nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
41/2016. (XI. 17.) NGM rendelet
a vámtanácsadói és vámügynöki nyilvántartásról, valamint a vámtanácsadók és vámügynökök kötelező továbbképzéséről
2016-12-18
2017-12-31
1
Jogszabály

41/2016. (XI. 17.) NGM rendelet

a vámtanácsadói és vámügynöki nyilvántartásról, valamint a vámtanácsadók és vámügynökök kötelező továbbképzéséről

Az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2016. évi XIII. törvény 119. § (1) bekezdés 25. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A vámtanácsadók és vámügynökök nyilvántartásának vezetésére vonatkozó rendelkezések

1. § (1) A vámtanácsadók és vámügynökök nyilvántartásába (a továbbiakban: nyilvántartás) történő felvétel iránti, az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2016. évi XIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 115. § (1) bekezdése szerinti kérelmet az 1. mellékletben meghatározott adattartalommal és mellékletekkel kell a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) a kérelmező lakóhelye, székhelye szerint illetékes területi szervéhez benyújtani. A vámtanácsadói és vámügynöki tevékenység egyidejűleg történő nyilvántartásba vétele egy kérelem benyújtásával is kezdeményezhető.

(2) Ha a kérelem hiányos, a NAV a kérelmezőt a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül hiánypótlásra hívja fel 30 napos hiánypótlási határidő megadásával.

(3) A NAV az adópolitikáért felelős miniszternek (a továbbiakban: nyilvántartásba vételt végző szervezet) továbbított kérelemhez csatolt záradékban a feltételek fennállása esetén a nyilvántartásba vételre, ellenkező esetben a nyilvántartásba vétel elutasítására javaslatot tesz.

(4) Ha a tevékenység végzése a határon átnyúló tevékenység keretében történik, a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet az (1) bekezdés szerinti adattartalommal és a Vtv. 114. § (5) bekezdése szerinti mellékletekkel kell a nyilvántartásba vételt végző szervezethez benyújtani.

2. § (1) Ha a kérelmező vámtanácsadó, és a nyilvántartásba vételhez a Vtv. 114. § (2)–(4) bekezdésében, illetve ha a kérelmező vámügynök, a Vtv. 117. § (2)–(4) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel, valamint az adatok a szükséges dokumentumokkal alátámasztottak, akkor a nyilvántartásba vételt végző szervezet a kérelmezőt a Vtv. 114. § (1) bekezdése szerinti vámtanácsadói, illetve a Vtv. 117. § (1) bekezdése szerinti vámügynöki nyilvántartásba felveszi.

(2) A nyilvántartásba vételt végző szervezet a nyilvántartásba vétellel egyidejűleg gondoskodik a vámtanácsadók esetében a 2. melléklet szerinti, vámügynökök esetében a 3. melléklet szerinti igazolvány – kizárólag magyar nyelven történő – elkészíttetéséről és a nyilvántartásba vett személy részére történő megküldéséről.

(3) A (2) bekezdés szerinti igazolvány igazolja a vámtanácsadói, illetve vámügynöki tevékenység végzésére való jogosultságot, a nyilvántartásba vétel idejét és az időbeli hatályát.

(4) A vámtanácsadói, illetve a vámügynöki tevékenység végzésére jogosító igazolvány a nyilvántartásba vétel napjától a visszavonásig érvényes.

3. § (1) A nyilvántartásba vett személy

a) a vámtanácsadói, illetve vámügynöki nyilvántartás adataiban bekövetkezett változásnak a Vtv. 115. § (5) bekezdése szerinti, valamint

b) a vámtanácsadói, illetve vámügynöki igazolvány elvesztésének, megsemmisülésének vagy birtokából bűncselekmény vagy szabálysértés során történő kikerülésének a Vtv. 115. § (6) bekezdése szerinti bejelentését az 1. mellékletben meghatározott adattartalommal és mellékletekkel köteles megtenni a nyilvántartásba vételt végző szervezetnek.

(2) A bejelentő személy az igazolvány pótlása iránti, a Vtv. 115. § (7) bekezdése szerinti kérelmét az 1. mellékletben meghatározott adattartalommal és mellékletekkel nyújthatja be.

