozás ezen hálózaton keresztül valósul meg.

5. A szolgáltatási szerződés

7. § (1) Csatlakozását megelőzően a helyi önkormányzat szolgáltatási szerződést (a továbbiakban: szerződés) köt a Kincstárral.

(2) A szerződésben a helyi önkormányzat vállalja, hogy

a) – interfészes csatlakozás esetén – az interfész kiépítéséről gondoskodik,

b) – rendszercsatlakozás esetén – a szerződés megkötésétől legkésőbb az első szakrendszerhez való csatlakozás időpontjáig tartó felkészülési idő alatt biztosítja az önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozáshoz szükséges, a 2. melléklet szerinti minimumkövetelményeknek való megfelelést,

c) – a Kincstár útján, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 44. § (2) bekezdésével érintett helyi önkormányzatok esetében a Kincstár közreműködésével – gondoskodik az önkormányzati adórendszer esetében a csatlakozási időpontot megelőző, el nem évült adókötelezettségre vonatkozó adatállomány migrálásáról.

(3) A szerződésben a Kincstár vállalja, hogy a helyi önkormányzatok szakrendszerekben, valamint az önkormányzati adattárházban tárolt adatai biztonságát technológiai és adminisztratív eszközökkel biztosítja és garantálja, hogy azokat csak a törvényben, valamint az e rendeletben meghatározott szerveknek teszi hozzáférhetővé.

(4) A Kincstár és a helyi önkormányzat a szerződésben megállapodhat a helyi önkormányzat iratkezelő rendszerében legfeljebb 5 évre visszamenőleg tárolt adatállománynak az iratkezelő szakrendszerbe történő migrálásáról. Ebben az esetben a migrálást az iratkezelő rendszer szállítója végzi el és ennek költségeit a helyi önkormányzat állja.

(5) Az önkormányzati ASP rendszer szolgáltatásainak igénybevétele a helyi önkormányzat számára térítésmentes.

8. § (1) A szerződés tartalmazza legalább

a) a 2. melléklet szerinti minimumkövetelmények, valamint a folyamatos működés biztosításához szükséges feladatok teljesítésének helyi önkormányzat általi vállalását,

b) a helyi önkormányzat által igénybe vett szakrendszereket, ezek szolgáltatási szintjét, és a csatlakozási időpontot szakrendszerenként,

c) a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket,

d) a kapcsolattartók adatait,

e) az elektronikus ügyintézési szolgáltatások bevezetésére vonatkozó önkormányzati kötelezettségvállalást,

f) az adatfeldolgozásra vonatkozó rendelkezéseket, valamint

g) a csatlakozáshoz elvégzendő feladatok technikai, informatikai meghatározását.

(2) Az interfész kiépítése tekintetében kötött szerződésnek legalább a helyi önkormányzat 7. § (2) bekezdés a) pontja szerinti vállalását, valamint az (1) bekezdés a), c)–g) pontja szerinti elemeket kell tartalmaznia.

6. Önkormányzati adattárház

9. § (1) Az önkormányzati adattárház adattartalma a kormányzati és önkormányzati döntések előkészítését szolgálja.

(2) Az önkormányzati adattárház működtetője a Kincstár.

(3) Az önkormányzati adattárház adatainak forrása

a) a szakrendszerekben képződött,

b) a 6. § (1) bekezdés b) pontja szerinti interfészen átadott, valamint

c) a Kincstár rendszereiben az önkormányzati körre vonatkozóan rendelkezésre álló

személyes adatnak és adótitoknak nem minősülő, a 3. mellékletben meghatározott adat.

(4) Az interfészen keresztül történő csatlakozás esetén a helyi önkormányzat a csatlakozást követően az önkormányzati adattárházba – a (3) bekezdésben foglaltakra figyelemmel – a 3. mellékletben meghatározott adatköröknek megfelelő adatokat köteles feltölteni.

(5) Az önkormányzati adattárházba feltöltött adatok adatfelelőse – függetlenül attól, hogy interfésszel vagy rendszercsatlakozással csatlakozott az önkormányzati ASP rendszerhez – a rá vonatkozó adatok tekintetében a helyi önkormányzat.

(6) A Kincstár az önkormányzati adattárházban tárolt adatok tekintetében adatkezelői feladatokat lát el. Ennek keretében a Kincstár

a) saját feladatainak ellátásához,

b) az érintett helyi önkormányzat számára a saját adatai, valamint a helyi önkormányzat és az önkormányzati érdekszövetség számára a helyi önkormányzatok anonimizált, összehasonlításra és elemzésre alkalmas adatainak vonatkozásában,

c) a helyi önkormányzatokért, az adópolitikáért, az államháztartásért, valamint a gazdaságpolitikáért felelős miniszter, a Központi Statisztikai Hivatal és az Állami Számvevőszék számára jogszabályban rögzített feladataik ellátása céljából

rendszeres és eseti adatlekérdezést, adatösszegzést és adatszolgáltatást végez.

7. Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2)1

11. § (1) Az 5. § (3) bekezdése az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012.1.11., 3. o.) hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

12. § (1) 2017. január 1-jéig az önkormányzati ASP rendszer gazdálkodási rendszeréhez és önkormányzati adórendszeréhez csatlakoznak a 4. melléklet szerinti helyi önkormányzatok.

(2) 2017. október 1-jéig az önkormányzati adórendszerhez csatlakozik valamennyi helyi önkormányzat.

(3) 2018. január 1-jéig az önkormányzati ASP rendszer valamennyi szakrendszeréhez csatlakozik – interfészes csatlakozás esetén a 3. melléklet szerinti adatok teljes körének átadhatóságát biztosítja – az összes helyi önkormányzat.

(4) A (2) és (3) bekezdésben megjelölt végső csatlakozási időpontnál korábbi csatlakozásra a Kincstár és a helyi önkormányzat megállapodása alapján van lehetőség.

(5) Az önkormányzati ASP központról és a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 62/2015. (III. 24.) Korm. rendelet alapján az önkormányzati ASP központhoz csatlakozott önkormányzatokat e rendelet alkalmazásában csatlakozott önkormányzatnak kell tekinteni.

13. § (1) A helyi önkormányzat az önkormányzati ASP rendszerhez – az e §-ban meghatározott kivételekkel – rendszercsatlakozással csatlakozik.

(2) Az interfészes csatlakozás az e-közigazgatásért felelős miniszter – nem hatósági jogkörben kiadott – egyedi hozzájárulása esetén lehetséges.

14. § (1) A 13. § (2) bekezdésében foglalt hozzájárulás iránti kérelmet a helyi önkormányzat az e-közigazgatásért felelős miniszterhez nyújthatja be.

(2) Az e-közigazgatásért felelős miniszter a kérelemről 15 napon belül dönt, döntését indokolni nem köteles.

(3) Ha valószínűsíthető, hogy az interfész kiépítésével a helyi önkormányzat a csatlakozási határidőre nem készül el, vagy az interfész technikai megvalósítása nem megfelelő, az e-közigazgatásért felelős miniszter a 13. § (2) bekezdésében foglalt hozzájárulását visszavonja. Ebben az esetben, valamint akkor, ha interfészes csatlakozás iránti kérelmet nem nyújtott be, a helyi önkormányzat rendszercsatlakozással csatlakozik az önkormányzati ASP rendszerhez.

15. § (1) Az önkormányzati ASP rendszer gazdálkodási rendszeréhez való csatlakozásra 2018. január 1-jével köteles önkormányzatok az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésében, továbbá a 3., az 5–10. és a 14–16. mellékletben előírt tartalommal

a) 2017. december 31-ig a 2017. évre vonatkozóan rendelkezésre álló,

b) 2018. március 31-ig a 2017. évre vonatkozó végleges

aggregált adataikat az önkormányzati adattárházba feltöltik.

(2) Azon önkormányzatok esetében, ahol a polgármesteri hivatal vagy a közös önkormányzati hivatal e rendelet hatálybalépésekor gazdasági társaságnak nem minősülő önkormányzati intézmény számára olyan gazdálkodási feladatot lát el, amelyet az önkormányzati ASP rendszer gazdálkodási rendszere támogatni képes, e feladat ellátását az önkormányzati ASP rendszer gazdálkodási rendszere a csatlakozás után is támogatja.

16. § (1) A Htv. 44. §-a alkalmazásában az önkormányzati ASP rendszer önkormányzati adórendszerét a Kincstár által rendelkezésre bocsátott számítógépes programrendszernek kell tekinteni.

(2) A csatlakozási időpontot megelőző év vonatkozásában a zárási, évváltási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat a korábban alkalmazott szoftverrel kell elvégezni.

17. § Ha a szerződés a csatlakozási határidőig a helyi önkormányzat mulasztása miatt nem lép hatályba, a Kincstár a mulasztásról a törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatása érdekében – az Mötv. 132. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel – értesíti a fővárosi és megyei kormányhivatalt.

18. §2

1. melléklet a 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

Az önkormányzati ASP rendszer szolgáltatásainak üzemeltetési és rendszertámogatási feladatainak ellátása

 

A

B

C

D

 

Az önkormányzati ASP rendszer eleme

szolgáltatási szint

ügyféltámogatás

alkalmazás-üzemeltetés

rendszertámogatás

1.

iratkezelő rendszer

Kincstár

NISZ Zrt.

NISZ Zrt.

2.

önkormányzati települési portál rendszer

Kincstár

NISZ Zrt.

NISZ Zrt.

3.

elektronikus ügyintézési portál rendszer, ideértve az elektronikus űrlap-szolgáltatást

Kincstár

NISZ Zrt.

NISZ Zrt.

4.

gazdálkodási rendszer

Kincstár

IdomSoft Zrt.

IdomSoft Zrt.

5.

ingatlanvagyon-kataszter rendszer

Kincstár

Kincstár

Kincstár

6.

önkormányzati adórendszer

Kincstár

Kincstár

Kincstár

7.

ipar- és kereskedelmi rendszer

Kincstár

Kincstár

Kincstár

8.

támogató rendszerek

Kincstár

Kincstár

Kincstár

9.

