nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet
a megújuló energiaforrásból származó villamos energia termelési támogatás korlátairól és a prémium típusú támogatásra irányuló pályázati eljárásról
2018-01-01
2019-08-17
6
Jogszabály

62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet

a megújuló energiaforrásból származó villamos energia termelési támogatás korlátairól és a prémium típusú támogatásra irányuló pályázati eljárásról

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (2) bekezdés 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § (1) E rendelet alkalmazásában:

a) Ajánlati ár: a pályázó által megadott azon induló támogatott ár, amely mellett ajánlatot tesz az általa megadott beruházás megvalósítására (mértékegysége Ft/kWh).

b) Ajánlati biztosíték: az ajánlatban szereplő beruházás megvalósításának biztosítéka a nyertes ajánlatok kiválasztása előtt.

c)1 Eredeti kezdeti beruházási költség: az erőműegység első – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számt.) 52. § (2) bekezdése szerinti – üzembe helyezésének időpontjában vett, az Számt. 47–51. §-a szerinti eredeti bekerülési érték Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves fogyasztói árindexek alkalmazásával kiszámított jelenértéke,

d)2 Éves új támogatás: az adott évben vagy adott pályázaton odaítélt, adott kategória szerinti támogatási jogosultságok támogatás odaítélésének évére vonatkozóan a 2. melléklet szerint kiszámított éves támogatástartalmainak összege,

e) Hirdetmény: a pályázat kiírásáról szóló értesítés, amelyben a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) az e rendeletben foglaltak szerint értesítést tesz közzé a pályázati eljárás megindításáról.

f) Indokolt beruházási költség: a kiírási dokumentációban az adott technológiára meghatározott beruházási költség.

g)3

h) Kiírási dokumentáció: a pályázati eljárás és a pályázat benyújtásának részletes szabályait tartalmazó dokumentáció.

i)4 Pályázó: a hirdetmény és a kiírási dokumentáció alapján támogatási jogosultságot (a továbbiakban: jogosultság) szerezni kívánó, a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti, Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező, valamint külföldi telephelyű gazdálkodó szervezet, önkormányzat,

j) Társaságcsoport: azon vállalkozások összessége, amelyek a Számt. 3. § (2) bekezdés 7. pontja szerint kapcsolt vállalkozásnak minősülnek.

k) Teljesítési biztosíték: a nyertes ajánlatban szereplő beruházás megvalósításának biztosítéka a nyertes ajánlatok kiválasztása után.

l) Naperőműpark: ugyanazon ügyfél vagy egy engedélyes üzemeltetésében lévő azon naperőművek összessége, amelyek az átviteli vagy elosztó hálózathoz ugyanazon csatlakozási ponton kapcsolódnak.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő fogalmakat a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET) és a végrehajtására kiadott jogszabályok szerint kell értelmezni.

(3) E rendelet alkalmazásában a szélerőműparkokat, valamint a naperőműparkokat egy erőműegységként kell értelmezni.

(4)5 E rendelet alkalmazásában a szélerőműparkok, valamint a naperőműparkok bővítése esetén – a (3) bekezdéstől eltérően – az adott szélerőműparkhoz vagy naperőműparkhoz tartozó tervezett új termelőberendezéseket kell egy erőműegységnek tekinteni.

2. A pályázati eljárás célja

2. § (1) A pályázati eljárás célja

a) megújuló energiaforrások felhasználásával történő villamosenergia-termelést megvalósító, új beruházások ösztönzése,

b) a fenntartható fejlődés érdekében a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia részarányának növelése,

c) a támogatási jogosultságok üzemgazdasági és nemzetgazdasági szempontból hatékony, átlátható, befolyásmentes, az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő szétosztása a korlátozott lehetőségekre való tekintettel,

d) a fejlesztéspolitikai célok elősegítése

a villamosenergia-rendszer szabályozhatóságának és biztonságos működésének fenntartása mellett.

(2) A pályázati eljárás részét képező értékelési eljárás célja a kiírási dokumentáció szerinti pályázati eljárás tárgyát képező jogosultság tekintetében azoknak a pályázóknak a kiválasztása, akik az (1) bekezdésben meghatározott szempontrendszernek megfelelő legkisebb támogatási igényű pályázatokat nyújtották be.

3. § (1) E rendelet alapján olyan erőműegységekkel lehet pályázni működési támogatásra, amelyek a megújuló energiaforrásból termelnek villamos energiát, és

a) új beruházás révén létesülnek, vagy

b)6 olyan meglévő erőműegységek, amelyek jelentős – az eredeti kezdeti beruházási költség 50%-át meghaladó költségű – felújításon vagy fejlesztésen esnek át a termelőképesség megőrzése vagy növelése érdekében.

(2) A pályázati eljárás lebonyolításával kapcsolatos feladatokat – ideértve különösen a hirdetmény elkészítését és közzétételét, a kiírási dokumentáció kidolgozását, valamint a pályázatok értékelését – a Hivatal látja el.

(3)7 A Hivatal e rendelet szerinti eljárására – a (4)–(5) bekezdés szerinti eltéréssel – a VET 168. § (2)–(3), (9)–(13) és (17) bekezdését, valamint az e rendeletben nem szabályozott egyéb kérdésekben az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt (a továbbiakban: Ákr.) kell megfelelően alkalmazni.

