nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet
a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól
2016-10-14
2016-12-20
1
Jogszabály

8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet

a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133/A. § 1., 2., 3., 4. és 5. pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet alkalmazási köre

1. § E rendeletet kell alkalmazni a 2017. január 1-jétől 2020. december 31-ig tartó négyéves árszabályozási ciklusban (a továbbiakban: árszabályozási ciklus)

a) az együttműködő földgázrendszer használatáért fizetendő díjak (a továbbiakban: rendszerhasználati díjak),

b) a rendszerüzemeltető által a felhasználó és a rendszerhasználó igénye alapján, valamint a felhasználó szerződésszegése esetén külön díj ellenében végzett szolgáltatások díjainak (a továbbiakban: külön díjak), valamint

c) a földgázszállító vagy a földgázelosztó vezetékhez történő csatlakozásért, vagy a korábban vásárolt kapacitást meghaladó többletkapacitásért fizetendő díjak (a továbbiakban: csatlakozási díjak)

(a továbbiakban együtt: díjak) megállapítása során.

2. Értelmező rendelkezések

2. § (1) E rendelet alkalmazásában indokolt költség: a jogszabálynak vagy az engedélynek megfelelően az engedélyköteles tevékenység folyamatos és biztonságos ellátásához, és a földgázipari vállalkozás, mint gazdasági szervezet működéséhez – hatékony gazdálkodás mellett – ténylegesen szükséges költség, beleértve a tőkeköltséget is.

(2) Az e rendeletben nem szabályozott fogalmakat a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET) és a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok szerint kell értelmezni.

3. A díjak meghatározásának közös alapelvei

3. § (1) A díjak egymással és az áralkalmazási feltételeikkel összehangoltan – a legkisebb költség elvének és a rendszerüzemeltetők indokolt költségeinek figyelembevételével – kerülnek megállapításra.

(2) A díjak mértékének szintje és arányai tekintetében figyelemmel kell lenni az előző árszabályozási ciklusban, illetve az adott árszabályozási ciklus előző éveiben hatályos díjmegállapításokra is, és a díjak évenkénti megállapítása során – törekedve a díjmegállapítás folyamatosságára és kiegyenlítettségére – lehetőség szerint kerülni kell az egyik évről másikra történő nagyarányú változtatásokat.

(3) A díjak megállapítása során törekedni kell arra, hogy a rendszerüzemeltetők

a) ösztönözve legyenek gazdálkodásuk hatékonyságának növelésére,

b) érdekeltté váljanak a szolgáltatásminőséggel kapcsolatos elvárások teljesítésében,

c) az ellátásbiztonság növelése érdekében ösztönzést kapjanak a fenntartható működéshez szükséges hálózatfejlesztések végrehajtására,

d) ne legyenek ellenérdekeltek a felhasználók energiahatékonysági intézkedéseinek támogatásában,

e) gazdasági kockázatai ne lépjék túl az adott gazdasági viszonyok közötti ésszerű mértéket, és

f) kellő előrelátással tudják meghozni gazdasági és üzletpolitikai döntéseiket.

II. FEJEZET

A RENDSZERHASZNÁLATI DÍJAK MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK KERETSZABÁLYAI

4. A rendszerhasználati díjak megállapításának alapelvei

4. § (1) A szállítási rendszerüzemeltetési díj elemei és mértékegységei:

a) szállítási kapacitásdíj, Ft/(kWh/h)/év,

b) szállítási forgalmi díj, Ft/MWh,

c) szagosítási díj, Ft/l.

(2) A földgázelosztási díj elemei és mértékegységei:

a) elosztási átalánydíj, Ft/MWh,

b) elosztási alapdíj

ba) 20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználók, Ft/év,

bb) 20 m3/h vagy annál nagyobb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználók, Ft/(m3/h)/év,

c) elosztási forgalmi díj, Ft/MWh,

d) elosztási kapacitásdíj, Ft/(kWh/h)/év.

(3) Az elosztási átszállítási díj Ft/MWh mértékegységben megállapított díj.

(4) A földgáztárolási díj elemei és mértékegységei:

a) kitárolási díj, Ft/MWh,

b) betárolási díj, Ft/MWh,

c) tárolói kapacitásdíj, Ft/kWh/év.