önkormányzati adattárház

Kincstár

Kincstár
(az adatbetöltő és adatfeldolgozási folyamatok működtetését is beleértve)

Kincstár

10.

keretrendszer

Kincstár

Kincstár

Kincstár

11.

hagyatéki leltár rendszer

Kincstár

Kincstár

Kincstár

2. melléklet a 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelethez3

Az ö nkormányzati ASP rendszer szakrendszereinek használatához szükséges felhasználói (önkormányzati) munkaállomásokkal szembeni minimális elvárások

1. Az önkormányzati munkaállomásokra vonatkozóan MS Windows környezetben

Munkaállomások MS Windows környezetben

Szükséges darabszám

Minimum hardverkövetelmények

Az önkormányzati ASP szakrendszer felhasználók számához és a munkaállomások megoszlásához igazodóan

- min. 1 GHz 32 bites processzor

- min. 2GB RAM

- minimális HDD 50 GB

- min 4db. nem tiltott, szabad USB 2.0 foglalat

Microsoft

- Operációs rendszer: W7, W8

- Szövegszerkesztő: Word 2010 vagy újabb

- Táblázatkezelő: Excel 2010 vagy újabb

- Böngésző: Internet Explorer 11 vagy újabb, Mozilla Firefox
utolsó stabil verzió, Google Chrome utolsó stabil verzió

- Levelező: MS Outlook 2010 vagy újabb, Mozilla
Thunderbird utolsó stabil verzió

- PDF olvasó: Adobe Reader vagy Sumatra PDF

- Tűzfal és vírusvédelem

2. Az önkormányzati munkaállomásokra vonatkozóan Linux környezetben

Munkaállomások Linux környezetben

Szükséges darabszám

Minimum hardverkövetelmények

Az önkormányzati ASP szakrendszer felhasználók számához és a munkaállomások megoszlásához igazodóan

- min. 1 GHz 32 bites processzor

- min. 2GB RAM

- minimális HDD 50 GB

- min 4db. nem tiltott, szabad USB 2.0 foglalat

Linux

- Operációs rendszer: Ubuntu Linux

- Szövegszerkesztő: Libre Office 4.3 vagy újabb

- Táblázatkezelő: Libre Office 4.3 vagy újabb

- Böngésző: Mozilla Firefox utolsó stabil verzió, Google
Chrome utolsó stabil verzió

- Levelező: Mozilla Thunderbird utolsó stabil verzió

- PDF olvasó: Adobe Reader vagy Sumatra PDF

- Tűzfal és vírusvédelem

3. Az önkormányzati laptopokra vonatkozóan MS Windows környezetben

Laptopok MS Windows környezetben

Szükséges darabszám

Minimum hardverkövetelmények

Az önkormányzati ASP szakrendszer felhasználók számához és a munkaállomások megoszlásához igazodóan

- min. 15" HD kijelző (1366 x 768)

- min. 1 GHz 32 bites processzor

- min. 2GB RAM

- minimális HDD 50 GB

- min 2db. nem tiltott, szabad USB 2.0 foglalat

Microsoft

- Operációs rendszer: W7, W8

- Szövegszerkesztő: Word 2010 vagy újabb

- Táblázatkezelő: Excel 2010 vagy újabb

- Böngésző: Internet Explorer 11 vagy újabb, Mozilla Firefox
utolsó stabil verzió, Google Chrome utolsó stabil verzió

- Levelező: MS Outlook 2010 vagy újabb, Mozilla
Thunderbird utolsó stabil verzió

- PDF olvasó: Adobe Reader vagy Sumatra PDF

- Tűzfal és vírusvédelem

4. Az önkormányzati laptopokra vonatkozóan Linux környezetben

Laptop alapkonfiguráció II.

Szükséges darabszám

Minimum hardverkövetelmények

Az önkormányzati ASP szakrendszer felhasználók számához és a munkaállomások megoszlásához igazodóan

- min. 15" HD kijelző (1366 x 768)

- min. 1 GHz 32 bites processzor

- min. 2GB RAM

- minimális HDD 50 GB

- min 2db. nem tiltott, szabad USB 2.0 foglalat

Linux

- Operációs rendszer: Ubuntu Linux

- Szövegszerkesztő: Libre Office 4.3 vagy újabb

- Táblázatkezelő: Libre Office 4.3 vagy újabb

- Böngésző: Mozilla Firefox utolsó stabil verzió, Google
Chrome utolsó stabil verzió

- Levelező: Mozilla Thunderbird utolsó stabil verzió

- PDF olvasó: Adobe Reader vagy Sumatra PDF

- Tűzfal és vírusvédelem

5. Az önkormányzati monitorokra vonatkozó alapkonfiguráció

Monitor alapkonfiguráció

Szükséges darabszám

17"-os eszköz, minimum 1024 * 768 felbontású

Az önkormányzati ASP szakrendszer felhasználók számához és a munkaállomások megoszlásához igazodóan

6. Kártyaolvasó

Kártyaolvasó alapkonfiguráció

Szükséges darabszám

Új típusú (elektronikus) személyi igazolvány olvasására alkalmas eszköz

Az önkormányzati ASP szakrendszer felhasználók számához és a munkaállomások megoszlásához igazodóan

7. Az önkormányzati multifunkciós nyomatkészítő eszközökre vonatkozó alapkonfiguráció

Multifunkciós, nyomatkészítő alapkonfiguráció

Szükséges darabszám

Az ügyintézéshez szükséges iratmennyiség nyomtatásához képest méretgazdaságosan üzemeltethető, központi, multifunkcionális (A3 / A4-es szkennelés, -fénymásolás, -nyomtatás) nyomtató, amely tértivevények és a készpénz-átutalási megbízások nyomtatására is alkalmas.

minimum 1 db

8. Az informatikai biztonságra és hálózati elérésre vonatkozó minimális és ajánlott feltételek

Informatikai bizonság - Hálózati elérés biztosítása

IT biztonság

Elvárt informatikai biztonsági megfelelés:

Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információ-biztonságáról történő megfelelésről szóló 2013. évi L. törvény, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet rendelkezéseiből következő, a rendszer biztonsági osztályba sorolás-sorolása alapján megállapított információbiztonsági követelményeknek történő megfelelés.

Sávszélesség és szükséges hálózati eszközök

Interneteléréshez és helyi hálózat kiépítéséhez, bővítéséhez szükséges eszközök, pl. router, switch, kábelek.

Minimum feltételek:

 

Lakos szám:

ASP minimumelvárás:

 

 

500 alatti

4 Mbit/sec névleges sávszélesség

 

 

500-10000 között

8 Mbit/sec névleges sávszélesség

 

 

10000 feletti

30/ Mbit/sec névleges sávszélesség

 

Ajánlott feltételek:

A kormányzati hálózatfejlesztési koncepciókkal összhangban valamennyi településtípus ajánlott sávszélessége minimum 30/30 Mbit/sec szimmetrikus sávszélesség.

3. melléklet a 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

Az önkormányzati adattárház forrásai és adatkörei

 

A

B

 

Adatforrás

Adatkör

1.

gazdálkodási rendszer

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése, továbbá a 3., az 5-10. és 14-16. mellékletben előírt aggregált adattartalom.

2.

önkormányzati adó rendszer

A települési önkormányzatok által nyilvántartott, az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási eljárásának szabályairól szóló 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet (a továbbiakban: 37/2015
(XII. 28.) NGM rendelet) mellékletei szerinti adatok.

3.

ingatlanvagyon-kataszter rendszer

Az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet mellékletei szerint meghatározott adatok.

4.

iratkezelő rendszer

Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet szerinti hatósági statisztika ügyiratforgalmi adatai.

5.

ipar- és kereskedelmi szakrendszer

Az önkormányzati hatáskörbe utalt ipari-, és kereskedelmi igazgatási ügyek egyes adatai:

– a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 2. melléklete

– a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 6. melléklete

– a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelete 1. melléklete

– a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 12. §-a

– a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 4. §-a

– a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X.28.) Korm. rendelet 4. számú melléklete szerinti adatok.

6.

hagyatéki leltárrendszer

– A hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010.
(XII. 31.) KIM rendelet szerinti

7.

keretrendszer

Törzsadatok és ASP napló használati adatok.

Törzsadatok alatt a helyi önkormányzatok és társulásaik azonosító adatait (név, típus, elérhetőségek, azonosító adatok) értjük, valamint az adózók személyes azonosítására nem alkalmas adatait, amennyiben az is a KERET-ben van (gazdálkodási formakód, főtevékenység TEÁOR kódja, tevékenység kezdete, állapotkód, stb.). Az ASP szakrendszereket használó dolgozók személyes adatai nem relevánsak, ezeket nem gyűjti majd az adattárház. Ugyanígy nem kerülnek be az egyéb ügyfelek személyes adatai (név, cím, stb.) sem az adattárházba.

Az ASP napló használati adatok az egyes szakrendszerek használatának (belépések száma, megoszlása) elemzését szolgálják.

8.

Kincstár Közhiteles Törzskönyvi Nyilvántartása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 104. §-a,

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 167/A. §-a,

a Magyar Államkincstárról szóló 311/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 6/A.§ (1) bekezdése

szerinti adatok.

9.

Kincstár Önkormányzati Előirányzat Gazdálkodási Modul

Önkormányzatok állami támogatásának nyilvántartó rendszere

az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet,

az Áht. 57.§ (1) bekezdése és és az útmutató

az Ávr. 83. § (2) bekezdése és a Pályázati Kiírás,

a 37/2015 (XII.28.) NGM rendelet

szerinti adatok.

