nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás
a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról
2017-01-02
2017-09-05
2
Jogszabály

39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás

a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 4. §-ában és a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott hatáskörömben, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet A) jelű táblázat 2. sorában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány által rendeletben kijelölt szakmai irányító miniszterek véleményének kikérésével – a következő utasítást adom ki:

1. § A fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatát a Mellékletben foglaltak szerint határozom meg.

2. § Ez az utasítás 2017. január 1-jén lép hatályba.

3. §1

Melléklet a 39/2016. (XII. 30.) MvM utasításhoz

A fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzata

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. Közös alapadatok

1. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatalok (a továbbiakban: kormányhivatal) az Alaptörvény 17. cikk (3) bekezdése alapján a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervei.

(2) A kormányhivatalok közös alapadatai a következők:

a) vezetője: kormánymegbízott;

b) alapítója: Országgyűlés;

c) alapítás dátuma: 2011. január 1.;

d) a költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező jogszabály megnevezése: a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény;

e) számlavezetője: Magyar Államkincstár.

(3) A kormányhivatalok államháztartási szakágazati besorolása:

841104 Területi általános igazgatási szervek tevékenysége.

(4) A kormányhivatalok alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:

 

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

011120

Kormányzati igazgatási tevékenység

2

013330

Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

3

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

4

016020

Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

5

016030

Állampolgársági ügyek

6

022010

Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése

7

025010

Védelmi feladatok igazgatása és szabályozása

8

025020

Védelmi célú stratégiai tartalékok tárolása, kezelése

9

025090

Egyéb védelmi ügyek

10

034030

Pártfogó felügyelői tevékenység

11

036020

Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás

12

041120

Földügy igazgatása

13

041210

Munkaügy igazgatása

14

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

15

041232

Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

16

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

17

041236

Országos közfoglalkoztatási program

18

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

19

042110

Mezőgazdaság igazgatása

20

044310

Építésügy igazgatása

21

045110

Közúti közlekedés igazgatása és támogatása

22

045190

Közúti közlekedési eszközök műszaki vizsgálata

23

074040

Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

24

074051

Nem fertőző megbetegedések megelőzése

25

074054

Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok

26

076010

Egészségügy igazgatása

27

076020

Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása

28

076040

Egészségügyi szakértői tevékenységek

29

076061

Környezet-egészségügyi feladatok

30

076062

Település-egészségügyi feladatok

31

076064

Kémiaibiztonság-egészségügyi feladatok

32

076070

Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás

33

084010

Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása

34

095020

Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

35

095040

Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások

36

098010

Oktatás igazgatása

37

101231

Megváltozott munkaképességgel összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások

38

101232

Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások

39

102010

Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása

40

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

41

104052

Családtámogatások

42

105020

Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások

43

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

44

109010

Szociális szolgáltatások igazgatása

45

109030

Természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok

2. A kormányhivatal szervezeti felépítése

2. § (1) A kormányhivatal kormánymegbízott által közvetlenül vezetett szervezeti egységekre, valamint járási, illetve a fővárosban fővárosi kerületi hivatalokra (a továbbiakban együtt: járási hivatal) tagozódik.

(2) A járási hivatal vezetője a járási hivatalvezető.

(3) A járási hivatal rövid megnevezésként használhatja a 2-21. függelékekben meghatározott elnevezést.

(4) A kormányhivatal önálló szervezeti egységei a főosztályok, a főosztály jogállású Kormánymegbízotti Kabinet, a kirendeltségként működő járási hivatalok, a megyeszékhelyen működő járási hivatalok és a kijelölt fővárosi kerületek főosztályai, valamint az önálló osztályok. Nem önálló szervezeti egységek a főosztályokon belül működő osztályok, valamint a járási hivatalon belül működő osztályok.

(5) A járási hivatal a kormányhivatal önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egysége.

(6) A (4) bekezdésben meghatározott önálló osztály jogállású szervezeti egységnek minősül

a) a főigazgatói titkárság,

b) a védelmi bizottság titkársága,

c) a belső ellenőrzési osztály,

d) a járási hivatalvezetői titkárság.

