nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
268/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet
a büntetés-végrehajtási intézetek férőhely-bővítési programjához kapcsolódó, az új börtönépítési beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
2016-09-01
2017-07-25
1
Jogszabály

268/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a büntetés-végrehajtási intézetek férőhely-bővítési programjához kapcsolódó, az új börtönépítési beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és e) pontjában,

a 2. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16.2. és 17. pontjában, valamint a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja

a) a Békés közigazgatási területén elhelyezkedő, 3777/4 helyrajzi számú ingatlanon,

b) a Csenger közigazgatási területén elhelyezkedő, 049/41 helyrajzi számú ingatlanon,

c) a Heves közigazgatási területén elhelyezkedő, 3903 helyrajzi számú ingatlanon,

d) a Kemecse közigazgatási területén elhelyezkedő, 0195/11 helyrajzi számú ingatlanon,

e) a Komád közigazgatási területén elhelyezkedő, 2172/1 helyrajzi számú ingatlanon,

f) a Komló közigazgatási területén elhelyezkedő, 1545/15 helyrajzi számú ingatlanon,

g) a Kunmadaras közigazgatási területén elhelyezkedő, 042/16 helyrajzi számú ingatlanon,

h) az Ózd közigazgatási területén elhelyezkedő, 9259/2 helyrajzi számú ingatlanon,

valamint az ezen ingatlanokból telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított ingatlanok területén megvalósuló, a büntetés-végrehajtási intézetek férőhely-bővítési programjához kapcsolódó, az új büntetés-végrehajtási intézetek építésével (a továbbiakban együtt: Beruházások) összefüggő, az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek.

(3) A Kormány az 1. melléklet 11. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben első fokon eljáró hatóságként a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot jelöli ki.

(4) Azokban az esetekben, amikor az 1. mellékletben meghatározott ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben tűzvédelmi szakkérdésben szakhatóság közreműködését rendeli el, a Kormány az első fokú eljárásban eljáró szakhatóságként a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot jelöli ki.

2. § A Beruházásokkal összefüggésben

a) építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,

b) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni,

c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

3. § (1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatóság – a hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése szerint használja fel.

(2) Az 1. § (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

4. § A Beruházások építési műszaki ellenőre kizárólagos joggal a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben – a megkezdett eljárási cselekmények kivételével – is alkalmazni kell.

1. melléklet a 268/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

A Beruházásokkal összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek:

1. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

3. környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,

4. útügyi és vasúti hatósági engedélyezési eljárások,

5. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,

6. talajvédelmi hatósági eljárás,

7. földvédelmi hatósági eljárás,

8. telekalakítási hatósági eljárás,

9. földmérési hatósági eljárás,

10. ingatlan-nyilvántartási hatósági eljárás,

11. tűzvédelmi hatósági eljárások,

12. közegészségügyi hatósági eljárás,

13. hírközlési hatósági eljárás,

14. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi engedélyezési eljárás,

15. erdővédelmi hatósági eljárások,

16. bányahatósági engedélyezési eljárások,

17. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,

18. élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági eljárások,

19. azok az 1–18. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,

20. az 1–19. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!