nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
317/2016. (X. 25.) Korm. rendelet
a 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2017/2018. tanévben a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről
2016-11-02
2016-12-31
1
Jogszabály

317/2016. (X. 25.) Korm. rendelet

a 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2017/2018. tanévben a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről

A Kormány a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Szt.) 84. § (5) bekezdése alapján a 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntést (a továbbiakban: szakmaszerkezeti döntés) az 1–4., és a 6. melléklet tartalmazza.

(2) Az 1. melléklet megyénként és a fővárosra elosztva tartalmazza az iskolai rendszerű szakképzésben oktatható, az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OKJ) szerinti, állam által elismert azon szakképesítéseket, valamint a (8) bekezdés szerinti képzést, amelyekre a 2017/2018. tanévben induló iskolai rendszerű képzésekben – az oktatás munkarendjére tekintet nélkül – a szakképző iskola fenntartója

a) korlátozás nélkül beiskolázhat, költségvetési hozzájárulásra korlátozás nélkül jogosult (a továbbiakban: támogatott szakképesítés),

b) költségvetési hozzájárulásra nem jogosult (a továbbiakban: nem támogatott szakképesítés),

c) költségvetési hozzájárulásra korlátozott keretszámok alapján jogosult (a továbbiakban: korlátozottan támogatott szakképesítés).

(3) A 2. melléklet tartalmazza az adott megyében és a fővárosban iskolai rendszerű szakképzést folytató intézmények fenntartóira lebontva – az oktatás munkarendjére tekintet nélkül megyénként és a fővárosra külön – a korlátozottan támogatott szakképesítések, valamint a (8) bekezdés szerinti képzés keretszámait.

(4) A 3. melléklet megyénként és a fővárosra lebontva tartalmazza az iskolai rendszerű szakképzésben oktatható, OKJ szerinti azon ágazatokat, amelyekre a 2017/2018-as tanévben induló iskolai rendszerű képzésekben – az oktatás munkarendjére tekintet nélkül – a szakképző iskola fenntartója

a) korlátozás nélkül beiskolázhat, költségvetési hozzájárulásra korlátozás nélkül jogosult (a továbbiakban: támogatott ágazat),

b) költségvetési hozzájárulásra nem jogosult (a továbbiakban: nem támogatott ágazat),

c) költségvetési hozzájárulásra korlátozott keretszámok alapján jogosult (a továbbiakban: korlátozottan támogatott ágazat).

(5) A 4. melléklet az adott megyében és a fővárosban iskolai rendszerű szakképzést folytató intézmények fenntartóira lebontva – az oktatás munkarendjére tekintet nélkül megyénként és a fővárosra külön – tartalmazza a korlátozottan támogatott ágazatok keretszámait.

(6) A szakmaszerkezeti döntés hatálya nem terjed ki az iskolai rendszerű szakképzésben

a) az Szt. 25. § (5) bekezdése alapján részszakképesítésre,

b) a kizárólag szakiskolában oktatható szakképesítésre,

c) a rendészetért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítésre és ágazatra a 6. mellékletben foglalt kivételek figyelembevételével,

d) a büntetés-végrehajtási intézetben

történő beiskolázásra.

(7) A szakmaszerkezeti döntés nem érinti a szakképző iskolai fenntartónak a (6) bekezdésben meghatározott szakképzésre történő beiskolázáshoz kapcsolódó költségvetési hozzájárulásra való jogosultságát.

(8) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 13. § (1) bekezdés b) pontja szerinti érettségi vizsgára felkészítő két évfolyamos képzés keretszámai csak azon tanulókra vehetők figyelembe, akik nem abban a köznevelési intézményben folytatták a szakképesítés megszerzésére irányuló tanulmányaikat, amelyben az érettségi vizsgára készülnek fel.

2. § (1) Az e rendeletben foglaltakat az Nkt. 4. § 31. pontjában foglaltaknak megfelelően a 2017/2018. tanév második félévében induló képzésekre is alkalmazni kell.

(2) Az 1. § (4) és (5) bekezdésében, valamint a 3. és a 4. mellékletben foglaltakat az Szt. 27. § (1) bekezdésében meghatározott beszámítás alapján a kilencedik évfolyamnál magasabb évfolyamon induló, érettségire felkészítő ágazati képzésre is alkalmazni kell.

(3) Ha a tanuló évfolyamot ismétel, és az érintett szakképesítés vagy ágazat a megismételt évfolyam induló tanévében e rendelet szerint korlátozottan támogatottnak minősül, a tanulmányoknak az azonos szakképesítésre vagy ágazati képzésre való felkészítés keretében történő folytatása esetén a tanulót a megismételt évfolyamon a keretszám tekintetében figyelmen kívül kell hagyni.

(4) Ha a tanuló az Nkt. szerinti Köznevelési Hídprogramokból lép a szakképzésbe, és a választott szakképesítése a képzés megkezdésekor e rendelet szerint korlátozottan támogatottnak minősül, akkor a tanulót a keretszám tekintetében figyelmen kívül kell hagyni.

(5) A nem állami fenntartók által az e rendelet szerint beiskolázottak megyékre és a fővárosra lebontott létszámának legfeljebb 50%-a lehet felnőttoktatás, figyelembe véve az Szt. 34/A. § (2) bekezdésében foglaltakat is.

3. § (1) A fenntartó – a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter, az állami intézményfenntartó központ és az Szt. 4/A. § (2) bekezdése szerinti miniszter (a továbbiakban együtt: állami fenntartó) kivételével – köteles megteremteni a 2. és a 4. mellékletben rá meghatározott keretszám mértékéig az adott képzésre történő beiskolázás valamennyi feltételét, a képzést meghirdetni, és a szükséges intézkedéseket megtenni annak érdekében, hogy a rá meghatározott keretszámot be tudja tölteni a beiskolázás során.

(2) A fenntartó jogutódlással történő megszűnése esetén a jogutód fenntartót illeti meg az érintett megyében vagy a fővárosban korlátozottan támogatott szakképesítés és ágazat esetén a megszűnt fenntartó e rendeletben meghatározott keretszám mértékéig érvényes költségvetési hozzájárulási jogosultsága. A jogutód fenntartó – a jogutódlás tényének igazolásával, működési engedélyhez kötött szakképző iskola fenntartója esetén a jogerős működési engedély hiteles másolatával – 15 napon belül írásban jelzi a jogutódlást az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek, amely a változást a honlapján nyilvánosságra hozza.

4. § (1) A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter jogosult – a (2) és a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a 2. és a 4. melléklet szerint a nem állami fenntartóra meghatározott keretszámra vagy annak egy részére, ha a nem állami fenntartó egészben vagy részben nem tudja megteremteni beiskolázás feltételeit

a) a jogutód nélküli megszűnése,

b) a szakképző intézményének vagy a szakképző intézménye feladatellátási helyének megszűnése,

c) a szakképző intézményének jogutódlással történő fenntartóváltása vagy

d) az a)–c) pont hatálya alá nem tartozó egyéb ok

miatt.

(2) Az OKJ 6. mellékletében foglalt szakképesítések és az ezeket megalapozó ágazatok esetén az (1) bekezdés szerinti keretszámra az Szt. 4/A. § (2) bekezdése szerinti miniszter jogosult.

(3) A munkaerő-piaci relevanciával nem rendelkező művészeti, kulturális, kézműves, hagyományőrző szakképesítések és az ezeket megalapozó ágazatok esetén az (1) bekezdés szerinti keretszám ötven százalékára az állami intézményfenntartó központ jogosult.

(4) A fenntartók között – a 7. §-ban foglalt kivétellel – keretszám-átadásra nincs lehetőség.

(5) Az állami fenntartó az (1)–(3) bekezdés szerinti jogosultságát a nem állami fenntartó legkésőbb 2017. augusztus 31-ig – a 2. § (1) bekezdése szerinti képzések esetén 2018. január 15-ig – az állami szakképzési és felnőttképzési szerv felé teljesített, a szakképesítésekre és az ágazatokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettsége alapján gyakorolja. Az adatszolgáltatás tartalmazza munkarend szerinti, valamint megyénkénti és fővárosi bontásban a támogatott és a korlátozottan támogatott szakképesítésre és ágazatra e rendelet alapján beiskolázott tanulók számát.

(6) A korlátozottan támogatott szakképesítések és ágazatok tekintetében a szakmaszerkezeti döntésben meghatározott keretszám és az (5) bekezdés szerinti adatszolgáltatásban feltüntetett beiskolázott és beiskolázandó létszám különbsége 2017. augusztus 31-től, a 2. § (1) bekezdése szerinti képzések esetén 2018. január 15-től az állami fenntartót illeti meg. Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv az e bekezdésben meghatározottakon túl jogosult a szakmaszerkezeti döntést megalapozó adatoknak a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával történő bekérésére a fenntartó által működtetett iskola tekintetében.

(7) Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv a (6) bekezdésben szereplő határidőt követő 5 napon belül tájékoztatja az Szt. 4/A. § (2) bekezdése szerinti minisztert, illetve az állami intézményfenntartó központot a (2) bekezdés, illetve a (3) bekezdés alapján a hatáskörükbe tartozó szakképesítések és az ezeket megalapozó ágazatok fel nem használt keretszámairól.