5. § A szállítási rendszerüzemeltetési díj fedezetet nyújt

a) a szállítási rendszerüzemeltető árszabályozás szerint indokolt működési költségére,

b) a szállítási rendszerüzemeltető indokolt eszközeinek árszabályozási eszközértékére vetített értékcsökkenésére és tőkeköltségére,

c) a szállítóvezeték elszámolási különbözetére.

6. § (1) A földgázelosztási díj fedezetet nyújt

a) a földgázelosztó árszabályozás szerint indokolt működési költségére,

b) a földgázelosztó indokolt eszközeinek árszabályozási eszközértékére vetített értékcsökkenésére és tőkeköltségére,

c) az elosztó hálózat árszabályozás szerint indokolt elszámolási különbözetére.

(2) Az elosztási díjelemeket értékesítési kategóriánként, az indokolt költségekből kiindulva, az értékesítési kategóriánkénti költségarányok és a mérési körülmények figyelembevételével kell megállapítani.

7. § Az elosztási átszállítási díj fedezetet nyújt

a) a földgázelosztónak az átszállítási tevékenység ellátása során felmerülő indokolt működési költségére és

b) az átszállítási tevékenység ellátása során használt elosztóhálózat elszámolási különbözetére.

8. § A földgáztárolási díj fedezetet nyújt

a) a földgáztárolói engedélyes indokolt működési költségére,

b) a földgáztárolói engedélyes indokolt eszközeinek árszabályozási eszközértékére vetített értékcsökkenésére és tőkeköltségére,

c) a földgáztároló elszámolási különbözetére és

d) a párnagáz tőkefedezeti költségére.

5. Az árszabályozási ciklus kezdő időpontjától hatályos rendszerhasználati díjak megállapítása

9. § (1) Az árszabályozási ciklus kezdő időpontjától hatályos rendszerhasználati díjak (a továbbiakban: induló díjak) megállapítása során a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) először az egyes rendszerüzemeltetők más bevételi forrásból nem finanszírozott indokolt költségeit határozza meg.

(2) A költségek indokoltságát jogcím és mérték szerint a Hivatal a következő csoportosításban vizsgálja és ugyanezen bontásban állapítja meg az indokolt költségeket:

a) működési költségek,

b) eszközök értékcsökkenési leírása,

c) tőkeköltség,

d) elszámolási különbözet.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti működési költségeket a Hivatal a 2015. év kimutatásaiból kiindulva vizsgálja, ennek során figyelembe veszi

a) a 2015. évet megelőző évek és a 2015. év folyamatait,

b) a működési költségeket befolyásoló jogszabályok esetleges módosulását,

c) az egyes rendszerüzemeltetők működési hatékonysága közötti különbségeket,

d) a szolgáltatásminőséggel kapcsolatos elvárásokat.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti értékcsökkenési leírást és a (2) bekezdés c) pontja szerinti tőkeköltség meghatározásához szükséges árszabályozási eszközértéket a Hivatal

a) az értékelés alá vont eszközök esetében a 2015. évi auditált mérleg kiegészítő mellékletében szereplő, valamint a 2016. évben dokumentáltan aktiválásra kerülő indokolt eszközök várható hasznos élettartama és értékcsökkentett újraelőállítási értékének,

b) az egyéb, átértékelés alá nem vont eszközök esetében a könyv szerinti értéknek

a figyelembevételével határozza meg, amelynek során a hálózatfejlesztési hozzájárulásból, csatlakozási díjakból, vissza nem térítendő támogatásból finanszírozott, valamint a térítésmentesen átvett eszközök értékét és értékcsökkenését figyelmen kívül kell hagyni.

(5) A (2) bekezdés c) pontja szerinti tőkeköltség hozamtényezőjét a Hivatal a közgazdasági alapelveknek megfelelő módon számított reál adózás előtti súlyozott átlagos tőkeköltség alapján határozza meg, és a hozamtényezőt az árszabályozási eszközértékre vetíti.

(6) A (2) bekezdés d) pontja szerinti elszámolási különbözet értékét a Hivatal a 2015. évi és az azt megelőző évek tény adatai, valamint a 2015. évi elszámolási különbözetet okozó mérési és technológiai jellemzők és földgáz-vételezési szokások figyelembevételével határozhatja meg.

10. § Az indokolt költségek meghatározása során alkalmazott módszerek leírását a Hivatal honlapján közzétett, a GET 104/B. § (2) bekezdés a) pontja alapján kiadott módszertani útmutató tartalmazza.