(7) Az önálló szervezeti egység ellátja a jelen szervezeti és működési szabályzatban és az ügyrendben meghatározott feladatokat, valamint a szervezeti egység vezetőjének tevékenységét irányító vezetői munkakört betöltő által meghatározott egyéb feladatokat.

3. § (1) A kormányhivatal vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkaköreinek felsorolását az 1. függelék tartalmazza.

(2) Az egyes kormányhivatalok szervezeti egységeit, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti felépítését, szervezeti ábráját, illetve létszámkeretét a 2-21. függelék tartalmazza.

(3) A 2-21. függelék határozza meg az önálló szervezeti egységek létszámkeretét. Indokolt esetben a nem önálló szervezeti egységek közötti létszám-átcsoportosításról a kormánymegbízott, járási hivatal esetében a járási hivatal vezetője dönt, a feladatellátás biztonságára figyelemmel. A járási hivatal vezetője a létszám-átcsoportosításról a kormánymegbízott előzetes egyetértése mellett dönthet.

II. Fejezet

A kormányhivatal vezetése

3. A kormányhivatal vezetője és vezetői munkakört betöltő állami tisztviselői

4. § (1) A kormányhivatal vezetője a kormánymegbízott.

(2) A kormányhivatal vezetői munkakört betöltő tisztviselői (a továbbiakban együtt: vezető):

a) a főigazgató;

b) az igazgató;

c) a gazdasági vezető;

d) a járási hivatalvezető;

e) a járási hivatalvezető-helyettes;

f) a főosztályvezető;

g) a főosztályvezető-helyettes;

h) az osztályvezető.

(3) Az önálló osztály jogállású szervezeti egységet az osztályvezető vezeti. A kormánymegbízotti kabinetet főosztályvezető vezeti. A védelmi bizottság titkárságára osztályvezető nem nevezhető ki.

(4) A járási hivatalvezető-helyettes egyben a járási hivatal valamely osztályának vezetője. Ha a járási hivatalban járási hivatalvezetői titkárság működik, a járási hivatalvezető-helyettes a hivatalvezetői titkárságot vezeti.

(5) A főosztályvezető-helyettes - a (6) bekezdésben foglaltak kivételével - egyben a kormányhivatal valamely osztályának vezetője.

(6) Ha a kormányhivatal főosztályának létszáma a száz főt meghaladja, a főosztályvezető helyettesítésére - szervezeti egység vezetése nélkül - további egy főosztályvezető-helyettesi munkakör létesíthető.

(7) A bányakapitány a kormányhivatal bányafelügyeleti feladatokat ellátó osztályát vezeti, kivéve, ha az adott főosztályon magasabb vezetői munkakört tölt be.

(8) A Kormánymegbízotti Kabineten működő állami főépítész főosztályvezető besorolású állami tisztviselő.

(9) A fővárosi és megyei tisztifőorvos a kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának vezetője.

(10) A járási tisztifőorvos a járási hivatal Népegészségügyi Osztályát vezeti, kivéve, ha az adott főosztályon magasabb vezetői munkakört tölt be.

4. Munkáltatói jogkör gyakorlása

5. § (1) A munkáltatói jogokat, ha jogszabály eltérően nem rendelkezik

a) a kormányhivatal állami tisztviselői, állami ügykezelői, valamint munkavállalói felett - ide nem értve a b) és c) pontban meghatározottakat - a kormánymegbízott;

b) a járási hivatalvezető felett - a kinevezés és a felmentés, valamint a hivatalvesztés fegyelmi büntetés kiszabása kivételével - a kormánymegbízott;

c) a járási hivatal állami tisztviselői, állami ügykezelői, valamint munkavállalói felett a járási hivatalvezető gyakorolja a jogszabályokban meghatározott módon.

(2) A járási hivatalvezető a kormányhivatal költségvetését érintő munkáltatói jogkörét a kormánymegbízott egyetértésével és a kormányhivatal gazdasági vezetőjének ellenjegyzése mellett gyakorolhatja.

(3) A munkáltatói jogkör gyakorlója utasíthatja az állami tisztviselőt a kormányhivatal vagy a járási hivatal bármely szervezeti egysége feladatkörét érintő hatósági feladatellátás során szükséges szakkérdés vizsgálatában való közreműködésre.