(8) Az (5) bekezdés szerinti adatszolgáltatás elmulasztása vagy a ténylegesen beiskolázott létszámmal meg nem egyező adatok szolgáltatása esetén a nem állami fenntartó a mulasztással vagy a nem egyező adatszolgáltatással érintett megye vagy a főváros és azon belül az érintett szakképesítés vagy ágazat esetén a következő két tanévben a korlátozottan támogatott keretszámok elosztásakor nem vehető figyelembe. Az adatszolgáltatás hitelességét az állami szakképzési és felnőttképzési szerv – a költségvetési hozzájárulást folyósító szerv adatai alapján – ellenőrzi.

5. § Az Szt. 82. § b) pontja szerint tett javaslat alapján megyénként és a fővárosra tekintettel meghatározott, a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjról szóló kormányrendelet alapján a 2017/2018. tanévben induló képzésekben tanulmányi ösztöndíjra jogosító hiány-szakképesítéseket az 5. melléklet tartalmazza.

6. § A fenntartó a 6. mellékletben foglalt képzésre történő beiskolázáshoz kapcsolódó költségvetési hozzájárulásra az abban foglalt keretszámok alapján, a rendészetért felelős miniszter és a közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter hatáskörébe tartozó 6. mellékleten kívüli iskolai rendszerű szakképesítés indítása esetén pedig a rendészetért felelős miniszternek az Szt. 91. § (7) bekezdése szerinti engedélye alapján jogosult.

7. § (1) Ha a tanév megkezdését megelőzően szakképző iskola átadására kerül sor szakképző iskolai fenntartók között, akkor az érintett fenntartók a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által ellenjegyzett megállapodásban rögzíthetik a szakképző iskola átadásához kapcsolódó keretszám-változást.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ellenjegyzés érdekében a megállapodást a szakképző iskolát átvevő fenntartó négy példányban megküldi a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszternek.

(3) A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter a hozzá való megérkezését követő 10 napon belül dönt a megállapodás ellenjegyzéséről és a négy példányt visszaküldi a szakképző iskolát átvevő fenntartónak.

(4) Az ellenjegyzett megállapodás egy-egy példányát az átvevő fenntartó megküldi a költségvetési hozzájárulást folyósító szervnek, az átadó fenntartónak és az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 317/2016. (X. 25.) Korm. rendelethez

    1.    A támogatott, a nem támogatott és a korlátozottan támogatott szakképesítések a 2017/2018. tanévtől az iskolai rendszerű képzésben megyénként és a fővárosra lebontva

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

1

Szakképesítés megnevezése (száma)

Bács-Kiskun megye

Baranya megye

Békés megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Budapest

Csongrád megye

Fejér megye

Győr-Moson-Sopron megye

Hajdú-Bihar megye

Heves megye

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Komárom-Esztergom megye

Nógrád megye

Pest megye

Somogy megye

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Tolna megye

Vas megye

Veszprém megye

Zala megye

2

Abroncsgyártó (34-543-01)

N

N

N

N

K

N

K

N

K

T

N

T

N

K

N

K

N

N

N

N

3

Ács (34-582-01)

K

T

T

K

K

T

K

K

K

T

T

K

T

T

T

K

K

T

K

T

4

Agrár áruforgalmazó szaktechnikus (55-621-01)

N

N

N

K

N

N

K

N

N

N

K

N

N

K

N

K

N

N

N

N

5

Államháztartási mérlegképes könyvelő (55-344-02)

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

6

Államháztartási ügyintéző (54-344-04)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

N

7

Állattartó szakmunkás (34-621-03)

K

N

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

8

Állattenyésztő és állategészségügyi technikus (54-621-01)

K

N

K

K

N

K

K

K

N

N

K

N

N

K

K

K

K

N

N

N

9

Alternatív gépjárműhajtási technikus (55-525-03)

N

N

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

N

N

N

N

N

N

10

Ápoló (55-723-01)

K

K

T

K

K

K

T

K

K

K

K

T

T

K

K

K

K

K

K

K

11

Aranyműves (55-211-01)

N

K

N

K

K

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

K

N

K

N

N

12

Artista I. (a szakmairány megnevezésével) (55-212-02)

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

13

Artista II. (a szakmairány megnevezésével) (54-212-01)

N

N

K

N

K

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

K

N

K

14

Asztalos (34-543-02)

K

K

T

K

K

T

K

K

T

T

K

T

T

T

T

K

K

T

K

T

15

Audio- és vizuáltechnikai műszerész (35-522-01)

N

N

K

N

K

K

K

N

K

K

N

N

T

K

K

N

N

N

N

N

16

Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus (54-725-02)

N

K

K

K

K

K

K

N

K

N

K

K

K

K

K

K

N

K

N

N

17

Autóbuszvezető (35-841-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

18

Autóelektronikai műszerész (54-525-01)

K

K

K

K

K

K

K

T

K

K

K

T

T

K

K

K

K

K

K

K

19

Autógyártó (34-521-01)

N

N

N

K

N

N

N

K

K

K

K

T

T

K

N

K

N

N

N

N

20

Automatikai berendezés karbantartó (35-523-01)

K

N

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

N

K

21

Automatikai technikus (54-523-01)

N

K

K

K

K

K

T

K

K

K

K

T

T

K

K

K

N

T

N

K

22

Autószerelő (54-525-02)

T

K

K

K

K

K

T

T

K

T

K

T

T

K

T

K

K

T

K

K

23

Autótechnikus (55-525-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

T

K

K

K

K

K

K

K

24

Avionikus (54-525-03)

N

N

N

N

K

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

25

Bádogos (34-582-02)

K

K

T

K

K

K

K

K

T

K

T

T

T

T

T

K

K

K

K

K

26

Bányaművelő (34-544-02)

N

K

N

T

N

N

N

N

K

K

N

T

T

N

N

N

K

N

K

N

27

Bányaművelő technikus (54-544-01)

N

K

N

K

N

N

N

N

K

K

N

T

T

K

N

N

K

N

K

N

28

Belovagló (35-813-01)

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

29

Beszédátviteli rendszerüzemeltető technikus (55-523-05)

N

N

N

K

K

N

N

N

K

N

N

K

K

K

N

N

N

N

N

N

30

Biogazdálkodó (35-621-02)

K

N

K

K

N

N

K

N

T

N

K

T

T

K

K

K

K

K

N

N

31

Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus (55-541-01)

N

K

N

K

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

K

N

32

Bőrdíszműves (34-542-01)

N

K

K

K

K

N

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

33

Bőrfeldolgozó-ipari technikus (54-542-01)

N

K

K

N

K

N

N

N

K

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

34

Bronzműves és szoboröntő (55-211-02)

N

N

N

K

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

35

Burkoló (34-582-13)

K

K

T

K

K

T

K

K

T

T

T

T

T

K

K

K

K

T

T

T

36

CAD-CAM informatikus (54-481-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

37

Cipőkészítő (34-542-02)

T

K

K

K

T

N

K

N

K

N

K

N

T

K

K

K

K

K

N

N

38

CNC gépkezelő (35-521-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

T

K

K

K

K

K

K

K

K

T

K

K

39

Cukor- és édesipari szaktechnikus (55-541-02)

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

40

Cukrász (34-811-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

41

Családi gazdálkodó (34-814-01)

K

K

K

K

N

K

K

K

K

N

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

42

Csecsemő és gyermekápoló (55-723-02)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

43

Dekoratőr (54-211-01)

K

N

K

K

K

K

N

N

K

N

K

N

K

K

K

K

N

K

N

N

44

Demencia gondozó (35-762-01)

N

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

N

K

K

K

45

Diétás szakács (35-811-03)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

46

Díszítő festő (55-211-03)

N

K

K

K

K

N

N

K

K

N

K

N

N

N

N

K

N

K

K

N

47

Díszlettervező (55-211-04)

N

N

K

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

48

Díszműkovács (34-211-01)

K

N

N

K

K

N

N

K

K

K

N

N

N

N

K

K

N

N

N

K

49

Dísznövénykertész (34-622-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

T

N

K

K

K

K

K

K

N

50

Divat- és stílustervező (54-211-02)

N

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

N

K

K

K

K

N

N

N

51

Drog- és toxikológiai technikus (55-524-01)

N

N

N

N

K

N

N

N

K

N

N

K

N

K

K

N

N

N

N

N

52

Édesipari termékgyártó (34-541-01)

N

N

K

K

K

N

K

N

N

N

K

T

N

N

K

N

N

K

K

N

53

Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő (55-344-03)

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

N

N

N

K

N

54

Egyházzenész I. (a szakmairány megjelölésével) (55-212-03)

N

N

K

K

K

K

K

K

K

N

N

N

N

K

N

K

N

N

N

N

55

Egyházzenész II. (a szakmairány megjelölésével) (54-212-02)

N

N

K

K

K

K

K

K

K

N

N

N

N

K

N

K

N

N

N

N

56

Eladó (34-341-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

57

Elektromechanikai műszerész (34-522-01)

N

N

K

K

K

K

K

N

K

N

K

T

T

T

K

K

N

K

K

K

58

Elektromos gép- és készülékszerelő (34-522-02)