11. § (1) A rendszerhasználati díjakat az indokolt költségek és a kapacitás lekötés, a gázmérő névleges teljesítménye, a felhasználási helyek száma (a továbbiakban együtt: naturália), valamint a földgáz mennyiségi adatok hányadosaként kell meghatározni.

(2) A földgáz mennyiségi adatokat a 2015. évi tény mennyiségi adatokra, vagy a tény mennyiségi adatok alapján számított hőmérséklet korrigált mennyiségre alapozva, a korábbi évek tendenciáira, az árszabályozási időszak során várható tendenciákra, valamint az indokolt árbevétel-igényben elismert mennyiségarányos költségek változására is figyelemmel kell meghatározni.

(3) A naturáliákat a 2015/2016-os gázévi és a 2016. évi adatokból kiindulva, a korábbi évek tendenciáira és az árszabályozási időszak során várható tendenciákra, valamint a földgázellátó rendszer kiépített kapacitásaira figyelemmel kell meghatározni.

(4) Az induló díjak megállapítása során a figyelembevételre kerülő kapacitás-lekötések mértékéről az érintettek érdekeire tekintettel, mérlegeléssel kell dönteni olyan módon, hogy a fizikai és a lekötött kapacitás eltéréséből fakadó kockázatot meg kell osztani a rendszerüzemeltető és a felhasználó között.

12. § (1) Azon átadási-átvételi pontok esetében, amelyek vonatkozásában – tekintettel azok egyedi jellegére – a megelőző árszabályozási ciklusok során a rendszerhasználati díjak külön módszertan szerint kerültek megállapításra, a kiszámítható és átlátható árszabályozás fenntartása érdekében figyelemmel kell lenni a korábbi árszabályozási ciklusok során alkalmazott, a földgáz rendszerhasználat árszabályozásának kereteiről szóló 74/2009. (XII. 7.) KHEM rendelet 1. melléklete szerinti külön módszertanra.

(2) A 10 000 felhasználónál kevesebb felhasználót ellátó földgázelosztó által alkalmazandó rendszerhasználati díjat a Hivatal a rendelkezésre álló auditált engedélyesi éves beszámolók, valamint a naturáliák és az ellátott felhasználók összetételét figyelembe vevő elemzéssel határozza meg.

6. Az árszabályozási ciklus további éveire vonatkozó rendszerhasználati díjak megállapítása

13. § (1) Az árszabályozási cikluson belül a rendszeres ármegállapítás minden naptári év október 1-jei hatályba léptetéssel történik. A rendszerhasználati díjakat a (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően aktualizált indokolt költségek és a (2) bekezdésben foglaltak szerint meghatározott földgáz mennyiségi és naturália adatok hányadosaként kell számítani.

(2) A rendszeres ármegállapítás során figyelemmel kell lenni a megelőző időszakra megállapított díjak szintjére és szerkezetére, valamint a legutolsó rendelkezésre álló naturália és mennyiségi adatokra. A rendszeres ármegállapítás során a figyelembe vehető kapacitás-lekötések mértékéről az érintettek érdekeire tekintettel, mérlegeléssel kell dönteni olyan módon, hogy a fizikai és a lekötött kapacitás eltéréséből fakadó kockázatot meg kell osztani a rendszerüzemeltető és a felhasználó között. A mennyiségi változásokból fakadó kockázatok csökkentése érdekében az árszabályozási ciklus első évét követő évek díjtételeit az ármegállapítással érintett évet megelőző év tényleges mennyiségi adatai, vagy a tény adatok alapján számított hőmérséklet korrigált mennyiségre alapozva, az induló díjak megállapítása során figyelembe vett és az árszabályozási időszak további időszakára várható tendenciákra, valamint az indokolt árbevétel-igényben elismert mennyiségarányos költségek változására is figyelemmel kell megállapítani a Hivatalnak.

(3) Az árszabályozási ciklus további éveire vonatkozó ármegállapítás rendszerét, az indokolt költségek adott évi aktualizált értékének meghatározására alkalmazott módszerek leírását, a Hivatal által a GET 104/B. § (2) bekezdés b) pontja alapján kiadott módszertani útmutató tartalmazza.