4. § (1) A nyilvántartásba vételt végző szervezet a Vtv. 116. § (1) bekezdés b) és d) pontja esetén a rendelkezésére álló vagy a NAV által felterjesztett adatok és információk alapján hivatalból törli az érintett személyt a nyilvántartásból.

(2) Ha a Vtv. 116. § (1) bekezdés g)–i) pontjában meghatározott, a nyilvántartásból való törlésre okot adó körülmény merült fel, a nyilvántartásban szereplő személy maga vagy képviselője útján köteles azt – a törlést kiváltó ok felmerülésétől számított – 30 napon belül a nyilvántartásba vételt végző szervezetnek írásban bejelenteni, mellékelve a visszavonás alapjául szolgáló bírósági döntés másolatát.

(3) A Vtv. 116. § (1) bekezdés j) pontja szerinti esetben a nyilvántartásból való törlésre a halotti anyakönyvi kivonat másolata vagy a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv igazolása alapján kerül sor.

2. A vámtanácsadók és vámügynökök kötelező továbbképzésére vonatkozó rendelkezések

5. § (1) A szakmai továbbképzésre kötelezett vámtanácsadó és vámügynök a Vtv. 115. § (4) bekezdése szerinti továbbképzési kötelezettségét az e rendelet szerinti kreditpontok megszerzésével teljesíti.

(2) A Vtv. 115. § (4) bekezdése szerinti továbbképzési időszak tartama 1 év. Az első továbbképzési időszak a nyilvántartásba vétel évét követő év első napjával kezdődik. A továbbképzési év január 1-jétől december 31-ig tart.

(3) A továbbképzésre kötelezettnek egy továbbképzési időszak alatt – a 6–9. § szerinti továbbképzésben való részvétellel – összesen legalább 16 kreditpontot kell teljesítenie. A 6. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ugyanazon továbbképzési program teljesítése – ideértve annak elektronikus változatát is – csak egyszer jogosít kreditpontra.

6. § (1) Továbbképzésnek minősül a továbbképzési időszakban

a) a vámjogi szakértői hatósági képzésről és hatósági vizsgáról szóló 40/2016. (XI. 17.) NGM rendelet (a továbbiakban: Képzési Rendelet) szerinti képző szervek által szervezett, és a Képzési Rendelet 17. §-a szerinti Vámjogi Szakértői Hatósági Képzési Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) által minősített továbbképzési program,

b) a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szerint akkreditált továbbképző szervezetnek a Képzési Rendelet 1. mellékletében foglalt vizsgatárgykörök szakmai tartalmát a teljes továbbképzési program legalább 25%-ában megjelenítő továbbképzési programja, amelynek e rendelet szerinti kreditpont értékére a Bizottság a (6) bekezdés szerinti minősítési eljárásában tesz javaslatot.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti továbbképzési program kreditpont-értéke legfeljebb 8 pont lehet, az (1) bekezdés b) pontja szerinti, tematikájában legalább részben vámszakmai tárgykörű továbbképzési program kreditpont-értéke legfeljebb 4 pont lehet.

(3) Az (1) bekezdés szerinti továbbképzésen való részvételt, illetve a teljesített kreditpontokat tanúsító igazolásként a minősített továbbképzési programon való részvétel esetén a továbbképzés szervezésére és lebonyolítására jogosult az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti szervezetek (a továbbiakban: továbbképző szervezet) által kiállított igazolás szolgál.

(4) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti továbbképzések kreditpont-értékének meghatározására a Korm. rendelet 10/D. § (1)–(6) és (8) bekezdésében foglaltakat alkalmazni kell, azzal, hogy

a) a kreditpont-minősítési eljárás megindításához a 4. mellékletben meghatározott adattartalmú kérelmet kell papíralapú kérelem esetén 3 példányban, elektronikus kérelem esetén annak mellékleteként benyújtani,

b) a Korm. rendelet 10/D. § (2a) bekezdésében meghatározott dokumentumokat a kreditpont-minősítési kérelem benyújtásának évében első alkalommal benyújtott kérelemhez kell mellékelni, ha azok adattartalma a későbbiekben benyújtott kérelmek tekintetében nem változott, és erről a kérelmező nyilatkozatot tesz; ha a kérelmező nem nyilatkozik az adatok változatlanságáról, akkor a Korm. rendelet 10/D. § (2a) bekezdése szerinti dokumentumokat minden egyes kérelemhez csatolni kell,

c) a Korm. rendelet 10/D. § (2b) bekezdésében meghatározott akkreditációs kérelem alatt az (1) bekezdés a) pontja szerinti továbbképzések minősítése esetén a Képzési Rendelet 4. § (2) bekezdése szerinti képzési programot kell érteni.

