nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
az egészségbiztosítási szervekről
2017-02-03
2017-02-14
3
Jogszabály

386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

az egészségbiztosítási szervekről

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet alkalmazásában egészségbiztosítási szerv

a) a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK),

b) az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal),

c) a kormányhivatalnak az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró, megyeszékhelyen működő járási hivatala, illetve a fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatala (a továbbiakban együtt: járási hivatal) és

d) az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (a továbbiakban: ONYF) Központja.

2. § (1) A NEAK az egészségbiztosításért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv.

(2) A NEAK az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/B. § (3) bekezdése alapján az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) kezelésére kijelölt szerv.

(3) A NEAK költségvetését az E. Alapban kell meghatározni.

3. § (1) A NEAK-ot főigazgató vezeti. A főigazgató felett a munkáltatói jogokat a miniszter gyakorolja.

(2) A főigazgatót a NEAK szervezeti és működési szabályzatában meghatározott főigazgató-helyettesek helyettesítik azzal, hogy a NEAK szervezeti és működési szabályzata egyidejűleg több főigazgató-helyettest is kijelölhet a helyettesítésre a hozzájuk tartozó szakterületek figyelembevételével. A főigazgató-helyetteseket a miniszter nevezi ki és menti fel, az egyéb munkáltatói jogokat a főigazgató gyakorolja.

(3) A NEAK – az (1) és (2) bekezdés alá nem tartozó – foglalkoztatottai felett a munkáltatói jogokat a főigazgató gyakorolja.

(4)1 A NEAK gazdálkodásával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátásáról – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a miniszter által vezetett minisztérium gondoskodik.

4. § (1) A NEAK a hatáskörébe tartozó feladatokat az ország egész területére kiterjedő illetékességgel látja el.

(2) A kormányhivatal illetékessége – Budapest Főváros Kormányhivatala illetékessége kivételével – megegyezik a megyei kormányhivatal illetékességével.

(3) Budapest Főváros Kormányhivatala illetékessége egészségbiztosítási pénztári feladatkörében Budapest főváros és Pest megye területére terjed ki.

(4) A járási hivatal illetékessége – az (5) bekezdés szerinti kivétellel – a megye egész területére kiterjed.

(5) Budapest Főváros Kormányhivatala egészségbiztosítási feladatkörében eljáró XIII. Kerületi Hivatala illetékessége Budapest főváros és Pest megye területére terjed ki.

5. § A járási hivatal által az egészségbiztosítási pénztári ügyekben hozott hatósági döntésekkel szembeni fellebbezést Budapest Főváros Kormányhivatala bírálja el.

6. § (1) A kormányhivatal és a járási hivatal egészségbiztosítást érintő feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § f)–i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket a miniszter gyakorolja.

(2) A NEAK közreműködik a miniszternek a kormányhivatal, valamint a járási hivatal (1) bekezdés szerinti szakmai irányításával kapcsolatos feladatai ellátásában.

7. § (1) A NEAK ellátja a jogszabályokban meghatározott feladatait, ennek keretében

a) szerződést köt és szakmai szempontból ellenőrzi azok teljesülését

aa) az egészségügyi szolgáltatások finanszírozására,

ab) gyógyszer, gyógyászati segédeszköz kiszolgáltatására, gyógyászati ellátás nyújtására és az ehhez kapcsolódó ártámogatás elszámolására, folyósítására,

ac) a nem finanszírozott egészségügyi szolgáltató orvosával gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, gyógyászati ellátás támogatással történő rendelésére,

ad) az orvossal gyógyszer, gyógyászati segédeszköz saját maga vagy a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója részére (pro família) támogatással történő rendelésére,

ae) az egészségügyi szolgáltatóval egészségügyi szakellátás igénybevételéhez szükséges beutalásra,

b) az E. Alap kezelésének keretében végzi a finanszírozással és ártámogatás elszámolással kapcsolatos feladatokat,