(4) A Hivatal e rendelet szerinti eljárása során az eljárási határidő tartamát e rendelet állapítja meg, és a határidő a pályázatok benyújtási határidejének lejártát követő napon kezdődik.

(5)8 A Hivatal e rendelet szerinti eljárása során nem alkalmazható az Ákr. II. fejezetének 4–8., 11. és 16. címe, V., VI. és XI. fejezete, az eljárás felfüggesztésére, szünetelésére, a függő hatályú döntésre, az egyezségi kísérletre és az egyezségre, a szakhatóságra, az igazolási kérelemre, az idézésre, az elővezetésre, a bizonyítékok ismertetésére vonatkozó rendelkezései.

(6) Az e rendelet szerinti pályázaton csak olyan szélerőművek indulhatnak, amelyek a szélerőmű-kapacitás létesítésére irányuló pályázati eljárásról szóló miniszteri rendelet szerinti pályázaton elnyert létesítési jogosultsággal rendelkeznek.

(7)9 A külföldi telephelyen termelt villamos energia termelői jogosultak a pályázatok keretében kiosztott támogatás elnyerésére legfeljebb a 3. mellékletben meghatározott mértékig, amennyiben fizikai összeköttetés lehetséges.

(8)10 A (7) bekezdés szerinti megnyitás tárgyévre vonatkozó célértékét a Hivatal a 3. mellékletben foglaltak szerint kiszámítja, és az eredményeket honlapján közzé teszi a tárgyévet megelőző év májusának 31. napjáig. A kiszámított értékeket a Hivatal minden e rendelet szerinti pályázati kiírást megelőzően és minden e rendelet szerinti pályázat eredményhirdetését követően aktualizálja és honlapján közzéteszi.

(9)11 A 3. mellékletben foglaltak szerint a 2026. évre számított megnyitási célérték kötelezően teljesítendő.

3. A pályázati kiírás

4. §12 (1) A pályázatokat technológiasemleges formában kell kiírni.

(2) A Hivatal a pályázatokat az energiapolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) felkérésére írja ki. A Hivatal megkeresésére a pályázatok kiírását megelőzően a miniszter meghatározza a pályázati kiírás fontosabb elemeit, különös tekintettel az alábbiakra:

a) kiírandó mennyiség vagy kiosztható éves új támogatás;

b) a kereskedelmi üzem kezdetére vonatkozó határidők valamennyi pályázóra vonatkozóan;

c) a külföldi telephelyen termelt villamos energia termelői által elnyerhető támogatás legmagasabb mértéke.

(3) Az induló támogatott ár nem lehet magasabb a Metár kormányrendelet 1. melléklet 3. pontja szerinti árnak a Metár kormányrendelet 2. melléklete szerint indexált aktuális értékénél.

(4) A (2) és (3) bekezdésben felsoroltakon túlmenően más korlátok nem érvényesíthetőek a pályázaton beszerzendő mennyiségek, a kiosztható éves új támogatások, a benyújtott ajánlati árak vonatkozásában.

(5) A működési támogatásokra vonatkozó pályázati kiírás a megújuló energiaforrásból előállított, közcélú hálózatba betáplált villamos energia kWh-ban meghatározott éves mennyiségét veszi alapul. Az adott évben kiosztható éves új támogatási jogosultságokra vonatkozó korlátokat az 1. melléklet 4. pontja tartalmazza.

(6) A pályázati eljárásban csak a pályázati kiírásban meghatározott korlátok eléréséig fogadhatók el az ajánlatok, a pályázatokhoz megadott ajánlati árak sorrendjében. A legmagasabb ajánlati árnál magasabb ajánlatok nem vehetőek figyelembe.

(7) A pályázó ajánlatában szereplő mennyiség részlegesen is elfogadható a pályázati kiírásban meghatározott korlát mértékéig, ha a (6) bekezdés szerinti sorrend alapján ez lenne az első nem teljesíthető ajánlat, és a pályázó a pályázat benyújtásakor nyilatkozott az esetleges részleges teljesítés elfogadásáról.

(8) A pályázati eljárás nyertesei az ajánlati árukkal azonos induló támogatott ár alapján jogosultak támogatásra.

(9) Az ajánlati biztosítékot és a teljesítési biztosítékot azonos elv alapján, megkülönböztetéstől mentesen kell megállapítani az egyes technológiákra és pályázókra.

5. § (1) A Hivatal elkészíti a kiírási dokumentációt, valamint hirdetményt tesz közzé magyar és angol nyelven a saját honlapján, az Európai Unió Hivatalos Lapjában, valamint legalább két országos napilapban. A hirdetmény közzétételén az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététel napját kell érteni. A kiírások időpontjának meghatározásakor figyelembe kell venni a szélerőművek létesítésére, illetve a geotermikusenergia-koncessziókra vonatkozó pályázatok ütemezését is.

(2) A hirdetménynek tartalmaznia kell a kiírási dokumentáció elérhetőségét, a pályázat benyújtásának módját és határidejét, a kiíró megnevezését, valamint a kiírás tárgyát.

(3) A kiírási dokumentációt legalább a pályázat benyújtási határideje előtt három hónappal közzé kell tenni.