(5) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti továbbképzések kreditpont-minősítési eljárása során a Bizottság megvizsgálja a szabályszerűen beérkezett kérelem alapján a továbbképzési programot a Korm. rendelet 10/D. § (2) bekezdésében foglalt szempontok alapján, és a kreditpont-érték meghatározására javaslatot tesz a nyilvántartást végző szervezetnek.

(6) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti továbbképzések esetén a Korm. rendelet szerint akkreditált továbbképző szervezet továbbképzési programjának a Korm. rendelet 10/D. §-a szerinti kreditpont-minősítési eljárás során a Bizottság végzi el a Korm. rendelet 10/D. § (2) bekezdése szerinti értékelést vámszakmai szempontból és az e rendelet szerinti kreditpont-értékről javaslatot tesz a nyilvántartást végző szervezetnek.

7. § (1) Az elektronikus képzési formában megvalósuló továbbképzésre a Korm. rendelet 10/E. §-át alkalmazni kell.

(2) A továbbképzés megvalósításával összefüggésben a Korm. rendelet 10/G. §-át kell alkalmazni azzal, hogy

a) a tervezett továbbképzések indításának bejelentését az 5. melléklet,

b) a továbbképzésen való részvétel igazolására vezetett jelenléti ívet a 6. melléklet,

c) a továbbképzési programon való részvételről szóló igazolás kiadását a 7. melléklet

szerinti adattartalommal kell végrehajtani.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti bejelentést a kormányzati portálon megjelenő tájékoztatóban közzétett címre kell megküldeni.

8. § Továbbképzési év során teljes napi szakmai rendezvény esetén 2 kreditpont, félnapos szakmai rendezvény esetén 1 kreditpont számítható be a továbbképzés teljesítésébe, ha a továbbképzésre kötelezett vámszakmai érdekképviseleti vagy szakmai szervezetek tagjaként a 6. § (1) bekezdés a) pontja szerinti továbbképzésnek nem minősített szakmai rendezvényen részt vesz. A szakmai szervezet tagjának meghatározására a Korm. rendelet 10/B. § (11) bekezdését alkalmazni kell. A részvétel igazolására a szakmai rendezvényen a vámszakmai érdekképviseleti vagy szakmai szervezetek által kiállított igazolás szolgál, amelynek benyújtására a továbbképzésre kötelezett személy köteles.

9. § (1) Ha továbbképzésre kötelezett személy az adott továbbképzési évben valamely, a (2) és (3) bekezdés szerint kreditpontra minősített vámszakmai kiadványt vásárol, annak a minősítés során meghatározott kreditpont-értéke, de legfeljebb 2 kreditpont beszámítható az adott évi továbbképzésének teljesítésébe, amennyiben a továbbképzésre kötelezett a kiadvány megvásárlását a vásárlást igazoló számla másolatának csatolásával legkésőbb az adott továbbképzési év utolsó napjáig bejelenti a nyilvántartásba vételt végző szervezetnek.

(2) A vámszakmai kiadványok kreditpont minősítését a Korm. rendelet 10/F. §-a alkalmazásával a Bizottság végzi, azzal, hogy a Korm. rendelet 10/H. § b) pontja szerinti szakmai kiadványok alatt a (3) bekezdés szerinti vámszakmai kiadványt kell érteni.

(3) Vámszakmai kiadvány a vámtanácsadók vagy vámügynökök továbbképzése szempontjából releváns tartalmat hordozó, papír alapon vagy elektronikus adathordozón kiadott tananyag, vámszakmai ismereteket tartalmazó kiadvány – ideértve a szakkönyvet, valamint a minősítési kérelem benyújtását megelőző legalább 24 hónapon keresztül legalább negyedévente folyamatosan megjelenő vámszakmai folyóiratot is – vagy releváns vámszakmai ismereteket közvetítő információs eszköz.