4. melléklet a 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelethez4

2017. január 1. napjával csatlakozásra köteles helyi önkormányzatok

Megye

KSH kód

PIR szám

Alany neve

Közöshivatal elnevezés

Irányító-
szám

Település

Utca, házszám

Önkormányzat működés jelleg elnevezése

ASP.ADO

ASP.GAZD

02

0225812

555357

ÁG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

VÁSÁROSDOMBÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL    

7381

Ág

Alkotmány utca 16

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0217385

334770

ALSÓMOCSOLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MÁGOCSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7345

Alsómocsolád

Rákóczi utca 21

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0227298

335283

APÁTVARASD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

PÉCSVÁRADI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7720

Apátvarasd

Fő utca 56

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0228583

334143

ÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

PÉCSUDVARDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7763

Áta

Kossuth L. utca 25

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0205403

330574

BABARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

BABARCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7757

Babarc

Béke utca 41

székhely

2017.01.01

2017.01.01

02

0222275

333586

BAKÓCA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

MINDSZENTGODISAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7393

Bakóca

Rákóczi utca 75

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0208299

334660

BAKONYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KŐVÁGÓSZŐLŐSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7675

Bakonya

Fő utca 19

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0207603

334846

BÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

DENCSHÁZAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7914

Bánfa

Petőfi utca 11

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0224378

335030

BÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

DUNASZEKCSŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7711

Bár

Szabadság utca 62

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0224749

331692

BARANYAJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

MINDSZENTGODISAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7384

Baranyajenő

Szabadság utca 71

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0205485

333553

BARANYASZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7383

Baranyaszentgyörgy

Petőfi utca 5

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0215495

334374

BASAL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

NAGYPETERDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7923

Basal

Zrínyi utca 1/A

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0231927

724067

BEREMEND NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

BEREMENDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7827

Beremend

Szabadság tér 1

székhely

2017.01.01

2017.01.01

02

0216461

332808

BERKESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

BOGÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7664

Berkesd

Alkotmány utca 40

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0230049

335041

BESENCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

CSÁNYOSZRÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7838

Besence

Fő utca 8

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0214119

555896

BEZEDEK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

NAGYNYÁRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7782

Bezedek

Kossuth L. utca 77

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0213310

332358

BICSÉRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

BICSÉRDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7671

Bicsérd

Alkotmány tér 3

székhely

2017.01.01

2017.01.01

02

0204899

331713

BIKAL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

EGYHÁZASKOZÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7346

Bikal

Zrínyi utca 2

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0205139

334626

BIRJÁNI ÖNKORMÁNYZAT

PÉCSUDVARDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7747

Birján

Kossuth L. utca 14

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0220899

724287

BODA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

BICSÉRDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7672

Boda

Petőfi utca 28

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0232151

334725

BOGÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

BOGÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7742

Bogád

Kossuth L. utca 86

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0210694

334978

BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

SELLYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7966

Bogdása

Kossuth L. utca 24

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0213365

334857

BOTYKAPETERD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

NAGYPETERDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7900

Botykapeterd

Kossuth L. utca 24

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0223162

724209

BÜKKÖSD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

BICSÉRDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7682

Bükkösd

Kossuth L. utca 48

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0207533

335469

BÜRÜS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KÉTÚJFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7973

Bürüs

Alsó utca 32

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0219901

331108

CSÁNYOSZRÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

CSÁNYOSZRÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7964

Csányoszró

Kossuth utca 64

székhely

2017.01.01

2017.01.01

02

0226082

556101

CSERDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

BICSÉRDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7683

Cserdi

Fő utca 59

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0203896

334671

CSERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KŐVÁGÓSZŐLŐSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7673

Cserkút

Alkotmány utca 8

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0207773

332370

DENCSHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

DENCSHÁZAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7915

Dencsháza

Petőfi utca 50

székhely

2017.01.01

2017.01.01

02

0211952

556112

DINNYEBERKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

BICSÉRDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7683

Dinnyeberki

Fő utca 32

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0217419

332402

DRÁVAFOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

SELLYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7967

Drávafok

Fő utca 1

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0232391

555193

DRÁVAIVÁNYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

SELLYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7960

Drávaiványi

Kossuth utca 31

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0230030

335393

DRÁVASZERDAHELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

HARKÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7847

Drávaszerdahely

Kossuth Lajos utca 17

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0209186

330606

DUNASZEKCSŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

DUNASZEKCSŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7712

Dunaszekcső

Kossuth L. utca 35

székhely

2017.01.01

2017.01.01

02

0227401

331735

EGYHÁZASKOZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

EGYHÁZASKOZÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7347

Egyházaskozár

Fő tér 1

székhely

2017.01.01

2017.01.01

02

0206099

335007

ELLEND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

BOGÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7744

Ellend

Petőfi utca 37

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0228273

335425

ENDRŐC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KÉTÚJFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7973

Endrőc

Fő utca 37

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0225821

333663

ERDŐSMÁROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

HIMESHÁZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7735

Erdősmárok

Ady E. utca 8

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0218704

335294

ERDŐSMECSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ERZSÉBETI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7723

Erdősmecske

Petőfi utca 40

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0213499

330628

ERZSÉBET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

ERZSÉBETI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7661

Erzsébet

Fő utca 135

székhely

2017.01.01

2017.01.01

02

0217835

335128

FAZEKASBODA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ERZSÉBETI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7732

Fazekasboda

Kossuth L. utca 26

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0213286

555292

FELSŐEGERSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7370

Felsőegerszeg

Fő utca 7

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0213347

555368

GERÉNYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

VÁSÁROSDOMBÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL    

7362

Gerényes

Kossuth utca 22

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0202857

330639

GERESDLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ERZSÉBETI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7733

Geresdlak

Hunyadi utca 22

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0218333

335942

GILVÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

CSÁNYOSZRÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7954

Gilvánfa

Fő utca 4

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0233233

724122

GÖDRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7386

Gödre

Béke utca 4

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0230438

332819

GÖRCSÖNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

GÖRCSÖNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7833

Görcsöny

Rákóczi utca 1

székhely

2017.01.01

2017.01.01

02

0209636

333717

GÖRCSÖNYDOBOKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

SOMBEREKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7728

Görcsönydoboka

Csele utca 43

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0222664

335458

GYÖNGYÖSMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KÉTÚJFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7972

Gyöngyösmellék

Szabadság tér 3

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0221528

724078

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

HARKÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7815

Harkány

Petőfi Sándor utca 2-4

székhely

2017.01.01

2017.01.01

02

0230951

556134

HEGYHÁTMARÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

EGYHÁZASKOZÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7348

Hegyhátmaróc

Hunyadi utca 71

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0227933

330640

HIMESHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

HIMESHÁZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7735

Himesháza

Kossuth L. utca 82

székhely

2017.01.01

2017.01.01

02

0233932

555577

HOBOL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

DENCSHÁZAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7971

Hobol

Dobo I. utca 2

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0229966

330507

HOMORÚD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

LÁNYCSÓKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7716

Homorúd

Hársfa tér 9

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0230836

724144

HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

 

7694

Hosszúhetény

Fő utca 166

önálló PH

2017.01.01

2017.01.01

02

0203337

333937

IVÁNBATTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ÚJPETREI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL    

7772

Ivánbattyán

Batthyány utca 11

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0203346

555885

IVÁNDÁRDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

NAGYNYÁRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7781

Ivándárda

Kossuth L. utca 22

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0206415

334813

KÁKICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

SELLYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7958

Kákics

Petőfi utca 2

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0205999

333618

KÁRÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

EGYHÁZASKOZÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7333

Kárász

Petőfi Sándor utca 36

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0217464

333926

KÁSÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

BEREMENDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7827

Kásád

Kossuth L. utca 31

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0206965

334868

KATÁDFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

DENCSHÁZAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7914

Katádfa

Zrínyi utca 29

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0219132

333827

KÁTOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

ERZSÉBETI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7661

Kátoly

Szabadság utca 26

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0216805

333838

KÉKESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

ERZSÉBETI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7661

Kékesd

Fő utca 1

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0208572

332435

KÉTÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KÉTÚJFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7975

Kétújfalu

Arany János utca 11

székhely

2017.01.01

2017.01.01

02

0218908

335964

KISASSZONYFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

CSÁNYOSZRÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7954

Kisasszonyfa

Petőfi utca 39

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0205722

333641

KISBESZTERCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

MINDSZENTGODISAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7391

Kisbeszterce

Kossuth L. utca 15

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0233905

555544

KISDOBSZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉTÚJFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7985

Kisdobsza

Fő utca 65

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0206831

333630

KISHAJMÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

MINDSZENTGODISAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7391

Kishajmás

Petőfi utca 38

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0219910

334264

KISKASSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ÚJPETREI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL    

7767

Kiskassa

Petőfi utca 80

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0233215

333751

KISNYÁRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

LÁNYCSÓKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7759

Kisnyárád

Kossuth L. utca 34

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0203151

334110

KISTAPOLCAI ÖNKORMÁNYZAT

BEREMENDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7823

Kistapolca

Jókai utca 4

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0210746

334275

KISTÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ÚJPETREI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL    

7768

Kistótfalu

Bem Apó utca 1

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0209548

555379

KISVASZAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

VÁSÁROSDOMBÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL    

7381

Kisvaszar

Albert I. tér 1

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0225247

333597

KÖBLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

EGYHÁZASKOZÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7334

Köblény

Kossuth tér 1

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0217899

724023

KÖLKED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

NAGYNYÁRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7717

Kölked

II. Lajos utca 12

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0215538

724232

KŐVÁGÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KŐVÁGÓSZŐLŐSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7673