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

T

T

T

K

K

N

K

K

K

59

Elektronikai műszerész (34-522-03)

N

T

K

K

K

T

T

K

K

K

K

T

T

T

T

K

K

K

K

K

60

Elektronikai technikus (54-523-02)

K

K

K

K

K

T

K

K

K

K

K

T

T

T

K

K

K

K

T

K

61

Elektronikus hozzáférési és magánhálózati rendszerüzemeltető technikus (55-523-01)

N

N

K

K

K

K

N

K

K

N

K

K

K

K

K

N

N

N

K

K

62

Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli rendszerüzemeltető technikus (55-523-02)

N

N

K

K

K

K

N

K

K

N

K

K

K

K

N

N

N

N

K

N

63

Élelmiszeripari analitikus technikus (54-541-01)

N

N

K

N

K

N

N

K

K

N

N

N

N

K

K

K

N

N

N

N

64

Élelmiszeripari gépésztechnikus (54-521-01)

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

65

Élelmiszeripari technikus (54-541-02)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

T

T

K

K

K

N

K

K

N

66

Építő- szállító- és munkagép-szerelő (34-521-11)

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

T

T

K

K

K

N

T

N

K

67

Épület- és szerkezetlakatos (34-582-03)

K

T

T

K

K

T

K

K

K

T

K

T

T

T

T

K

K

T

K

T

68

Épületgépész technikus (54-582-01)

N

K

K

K

K

T

K

K

K

K

T

T

T

T

K

K

T

K

K

K

69

Erdészeti gépésztechnikus (54-521-02)

K

N

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

K

K

N

N

N

N

N

70

Erdészeti szakmunkás (34-623-01)

N

N

N

K

N

K

N

N

K

K

N

N

N

K

K

K

N

N

N

N

71

Erdésztechnikus (54-623-02)

N

N

N

N

N

K

N

K

N

K

N

N

N

K

K

K

N

N

K

N

72

Ergoterapeuta (54-726-03)

N

K

K

K

K

K

K

N

K

N

N

K

N

K

K

N

N

K

N

N

73

Erjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus (55-541-03)

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

74

Erjedés- és üdítőital-ipari termékgyártó (34-541-07)

N

N

N

N

K

N

N

K

N

N

N

N

K

N

N

K

N

N

N

N

75

Erősáramú elektrotechnikus (54-522-01)

N

K

T

K

K

K

K

K

K

T

K

T

T

T

K

K

K

T

K

K

76

Ezüstműves (55-211-07)

N

K

N

K

K

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

K

N

K

N

N

77

Faipari technikus (54-543-01)

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

T

K

K

K

N

K

K

K

78

Fegyverműszerész (54-863-01)

N

N

N

N

N

K

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

79

Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító (34-542-03)

N

K

K

N

K

K

K

N

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

N

N

80

Férfiszabó (34-542-04)

N

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

T

K

K

K

K

K

N

K

81

Festő (54-211-03)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

N

N

N

K

K

N

K

K

N

82

Festő, mázoló, tapétázó (34-582-04)

K

K

T

K

K

T

K

T

T

K

K

K

T

K

T

K

K

K

K

T

83

Finommechanikai műszerész (34-521-02)

K

K

K

K

T

K

K

N

T

N

K

K

N

K

K

K

K

K

N

N

84

Fitness-wellness instruktor (54-813-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

85

Fizioterápiás asszisztens (54-725-03)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

N

K

86

Fluidumkitermelő technikus (54-544-02)

N

N

K

K

N

K

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

K

87

Fodrász (54-815-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

88

Fogadós (34-811-06)

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

N

K

K

89

Fogászati asszisztens (54-720-02)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

90

Foglalkozás-szervező (55-762-01)

N

N

K

N

K

N

K

N

N

N

K

N

K

N

K

N

N

N

N

N

91

Fogtechnikus (55-724-01)

N

K

K

K

K

K

N

K

K

N

N

N

N

N

K

K

N

K

N

K

92

Fogtechnikus gyakornok (54-724-01)

N

K

K

K

K

K

K

K

K

N

N

N

N

N

K

K

N

K

N

K

93

Formacikk-gyártó (34-543-03)

N

N

K

N

K

K

K

K

K

N

N

T

N

N

K

N

N

N

N

N

94

Fotográfus és fotótermék-kereskedő (54-810-01)

K

K

K

K

K

N

K

N

K

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

95

Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus (54-581-01)

N

K

K

K

K

N

K

N

K

N

K

N

K

K

K

N

N

K

N

N

96

Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő (35-582-01)

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

T

T

K

K

N

K

K

K

97

Gazda (34-621-01)

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

98

Gazdasági informatikus (54-481-02)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

99

Gázipari technikus (54-544-03)

N

N

N

K

K

N

T

K

K

N

N

K

N

K

N

K

N

N

N

K

100

Gépgyártástechnológiai technikus (54-521-03)

K

T

K

K

K

K

K

T

T

K

T

T

T

T

T

K

K

T

K

K

101

Gépi forgácsoló (34-521-03)

K

T

T

K

K

T

T

T

K

K

K

T

T

T

T

K

T

T

K

T

102

Gépjármű mechatronikus (34-525-02)

T

N

K

K

K

K

K

K

K

N

K

T

T

K

K

K

N

N

N

N

103

Gépjármű-építési, szerelési logisztikus (34-841-01)

T

N

K

K

K

K

N

N

K

N

N

T

N

K

N

K

N

N

N

N

104

Gépjárműépítő, szerelő (34-525-01)

T

N

K

K

K

K

K

N

K

N

K

T

N

K

N

K

N

T

N

N

105

Gerinchálózati rendszerüzemeltető technikus (55-523-03)

N

N

K

K

K

N

N

K

K

N

K

K

N

K

N

N

N

N

N

N

106

Gerontológiai gondozó (55-762-02)

K

N

K

K

N

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

N

N

N

107

Grafikus (54-211-04)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

N

K

K

K

K

K

K

N

108

Gumiipari technikus (54-543-02)

N

N

N

N

K

K

K

K

K

K

N

K

N

K

K

K

N

N

N

N

109

Gyakorlatos színész (a szakmairány megjelölésével) (54-212-03)

K

N

K

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

110

Gyakorló ápoló (54-723-02)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

111

Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló (54-723-03)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

112

Gyakorló hangszerkészítő és -javító
(a hangszercsoport megjelölésével) (54-215-01)

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

113

Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens (54-725-04)

N

K

N

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

N

K

K

N

K

114

Gyakorló mentőápoló (54-723-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

115

Gyakorló szövettani asszisztens (54-725-05)

N

K

K

K

K

K

N

N

K

N

K

K

K

K

K

N

N

K

N

N

116

Gyártósori gépbeállító (34-521-05)

N

N

T

K

K

K

T

K

T

T

K

T

T

K

K

K

K

T

K

K

117

Gyermekotthoni asszisztens (54-761-01)

N

K

K

K

K

K

K

N

K

N

K

K

K

K

K

K

N

K

N

N

118

Gyógy- és fűszernövénytermesztő (35-622-01)

K

K

K

N

K

K

K

N

K

N

K

N

N

N

N

K

K

N

K

N

119

Gyógymasszőr (54-726-04)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

120

Gyógypedagógiai segítő munkatárs (54-140-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

121

Gyógyszeripari szaktechnikus (55-524-05)

N

N

K

K

K

N

N

N

K

N

N

K

K

K

K

K

N

N

N

N

122

Gyógyszerkészítmény-gyártó (34-524-01)

N

N

K

K

K

N

N

N

K

N

N

K

K

K

N

K

N

K

N

N

123

Gyógyszertári asszisztens (54-720-03)

K

K

K

K

K

K

N

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

124

Hajós szakmunkás (34-841-03)

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

125

Hajózási technikus (54-841-01)

N

N

N

N

K

N

K

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

126

Halász, haltenyésztő (34-624-01)

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

127

Hangmester (54-213-01)

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

128

Hangszerkészítő és -javító (a hangszercsoport megjelölésével)
(55-215-01)

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

129

Hangtárvezető (55-213-01)

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

130

Háztartási gépszervíz szaktechnikus (55-523-06)

N

N

K

K

K

K

N

K

K

N

K

K

K

K

K

K

N

N

K

N

131

Hegesztő (34-521-06)

K

K

T

K

K

T

K

T

K

T

K

T

T

T

K

K

T

T

K

T

132

Hídépítő és -fenntartó technikus (54-582-02)

N

N

K

K

K

N

K

K

K

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

133

Hulladékgazdálkodó szaktechnikus (55-850-01)

K

N

N

K

K

K

K

N

K

N

K

K

T

N

K

K

K

K

N

N

134

Hús- és baromfiipari szaktechnikus (55-541-04)

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

T

N

N

K

K

N

N

N

N

135

Húsipari termékgyártó (34-541-03)

K

T

T

K

K

K

K

K

K

K

T

T

T

K

K

K

K

K

K

T

136

Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő (34-582-05)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

T

T

T

T

K

N

K

N

K

137

Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő (35-582-03)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

138

Idegenvezető (54-812-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

139

Idegennyelvű ipari és kereskedelmi ügyintéző (54-347-01)

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

N

N

K

140

Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető (54-481-03)