(4) Amennyiben a szakkérdés vizsgálatában való közreműködés gyakorlása során az állami tisztviselővel szemben munkáltatói intézkedés - így különösen fegyelmi jogkör gyakorlása - szükséges, azt a szakkérdés eldöntéséhez megkereséssel forduló kormánymegbízott vagy járási hivatal vezetője a kért intézkedés és az indokok megjelölésével írásban kezdeményezi a munkáltatói jogkör gyakorlójánál.

5. A helyettesítés rendje

6. § (1) A kormánymegbízott általános helyettese a főigazgató.

(2) Távollét vagy akadályoztatás esetén

a) a főigazgatót az igazgató;

b) az igazgatót a kormánymegbízott által kijelölt, vezetői munkakört betöltő állami tisztviselő;

c) a járási hivatalvezetőt a járási hivatalvezető-helyettes, ennek hiányában a járási hivatalvezető által kijelölt, vezetői munkakört betöltő állami tisztviselő;

d) a járási hivatalvezető-helyettest a járási hivatalvezető által kijelölt, vezetői munkakört betöltő állami tisztviselő;

e) a főosztályvezetőt a főosztályvezető-helyettes, vagy a főosztályvezető által kijelölt osztályvezető, ennek hiányában a főosztályvezető felett munkáltatói jogokat gyakorló által kijelölt, elsősorban vezetői munkakört betöltő állami tisztviselő

helyettesíti.

(3) A vezetői álláshely betöltetlensége esetén

a) a kormánymegbízottat a főigazgató;

b) a főigazgatót az igazgató;

c) az igazgatót a kormánymegbízott által kijelölt, vezetői munkakört betöltő állami tisztviselő;

d) a járási hivatalvezetőt a járási hivatalvezető-helyettes, ennek hiányában a kormánymegbízott által kijelölt, a járási hivatalnál foglalkoztatott vezetői munkakört betöltő állami tisztviselő;

e) a járási hivatalvezető-helyettest a járási hivatalvezető által kijelölt, elsősorban vezetői munkakört betöltő állami tisztviselő;

f) a főosztályvezetőt a főosztályvezető-helyettes vagy a főosztályvezető által kijelölt osztályvezető, ennek hiányában a főosztályvezető felett munkáltatói jogokat gyakorló által kijelölt, elsősorban vezetői munkakört betöltő állami tisztviselő;

g) az osztályvezetőt az osztályvezető felett munkáltatói jogokat gyakorló által kijelölt állami tisztviselő

helyettesíti.

(4) Távollét vagy akadályoztatás esetén a helyettesítés rendjének további szabályait a kormánymegbízott által kiadott ügyrend vagy normatív utasítás határozza meg.

6. A kormánymegbízott

7. § A kormánymegbízott a kormányhivatal vezetőjeként

a) vezeti a kormányhivatalt, gyakorolja a jogszabályokban meghatározott feladat- és hatásköröket, valamint ellátja a kormányhivatal közjogi szervezetszabályozó eszközökben meghatározott feladatait;

b) ellátja a jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök által a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe utalt feladatokat;

c) biztosítja a kormányhivatal szervezeti egységei feladatellátásának feltételeit;

d) gondoskodik a jogszabályban előírt belső szabályzatok elkészítéséről;

e) gondoskodik a belső kontrollrendszer létrehozásáról, működtetéséről és fejlesztéséről, valamint a belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről;

f) koordinálja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben és a minősített adat védelméről szóló törvényben meghatározott feladatok ellátását, kezdeményezi a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó adat minősítését és a minősítés felülvizsgálatát, kijelöli a belső adatvédelmi felelőst;

g) gondoskodik az integritásirányítási rendszer működtetéséről, az integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásáról és kivizsgálásáról, a szervezeti integritást sértő események kezeléséről, és mindennek, valamint a kontrollkörnyezet kialakítása és az integrált kockázatkezelés koordinációja érdekében integritás tanácsadót jelöl ki;

h) ellátja a Miniszterelnökséget vezető miniszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló rendeletben meghatározott honvédelmi feladatokat.