(4) Ha az engedélyköteles tevékenységre vonatkozó – a tárgyévi auditált éves beszámolóban vagy az engedélyesnél az előzetes mérlegben szereplő, az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat (a továbbiakban: ÜKSZ) és a Hivatal GET 104/B. § (4) bekezdése alapján kiadott határozata szerint kivetett, illetve beszedett pótdíjak és aukciós díjak nélkül számított – üzemi (üzleti) tevékenységi eredmény túllépi a nyereségkorlátot, úgy az adott szállítási rendszerüzemeltetési, földgázelosztási vagy földgáztárolói engedélyesi tevékenységet végző társaság köteles a Hivatallal egyeztetett módon – a szállítási rendszerüzemeltetők esetében a szállítási rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetésekről szóló MEKH rendeletben megállapított kiegyenlítő fizetések összegének figyelembevételével – többletnyereségét megosztani a rendszerhasználókkal.

(5) Az egyes rendszerüzemeltetők engedélyköteles tevékenysége által szabadon elérhető nyereség felső korlátjának kiszámítására, a többletnyereség rendszerhasználókkal megosztandó mértékének megállapítására vonatkozó útmutatást a GET 104/B. § (2) bekezdés b) pontja alapján kiadott módszertani útmutató tartalmazza.

III. FEJEZET

A KÜLÖN DÍJAK MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK KERETSZABÁLYAI

14. § (1) Az alábbi külön szolgáltatásokért szedhet a földgázelosztó külön díjat a felhasználótól

a) a felhasználó és a rendszerhasználó igénylése alapján:

aa) a fogyasztásmérő berendezés hitelességének lejárta miatti cseréjének kivételével a fogyasztásmérő berendezés mérésügyi felülvizsgálata, ideértve a szakértői vizsgálat és a vizsgálatra szállíttatás költségét,

ab) előrefizetős fogyasztásmérő felszerelése, nem előrefizetős fogyasztásmérő berendezés előrefizetős fogyasztásmérő berendezésre történő cseréje,

ac) előrefizetős fogyasztásmérő berendezés nem előrefizetős fogyasztásmérő berendezésre történő cseréje,

ad) a felhasználónak a földgázellátásból való jogszerű kikapcsolása utáni visszakapcsolás, a felhasználó általi vételezés szüneteltetése, megszüntetése vagy fogyasztásmérő berendezés újbóli üzembe helyezése esetén indokolt műszaki beavatkozás,

ae) a fogyasztásmérő berendezésnek az elosztóhálózat-használati szerződés alapján történő leolvasásán felüli leolvasása – felhasználási helyenként felszámítva,

af) a földgázelosztó számára jogszabályokban, ÜKSZ-ben, üzletszabályzatban, rendszerhasználati szerződésben kötelezettségként előírt adatszolgáltatásokon túli adatok, információk, dokumentumok szolgáltatása, ideértve minden hiteles formában csak az engedélyesnél rendelkezésre álló hiteles dokumentummásolat (különösen számla, tervrajz, térkép) készítését, minden közműegyeztetéshez szükséges papíralapú vagy elektronikus térképmásolat, helyszínrajz, szelvény kiadását, amelyek csak az engedélyesnél áll rendelkezésre, a távlehívható fogyasztásmérő berendezésből kinyerhető, a felhasználó földgázfogyasztására vonatkozó elszámolási alapadatokon felüli adatok felhasználó rendelkezésére bocsátását azonos mérési időszakra vonatkozóan, 12 hónapon belül a második alkalmat követően,

ag) a nem a földgázelosztó tulajdonában lévő csatlakozóvezetéken, fogyasztói vezetéken vagy felhasználói berendezésben észlelt gázszivárgás vagy egyéb veszélyhelyzet feltárása és elhárítása, valamint a szolgáltatás visszaállítása, ha a hiba bizonyíthatóan a felhasználó tevékenysége miatt keletkezett,

ah) egy felhasználási helyre vonatkozó felhasználói csatlakozási terv felülvizsgálata, illetve műszaki biztonsági ellenőrzés naptári évenként a második alkalmat követően,

ai) a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet, a gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről és a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről szóló 80/2005. (X. 11.) GKM rendelet szerinti műszaki-biztonsági illetve szakmai felügyelet biztosítása,

aj) földgázminőség ellenőrzésével kapcsolatos szolgáltatás, ha az ellenőrzés alapján a földgáz minősége megfelelő,

b) a felhasználó szerződésszegése esetén a földgázelosztó által kezdeményezett szabálytalan vételezés vagy egyéb szerződésszegés megszüntetése kapcsán felmerült műszaki és egyéb szolgáltatások, ideértve a nem a földgázelosztó tulajdonában lévő csatlakozóvezetéken, fogyasztói vezetéken vagy felhasználói berendezésben észlelt gázszivárgás vagy egyéb veszélyhelyzet feltárása és elhárítása.