Kővágószőlős

Rákóczi út 34

székhely

2017.01.01

2017.01.01

02

0233330

330662

LÁNYCSÓK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

LÁNYCSÓKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7759

Lánycsók

Kossuth L. utca 3

székhely

2017.01.01

2017.01.01

02

0222974

330684

LIPPÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

NAGYNYÁRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7781

Lippó

Kossuth L. utca 84

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0210038

333784

LIPTÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

BABARCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7758

Liptód

Dobó I. utca 1

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0231389

334637

LOTHÁRDI ÖNKORMÁNYZAT

PÉCSUDVARDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7761

Lothárd

Kossuth L. utca 36

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0224624

335304

LOVÁSZHETÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

PÉCSVÁRADI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7720

Lovászhetény

Engelmann utca 9

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0206813

724155

MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

MÁGOCSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7342

Mágocs

Szabadság utca 39

székhely

2017.01.01

2017.01.01

02

0229753

724111

MAGYAREGREGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

EGYHÁZASKOZÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7332

Magyaregregy

Kossuth L. utca 73

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0205412

331164

MAGYARMECSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

CSÁNYOSZRÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7954

Magyarmecske

Petőfi utca 91

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0204385

335953

MAGYARTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

CSÁNYOSZRÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7954

Magyartelek

Új sor 1

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0227863

330695

MAJS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

LÁNYCSÓKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7783

Majs

Kossuth L. utca 199

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0229920

335139

MARÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

HIMESHÁZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7733

Maráza

Fő utca 50

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0209450

334934

MÁRFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

HARKÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7817

Márfa

Fő utca 45

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0216443

334990

MARKÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

SELLYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7967

Markóc

Fő utca 24

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0215219

334824

MARÓCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

SELLYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7960

Marócsa

Kossuth utca 1

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0202228

335315

MARTONFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

PÉCSVÁRADI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7720

Martonfa

Köztársaság utca 13

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0233756

724298

MÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

EGYHÁZASKOZÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7351

Máza

Kossuth L utca 24

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0230492

334781

MEKÉNYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

MÁGOCSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7344

Mekényes

Fő utca 115

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0203470

555302

MEZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7370

Meződ

Ságvári utca 34

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0216285

331856

MINDSZENTGODISA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

MINDSZENTGODISAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7391

Mindszentgodisa

Kossuth L. utca 70

székhely

2017.01.01

2017.01.01

02

0218111

335052

NAGYCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

CSÁNYOSZRÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7964

Nagycsány

Fő utca 3

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0212858

334792

NAGYHAJMÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

MÁGOCSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7343

Nagyhajmás

Fő utca 35

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0214650

330705

NAGYNYÁRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

NAGYNYÁRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7784

Nagynyárád

Kossuth L. utca 46

székhely

2017.01.01

2017.01.01

02

0219877

335326

NAGYPALL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ERZSÉBETI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7731

Nagypall

Szabadság utca 26

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0227164

332479

NAGYPETERD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

NAGYPETERDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7912

Nagypeterd

Kossuth L. utca 93/A

székhely

2017.01.01

2017.01.01

02

0214191

334879

NAGYVÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

NAGYPETERDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7912

Nagyváty

Kossuth L. utca 41

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0226329

334880

NYUGOTSZENTERZSÉBET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

NAGYPETERDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7912

Nyugotszenterzsébet

Szabadság utca 33

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0203780

333883

ÓCSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

GÖRCSÖNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7814

Ócsárd

Kossuth L. utca 25

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0220686

555203

OKORÁG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

SELLYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7957

Okorág

Rákóczi utca 71

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0223764

555324

PALÉ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7370

Palé

Árpád utca 25

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0207153

333959

PALKONYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ÚJPETREI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL    

7771

Palkonya

Fő utca 40

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0217792

334406

PATAPOKLOSI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

NAGYPETERDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7923

Patapoklosi

Rákóczi utca 50

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0215389

334297

PÉCSDEVECSER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ÚJPETREI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL    

7766

Pécsdevecser

Fő utca 27

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0221096

334648

PÉCSUDVARDI ÖNKORMÁNYZAT

PÉCSUDVARDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7762

Pécsudvard

Felszabadulás utca 47

székhely

2017.01.01

2017.01.01

02

0210825

724177

PÉCSVÁRAD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

PÉCSVÁRADI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7720

Pécsvárad

Szentháromság tér 3

székhely

2017.01.01

2017.01.01

02

0212867

335018

PEREKED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

BOGÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7664

Pereked

Fő utca 28

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0232425

334286

PETERD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ÚJPETREI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL    

7766

Peterd

Fő utca 66

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0223506

334055

PISKÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

VAJSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7838

Piskó

Kossuth L. utca 32

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0225292

334604

REGENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

GÖRCSÖNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7833

Regenye

Fő utca 51

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0224855

335117

ROMONYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

BOGÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7743

Romonya

Béke utca 51

székhely

2017.01.01

2017.01.01

02

0204516

334891

RÓZSAFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

NAGYPETERDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7914

Rózsafa

Kossuth L. utca 44

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0220862

555906

SÁROK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

NAGYNYÁRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7781

Sárok

Kossuth utca 57

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0232160

724188

SÁSD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7370

Sásd

Dózsa György utca 32

székhely

2017.01.01

2017.01.01

02

0233482

333706

SÁTORHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

NAGYNYÁRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7785

Sátorhely

Várudvar utca 13

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0228741

724089

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

SELLYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7960

Sellye

Dózsa Gy utca 1

székhely

2017.01.01

2017.01.01

02

0223472

330727

SOMBEREK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

SOMBEREKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7728

Somberek

Kossuth L. utca 111

székhely

2017.01.01

2017.01.01

02

0223807

332501

SOMOGYAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

NAGYPETERDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7922

Somogyapáti

Fő utca 82

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0225070

334385

SOMOGYHATVAN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

NAGYPETERDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7921

Somogyhatvan

Kossuth utca 46

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0221281

334396

SOMOGYVISZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

NAGYPETERDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7924

Somogyviszló

Kossuth utca 32

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0231714

555214

SÓSVERTIKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

SELLYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7960

Sósvertike

Petőfi utca 42

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0227508

333564

SZÁGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

MINDSZENTGODISAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7383

Szágy

Kossuth L. utca 17

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0209007

333607

SZALATNAK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

EGYHÁZASKOZÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7334

Szalatnak

Béke utca 3-5

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0207366

556145

SZÁRÁSZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

EGYHÁZASKOZÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7188

Szárász

Petőfi utca 20

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0231060

334242

SZAVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

HARKÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7813

Szava

Kossuth L. utca 41

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0216771

333674

SZÉKELYSZABAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

HIMESHÁZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7737

Székelyszabar

Árpád utca 53

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0216984

333849

SZELLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

ERZSÉBETI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7661

Szellő

Fő utca 7

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0209308

334659

SZEMELYI ÖNKORMÁNYZAT

PÉCSUDVARDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7763

Szemely

Iskola utca 8

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0233613

555511

SZENTEGÁT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

DENCSHÁZAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7915

Szentegát

Almás utca 90/1

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0219831

335029

SZILÁGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

BOGÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7664

Szilágy

Pécsváradi utca 2

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0222211

334615

SZŐKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

GÖRCSÖNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7833

Szőke

Fő utca 7

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0207694

334165

SZŐKÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

PÉCSUDVARDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7763

Szőkéd

Széchenyi utca 58

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0205528

335447

SZÖRÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KÉTÚJFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7976

Szörény

Dózsa György utca 10

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0211217

333685

SZŰR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

HIMESHÁZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7735

Szűr

Kossuth L. utca 15

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0215635

555380

TARRÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

VÁSÁROSDOMBÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL    

7362

Tarrós

Ady E. utca 16/A

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0227702

555391

TÉKES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

VÁSÁROSDOMBÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL    

7381

Tékes

Petőfi utca 55

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0232072

335414

TEKLAFALU KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KÉTÚJFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7973

Teklafalu

Fő utca 23

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0204048

556156

TÓFŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

EGYHÁZASKOZÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7348

Tófű

Kossuth Lajos utca 18

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0222424

333575

TORMÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

MINDSZENTGODISAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7383

Tormás

Ács József utca 5

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0204437

333696

UDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

LÁNYCSÓKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7718

Udvar

Fő utca 87

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0206062

331218

ÚJPETRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ÚJPETREI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL    

7766

Újpetre

Kossuth L. utca 113

székhely

2017.01.01

2017.01.01

02

0228538

724056

VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

VAJSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7838

Vajszló

Széchenyi utca 13

székhely

2017.01.01

2017.01.01

02

0208138

335470

VÁRAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KÉTÚJFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7973

Várad

Fő utca 3

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0228529

555335

VARGA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7370

Varga

Fő utca 32

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0202264

331878

VÁSÁROSDOMBÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

VÁSÁROSDOMBÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL    

7362

Vásárosdombó

Szabadság tér 17

székhely

2017.01.01

2017.01.01

02

0207074

555346

VÁZSNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7370

Vázsnok

Római utca 14

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0219725

333805

VERSEND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

BABARCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7752

Versend

Templom tér 1

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0205892

334307

VOKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ÚJPETREI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL    

7768

Vokány

Kossuth utca 104

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0217747

335436

ZÁDOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KÉTÚJFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7976

Zádor

Béke tér 3

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0215848

335337

ZENGŐVÁRKONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

PÉCSVÁRADI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7720

Zengővárkony

Ady Endre utca 2

tag

2017.01.01

2017.01.01

02

0212201

334341

ZÓK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

BICSÉRDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7671

Zók

Arany J. utca 13

tag

2017.01.01

2017.01.01

03

0317686

724661

ÁGASEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

 

6076

Ágasegyháza

Szent István tér 1

önálló PH

2017.01.01

2017.01.01

03

0327234

341529

BÁCSBORSÓD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KATYMÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

6454

Bácsborsód

Petőfi Sándor utca 3

tag

2017.01.01

2017.01.01

03

0308697

341882

BÁCSSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

GARAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

6511

Bácsszentgyörgy

Kossuth Lajos utca 15

tag

2017.01.01

2017.01.01

03

0313408

724551

BALLÓSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

 

6035

Ballószög

Rákóczi utca 15

önálló PH

2017.01.01

2017.01.01

03

0325937

724957

BALOTASZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

BALOTASZÁLLÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

6412

Balotaszállás

Ady Endre utca 26

székhely

2017.01.01

2017.01.01

03

0303656

336554

BÁTMONOSTOR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

VASKÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

6528

Bátmonostor

Zrínyi Miklós utca 1

tag

2017.01.01

2017.01.01

03

0311961

724496

BÁTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

 

6351

Bátya

Kossuth Lajos utca 20

önálló PH

2017.01.01

2017.01.01

03

0308305

724825

BÓCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

BÓCSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

6235

Bócsa

Rákóczi utca 27

székhely

2017.01.01

2017.01.01

03

0332823

724584

BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

BUGACI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

6114

Bugac

Béke utca 10

székhely

2017.01.01

2017.01.01

03

0333631

540294

BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

BUGACI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

6114

Bugacpusztaháza

Számadó utca 28

tag

2017.01.01

2017.01.01

03

0312344

724847

CSENGŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

 