7. A főigazgató

8. § A főigazgató ellátja

a) a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló törvényben, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló kormányrendeletben és egyéb jogszabályokban meghatározott feladatait;

b) a kormányhivatalra vonatkozó közjogi szervezetszabályozó eszközökben - különösen a jelen szervezeti és működési szabályzatban -, valamint a munkaköri leírásában meghatározott feladatokat.

8. Az igazgató

9. § Az igazgató

a) segíti a főigazgató munkáját;

b) közreműködik a kormányhivatal munkájának összehangolásában;

c) ellátja a kormányhivatalra vonatkozó jogszabályokban, közjogi szervezetszabályozó eszközökben - különösen a jelen szervezeti és működési szabályzatban -, valamint a munkaköri leírásában meghatározott feladatokat.

9. A gazdasági vezető

10. § (1) A gazdasági vezető - a 12. §-ban meghatározottakon túl - ellátja

a) az államháztartásról szóló törvényben;

b) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben;

c) az egyéb jogszabályokban és közjogi szervezetszabályozó eszközökben meghatározott feladatokat.

(2) A kormányhivatal gazdasági vezetője a pénzügyi, gazdálkodási és számviteli feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője.

10. A járási hivatalvezető

11. § A járási hivatalvezető a 12. §-ban meghatározottakon túl

a) gyakorolja a járási hivatal jogszabályokban és közjogi szervezetszabályozó eszközökben meghatározott feladat- és hatásköreit;

b) ellátja a jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök által a járási hivatalvezető hatáskörébe utalt feladatokat;

c) kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához szükséges intézkedések megtételét;

d) gondoskodik a járási hivatal állami tisztviselői, állami ügykezelői és munkavállalói munkaköri leírásának elkészítéséről és kiadásáról;

e) szervezi és ellenőrzi a járási hivatal feladatainak végrehajtását, biztosítja az ügyintézés szakszerűségét, a szakmai követelmények érvényesülését.

11. A kormányhivatal szervezeti egységeinek vezetői

12. § A kormányhivatal szervezeti egységeinek vezetői

a) a jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően - a vezetőjüktől kapott utasítás és iránymutatás alapján - vezetik és ellenőrzik a szervezeti egység munkáját, és felelősek a szervezeti egység feladatainak ellátásáért;

b) döntenek a szervezeti egység feladatkörébe utalt ügyekben;

c) a jogszabályokban, normatív utasításokban és a felettes vezetőik által meghatározottak szerint beszámolót, jelentéseket készítenek, tájékoztatást adnak, adatokat közölnek;

d) ellátják a kormányhivatalra vonatkozó jogszabályokban, közjogi szervezetszabályozó eszközökben - különösen a jelen szervezeti és működési szabályzatban -, valamint a munkaköri leírásukban meghatározott feladatokat;

e) gyakorolják a szervezeti egység feladatkörébe tartozó átruházott hatásköröket;

f) gondoskodnak a szervezeti egység állami tisztviselői, állami ügykezelői és munkavállalói munkaköri leírásának elkészítéséről;

g) szervezik és ellenőrzik a szervezeti egység feladatainak végrehajtását, biztosítják az ügyintézés szakszerűségét, a szakmai követelmények érvényesülését;

h) kezdeményezik a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához szükséges intézkedések megtételét.

III. Fejezet

A kormányhivatal tájékoztatási és döntés-előkészítési fórumai

12. A tájékoztatási és döntés-előkészítési fórumok közös szabályai

13. § (1) A kormányhivatal tájékoztatási és döntés-előkészítési fórumai

a) a kormánymegbízotti értekezlet,

b) a főigazgatói értekezlet,

c) a járási hivatalvezetői értekezlet,

d) a munkacsoport,

e) a fővárosi és megyei államigazgatási kollégium

f) a koordinációs értekezlet.

(2) Az értekezletet az értekezlet vezetője által meghatározott rendszerességgel, illetve szükség esetén soron kívül kell összehívni. Az összehívásról az értekezlet vezetője által kijelölt személy gondoskodik.