10. § A Vtv. 115. § (4) bekezdése szerinti továbbképzésen való részvétel teljesítéséről szóló nyilatkozatot a nyilvántartásba vételt végző szervezethez – a kormányzati portálon közzétett tájékoztatóban megjelölt címen – kell benyújtani, amelyhez a továbbképzésen való részvétel 6. § (3) bekezdése szerinti igazolását, illetve a 8. és 9. § szerinti igazolásokat mellékletként csatolni kell.

11. § (1) Az e rendelet szerinti továbbképzések szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos tevékenységek helyszíni ellenőrzését, valamint a továbbképzésre vonatkozó követelmények teljesítésének ellenőrzését a nyilvántartásba vételt végző szervezet végzi. Az ellenőrzés során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény hatósági ellenőrzésre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni az e rendeletben foglaltak figyelembevételével.

(2) Ha valószínűsíthető, hogy a továbbképzést végző szervezet a kreditpont minősítési eljárás vagy a működése során megtévesztő vagy valótlan adatokat közölt, a nyilvántartásba vételt végző szervezet soron kívüli hatósági ellenőrzést folytat le.

3. Az igazgatási szolgáltatási díjra vonatkozó rendelkezések

12. § (1) A vámtanácsadói, illetve vámügynöki nyilvántartásba való felvételért, az igazolvány pótlásáért, a nyilvántartásban szereplő adatok módosításáért és a kérelemre történő nyilvántartásból való törlésért a nyilvántartásba vételt, az igazolvány cseréjét kérő természetes személynek, továbbá az igazolvány pótlását, az adatok módosítását, valamint a nyilvántartásból való törlést kérő nyilvántartásban szereplő természetes személynek, továbbá a tevékenység határon átnyúló jelleggel történő megkezdésének és folytatásának bejelentésével összefüggő eljárás lefolytatásáért a bejelentést tevő természetes személynek igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetnie az eljárás kezdeményezésével egyidejűleg. A vámtanácsadói és vámügynöki tevékenység egyidejűleg történő nyilvántartásba vételéhez külön-külön kell a díjat megfizetni.

(2) A nyilvántartásba vételi eljárás díja 9000 forint.

(3) Az igazolvány pótlásának, az új igazolvány kiállítását eredményező adatmódosításnak, valamint a kérelemre történő nyilvántartásból való törlésnek a díja 2000 forint. Ha az adatmódosítás új igazolvány kiadását nem vonja maga után, a nyilvántartásban szereplő adatváltozás átvezetésének díja 1000 forint.

(4) A tevékenység vámtanácsadói és vámügynöki tevékenység határon átnyúló jelleggel történő megkezdésének és folytatásának bejelentése alapján történő nyilvántartásba vételi eljárás díja 8000 forint.

(5) A (2)–(4) bekezdés szerinti díjat a Nemzetgazdasági Minisztérium 10032000-01460658-00000000 számú számlájára, az e célból rendszeresített fizetési számlára történő készpénzbefizetési megbízással vagy fizetési számlák közötti átutalással kell megfizetni.

(6) A (2)–(4) bekezdés szerinti díj az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium működési bevétele.

(7) Ha a kérelem és a befizetést igazoló okiratok alapján megállapítható, hogy az ügyfél a (2) és (3) bekezdésben meghatározott mértéket meghaladó összegű díjat fizetett, a többletet vissza kell téríteni.

(8) A többlet visszatérítést hivatalból kell elrendelni, és annak teljesítéséről 30 napon belül intézkedni kell.

(9) A díjfizetés vonatkozásában az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. § (2) és (3) bekezdésében, 31. § (1) és (3) bekezdésében, valamint 73/A. §-ában foglaltakat, a mulasztási bírságra az Itv. 82. §-ában foglaltakat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az ott nevesített illeték helyett díjat kell érteni.

4. Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

5. Az Európai Unió jogának való megfelelés

14. § (1) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 10-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 18. cikk (3) bekezdésének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 41/2016. (XI. 17.) NGM rendelethez

ADATLAP

a vámtanácsadói, vámügynöki tevékenység végzésére jogosító igazolvány kiadásához, pótlásához, cseréjéhez, visszavonásához, a nyilvántartásba való felvételhez és az abból való törléshez, valamint adatváltozás és a továbbképzési kötelezettség teljesítésének bejelentéséhez

I.         Az adatlap kötelező tartalmi elemei a következők:

    1.     Az adatlapnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a kérelmező a vámtanácsadói és vámügynöki nyilvántartásról, valamint a vámtanácsadók és vámügynökök kötelező továbbképzéséről szóló 41/2016. (XI. 17.) NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján a vámtanácsadói vagy a vámügynöki tevékenység végzésére jogosító

a)    nyilvántartásba vételt,

b)    igazolványa pótlását (elveszett, ellopott, megsemmisült igazolvány esetén),

c)    igazolványa cseréjét,

d)    engedélye visszavonását,

e)    a nyilvántartásban szereplő adataiban történt változás(ok) átvezetését, ha az érinti az igazolványon feltüntetett adatokat is, új igazolvány kiadását,

f)    a továbbképzési kötelezettség teljesítésének nyilvántartásban való rögzítését

kéri.

    2.     A nyilvántartásba vételhez az adatlapon kötelezően szükséges megadni a következő adatokat:

a)    Név:     

b)    Születési név:     

c)    Regisztrációs szám:     

d)    Születési hely: ......................................................................... idő: ................. év ..................... hó ............. nap

e)    Anyja leánykori neve:     

f)    Lakcím (irányítószám, helység, utca, házszám):     

        

g)    Levelezési cím (irányítószám, helység, utca, házszám):

        

h)    Telefonszám:     

i)    Elektronikus elérhetőség:     

j)    Igazolványkiadás alapjául szolgáló szakképesítést, végzettséget igazoló oklevél, okirat:

 

száma

kiállító intézmény neve

kiállítás kelte

 

.....................................................

.....................................................

.....................................................

 

.....................................................

.....................................................

.....................................................

k)    Egyéb szakképesítés:

oklevél, bizonyítvány megnevezése

száma

kiállító intézmény neve

kiállítás kelte

...................................................

........................

.......................................

..................................

...................................................

........................

.......................................

..................................

l)    Nyelvvizsga (nyelv, fokozat):

 

nyelv

típus

fokozat

 

..........................................................

..............................................................

.......................................

 

..........................................................

..............................................................

.......................................

    3.     Nyilatkozatok:

a)    Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy

    – a fenti adatok a valóságnak megfelelnek,

    – nincs tudomásom olyan tényről, körülményről, amely a Rendelet szerinti engedély kiadását és
a nyilvántartásba történő felvételemet vagy az igazolvány pótlását, cseréjét kizárná.

b)    Tudomásul veszem, hogy az adatlap 2. pont a) és g) pontjaiban szereplő, valamint az adatlap 3. pont c) pontjában a kérelmező által megjelölt adatok külön rendelkezés nélkül, a Vtv. 115. § (2) bekezdése szerint nyilvánosak.

c)    Hozzájárulok a kérelemben rögzített következő személyes adataim Rendelet szerinti nyilvánosságra hozatalához:

ca)    születési név,

cb)    születési hely, idő,

cc)    anyja leánykori neve,

cd)    lakcím,

ce)    telefonszám,

cf)    elektronikus elérhetőség,

cg)    szakképesítést igazoló oklevél, okirat adatai,

ch)    egyéb szakképesítés megnevezése, az azt igazoló oklevél, okirat adatai,

ci)    nyelvvizsga típusa, fokozata.

    4.     Dátum

    5.     A kérelmező aláírása

II.         Az adatlaphoz csatolandó:

a)    nyilvántartásba vétel iránti kérelem esetén:

aa)    1 darab 2,5×3,2 cm méretű, jó minőségű (fotópapíron vagy elektronikus úton, „JPEG” formátumban) benyújtott, 6 hónapnál nem régebbi igazolványkép,

ab)    az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentum (a fizetési számlára történő készpénzbefizetés esetén a készpénzbefizetési megbízás igazoló szelvényrészének, vagy a fizetési számla megterhelését tartalmazó számlakivonatnak a másolata),

ac)    az egyéb szakképesítés(eke)t igazoló oklevél, illetve nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) másolata

ad)    vámtanácsadók esetében a Vtv. 114. § (2) bekezdés b) és d) pontja szerinti képzettséget igazoló okirat másolata, valamint a szakmai gyakorlat igazolására alkalmas tartalmú és részletességű szakmai önéletrajz, vagy