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

N

141

Információrendszer-szervező (55-481-02)

K

N

K

K

K

N

N

K

K

N

K

K

K

K

K

K

N

N

N

N

142

Informatikai rendszerüzemeltető (54-481-06)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

143

Ipari gépész (34-521-04)

K

T

T

K

K

T

K

K

K

T

T

T

T

T

T

K

K

T

K

T

144

Ipari gumitermék előállító (34-543-04)

N

N

N

N

K

T

N

N

K

K

N

T

K

N

N

K

N

N

N

N

145

Irodai titkár (54-346-03)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

146

IT mentor (54-482-01)

N

N

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

N

N

147

Járműfényező (34-525-03)

T

K

K

K

T

K

K

K

K

K

T

T

T

K

T

K

T

K

K

K

148

Járműipari fémalkatrész-gyártó (34-521-07)

K

N

K

K

K

N

K

K

T

N

K

T

T

K

N

K

N

K

N

N

149

Járműipari karbantartó technikus (55-523-07)

N

N

K

K

K

N

K

T

K

N

K

T

N

K

K

K

N

K

K

N

150

Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó (34-525-04)

T

N

K

K

K

N

N

N

K

N

K

T

T

K

N

K

N

N

N

N

151

Járműkarosszéria készítő, szerelő (34-525-05)

T

N

K

K

T

N

N

N

K

N

K

T

T

K

N

K

N

N

N

N

152

Jazz-zenész I. (a szakmairány megjelölésével) (55-212-04)

N

N

N

K

K

N

K

N

N

N

N

N

N

K

N

K

N

K

N

N

153

Jazz-zenész II. (a szakmairány megjelölésével) (54-212-04)

N

N

N

K

K

N

K

N

N

N

N

N

N

K

N

K

N

K

N

N

154

Jegyvizsgáló (54-841-10)

N

N

K

K

K

K

K

K

K

N

K

N

N

N

N

K

K

N

N

N

155

Jelmeztervező (55-211-05)

N

N

K

K

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

156

Kardiológiai és angiológiai asszisztens (54-725-06)

N

K

K

K

K

K

K

K

K

N

N

K

K

K

K

K

N

K

N

N

157

Karosszérialakatos (34-525-06)

T

K

K

K

T

K

T

K

K

T

T

T

T

K

T

K

T

K

K

T

158

Kárpitos (34-542-05)

K

K

T

K

K

K

K

K

K

K

K

T

T

T

T

K

K

T

K

T

159

Kerámia, porcelán készítő (a szakmairány megjelölésével)
(34-211-02)

N

K

K

K

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

K

N

160

Kerámiaműves (54-211-05)

K

K

K

K

K

K

K

N

K

N

N

N

N

K

K

K

N

N

N

N

161

Kereskedelmi képviselő (54-341-02)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

N

N

K

K

162

Kereskedő (54-341-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

163

Kertész (34-622-02)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

T

K

K

K

K

K

K

K

N

164

Kertészeti szaktechnikus (55-622-01)

N

N

N

K

K

K

N

N

T

N

K

N

N

N

N

K

N

K

K

N

165

Kiadványszerkesztő technikus (54-213-06)

K

N

K

K

K

K

N

K

K

K

N

N

K

K

K

N

K

N

K

N

166

Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I (35-345-01)

K

N

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

N

N

N

167

Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II (55-345-01)

K

N

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

N

K

N

168

Kisgyermekgondozó, -nevelő (54-761-02)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

169

Kishajóépítő, -karbantartó (34-543-05)

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

K

170

Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó (34-541-08)

K

K

K

K

N

N

K

K

K

N

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

171

Klasszikus zenész I. (a szakmairány megnevezésével) (55-212-05)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

N

N

N

K

N

K

N

K

K

N

172

Klasszikus zenész II. (a szakmairány megnevezésével) (54-212-05)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

N

N

N

K

N

K

N

K

K

N

173

Klinikai fogászati higiénikus (55-725-11)

N

K

N

N

K

K

K

K

K

N

K

N

N

N

K

N

N

N

N

N

174

Klinikai laboratóriumi szakasszisztens (55-725-18)

N

K

N

N

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

N

N

175

Klinikai neurofiziológiai asszisztens (54-725-07)

N

K

K

N

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

N

N

K

N

N

176

Kocsivizsgáló (54-525-09)

N

N

K

K

K

N

K

K

K

N

N

K

N

K

N

K

K

N

N

N

177

Kohászati technikus (54-521-04)

N

N

N

K

N

N

N

K

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

178

Korrektor (55-213-03)

N

N

K

N

K

N

N

N

K

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

179

Kozmetikus (54-815-02)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

180

Kőfaragó, műköves és épületszobrász (34-582-07)

N

N

K

K

K

N

K

K

K

K

N

N

K

K

K

K

N

K

N

N

181

Kőműves (34-582-14)

K

K

T

K

K

T

K

T

T

T

K

K

T

K

T

K

K

T

K

T

182

Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó (34-543-06)

K

K

K

K

K

K

N

N

K

K

N

N

K

K

N

K

N

N

N

N

183

Környezetvédelmi technikus (54-850-01)

K

N

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

184

Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus (55-850-02)

K

N

K

K

K

N

K

N

K

N

K

N

K

N

K

K

K

K

N

N

185

Közlekedésautomatikai műszerész (54-523-03)

N

N

N

K

K

K

N

K

K

N

K

N

N

K

N

K

N

T

N

N

186

Közművelődési és közönségkapcsolati szakember
(a szakmairány megnevezésével) (54-345-02)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

187

Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő (34-582-09)

K

K

T

K

K

T

T

K

K

T

K

T

T

T

T

K

T

K

K

T

188

Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó (54-841-02)

N

N

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

N

N

K

N

K

189

Látszerész és optikai árucikk-kereskedő (54-725-08)

N

N

K

K

K

N

N

K

K

N

N

N

N

K

N

K

N

N

N

N

190

Légi közlekedésüzemvitel-ellátó (54-841-03)

N

N

N

N

K

N

N

K

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

191

Létesítményi energetikus (55-582-01)

N

N

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

N

K

N

K

N

N

K

N

192

Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző (54-841-11)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

193

Lovász (34-621-02)

K

N

K

N

N

K

N

K

N

N

K

K

N

K

K

K

N

K

N

N

194

Magasépítő technikus (54-582-03)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

195

Malom- és keveréktakarmány-ipari szaktechnikus (55-541-05)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

196

Mechatronikai technikus (54-523-04)

K

T

K

K

K

T

K

T

T

K

K

T

T

K

T

K

K

T

K

K

197

Mechatronikus-karbantartó (34-523-01)

K

N

K

K

T

T

K

K

K

N

K

T

T

T

K

K

N

T

N

N

198

Mélyépítő technikus (54-582-04)

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

N

K

N

N

199

Mentálhigiénés asszisztens (55-762-03)

N

N

N

K

K

K

N

K

K

N

K

K

K

N

K

K

N

N

N

N

200

Mentőápoló (55-723-11)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

T

T

T

K

K

K

K

K

K

201

Mezőgazdasági gépész (34-521-08)

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

202

Mezőgazdasági gépésztechnikus (54-521-05)

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

N

203

Mezőgazdasági gépjavító (35-521-02)

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

T

T

K

K

K

K

K

K

N

204

Mezőgazdasági technikus (54-621-02)

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

205

Mobilalkalmazás fejlesztő (55-213-04)

K

N

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

N

K

N

K

N

K

N

N

206

Molnár (34-541-04)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

207

Motorkerékpár-szerelő (34-525-07)

K

N

K

K

K

K

N

K

K

K

K

N

K

K

K

K

N

N

K

K

208

Mozgókép- és animációkészítő (54-213-03)

N

N

N

K

K

N

K

N

K

K

N

N

N

K

K

N

N

K

N

N

209

Multimédia-alkalmazásfejlesztő (55-213-05)

K

N

K

K

K

K

N

K

K

N

K

K

K

K

N

N

N

N

N

N

210

Műanyagfeldolgozó (34-521-09)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

T

T

T

T

K

T

K

N

K

K

N

211

Műanyagfeldolgozó technikus (54-521-06)

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

T

T

K

K

K

N

N

K

N

212

Műbútorasztalos (35-543-01)

N

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

T

K

K

K

N

K

K

K

213

Műemlékfenntartó technikus (55-582-02)

N

K

N

N

K

K

N

K

K

N

N

N

N

N

K

N

N

N

K

N

214

Műemléki díszítőszobrász (35-582-04)

N

N

N

N

K

N

N

N

K

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

215

Műemléki helyreállító (35-582-05)

N

K

K

N

K

N

N

K

K

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

216

Műszaki informatikus (54-481-05)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

T

T

K

K

K

N

K

K

K

217

Műszeres analitikus (55-524-03)

N

N

N

N

K

K

N

N

K

N

K

N

N

K

N

K

N

N

N

N

218

Művészeti és médiafotográfus (54-211-10)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

219

Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) (34-215-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

220

Népzenész I. (a szakmairány megjelölésével) (55-212-06)

N

N

K

K

K

N

K

N

K

N

N

N

N

K

N

K

N

K

N

N

221

Népzenész II. (a szakmairány megjelölésével) (54-212-06)