(2) A rendszerhasználó igénye alapján a szállítási rendszerüzemeltető az alábbi külön szolgáltatásokért szedhet külön díjat a rendszerhasználótól:

a) jogcím-átvezetés, amelynek során a szállítási rendszerüzemeltető a rendszerhasználó által megjelölt partnere számára, az általa meghatározott fizikai vagy virtuális ponton földgáz mennyiség feletti rendelkezési jogot vezet át,

b) az alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó adatforgalmon felül igényelt adatszolgáltatások,

(3) A külön díjak ellenében végezhető szolgáltatások díjait a Hivatal a GET 104. § (2) bekezdésben rögzített módon határozza meg.

(4) A külön díjak megállapítása során – a 3. § (3) bekezdéssel összhangban – a következő célkitűzések is irányadóak:

a) a rendszerüzemeltetőkkel szemben felmerülő, túlzott rendszerhasználói igények korlátozása,

b) az egyedi rendszerhasználói igények kielégítése során felmerülő költségekkel arányos bevétel biztosítása, és

c) a felhasználó szerződésszegéséből származó többletkiadások, felhasználó által történő megtérítésének biztosítása.

(5) A külön díjak mértéke az árszabályozási cikluson belül – a rendszerhasználati díjakkal összehangoltan – módosítható.

IV. FEJEZET

A CSATLAKOZÁSI DÍJAK MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK KERETSZABÁLYAI

15. § (1) A csatlakozási díjak megállapítása során – a 3. § (3) bekezdéssel összhangban – a következő célkitűzések is irányadóak:

a) a csatlakozási igények kielégítéséhez szükséges fejlesztések indokolt átlagos ráfordításainak alapul vétele,

b) a csatlakozási díjak megfizetése révén szerzett jogosultság nagyságának a figyelembevétele,

c) a rendszerhasználók vásárolt kapacitáskategóriánkénti teherbíró képessége szerinti megközelítés alkalmazása,

d) a földgázrendszer jobb kihasználásának elősegítése, és

e) a rendszerüzemeltetőket indokolatlan fejlesztésekre kényszerítő túlzott rendszerhasználói igények korlátozása.

(2) A csatlakozási díjakat a csatlakozások során végrehajtott beruházások jellemzőire tekintettel kell megállapítani.

(3) A csatlakozási díjak fizetésének esetei

a) az elosztóvezetékhez történő csatlakozás esetén

aa) a bekapcsolás,

ab) a fejlesztés,

ac) a kapacitásnövelés,

ad) a rákapcsolás,

b) a szállítóvezetékhez történő csatlakozás esetén

ba) a fejlesztés,

bb) a kapacitásnövelés, valamint

c) a földgáztermelő csatlakozása.

(4) A csatlakozási díjakat a Hivatal országosan egységesen, a GET 104. § (2) bekezdésben rögzített módon határozza meg.

(5) A csatlakozási díjak mértéke az árszabályozási cikluson belül – a rendszerhasználati díjakkal összehangoltan – módosítható.

V. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

7. Hatályba léptető rendelkezések

16. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 18. § 2018. január 1-jén lép hatályba.

(3) Ez a rendelet a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/55/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 2009/73/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

8. Átmeneti rendelkezések

17. § (1) Ha a földgáz rendszerhasználat árszabályozásának kereteiről szóló 74/2009. (XII. 7.) KHEM rendelettel szabályozott árszabályozási ciklus során a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről szóló 29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet alapján az egyetemes szolgáltatás árában elismert szállítás díja és a földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének a rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályairól, a nyújtott szolgáltatás minőségétől függően alkalmazható rendszerhasználati díjakról, valamint a rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeiről szóló 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendeletben (a továbbiakban: 1/2013-as MEKH rendelet) megállapított szállítási rendszerüzemeltetési díjból adódó szállítás díja eltért, az a szállítási rendszerüzemeltető, amely felé a rendszerhasználó az 1/2013-as MEKH rendelet 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti szállítási forgalmi díjat megfizette, köteles ennek különbségét (a továbbiakban: visszatérítés mértéke) a (3) bekezdés szerinti rendszerhasználónak visszatéríteni.

(2) A 2015. október 1-jétől érvényes visszatérítés mértékét az 1. melléklet 1. pontja tartalmazza.