c) vezeti a társadalombiztosítási támogatásban részesülő gyógyszerekről, gyógyászati segédeszközökről, gyógyászati ellátásokról szóló egységes nyilvántartást,

d)2 az egészségbiztosítási nyilvántartások vezetésével kapcsolatosan a másodfokú eljárás alapján szükséges feladatokat,

e)3 a másodfokú eljárás alapján az egészségbiztosítási nyilvántartáshoz kapcsolódó adatkezelési, és adatszolgáltatási feladatokat,

f) TAJ-t képez,

g) irányítja, működteti és fejleszti az egészségbiztosítás feladatainak ellátásához szükséges informatikai rendszereket, gondoskodik a statisztikai adatok gyűjtéséről, valamint azok továbbításáról, továbbá ellátja az egészségügyi ágazati központi informatikai tevékenységet,

h) lefolytatja a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásával, a gyógyászati ellátások, az egészségügyi technológiák befogadásával kapcsolatos eljárásokat,

i) lefolytatja a jogszabályokban előírt egyedi engedélyezési, illetve méltányossági eljárásokat,

j) részt vesz az egészségbiztosítást érintő folyamatok elemzésében és értékelésében, valamint a rövid-, közép- és hosszútávú fejlesztési koncepciók kidolgozásában,

k) feladatkörében közreműködik a társadalombiztosítással kapcsolatos nemzetközi szerződések előkészítésében, gondoskodik azok biztosítási kötelezettséggel és egészségbiztosítással kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról, kapcsolatot tart a kijelölt illetékes teherviselővel, illetve szervekkel, összekötő szervként és illetékes intézményként hajtja végre az európai uniós tagságból adódó, valamint az európai közösségi rendeletek által előírt feladatokat, továbbá részt vesz az uniós szakbizottságok, a nemzetközi szervezetek szakmai munkájában, ellátja a hatáskörébe tartozó nemzetközi kötelezettségvállalással összefüggő feladatokat,

l) véleményezi a kötelező egészségbiztosítással kapcsolatos jogszabályok tervezetét, valamint javaslatot tesz e jogszabályok módosítására, új jogszabály megalkotására,

m) vezeti az országos várólista nyilvántartást és ellátja az országos várólista nyilvántartással kapcsolatban jogszabályban meghatározott feladatokat,

n) működteti és vezeti

na) az implantátum beültetésével, kivételével és cseréjével kapcsolatos beavatkozáson átesett érintettekre vonatkozó, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 101/C. § (1) bekezdése szerinti, az egészségügyi szolgáltatói nyilvántartáshoz kapcsolódó informatikai felületet, valamint az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak.) 22/B. §-a szerinti központi implantátumregisztert,

nb) az Eüak. 16/B. §-a szerinti Nemzeti Csípő- és Térdízületi Endoprotézis Beültetés Regisztert,

o) meghatározza a területi egészségügyi ellátás megszervezésének módszertanát, és irányítja a területi egészségügyi ellátás megszervezését,

p) részt vesz az egészségügyi szakellátási kapacitásokkal és ellátási területekkel kapcsolatos eljárásokban,

q) ellátja az egészségüggyel, az egészségügy finanszírozásával kapcsolatos fejlesztési, elemzési, értékelési, kutatási, szakértői és szakmai támogatási feladatokat,

r) szakértőként eljár a Kormány által meghatározott szakkérdésekben,

s) jogszabályban foglalt feladatkörében statisztikai adatokat gyűjt és továbbít,

t) ellátja mindazon további feladatot, amelyet jogszabály vagy az alapító okirat a hatáskörébe utal.

(2) A Kormány térségi egészségszervezésért felelős államigazgatási szervként a NEAK-ot jelöli ki az Eütv. 146. § (1) bekezdése szerinti feladatok ellátására azzal, hogy ezt a feladatot az Állami Egészségügyi Ellátó Központtal együttműködésben látja el.

