nyomtatás  nagyítás kicsinyítés  ablak bezárása 
Betöltés...
22/2016. (XI. 15.) IM rendelet
a cégnyilvántartással és a számviteli törvény szerinti beszámolók közzétételével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról
2016-11-16
2016-11-17
1

22/2016. (XI. 15.) IM rendelet

a cégnyilvántartással és a számviteli törvény szerinti beszámolók közzétételével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról1

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 128. § (1) bekezdés a) és c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az elektronikus cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló
24/2006. (V. 18.) IM rendelet módosítása

1. § Az elektronikus cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 24/2006. (V. 18.) IM rendelet (a továbbiakban: eCvhr.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A céginformációs szolgálatnak biztosítania kell az elektronikus irattár megbízható üzemeltetését, az ott elhelyezett beszámolók módosítások elleni védelmét, illetve azt, hogy jogosulatlan személyek az irattár adatállományához ne férhessenek hozzá. A közzétett beszámolók ingyenes megismerésének lehetősége nem terjedhet ki az adatbázis egészének vagy jelentős részének megszerzésére. A céginformációs szolgálatnak biztosítani kell a védelmet a honlapján közzétett és ingyenesen megtekinthető beszámolók adatainak nagy mennyiségű letöltése és legyűjtése ellen.”

2. § Az eCvhr. a 12/A. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

„Az uniós tagállami cégnyilvántartások összekapcsolását szolgáló rendszer

12/B. § A 89/666/EGK tanácsi irányelvnek, valamint a 2005/56/EK és a 2009/101/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a központi nyilvántartások, a kereskedelmi nyilvántartások és a cégjegyzékek összekapcsolása tekintetében történő módosításáról szóló, 2012. június 13-i 2012/17/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 1–3. cikkében meghatározott, a cégnyilvántartás nyilvánosságával összefüggő informatikai, műszaki feladatokat, ideértve különösen az Európai Unió tagállamai cégnyilvántartásai közötti kommunikáció és adatforgalom biztosításához szükséges feladatokat a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. végzi.”

3. § Az eCvhr. 13. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A 12/B. § a 89/666/EGK tanácsi irányelvnek, valamint a 2005/56/EK és a 2009/101/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a központi nyilvántartások, a kereskedelmi nyilvántartások és a cégjegyzékek összekapcsolása tekintetében történő módosításáról szóló, 2012. június 13-i 2012/17/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

2. A Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről szóló 1/2006. (VI. 26.) IRM rendelet módosítása

4. § (1) A Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről szóló 1/2006. (VI. 26.) IRM rendelet (a továbbiakban: Cvhr1.) 9. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(A céginformációért)

g) a 3. § b) pontjában meghatározott esetben beszámolónként 4000 Ft-ot, a beszámoló egyes részeinként 2000 Ft-ot, amennyiben elektronikus úton kérik, cégiratonként 500 Ft-ot,”

(kell költségtérítésként megfizetni.)

(2) A Cvhr1. 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az (1) bekezdés a)–g) pontok szerinti költségtérítést nem kell megfizetni, ha a céginformációt – igazoltan – a cég tagja vagy képviselője kéri.”

3. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § A 3. § a 89/666/EGK tanácsi irányelvnek, valamint a 2005/56/EK és a 2009/101/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a központi nyilvántartások, a kereskedelmi nyilvántartások és a cégjegyzékek összekapcsolása tekintetében történő módosításáról szóló, 2012. június 13-i 2012/17/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Címer Jogszabálykereső
Szolgáltatja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
Logó