6222

Csengőd

Dózsa György utca 35

önálló PH

2017.01.01

2017.01.01

03

0312025

339193

CSÓLYOSPÁLOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

CSÓLYOSPÁLOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

6135

Csólyospálos

Kossuth utca 62

székhely

2017.01.01

2017.01.01

03

0312566

330596

DUNAFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

SZEREMLEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

6513

Dunafalva

Kossuth Lajos utca 4

tag

2017.01.01

2017.01.01

03

0307861

724430

DUNAPATAJ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

 

6328

Dunapataj

Petőfi Sándor utca 20

önálló PH

2017.01.01

2017.01.01

03

0311606

337364

DUNASZENTBENEDEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

GÉDERLAKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

6333

Dunaszentbenedek

Kossuth utca 57

tag

2017.01.01

2017.01.01

03

0307612

724441

DUNAVECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

 

6087

Dunavecse

Fő út 43

önálló PH

2017.01.01

2017.01.01

03

0304109

724517

DUSNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

 

6353

Dusnok

István király utca 9

önálló PH

2017.01.01

2017.01.01

03

0311864

724375

ÉRSEKCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

 

6347

Érsekcsanád

Dózsa út 77

önálló PH

2017.01.01

2017.01.01

03

0333589

341893

ÉRSEKHALMA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

NEMESNÁDUDVARI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

6348

Érsekhalma

Fő utca 22

tag

2017.01.01

2017.01.01

03

0333622

735870

FÜLÖPJAKAB KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KUNSZÁLLÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

6116

Fülöpjakab

Alkotmány utca 1

tag

2017.01.01

2017.01.01

03

0314058

724858

FÜLÖPSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

 

6085

Fülöpszállás

Kossuth Lajos utca 2

önálló PH

2017.01.01

2017.01.01

03

0331848

336675

GARA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

GARAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

6522

Gara

Kossuth utca 62

székhely

2017.01.01

2017.01.01

03

0326383

724748

GÁTÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

PETŐFISZÁLLÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

6111

Gátér

Petőfi Sándor utca 16

tag

2017.01.01

2017.01.01

03

0303577

337429

GÉDERLAK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

GÉDERLAKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

6334

Géderlak

Kossuth utca 95

székhely

2017.01.01

2017.01.01

03

0318759

724452

HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

HAJÓSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

6344

Hajós

Rákóczi utca 12

székhely

2017.01.01

2017.01.01

03

0327845

337430

HOMOKMÉGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

HAJÓSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

6341

Homokmégy

Kossuth utca 16

tag

2017.01.01

2017.01.01

03

0317923

736338

JAKABSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

 

6078

Jakabszállás

Petőfi Sándor utca 14

önálló PH

2017.01.01

2017.01.01

03

0308378

339214

JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

JÁSZSZENTLÁSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

6133

Jászszentlászló

Dózsa György utca 8

székhely

2017.01.01

2017.01.01

03

0330605

724869

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

TABDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

6211

Kaskantyú

Hunyadi utca 16

tag

2017.01.01

2017.01.01

03

0311280

336729

KATYMÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KATYMÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

6455

Katymár

Sz. István király utca 27

székhely

2017.01.01

2017.01.01

03

0327571

736349

KELEBIA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

 

6423

Kelebia

Ady Endre utca 114

önálló PH

2017.01.01

2017.01.01

03

0328158

724979

KISSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

 

6421

Kisszállás

Felszabadulás utca 28

önálló PH

2017.01.01

2017.01.01

03

0313806

339270

KÖMPÖC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

CSÓLYOSPÁLOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

6134

Kömpöc

Petőfi utca 10

tag

2017.01.01

2017.01.01

03

0329027

724991

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

 

6413

Kunfehértó

Szabadság tér 8

önálló PH

2017.01.01

2017.01.01

03

0331893

724759

KUNSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KUNSZÁLLÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

6115

Kunszállás

Dózsa György utca 24

székhely

2017.01.01

2017.01.01

03

0334096

540634

MÓRICGÁT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

JÁSZSZENTLÁSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

6132

Móricgát

Deák Ferenc utca 26/B

tag

2017.01.01

2017.01.01

03

0332540

336828

NEMESNÁDUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

NEMESNÁDUDVARI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

6345

Nemesnádudvar

Szentháromság tér 1

székhely

2017.01.01

2017.01.01

03

0323056

724715

NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

 

6032

Nyárlőrinc

Dózsa György utca 34

önálló PH

2017.01.01

2017.01.01

03

0316276

337452

ORDAS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

GÉDERLAKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

6335

Ordas

Kossuth utca 8

tag

2017.01.01

2017.01.01

03

0308679

337463

ÖREGCSERTŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

SZAKMÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

6311

Öregcsertő

Kossuth Lajos utca 141

tag

2017.01.01

2017.01.01

03

0318670

724870

PÁHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

PÁHI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

6075

Páhi

Vasút utca 2

székhely

2017.01.01

2017.01.01

03

0302705

724760

PÁLMONOSTORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

PETŐFISZÁLLÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

6112

Pálmonostora

Posta utca 10

tag

2017.01.01

2017.01.01

03

0315431

724771

PETŐFISZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

PETŐFISZÁLLÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

6113

Petőfiszállás

Kossuth utca 6

székhely

2017.01.01

2017.01.01

03

0318218

724881

SOLTSZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

PÁHI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

6223

Soltszentimre

Hősök tere 1

tag

2017.01.01

2017.01.01

03

0319530

337474

SZAKMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

SZAKMÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

6336

Szakmár

Bajcsy Zs. utca 24

székhely

2017.01.01

2017.01.01

03

0319947

724539

SZALKSZENTMÁRTON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

 

6086

Szalkszentmárton

Jókai utca 2

önálló PH

2017.01.01

2017.01.01

03

0311794

725019

SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

 

6131

Szank

Béke utca 33

önálló PH

2017.01.01

2017.01.01

03

0321120

724704

SZENTKIRÁLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

SZENTKIRÁLYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

6031

Szentkirály

Kossuth Lajos utca 13

székhely

2017.01.01

2017.01.01

03

0328820

336873

SZEREMLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

SZEREMLEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

6512

Szeremle

Szabadság utca 1

székhely

2017.01.01

2017.01.01

03

0325432

724892

TABDI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

TABDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

6224

Tabdi

Kossuth Lajos utca 9

székhely

2017.01.01

2017.01.01

03

0324998

338790

TÁZLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

BÓCSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

6236

Tázlár

Templom köz 2

tag

2017.01.01

2017.01.01

03

0314094

733162

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

SZENTKIRÁLYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

6064

Tiszaug

Rákóczi Ferenc utca 51

tag

2017.01.01

2017.01.01

03

0333604

341727

ÚJTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

SZAKMÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

6337

Újtelek

Alkotmány utca 17

tag

2017.01.01

2017.01.01

03

0316294

337528

USZÓD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

GÉDERLAKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

6332

Uszód

Árpád utca 9

tag

2017.01.01

2017.01.01

03

0310667

724573

VÁROSFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

 

6033

Városföld

Felszabadulás út 35

önálló PH

2017.01.01

2017.01.01

03

0328343

336895

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

VASKÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

6521

Vaskút

Kossuth Lajos utca 90

székhely

2017.01.01

2017.01.01

03

0315158

725020

ZSANA ÖNKORMÁNYZATA

BALOTASZÁLLÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

6411

Zsana

Kossuth utca 3

tag

2017.01.01

2017.01.01

04

0429595

347257

ALMÁSKAMARÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KUNÁGOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

5747

Almáskamarás

Dózsa György utca 54

tag

2017.01.01

2017.01.01

04

0402680

725547

BÉKÉSSZENTANDRÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

 

5561

Békésszentandrás

Hősök tere 1

önálló PH

2017.01.01

2017.01.01

04

0429610

344728

BIHARUGRA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

OKÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

5538

Biharugra

Erzsébet utca 25

tag

2017.01.01

2017.01.01

04

0413471

344861

BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

BUCSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

5527

Bucsa

Kossuth tér 6

székhely

2017.01.01

2017.01.01

04

0420455

725482

CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

CSANÁDAPÁCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

5662

Csanádapáca

Szent Gellért út 31

székhely

2017.01.01

2017.01.01

04

0433190

725141

DOBOZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

 

5624

Doboz

Kossuth tér 3

önálló PH

2017.01.01

2017.01.01

04

0424031

725295

DOMBEGYHÁZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

 

5836

Dombegyház

Tavasz utca 5

önálló PH

2017.01.01

2017.01.01

04

0409511

725415

GÁDOROS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

 

5932

Gádoros

Kossuth utca 16

önálló PH

2017.01.01

2017.01.01

04

0412177

725437

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

CSANÁDAPÁCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

5945

Kardoskút

Március 15. tér 3

tag

2017.01.01

2017.01.01

04

0422752

725206

KASZAPER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KASZAPERI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

5948

Kaszaper

Szent Gellért tér 1

székhely

2017.01.01

2017.01.01

04

0412618

344751

KERTÉSZSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

BUCSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

5526

Kertészsziget

Kossuth utca 1

tag

2017.01.01

2017.01.01

04

0403461

725118

KÉTEGYHÁZA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

 

5741

Kétegyháza

Fő tér 9

önálló PH

2017.01.01

2017.01.01

04

0431574

725196

KEVERMES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KEVERMESI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

5744

Kevermes

Jókai utca 1

székhely

2017.01.01

2017.01.01

04

0418838

347213

KISDOMBEGYHÁZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KEVERMESI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

5837

Kisdombegyház

Kosssuth utca 77

tag

2017.01.01

2017.01.01

04

0412900

725383

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

 

5622

Köröstarcsa

Kossuth tér 7

önálló PH

2017.01.01

2017.01.01

04

0416045

344311

KUNÁGOTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KUNÁGOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

5746

Kunágota

Rákóczi utca 9

székhely

2017.01.01

2017.01.01

04

0427906

725262

MAGYARBÁNHEGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

 

5667

Magyarbánhegyes

Jókai utca 38

önálló PH

2017.01.01

2017.01.01

04

0411536

347224

MAGYARDOMBEGYHÁZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KEVERMESI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

