nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
43/2016. (IX. 8.) EMMI utasítás
az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerések és egyes állami kitüntetések kezdeményezésének részletes szabályairól
2016-09-12
2017-09-15
2
Jogszabály

43/2016. (IX. 8.) EMMI utasítás

az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerések és egyes állami kitüntetések kezdeményezésének részletes szabályairól

Az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet 4. § (5) bekezdése, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján a következő utasítást adom ki:

1. § Az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerések és egyes állami kitüntetések kezdeményezésének részletes szabályait az 1. mellékletben foglaltak szerint határozom meg.

2. § Ez az utasítás a közzétételét követő harmadik napon lép hatályba.

3. §1

1. melléklet a 43/2016. (IX. 8.) EMMI utasításhoz

SZABÁLYZAT
az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerések és egyes állami kitüntetések kezdeményezésének részletes szabályairól

I. A szabályzat célja

1. A szabályzat célja annak elősegítése, hogy a szabályzat hatálya alá tartozó valamennyi, az elismerések Emberi Erőforrások Minisztériumán (a továbbiakban: minisztérium) belüli döntés-előkészítéséhez kapcsolódó folyamat szabályozott módon, átlátható, hatékony és a humánerőforrásokat hatékonyan alkalmazó eljárási rend szerint történjen. Ennek érdekében jelen szabályzat tartalmazza az ellátandó feladatok és felelősségi körök meghatározását.

II. A szabályzat hatálya

2. A szabályzatban foglalt eljárásrend irányadó

a) az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) hatálya alá tartozó valamennyi, a miniszter által adható elismerés és

b) az állami kitüntetésekre beérkezett kezdeményezésekkel kapcsolatos minisztériumi feladatok ellátása és az állami kitüntetések tárcajavaslatainak előkészítése esetében, az állami kitüntetés alapításáról rendelkező jogszabály által nem szabályozott körben [az a) és b) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: elismerések].

3. A szabályzat hatálya nem terjed ki a minisztérium jogelőd tárcáinak rendeletei által szabályozott minősítési eljárások keretében adható következő díjakra és címekre:

a) a „Minősített Közművelődési Intézmény Cím” és a „Közművelődési Minőség Díj” adományozásáról szóló 10/2010. (III. 11.) OKM rendelet által szabályozott Minősített Közművelődési Intézmény Címre és Közművelődési Minőség Díjra,

b) a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról szóló 12/2010. (III. 11.) OKM rendelet által szabályozott Minősített Könyvtár címre és Könyvtári Minőségi Díjra.

III. Az ellátandó feladatok és felelősségi körök meghatározása

4. Az elismerések előkészítésének rendje

4.1. A Miniszteri és Parlamenti Államtitkári Kabinet Protokoll Osztálya (a továbbiakban: Protokoll Osztály) minden év december 20-áig – a következő naptári évre vonatkozóan – a szabályzat hatálya alá tartozó elismerések kezdeményezéseinek megtételéről szóló Elismerési naptárt készít, és azt eljuttatja az ágazati államtitkárságokhoz, valamint a Miniszteri és Parlamenti Államtitkári Kabinethez.

4.2. Az Elismerési naptár tartalmazza a következőket:

a) a kezdeményezés beküldésének határideje,

b) az elismerés megnevezése,

c) az elismerés fajtája (állami vagy szakmai, az érintett ágazat megjelölésével),

d) az átadás időpontja,

e) a kezdeményezés érvényességének feltételei.

4.3. A Sajtó és Kommunikációs Főosztály folyamatosan gondoskodik a kezdeményezés megtételéhez szükséges anyagoknak – ilyenek különösen a hatályos törvények, miniszteri rendelet, szabályzat, az elismerések kezdeményezésére rendszeresített formanyomtatványok, az Elismerési naptár és a beküldési címek, elérhetőségek – a minisztérium hivatalos honlapján történő közzétételéről.

4.4. A miniszter által adományozható elismerések esetében a Sajtó és Kommunikációs Főosztály gondoskodik az adományozott elismerések honlapon történő közzétételéről is.

4.5. Az adott elismerés előkészítésére hatáskörrel rendelkező ágazati szervezeti egységhez (szakmai főosztályhoz) közvetlenül beérkezett kezdeményezésekről a Protokoll Osztályt az irat másolati példányának elektronikus formában, tájékoztatásul történő megküldésével haladéktalanul értesíteni kell.

4.6. A minisztérium más, az adott elismerés előkészítésére hatáskörrel nem rendelkező szervezeti egységeihez érkezett kezdeményezéseket haladéktalanul a Protokoll Osztályhoz kell továbbítani.

4.7. A beérkezett kezdeményezéseket a Protokoll Osztály az érkeztetést követően haladéktalanul továbbítja az ágazati Kabinet Titkárságokra, illetve kabinet hiányában az államtitkár titkársága részére.