ae)    vámügynökök esetében a vámjogi szakértői hatósági vizsga letételét igazoló tanúsítvány másolata, vagy a szakmai gyakorlat igazolására alkalmas tartalmú és részletességű szakmai önéletrajz,

b)    igazolvány pótlása esetén:

ba)    1 darab 2,5×3,2 cm méretű, jó minőségű (fotópapíron vagy elektronikus úton, „JPEG” formátumban) benyújtott, 6 hónapnál nem régebbi igazolványkép,

bb)    az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentum (a fizetési számlára történő készpénzbefizetés esetén a készpénzbefizetési megbízás igazoló szelvényrészének, vagy a fizetési számla megterhelését tartalmazó számlakivonatnak a másolata),

c)    a nyilvántartásból való törlés ügyfél általi kérelmezése esetén:

ca)    az igazolvány,

cb)    az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentum (a fizetési számlára történő készpénzbefizetés esetén a készpénzbefizetési megbízás igazoló szelvényrészének, vagy a fizetési számla megterhelését tartalmazó számlakivonatnak a másolata),

d)    a nyilvántartásban szereplő adatokban történt változás átvezetésének kérelme esetén, ha a változás nem érinti az igazolványon feltüntetett adatokat:

da)    az adatváltozást igazoló dokumentum másolata,

db)    az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentum (a fizetési számlára történő készpénzbefizetés esetén a készpénzbefizetési megbízás igazoló szelvényrészének, vagy a fizetési számla megterhelését tartalmazó számlakivonatnak a másolata),

e)    a nyilvántartásban szereplő adatokban történt változás átvezetésének kérelme esetén, ha a változás érinti az igazolványon feltüntetett adatokat:

ea)    az igazolvány,

eb)    1 darab 2,5×3,2 cm méretű, jó minőségű (fotópapíron vagy elektronikus úton, „JPEG” formátumban) benyújtott, 6 hónapnál nem régebbi igazolványkép,

ec)    az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentum (a fizetési számlára történő készpénzbefizetés esetén a készpénzbefizetési megbízás igazoló szelvényrészének, vagy a fizetési számla megterhelését tartalmazó számlakivonatnak a másolata),

ed)    az adatváltozást igazoló dokumentum másolata,

f)    továbbképzési kötelezettség teljesítésének bejelentése esetén:

fa)    a szakmai továbbképzésen való részvételt, illetve a teljesített kreditpontokat tanúsító igazolások.

2. melléklet a 41/2016. (XI. 17.) NGM rendelethez

VÁMTANÁCSADÓI IGAZOLVÁNY formai megjelenése és tartalmi követelményei

a) oldal

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

Nyilvántartási szám:

VÁMTANÁCSADÓI IGAZOLVÁNY

Személyi azonosító adatok

Név:

Születési hely, idő:

Anyja neve:

Igazolványszám:

b) oldal

 

 

 

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

A nemzetgazdasági miniszter

....................................................-t

a 41/2016. (XI. 17.) NGM rendelet alapján vámtanácsadói

tevékenység végzése céljából

....................................................

számon nyilvántartásba vette, aki így

vámtanácsadói tevékenység folytatására jogosult.

Az igazolvány érvényes:

.................................................-től

a visszavonásig

Budapest,..................................................

P. H.

..........................................

aláírás

 

Fénykép helye

 

 

 

 

3. melléklet a 41/2016. (XI. 17.) NGM rendelethez

VÁMÜGYNÖKI IGAZOLVÁNY formai megjelenése és tartalmi követelményei

a) oldal

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

Nyilvántartási szám:

VÁMÜGYNÖKI IGAZOLVÁNY

Személyi azonosító adatok

Név:

Születési hely, idő:

Anyja neve:

Igazolványszám:

b) oldal

 

 

 

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

A nemzetgazdasági miniszter

....................................................-t

a 41/2016. (XI. 17.) NGM rendelet alapján vámügynöki

tevékenység végzése céljából

....................................................

számon nyilvántartásba vette, aki így

vámügynöki tevékenység folytatására jogosult.

Az igazolvány érvényes:

.................................................-től

a visszavonásig

Budapest,..................................................

