nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről
2017-04-01
2017-04-01
0
Jogszabály

385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény 16/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § c) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A kormányhivatal és a járási hivatal szakmai irányításának szabályai

1. § (1) A népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) népegészségügyi feladatköreivel összefüggésben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. § f)–i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket az egészségügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) gyakorolja. A miniszter hatáskörei gyakorlásához szükséges döntések szakmai előkészítésében az országos tisztifőorvos közreműködik.

(2) A kormányhivatal munkavédelmi és munkaügyi feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben ellátott munkaegészségügyi feladatai tekintetében – a munkavédelmi hatósági hatáskörben gyakorolt munkaegészségügyi feladat- és hatáskörök kivételével – az Áht. 9. § h) és i) pontja szerinti hatáskörök gyakorlására a miniszter jogosult. A miniszter hatáskörei gyakorlásához szükséges döntések szakmai előkészítésében az országos tisztifőorvos közreműködik.

(3) A miniszter szakmai irányítása keretében a kormányhivatalok és a kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalai (a továbbiakban: járási hivatal)

a) végrehajtják a miniszter által kiadott ellenőrzési és mintavételi terveket,

b) közreműködnek a szakmai sajtómegjelenéssel kapcsolatos feladatok ellátásában,

c) az elvégzett feladataikról közvetlenül – a járási hivatal esetében a kormánymegbízott útján – tájékoztatják a minisztert.

(4) A kormányhivatalok és a járási hivatalok

a) részt vesznek az országos tisztifőorvos által szervezett képzéseken, valamint az ahhoz kapcsolódó vizsgákon,

b) az országos adatbázisok kialakítása és fenntartása érdekében adatgyűjtést végeznek, nyilvántartást vezetnek,

c) a hatáskörükbe tartozó feladatokat a miniszter által vezett minisztérium szakmai informatikai rendszerein keresztül látják el,

d) a szakmai feladatellátás során az országos tisztifőorvos által kiadott szakmai eljárásrendeknek, útmutatóknak és elvi állásfoglalásoknak megfelelően, valamint a kiadott iratminták alapján végzik az ellenőrzéseiket és szakmai tevékenységüket,

e) részt vesznek az országos tisztifőorvos által szervezett értekezleteken, működtetett szakmai munkacsoportokban.

2. A kormányhivatal népegészségügyi feladatai

2. § (1) A kormányhivatal népegészségügyi feladatai keretében

a) a népegészségügyi feladatok tekintetében ellátja a járási hivatalok szakmai tevékenységének irányítását, koordinálását, szakmai felügyeletét,

b) jogszabályban meghatározott ügyekben elsőfokú hatósági jogkört gyakorol,

c) ellátja az alapító okiratban, illetve jogszabályokban számára meghatározott feladatokat

ca) a közegészségügy (élelmezés-egészségügy, táplálkozás-egészségügy, környezet- és település-egészségügy, sugáregészségügy, kozmetikai termékek egészségügyi megfelelősége, kémiai biztonság, gyermek- és ifjúság-egészségügy) területén, mely feladatok ellátásához kémiai, sugáregészségügyi, bakteriológiai és aerobiológiai vizsgálólaboratóriumot üzemeltethet,

cb) a járványügy területén, mely feladatok ellátásához vizsgálólaboratóriumot üzemeltethet,

cc) az egészségfejlesztés (egészségvédelem, egészségnevelés és egészségmegőrzés, népegészségügyi szűrések szervezése és koordinálása, egészségmonitorozás, beleértve a nem fertőző betegségek epidemiológiáját, az egészséghatás-értékelést) területén,

cd) az egészségügyi igazgatás és koordináció területén,

d) ellátja a jogszabályban a feladatkörébe utalt, az egészségügyi szolgáltatók feletti szakfelügyelet működtetésével összefüggő feladatokat.

(2) A kormányhivatal részt vesz a lakosság egészségének megőrzését célzó népegészségügyi programok kidolgozásában, irányítja, szervezi és koordinálja a programok végrehajtását.

3. § (1) Budapest Főváros Kormányhivatala a népegészségügyi feladatait Budapest és Pest megye területére kiterjedő illetékességgel látja el.

(2) A kormányhivatal kormányrendeletben meghatározottak szerint, valamint az 1. mellékletben meghatározott esetekben – figyelemmel a (3) bekezdésben és a 2. mellékletben foglaltakra is – egyes hatósági ügyekben különös illetékességgel jár el.

(3) Az egyes, jogszabályban meghatározott sugáregészségügyi feladatokat a kormányhivatalok a 2. melléklet 2. pontja szerinti illetékességi területen látják el.

(4) A közegészségügyi-járványügyi kockázatok feltárása és a hatósági feladatok ellátása a határkikötő, a nemzetközi áru- vagy személyforgalmat lebonyolító kikötő és a nemzetközi kereskedelmi repülőtér vonatkozásában a népegészségügyi feladatkörében eljáró kormányhivatal feladata.

(5) A (4) bekezdés szerinti repülőtereken és kikötőkben a kormányhivatal látja el a járási hivatal számára jogszabályban meghatározott népegészségügyi feladat- és hatásköröket.

3. A járási hivatal népegészségügyi feladatai

4. § (1) A járási hivatal illetékességi területén ellátja az egészségügyi államigazgatási szerv mindazon népegészségügyi, hatósági, szakmai felügyeleti feladatait, amelyet jogszabály nem utal az országos tisztifőorvos vagy a kormányhivatal feladatkörébe.

(2) A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 7. § (1) bekezdése szerinti feladatok tekintetében a járási hivatal országos illetékességgel jár el.

5. § A járási hivatalok illetékességi területét a 2. melléklet tartalmazza.