6. § (1) A kiírási dokumentációnak tartalmaznia kell

a)13 a pályázati eljárás során kiosztható támogatási jogosultságokat, valamint a 4. § (2) és (3) bekezdése szerint meghatározható korlátozó feltételek adott pályázatra vonatkozó értékeit,

b) a pályázati eljárás rendjére vonatkozó alapvető szabályokat (különösen a pályázás feltételei, módja, a benyújtási határidők, a pályázati eljárás eredményessé vagy eredménytelenné nyilvánításának feltételei, a pályázat elbírálásának szempontjai, módszere, a kiírási dokumentáció módosításának feltételei),

c) az elnyerhető jogosultság és a hozzá kapcsolódó kötelezettségek részletes leírását és feltételeit (különösen a támogatás időtartama, megvalósítási határidő),

d) az ajánlati biztosíték és teljesítési biztosíték mértékét, továbbá rendelkezésre állásuk igazolására vonatkozó feltételeket és felszabadításuk lépéseit,

e) egyes technológiák szerinti bontásban az adott kategóriába tartozó pályázókra figyelembe vett benchmark kihasználási mutatókat,

f) a benyújtandó dokumentumok, nyilatkozatok mintáit, valamint

g) az eredmény közzétételének módját.

(2) Biogázt felhasználó erőműegység esetén az erőműegység fogalmába e rendelet alkalmazásában bele kell érteni a kapcsolódó biogáz-előállító egységeket is, kivéve, ha a pályázó a földgázelosztó- vagy szállítóvezetékből vételezi a biogázt.

(3) Vegyes tüzelés esetén a biomasszából termelt villamos energia mennyiségét a várhatóan felhasználásra kerülő biomasszával bevitt hőmennyiséggel arányosan kell figyelembe venni a pályázati eljárásban. A fenti arány várható értékéről a pályázó nyilatkozik a pályázat benyújtásakor.

7. § (1) A pályázati eljárás során a pályázó nyilatkozik, hogy nem állnak fenn vele szemben az alábbi kizáró okok:

1.14 a hirdetmény közzétételének napján, illetve a benyújtási határidő napján a Hivatallal (külföldi pályázó esetén a releváns szabályozó hatósággal) szemben lejárt határidejű eljárásidíj-fizetési vagy felügyeletidíj-fizetési kötelezettség,

2. a hirdetmény közzétételének napján egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott,

3. gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdés b) vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy a tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta,

4. a hirdetmény közzétételét megelőző három naptári éven belül a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 11. §-a vagy 21. §-a, illetve az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke vagy 82. cikke szerinti jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el,

5.15 korábbi – öt évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárás vagy e rendelet szerinti pályázat alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését végleges közigazgatási vagy jogerős bírósági határozat megállapította,

6. a Közbeszerzési Döntőbizottság jogerősen eltiltotta a közbeszerzésen történő indulástól,

7. a pályázónak vagy jogelődjének vagy vele egy társaságcsoportba tartozó vállalkozásnak a VET 74. § (1) bekezdése szerinti bármely engedélyét a hirdetmény közzétételét megelőző három éven belül – nem saját kérésére – visszavonták,

8. a tevékenységét felfüggesztette, vagy akinek tevékenységét felfüggesztették,

9.16 nem új beruházással létesítendő erőműegységből kívánja a támogatás alá eső villamos energiát megtermelni, kivéve, ha ezen erőműegység továbbműködtetéséhez az eredeti kezdeti beruházási költség legalább 50%-át kitevő jelentős felújítás vagy fejlesztés szükséges, vagy az eredeti kezdeti beruházási költség legalább 50%-át kitevő új beruházás a teljesítőképesség növelésére irányul,

10. végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van,

11. a kiírási dokumentációt nem vagy nem a hirdetményben meghatározott módon szerezte be,

12.17 korábbi – három évnél nem régebben lezárult – pályázat során hamis adatot szolgáltatott, és ezért az eljárásból kizárták, vagy ha a hamis adat szolgáltatását véglegesen megállapították, a véglegesen megállapított időtartam végéig,

13. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontja szerinti rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megsértésével

a)18 a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett véglegessé vált közigazgatási vagy jogerős bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el, vagy

b)19 külföldi, Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén az engedély megkérésére vonatkozó munkáltatói kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett véglegessé vált közigazgatási vagy jogerős bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el,

14. a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel – ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is –, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült,

15.20 olyan nem szabályozott tőzsdén jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető,

16. nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy a pályázattal kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna, kivéve, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a pályázata szerinti szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem,

17. közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik a pályázóban olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amelynek tekintetében a 16. pontban meghatározott feltételek fennállnak. Ha a több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell e feltételt megfelelően alkalmazni,

18.21 az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. § (4a) és (4b) bekezdése szerint nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül.

(2)22 A pályázónak meg kell felelnie a Metár kormányrendelet prémium típusú támogatás nyújtására vonatkozó feltételeinek.

(3)23 Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott kizáró okokra vonatkozóan a pályázó a pályázati eljárás során nyilatkozatban hozzájárul ahhoz, hogy a nyilvántartott adatokat a nyilvántartó szervezetek a Hivatal részére átadják.