N

N

K

K

K

N

K

N

K

N

N

N

N

K

N

K

N

K

N

N

222

Női szabó (34-542-06)

K

K

T

K

K

T

K

K

K

K

K

T

T

T

T

K

K

T

K

T

223

Növényvédelmi szaktechnikus (55-621-02)

N

N

K

K

N

K

N

N

K

N

K

N

N

K

K

K

K

N

K

N

224

Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus (55-850-03)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

225

Nyomdaipari technikus (54-213-07)

K

N

K

K

K

K

N

N

K

K

N

K

K

K

K

K

K

N

N

K

226

Optikai üvegcsiszoló (34-725-01)

N

N

N

N

K

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

227

Ortopédiai műszerész (54-726-02)

N

N

N

N

K

N

N

N

K

N

N

N

N

N

K

N

N

K

N

N

228

Orvosi elektronikai technikus (55-523-04)

N

N

N

N

K

N

K

N

K

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

229

Ötvös (54-211-06)

N

K

N

K

K

N

N

K

K

N

N

N

N

N

N

K

N

K

N

N

230

Pantomimes (54-212-07)

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

231

Papíripari technikus (55-524-04)

N

N

N

N

K

N

N

N

K

N

N

N

K

K

N

N

N

N

N

N

232

Parképítő és fenntartó technikus (54-581-02)

K

K

K

K

K

K

K

K

N

N

K

T

N

K

N

K

N

K

K

N

233

Patkolókovács (35-521-03)

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

234

Pedagógiai- és családsegítő munkatárs (54-140-02)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

235

Pék (34-541-05)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

T

K

K

K

K

K

K

K

K

236

Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)
(54-343-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

N

K

K

K

K

N

K

N

N

237

Pénzügyi-számviteli ügyintéző (54-344-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

238

Perioperatív asszisztens (54-720-04)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

N

K

K

K

K

K

N

K

N

N

239

Pincér (34-811-03)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

240

Postai üzleti ügyintéző (54-841-09)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

N

N

241

Pszichiátriai gondozó (55-762-04)

N

N

K

N

N

K

N

N

K

N

K

N

K

N

K

K

N

N

N

N

242

Radiográfiai asszisztens (54-725-09)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

N

K

N

N

243

Rehabilitációs nevelő, segítő (54-762-01)

N

N

K

K

K

K

N

K

K

N

K

K

K

K

K

K

N

N

N

N

244

Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló (35-582-06)

N

K

K

N

K

N

N

N

K

N

N

N

N

K

K

K

N

K

N

N

245

Repülőgép-szerelő (54-525-10)

N

N

N

N

K

N

N

N

K

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

246

Ruhaipari technikus (54-542-02)

K

N

K

K

K

K

K

N

K

K

K

N

T

N

K

K

K

T

K

N

247

Sommelier (35-811-01)

N

K

N

K

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

248

Speciális állatfeldolgozó (35-541-01)

N

N

N

N

K

N

N

N

K

N

N

K

N

N

K

N

N

N

N

N

249

Sportedző (a sportág megjelölésével) (54-813-02)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

250

Sportmasszőr (55-726-02)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

251

Sütő- és cukrászipari szaktechnikus (55-541-06)

K

N

N

N

K

K

K

N

N

N

K

K

N

K

K

K

N

K

N

N

252

Szakács (34-811-04)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

253

Szakközépiskolában folyó érettségi vizsgára felkészítő kétéves képzés (-)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

254

Számítógép-szerelő, karbantartó (34-523-02)

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

255

Szárazépítő (34-582-10)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

T

K

K

K

K

K

K

K

256

Szenvedélybeteg gondozó (55-762-05)

N

N

N

N

N

K

N

N

K

N

K

K

K

N

K

K

N

N

N

N

257

Szerszámkészítő (34-521-10)

K

N

T

T

K

T

T

K

T

K

T

T

T

T

T

K

T

T

K

T

258

Színész (55-212-01)

N

N

K

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

259

Színháztechnikus, szcenikus (54-521-07)

N

N

K

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

260

Színpad- és porond technikus (54-521-08)

N

N

K

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

261

Színpadi fénytervező (55-521-02)

N

N

K

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

262

Színpadi magasépítő (55-521-03)

N

N

K

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

263

Szobrász (54-211-07)

N

K

N

N

K

K

K

K

K

N

N

N

N

N

K

K

N

N

N

N

264

Szociális asszisztens (54-762-02)

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

N

265

Szociális gondozó és ápoló (34-762-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

266

Szociális szakgondozó (54-762-03)

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

267

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző (55-762-06)

N

N

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

N

N

K

268

Szoftverfejlesztő (54-213-05)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

269

Szórakoztató zenész I. (a szakmairány megjelölésével) (55-212-07)

N

N

K

N

K

N

N

K

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

270

Szórakoztató zenész II. (a szakmairány megjelölésével)
(54-212-08)

N

N

K

N

K

N

N

K

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

271

Szőlész-borász (34-541-06)

N

K

N

K

K

N

N

K

N

K

N

N

N

N

K

N

N

N

K

N

272

Szövettani szakasszisztens (55-725-21)

N

K

K

K

K

K

N

N

K

N

N

K

N

K

K

N

N

K

N

N

273

Táncos I. (a szakmairány megjelölésével) (55-212-08)

N

K

K

K

K

K

K

K

K

N

N

N

N

K

N

K

N

N

N

N

274

Táncos II. (a szakmairány megjelölésével) (54-212-09)

N

K

K

K

K

K

K

K

K

N

N

N

N

K

N

K

N

N

N

N

275

Tartósítóipari szakmunkás (34-541-09)

K

N

K

K

K

K

N

N

N

N

N

N

N

K

N

K

N

N

N

N

276

Tartósítóipari szaktechnikus (55-541-07)

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

277

Távközlési technikus (54-523-05)

N

N

N

K

K

K

K

N

K

N

K

N

K

K

K

N

N

N

N

K

278

Tehergépkocsi-vezető (35-841-02)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

279

Tejipari szakmunkás (34-541-10)

K

N

K

K

N

K

K

K

T

N

N

N

T

K

K

K

T

K

N

N

280

Tejipari szaktechnikus (55-541-08)

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

281

Települési környezetvédelmi szaktechnikus (55-850-04)

K

N

N

K

K

N

K

N

K

N

K

K

T

N

K

N

N

N

N

N

282

Térinformatikus (55-481-01)

N

N

K

K

K

N

K

N

K

N

K

K

N

K

K

K

N

N

N

N

283

Térképész szaktechnikus (55-581-03)

N

N

N

N

K

N

N

N

K

N

N

N

N

K

K

N

N

K

N

N

284

Természetvédelmi szaktechnikus (55-850-05)

K

N

N

K

K

N

N

N

K

N

N

K

T

N

K

N

K

N

N

N

285

Tetőfedő (34-582-15)

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

286

Textilipari technikus (54-542-03)

N

N

K

K

K

N

N

N

K

N

N

N

T

K

K

K

N

N

N

N

287

Textilműves (54-211-08)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

N

N

K

K

K

N

K

N

N

288

Turisztikai szervező, értékesítő (54-812-03)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

289

Útépítő (34-582-11)

N

N

T

K

T

N

T

K

K

K

K

T

T

T

K

K

N

K

N

N

290

Útépítő és -fenntartó technikus (54-582-05)

N

N

K

K

K

N

K

K

K

N

K

T

T

K

N

K

N

K

N

N

291

Üvegműves (54-211-09)

N

N

K

N

K

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

K

N

292

Üzleti szolgáltatási munkatárs (54-340-01)

N

N

K

K

K

K

N

K

K

N

N

K

K

K

K

K

N

N

N

N

293

Vadászpuska műves (55-863-02)

N

N

N

N

K

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

294

Vadgazdálkodási technikus (54-625-01)

N

N

N

N

N

K

N

N

K

K

N

N

N

N

K

K

N

K

N

N

295

Vállalkozási és bérügyintéző (54-344-02)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

296

Vállalkozási mérlegképes könyvelő (55-344-07)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

297

Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző (54-344-03)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

N

K

N

298

Vasútépítő és -fenntartó technikus (54-582-06)

N

N

K

K

K

N

K

K

K

N

N

N

N

N

N

K

N

K

N

N

299

Vasútforgalmi szolgálattevő (54-841-05)

N

N

N

K

K

K

K

K

K

N

K

N

N

N

N

K

K

N

N

N

300

Vasúti árufuvarozási ügyintéző (54-841-06)

N

N

N

K

K

K

K

K

K

N

K

N

N

K

N

K

K

N

N

N

301

Vasúti jármű dízelmotor- és hajtásszerelő (54-525-11)

N

N

K

K

K

N

K

K

K

N

K

N

N

K

N

K

K

K

N

N

302

Vasúti jármű szerkezeti és fékrendszer szerelője (54-525-12)

N

N

K

K

K

N

K

K

K

N

N

N

N

N

N

K

K

K

N

N

303

Vasúti jármű villamos rendszereinek szerelője (54-525-13)

N

N

K

K

K

N

K

K

K

N

K

N

N

K

N

K

K

K

N

N

304

Vasútijármű-technikus és diagnosztikus (55-525-04)