4. Az Országos Közegészségügyi Intézet népegészségügyi feladatai

6. § Az Országos Közegészségügyi Intézet

1. klinikai mikrobiológiai laboratóriumi vizsgálatot végez, speciális, járványügyi jelentőséggel rendelkező területeken diagnosztikai hátteret biztosít,

2. a baktériumok, vírusok és paraziták okozta zoonózisok és vektorok által terjesztett megbetegedéseket azonosítja,

3. végzi a kórokozók molekuláris epidemiológiai vizsgálatát és az antibiotikum rezisztencia surveillance tevékenységet,

4. minőségellenőrző országos körvizsgálatot szervez,

5. nemzeti kórokozó törzsbankot, valamint tipizáló, referencia savóbankot tart fenn,

6. országos járványügyi referencia és BSL 3-4 laboratóriumot működtet, különös tekintettel a járványt okozó és bioterrorizmusra alkalmas veszélyes kórokozókra, ezen kórokozók diagnosztikai képességének fenntartására,

7. végzi a kórokozók kimutatásához szükséges módszerek, tesztek, vészhelyzeti oltóanyagok fejlesztését, oltóanyag-ellenőrzéssel kapcsolatos laboratóriumi feladatok ellátását, immunbiológiai készítmények forgalomba hozatal előtti laboratóriumi bevizsgálását,

8. hazai járványügyi surveillance központként nemzetközi képviseletet lát el,

9. vizsgálja a környezettoxikológiai szempontból jelentős kockázatú környezeti szennyezőket,

10. vizsgálja az egészségkockázatot jelentő bel- és kültéri kémiai és biológiai levegő szennyezőket, irányítja az aerobiológiai hálózatot, levegő mintavevő egységeket tart fenn és üzemeltet,

11. méri, vizsgálja az ivóvizet, az ivóvízzel érintkező anyagokat, fürdővizet, minden szennyezőre kiterjedő közegészségügyi biztonsági laboratóriumot üzemeltet,

12. talajhigiénés tevékenységet lát el, vizsgálja és méri a talajszennyezőket, méri a talajkezelő anyagok hatását, egészségügyi szempontból vizsgálja a hulladékokat, különös tekintettel az egészségügyben keletkező hulladékokra,

13. vizsgálatokat végez a radioaktív hulladékok biztonságos tárolásának és elhelyezésének érdekében, honvédelmi és polgári védelmi feladatok végrehajtásában közreműködik,

14. vizsgálja és méri a lakossági, foglalkozási, orvosi, civilizációs és környezeti sugárterhelést és ésszerű csökkentésének lehetőségeit, vizsgálja és nyomon követi a természetben található radioaktív anyagok felhasználását, továbbá azok bedúsulását eredményező ipari folyamatokat; ellenőrző méréseket végez a felszíni vizek magyarországi szakaszain, ha azok lakossági ivóvízként vagy az élelmiszergyártás során technológiai vízként kerülnek hasznosításra,

15. az ország egész területén végzi a nem-ionizáló sugárzás lakossági és munkahelyi expozícióinak mérését,

16. nyomon követi a szabadban a természetes külső sugárterhelés alakulását és ennek érdekében országos lefedettségű környezeti termolumineszcens dozimetriai (TLD) hálózatot működtet,

17. foglalkozás-egészségügyi alap- és szakellátási tevékenységet végez, melynek keretében járóbeteg-szakrendeléseket működtet,

18. végzi a behívott, illetve foglalkozási betegség gyanújával beutalt betegek szakvizsgálatát és ellátását, bejelenti a foglalkozási megbetegedéseket és elbírálja a megbetegedések foglalkozási eredetét, valamint a fokozott expozíciós eseteket, végzi a bejelentésekkel kapcsolatos adminisztratív feladatokat, a foglalkozási betegségeket véleményező bizottságokat működteti,

19. végzi a jogszabályban meghatározott munkaköri alkalmassági vizsgálatokat, és kezdeményezi az ehhez szükséges szakorvosi vizsgálatokat, továbbá ellátja a szakmai és személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatával és véleményezésével kapcsolatosan a jogszabály által hatáskörébe utalt feladatokat és elbírálja az egészségügyi dolgozók egészségi alkalmasságát első és másodfokon, továbbá végzi másodfokon a tanulók beiskolázás előtti szakmai orvosi alkalmassági vizsgálatát,

20. II. fokú és soron kívüli munkapszichológiai alkalmassági vizsgálatokat végez,

21. ellátja a kézi lőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági elbírálásával kapcsolatos foglalkozás-egészségügyi orvosi feladatokat,

22. ellátja a munkahigiéné és foglalkozás-egészségügy területén a munkahelyi expozíciós vizsgálatokhoz tartozó referencialaboratóriumi funkciókat (kémiai vizsgálatok, mérések végzése, véleményezése, minőségbiztosítása),

23. ellátja a túlnyomásos munkahelyen foglalkoztatottak orvosi alkalmassági vizsgálatával kapcsolatosan jogszabály által hatáskörébe utalt feladatokat,

24. az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjainak foglalkozási betegsége, fokozott expocíciós esete szolgálattal összefüggő jellegének megállapításához, minősítéséhez jogszabály alapján véleményt ad,

25. működteti a hajózási egészségi alkalmasság másodfokú vizsgálatát végző bizottságot,

26. végzi a dolgozók, munkahelyek, munkafolyamatok zaj- és rezgésterhelésének mérését, kockázatbecslését,

27. végzi a környezeti és közlekedési zaj és környezeti rezgés vizsgálatát,

28. végzi a környezeti és munkahelyi infra- és ultrahangméréseket,

29. végzi a munkahelyek és a szabadtéri megvilágítás vizsgálatát,

30. vizsgáló laboratóriumot működtet, melynek keretében monitorozza a munkahelyi és környezeti tényezőket, a vegyi anyagok és metabolitjaik minőségi azonosítását és mennyiségi meghatározását végzi,

31. ellátja a munkaegészségügyi ellátásban előforduló analitikai kémiai vizsgálatokra vonatkozó ellenőrző és módszertani kutató-fejlesztő tevékenységet,

32. ellátja az azbeszt- és rostmérési és szakvéleményezési feladatokat,

33. végzi a célzott vastagbélszűrés székletvér kimutatását, melynek érdekében központi laboratóriumot működtet,

34. bio-dozimetriai eljárásokkal felméri a sugársérült személyek által elszenvedett sugárdózisokat,

35. elvégzi az új orvosi röntgenberendezések alkalmazás előtti átvételi vizsgálatát, valamint a radioaktív anyagot tartalmazó, vagy ionizáló és nem-ionizáló sugárzást kibocsátó berendezések, készülékek és védőeszközök vizsgálatát,

36. az európai uniós projektekkel kapcsolatos feladatok ellátásában részt vesz,

37. ellátja az egészségügyi alapellátás és egészségfejlesztés – ennek részeként a szervezett lakossági szűrések – területi szintű tervezési, monitoring, koordinációs és szervezési feladatait, melynek keretében biztosítja a lakosság egyenlő hozzáférését az ellátásokhoz és egészségfejlesztő szolgáltatásokhoz,

38. ellátja a populációs szintű primer prevenciós szolgáltatásokat, monitorozza és elemzi a lakosság egészségi állapotának és az azt befolyásoló kockázati tényezőknek az alakulását, valamint javaslatot tesz az egészségkockázatok csökkentésére irányuló intézkedésekre, programokra,

39. végzi a felnőtt és gyermek lakosság számára az egészségfejlesztési és közegészségügyi kommunikációt, felkészíti a lakosságot az egészséget veszélyeztető ártalmakra, felhívja a figyelmet az egészséget fejlesztő öngondoskodásra, elősegíti az egészséges és biztonságos életkörülmények, életmód kialakítását.