(4)24 A pályázatból kizárandó a pályázó, ha

a) az (1) és (2) bekezdésben megfogalmazott valamely kizáró okról nem nyilatkozik,

b) a pályázatában az előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a verseny tisztaságát veszélyeztetve hamis adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz,

c) a kiírási dokumentáció szerinti határidőben nem igazolta az ajánlati biztosíték rendelkezésre állását.

8. § (1) A pályázat kötelező tartalmi elemei:

a) a pályázó azonosítására alkalmas adatok, különösen a neve, a cégjegyzék- vagy nyilvántartási száma, a székhelye, az elérhetősége (levelezési címe, telefonszáma, e-mail-címe),

b) a pályázathoz tartozó erőműegység műszaki adatai a kiírási dokumentáció szerinti részletezéssel,

c) a tervezett erőműegység telephelyének adatai, különösen a helyrajzi száma, a címe, valamint a tervezett szélerőművek esetében a létesítési jogosultság igazolása,

d) az ajánlati árat tartalmazó külön dokumentum,

e) az igénybe vett egyéb állami támogatásokra vonatkozó nyilatkozat és a kapcsolódó hiteles dokumentumok.

(2) A pályázathoz csatolni kell

a) a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a kiírási dokumentációban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el,

b) a pályázó arra vonatkozó kötelezettségvállalását, hogy a pályázati feltételeknek a támogatás időtartama alatt folyamatosan eleget tesz,

c) a nem a cégjegyzékben nyilvántartott pályázó esetén a nyilvántartásba vételről szóló határozatot, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, hatályos alapító okiratot (egyéb létesítő okiratot) vagy annak közjegyző által hitelesített másolatát,

d) a pályázóban legalább 10% tulajdoni részesedéssel vagy szavazattal (a továbbiakban: befolyás) rendelkező személy megnevezését, valamint a befolyás mértékének megjelölését, beleértve a közvetett módon való befolyást is, továbbá a pályázóval egy társaságcsoporthoz tartozó más vállalkozás megnevezését,

e) a teljességi nyilatkozatot, amelyben a pályázó felelősséget vállal arra, hogy a d) pont szerinti befolyás megállapításához szükséges minden dokumentumot és információt rendelkezésre bocsátott,

f) a pályázónak a pályázati eljárásban történő teljes körű képviseletére jogosultak nevét, valamint a képviseleti jog igazolására alkalmas dokumentumot,

g) az ajánlati biztosíték kiírási dokumentációban meghatározott módon rendelkezésre állását igazoló dokumentumot,

h) biomasszából vagy biogázból előállítani tervezett villamos energia esetén annak kiírási dokumentáció szerinti igazolását, hogy az erőműegység alkalmas nagy hatásfokú kapcsolt termelésre,

i) jelentős felújítás vagy fejlesztés esetén ennek igazolása a kiírási dokumentációban részletezettek szerint,

j) a tervezett telephely szerint illetékes hálózati engedélyes ajánlatát a hálózati csatlakozásra vonatkozóan.

(3) A pályázatot a kiírási dokumentációban meghatározott módon, helyen és határidőben kell benyújtani.

(4) Az e rendelet szerinti pályázati eljárás nyelve a magyar. Ha a pályázó nem magyar nyelven nyújt be dokumentumot, csatolni kell annak hiteles magyar nyelvű fordítását is. Vitatott esetben a magyar nyelvű változat az irányadó.

(5) A részvételi feltételeknek a pályázati eljárás teljes tartama, illetve az elnyert támogatási jogosultság teljes időtartama alatt meg kell felelni.

(6)25 Ha a pályázó az elnyert támogatási jogosultság időtartama alatt nem felel meg a pályázati feltételeknek, akkor a meg nem felelés időtartamára támogatási jogosultságát a Hivatal határozatban felfüggeszti. A feltételeknek való meg nem felelés utólagos megállapítása esetén a pályázó a támogatási jogosultságát elveszíti azon időszakra, amelyre a feltételek nem teljesülnek, és az általa ezen időszakra kapott támogatás jogosulatlannak minősül.

(7) A pályázó részvételi, illetve jogosultsági feltételeknek való megfelelésben bekövetkezett változásról a Hivatalt 8 napon belül értesíti.

(8) A pályázó köteles a kiírási dokumentációban foglalt eljárási szabályokat betartani.

(9)26 A pályázatokat a kiírási dokumentációban foglalt módon kell a Hivatalnál előterjeszteni.

4. Az Értékelő Bizottság

9. § (1) A Hivatal a pályázatok pályázati feltételeknek való megfelelőségének vizsgálatára és értékelésének előkészítésére öttagú bizottságot hoz létre, öt póttaggal (a továbbiakban: Értékelő Bizottság).

(2) Az Értékelő Bizottság elnöke a Hivatal elnöke.

(3) Az Értékelő Bizottság tagja az Értékelő Bizottság elnöke, a miniszter által kijelölt személy, valamint a Hivatal három képviselője.

(4) Az Értékelő Bizottság egy tagjának és egy póttagjának személyére a miniszter tesz javaslatot. Az Értékelő Bizottság tagját akadályoztatása esetén az adott tagot jelölő személy által jelölt póttag helyettesíti.

