nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
72/2016. (XII. 29.) NFM rendelet
a villamos energia egyetemes szolgáltató által külön díj ellenében végzett szolgáltatásokról
2017-01-02
infinity
2

72/2016. (XII. 29.) NFM rendelet

a villamos energia egyetemes szolgáltató által külön díj ellenében végzett szolgáltatásokról

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (2) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendeletet kell alkalmazni a 2017. január 1-jétől 2020. december 31-ig tartó négyéves árszabályozási ciklusban az egyetemes szolgáltató által a felhasználó igénye alapján, illetve a felhasználó szerződésszegése esetén végzett külön szolgáltatások (a továbbiakban együtt: külön díj ellenében végzett szolgáltatások) külön díjainak (a továbbiakban: külön díjak) tekintetében.

2. Külön díj ellenében végzett szolgáltatások felhasználói igény alapján

2. § Az egyetemes szolgáltató külön díjat kérhet a felhasználótól

a) számlamásolat készítése esetén azonos számlánként, készpénzátutalási megbízás vagy postai számlabefizetési megbízás pótlása esetén azonos számlához tartozó megbízásonként a második alkalmat követően,

b) előre fizetős fogyasztásmérő berendezés nem előre fizetős fogyasztásmérő berendezésre történő cseréjének, vagy nem előre fizetős fogyasztásmérő berendezés előre fizetős fogyasztásmérő berendezésre történő cseréjének a felhasználó megbízása alapján az elosztónál való kezdeményezése esetén, kivéve ha arra a felhasználó személyében történő változással összefüggésben kerül sor vagy szociálisan rászorulónak minősülő fogyasztó esetén kétévente egy alkalommal,

c) a szerződéses jogviszonnyal összefüggő dokumentumok – ideértve az üzletszabályzatot és az általános szerződési feltételeket is – teljes vagy részbeni másolati példányának kiadása az adott naptári év első alkalmát követően, továbbá a szerződéses jogviszonnyal összefüggő konkrét ügy intézéséhez szükséges formanyomtatványok rendelkezésre bocsátása az első alkalmat követően, ha azonos iratra vonatkozik a kérés és

d) változtatás a felhasználó hálózathasználati és villamosenergia-vásárlási szerződéseinek a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET) 63. § (1) bekezdése szerinti, megbízottként történő, összevont megbízottkénti kezelésére vonatkozóan, a felhasználó első változtatási igényét követően.

3. Külön díj ellenében végzett szolgáltatások a felhasználó szerződésszegése esetén

3. § (1) Az egyetemes szolgáltató a felhasználótól annak szerződésszegése esetén külön díjat kérhet az általa kibocsátott

a) nem könyvelt küldeményként küldött fizetési felszólításért és

b) tértivevényes küldeményként küldött kikapcsolási értesítőért.

(2) Ha jogerősen megállapítást nyer, hogy a felhasználó nem követett el szerződésszegést, az egyetemes szolgáltató köteles az (1) bekezdés szerinti külön díj ellenében végzett szolgáltatásokért felszámított külön díjat a polgári törvénykönyvről szóló törvény szerinti kamattal együtt 8 napon belül a felhasználónak vagy a fizetőnek visszatéríteni.

(3) Az egyetemes szolgáltató a felhasználó kérésének megfelelő fizetési mód szerint – ennek hiányában a felhasználó számlafizetési módja szerinti módon – köteles teljesíteni a (2) bekezdés szerinti visszatérítést a felhasználó vagy a fizető számára.

(4) Az egyetemes szolgáltató nem kérhet az (1) bekezdés szerinti külön díj ellenében végzett szolgáltatásokért külön díjat, ha

a) a szerződésszegés miatt elvégzett szolgáltatás ellenértékét meghaladó mértékű kötbérigényt érvényesít, vagy

b) az (1) bekezdés szerinti küldeményben felsorolásra kerülő számla késedelmes kiegyenlítése vagy ki nem egyenlítése miatt behajtási költségátalányt követel a felhasználótól vagy a behajtási költségátalányt a felhasználó önmagától megfizette.

4. Külön díjak mértéke

4. § (1) Az e rendelet szerinti szolgáltatások forintban kifejezett díjai nem lehetnek magasabbak, mint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke által a VET 143. § (5) bekezdése szerint megállapított, a kisfeszültségű idősoros (nem profilos, KIF III.) elszámolású villamosenergia-felhasználókra vonatkozó éves elosztói alapdíj (a továbbiakban: elosztói alapdíj) alapján az 1–2. melléklet szerint kiszámított értékek.

(2) A 2. § szerinti szolgáltatások legmagasabb külön díjának meghatározását az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A 3. § (1) bekezdés szerinti szolgáltatások legmagasabb külön díjainak meghatározását a 2. melléklet tartalmazza.

(4) Az 1–2. melléklet szerinti díjak az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák.

5. A felhasználók tájékoztatásának módja

5. § (1) Az egyetemes szolgáltató a felhasználók tájékoztatása céljából a külön díj ellenében végezhető szolgáltatások listáját és a külön díjak hatályos, általános forgalmi adó nélküli és azzal növelt forintban kifejezett (szabályosan forintra kerekített) értékeit az ügyfélszolgálatokon, a VET 50/B. §-a szerinti ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben, valamint a honlapján közzéteszi.

(2) A külön díj ellenében végezhető szolgáltatások hatályos díjainak általános forgalmi adó nélküli, valamint azzal növelt forintban kifejezett (szabályosan forintra kerekített) értékeit az egyetemes szolgáltató üzletszabályzata tartalmazza.

6. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba.

(2)1

1. melléklet a 72/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez

A felhasználó vagy az engedélyes igénye esetén külön díj ellenében végezhető szolgáltatások legmagasabb külön díjai

 

A

B

C

1.

Szolgáltatás

A külön díj mértéke az elosztói alapdíj százalékában

A külön díj felszámításának alapja

2.

2. § a) pontja, ha a felhasználó személyesen veszi át a másolatot

1

számla db

(lapok számától függetlenül)

3.

2. § a) pontja, ha a felhasználó a másolatot postai kézbesítéssel kéri

2

számla db

(lapok számától függetlenül)

4.

2. § b) pontja

2

eset

5.

2. § c) pontja

0,5

lapok száma

6.

2. § d) pontja

15

eset

2. melléklet a 72/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez

A felhasználó szerződésszegése esetén külön díj ellenében végezhető szolgáltatások legmagasabb külön díjai

 

A

B

C

1.

Szolgáltatás (tevékenység)

A külön díj mértéke az elosztói alapdíj százalékában

A külön díj felszámításának alapja

2.

3. § a) pontja

0,5

eset

3.

3. § b) pontja

1,5

eset

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!