5. Az egészségügyi államigazgatási szerv kijelölése

7. § (1) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként – ha kormányrendelet ettől eltérően nem rendelkezik – a járási hivatalt jelöli ki.

(2) A Kormány a járási hivatalt jelöli ki a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvényben meghatározott állami családvédelmi szolgálat működtetésére.

(3) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak.) 15. § (1)–(3a), (7) és (8a) bekezdése alkalmazásában az érintett lakóhelye, tartózkodási helye, munkahelye vagy a megbetegedés helye szerint illetékes járási hivatalt jelöli ki.

(4) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként a tevékenység végzésének helye szerint illetékes járási hivatalt jelöli ki a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kbtv.)

a) 29. § (1) bekezdése,

b) 32. § (1) bekezdés a) pontja

alkalmazásában.

(5) Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 23. § (1) bekezdésének alkalmazása során egészségügyi államigazgatási szervként az egészségügyi dolgozó lakóhelye vagy az egészségügyi szolgáltató telephelye szerint illetékes járási hivatal jár el.

(6) A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerinti, a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a járási hivatal és a kormányhivatal jár el a gyógyászati segédeszköz-forgalmazási tevékenység tekintetében.

8. § (1) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az országos tisztifőorvost jelöli ki

a) az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény (a továbbiakban: Ehi.)

aa) 4. § (1) bekezdés k), l) és o) pontja,

ab) 6. § (1) bekezdés p) pontja,

b) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.)

ba) 56. § (6) bekezdése,

bb) 159. § (5) bekezdés c) pontja,

bc) 159. § (6) bekezdése,

bd) 161. § (4) bekezdése,

be) 180. § (1) bekezdése,

bf) 215. § (4) bekezdése,

bg) 243. § (7) bekezdése,

c) az Eüak.

ca) 15. § (3b) bekezdése,

cb) 19/B. §-a,

d) a Kbtv.

da) 6. § (1) és (2) bekezdése,

db) 7. §-a,

dc) 8. § (5) bekezdése,

dd) 10. § (3) bekezdése,

de) 20. § (2) bekezdése,

df) 23. §-a,

dg) 25. § (5) bekezdése,

dh) 26/A. §-a,

di) 32. § (2) és bekezdése,

e) az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény

ea) 1/A. § (3)–(5) bekezdése,

eb) 1/I. § (8) bekezdése,

ec) 1/J. § (3) bekezdése,

ed) 2. § (7) és (8) bekezdése,

ee) 2/E. § (2) és (10) bekezdése,

ef) 2/F. § (2) és (3) bekezdése,

eg) 4. § (2)–(4) bekezdése,

eh) 5. § (2), (3) és (5) bekezdése,

ei) 5/A. § (1), (7), (8a), (10) és (11) bekezdése,

ej) 5/B. § (1), (4) és (5) bekezdése,

ek) 7. § (7) és (11) bekezdése,

el) 10. § (2) bekezdése,

em) 11/A. § (4) bekezdése,

en) 11/B. § (1)–(3) bekezdése,

eo) 14. § (17) bekezdése,

f) a humángenetikai adatok védelméről, a humángenetikai vizsgálatok és kutatások, valamint a biobankok működésének szabályairól szóló 2008. évi XXI. törvény

fa) 12. § (2) bekezdése,

fb) 22. § (1) bekezdése,

fc) 25. § (3) bekezdés d) pontja és (4) bekezdése,

fd) 26. § (2a), (6) és (7) bekezdése,

fe) 27. § (5) bekezdése,

ff) 28. § (5) bekezdése,

g) az iskolai egészségfejlesztési programok tekintetében a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény 1. § 19. pontja,

h) az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 14. §-a

szerinti feladatok ellátására.

(2) Az országos tisztifőorvos kijelöli a mikrobiológiai referencia laboratóriumokat, valamint a járványügyi feladatok ellátására kijelölt laboratóriumokat. Ha a kijelölés érinti a kormányhivatalt, a kijelöléshez a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter egyetértése szükséges.

(3) Az országos tisztifőorvos munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szervként részt vesz

a) a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi tevékenységgel összefüggő kormányzati döntések, stratégiák megalapozásában, ezzel kapcsolatos felmérésekben,

b) a környezeti (munkakörnyezeti) és biológiai monitorozás módszertanának kialakításában és fejlesztésében,

c) az európai uniós tagállami működéssel kapcsolatos, jogharmonizációs, továbbá az Európai Unió döntéshozatali folyamataiban a munkahigiéne, valamint a foglalkozás-egészségügy területén,

d) a munkaegészségügyi vonatkozású hazai és európai uniós programok végrehajtásával kapcsolatos feladatok megoldásában,

e) a munkaegészségüggyel foglalkozó hazai és nemzetközi szervezetek tevékenységében.

(4) A Kormány alapnyilvántartást vezető szervként az országos tisztifőorvost jelöli ki az Eütv. 111. § (6) bekezdése szerinti feladat ellátására.

(5) A Kormány működési nyilvántartást vezető szervként az országos tisztifőorvost jelöli ki az Eütv. 112. § (7a) bekezdése szerinti feladat ellátására.

(6) A Kormány nemzeti koordinációs fókuszpontként az országos tisztifőorvost jelöli ki az Egészségügyi Világszervezet Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezményének kihirdetéséről szóló 2005. évi III. törvénnyel kihirdetett, az Egészségügyi Világszervezet Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezménye 5. Cikk 2. pont a) alpontja szerinti feladat ellátására.