(3) A visszatérítés azt a rendszerhasználót illeti, amely számviteli nyilvántartásból származó zárt számlasorszámokat tartalmazó, az 1. melléklet 2. pontjában megállapított formátum alapján összesített táblázattal alátámasztva az (1) bekezdés szerinti szállítási rendszerüzemeltető felé igazolja, hogy az összesített táblázatban feltüntetett mennyiségre vonatkozó, a visszatérítés mértékével azonos mértékű kedvezményt ő vagy az általa ellátott földgázkereskedő ténylegesen nyújtotta az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók számára az egyetemes szolgáltatás árának alkalmazásával az (1) bekezdés szerinti időszakra vonatkozóan.

(4) Amennyiben a földgázkereskedő földgázellátása érdekében más rendszerhasználó köt le kapacitást a földgáz szállítóvezetéken az (1) bekezdés szerinti időszakra vonatkozóan, a földgázkereskedő köteles a (3) bekezdés szerinti táblázatot az őt ellátó rendszerhasználó részére megküldeni a tárgyhót követő 5 napon belül, a rendszerhasználó pedig a visszatérítés mértékével azonos mértékű kedvezményt a földgázkereskedő felé érvényesíteni a visszatérítés részére történő utalását követő 5 banki napon belül.

(5) A rendszerhasználó köteles a (3) bekezdés szerinti táblázatot a tárgyhavi adatokkal a tárgyhót követő hónap 10. napjáig az (1) bekezdés szerinti szállítási rendszerüzemeltető és a Hivatal részére egyidejűleg megküldeni. A visszatérítésre a tárgyhót követő hónap 30. napjáig kerül sor.

(6) A rendszerhasználó kizárólag az (1) bekezdés szerinti szállítási rendszerüzemeltető felé korábban megfizetett díj mértékig jogosult a visszatérítés összegére.

(7) A 2013. január 1.–2016. december 31. közötti időszakra vonatkozó adatszolgáltatások módosításának és azok megküldésének határideje 2017. április 30., amely jogvesztő határidő. Az (1) bekezdés szerinti szállítási rendszerüzemeltető a visszatérítés megfizetését az (5) bekezdés szerint teljesíti, amely során a módosítással érintett időszak szerinti visszatérítési mértéket alkalmazza.

9. Hatályon kívül helyező rendelkezések

18. §1

1. melléklet a 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelethez

A visszatérítés mértéke és a kapcsolódó adatszolgáltatás

1.    A 17. § szerinti visszatérítés mértéke

 

 

A) Elosztói terület

B) Ft/kWh

 

1.

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság elosztói működési területén

0,382

 

2.

E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar Gázszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén

0,382

 

3.

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság elosztói működési területén

0,448

 

4.

FŐGÁZ Földgázelosztási Korlátolt Felelősségű Társaság, és az ISD Power Energiatermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén

0,456

 

5.

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság, az Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, a Csepeli Erőmű Korlátolt Felelősségű Társaság és a Natural Gas Service Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén

0,410

2.    A 17. § szerinti visszatérítéshez kapcsolódó adatszolgáltatás

Visszatérítést igénylő rendszerhasználó neve:

Adószáma:

I. Rendszerhasználó által közvetlenül a felhasználóknak értékesített mennyiség alapján érvényesíteni kívánt kedvezmény

A visszatérítés alapjául szolgáló számlák adatai:

 

 

A) Zárt számla sorszám intervallum

B) Számlák darabszáma

C) Visszatérítéssel érintett időszak

D) Kedvezmény

 

nyitó
számlaszám

záró
számlaszám

Alapja
(kWh)

Mértéke
(Ft/kWh)

Értéke
(Ft)

 

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

9.

 

 

10.

Érvényesíthető kedvezmény alapja és értéke összesen:

II. Rendszerhasználó által nem közvetlenül a felhasználóknak értékesített mennyiség alapján érvényesíteni kívánt kedvezmény

A visszatérítés alapjául szolgáló számlák adatai:

 

 

A) Zárt számla sorszám intervallum

B) Számlák darabszáma

C) Partner engedélyes neve

D) Visszatérí-
téssel érintett időszak

E) Kedvezmény

 

nyitó számlaszám

záró számlaszám

Alapja
(kWh)

Mértéke
(Ft/kWh)

Értéke
(Ft)

 

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

9.

Érvényesíthető kedvezmény alapja és értéke összesen:

 

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!