P. H.

..........................................

aláírás

 

Fénykép helye

 

 

 

 

4. melléklet a 41/2016. (XI. 17.) NGM rendelethez

ADATLAP

a vámtanácsadók és a vámügyintézők szakmai továbbképzésére irányuló továbbképzési programok kreditpont-minősítési eljárása iránti kérelemhez

Az adatlap kötelező tartalmi elemei a következők:

    1.     A továbbképző szervezet

a)    neve,

b)    székhelye,

c)    levelezési címe,

d)    cégjegyzékszáma vagy egyenértékű hivatalos nyilvántartási száma és a nyilvántartásba vétel éve,

e)    honlapjának címe,

f)    hivatalos képviselőjének neve, beosztása, telefonszáma, faxszáma, elektronikus elérhetősége,

g)    által a továbbképzéssel összefüggő kapcsolattartásra kijelölt személy vagy oktatásszervező neve, beosztása, telefonszáma, faxszáma, elektronikus elérhetősége.

    2.     A továbbképző szervezet által minősítésre benyújtott továbbképzési program

a)    címe,

b)    szakterülete (vámtanácsadó, vámügynök),

c)    továbbképzési formája (előadás, e-learning, online),

d)    időtartama (percben, szünetek nélkül),

e)    elszámolhatóságának kérelmezett időszaka,

f)    jellege (gyakorlati, elméleti),

g)    kapcsolódó információs segédanyagának bemutatása (ha a továbbképző szervezet vállalja ilyen információs anyag biztosítását a továbbképzésen),

h)    szakmai tartalmának, tematikájának bemutatása (legalább 2000, legfeljebb 12 000 karakter terjedelemben),

i)    elektronikus képzési formában tervezett megvalósítása esetén a technikai hátteret bemutató leírás (ideértve a képzés elektronikus rendszerének bemutatását, elérésének helyét, megvalósításának módját, a naplózást, az ellenőrzés módszerét, az igazolás kiállítását, a nyilvántartásba vételt végző szervezet tájékoztatásának módját stb.)

j)    oktatóinak név szerinti felsorolása.

    3.     A 6. § (1) bekezdés a) pontja szerinti továbbképző szervezet továbbképzési tevékenységével összefüggésben:

a)    a továbbképző szervezet szakmai tevékenységének rövid bemutatása (legfeljebb 9000 karakter),

b)    továbbképzés lebonyolításához szükséges tárgyi, technikai feltételek (ideértve az oktatással kapcsolatos nyilvántartási rendszert is),

c)    a továbbképző szervezettel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló oktatók név szerinti felsorolása, valamint szakmai és oktatói tevékenységének bemutatása.

    4.     Nyilatkozatok:

a)    „Hozzájárulok ahhoz, hogy a nyilvántartásba vételt végző szervezet a kérelemben foglalt adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezelje és a kormányzati portálon közzétegye.”

b)    „Vállalom, hogy

–     továbbképző szervezetünk a vámtanácsadói és vámügynöki nyilvántartásáról, valamint a vámtanácsadók és vámügynökök kötelező továbbképzéséről szóló 41/2016. (XI. 17.) NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 7. §-ában előírt továbbképzéssel kapcsolatos kötelezettségeit teljesíti,

–     kizárólag az elfogadott (kreditpontra minősített), a 2. pontban (a továbbképzési program bemutatása) foglaltak szerint lebonyolított továbbképzési program teljesítése esetén adja ki a nyilvántartásba vételt végző szervezet által meghatározott kreditpontról szóló igazolást a továbbképzésben részt vevőknek,

–     ha a fenti kérelemben, valamint az 5. pontban megjelölt kötelező mellékletek tartalmában változás következik be, továbbá, ha a továbbképző szervezetünk a továbbiakban nem felel meg a Rendeletben meghatározott követelményeknek, azt haladéktalanul bejelentem a nyilvántartásba vételt végző szervezetnek.”

c)    „Kijelentem, hogy továbbképző szervezetünk

–     teljes körűen megfelel a Rendeletben foglalt továbbképzéssel kapcsolatos követelményeknek,

–     által a fenti kérelemben, valamint mellékleteiben megadott adatok és benyújtott dokumentumok megfelelnek a valóságnak,

–     a fenti kérelemhez nem csatolt, az 5. pontban meghatározott kötelező mellékleteket a ............................................................................................. című, ...... év .................... hónap ...... napján benyújtott kreditpont-minősítési kérelemhez mellékeltük, azok tartalma a benyújtás óta nem változott.”