9. § (1) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként a kormányhivatalt jelöli ki

a) az Ehi. 4/A. § (1) bekezdése,

b) az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény

ba) 45. § (1) bekezdése,

bb) 47. § (1) bekezdése,

c) a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 20. § (7) bekezdése,

d) az Eütv.

da) 228. § (4) bekezdése,

db) 229. § (3) bekezdése,

dc) 232/B. § (2) bekezdése,

e) az Eüak.

ea) 15. § (1) és (2) bekezdése,

eb) 16/A. § (2)–(4) bekezdése,

f) a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel az Nvt. 7. § (9) bekezdése,

g) a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 25. § (4) bekezdés f) pontja,

h) az egészségügyi államigazgatási feladatok tekintetében az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény 2. §-a

szerinti feladatok ellátására.

(2) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok és a rendvédelmi szervek, valamint az Országgyűlési Őrség – ide nem értve a büntetés-végrehajtási szervezetnek a fogvatartottak elhelyezésére és foglalkoztatására létrehozott büntetés-végrehajtási szerveit – vonatkozásában a rendvédelmi szervek, a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, az Országgyűlési Őrség, valamint a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok közegészségügyi-járványügyi feladatait ellátó egyes szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott elsőfokú közegészségügyi-járványügyi hatósági jogkör gyakorlóját jelöli ki az Nvt. 2. § (9) bekezdése és 7. §-a szerinti feladatok ellátására.

(3) A Kormány hatóságként a kormányhivatalt jelöli ki az Eütv. 110. § (4) bekezdése, valamint 238. § (3) bekezdése szerinti feladatok ellátására.

10. § (1) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az országos tisztifőorvost és a kormányhivatalt jelöli ki

a) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 43. § (1) bekezdés g) pontja,

b) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 96. § (3) bekezdés g) pontja,

c) az Ebtv. 10. § (4) bekezdése,

d) az Eütv.

da) 123. § (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdése,

db) 143. §-a,

e) az Eüak.

ea) 15. § (2a)–(3b) és (8a) bekezdése,

eb) 16/A. § (1) bekezdése,

ec) 19. § (1) és (2) bekezdése,

ed) 20. § (3a) bekezdése,

f) a Kbtv. 33. § (3) bekezdése,

g) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 2. § (1) bekezdése és 34. § (2) bekezdése

szerinti feladatok ellátására.

(2) A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 6. §-a szerinti feladatokat a miniszter jogszabály szerint, az országos tisztifőorvos és a kormányhivatal útján látja el.

(3) Az Eütv. 48. § c) pontja szerinti feladatokat az országos tisztifőorvos és a kormányhivatal látja el.

11. § A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az országos tisztifőorvost, a kormányhivatalt és a járási hivatalt jelöli ki

a) az Eüak. 5. § (3) bekezdése,

b) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 37. § (4) bekezdés b) pontja,

c) a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény

ca) 23. § d) pontja,

cb) 24. § e) és f) pontja

szerinti feladatok ellátására.

12. § A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki

a) a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 18/A. § (4) bekezdés b) pontja szerinti feladatok ellátására, valamint

b) az Ehi. 6. § (1) bekezdés g) pontja szerinti feladatok ellátására,

c) az Eütv. 217. § (7) bekezdése szerinti halottvizsgálati szaktanácsadói névjegyzéket vezető szervként,

d) az Eütv. 234/A. § (3) bekezdése szerinti egészségügyi szakértői nyilvántartást vezető szervként.

6. Hatósági eljárás, illetékesség

13. § (1) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, a népegészségügyi feladatkörbe tartozó közigazgatási hatósági ügyekben az elsőfokú eljárás a járási hivatal hatáskörébe tartozik.

(2) A másodfokú eljárás

a) ha első fokon a járási hivatal járt el, a kormányhivatal,

b) ha első fokon a kormányhivatal vagy – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – országos intézet járt el, és törvény az elsőfokú döntéssel szemben fellebbezés benyújtását lehetővé teszi, az országos tisztifőorvos

hatáskörébe tartozik.

14. § Helyszíni ellenőrzésre fényképes igazolvánnyal ellátott kormánytisztviselő, állami tisztviselő jogosult.

15. § A közigazgatási hatósági eljárásban felmerülő mintavételi, laboratóriumi, illetve egyéb műszeres vizsgálatok költségei, továbbá az eljárás során a tényállás tisztázásakor felmerült személyi és dologi költségek – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – egyéb eljárási költségnek minősülnek. A felszámítható költségek mértékét jogszabály határozza meg.

7. A közigazgatási hatósági eljárásokban vizsgálandó szakkérdések köre és közreműködő szakhatóságok kijelölése

16. § (1) A Kormány a természetes fürdővízzé nyilvánítási eljárásban

a) belső határon és a magyar–horvát határszakaszon lévő határvízen – az államhatár rendje fenntarthatóságának szakkérdésében – elsőfokú eljárásban a fürdővíz helye szerint illetékes rendőrkapitányságot, másodfokú eljárásban a fürdővíz helye szerint illetékes rendőr-főkapitányságot,

b) a külső határon lévő határvízen – az államhatár rendje fenntarthatóságának szakkérdésében – elsőfokú eljárásban a fürdővíz helye szerint illetékes határrendészeti kirendeltséget, másodfokú eljárásban a fürdővíz helye szerint illetékes rendőr-főkapitányságot,

c) dunai, tiszai, balatoni, valamint velencei tavi fürdőhely esetén – annak elbírálása kérdésében, hogy a vízterületen nem tilos-e fürdeni, milyen feltételek esetén szabad fürdeni, a vízterületen történő fürdés nem veszélyezteti-e a hajók közlekedését – elsőfokú eljárásban az illetékes vízirendészeti rendőrkapitányságot, másodfokú eljárásban az illetékes rendőr-főkapitányságot,

d) dunai és tiszai fürdőhely esetén – annak elbírálása kérdésében, hogy a fürdővíz használatának engedélyezése során a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai biztosíthatóak-e – elsőfokú eljárásban a honvédelemért felelős minisztert,

e) a természetes vizek minőségének védelme érdekében a vizek állapota, valamint a lehetséges szennyezések megállapításának kérdésében elsőfokú eljárásban a fürdővíz helye szerint illetékes vízvédelmi feladatkörében eljáró fővárosi, megyei katasztrófavédelmi igazgatóságot (a továbbiakban: megyei katasztrófavédelmi igazgatóság), másodfokú eljárásban a vízvédelmi feladatkörében eljáró Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot

szakhatóságként jelöli ki.