(5) Az Értékelő Bizottság tagjait, valamint a póttagokat – a miniszter által kijelölt személy kivételével – a Hivatal elnöke nevezi ki és hívja vissza. A megbízást a tagok részére a pályázat benyújtására nyitva álló határidő leteltét megelőzően legalább 30 nappal korábban kell megadni. Az Értékelő Bizottság az e rendelet és a kiírási dokumentáció által biztosított keretek között az ügyrendjét maga állapítja meg.

(6) Az Értékelő Bizottság működésének tárgyi feltételeit a Hivatal biztosítja, valamint annak munkájában szakmai segítséget nyújt.

(7) Az Értékelő Bizottság összetételét és összefoglaló értékelését a Hivatal a honlapján közzéteszi.

10. § (1) Az Értékelő Bizottság megszűnik a pályázat eredményének vagy eredménytelenségének kihirdetését követő napon.

(2) Az értékelő bizottsági tag tagsága megszűnik, ha

a) az Értékelő Bizottság megszűnik,

b) a tag megbízatását a Hivatal elnöke összeférhetetlenség vagy a tag jelölésére felkért közigazgatási szerv vezetőjének kezdeményezésére visszavonja,

c) a tag tagságáról lemond, vagy

d) a tag elhalálozik.

11. § (1) Nem lehet az Értékelő Bizottság tagja az a személy,

a) aki valamely benyújtott pályázat előkészítésében vagy kidolgozásában bármilyen módon részt vett,

b) aki a pályázati eljárás során pályázatot nyújtott be,

c) aki a pályázatot benyújtó természetes személy és annak képviselője, alkalmazottja, foglalkoztatottja, alkalmazója vagy foglalkoztatója,

d) aki a pályázatot benyújtó jogi személy képviselője, tulajdonosa, részvényese, tagja, vezető tisztségviselője, alkalmazottja vagy más szerződéses jogviszony alapján foglalkoztatottja,

e) aki annak a jogi személynek a képviselője, vezető tisztségviselője, alkalmazottja, foglalkoztatottja, amelyben a pályázó közvetlen vagy közvetett befolyással rendelkezik, illetve amelynek a pályázó tulajdonosa, részvényese, tagja,

f) aki az a)–e) pontban meghatározott személyek Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti közeli hozzátartozója, vagy

g) akitől bármely oknál fogva nem várható el az ügy tárgyilagos megítélése.

(2) Ha összeférhetetlenségi ok merült fel, arról az összeférhetetlenségi ok felmerülését követő 3 napon belül az elnököt tájékoztatni kell.

(3) A felmentett tag helyett új tag személyére a miniszter képviselője tekintetében az energiapolitikáért felelős miniszter tesz javaslatot a Hivatal elnökének, az új tagokat a Hivatal elnöke nevezi ki.

12. § (1) Az Értékelő Bizottság a következő feladatokat látja el:

a) elvégzi a pályázatok teljeskörűségének vizsgálatát, hiánypótoltatását, és ezt jegyzőkönyvben rögzíti,

b) értékeli a pályázatokat, és ennek eredményéről jegyzőkönyvet készít,

c) összefoglaló értékelést készít, amelyben pályázati kategóriánként megállapítja az érvényes pályázatok sorrendjét az ajánlati ár szerint.

(2) Az Értékelő Bizottság a pályázati eljárás során folyamatosan jogosult ellenőrizni az e rendeletben és a kiírási dokumentációban előírtak betartását.

(3) Az Értékelő Bizottság a pályázatot a benyújtási határidő lejártától számított 60 napon belül megvizsgálja abból a szempontból, hogy

a) a benyújtott dokumentumok alapján a pályázó megfelel-e az e rendeletben és a kiírási dokumentációban meghatározott követelményeknek,

b) a benyújtott pályázat megfelel-e az e rendeletben, egyéb vonatkozó jogszabályokban és a kiírási dokumentációban meghatározott követelményeknek.

(4) Ha a beérkezett pályázat nem teljeskörűen tartalmazza a szükséges adatokat és dokumentumokat, akkor – a 14. § (1) bekezdés b) pont kivételével – a pályázó hiánypótlásra hívható fel 15 napos határidővel.

(5) A hiánypótlási határidők lejártát követően az Értékelő Bizottság 20 napon belül megállapítja, hogy a pályázók és pályázatok a kiírási feltételeknek megfelelnek-e, és elkészíti az összefoglaló értékelését.

(6) Ha az Értékelő Bizottság megállapítja, hogy a pályázóval vagy a pályázattal szemben valamely kizáró ok áll fenn, a pályázót a Hivatal kizárja.

5. Értékelés

13. § (1) A pályázatok benyújtási határidejét követő munkanapon a Hivatal közjegyző jelenlétében, a pályázók számára nyilvános jegyzőkönyvben rögzíti a pályázók és a pályázatok azonosító adatait (pályázó neve, létesítés helye, igényelt kapacitás) és a benyújtott ajánlati árakat.

(2) A pályázati feltételeknek megfelelő ajánlatok közül a nyertes pályázatokat az induló támogatott árra vonatkozó ajánlatok növekvő sorrendjének megfelelően kell meghatározni.

(3)27 A támogatás időtartama legfeljebb 20 év, pontos időtartamát a kiírási dokumentáció határozza meg, amely érték egyéb állami támogatás esetén a Metár kormányrendelet szabályai szerint csökken. A támogatás időtartamát a kiírásban szereplő minden kategóriára egységesen kell meghatározni.