4.8. A beérkezett kezdeményezésekkel kapcsolatban az adott elismerés előkészítésére hatáskörrel rendelkező ágazati szervezeti egység (vagy ágazati protokoll felelős) feladatai a következők:

4.8.1. A beérkezett kezdeményezések befogadása, iktatása és összesítése

a) A kezdeményezéseket állami kitüntetések esetében 45 nappal a Miniszterelnökségre való benyújtás határideje előtt, a miniszter által adományozható elismerések esetében a Rendelet 4. § (1) bekezdésében foglaltak szerint 3 hónappal az adományozás előtt kell benyújtani a minisztérium részére. A határidő után érkezett kezdeményezéseket a következő kitüntetési alkalomra előterjesztettnek kell tekinteni. Az olyan kezdeményezést, amely formailag nem megfelelő, az összesítő táblázatban erre vonatkozó megjegyzéssel kell ellátni.

b) Az előző adományozási alkalomra beérkezett, de nem támogatott kezdeményezések egy alkalommal ismételten figyelembe vehetők, ezt a táblázat megjegyzés rovatában jelölni kell.

c) A be nem fogadott kezdeményezéseket elkülönítve kell vezetni a táblázatban.

4.8.2. Formai ellenőrzés

a) Formailag megfelelő a kezdeményezés, ha

aa) az állami kitüntetések adományozásának kezdeményezése esetén az elismerésekre vonatkozó formai feltételeknek megfelel, és a kezdeményezést a minisztérium honlapján közzétett, állami kitüntetés kezdeményezésére rendszeresített formanyomtatványon nyújtják be,

ab) miniszter által adományozható elismerések adományozására irányuló javaslattétel esetében a kezdeményezést a Rendelet 3. melléklete szerinti formanyomtatványon nyújtják be, és az elismerés megnevezése, valamint minden adat tekintetében pontosan kitöltött.

b) Hiánypótlásra való felhívást az arra vonatkozó határidő megállapításával kell megtenni. A hiányzó adatok bekérése papír alapon vagy elektronikus úton, e-mailen vagy telefaxon keresztül is történhet.

c) Az adott elismerés előkészítésére hatáskörrel rendelkező ágazati szervezeti egység összesítő táblázatba foglalja a kezdeményezéseket és mellékleteit, díjanként elkülönítve és elektronikus, valamint papíralapú formában megküldi a Protokoll Osztály részére.

4.9. Amennyiben az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2014. (IX. 16.) EMMI utasítás valamely elismerés tekintetében nem jelöli meg az adott elismerés előkészítésére hatáskörrel rendelkező ágazati szervezeti egységet, a szervezeti egység (vagy ágazati protokoll felelős) kijelöléséről az ágazati államtitkár dönt.

4.10. A feladatkörrel rendelkező szervezeti egységek (vagy ágazati protokoll felelősök) kijelöléséről, valamint a feladatkör ellátójának személyében beállott változásról – megosztott feladatkör esetén elismerésenkénti bontásban – az ágazatért felelős államtitkár írásban tájékoztatja a Protokoll Osztály vezetőjét.

IV. A kezdeményezések véleményezése és a döntés-előkészítéssel kapcsolatos egyéb eljárási szabályok

IV/A. Állami kitüntetések miniszteri javaslatai

5. Az állami kitüntetések kezdeményezése:

5.1. Az állami kitüntetések miniszteri javaslatainak előkészítéseként az ágazatért felelős államtitkár a véleményével ellátott kezdeményezéseket – legkésőbb a Miniszterelnökségre küldési határidő előtt 25 nappal – megküldi a Protokoll Osztálynak a következő módon:

a) a háttéranyagokat papír alapon,

b) az előkészített adatlapokat csak elektronikusan és

c) az összesítő táblázatot papír alapon és elektronikusan is.

5.2. A Protokoll Osztály a beérkezett kezdeményezéseket a Miniszteri és Parlamenti Államtitkári Kabinet tanácsadói véleményének bekérése után benyújtja döntésre a miniszternek.

5.3. Az állami kitüntetések esetében a Protokoll Osztály a miniszter által aláírt javaslatokat és az ezeket összefoglaló hivatalos levelet továbbítja a miniszteri javaslattétellel kapcsolatos teendők ellátásáért felelős kormányzati szervnek.

IV/B. A szakmai elismerések kezdeményezéseinek véleményezése

5.4. A kezdeményezéseket az ágazatért felelős államtitkár készíti elő miniszteri döntésre.

5.4.1. A Rendelet 5. § (1) és (4) bekezdésében meghatározott esetben bizottságok véleményezik a beérkezett kezdeményezéseket. A bizottságok 3 vagy 5 főből állnak, megbízatásuk 4 évre szól. A bizottságok tagjaira és elnökére – az általa felkért szakmai szervezetek javaslatai alapján – a kulturális ágazat esetében a kultúráért felelős államtitkár, az egyházi kapcsolatokért felelős ágazat (a továbbiakban: egyházi ágazat) esetében az egyházi, civil és társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár tesz javaslatot. A tagokat a miniszter nevezi ki és menti fel.