(2) A fürdővíz használatának engedélyezésére irányuló eljárásban hozott határozatot a fürdővíz helye szerint illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósággal, a főváros területén a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal is közölni kell.

(3) A Kormány a fürdőhely kijelölésére irányuló eljárásban

a) belső határszakaszon és a magyar–horvát határszakaszon lévő határvízen – az államhatár rendje fenntarthatóságának szakkérdésében – elsőfokú eljárásban a fürdővíz helye szerint illetékes rendőrkapitányságot, másodfokú eljárásban a fürdővíz helye szerint illetékes rendőr-főkapitányságot,

b) a külső határon lévő határvízen – az államhatár rendje fenntarthatóságának szakkérdésében – elsőfokú eljárásban a fürdővíz helye szerint illetékes határrendészeti kirendeltséget, másodfokú eljárásban a fürdővíz helye szerint illetékes rendőr-főkapitányságot,

c) dunai, tiszai, valamint balatoni fürdőhely esetén – annak elbírálása kérdésében, hogy a vízterületen nem tilos-e fürdeni, milyen feltételek esetén szabad fürdeni, a vízterületen történő fürdés nem veszélyezteti-e a hajók közlekedését – elsőfokú eljárásban az illetékes vízirendészeti rendőrkapitányságot, másodfokú eljárásban az illetékes rendőr-főkapitányságot,

d) dunai és tiszai fürdőhely esetén – annak elbírálása kérdésében, hogy a fürdőhely kijelölése során a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai biztosíthatók-e – elsőfokú eljárásban a honvédelemért felelős minisztert,

e) a természetes vizek minőségének védelme érdekében a vizek állapota, valamint a lehetséges szennyezések megállapításának kérdésében elsőfokú eljárásban a fürdővíz helye szerint illetékes vízvédelmi feladatkörében eljáró megyei katasztrófavédelmi igazgatóságot, másodfokú eljárásban a vízvédelmi feladatkörében eljáró Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot

szakhatóságként jelöli ki.

(4) A fürdőhely kijelölésére irányuló eljárásban a vízi út 50 méteres körzetében és a kikötő, átkelőhely, hajózási létesítmény környezetében található kijelölendő fürdőhely esetén a biztonságos hajózás feltételei érvényesíthetősége megállapítását szakkérdésként elsőfokú eljárásban Budapest Főváros Kormányhivatala vizsgálja.

(5) A fürdőhely kijelölésével kapcsolatos másodfokú eljárásban szakértőként a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium rendelhető ki. A fürdőhely kijelölésére irányuló eljárásban hozott határozatot a fürdőhely helye szerint illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósággal, a főváros területén a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal is közölni kell.

(6) A Kormány a fürdővízprofil megállapítására, felülvizsgálatára és frissítésére irányuló, valamint a vízminőség romlása esetén lefolytatott eljárásban – a szennyező anyagok kibocsátási határértékeinek megállapítása, a természetes vizek minőségének védelme érdekében a vizek állapota, valamint a lehetséges szennyezések megállapítása kérdésében – elsőfokú eljárásban a vízvédelmi feladatkörében eljáró megyei katasztrófavédelmi igazgatóságot, másodfokú eljárásban a vízvédelmi feladatkörében eljáró Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot szakhatóságként jelöli ki.

(7) A gyógyhellyé nyilvánítással kapcsolatos eljárásban a földtani környezet és az ásványvagyon védelme szakkérdését az elsőfokú eljárásban a gyógyhely helye szerint illetékes bányafelügyeleti hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal vizsgálja. A gyógyhellyé nyilvánítással kapcsolatos másodfokú eljárásban szakértőként a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal rendelhető ki.

(8) A Kormány a természetes vizek minőségének védelme érdekében a vizek állapota, valamint a lehetséges szennyezések megállapításának kérdésében elsőfokú eljárásban a vízvédelmi feladatkörében eljáró megyei katasztrófavédelmi igazgatóságot, másodfokú eljárásban a vízvédelmi feladatkörében eljáró Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot szakhatóságként jelöli ki.

(9) A Kormány

a) a biocid termék forgalomba hozatalához és felhasználásához szükséges engedély kiadása iránti és regisztrációs eljárásban,

b) a biocid termék forgalomba hozatalához és felhasználásához szükséges engedély és a regisztráció megújítása és elismerése iránti eljárásban,

c) a biocid termék korlátozott és ellenőrzött felhasználás céljára történő forgalomba hozatalának ideiglenes engedélyezése iránti eljárásban,

d) az engedélyezett, illetve a regisztrált biocid termék további forgalmazásának megtiltására, valamint a módosított engedély és regisztráció kiadására, elvégzésére irányuló eljárásban, valamint

e) a biocid termék vagy biocid termékben való felhasználásra szánt hatóanyag kísérlet vagy vizsgálat céljára történő forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezése iránti eljárásban a biocid termék és hatóanyaga, valamint a nem hatóanyag anyagainak a nem cél élő szervezetekre gyakorolt ökotoxikológiai hatásának vizsgálata, továbbá az anyagok környezeti sorsának és viselkedésének vizsgálata kérdésében

a Pest Megyei Kormányhivatalt szakhatóságként jelöli ki.

(10) A Kormány a sírhely hamvasztáshoz szükséges megnyitására vonatkozó engedélyezési eljárásban, jogszabályban meghatározott rendkívüli halálesetkor és az eltemetéstől számított 25 éven belül – annak elbírálására, hogy a rendkívüli halálesethez kapcsolódó nyomozási feladatok a hamvasztást követően biztosíthatók-e – elsőfokú eljárásban az elhalálozás helye szerint illetékes rendőrkapitányságot, másodfokú eljárásban az elhalálozás helye szerint illetékes rendőr-főkapitányságot szakhatóságként jelöli ki.

