nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
78/2016. (XII. 30.) NFM rendelet
a központi hivatalokat és minisztériumi háttérintézményeket érintő szervezeti átalakításokkal összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról
2017-01-01
2017-01-02
1

78/2016 (XII. 30.) NFM rendelet

a központi hivatalokat és minisztériumi háttérintézményeket érintő szervezeti átalakításokkal összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról1

Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi
LX. törvény 14. § (6) bekezdés d) pontjában és (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,

a 2. alcím tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1a) bekezdés a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 21. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben –,

a 3. alcím tekintetében a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 8. § (4b) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –

a következőket rendelem el:

1. Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos egyes tevékenységek igazgatási szolgáltatási díjáról és felügyeleti díjáról szóló 80/2012. (XII. 28.) NFM rendelet módosítása

1. § (1) Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos egyes tevékenységek igazgatási szolgáltatási díjáról és felügyeleti díjáról szóló 80/2012. (XII. 28.) NFM rendelet (a továbbiakban: 80/2012. NFM rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az igazgatási szolgáltatási díjat az 1. § (1) bekezdésében meghatározott eljárásért a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: NFM) Magyar Államkincstárnál vezetett NFM igazgatás 10032000-00290713-00000000 számú fizetési számlájára kell befizetni.”

(2) A 80/2012. NFM rendelet 6/A. §-a a következő (5)–(8) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Ha a felügyeleti díj fizetésére kötelezett a fizetési kötelezettségét az Éhvt. 10/C. § (5) bekezdésében meghatározott mértéket meghaladóan teljesíti (a továbbiakban: túlfizetés), a Hatóság túlfizetést a Klímagáz adatbázisban nyilvántartja és az Éhvt. 10/C. § (6) bekezdésében rögzített, a felügyeleti díj két részletben történő megfizetése alapján a következő részletbe beszámítja. A felügyeleti díj fizetésére kötelezettek a felügyeleti díj egyenlegüket a Klímagáz adatbázisban kérdezhetik le.

(6) A Hatóság a felügyeleti díj fizetési kötelezettséget teljesítő (a továbbiakban: utaló) kérelmére intézkedik az
1000 forintot elérő túlfizetés visszatérítéséről. A Hatóság a visszatérítésre irányuló kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, átutalási megbízás útján intézkedik a túlfizetés visszatérítéséről a kérelemben megjelölt pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számla javára, ennek hiányában azon pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számla javára, amelyről a túlfizetés a Hatósághoz érkezett.

(7) Az utaló a visszatérítést az Éhvt. 10/C. § (6) bekezdésében meghatározott január 1. és június 30., valamint július 1. és december 31. közötti azon időszakban kérheti, amely időszakban a túlfizetés keletkezett. Az 1000 forintot el nem érő túlfizetés visszatérítését a felügyeleti díj fizetésére kötelezett a regisztrációjának Klímagáz adatbázisból való törlése esetén kérheti.

(8) Tévesen teljesített felügyeleti díj fizetés esetén a Hatóság hivatalból, vagy a tévesen teljesítő kérelmére
30 napon belül intézkedik a tévesen befizetett összeg visszatérítéséről. Egyebekben e rendelet túlfizetésre vonatkozó rendelkezéseit – a téves teljesítés sajátosságaira tekintettel – kell alkalmazni.”

(3) A 80/2012. NFM rendelet

a) 3. § (1) bekezdésében a „Főfelügyelőség” szövegrész helyébe a „Nemzeti Klímavédelmi Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) hivatalból vagy kérelemre” szöveg,

b) 3. § (2) bekezdésében, 5. § (3) és (4) bekezdésében a „Főfelügyelőség” szövegrész helyébe a „Hatóság” szöveg,

c) 5. § (1) bekezdésében az „a Főfelügyelőség Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00287261-00000000 számú” szövegrész helyébe az „az NFM Magyar Államkincstárnál vezetett NFM igazgatás 10032000-00290713-00000000 számú” szöveg,

d) 6. § (1) bekezdésében az „energiapolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium” szövegrész helyébe az „NFM” szöveg,

e) 6. § (3) és (4) bekezdésében az „energiapolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe a „nemzeti fejlesztési miniszter” szöveg,

f) 6/A. § (1) bekezdésében a „két egyenlő részletben” szövegrész helyébe a „két egyenlő részletben, az Éhvt. 10/C. § (5) bekezdés e) pontja szerinti felügyeleti díjat ezer forintra kerekítve” szöveg, az „energiapolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium” szövegrész helyébe az „NFM” szöveg,

g) 6/A. § (3) bekezdésében a „Nemzeti Klímavédelmi Hatóság” szövegrész helyébe a „Hatóság” szöveg,

h) 6/A. § (4) bekezdésében a „Nemzeti Klímavédelmi Hatóság” szövegrész helyébe a „Hatóság” szöveg

lép.

(4) Hatályát veszti a 80/2012. NFM rendelet

a) 2. § (2) bekezdése,

b) 2. § (3) bekezdésében az „A befizetett igazgatási szolgáltatási díjról a Főfelügyelőség a határozat kiadásával egyidejűleg számlát állít ki, és azt a határozattal együtt az ügyfélnek megküldi.” szövegrésze.

2. A nemzeti fejlesztési miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 18/2015. (IV. 10.) NFM rendelet módosítása

2. § Hatályát veszti a nemzeti fejlesztési miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 18/2015. (IV. 10.) NFM rendelet

a) 1. melléklet C) rész 2. pontja,

b) 1. melléklet D) rész 3. pontja.

3. A cigaretta kátrány-, nikotin- és szén-monoxid-kibocsátásának mérésére vonatkozó díjakról szóló 11/2016. (V. 20.) NFM rendelet módosítása

3. § A cigaretta kátrány-, nikotin- és szén-monoxid-kibocsátásának mérésére vonatkozó díjakról szóló 11/2016. (V. 20.) NFM rendelet

a) 2. §-ában a „Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01494879-00000000” szövegrész helyébe a „Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00290713-00000000” szöveg,

b) 3. § (2) bekezdésében a „Hatóság” szövegrész helyébe a „Minisztérium” szöveg,

c) 3. § (3) és (4) bekezdésében a „Hatóság” szövegrész helyébe a „Minisztérium” szöveg, az „amely” szövegrész helyébe az „amelynek járási (kerületi) hivatala” szöveg

lép.

4. Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!