nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
71/2016. (XII. 29.) NFM rendelet
a földgáz egyetemes szolgáltatók által külön díj ellenében végezhető szolgáltatásokról
2017-01-02
infinity
2

71/2016. (XII. 29.) NFM rendelet

a földgáz egyetemes szolgáltatók által külön díj ellenében végezhető szolgáltatásokról

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (1) bekezdés 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A külön díj ellenében végezhető szolgáltatások

1. § Az egyetemes szolgáltató külön díjat kérhet a felhasználótól a felhasználó által igényelt alábbi szolgáltatásokért:

a) számlamásolat készítése esetén azonos számlánként, készpénz-átutalási megbízás pótlása esetén azonos számlához tartozó készpénzátutalási-megbízásonként az adott naptári éven belüli második alkalmat követően,

b) üzletszabályzat vagy részei másolatának kiadása esetén az adott naptári éven belüli első alkalmat követően,

c) előre fizetős fogyasztásmérő felszerelésének vagy nem előre fizetős fogyasztásmérő berendezés előre fizetős fogyasztásmérő berendezésre történő cseréjének, valamint előre fizetős fogyasztásmérő berendezés nem előre fizetős fogyasztásmérő berendezésre történő cseréjének a felhasználó megbízása alapján a földgázelosztónál történő kezdeményezése, kivéve ha arra a felhasználó személyében történő változással összefüggésben kerül sor, vagy szociálisan rászorulónak minősülő fogyasztó esetén kétévente egy alkalommal,

d) formanyomtatványok, jegyzőkönyvek, egyéb szerződéses jogviszonnyal összefüggő dokumentumok, valamint igazolások másolatának kiadása az adott naptári évben az első alkalmat követően,

e) a felhasználó elosztóhálózat-használati és földgáz-kereskedelmi szerződéseinek a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET) 28/A. § (4) bekezdése szerinti megbízottként történő, összevont kezelése a felhasználó első változtatási igényét követően.

2. § Az egyetemes szolgáltató a felhasználótól annak szerződésszegése esetén külön díjat kérhet

a) az általa könyvelt küldeményként küldött fizetési felszólításért és

b) az általa tértivevényes küldeményként küldött kikapcsolási értesítőért.

3. § (1) Ha jogerősen megállapítást nyer, hogy a felhasználó nem követett el szerződésszegést, akkor az érintett engedélyes köteles a 2. § szerinti esetekben felszámított külön díjat a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti kamattal együtt 8 napon belül a felhasználónak visszatéríteni.

(2) Az egyetemes szolgáltató a felhasználó kérésének megfelelő fizetési mód szerint – ennek hiányában a felhasználó számlafizetési módja szerint – köteles teljesíteni az (1) bekezdés szerinti visszatérítést a felhasználó vagy a fizető számára.

4. § Nem kérhető a 2. § szerinti külön díj abban az esetben, ha az egyetemes szolgáltató a szerződésszegés miatt kötbérigényt érvényesít. Jogosult az egyetemes szolgáltató a 2. § szerinti külön díjra abban az esetben, ha ezen igazolt költsége a kötbérigényt meghaladta.

2. A külön díj ellenében végezhető szolgáltatások díjai

5. § (1) Az 1. § a) és b) pontja szerinti szolgáltatásokért kérhető legmagasabb külön díjak meghatározását az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. § szerinti szolgáltatásokért kérhető legmagasabb külön díjak meghatározását a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az 1–2. melléklet szerinti díjak az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák.

3. Vegyes rendelkezések

6. § (1) A külön díj ellenében végezhető szolgáltatások díjának – a GET 104/A. §-a szerinti költség-felülvizsgálatok közötti időszakban –, árszabályozási időszakon belüli, rendszeres éves árkorrekció keretében történő megállapítása a 3. melléklet szerinti inflációkorrekciós módszertan alapján történik.

(2) A árszabályozási időszakon belül a miniszter a Hivatal javaslata alapján rendkívüli ármegállapítás keretében dönthet a külön díj ellenében végezhető szolgáltatások körének és díjainak árszabályozási cikluson belüli felülvizsgálatáról.