(11) A Kormány az emberen végzett orvostudományi kutatások (Eütv. 157. §-a) engedélyezésére irányuló eljárásban

a) a Magyarországon még nem elfogadott, új megelőző, terápiás vagy diagnosztikus eljárás, módszer alkalmazása esetén, ha azzal összefüggésben a betegen invazív beavatkozást végeznek,

b) a genetikailag determinált betegség kialakulásával, jellegzetességeivel foglalkozó, a populációs genetika, szomatikus genetika, genetikai epidemiológiai kérdéskörre irányuló kutatás esetén,

c) az a) és b) pont alá nem tartozó, több központban végzett kutatás esetén,

d) az Eütv. 161. § (1) és (3) bekezdése szerinti kutatás esetén

az Egészségügyi Tudományos Tanács (a továbbiakban: ETT) Tudományos és Kutatásetikai Bizottságát szakhatóságként jelöli ki.

(12) A Kormány az emberen végzett orvostudományi kutatások (Eütv. 157. §-a) engedélyezésére irányuló eljárásban az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárásokkal, az embriókkal, ivarsejtekkel, őssejtekkel végzendő beavatkozásokkal és kutatásokkal, a gén- és sejtterápiával végzett beavatkozásokkal, továbbá az emberi génállományt érintő beavatkozásokkal és kutatásokkal kapcsolatos kutatás esetén az ETT Humán Reprodukciós Bizottságát szakhatóságként jelöli ki.

8. Záró rendelkezések

17. § Ez a rendelet 2017. április 1-jén lép hatályba.

18. § Ez a rendelet

a) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 1985. június 27-i 85/337/EGK tanácsi irányelv 2. és 4. cikkének, valamint II. és III. mellékletének,

b) a környezettel kapcsolatos egyes tervek és programok kidolgozásánál a nyilvánosság részvételéről, valamint a nyilvánosság részvétele és az igazságszolgáltatáshoz való jog tekintetében a 85/337/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. május 26-i 2003/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének

való megfelelést szolgálja.

19. § Hatályát veszti az Állami Népegészségügyi Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez

Különös illetékességi rendelkezések

1. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 45. § (1) bekezdésében és 47. § (1) bekezdésében foglalt, a kormányhivatal hatáskörébe tartozó feladatokat

1.1. a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyére,

1.2. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megyére,

1.3. a Csongrád Megyei Kormányhivatal Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megyére,

1.4. a Tolna Megyei Kormányhivatal Baranya, Somogy és Tolna megyére, továbbá az Egészségügyi Radiológiai Mérő és Adatszolgáltató Hálózat (a továbbiakban: ERMAH) környezeti sugáregészségügyi laboratóriumai feladatokat Fejér megyére,

1.5. a Veszprém Megyei Kormányhivatal – kivéve az ERMAH vonatkozásában a jogszabályban meghatározott feladatokat – Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém megyére,

1.6. a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyére, továbbá az ERMAH környezeti sugáregészségügyi laboratóriumai feladatokat Komárom-Esztergom és Veszprém megyére

kiterjedő illetékességgel látja el.

2. melléklet a 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez

1.    A népegészségügyi feladatokat ellátó járási hivatalok illetékességi területe

 

A

B

1.

BARANYA MEGYE

2.

Komlói Járási Hivatal

3.

Székhely:

Komló

4.

Illetékességi terület:

Hegyháti járás

5.

Komlói járás

6.

Pécsváradi járás

7.

Mohácsi Járási Hivatal

8.

Székhely:

Mohács

9.

Illetékességi terület:

Bólyi járás

10.

Mohácsi járás

11.

Pécsi Járási Hivatal

12.

Székhely:

Pécs

13.

Illetékességi terület:

Pécsi járás

14.

Siklósi Járási Hivatal

15.

Székhely:

Siklós

16.

Illetékességi terület:

Siklósi járás

17.

Sellyei járás

18.

Szigetvári Járási Hivatal

19.

Székhely:

Szigetvár

20.

Illetékességi terület:

Szigetvári járás

21.

Szentlőrinci járás

22.

BÁCS-KISKUN MEGYE

23.

Bajai Járási Hivatal

24.

Székhely:

Baja

25.

Illetékességi terület:

Bajai járás

26.

Bácsalmási járás

27.

Kalocsai Járási Hivatal

28.

Székhely:

Kalocsa

29.

Illetékességi terület:

Kalocsai járás

30.

Kiskőrösi járás

31.

Kecskeméti Járási Hivatal

32.

Székhely:

Kecskemét

33.

Illetékességi terület:

Kecskeméti járás

34.

Kunszentmiklósi járás

35.

Tiszakécskei járás

36.

Kiskunhalasi Járási Hivatal

37.

Székhely:

Kiskunhalas

38.

Illetékességi terület:

Kiskunhalasi járás

39.

Jánoshalmai járás

40.

Kiskunfélegyházi járás

41.

Kiskunmajsai járás

42.

BÉKÉS MEGYE

43.

Békéscsabai Járási Hivatal

44.

Székhely:

Békéscsaba

45.

Illetékességi terület:

Békéscsabai járás

46.

Békési járás

47.

Gyomaendrődi járás

48.

Szarvasi járás

49.

Gyulai Járási Hivatal

50.

Székhely:

Gyula

51.

Illetékességi terület:

Gyulai járás

52.

Sarkadi járás

53.

Szeghalmi járás

54.

Orosházi Járási Hivatal

55.

Székhely:

Orosháza

56.

Illetékességi terület:

Orosházi járás

57.

Mezőkovácsházai járás

58.

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE

59.

Edelényi Járási Hivatal

60.

Székhely:

Edelény

61.

Illetékességi terület:

Edelényi járás

62.

Kazincbarcikai járás

63.

Ózdi járás

64.

Putnoki járás

65.

Encsi Járási Hivatal

66.

Székhely:

Encs

67.

Illetékességi terület:

Encsi járás

68.

Gönci járás

69.

Szikszói járás

70.

Miskolci Járási Hivatal

71.

Székhely:

Miskolc

72.

Illetékességi terület:

Miskolci járás

73.

Mezőkövesdi Járási Hivatal

74.

Székhely:

Mezőkövesd

75.

Illetékességi terület:

Mezőkövesdi járás

76.

Mezőcsáti járás

77.

Tiszaújvárosi járás

78.

Szerencsi Járási Hivatal

79.

Székhely:

Szerencs

80.

Illetékességi terület:

Cigándi járás

81.

Szerencsi járás

82.

Sárospataki járás

83.

Sátoraljaújhelyi járás

84.

Tokaji járás

85.