(3) Az értekezleten elhangzottakról, az ott meghatározott feladatokról, iránymutatásokról és tájékoztatásokról emlékeztető készül, melyet az értekezlet vezetője hagy jóvá. Az emlékeztetőt az értekezlet résztvevői és az értekezleten meghatározott feladatok végrehajtásáért felelősök részére meg kell küldeni. Az emlékeztető egy példányát akkor is meg kell küldeni a kormánymegbízott részére, ha a kormánymegbízott az értekezleten nem vett részt.

(4) A kormánymegbízott az (1) bekezdésben meghatározottakon túl a helyi sajátosságokat és az egyes szervezeti egységek igényeit figyelembe véve a kormányhivatalon belül további tájékoztatási és döntés-előkészítési fórumokat hozhat létre.

(5) A (4) bekezdés szerinti tájékoztatási és döntés-előkészítési fórumokra a (2) és a (3) bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy annak vezetőjét a kormánymegbízott jelöli ki, tagjait a vezető javaslatára a kormánymegbízott határozza meg.

13. A kormánymegbízotti értekezlet

14. § A kormánymegbízotti értekezlet résztvevői a kormánymegbízott, a főigazgató, az igazgató, a gazdasági vezető, a kormánymegbízott által közvetlenül vezetett szervezeti egységek vezetői, a járási hivatalvezetők, valamint a kormánymegbízott által meghívottak. A kormánymegbízotti értekezletet a kormánymegbízott vezeti.

14. Főigazgatói értekezlet

15. § A főigazgatói értekezlet résztvevői a főigazgató, az igazgató, a gazdasági vezető, a kormánymegbízott által közvetlenül vezetett szervezeti egységek vezetői, valamint a főigazgató által meghívottak. A főigazgatói értekezletet a főigazgató vezeti.

15. Járási hivatalvezetői értekezlet

16. § A járási hivatalvezetői értekezlet résztvevői a járási hivatalvezető, a járási hivatalvezető-helyettes, a járási hivatal szervezeti egységeinek vezetői, valamint a járási hivatalvezető által meghívottak. A járási hivatalvezetői értekezletet a járási hivatalvezető vezeti.

16. A munkacsoport

17. § (1) A kormánymegbízott, a főigazgató, a járási hivatalvezető a több szervezeti egység feladatkörét érintő, eseti feladat elvégzésére munkacsoportot hozhat létre. A munkacsoport létrehozásáról szóló utasításban meg kell határozni a munkacsoport feladatát, vezetőjét, tagjait és működésének időtartamát.

(2) A munkacsoport célja a meghatározott feladat komplex megközelítésű, a szakterületek kiemelt együttműködésén alapuló hatékony megoldása, illetve az ehhez szükséges javaslatok felvázolása, kidolgozása.

(3) A munkacsoport tagjait a helyettesítésükre egyébként jogosult személy helyettesítheti.

(4) A munkacsoport vezetője a munkacsoport által elvégzett feladat teljesítéséről a munkacsoport létrehozásáról döntő vezetőt köteles tájékoztatni.

17. A fővárosi és megyei államigazgatási kollégium

18. § (1) A fővárosi és megyei államigazgatási kollégium (a továbbiakban: Kollégium) a kormánymegbízott véleményező, a feladatellátás területi szintű összehangolását elősegítő testülete.

(2) A Kollégium elnöke a kormánymegbízott, tagjai a 4. § (2) bekezdés a)-d) és f) pontjaiban meghatározott vezetői - ide nem értve a járási hivatal főosztályainak vezetőit -, a fővárosi és megyei kormányhivatal koordinációs és ellenőrzési jogkörébe tartozó területi államigazgatási szervek vezetői, valamint a kormánymegbízott által meghívottak.

(3) A Kollégium ülésén az államigazgatási feladatot ellátó más szerv kormánymegbízott által meghívott vezetője tanácskozási joggal vehet részt.

(4) A Kollégium létrehozásáról, működéséről, ügyrendjének előkészítéséről és ülésének összehívásáról, valamint a Kollégium által hozott állásfoglalások előkészítéséről és azok végrehajtásának figyelemmel kíséréséről a kormánymegbízott gondoskodik.