(3) A kormányhivatal az egészségbiztosítási feladatai keretében ellátja

a) az E. Alapnak a feladatai ellátásához kapcsolódó előirányzatai tekintetében a gazdálkodással és az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat,

b) a visszafizetési kötelezettséggel összefüggő eljárásokkal kapcsolatos feladatokat,

c) a foglalkoztató, valamint a kifizetőhely felügyeletével kapcsolatos feladatokat,

d) az egészségbiztosítási nyilvántartások vezetésével, így különösen

da) a TAJ-jal rendelkező személyek azonosító adatainak nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat,

db) a bejelentett személyek jogviszonyadatainak nyilvántartásával, valamint az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsággal és annak igazolásával kapcsolatos feladatokat,

dc) az egészségbiztosítás jogosulti nyilvántartásának vezetésével, a nyilvántartás folyamatos monitorozásával kapcsolatos feladatokat,

e) az egészségbiztosítási nyilvántartáshoz kapcsolódó adatkezelési, és adatszolgáltatási feladatokat,

f) a miniszter felé az a)–e) pontban meghatározott feladatok, illetve a járási hivatal egészségbiztosítási feladatai végrehajtása során észlelt jogalkalmazási problémák jelzését,

g) a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) VIII. fejezetében meghatározott megtérítési eljárásokkal kapcsolatban hatáskörébe utalt feladatokat,

h) az Ebtv. 35. § (5) bekezdése szerinti feladatot,

i) mindazon további feladatot, amelyet jogszabály vagy az alapító okirat a hatáskörébe utal.

(4) Budapest Főváros Kormányhivatala egészségbiztosítási feladatai keretében országos illetékességgel ellátja

a) az Ebtv. 70. § c) pontja szerinti feladatot, valamint

b) az Eütv. 207. § (2) bekezdése szerinti feladatot.

(5) A járási hivatal az egészségbiztosítási feladatai keretében ellátja

a) a pénzbeli ellátásokkal, valamint a baleseti táppénzzel, a baleset üzemiségének elbírálásával, az utazási költségtérítéssel, a keresőképtelenség és keresőképesség felülvéleményezésével kapcsolatos feladatokat,

b) az üzemi balesetből vagy foglalkozási megbetegedésből eredő egészségkárosodás miatt igénybe vett gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és gyógyászati ellátás térítési díjának utólagos megtérítésével kapcsolatos feladatokat,

c) a közgyógyellátással kapcsolatban hatáskörébe utalt feladatokat,

d)4 a TAJ-t igazoló hatósági igazolvány, a nemzetközi egyezmények, illetve a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek szerinti formanyomtatvány, továbbá az Európai Egészségbiztosítási Kártya kibocsátásával kapcsolatosan a hatáskörébe tartozó feladatokat, továbbá az egészségbiztosítási nyilvántartások vezetésével, így különösen

da) a TAJ-jal rendelkező személyek azonosító adatainak nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat,

db) a bejelentett személyek jogviszonyadatainak nyilvántartásával, valamint az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsággal és annak igazolásával kapcsolatos feladatokat,

dc) a TAJ-t igazoló hatósági igazolvány, a nemzetközi egyezmények, illetve a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek szerinti formanyomtatvány, továbbá az Európai Egészségbiztosítási Kártya kibocsátásával kapcsolatosan a hatáskörébe tartozó feladatokat,

dd) az egészségbiztosítási nyilvántartáshoz kapcsolódó adatkezelési, és adatszolgáltatási feladatokat,

de) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 44/C. § szerinti okirati bizonyítási eljárásokkal kapcsolatos feladatokat,

e) az anyatej-elszámolások fogadásával, ellenőrzésével, feldolgozásával kapcsolatos feladatokat,

f) elektronikus ügyintézéssel történő regisztrációval kapcsolatos feladatokat,

g) a TAJ számmal rendelkező, külföldön biztosított állampolgár bejelentésének fogadását és feldolgozását,

h) egészségügyi szolgáltatással kapcsolatos megállapodáskötéssel kapcsolatos feladatokat,