BUDAPEST

86.

Budapest II. kerületi Hivatal

87.

Székhely:

Budapest II. kerület

88.

Illetékességi terület:

I. kerület

89.

II. kerület

90.

III. kerület

91.

Budapest V. kerületi Hivatal

92.

Székhely:

Budapest V. kerület

93.

Illetékességi terület:

IV. kerület

94.

V. kerület

95.

XIII. kerület

96.

Budapest VI. kerületi Hivatal

97.

Székhely:

Budapest VI. kerület

98.

Illetékességi terület:

VI. kerület

99.

VII. kerület

100.

VIII. kerület

101.

IX. kerület

102.

Budapest X. kerületi Hivatal

103.

Székhely:

Budapest X. kerület

104.

Illetékességi terület:

X. kerület

105.

XVII. kerület

106.

XVIII. kerület

107.

Budapest XI. kerületi Hivatal

108.

Székhely:

Budapest XI. kerület

109.

Illetékességi terület:

XI. kerület

110.

XII. kerület

111.

XXII. kerület

112.

Budapest XIV. kerületi Hivatal

113.

Székhely:

Budapest XIV. kerület

114.

Illetékességi terület:

XIV. kerület

115.

XV. kerület

116.

XVI. kerület

117.

Budapest XX. kerületi Hivatal

118.

Székhely:

Budapest XX. kerület

119.

Illetékességi terület:

XIX. kerület

120.

XX. kerület

121.

XXI. kerület

122.

XXIII. kerület

123.

CSONGRÁD MEGYE

124.

Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal

125.

Székhely:

Hódmezővásárhely

126.

Illetékességi terület:

Hódmezővásárhelyi járás

127.

Makói járás

128.

Szegedi Járási Hivatal

129.

Székhely:

Szeged

130.

Illetékességi terület:

Szegedi járás

131.

Kisteleki járás

132.

Mórahalomi járás

133.

Szentesi Járási Hivatal

134.

Székhely:

Szentes

135.

Illetékességi terület:

Szentesi járás

136.

Csongrádi járás

137.

FEJÉR MEGYE

138.

Dunaújvárosi Járási Hivatal

139.

Székhely:

Dunaújváros

140.

Illetékességi terület:

Dunaújvárosi járás

141.

Martonvásári járás

142.

Sárbogárdi járás

143.

Móri Járási Hivatal

144.

Székhely:

Mór

145.

Illetékességi terület:

Móri járás

146.

Bicskei járás

147.

Székesfehérvári Járási Hivatal

148.

Székhely:

Székesfehérvár

149.

Illetékességi terület:

Székesfehérvári járás

150.

Enyingi járás

151.

Gárdonyi járás

152.

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE

153.

Csornai Járási Hivatal

154.

Székhely:

Csorna

155.

Illetékességi terület:

Csornai járás

156.

Kapuvári járás

157.

Győri Járási Hivatal

158.

Székhely:

Győr

159.

Illetékességi terület:

Győri járás

160.

Pannonhalmi járás

161.

Téti járás

162.

Mosonmagyaróvári Járási Hivatal

163.

Székhely:

Mosonmagyaróvár

164.

Illetékességi terület:

Mosonmagyaróvári járás

165.

Soproni Járási Hivatal

166.

Székhely:

Sopron

167.

Illetékességi terület:

Soproni járás

168.

HAJDÚ-BIHAR MEGYE

169.

Balmazújvárosi Járási Hivatal

170.

Székhely:

Balmazújváros

171.

Illetékességi terület:

Balmazújvárosi járás

172.

Derecskei járás

173.

Hajdúhadházi járás

174.

Nyíradonyi járás

175.

Debreceni Járási Hivatal

176.

Székhely:

Debrecen

177.

Illetékességi terület:

Debreceni járás

178.

Hajdúböszörményi Járási Hivatal

179.

Székhely:

Hajdúböszörmény

180.

Illetékességi terület:

Hajdúböszörményi járás

181.

Hajdúnánási járás

182.

Hajdúszoboszlói Járási Hivatal

183.

Székhely:

Hajdúszoboszló

184.

Illetékességi terület:

Hajdúszoboszlói járás

185.

Püspökladányi járás

186.

Berettyóújfalui Járási Hivatal

187.

Székhely:

Berettyóújfalu

188.

Illetékességi terület:

Berettyóújfalui járás

189.

HEVES MEGYE

190.

Egri Járási Hivatal

191.

Székhely:

Eger

192.

Illetékességi terület:

Egri járás

193.

Bélapátfalvai járás

194.

Pétervásárai járás

195.

Füzesabonyi Járási Hivatal

196.

Székhely:

Füzesabony

197.

Illetékességi terület:

Füzesabonyi járás

198.

Hevesi járás

199.

Hatvani Járási Hivatal

200.

Székhely:

Hatvan

201.

Illetékességi terület:

Hatvani járás

202.

Gyöngyösi járás

203.

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE

204.

Jászberényi Járási Hivatal

205.

Székhely:

Jászberény

206.

Illetékességi terület:

Jászberényi járás

207.

Jászapáti járás

208.

Karcagi Járási Hivatal

209.

Székhely:

Karcag

210.

Illetékességi terület:

Karcagi járás

211.

Kunhegyesi járás

212.

Tiszafüredi járás

213.

Mezőtúri Járási Hivatal

214.

Székhely:

Mezőtúr

215.

Illetékességi terület:

Mezőtúri járás

216.

Kunszentmártoni járás

217.

Szolnoki Járási Hivatal

218.

Székhely:

Szolnok

219.

Illetékességi terület:

Szolnoki járás

220.

Törökszentmiklósi járás

221.

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE

222.

Esztergomi Járási Hivatal

223.

Székhely:

Dorog

224.

Illetékességi terület:

Esztergomi járás

225.

Komáromi Járási Hivatal

226.

Székhely:

Komárom

227.

Illetékességi terület:

Komáromi járás

228.

Kisbéri járás

229.

Tatabányai Járási Hivatal

230.

Székhely:

Tatabánya

231.

Illetékességi terület:

Tatabányai járás

232.

Tatai járás

233.

Oroszlányi járás

234.

NÓGRÁD MEGYE

235.

Balassagyarmati Járási Hivatal

236.

Székhely:

Balassagyarmat

237.

Illetékességi terület:

Balassagyarmati járás

238.