(5) A Kollégium működésének részletes szabályait a Kollégium ügyrendje tartalmazza. A kormánymegbízott a Kollégium ülését szükség esetén az ügyrendben meghatározottaktól eltérően is összehívhatja.

18. Koordinációs értekezletek

19. § (1) A kormánymegbízott szükség szerint, a Kollégium tagjainak részvételével, a feladat- és hatáskörrel rendelkező központi államigazgatási szervek vezetőinek egyidejű tájékoztatása mellett megyei koordinációs értekezletet hívhat össze valamely több ágazatot érintő feladat vagy feladatok ellátásának előmozdítására.

(2) A főigazgató az államigazgatási feladatokat ellátó, államigazgatási hatósági jogkörben eljáró helyi önkormányzati szervek vonatkozásában szakmai-koordinációs értekezletet hívhat össze.

IV. Fejezet

A kormányhivatal működésével kapcsolatos rendelkezések

19. A kiadmányozás rendje

20. § (1) A kiadmányozási jog az ügyben történő intézkedésre, közbenső intézkedésre, döntésre, valamint külső szervnek vagy személynek címzett irat kiadására ad felhatalmazást. A kiadmányozási jog magában foglalja az intézkedést, a közbenső intézkedést, a döntést, a döntés kialakításának, valamint az irat irattárba helyezésének jogát. A kiadmányozott irat tartalmáért és alakiságáért a kiadmányozó felelős.

(2) A kormányhivatal szervezeti egységeinél a kiadmányozási jogköröket úgy kell meghatározni, hogy a jogszerűség és a szakszerűség mellett biztosítsa a gyors és folyamatában ellenőrizhető ügyintézést, feladatellátást. A kiadmányozásra jogosultaknak a döntést - az előkészítés ellenőrzését követően - a törvényesség és a szakszerűség betartásával az előírt határidőben kell meghozniuk.

(3) A kormányhivatalnál a kiadmányozási jog jogosultja:

a) a kormányhivatal, illetve a kormánymegbízott hatáskörébe tartozó ügyekben a kormánymegbízott;

b) a járási hivatal, illetve a járási hivatalvezető hatáskörébe tartozó ügyekben a járási hivatalvezető.

(4) A kiadmányozási jog jogosultjának távolléte vagy akadályoztatása esetén - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a helyettesítési rend szabályainak megfelelően alakul a kiadmányozási jog gyakorlása.

(5) A kiadmányozási jog normatív utasításban kiadott kiadmányozásról szóló szabályzatban, meghatározott ügycsoportok tekintetében részben vagy egészben átruházható, az átruházott kiadmányozási jog visszavonható. Az átruházás nem érinti a hatáskör jogosultjának személyét és felelősségét. Az átruházott kiadmányozási jog tovább nem delegálható. Nem minősül a kiadmányozási jog tovább delegálásának, ha a kiadmányozási jog címzettjét távolléte vagy akadályoztatása esetén a helyettesítésre vonatkozó szabályok szerint helyettesítik.

(6) Hatósági ügyben a kiadmányozási jog kizárólag a szakmai feladatellátásért a jelen szervezeti és működési szabályzatban megjelölt felelős szervezeti egység állami tisztviselőjére ruházható át.

20. A munkavégzés általános szabályai

21. § (1) A kormánymegbízott, a főigazgató, továbbá a járási hivatal vonatkozásában a járási hivatalvezető kivételével, valamint a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel a vezetői munkakört betöltő állami tisztviselő a közvetlen vezetése vagy irányítása alá nem tartozó szervezeti egység állami tisztviselője, állami ügykezelője és munkavállalója részére utasítást nem adhat.

(2) Az igazgató a feladatkörének ellátásával kapcsolatban közvetlenül utasítást adhat a közvetlen irányítása alá nem tartozó szervezeti egység állami tisztviselőjének, állami ügykezelőjének és munkavállalójának. Erről az utasítást végrehajtónak - a feladat végrehajtásának egyidejű megkezdése mellett - a szervezeti egységet irányító vezetőt haladéktalanul tájékoztatnia kell.