N

N

K

K

K

N

N

K

K

N

N

N

N

N

N

K

K

N

N

N

305

Vegyész technikus (54-524-03)

N

K

K

K

K

K

T

N

T

N

T

T

N

K

N

K

N

N

T

K

306

Vegyipari rendszerkezelő (34-524-02)

N

N

N

T

K

K

K

N

K

N

K

T

N

K

N

K

N

N

N

N

307

Vegyipari rendszerüzemeltető szaktechnikus (55-524-06)

N

N

N

K

K

N

K

N

K

N

K

T

N

K

N

K

N

N

N

N

308

Vendéglátásszervező (54-811-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

309

Vendéglátó-üzletvezető (35-811-02)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

310

Vésnök (55-211-08)

N

N

K

K

K

N

K

N

K

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

311

Vidékfejlesztési szaktechnikus (55-581-04)

N

N

N

K

N

N

N

N

K

N

K

T

N

K

K

N

K

N

K

N

312

Villanyszerelő (34-522-04)

K

K

T

K

K

T

T

K

K

K

T

T

T

T

T

K

T

T

K

T

313

Virágdekoratőr (35-215-02)

K

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

314

Virágkötő és virágkereskedő (34-215-04)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

T

N

K

K

K

K

K

K

K

315

Víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő (34-582-12)

K

K

T

K

K

T

T

K

T

K

K

K

T

T

T

K

K

T

K

K

316

Vízépítő szaktechnikus (55-853-01)

N

N

K

K

T

N

N

K

K

N

K

K

T

K

K

K

N

N

N

N

317

Vízgazdálkodó technikus (54-853-02)

K

N

K

K

K

K

N

K

K

N

K

N

T

K

K

K

K

N

N

N

318

Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő (35-582-08)

N

N

K

K

K

K

N

N

K

K

K

K

K

K

K

K

N

N

N

N

319

Vízgépészeti technikus (54-853-03)

N

N

K

K

K

K

K

N

K

K

K

N

T

K

K

K

N

K

N

K

320

Vizi sportmotor-szerelő (35-525-01)

N

N

N

N

K

N

N

K

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

321

Víziközmű technikus (54-853-04)

K

N

K

K

K

K

N

K

K

N

K

N

N

N

K

K

N

K

N

N

322

Vízminőség-védelmi szaktechnikus (55-853-02)

N

N

K

K

K

K

N

N

K

N

K

K

N

K

K

K

N

K

N

N

323

Vízügyi szakmunkás (34-853-02)

N

N

K

K

T

K

N

N

K

K

K

T

T

K

K

K

N

K

N

N

324

Webfejlesztő (55-213-02)

K

K

K

K

K

N

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

N

325

Zöldség- és gyümölcstermesztő (35-622-02)

K

K

N

K

K

K

K

N

K

K

K

N

N

K

N

K

K

K

N

N

    2.    Jelmagyarázat az 1. melléklet táblázatához

T: támogatott [1. § (2) bekezdés a) pontja szerint]

N: nem támogatott [1. § (2) bekezdés b) pontja szerint]

K: korlátozottan támogatott [1. § (2) bekezdés c) pontja szerint]

2. melléklet a 317/2016. (X. 25.) Korm. rendelethez

    1.    A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként és megyénként

1. táblázat
A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartóként Bács-Kiskun megyében

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1

Szakképesítés megnevezése (száma)

Keretszám

NGM

FM

KLIK

EJSZ13

EJSZ15

EJSZ20

EJSZ5

EJSZ9

KA8

2

Ács (34-582-01)

160

160

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Államháztartási mérlegképes könyvelő (55-344-02)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Államháztartási ügyintéző (54-344-04)

160

160

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Állattartó szakmunkás (34-621-03)

66

 

66

 

 

 

 

 

 

 

6

Állattenyésztő és állategészségügyi technikus (54-621-01)

40

 

40

 

 

 

 

 

 

 

7

Ápoló (55-723-01)

240

240

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Asztalos (34-543-02)

240

240

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Autóbuszvezető (35-841-01)

120

120

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Autóelektronikai műszerész (54-525-01)

160

160

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Automatikai berendezés karbantartó (35-523-01)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Autótechnikus (55-525-01)

160

160

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Bádogos (34-582-02)

120

120

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Biogazdálkodó (35-621-02)

66

 

66

 

 

 

 

 

 

 

15

Burkoló (34-582-13)

200

200

 

 

 

 

 

 

 

 

16

CAD-CAM informatikus (54-481-01)

194

160

 

 

 

 

 

 

34

 

17

CNC gépkezelő (35-521-01)

144

120

 

 

24

 

 

 

 

 

18

Cukrász (34-811-01)

320

320

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Családi gazdálkodó (34-814-01)

33

 

33

 

 

 

 

 

 

 

20

Csecsemő és gyermekápoló (55-723-02)

120

120

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Dekoratőr (54-211-01)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Diétás szakács (35-811-03)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Díszműkovács (34-211-01)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Dísznövénykertész (34-622-01)

99

 

99

 

 

 

 

 

 

 

25

Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő (55-344-03)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Eladó (34-341-01)

400

400

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Elektromos gép- és készülékszerelő (34-522-02)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Elektronikai technikus (54-523-02)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

29

Élelmiszeripari technikus (54-541-02)

92

 

80

 

 

12

 

 

 

 

30

Építő- szállító- és munkagép-szerelő (34-521-11)

120

120

 

 

 

 

 

 

 

 

31

Épület- és szerkezetlakatos (34-582-03)

384

360

 

 

 

 

 

24

 

 

32

Erdészeti gépésztechnikus (54-521-02)

40

 

40

 

 

 

 

 

 

 

33

Faipari technikus (54-543-01)

120

120

 

 

 

 

 

 

 

 

34

Festő (54-211-03)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

35

Festő, mázoló, tapétázó (34-582-04)

200

200

 

 

 

 

 

 

 

 

36

Finommechanikai műszerész (34-521-02)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

37

Fitness-wellness instruktor (54-813-01)

120

120

 

 

 

 

 

 

 

 

38

Fizioterápiás asszisztens (54-725-03)

160

160

 

 

 

 

 

 

 

 

39

Fodrász (54-815-01)

200

200

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Fogadós (34-811-06)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

41

Fogászati asszisztens (54-720-02)

160

160

 

 

 

 

 

 

 

 

42

Fotográfus és fotótermék-kereskedő (54-810-01)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

43

Gazda (34-621-01)

166

 

166

 

 

 

 

 

 

 

44

Gazdasági informatikus (54-481-02)

140

120

 

 

 

 

 

 

20

 

45

Gépgyártástechnológiai technikus (54-521-03)

265

200

 

 

65

 

 

 

 

 

46

Gépi forgácsoló (34-521-03)

320

320

 

 

 

 

 

 

 

 

47

Gerontológiai gondozó (55-762-02)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

48

Grafikus (54-211-04)

120

120

 

 

 

 

 

 

 

 

49

Gyakorlatos színész (a szakmairány megjelölésével)
(54-212-03)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

50

Gyakorló ápoló (54-723-02)

305

280

 

 

 

 

25

 

 

 

51

Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló (54-723-03)

160

160

 

 

 

 

 

 

 

 

52

Gyakorló mentőápoló (54-723-01)

120

120

 

 

 

 

 

 

 

 

53

Gyógy- és fűszernövénytermesztő (35-622-01)

99

 

99

 

 

 

 

 

 

 

54

Gyógymasszőr (54-726-04)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

55

Gyógypedagógiai segítő munkatárs (54-140-01)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

56

Gyógyszertári asszisztens (54-720-03)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

57

Hegesztő (34-521-06)

464

440

 

 

 

 

 

24

 

 

58

Hulladékgazdálkodó szaktechnikus (55-850-01)

120

80

40

 

 

 

 

 

 

 

59

Húsipari termékgyártó (34-541-03)

146

80

66

 

 

 

 

 

 

 

60

Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő (34-582-05)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

61

Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő (35-582-03)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

62

Idegenvezető (54-812-01)

194

160

 

 

 

 

 

 

 

34

63

Idegennyelvű ipari és kereskedelmi ügyintéző (54-347-01)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

64

Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető (54-481-03)

92

80

 

 

 

 

12

 

 

 

65

Információrendszer-szervező (55-481-02)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

66

Informatikai rendszerüzemeltető (54-481-06)

201

160

 

 

24

 

 

 

17

 

67

Ipari gépész (34-521-04)

200

200

 

 

 

 

 

 

 

 

68

Irodai titkár (54-346-03)

160

160

 

 

 

 

 

 

 

 

69

Járműipari fémalkatrész-gyártó (34-521-07)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

70

Kárpitos (34-542-05)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

71

Kerámiaműves (54-211-05)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

72

Kereskedelmi képviselő (54-341-02)

120

120

 

 

 

 

 

 

 

 

73

Kereskedő (54-341-01)

200

200

 

 

 

 

 

 

 

 

74

Kertész (34-622-02)

99

 

99

 

 

 

 

 

 

 

75

Kiadványszerkesztő technikus (54-213-06)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

76

Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I (35-345-01)

320

320

 

 

 

 

 

 

 

 

77

Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II (55-345-01)

320

320

 

 

 