(4) Egy telephely tekintetében csak egy pályázó ajánlata fogadható el nyertesként.

(5) Egy pályázat csak egy erőműegységre vonatkozhat, és csak egy ajánlati árat tartalmazhat.

(6) Egy erőműegységre csak egy pályázat nyújtható be.

(7) Az ajánlati árat a pályázat Ft/kWh mértékegységben meghatározva tartalmazza, ahhoz semmiféle feltétel nem rendelhető a pályázó részéről.

14. § (1) A pályázat érvénytelen, ha

a) azt a kiírási dokumentációban meghatározott benyújtási határidő lejárta után nyújtották be,

b) nem tartalmaz ajánlati árat,

c) a pályázó az ajánlati biztosíték rendelkezésre állását nem vagy nem az előírtaknak megfelelően igazolta,

d) a pályázót a pályázati eljárásból kizárták, vagy egyéb módon nem felel meg az e rendeletben, valamint a kiírási dokumentációban meghatározott feltételeknek.

(2)28 Ha utólag megállapítást nyer, hogy a döntést valamely pályázó tisztességtelen módon befolyásolta, akkor támogatási jogosultságát elveszíti, és az általa ezen időpontig kapott támogatás jogosulatlannak minősül, amelynek megállapítására és visszafizetésére a Metár kormányrendelet 19. §-a irányadó.

15. § (1) A pályázati eljárás eredménytelen, ha

a) nem nyújtottak be pályázatot,

b) kizárólag érvénytelen pályázatot nyújtottak be,

c) valamely pályázónak a pályázati eljárás tisztaságát vagy a többi pályázó érdekeit súlyosan sértő cselekménye miatt a Hivatal a pályázati eljárás érvénytelenítéséről dönt.

(2) Ha a Hivatal az (1) bekezdés b) és c) pont szerint a pályázati eljárás érvénytelenítéséről dönt, az ajánlati biztosítékot visszafizeti.

16. § (1) A Hivatal – az Értékelő Bizottság a 12. § (5) bekezdésben meghatározott összefoglaló értékelését követő 5 munkanapon belül – határozatban állapítja meg

a) a pályázati eljárás eredményes vagy eredménytelen voltát,

b)29 eredményesség esetén a pályázati eljárás nyerteseit, valamint az érvénytelen pályázatok benyújtóit.

(2) A Hivatal határozatban megállapítja a nyertesekre vonatkozóan

a) az alkalmazandó induló támogatott árat a nyertes ajánlata alapján,

b) a támogatás alá eső villamos energia maximális mennyiségét a kiírási dokumentáció szerinti kihasználási mutatók alapján,

c)30 a támogatás időtartamát a kiírási dokumentáció szerinti támogatási időtartam és a nyertes pályázó által igénybe vett egyéb támogatások alapján,

d) a kiírási dokumentáció alapján azt a dátumot, ameddig az adott erőműegység kereskedelmi üzemét meg kell kezdeni,

e) a kiírási dokumentáció alapján a teljesítési biztosíték felszabadításának lépéseit.

(3)31 Ha a pályázó a támogatási jogosultság elnyerését követően a pályázati eljárás során figyelembe vettől eltérő mértékű egyéb támogatásban részesül, úgy azt köteles 8 napon belül bejelenteni a Hivatalnak, és kérelmezni a működési támogatás időtartamának Metár kormányrendelet szerinti módosítását. A kérelemhez csatolni kell az elnyert egyéb állami támogatásra vonatkozó hiteles dokumentumokat.

6. A pályázat nyerteseinek jogai és kötelezettségei

17. § (1) A pályázati eljárás nyertese jogosult és köteles a nyertes pályázatában foglaltaknak megfelelő tartalommal – a hatályos jogszabályi rendelkezések szerint – új beruházás eredményeképpen a kapacitásokat üzembe helyezni vagy átalakítani és az eredményhirdetés napjától számítva a kiírási dokumentációban meghatározott időtartamon belül kereskedelmi üzembe helyezni.

(2)32 A nyertes pályázatban szereplő támogatási jogosultság a Metár kormányrendelet szerinti indexáláson kívül kizárólag a figyelembe vett egyéb állami támogatások megváltozása esetén módosítható. Az egyéb állami támogatás változása esetén a támogatás időtartamát (és ezzel arányosan a támogatás alá eső mennyiséget) a Metár kormányrendelet előírásai szerint kell módosítani.

(3) A pályázat nyertese érvényesen az átvevő jognyilatkozatával, adatszolgáltatásával, pályázati feltételeknek való megfelelésével, a Hivatal jóváhagyását követően ruházhatja át jogosultságát.

(4) A nyertes pályázóknak a pályázat eredményének kihirdetésétől számított 30 napon belül igazolniuk kell a kiírási dokumentációban meghatározott teljesítési biztosíték rendelkezésre állását, ellenkező esetben az ajánlati biztosítékot a Hivatal lehívja, és a pályázó elveszíti a támogatási jogosultságot.

(5) A teljesítési biztosíték felszabadítása a kiírási dokumentációban meghatározottak szerint történik.