5.4.2. A bizottságok elnökét a tagok közül a miniszter jelöli ki. A bizottságok akkor határozatképesek, ha valamennyi tag jelen van. A bizottságok ülésén megfigyelőként részt vehet a Miniszteri és Parlamenti Államtitkári Kabinet kijelölt tagja. A bizottságok a javaslataikat, döntéseiket többségi határozattal hozzák meg. A bizottságok összehívásáról, a titkársági teendők ellátásáról az adott elismerés előkészítésére hatáskörrel rendelkező ágazati szervezeti egység gondoskodik. A bizottsági ülésről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza az egyes döntésekhez kapcsolódó szakmai indokolásokat, a szavazások részleteit, valamint az esetleges összeférhetetlenségi észrevételeket és kifogásokat.

5.4.3. Az ágazatért felelős államtitkár a véleményével ellátott valamennyi beérkezett kezdeményezést – a kulturális és az egyházi ágazat esetében az érintett bizottság véleményét is tartalmazó valamennyi beérkezett kezdeményezést és a Rendeletben meghatározott grémiumok által tett írásbeli javaslatokat is magában foglaló – összesítő táblázatot legkésőbb az elismerés adományozását megelőzően 45 nappal megküldi a Protokoll Osztálynak a következő módon:

a) a háttéranyagokat papír alapon,

b) az összesítő táblázatot papír alapon és elektronikusan is.

5.4.4. A Protokoll Osztály az összesítő táblázatot véleményezésre megküldi a Közigazgatási Államtitkárnak, majd a Miniszteri és Parlamenti Államtitkári Kabinet tanácsadói részére.

6. Az elismerés adományozására irányuló döntést a Protokoll Osztály készíti elő miniszteri aláírásra.

7. A Nemzeti Ifjúsági Zenekar címet a miniszter az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról szóló törvényben meghatározott bizottság – a Zeneművészeti Bizottság – közvetlen javaslata alapján adományozza.

8. A Hőgyes Endre-díj adományozására irányuló javaslatát az Egészségügyi Tudományos Tanács elnöke az egészségügyért felelős államtitkár útján terjeszti fel a miniszternek.

9. Az Esélyteremtésért díj adományozására irányuló javaslat előkészítése során az ágazatért felelős államtitkárság kéri ki a Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házak Hálózatának véleményét.

IV/C. Az ágazatért felelős államtitkár önálló elismeréskezdeményezési jogköre

10. A Rendelet 5. § (1) bekezdés c) pontja alapján a kulturális ágazatért felelős államtitkár díjanként egy díjazottra tehet javaslatot a Rendelet 2. § (2)–(5) bekezdésében foglalt díjak esetében.

11. A Rendelet 5. § (3) bekezdése alapján az oktatási ágazatért felelős államtitkár díjanként egy díjazottat javasolhat az oktatási ágazat díjai esetében, ide nem értve a Rendelet 2. § (7) bekezdés 6. pontja szerinti díjat, valamint a 2. § (8) bekezdés 1. pontja szerinti díj esetében a bölcsődei ellátás területén kifejtett szakmai munkáért járó díjat.

12. A 10–11. pont szerinti javaslatot az érintett államtitkár 45 nappal az adományozás időpontja előtt megküldi a Protokoll Osztálynak.

13. A 10–11. pont szerinti javaslattal kapcsolatos további eljárásra ezen utasítás szabályai értelemszerűen alkalmazandók.

V. Végrehajtás

14. A Rendelet hatálya alá tartozó elismerések esetében a Protokoll Osztály tájékoztatásul megküldi az ágazatért felelős államtitkárok részére az ágazathoz tartozó elismerések adományozásáról szóló miniszteri döntést tartalmazó összesítést.

15. Az ágazatért felelős államtitkárságok gondoskodnak az elismerésben részesülő jelölteknek a Rendelet 6. § (3) bekezdése szerinti nyilatkoztatásáról, és a beérkezett nyilatkozatokat – 10 nappal az átadás időpontja előtt – megküldik a Protokoll Osztálynak.

16. A Protokoll Osztály feladata a kulturális ágazati díjak kivételével az érmek, szobrok, oklevelek megrendelése.

17. A kulturális ágazati díjak megrendeléséről a Kultúráért Felelős Államtitkárság gondoskodik.

18. Miniszteri átadás esetén a Protokoll Osztály feladata a rendezvényszervezési feladatok ellátása, beleértve a díjazottak értesítését és a kapcsolattartást.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!