5838

Magyardombegyház

Zalka Máté utca 61

tag

2017.01.01

2017.01.01

04

0430128

725217

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

 

5666

Medgyesegyháza

Kossuth Lajos tér 1

önálló PH

2017.01.01

2017.01.01

04

0411989

725075

MURONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MURONYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

5672

Murony

Földvári utca 1

székhely

2017.01.01

2017.01.01

04

0426028

725284

NAGYBÁNHEGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KASZAPERI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

5668

Nagybánhegyes

Kossuth utca 64

tag

2017.01.01

2017.01.01

04

0419257

725305

OKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

OKÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

5534

Okány

Kossuth utca 16

székhely

2017.01.01

2017.01.01

04

0405397

725471

PUSZTAFÖLDVÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

CSANÁDAPÁCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

5919

Pusztaföldvár

Rákóczi utca 66

tag

2017.01.01

2017.01.01

04

0419594

725569

PUSZTAOTTLAKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KUNÁGOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

5665

Pusztaottlaka

Felszabadulás utca 10

tag

2017.01.01

2017.01.01

04

0431325

725581

SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

 

5712

Szabadkígyós

Kossuth tér 7

önálló PH

2017.01.01

2017.01.01

04

0433075

343172

TARHOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MURONYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

5641

Tarhos

Petőfi utca 29

tag

2017.01.01

2017.01.01

04

0431228

725185

VÉGEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KASZAPERI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

5811

Végegyháza

Széchenyi út 2

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0515662

547688

ABAÚJALPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

BOLDOGKŐVÁRALJAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3882

Abaújalpár

Petőfi Sándor utca 11

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0526718

545068

ABAUJKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

BOLDOGKŐVÁRALJAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3882

Abaújkér

Rákóczi utca 26

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0503595

726281

ABAÚJSZÁNTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

ABAÚJSZÁNTÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3881

Abaújszántó

Béke út 51

székhely

2017.01.01

2017.01.01

05

0502273

348265

ABAÚJVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

GÖNCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3898

Abaújvár

Petőfi Sándor utca 4

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0509362

348001

AGGTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

AGGTELEKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3759

Aggtelek

Kossuth Lajos út 8

székhely

2017.01.01

2017.01.01

05

0533093

725909

ALACSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

BERENTEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3779

Alacska

Dózsa utca 7

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0508217

545981

ALSÓTELEKES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA

RUDABÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3735

Alsótelekes

Béke út 36

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0526198

547699

ARKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

BOLDOGKŐVÁRALJAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3885

Arka

Hunyadi Mátyás utca 29

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0514331

726104

ARLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

 

3663

Arló

Ady Endre út 162

önálló PH

2017.01.01

2017.01.01

05

0503771

725921

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

 

3713

Arnót

Petőfi Sándor utca 120

önálló PH

2017.01.01

2017.01.01

05

0522521

548685

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

SZENDRŐLÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3780

Balajt

Fő út 55

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0521953

726126

BÁNRÉVE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

SERÉNYFALVAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3654

Bánréve

Kossuth Lajos utca 24

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0508846

349767

BASKÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ABAÚJSZÁNTÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3881

Baskó

Fő utca 43

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0527049

545431

BECSKEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

BÓDVASZILASI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3768

Becskeháza

Fő út 52

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0506929

726292

BEKECS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

BEKECSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3903

Bekecs

Honvéd utca 54

székhely

2017.01.01

2017.01.01

05

0534290

736097

BERENTE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

BERENTEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3704

Berente

Esze Tamás út 18

székhely

2017.01.01

2017.01.01

05

0526356

545123

BERZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

SAJÓHÍDVÉGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3575

Berzék

Petőfi Sándor utca 42

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0523737

726182

BODROGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

PÁCINI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3987

Bodroghalom

Szabadság utca 89

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0527429

548278

BÓDVALENKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

BÓDVASZILASI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3768

Bódvalenke

Szabadság utca 65

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0505926

348012

BÓDVASZILAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

BÓDVASZILASI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3763

Bódvaszilas

Kossuth Lajos út 21

székhely

2017.01.01

2017.01.01

05

0525195

725800

BOGÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

 

3412

Bogács

Alkotmány utca 9

önálló PH

2017.01.01

2017.01.01

05

0518944

547709

BOLDOGKŐÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

BOLDOGKŐVÁRALJAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3884

Boldogkőújfalu

Szabadság utca 27

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0514474

348308

BOLDOGKŐVÁRALJA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

BOLDOGKŐVÁRALJAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3885

Boldogkőváralja

Petőfi Sándor utca 28

székhely

2017.01.01

2017.01.01

05

0530669

349239

BORSODBÓTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

BORSODBÓTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3658

Borsodbóta

Széchenyi István utca 42

székhely

2017.01.01

2017.01.01

05

0530207

735881

BORSODSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

JÁRDÁNHÁZAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3623

Borsodszentgyörgy

Szentgyörgy út 143

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0516799

735892

BORSODSZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

BORSODSZIRÁKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3796

Borsodszirák

Fő út 35

székhely

2017.01.01

2017.01.01

05

0505306

725932

BŐCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

 

3574

Bőcs

Hősök tere 1

önálló PH

2017.01.01

2017.01.01

05

0527890

725943

BÜKKARANYOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KISGYŐRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3554

Bükkaranyos

Petőfi Sándor út 100

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0519406

545288

BÜKKMOGYORÓSD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

NEKÉZSENYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3648

Bükkmogyorósd

Petőfi út 5

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0508022

348957

BÜKKSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

BÜKKSZENTKERESZTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3557

Bükkszentkereszt

Kossuth utca 24

székhely

2017.01.01

2017.01.01

05

0523977

545684

BÜTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KRASZNOKVAJDAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3821

Büttös

Dózsa Gy. utca 12

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0503939

726193

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

 

3973

Cigánd

Fő utca 80

önálló PH

2017.01.01

2017.01.01

05

0508493

545190

CSENYÉTE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KRASZNOKVAJDAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3837

Csenyéte

Rákóczi utca 14

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0528459

349251

CSERNELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

NEKÉZSENYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3648

Csernely

Kissor utca 26

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0505333

545529

CSOBÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁNCSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3848

Csobád

Petőfi út 35

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0520774

349790

CSOBAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

TOKAJI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3927

Csobaj

Rákóczi utca 1

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0514289

349262

CSOKVAOMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

NEKÉZSENYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3647

Csokvaomány

Széchenyi István út 1

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0511350

548081

DAMAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

BORSODSZIRÁKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3780

Damak

Szabadság út 35

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0507719

546438

DÁMÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ZEMPLÉNAGÁRDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3978

Dámóc

Fő út 129

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0531954

546010

DEBRÉTE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

SZALONNAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3825

Debréte

Petőfi Sándor út 3

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0504686

349273

DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3643

Dédestapolcsány

Petőfi Sándor utca 21

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0522503

349493

ERDŐHORVÁTI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

VAJDÁCSKAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3935

Erdőhorváti

Kassai utca 98

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0534272

736086

FARKASLYUK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

 

3608

Farkaslyuk

Gyürky Gyula utca 3

önálló PH

2017.01.01

2017.01.01

05

0509742

545453

FELSŐDOBSZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

ABAÚJSZÁNTÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3847

Felsődobsza

Kossuth út 6

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0529708

545189

FELSŐGAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KRASZNOKVAJDAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3837

Felsőgagy

Rákóczi utca 78

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0531671

545970

FELSŐTELEKES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

ORMOSBÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3735

Felsőtelekes

Táncsics Mihály utca 1/A

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0517932

546252

FONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

TELKIBÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3893

Fony

Fő út 3

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0522123

546186

FULÓKÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MÉRAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3864

Fulókércs

Fő utca 93

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0528732

545167

GAGYAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KRASZNOKVAJDAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3837

Gagyapáti

Kossuth út 15

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0519293

547435

GALVÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

SZENDRŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3752

Galvács

Bereg út 10

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0510904

547655

GARADNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

NOVAJIDRÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3873

Garadna

Fő út 22

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0523719

546571

GELEJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

TISZATARJÁNI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3444

Gelej

Petőfi út 22

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0520969

585840

GIBÁRT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ABAÚJSZÁNTÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3854

Gibárt

Széchenyi út 10

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0521564

348991

GIRINCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KESZNYÉTENI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3578

Girincs

Petőfi Sándor út 1/a

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0509706

545893

GÖMÖRSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

AGGTELEKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3728

Gömörszőlős

Kassai út 20

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0515936

725680

GÖNC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

GÖNCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3895

Gönc

Kossuth utca 71

székhely

2017.01.01

2017.01.01

05

0527942

348353

HALMAJ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

HALMAJI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3842

Halmaj

Kossuth út 1

székhely

2017.01.01

2017.01.01

05

0511226

348056

HANGÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

BORSODSZIRÁKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3795

Hangács

Szabadság út 21

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0512706

545310

HÁROMHUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

TOLCSVAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3936

Háromhuta

RÁKÓCZI út 18

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0505847

725976

HARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

 

3555

Harsány

Kossuth Lajos utca 67

önálló PH

2017.01.01

Csatlakozott2

05

0502468

545750

HEGYMEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

BORSODSZIRÁKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3786

Hegymeg

Petőfi Sándor út 18

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0522187

546263

HEJCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

TELKIBÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3892

Hejce

Fő út 5

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0502282

546241

HEJÖKÜRT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

TISZAPALKONYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3588

Hejőkürt

Szent István út 62

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0515839

545628

HERNÁDBŰD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

BOLDOGKŐVÁRALJAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3853

Hernádbűd

Rákóczi út 43

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0509399

547413

HERNÁDCÉCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

BOLDOGKŐVÁRALJAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3887

Hernádcéce

Árpád út 31

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0531200

725987

HERNÁDNÉMETI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

HERNÁDNÉMETI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3564

Hernádnémeti

Kossuth utca 38

székhely

2017.01.01

2017.01.01

05

0524882

547370

HERNÁDPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

NOVAJIDRÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3874

Hernádpetri

Kossuth Lajos utca 13

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0517136

545639

HERNÁDSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁNCSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3852