7. § (1) Az egyetemes szolgáltató a felhasználók tájékoztatása céljából az e rendelet szerinti szolgáltatások listáját és azok díjainak érvényes, általános forgalmi adó nélküli és azzal növelt értékeit az ügyfélszolgálati irodáiban és internetes honlapján köteles hozzáférhetővé tenni azok változását követő 3 munkanapon belül.

(2) Az e rendelet szerinti szolgáltatások részletes listáját és azok díjainak általános forgalmi adó nélküli és azzal növelt értékeit az egyetemes szolgáltató üzletszabályzata tartalmazza.

8. § Amennyiben az egyetemes szolgáltató a felhasználó megbízottjaként rendel meg külön díj ellenében végezhető szolgáltatást a földgázelosztótól, az annak külön díjával való elszámolás közvetlenül a felhasználó és a földgázelosztó között történik.

4. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

(2)1

1. melléklet a 71/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez

A földgáz egyetemes szolgáltató által külön díj ellenében végezhető szolgáltatások díja

 

A

B

1.

Szolgáltatás megnevezése

Külön díj mértéke

2.

1. § a) és b) pontja

18 forint/oldal

3.

személyes átvétel esetében összesen legfeljebb 200 forint

4.

postai úton történő továbbítás esetében 18 forint/oldal
+ a levélpostai küldemény díja

2. melléklet a 71/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez

A felhasználó szerződésszegése esetén külön díj ellenében végezhető szolgáltatások

 

A

B

1.

Szolgáltatás megnevezése

Külön díj mértéke

2.

2. § a) pontja

18 forint/oldal + a levélpostai küldemény díja

3.

2. § b) pontja

18 forint/oldal + a levélpostai küldemény díja

3. melléklet a 71/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez

Az infláció árszabályozási időszakon belüli rendszeres éves árkorrekció keretében történő figyelembevételére vonatkozó szabályok

    1.    2017. október 1-jétől a külön díjak mértéke gázévenként:

kd = kde × zh

ahol zh megállapítása a 3. melléklet 2. pontja szerint történik.

    2.    Rendszeres éves árkorrekció:

2.1.    Az árszabályozási időszakon belüli rendszeres éves árkorrekció során inflációs korrekcióra abban az esetben kerül sor, ha a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) által a tárgyévre vonatkozóan kiadott legfrissebb inflációs előrejelzés alapján számított inflációs index (a továbbiakban: CPI) meghaladja a k hatékonyságjavulási tényező értékét. (lásd 2.3.2. pontot).

2.2.    Az infláció figyelembevétele gázévenként a 6. § (1) szerinti rendszeres éves árkorrekció során:

    Az MNB által közzétett aktuális (legutolsó) – a rendszeres éves árkorrekció elvégzése előtti utolsó „Inflációs jelentés” című kiadvány szerinti – éves átlagos fogyasztói árindex-előrejelzés szerint számított „hatékonyságjavulási tényezővel korrigált inflációkövetési tényezőt” (lásd 2.3. pont) kell használni.

2.3.    A hatékonyságjavulási tényezővel korrigált inflációkövetési tényező meghatározása:

2.3.1.    A hatékonyságjavulási tényezővel korrigált inflációkövetési tényező mértéke, ha az inflációs index nem haladja meg a hatékonyságjavulási tényező értékét:

zh = 1

2.3.2.    A hatékonyságjavulási tényezővel korrigált inflációkövetési tényező mértéke, ha az inflációs index meghaladja a hatékonyságjavulási tényező értékét:

zh = z–k

z = 1+CPI/100

2.3.3.    A 2017. január 1-jével kezdődő árszabályozási ciklusban a k hatékonyságjavulási tényező értéke 0,015.

    3.    Jelölések:

k:    hatékonyságjavulási tényező

kd:    a külön díj ellenében végezhető tevékenységek díjainak mértéke

kde:    a külön díj ellenében végezhető tevékenységek díjainak mértéke a megelőző időszakban

CPI:    a tárgyévet megelőző évre vonatkozó, a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves átlagos fogyasztói árindex

z:    a következő gázévre érvényes rendszeres éves árkorrekciós javaslatban számított inflációkövetési tényező (hatékonyságjavulási tényező nélkül)

zh:    a következő gázévre érvényes rendszeres éves árkorrekciós javaslatban számított, hatékonyságjavulási tényezővel korrigált inflációkövetési tényező

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!