    5.     Kötelező mellékletek:

a)    a továbbképző szervezet létesítő okiratában feltüntetett tevékenységéről szóló írásbeli nyilatkozat,

b)    a 2. pont j) alpontjában felsorolt oktatók szakirányú felsőfokú végzettségét igazoló oklevél másolata és részletes szakmai önéletrajza,

c)    a 2. pont j) alpontjában felsorolt oktatók nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a kérelemben feltüntetett adataiknak – a Rendeletben foglalt feltételek fennállásának ellenőrzése érdekében – a továbbképző szervezet és a nyilvántartásba vételt végző szervezet által történő kezeléséhez hozzájárulnak,

d)    a 2. pont j) alpontjában felsorolt oktatók nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a továbbképző szervezetnél oktatást vállalnak,

e)    az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának befizetését igazoló dokumentum másolata.

    6.     Dátum

    7.     Bélyegző

    8.     Cégszerű aláírás

5. melléklet a 41/2016. (XI. 17.) NGM rendelethez

ADATLAP

a vámtanácsadók és a vámügynökök szakmai továbbképzésének indításáról

Az adatlap kötelező tartalmi elemei a következők:

    1.     A vámtanácsadók és a vámügynökök szakmai továbbképzésének indításáról a továbbképzést szervező és lebonyolító szervezetnek (a továbbiakban: szervezet) a következő adatokat kell megadnia:

a)    szervezet neve,

b)    szervezet címe,

c)    témafelelős neve, telefonszáma,

d)    képzés helye (pontos címe),

e)    szakterület megnevezése:

–     vámtanácsadó,

–     vámügynök,

f)    várható, tervezett létszám (fő),

g)    továbbképzési program címe,

h)    a továbbképzésre vonatkozóan kibocsátott kreditpont-minősítési határozat száma,

i)    továbbképzés időpontja (év, hónap, nap),

j)    továbbképzés kezdési időpontja (óra, perc),

k)    továbbképzés befejezési időpontja (óra, perc),

l)    oktató(k)/előadó(k) neve.

    2.     Dátum

    3.     Bélyegző

    4.     Cégszerű aláírás

6. melléklet a 41/2016. (XI. 17.) NGM rendelethez

JELENLÉTI ÍV

A továbbképző szervezet neve, címe:

A továbbképzés helye (pontos címe):

A továbbképzési program címe:

A továbbképzési program kreditpont-minősítési határozatának száma:

A továbbképzési program szakterülete: o vámtanácsadó o vámügynök

Előadó(k) neve:

RÉSZTVEVŐK:

Kezdési idő (év, hónap, nap, óra, perc)

Sorszám

Regisztrálási szám

Résztvevő neve

Aláírás

Befejezési idő (év, hónap, nap, óra, perc)

Sorszám

Regisztrálási szám

Résztvevő neve

Aláírás

Dátum (jelenléti ív lezárásának időpontja):

Bélyegző

Cégszerű aláírás

7. melléklet a 41/2016. (XI. 17.) NGM rendelethez

IGAZOLÁS

a vámtanácsadói és vámtanácsadói nyilvántartásban szereplők által továbbképzési programon való részvételről

Az igazolás kötelező tartalmi elemei a következők:

1. Igazolás sorszáma

2. Továbbképzésre kötelezett neve

3. Regisztrálási száma

4. Regisztrálási számmal nem rendelkezők esetében a továbbképzésre kötelezett

a) születési neve

b) születési helye, ideje

c) anyja neve

5. Igazolást kibocsátó továbbképző szervezet

a) neve

b) székhelye

6. A továbbképzés

a) szakterülete (vámtanácsadó, vámügynök)

b) formája (előadás, e-learning, online)

c) időtartama (perc, szünetek nélkül)

d) helyszíne (ha nem elektronikus a képzés)

e) időpontja (év, hónap, nap)

f) kezdés és befejezés időpontja (óra, perc)

7. A teljesített továbbképzési program

a) címe

b) kreditpont-minősítési határozatának száma

c) elszámolhatósági időszaka

d) kreditpont-értéke a megjelölt szakterületen

8. Az igazolást aláíró személy neve, beosztása

9. Dátum

10. Cégszerű aláírás, bélyegző

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!