Hernádszentandrás

Fő út 41

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0524970

545442

HERNÁDSZURDOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

HIDASNÉMETI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3875

Hernádszurdok

Rákóczi út 18

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0519840

348375

HERNÁDVÉCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

NOVAJIDRÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3874

Hernádvécse

Kossuth Lajos utca 2

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0508004

545860

HÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

SERÉNYFALVAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3655

Hét

Kossuth út 76

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0511697

348386

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

HIDASNÉMETI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3876

Hidasnémeti

Petőfi út 11

székhely

2017.01.01

2017.01.01

05

0525399

736064

IGRICI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

TISZATARJÁNI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3459

Igrici

Kossuth út 57

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0508086

725691

INÁNCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁNCSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3851

Ináncs

Kossuth út 26

székhely

2017.01.01

2017.01.01

05

0505005

546384

IROTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

BORSODSZIRÁKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3786

Irota

Petőfi út 66

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0505591

725602

IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

RUDABÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3741

Izsófalva

Izsó Miklós út 64

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0526657

734587

JÁRDÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

JÁRDÁNHÁZAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3664

Járdánháza

IV. Béla út 27

székhely

2017.01.01

2017.01.01

05

0515680

545024

JÓSVAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

AGGTELEKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3758

Jósvafő

Petőfi Sándor utca 42

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0507764

547622

KÁNÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

AGGTELEKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3735

Kánó

Széchenyi út 7

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0525742

545705

KÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KRASZNOKVAJDAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3821

Kány

Fő út 10

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0521218

726214

KARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KARCSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3963

Karcsa

Petőfi Sándor utca 11

székhely

2017.01.01

2017.01.01

05

0530508

545738

KAROS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KARCSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3962

Karos

Szabadság tér 1

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0513374

545530

KÁZSMÁRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÁZSMÁRKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3831

Kázsmárk

Fő út 61

székhely

2017.01.01

2017.01.01

05

0515264

545035

KÉKED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

TELKIBÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3899

Kéked

Fő út 58

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0512034

545882

KELEMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

AGGTELEKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3728

Kelemér

Tompa út 17

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0517066

545662

KERESZTÉTE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KRASZNOKVAJDAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3821

Keresztéte

Fő út 1

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0529249

349020

KESZNYÉTEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KESZNYÉTENI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3579

Kesznyéten

Béke tér 17

székhely

2017.01.01

2017.01.01

05

0517349

548454

KISCSÉCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KESZNYÉTENI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3578

Kiscsécs

Dózsa György út 17

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0522840

725998

KISGYŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KISGYŐRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3556

Kisgyőr

Dózsa György utca 11

székhely

2017.01.01

2017.01.01

05

0503762

545541

KISKINIZS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

HALMAJI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3843

Kiskinizs

Rákóczi út 58

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0511448

548739

KISROZVÁGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

RICSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3965

Kisrozvágy

Petőfi utca 3

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0510612

545244

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

BÓDVASZILASI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3765

Komjáti

Petőfi Sándor út 13

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0532498

546515

KONDÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

VARBÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3775

Kondó

Szabadság utca 81

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0522956

547424

KORLÁT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

BOLDOGKŐVÁRALJAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3886

Korlát

Kossuth Lajos út 36

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0526602

546098

KÖRÖM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

SAJÓHÍDVÉGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3577

Köröm

Rákóczi Ferenc utca 11

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0519576

348418

KRASZNOKVAJDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KRASZNOKVAJDAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3821

Krasznokvajda

Scholtz Albin tér 3

székhely

2017.01.01

2017.01.01

05

0511819

725613

KURITYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KURITYÁNI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3732

Kurityán

Kossuth Lajos út 109

székhely

2017.01.01

2017.01.01

05

0520844

546032

LÁCACSÉKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ZEMPLÉNAGÁRDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3967

Lácacséke

FŐ út 19

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0526231

548432

LÁDBESENYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

SZENDRŐLÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3780

Ládbesenyő

Kossuth Lajos utca 64

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0515857

348090

LAK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

BORSODSZIRÁKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3786

Lak

Kossuth út 18

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0511660

726324

LEGYESBÉNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

BEKECSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3904

Legyesbénye

Rákóczi út 82

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0503531

545552

LÉH KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KÁZSMÁRKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3832

Léh

Kossuth út 4

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0507038

545299

LÉNÁRDDARÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

NEKÉZSENYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3648

Lénárddaróc

Dózsa György út 66

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0503902

726335

MÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

 

3909

Mád

Rákóczi utca 50

önálló PH

2017.01.01

2017.01.01

05

0519600

735924

MAKKOSHOTYKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

VAJDÁCSKAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3959

Makkoshotyka

Kossuth utca 2

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0527395

726016

MÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

 

3434

Mályi

Széchenyi utca 4

önálló PH

2017.01.01

2017.01.01

05

0502024

546153

MARTONYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

SZALONNAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3755

Martonyi

Fő út 54

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0525618

725701

MÉRA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MÉRAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3871

Méra

Fő út 1

székhely

2017.01.01

2017.01.01

05

0511758

546164

MESZES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

SZALONNAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3754

Meszes

Fő út 39

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0510968

546285

MOGYORÓSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

TELKIBÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3893

Mogyoróska

Fő út 58

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0521546

725624

MUCSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

 

3744

Múcsony

Fő út 2

önálló PH

2017.01.01

2017.01.01

05

0502158

545826

MUHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

SAJÓÖRÖSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3552

Muhi

Rákóczi utca 2

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0505582

546076

NAGYCSÉCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

SAJÓÖRÖSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3598

Nagycsécs

Apponyi út 50

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0533181

349570

NAGYROZVÁGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

RICSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3965

Nagyrozvágy

Fő utca 31

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0528033

734598

NEKÉZSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

NEKÉZSENYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3646

Nekézseny

Kossuth út 1

székhely

2017.01.01

2017.01.01

05

0527191

348430

NOVAJIDRÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

NOVAJIDRÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3872

Novajidrány

KOSSUTH út 111

székhely

2017.01.01

2017.01.01

05

0504215

545585

NYOMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

BORSODSZIRÁKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3795

Nyomár

Szabadság út 45

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0522558

726038

ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

 

3562

Onga

Rózsa utca 18

önálló PH

2017.01.01

2017.01.01

05

0522628

726049

ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

 

3551

Ónod

Rákóczi utca 64

önálló PH

2017.01.01

2017.01.01

05

0534069

548344

ORMOSBÁNYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

ORMOSBÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3743

Ormosbánya

Petőfi tér 1

székhely

2017.01.01

2017.01.01

05

0502866

546229

OSZLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

TISZAPALKONYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3591

Oszlár

Petőfi utca 11

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0515893

734565

PÁCIN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

PÁCINI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3964

Pácin

Fő utca 35

székhely

2017.01.01

2017.01.01

05

0524730

545046

PÁNYOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

TELKIBÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3898

Pányok

Fő út 35

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0526745

349097

PARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

PARASZNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3777

Parasznya

Rákóczi utca 23

székhely

2017.01.01

2017.01.01

05

0524420

545640

PERE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

BOLDOGKŐVÁRALJAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3853

Pere

RÁKÓCZI út 1

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0532683

545651

PERECSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KRASZNOKVAJDAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3821

Perecse

Fő út 37

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0521272

726379

PRÜGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

PRÜGYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3925

Prügy

Kossuth Lajos utca 3

székhely

2017.01.01

2017.01.01

05

0515413

547381

PUSZTARADVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

NOVAJIDRÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3874

Pusztaradvány

Kossuth Lajos utca 29

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0521193

546395

RADOSTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

PARASZNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3776

Radostyán

Rákóczi utca 40

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0529717

348133

RAKACA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

SZALONNAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3825

Rakaca

Petőfi Sándor út 92

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0516133

545992

RAKACASZEND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

SZALONNAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3826

Rakacaszend

Fő út 13

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0531909

545563

RÁSONYSÁPBERENCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KÁZSMÁRKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3833

Rásonysápberencs

Rákóczi út 99

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0508402

546274

REGÉC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

TELKIBÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3893

Regéc

Fő út 47

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0531884

349107

RÉPÁSHUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

BÜKKSZENTKERESZTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3559

Répáshuta

Kossuth út 2

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0509317

546296

RÉVLEÁNYVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ZEMPLÉNAGÁRDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3976

Révleányvár

FŐ utca 40

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0519220

726247

RICSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

RICSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3974

Ricse

Kossuth Lajos utca 25

székhely

2017.01.01

2017.01.01

05

0523029

725635

RUDABÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

RUDABÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3733

Rudabánya

Gvadányi utca 47

székhely

2017.01.01

2017.01.01

05

0534120

548706

RUDOLFTELEP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KURITYÁNI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3742

Rudolftelep

József Attila utca 1

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0527331

735991

SAJÓECSEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

SAJÓKERESZTÚRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3793

Sajóecseg

Széchenyi utca 27

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0510171

546362

SAJÓGALGÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3636

Sajógalgóc

Táncsics út 11

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0503081

349129

SAJÓHÍDVÉG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

SAJÓHÍDVÉGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3576

Sajóhídvég

Rákóczi utca 37

székhely

2017.01.01

2017.01.01

05

0503212

546351

SAJÓIVÁNKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3720

Sajóivánka

Kossuth út 38

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0521670

545848

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

PARASZNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3773

Sajókápolna

Szabadság tér 25

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0526949

726061

SAJÓKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

SAJÓKERESZTÚRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3791

Sajókeresztúr

Rákóczi út 40

székhely

2017.01.01

2017.01.01

05

0527173

726072

SAJÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

 

3572

Sajólád

Ady Endre utca 2

önálló PH

2017.01.01

2017.01.01

05

0522479

546526

SAJÓLÁSZLÓFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

VARBÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3773

Sajólászlófalva

Vörösmarty utca 15

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0508129

735980

SAJÓÖRÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

SAJÓÖRÖSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3586

Sajóörös

Jókai utca 2

székhely

2017.01.01

2017.01.01

05

0518537

545080

SAJÓPÁLFALA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

SAJÓVÁMOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3714

Sajópálfala

Szabadság utca 26

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0508970

546119

SAJÓSENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

SAJÓKERESZTÚRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3712

Sajósenye

Petőfi Sándor utca 14

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0530340

725778

SAJÓSZÖGED KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

 

