nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
25/2016. (XII. 23.) IM rendelet
a terhelt és a meghatalmazott védő készkiadása, illetve a meghatalmazott védő díja megtérítésének szabályairól, valamint a büntetőeljárásban részt vevő személyek és képviselőik költségéről és díjáról
2017-01-02
2018-07-01
2
Jogszabály

25/2016. (XII. 23.) IM rendelet

a terhelt és a meghatalmazott védő készkiadása, illetve a meghatalmazott védő díja megtérítésének szabályairól, valamint a büntetőeljárásban részt vevő személyek és képviselőik költségéről és díjáról1

A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (2) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. A terhelt készkiadásának állam vagy magánvádló általi megtérítése

1. § (1) A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) 339. § (3) bekezdésében és 514. § (6) bekezdésében foglalt esetben meg kell téríteni a terhelt részére

a) az eljárási cselekményeken való megjelenésével kapcsolatos költséget (úti- és szállásköltség),

b) a terhelt által szakvélemény készítésére felkért személy díját és költségtérítését, ha e személy szakértőként való bevonásáról a bíróság, illetve az ügyész a Be. 112. §-a alapján határozott,

c) a Be. 167. § (1) bekezdése vagy 252. § (2) bekezdése alapján az eljárás egészének vagy egy részének a terhelt indítványára gyorsírással történt feljegyzésének, kép- vagy hangfelvevő eszközzel vagy más berendezéssel történő rögzítésének költségét,

d) a büntetőeljárás során keletkezett iratokból kiadott egyszeri másolat költségét, és

e) a távbeszélő, telefax, postai, leírási és egyéb költségeket.

(2) A terhelt úti- és szállásköltségének megtérítése esetén a pártfogó ügyvéd és a kirendelt védő részére megállapítható díjról és költségekről szóló 7/2002. (III. 30.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 2. §-ában foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

(3) Az (1) bekezdésben megjelölt költségek megtérítésére a terhelt által előterjesztett tételes kimutatás és igazolás alapján van lehetőség. Ennek hiányában a bíróság az eljárási iratok alapján határoz a költségek megtérítéséről.

2. A meghatalmazott védő készkiadásának, illetve díjának állam, pótmagánvádló vagy magánvádló általi megtérítése

2. § A Be. 339. § (3) bekezdésében, 344. § (4) bekezdésében és 514. § (6) bekezdésében meghatározott esetben a meghatalmazott védő készkiadásainak megtérítésére az 1. § (1) bekezdését és az IM rendelet 1–3. §-át kell megfelelően alkalmazni.

3. § (1) A Be. 339. § (3) bekezdésében, 344. § (4) bekezdésében és 514. § (6) bekezdésében meghatározott esetben a meghatalmazott védő díjaként meg kell téríteni

a) a nyomozati cselekményeken, ügyészségi eljárási cselekményeken való részvételért, a fogva lévő terhelttel folytatott megbeszélésért megkezdett óránként 3000 Ft díjat, illetve

b) a bírósági tárgyaláson, a nyilvános ülésen és az ülésen való megjelenésért megkezdett óránként 4000 Ft, de megtartott tárgyalásonként, nyilvános ülésenként és ülésenként legalább 10 000 Ft díjat.

(2) Különösen bonyolult ügyben a bíróság a meghatalmazott védő kérelmére az (1) bekezdésben foglalt díj összegét 20%-kal megemelheti.

(3) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben, ha az eljárási cselekmény megtartására nem került sor, a meghatalmazott védőt 1500 Ft illeti meg. Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben, ha a bírósági tárgyalás, a nyilvános ülés vagy az ülés megtartására nem került sor, a meghatalmazott védőt 5000 Ft díj illeti meg.

(4) A fogva lévő terhelttel folytatott megbeszélés időtartamát a terhelt fogva tartását foganatosító szerv igazolja.

4. § (1) Ha a bíróság a terheltet csak egyes vádpontokban menti fel, vagy az ügyész vádelejtése miatt csak egyes vádpontokban szünteti meg az eljárást, a 3. § (1) bekezdésében foglalt díj összegét a bíróság ennek arányában az általa indokolt mértékre leszállíthatja.

(2) Ha az ügyben több meghatalmazott védő járt el, a terhelt részére csak egy meghatalmazott védő díját és készkiadását kell megtéríteni.

(3) Ha az ügyben egymást követően több meghatalmazott védő járt el, a meghatalmazott védő díjának és költségének megállapítása során a korábban eljárt meghatalmazott védő díját és költségét is be kell számítani.

(4) A meghatalmazott védő díjának és költségének a terhelt által megelőlegezett, illetve a korábban eljárt meghatalmazott védőnek már kifizetett és számlával vagy egyéb bizonylattal igazolt részét a terhelt részére kell megtéríteni.

3. A büntetőeljárásban részt vevő személyek és képviselőik készkiadása és díja

5. § A sértett, a magánfél, a magánvádló és a pótmagánvádló készkiadásának megállapítása során az 1. §, e személyek képviselője (a továbbiakban: képviselő) készkiadásainak megállapítása során a 2. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

6. § (1) A magánfél, a magánvádló és a pótmagánvádló képviselőjének díjaként a bíróság a 3. §-ban és a 4. §-ban meghatározott összegű díjat állapít meg.

(2) A sértett képviselőjének díjaként a bíróság a 3. §-ban és a 4. §-ban meghatározott összegű díj 50%-át állapítja meg.

(3) Ha a képviselő nem hivatásszerűen foglalkozik jogi képviselettel vagy sértettek képviseletével, díjra nem, csak az eljárási cselekményen való megjelenése idejére járó keresetkiesés összegének és készkiadásainak a megtérítésére tarthat igényt.

4. A megtérítendő készkiadás és díj megállapítása, valamint kifizetése

7. § (1) Az e rendelet alapján megtérítendő készkiadást és díjat a bíróság az eljárást befejező jogerős határozatában állapítja meg.

(2) Ha a jogerős határozat alapján a megtérítésre az állam köteles, a megtérítendő összeg kiutalását, illetve – ha a jogosult átutalással kérte a megtérítendő összeg kifizetését – az összeg átutalását a bíróság székhelye szerint illetékes törvényszék gazdasági hivatala végzi.

(3) A meghatalmazott védő és a képviselő díjának e rendeletben meghatározott összege a tevékenység ellenértékét terhelő általános forgalmi adó összegét nem tartalmazza, azt az e rendeletben meghatározott meghatalmazott védői és képviselői díj összegén, mint adóalapon felül kell felszámítani. Ha a meghatalmazott védő és a képviselő az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény szerint adólevonási joggal rendelkezik, a számlával igazolt költségnek csak a nettó összege növeli az adóalapot.

5. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

9. § E rendeletnek a terhelt készkiadásának magánvádló általi, illetve a meghatalmazott védő készkiadásának és díjának pótmagánvádló vagy magánvádló általi megtérítésére vonatkozó rendelkezéseit a rendelet hatálybalépését követően indult büntetőeljárások esetén kell alkalmazni.

10. §2

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!