(6) Ha a nyertes pályázó által megvalósítandó erőműegység a kiírási dokumentációban meghatározott megvalósítási határidő

a) lejártáig nem kezdi meg a kereskedelmi üzemét, úgy a teljesítési biztosíték fel nem szabadított részét a Hivatal lehívja, azt a pályázó elveszíti;

b) lejártát követő egy éven belül sem kezdi meg a kereskedelmi üzemét, úgy a pályázó elveszíti a projektre vonatkozó támogatási jogosultságát, és e rendelet szerinti pályázaton 3 évig nem indulhat.

(7) A pályázatban bemutatott erőműegység telephelyét az induló támogatott ár 1 Ft/kWh mértékű csökkentése ellenében lehet módosítani. Nem számít a telephely módosításának az, ha csak a telephely helyrajzi száma módosul, de a telephely fizikailag nem változik.

(8) Ha a nyertes pályázó a pályázat eredményhirdetésétől számított fél éven belül jelzi a Hivatalnak, hogy a vállalt beruházást mégsem tudja megvalósítani, úgy a teljesítési biztosítéknak csak 85%-át veszíti el.

7. A kiosztható támogatási jogosultságok korlátai

18. §33 (1) A kötelező átvétel és zöld prémium címén kiosztható éves új támogatásra az 1. melléklet 1., 2. és 4. pontja felső korlátokat határoz meg.

(2) Barna prémium címén a kiosztható éves támogatásra az 1. melléklet 3. pontja felső korlátot határoz meg.

(3) Az 1. melléklet 1., 2., valamint 4. pontjában meghatározott korlátok vonatkozásában, a tárgyévben maximálisan kiosztható éves új támogatás összege megnövekszik az előző évben maximálisan kiosztható éves új támogatásból ki nem osztott összeggel.

(4) A kötelező átvétel és a pályázati eljárás alá nem tartozó zöld prémium, valamint barna prémium típusú támogatás esetében az 1. melléklet szerinti korlátok eléréséig a kérelmeket beérkezési sorrendben kell elbírálni. A beérkezett kérelmekről a Hivatal legalább hetente aktualizált tájékoztatót tesz közzé a honlapján.

(5) A (4) bekezdés szerinti kérelem akkor minősül beérkezettnek, amennyiben az hiánytalanul kerül benyújtásra. Ha a Hivatal a pályázót hiánypótlásra szólítja fel, abban az esetben a kérelem akkor minősül beérkezettnek, ha a pályázó a hiánypótlásban meghatározott kötelezettségének hiánytalanul eleget tett.

(6) Ha a kötelező átvételre vagy a pályázati eljárás alá nem tartozó zöld prémiumra vagy barna prémiumra irányuló kérelem az 1. mellékletben a beérkezés évére vonatkozó korlátba ütközik, akkor a Hivatal a kérelmet elutasítja.

(7) Kötelező átvételre vagy pályázati eljárás alá nem tartozó zöld prémiumra irányuló kérelem (6) bekezdés szerinti elutasítása esetén a kérelmező a következő évre vonatkozó támogatási mértékeknek a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia működési támogatásának mértékéről szóló MEKH rendeletben történő kihirdetését követő egy hónapon belül nyilatkozhat arról, hogy kéri beadványának az új feltételek melletti, 1. melléklet szerint a következő évre meghatározott korlát terhére történő elbírálását. Ebben az esetben a (6) bekezdés szerint elutasított kérelem beérkezésének dátumát kell alapul venni a kérelem elbírálásánál.

(8) Az 1 MW alatti névleges teljesítőképességű, már működő erőműegység kizárólag e rendelet szerinti pályázati eljárás keretében kaphat működési támogatást, azzal, hogy az 1 MW alatti névleges teljesítőképességű, már működő biomassza- vagy biogáz-erőműegység jogosult lehet barna prémiumra is.

(9) Vízerőmű esetében a kötelező átvétel vagy zöld prémium típusú támogatás akkor nyújtható, ha az erőműegység már rendelkezik környezetvédelmi engedéllyel.

(10) A barna prémiumra irányuló kérelem első alkalommal leghamarabb a jogosultság igényelt kezdete előtt egy évvel nyújtható be.

(11) A barna prémiumra való 5 éves jogosultság további 5 évvel meghosszabbítható, a meghosszabbítás iránti igény a jogosultság lejártát legfeljebb egy évvel megelőzően nyújtható be.

(12) A barna prémiumra való jogosultságot elnyerő termelők kötelesek a jogosultság ideje alatt minden év július 31-ig beérkezően megküldeni a Hivatal részére a tárgyévet követő 5 naptári évre szóló üzleti tervük aktualizált változatát, amiben a tárgyévet megelőző 5 év tényadatait és a tárgyév várható adatait is feltüntetik.

8. Záró rendelkezések

19. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1–18. §, továbbá az 1. melléklet 1–2. és 4. pontjai és a 2. melléklet 2017. január 1-jén lépnek hatályba.

(3) A 20. §, 21. § és az 1. melléklet 3. pontja az Európai Bizottság – az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikke szerinti – jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 8. napon lép hatályba.