3599

Sajószöged

Ady Endre út 71

önálló PH

2017.01.01

2017.01.01

05

0520738

349174

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

SAJÓVÁMOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3712

Sajóvámos

Munkácsy utca 2

székhely

2017.01.01

2017.01.01

05

0527757

349350

SAJÓVELEZD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

SERÉNYFALVAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3656

Sajóvelezd

Rákóczi út 10

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0504729

725844

SÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

TIBOLDDARÓCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3425

Sály

Kossuth utca 63

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0502875

726171

SÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

BORSODBÓTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3659

Sáta

Széchenyi út 19

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0523755

546021

SEMJÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

RICSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3974

Semjén

PETŐFI SÁNDOR út 2

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0532531

735968

SERÉNYFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

SERÉNYFALVAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3729

Serényfalva

Kossúth Lajos út 63

székhely

2017.01.01

2017.01.01

05

0523418

546340

SIMA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ABAÚJSZÁNTÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3881

Sima

FŐ út 38

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0516753

348155

SZALONNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

SZALONNAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3754

Szalonna

Tanácsház tér 1

székhely

2017.01.01

2017.01.01

05

0508077

725646

SZENDRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SZENDRŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3752

Szendrő

Hősök tere 1

székhely

2017.01.01

2017.01.01

05

0527456

734532

SZENDRŐLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

SZENDRŐLÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3751

Szendrőlád

Fő út 63

székhely

2017.01.01

2017.01.01

05

0520871

348177

SZIN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

BÓDVASZILASI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3761

Szin

Szabadság út 18

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0511493

548245

SZINPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

BÓDVASZILASI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3761

Szinpetri

Dózsa György út 58

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0509496

726094

SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

 

3711

Szirmabesenyő

Kossuth utca 5

önálló PH

2017.01.01

2017.01.01

05

0511110

736053

SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3731

Szuhakálló

Kossuth Lajos út 7

székhely

2017.01.01

2017.01.01

05

0524606

545013

SZUHOGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

SZENDRŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3734

Szuhogy

József Attila utca 52

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0518245

726401

TAKTAHARKÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

 

3922

Taktaharkány

Gépállomás út 4

önálló PH

2017.01.01

2017.01.01

05

0528787

734576

TAKTAKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

PRÜGYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3924

Taktakenéz

Béke út 9

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0503133

726412

TAKTASZADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

 

3921

Taktaszada

Kossuth utca 74

önálló PH

2017.01.01

2017.01.01

05

0521740

726423

TARCAL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

TARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3915

Tarcal

Fő út 61

székhely

2017.01.01

2017.01.01

05

0513763

348474

TELKIBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

TELKIBÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3896

Telkibánya

Nagy út 2

székhely

2017.01.01

2017.01.01

05

0530447

725888

TIBOLDDARÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

TIBOLDDARÓCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3423

Tibolddaróc

Széchenyi út 1

székhely

2017.01.01

2017.01.01

05

0529133

736042

TISZACSERMELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

TISZAKARÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3972

Tiszacsermely

Rákóczi Ferenc utca 9

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0503717

439556

TISZADOROGMA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

TISZATARJÁNI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3466

Tiszadorogma

Arany János út 21

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0513976

726258

TISZAKARÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

TISZAKARÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3971

Tiszakarád

Engels Frigyes utca 13

székhely

2017.01.01

2017.01.01

05

0513888

725789

TISZAKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

 

3458

Tiszakeszi

Községháza út 46

önálló PH

2017.01.01

2017.01.01

05

0519381

349932

TISZALADÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

TOKAJI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3929

Tiszaladány

Kossuth utca 53

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0508633

348649

TISZAPALKONYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

TISZAPALKONYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3587

Tiszapalkonya

Hősök tere 1

székhely

2017.01.01

2017.01.01

05

0530298

546494

TISZATARDOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

TARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3928

Tiszatardos

Kossuth Lajos út 34

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0530377

725790

TISZATARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

TISZATARJÁNI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3589

Tiszatarján

Eötvös körút 1

székhely

2017.01.01

2017.01.01

05

0518306

726445

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TOKAJI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3910

Tokaj

Rákóczi út 54

székhely

2017.01.01

2017.01.01

05

0528051

726269

TOLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

TOLCSVAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3934

Tolcsva

Szabadság tér 16

székhely

2017.01.01

2017.01.01

05

0514890

545749

TOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

BORSODSZIRÁKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3787

Tomor

Kossuth út 75

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0510375

548256

TORNAKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

BÓDVASZILASI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3761

Tornakápolna

Dózsa György út 31

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0518801

546427

TORNANÁDASKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

BÓDVASZILASI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3767

Tornanádaska

Kossuth út 44

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0527836

545134

TORNASZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

BÓDVASZILASI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3765

Tornaszentandrás

Hunyadi János út 4

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0530517

545507

TORNASZENTJAKAB KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

BÓDVASZILASI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3769

Tornaszentjakab

Rákóczi Ferenc út 23

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0529054

736031

TORNYOSNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

HIDASNÉMETI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3877

Tornyosnémeti

Gazdasor út 12

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0512487

349965

ÚJCSANÁLOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

HERNÁDNÉMETI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3716

Újcsanálos

Hősök tere 1

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0518351

545266

UPPONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

BORSODBÓTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3622

Uppony

Kossuth utca 83

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0507223

349372

VADNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3636

Vadna

Kassai út 25

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0530003

726270

VAJDÁCSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

VAJDÁCSKAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3961

Vajdácska

Fő utca 8

székhely

2017.01.01

2017.01.01

05

0515149

545815

VÁMOSÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

TOLCSVAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3941

Vámosújfalu

Csécsi Nagy Pál út 8

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0521810

545837

VARBÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

VARBÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3778

Varbó

Hősök tere 1

székhely

2017.01.01

2017.01.01

05

0505096

545716

VISS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

VAJDÁCSKAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3956

Viss

Kolozsvári út 28

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0503957

546009

VISZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

SZALONNAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3825

Viszló

Fő út 70/A

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0521087

348496

VIZSOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

BOLDOGKŐVÁRALJAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3888

Vizsoly

Szent János utca 155

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0503063

349383

ZÁDORFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

AGGTELEKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3726

Zádorfalva

Nagy út 16

tag

2017.01.01

2017.01.01

05

0531608

349668

ZEMPLÉNAGÁRD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

ZEMPLÉNAGÁRDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3977

Zemplénagárd

Fő utca 9

székhely

2017.01.01

2017.01.01

05

0511022

545057

ZSUJTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

HIDASNÉMETI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3897

Zsujta

Fő út 29

tag

2017.01.01

2017.01.01

06

0619062

357294

ÁRPÁDHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

NAGYMÁGOCSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

6623

Árpádhalom

Petőfi Sándor utca 17

tag

2017.01.01

2017.01.01

06

0610339

726632

ÁSOTTHALOM NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

 

6783

Ásotthalom

Szent István tér 1

önálló PH

2017.01.01

2017.01.01

06

0623676

726522

BALÁSTYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

 

6764

Balástya

Rákóczi utca 5

önálló PH

2017.01.01

2017.01.01

06

0608192

726654

BORDÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

 

6795

Bordány

Benke Gedeon utca 44

önálló PH

2017.01.01

2017.01.01

06

0605379

726874

CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

6913

Csanádpalota

Kelemen László tér 10

székhely

2017.01.01

2017.01.01

06

0622293

726742

CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

 

6647

Csanytelek

Volentér János tér 2

önálló PH

2017.01.01

2017.01.01

06

0632285

726665

CSENGELE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

CSENGELEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

6765

Csengele

Petőfi Sándor utca 13

székhely

2017.01.01

2017.01.01

06

0607834

354501

DEREKEGYHÁZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

SZEGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

6621

Derekegyház

Kossuth utca 4

tag

2017.01.01

2017.01.01

06

0613383

726544

DOMASZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

 

6781

Domaszék

Köztársaság tér 1

önálló PH

2017.01.01

2017.01.01

06

0622992

357085

EPERJES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

FÁBIÁNSEBESTYÉNI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

6624

Eperjes

Petőfi Sándor utca 1

tag

2017.01.01

2017.01.01

06

0619974

726753

FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

FÁBIÁNSEBESTYÉNI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

6625

Fábiánsebestyén

Szabadság tér 2

székhely

2017.01.01

2017.01.01

06

0622646

726818

FELGYŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

TÖMÖRKÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

6645

Felgyő

Széchenyi út 1

tag

2017.01.01

2017.01.01

06

0633020

726939

FORRÁSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

 

6793

Forráskút

Fő utca 74

önálló PH

2017.01.01

2017.01.01

06

0609210

354644

FÖLDEÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

FÖLDEÁKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

6922

Földeák

Szent László tér 1

székhely

2017.01.01

2017.01.01

06

0613666

354622

KIRÁLYHEGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

6911

Királyhegyes

Jókai utca 38

tag

2017.01.01

2017.01.01

06

0626666

726885

KISZOMBOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

 

6775

Kiszombor

Nagyszentmiklósi utca 8

önálló PH

2017.01.01

2017.01.01

06

0609955

357205

KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

6912

Kövegy

Kossuth utca 29

tag

2017.01.01

2017.01.01

06

0610515

726852

MAROSLELE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

 

6921

Maroslele

Szabadság tér 1

önálló PH

2017.01.01

2017.01.01

06

0617233

726775

NAGYMÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

NAGYMÁGOCSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

6622

Nagymágocs

Szentesi út 42

székhely

2017.01.01

2017.01.01

06

0607755

357238

ÓFÖLDEÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

FÖLDEÁKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

6923

Óföldeák

Bajcsy-Zs. E. utca 2

tag

2017.01.01

2017.01.01

06

0612797

726687

ÓPUSZTASZER KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

 

6767

Ópusztaszer

Tóhajlat 130

önálló PH

2017.01.01

2017.01.01