i) a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvényben meghatározott bejelentési, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettséget nem, vagy késedelmesen teljesítő természetes személy, foglalkoztató bírságolásával kapcsolatos feladatokat,

j) a hatósági bizonyítvány kiállítását a családok otthonteremtési kedvezményének, illetve otthonteremtési kamattámogatás igénybevételéhez,

k) a hatósági bizonyítvány kiállítását a fennálló tartozásról,

l) az a)–k) ponthoz kapcsolódó adatkezelési és adatszolgáltatási feladatokat,

m) mindazon további feladatot, amelyet jogszabály vagy az alapító okirat a hatáskörébe utal.

(5a)5 A járási hivatal az egészségbiztosítási feladatai keretében ellátja az Ebtv. 27. § (1), (2), (5), (7) és (11) bekezdése szerinti feladatokat.

(6) A NEAK, az ONYF Központja és a kormányhivatalok a szakfeladataik költségtakarékos és hatékony ellátása érdekében egymással elektronikus levélben is tarthatnak kapcsolatot.

(7) A nemzetközi egyezmények, illetve a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek szerinti formanyomtatvány, továbbá az Európai Egészségbiztosítási Kártya kibocsátásával kapcsolatosan a járási hivatalok felügyeleti szerve a NEAK.

8. § (1) Az E. Alap javára elszámolandó, a kötelezett által nem teljesített befizetéseken alapuló követelések fejében gazdasági társaságban való érdekeltséget megtestesítő részvény vagy üzletrész, ingatlan, egyéb vagyon értékesítését és az értékesítésig történő vagyonkezelést – a működést közvetlenül szolgáló vagyonelemek kivételével – megállapodás alapján kizárólag a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság végezheti.

(2) A Kormány egészségbiztosítási szervként – ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – a NEAK-ot jelöli ki.

(3) A Kormány egészségbiztosítási szervként a járási hivatalt jelöli ki

a) a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 341. § c) pontjában,

b) az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 5. § (2) bekezdés a) pontjában és (3) bekezdésében,

c) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 52. § (2) bekezdésében

foglalt feladatok ellátására.

(4) A Kormány egészségbiztosítási szervként a járási hivatalt és a kormányhivatalt jelöli ki

a) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 57/A. § (3) bekezdés a) pontjában,

b) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 83/D. § h) pontjában,

c) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 21. § l) pontjában,

d) a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 47. § (2) bekezdésében,

e) a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény

ea) 3. § e) pontjában,

eb) 20. § (2) bekezdés i) pontjában,

ec) 21. § (3) és (7) bekezdésében,

f) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 136. § (3) bekezdés a) pontjában,

g) az Eüak.

ga) 3. § i) pontjában,

gb) 10. § (1) bekezdésében,

h) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény

ha) 4. § r) pont 3. alpontjában,

hb) 42. § (1) és (3) bekezdésében,

hc) 44. § (4) bekezdésében,

hd) 44/A. § (7) és (8) bekezdésében,

he) 54. § (2) bekezdés a) pontjában,

i) az Eütv. 147. § (2) bekezdésében

foglalt feladatok ellátására.

(5) A Kormány az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. § (1) bekezdés h) pontjában foglalt feladat ellátására egészségbiztosítási szervként a NEAK-ot, a kormányhivatalt és a járási hivatalt jelöli ki.

9. § A Kormány az Ebtv. 19/A. §-a szerinti, a NEAK által lefolytatott, egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba történő befogadásával kapcsolatos eljárásban szakhatóságként – az új eszközt nem igénylő orvosi eljárás befogadására irányuló eljárás kivételével – az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetet jelöli ki abban a tekintetben, hogy az adott CE jelölés a technológiához kapcsolódó orvostechnikai eszköz adott indikációjára kiterjed-e.

10. § Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

11. §6

12. § (1) Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár elnevezése Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőre változik.

(2) Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által beszerzett vények, nyomtatványok, illetve hatósági igazolványok 2016. december 31. napját követően is felhasználhatóak.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!