(4) A 20. § és 21. § és az 1. melléklet 3. pontja hatálybalépésének naptári napját az energetikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

20–21. §34

1. melléklet a 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelethez35

1.    Kötelező átvétel címén kiosztható új támogatási jogosultságok korlátai

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2

Maximálisan kiosztható éves
új támogatás

1 Mrd Ft

1 Mrd Ft

1 Mrd Ft

1 Mrd Ft

1 Mrd Ft

1 Mrd Ft

1 Mrd Ft

1 Mrd Ft

1 Mrd Ft

1 Mrd Ft

2.    Pályázati eljárás nélkül kiosztható, prémium típusú, új támogatási jogosultságok korlátai

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2

Maximálisan kiosztható éves
új támogatás

0,5 Mrd Ft

0,5 Mrd Ft

0,5 Mrd Ft

0,5 Mrd Ft

0,5 Mrd Ft

0,5 Mrd Ft

0,5 Mrd Ft

0,5 Mrd Ft

0,5 Mrd Ft

0,5 Mrd Ft

3.    Barna prémium címén kiosztható éves új támogatási jogosultság korlátja

 

A

B

C

D

E

F

1

2017

2018

2019

2020

2021

2

Maximálisan kiosztható éves új támogatás

20 Mrd Ft

20 Mrd Ft
(csökkentve a 2017. évben kiosztott jogosultságokhoz tartozó éves új támogatásokkal)

20 Mrd Ft
(csökkentve a 2017. és 2018. évben kiosztott jogosultságokhoz tartozó éves új támogatásokkal)

20 Mrd Ft
(csökkentve a 2017–2019. évben kiosztott jogosultságokhoz tartozó éves új támogatásokkal)

20 Mrd Ft
(csökkentve a 2017–2020. évben kiosztott jogosultságokhoz tartozó éves új támogatásokkal)

 

G

H

I

J

K

1

2022

2023

2024

2025

2026

2

20 Mrd Ft
(csökkentve a 2017–2021. évben kiosztott jogosultságokhoz tartozó éves új támogatásokkal)

20 Mrd Ft
(csökkentve a 2017–2022. évben kiosztott jogosultságokhoz tartozó éves új támogatásokkal)

20 Mrd Ft
(csökkentve a 2017–2023. évben kiosztott jogosultságokhoz tartozó éves új támogatásokkal)

20 Mrd Ft
(csökkentve a 2017–2024. évben kiosztott jogosultságokhoz tartozó éves új támogatásokkal)

20 Mrd Ft
(csökkentve a 2017–2025. évben kiosztott jogosultságokhoz tartozó éves új támogatásokkal)

A barna prémium mértékének Hivatal általi megállapítása során annak mértéke nem lehet magasabb, mint a Metár kormányrendelet 1. melléklet 3. pont szerinti ár Metár kormányrendelet 2. melléklet szerinti aktuális indexált értékének 50%-a.

4.    Pályázati eljárásban kiosztható új támogatási jogosultságok korlátai

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2

Maximálisan kiosztható éves új támogatás

1 Mrd Ft

1 Mrd Ft

1 Mrd Ft

1 Mrd Ft

1 Mrd Ft

1 Mrd Ft

1 Mrd Ft

1 Mrd Ft

1 Mrd Ft

1 Mrd Ft

2. melléklet a 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelethez36

1.    A kiosztott éves új támogatás mértékét az alábbi képlet segítségével kell kiszámolni:

ahol

TT:    éves új támogatás;

P0:    a támogatás odaítélésekor aktuális kötelező átvételi ár vagy támogatott ár (Ft/kWh);

Pm:    a villamos energia 2. pont szerinti piaci ára (Ft/kWh);

Qn:    a támogatás alá eső villamos energia éves mennyisége az adott beruházáshoz kapcsolódóan (kWh);

2.    Az 1. pontban figyelembe vett piaci árat az alábbiak szerint kell meghatározni:

ahol

PFUT:    a hazai szervezett villamosenergia-piac kérelem beérkezésekor vagy a pályázati eljárás kiírásakor elérhető legutóbbi három havi „physical futures” jelentése szerinti, következő három naptári évre vonatkozó

a)    napelemes termelők esetén csúcsidőszaki (PEAK_avg),

b)    egyéb termelők esetén zsinór (BASE_avg) havi átlagárainak egyszerű számtani átlaga (EUR/MWh).

XR:    a Magyar Nemzeti Bank kérelem beérkezését vagy a pályázati eljárás kiírását megelőző egyéves időszakra közzétett napi euró devizaárfolyamainak egyszerű számtani átlaga.

3. melléklet a 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelethez37

A külföldi telephelyen termelt villamos energia termelője által a pályázatokon elnyerhető éves új támogatás mértékét az alábbiak szerint kell kiszámítani:

ahol

RESE:    Az egyes szomszédos országokban a megújuló energiaforrásból előállított villamos energia részaránya (EU vagy EGT tagállamok esetén az EUROSTAT által közzétett adat, míg nem EU vagy EGT tagállamok esetén az IEA által közzétett adat).

BI:    Az egyes szomszédos országokból importált villamos energia EUROSTAT által közzétett mennyisége.

BVEF:    A hazai bruttó végső villamosenergia-fogyasztás EUROSTAT által közzétett értéke.

KT:    A megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról szóló 165/2016. (VI. 23.) Korm. rendelet és a Metár kormányrendelet alapján kötelező átvétel és zöld prémium keretében múltbéli években kiosztott vagy a jövőben kiosztható éves új támogatás.

ET:    A külföldi telephelyen termelt villamos energia termelője számára adott évi pályázatokon már elérhetővé tett éves új támogatás.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!