Rétsági járás

239.

Szécsényi járás

240.

Salgótarjáni Járási Hivatal

241.

Székhely:

Salgótarján

242.

Illetékességi terület:

Salgótarjáni járás

243.

Bátonyterenyei járás

244.

Pásztói járás

245.

PEST MEGYE

246.

Ceglédi Járási Hivatal

247.

Székhely:

Cegléd

248.

Illetékességi terület:

Ceglédi járás

249.

Nagykőrösi járás

250.

Dabasi Járási Hivatal

251.

Székhely:

Dabas

252.

Illetékességi terület:

Dabasi járás

253.

Gyáli járás

254.

Érdi Járási Hivatal

255.

Székhely:

Érd

256.

Illetékességi terület:

Érdi járás

257.

Budakeszi járás

258.

Gödöllői Járási Hivatal

259.

Székhely:

Gödöllő

260.

Illetékességi terület:

Gödöllői járás

261.

Aszódi járás

262.

Monori Járási Hivatal

263.

Székhely:

Monor

264.

Illetékességi terület:

Monori járás

265.

Nagykátai járás

266.

Vecsési járás

267.

Szigetszentmiklósi Járási Hivatal

268.

Székhely:

Szigetszentmiklós

269.

Illetékességi terület:

Ráckevei járás

270.

Szigetszentmiklósi járás

271.

Szentendrei Járási Hivatal

272.

Székhely:

Szentendre

273.

Illetékességi terület:

Szentendrei járás

274.

Pilisvörösvári járás

275.

Váci Járási Hivatal

276.

Székhely:

Vác

277.

Illetékességi terület:

Váci járás

278.

Szobi járás

279.

Dunakeszi járás

280.

SOMOGY MEGYE

281.

Kaposvári Járási Hivatal

282.

Székhely:

Kaposvár

283.

Illetékességi terület:

Kaposvári járás

284.

Nagyatádi Járási Hivatal

285.

Székhely:

Nagyatád

286.

Illetékességi terület:

Nagyatádi járás

287.

Barcsi járás

288.

Csurgói járás

289.

Siófoki Járási Hivatal

290.

Székhely:

Siófok

291.

Illetékességi terület:

Siófoki járás

292.

Tabi járás

293.

Marcali Járási Hivatal

294.

Székhely:

Marcali

295.

Illetékességi terület:

Marcali járás

296.

Fonyódi járás

297.

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE

298.

Kisvárdai Járási Hivatal

299.

Székhely:

Kisvárda

300.

Illetékességi terület:

Kisvárdai járás

301.

Záhonyi járás

302.

Mátészalkai Járási Hivatal

303.

Székhely:

Mátészalka

304.

Illetékességi terület:

Mátészalkai járás

305.

Csengeri járás

306.

Fehérgyarmati járás

307.

Nyírbátori járás

308.

Nyíregyházi Járási Hivatal

309.

Székhely:

Nyíregyháza

310.

Illetékességi terület:

Nyíregyházi járás

311.

Ibrányi járás

312.

Kemecsei járás

313.

Nagykállói járás

314.

Tiszavasvári járás

315.

Vásárosnaményi Járási Hivatal

316.

Székhely:

Vásárosnamény

317.

Illetékességi terület:

Vásárosnaményi járás

318.

Baktalórántházai járás

319.

TOLNA MEGYE

320.

Dombóvári Járási Hivatal

321.

Székhely:

Dombóvár

322.

Illetékességi terület:

Dombóvári járás

323.

Tamási járás

324.

Paksi Járási Hivatal

325.

Székhely:

Paks

326.

Illetékességi terület:

Paksi járás

327.

Szekszárdi Járási Hivatal

328.

Székhely:

Szekszárd

329.

Illetékességi terület:

Szekszárdi járás

330.

Bonyhádi járás

331.

Tolnai járás

332.

VAS MEGYE

333.

Körmendi Járási Hivatal

334.

Székhely:

Körmend

335.

Illetékességi terület:

Körmendi járás

336.

Szentgotthárdi járás

337.

Vasvári járás

338.

Szombathelyi Járási Hivatal

339.

Székhely:

Szombathely

340.

Illetékességi terület:

Szombathelyi járás

341.

Kőszegi járás

342.

Sárvári Járási Hivatal

343.

Székhely:

Sárvár

344.

Illetékességi terület:

Sárvári járás

345.

Celldömölki járás

346.

VESZPRÉM MEGYE

347.

Ajkai Járási Hivatal

348.

Székhely:

Ajka

349.

Illetékességi terület:

Ajkai járás

350.

Devecseri járás

351.

Balatonfüredi Járási Hivatal

352.

Székhely:

Balatonfüred

353.

Illetékességi terület:

Balatonfüredi járás

354.

Balatonalmádi járás

355.

Tapolcai járás

356.

Sümegi járás

357.

Pápai Járási Hivatal

358.

Székhely:

Pápa

359.

Illetékességi terület:

Pápai járás

360.

Veszprémi Járási Hivatal

361.

Székhely:

Veszprém

362.

Illetékességi terület:

Veszprémi járás

363.

Várpalotai járás

364.

Zirci járás

365.

ZALA MEGYE

366.

Keszthelyi Járási Hivatal

367.

Székhely:

Keszthely

368.

Illetékességi terület:

Keszthelyi járás

369.

Zalaszentgróti járás

370.

Nagykanizsai Járási Hivatal

371.

Székhely:

Nagykanizsa

372.

Illetékességi terület:

Nagykanizsai járás

373.

Letenyei járás

374.

Zalaegerszegi Járási Hivatal

375.

Székhely:

Zalaegerszeg

376.

Illetékességi terület:

Zalaegerszegi járás

377.

Lenti járás

2.    A sugáregészségügyi feladatokat ellátó kormányhivatalok illetékessége

A

B

1.

A sugáregészségügyi feladatokat ellátó
kormányhivatalok

A sugáregészségügyi feladatokat ellátó kormányhivatalok
illetékességi területe

2.

Budapest Főváros Kormányhivatala

Budapest és Pest megye

3.

Tolna Megyei Kormányhivatal

Baranya, Somogy és Tolna megye

4.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád és Heves megye

5.

Csongrád Megyei Kormányhivatal

Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megye

6.

Veszprém Megyei Kormányhivatal

Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém megye

7.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megye

8.

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!