 

 

 

 

 

78

Kisgyermekgondozó, -nevelő (54-761-02)

100

80

 

 

 

 

 

20

 

 

79

Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó (34-541-08)

89

 

66

 

 

 

 

23

 

 

80

Klasszikus zenész I. (a szakmairány megnevezésével)
(55-212-05)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

81

Klasszikus zenész II. (a szakmairány megnevezésével)
(54-212-05)

86

80

 

6

 

 

 

 

 

 

82

Kozmetikus (54-815-02)

160

160

 

 

 

 

 

 

 

 

83

Kőműves (34-582-14)

300

280

 

 

 

 

 

20

 

 

84

Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó (34-543-06)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

85

Környezetvédelmi technikus (54-850-01)

206

160

40

 

 

 

6

 

 

 

86

Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus (55-850-02)

120

80

40

 

 

 

 

 

 

 

87

Közművelődési és közönségkapcsolati szakember
(a szakmairány megnevezésével) (54-345-02)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

88

Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő (34-582-09)

160

160

 

 

 

 

 

 

 

 

89

Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző (54-841-11)

314

280

 

 

 

 

 

 

34

 

90

Lovász (34-621-02)

33

 

33

 

 

 

 

 

 

 

91

Magasépítő technikus (54-582-03)

120

120

 

 

 

 

 

 

 

 

92

Mechatronikai technikus (54-523-04)

120

120

 

 

 

 

 

 

 

 

93

Mechatronikus-karbantartó (34-523-01)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

94

Mentőápoló (55-723-11)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

95

Mezőgazdasági gépész (34-521-08)

205

40

165

 

 

 

 

 

 

 

96

Mezőgazdasági gépésztechnikus (54-521-05)

80

 

80

 

 

 

 

 

 

 

97

Mezőgazdasági gépjavító (35-521-02)

66

 

66

 

 

 

 

 

 

 

98

Mezőgazdasági technikus (54-621-02)

64

 

40

 

 

 

 

 

24

 

99

Mobilalkalmazás fejlesztő (55-213-04)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Motorkerékpár-szerelő (34-525-07)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

101

Multimédia-alkalmazásfejlesztő (55-213-05)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

102

Műanyagfeldolgozó (34-521-09)

120

120

 

 

 

 

 

 

 

 

103

Műszaki informatikus (54-481-05)

120

120

 

 

 

 

 

 

 

 

104

Művészeti és médiafotográfus (54-211-10)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

105

Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) (34-215-01)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

106

Női szabó (34-542-06)

280

280

 

 

 

 

 

 

 

 

107

Nyomdaipari technikus (54-213-07)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

108

Parképítő és fenntartó technikus (54-581-02)

80

 

80

 

 

 

 

 

 

 

109

Pedagógiai- és családsegítő munkatárs (54-140-02)

160

160

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Pék (34-541-05)

113

80

33

 

 

 

 

 

 

 

111

Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)
(54-343-01)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

112

Pénzügyi-számviteli ügyintéző (54-344-01)

420

400

 

 

 

 

 

 

20

 

113

Perioperatív asszisztens (54-720-04)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

114

Pincér (34-811-03)

360

360

 

 

 

 

 

 

 

 

115

Postai üzleti ügyintéző (54-841-09)

120

120

 

 

 

 

 

 

 

 

116

Radiográfiai asszisztens (54-725-09)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

117

Ruhaipari technikus (54-542-02)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

118

Sportedző (a sportág megjelölésével) (54-813-02)

226

200

26

 

 

 

 

 

 

 

119

Sportmasszőr (55-726-02)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Sütő- és cukrászipari szaktechnikus (55-541-06)

40

 

40

 

 

 

 

 

 

 

121

Szakács (34-811-04)

320

320

 

 

 

 

 

 

 

 

122

Szakközépiskolában folyó érettségi vizsgára felkészítő kétéves képzés (-)

1920

1600

320

 

 

 

 

 

 

 

123

Számítógép-szerelő, karbantartó (34-523-02)

120

120

 

 

 

 

 

 

 

 

124

Szárazépítő (34-582-10)

160

160

 

 

 

 

 

 

 

 

125

Szerszámkészítő (34-521-10)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

126

Szociális asszisztens (54-762-02)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

127

Szociális gondozó és ápoló (34-762-01)

252

240

 

 

 

 

 

12

 

 

128

Szociális szakgondozó (54-762-03)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

129

Szoftverfejlesztő (54-213-05)

120

120

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Tartósítóipari szakmunkás (34-541-09)

33

 

33

 

 

 

 

 

 

 

131

Tehergépkocsi-vezető (35-841-02)

160

160

 

 

 

 

 

 

 

 

132

Tejipari szakmunkás (34-541-10)

33

 

33

 

 

 

 

 

 

 

133

Települési környezetvédelmi szaktechnikus (55-850-04)

120

80

40

 

 

 

 

 

 

 

134

Természetvédelmi szaktechnikus (55-850-05)

120

80

40

 

 

 

 

 

 

 

135

Textilműves (54-211-08)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

136

Turisztikai szervező, értékesítő (54-812-03)

211

160

 

 

 

 

 

 

17

34

137

Vállalkozási és bérügyintéző (54-344-02)

366

320

 

 

 

 

 

12

34

 

138

Vállalkozási mérlegképes könyvelő (55-344-07)

240

240

 

 

 

 

 

 

 

 

139

Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző (54-344-03)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Vendéglátásszervező (54-811-01)

200

200

 

 

 

 

 

 

 

 

141

Vendéglátó-üzletvezető (35-811-02)

160

160

 

 

 

 

 

 

 

 

142

Villanyszerelő (34-522-04)

240

240

 

 

 

 

 

 

 

 

143

Virágdekoratőr (35-215-02)

33

 

33

 

 

 

 

 

 

 

144

Virágkötő és virágkereskedő (34-215-04)

99

 

99

 

 

 

 

 

 

 

145

Vízgazdálkodó technikus (54-853-02)

105

80

 

 

 

 

25

 

 

 

146

Víziközmű technikus (54-853-04)

105

80

 

 

 

 

25

 

 

 

147

Víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő (34-582-12)

120

120

 

 

 

 

 

 

 

 

148

Webfejlesztő (55-213-02)

120

120

 

 

 

 

 

 

 

 

149

Zöldség- és gyümölcstermesztő (35-622-02)

33

 

33

 

 

 

 

 

 

 

2. táblázat
A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartóként Baranya megyében

 

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Szakképesítés megnevezése (száma)

Keretszám

NGM

FM

KLIK

EJSZ2

EJSZ3

FI8

2

Államháztartási ügyintéző (54-344-04)

120

120

 

 

 

 

 

3

Ápoló (55-723-01)

260

240

 

 

 

 

20

4

Aranyműves (55-211-01)

80

80

 

 

 

 

 

5

Asztalos (34-543-02)

240

240

 

 

 

 

 

6

Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus (54-725-02)

100

80

 

 

 

 

20

7

Autóbuszvezető (35-841-01)

80

80

 

 

 

 

 

8

Autóelektronikai műszerész (54-525-01)

185

160

 

 

25

 

 

9

Automatikai technikus (54-523-01)

80

80

 

 

 

 

 

10

Autószerelő (54-525-02)

185

160

 

 

25

 

 

11

Autótechnikus (55-525-01)

80

80

 

 

 

 

 

12

Bádogos (34-582-02)

80

80

 

 

 

 

 

13

Bányaművelő (34-544-02)

80

80

 

 

 

 

 

14

Bányaművelő technikus (54-544-01)

80

80

 

 

 

 

 

15

Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus (55-541-01)

40

 

40

 

 

 

 

16

Bőrdíszműves (34-542-01)

175

160

 

 

15

 

 

17

Bőrfeldolgozó-ipari technikus (54-542-01)

40

40

 

 

 

 

 

18

Burkoló (34-582-13)

80

80

 

 

 

 

 

19

CAD-CAM informatikus (54-481-01)

120

120

 

 

 

 

 

20

Cipőkészítő (34-542-02)

175

160

 

 

15

 

 

21

CNC gépkezelő (35-521-01)

120

120

 

 

 

 

 

22

Cukrász (34-811-01)

200

200

 

 

 

 

 

23

Családi gazdálkodó (34-814-01)

33

 

33

 

 

 

 

24

Csecsemő és gyermekápoló (55-723-02)

154

120

 

 

 

 

34

25

Diétás szakács (35-811-03)

40

40

 

 

 

 

 

26

Díszítő festő (55-211-03)

80

80

 

 

 

 

 

27

Dísznövénykertész (34-622-01)

33

 

33

 

 

 

 

28

Eladó (34-341-01)

200

200

 

 

 

 

 

29

Elektronikai technikus (54-523-02)

120

120

 

 

 

 

 

30

Élelmiszeripari technikus (54-541-02)

40

 

40

 

 

 

 

31

Épületgépész technikus (54-582-01)

80

80

 

 

 

 

 

32

Ergoterapeuta (54-726-03)

80

80

 

 

 

 

 

33

Erősáramú elektrotechnikus (54-522-01)

80

80

 

 

 

 

 

34

Ezüstműves (55-211-07)

80

80

 

 

 

 

 

35

Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító (34-542-03)

40

40

 

 

 

 

 

36

Férfiszabó (34-542-04)

172

160

 

 

12

 

 

37

Festő (54-211-03)

123

120

 

3

 

 

 

38

Festő, mázoló, tapétázó (34-582-04)

80

80

 

 

 

 

 

39

Finommechanikai műszerész (34-521-02)

80

80

 

 

 

 

 

40

Fitness-wellness instruktor (54-813-01)

80

80

 

 

 

 

 

41

Fizioterápiás asszisztens (54-725-03)

100

80

 

 

 

 

20

42

Fodrász (54-815-01)

80

80

 

 

 

 

 

43

Fogászati asszisztens (54-720-02)

175

160

 

 

 

 

15

44

Fogtechnikus (55-724-01)

80

80

 

 

 

 

 

45

Fogtechnikus gyakornok (54-724-01)

120

120

 

 

 

 

 

46

Fotográfus és fotótermék-kereskedő (54-810-01)

80

80

 

 

 

 

 

47

Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus (54-581-01)

80

80

 

 

 

 

 

48

Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő (35-582-01)

80

80

 

 

 

 

 

49

Gazda (34-621-01)

99

 

99

 

 

 

 

50

Gazdasági informatikus (54-481-02)

120

120

 

 

 

 

 

51

Grafikus (54-211-04)

163

160

 

3

 

 

 

52

Gyakorló ápoló (54-723-02)

374

320

 

 

 

24

30

53

Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló (54-723-03)

215

200

 

 

 

 

15

54

Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens (54-725-04)

95

80

 

 

 

 

15

55

Gyakorló mentőápoló (54-723-01)

215

200

 

 

 

 

15

56

Gyakorló szövettani asszisztens (54-725-05)

80

80

 

 

 

 

 

57

Gyermekotthoni asszisztens (54-761-01)

40

40

 

 

 

 

 

58

Gyógy- és fűszernövénytermesztő (35-622-01)

33

 

33

 

 

 

 

59

Gyógymasszőr (54-726-04)

240

240

 

 

 

 

 

60

Gyógypedagógiai segítő munkatárs (54-140-01)

80

80

 

 

 

 

 

61

Gyógyszertári asszisztens (54-720-03)

135

120

 

 

 

 

15

62

Hegesztő (34-521-06)

240

240

 

 

 

 

 

63

Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő (34-582-05)

80

80

 

 

 

 

 

64

Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő (35-582-03)

40

40

 

 

 

 

 

65

Idegenvezető (54-812-01)

120

120

 

 

 

 

 

66

Informatikai rendszerüzemeltető (54-481-06)

400

400

 

 

 

 

 

67

Irodai titkár (54-346-03)

240

240

 

 

 

 

 

68

Járműfényező (34-525-03)

80

80

 

 

 

 

 

69

Kardiológiai és angiológiai asszisztens (54-725-06)

100

80

 

 

 

 

20

70

Karosszérialakatos (34-525-06)

120

120

 

 

 

 

 

71

Kárpitos (34-542-05)

40

40

 

 

 

 

 

72

Kerámia, porcelán készítő (a szakmairány megjelölésével)
(34-211-02)

40

40

 

 

 

 

 

73

Kerámiaműves (54-211-05)

123

120

 

3

 

 

 

74

Kereskedelmi képviselő (54-341-02)

120

120

 

 

 

 

 

75

Kereskedő (54-341-01)

120

120

 

 

 

 

 

76

Kertész (34-622-02)

66

 

66

 

 

 

 

77

Kisgyermekgondozó, -nevelő (54-761-02)

120

120

 

 

 

 

 

78

Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó (34-541-08)

33

 

33

 

 

 

 

79

Klasszikus zenész I. (a szakmairány megnevezésével)
(55-212-05)

80

80

 

 

 

 

 

80

Klasszikus zenész II. (a szakmairány megnevezésével)
(54-212-05)

95

80

 

15

 

 

 

81

Klinikai fogászati higiénikus (55-725-11)

40

40

 

 

 

 

 

82

Klinikai laboratóriumi szakasszisztens (55-725-18)

80

80

 

 

 

 

 

83

Klinikai neurofiziológiai asszisztens (54-725-07)

80

80

 

 

 

 

 

84

Kozmetikus (54-815-02)

120

120

 

 

 

 

 

85

Kőműves (34-582-14)

120

120

 

 

 

 

 

86

Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó (34-543-06)

40

40

 

 

 

 

 

87

Közművelődési és közönségkapcsolati szakember
(a szakmairány megnevezésével) (54-345-02)

80

80

 

 

 

 

 

88

Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő (34-582-09)

80

80

 

 

 

 

 

89

Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző (54-841-11)

160

160

 

 

 

 

 

90

Magasépítő technikus (54-582-03)

120

120

 

 

 

 

 

91

Mélyépítő technikus (54-582-04)

80

80

 

 

 

 

 

92

Mentőápoló (55-723-11)

200

200

 

 

 

 

 

93

Mezőgazdasági gépész (34-521-08)

99

 

99

 

 

 

 

94

Mezőgazdasági gépésztechnikus (54-521-05)

40

 

40

 

 

 

 

95

Mezőgazdasági gépjavító (35-521-02)

33

 

33

 

 

 

 

96

Mezőgazdasági technikus (54-621-02)

80

 

80

 

 

 

 

97

Műanyagfeldolgozó (34-521-09)

80

80

 

 

 

 

 

98

Műanyagfeldolgozó technikus (54-521-06)

80

80

 

 

 

 

 

99

Műemlékfenntartó technikus (55-582-02)

40

40

 

 

 

 

 

100

Műemléki helyreállító (35-582-05)

40

40

 

 

 

 

 

101

Műszaki informatikus (54-481-05)

40

40

 

 

 

 

 

102

Művészeti és médiafotográfus (54-211-10)

80

80

 

 

 

 

 

103

Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) (34-215-01)

97

80

 

 

17

 

 

104

Női szabó (34-542-06)

160

160

 

 

 

 

 

105

Ötvös (54-211-06)

83

80

 

3

 

 

 

106

Parképítő és fenntartó technikus (54-581-02)

40

 

40

 

 

 

 

107

Pedagógiai- és családsegítő munkatárs (54-140-02)

80

80

 

 

 

 

 

108

Pék (34-541-05)

120

120

 

 

 

 

 

109

Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)
(54-343-01)

120

120

 

 

 

 

 

110

Pénzügyi-számviteli ügyintéző (54-344-01)

280

280

 

 

 

 

 

111

Perioperatív asszisztens (54-720-04)

80

80

 

 

 

 

 

112

Pincér (34-811-03)

280

280

 

 

 

 

 

113

Postai üzleti ügyintéző (54-841-09)

80

80

 

 

 

 

 

114

Radiográfiai asszisztens (54-725-09)

95

80

 

 

 

 

15

115

Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló (35-582-06)

40

40

 

 

 

 

 

116

Sommelier (35-811-01)

33

 

33

 

 

 

 

117

Sportedző (a sportág megjelölésével) (54-813-02)

120

120

 

 

 

 

 

118

Sportmasszőr (55-726-02)

240

240

 

 

 

 

 

119

Szakács (34-811-04)

320

320

 

 

 

 

 

120

Szakközépiskolában folyó érettségi vizsgára felkészítő kétéves képzés (-)

1340

1100

240

 

 

 

 

121

Szárazépítő (34-582-10)

40

40

 

 

 

 

 

122

Szobrász (54-211-07)

123

120

 

3

 

 

 

123

Szociális asszisztens (54-762-02)

120

120

 

 

 

 

 

124

Szociális gondozó és ápoló (34-762-01)

320

320

 

 

 

 

 

125

Szociális szakgondozó (54-762-03)

120

120

 

 

 

 

 

126

Szoftverfejlesztő (54-213-05)

80

80

 

 

 

 

 

127

Szőlész-borász (34-541-06)

33

 

33

 

 

 

 

128

Szövettani szakasszisztens (55-725-21)

80

80

 

 

 

 

 

129

Táncos I. (a szakmairány megjelölésével) (55-212-08)

80

80

 

 

 

 

 

130

Táncos II. (a szakmairány megjelölésével) (54-212-09)

90

80

 

10

 

 

 

131

Tehergépkocsi-vezető (35-841-02)

80

80

 

 

 

 

 

132

Tetőfedő (34-582-15)

80

80

 

 

 

 

 

133

Textilműves (54-211-08)

123

120

 

3

 

 

 

134

Turisztikai szervező, értékesítő (54-812-03)

120

120

 

 

 

 

 

135

Vállalkozási és bérügyintéző (54-344-02)

120

120

 

 

 

 

 

136

Vállalkozási mérlegképes könyvelő (55-344-07)

160

160

 

 

 

 

 

137

Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző (54-344-03)

160

160

 

 

 

 

 

138

Vegyész technikus (54-524-03)

80

80

 

 

 

 

 

139

Vendéglátásszervező (54-811-01)

160

160

 

 

 

 

 

140

Vendéglátó-üzletvezető (35-811-02)

120

120

 

 

 

 

 

141

Villanyszerelő (34-522-04)

160

160

 

 

 

 

 

142

Virágkötő és virágkereskedő (34-215-04)

33

 

33