(3) A kormánymegbízottól, a főigazgatótól, valamint a járási hivatalvezetőtől közvetlenül kapott utasítás végrehajtását a szolgálati út megtartásával kell teljesíteni. Halaszthatatlanul sürgős ügyekben az intézkedésben távolléte miatt akadályozott felettes vezető egyetértését telefonon vagy elektronikus úton kell beszerezni. Ennek megtörténtét - vagy amennyiben erre sincs lehetőség, ezt a körülményt - az ügyiraton fel kell tüntetni, és az ügyiratot haladéktalanul a következő felettes vezetőhöz kell eljuttatni.

(4) A (2) bekezdés szerinti utasítás - kivéve a kormánymegbízott és a járási hivatalvezető utasítási jogát - nem terjedhet ki az utasítást adó vezető közvetlen vezetése vagy irányítása alá nem tartozó szervezeti egység állami tisztviselőjének hatósági feladatai ellátására.

21. Együttműködési kötelezettség, csoportos munkavégzés

22. § (1) A kormányhivatal valamennyi állami tisztviselője, állami ügykezelője és munkavállalója köteles a kormányhivatali feladatok végrehajtásában egymással együttműködni. A szervezeti egységek közötti együttműködés kialakításáért a szervezeti egységek vezetői a felelősek. Az egyeztetésért, illetve azért, hogy a feladat ellátásában a többi érintett szervezeti egység álláspontja összehangoltan érvényesüljön, az a szervezeti egység felelős, amelynek az ügy intézése a feladatkörébe tartozik, vagy akit erre a kormánymegbízott kijelölt.

(2) A kormánymegbízott az összetett megközelítést és több szakterület szoros együttműködését igénylő feladat elvégzése érdekében a feladatkörükben érintett vezetői munkakört betöltő állami tisztviselők és a tárgykör szerint illetékes ügyintézők hatékony együttműködésével megvalósuló csoportos munkavégzést rendelhet el.

(3) A csoportos munkavégzés során a feladatkörükben érintett vezetői munkakört betöltő állami tisztviselőket és a tárgykör szerint illetékes ügyintézőket a komplex feladat megfelelő határidőben történő elvégzése érdekében együttműködési kötelezettség és felelősség terheli.

23. § (1) A kormányhivatalok feladataik ellátása során együttműködnek egymással.

(2) A kormányhivatal együttműködik

a) a Miniszterelnökség Területi Közigazgatásért Felelős Államtitkárságával a kormányhivatalok működésének irányításával kapcsolatos feladatok végrehajtásában;

b) a szakmai irányító miniszterek által vezetett minisztériumokkal, valamint központi államigazgatási szervvel;

c) a szakmai irányításban közreműködő központi hivatalokkal;

d) a Belügyminisztériummal, amely ellátja az okmányirodák feladataiért felelős szerv feladatait, közreműködik a közigazgatás-szervezésért felelős miniszternek a kormányablakok ügyfélszolgálati tevékenységének szakmai irányításával, ezzel összefüggésben az ügyfélszolgálati működésének fejlesztésével, elemzésével és monitoringjával kapcsolatos feladatainak ellátásában és az e-közigazgatásért felelős miniszter szakmai irányításával felügyeletet gyakorol a kormányhivatal informatikai tevékenysége felett;

e) a Nemzeti Védelmi Szolgálattal az integritásirányítási rendszer működtetésével és a korrupció megelőzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásában.

22. Szakkérdés vizsgálatára vonatkozó különös szabályok

24. § (1) A kormányhivatalok a hatósági feladatellátás során felmerülő szakkérdés vizsgálatában együttműködnek.

(2) A hatósági feladatellátás során felmerülő olyan szakkérdés esetén, amelynek elbírálásához a szükséges szakmai ismerettel rendelkező humán-, illetve tárgyi erőforrás nem áll rendelkezésre, vagy a költséghatékonyság indokolja, a kormánymegbízott - a járási hivatalvezető vagy a hatósági feladatellátásért felelős főosztályvezető javaslatára - megkeresi a humán- vagy tárgyi erőforrással rendelkező kormányhivatalt, egyidejűleg a szakkérdés eldöntéséhez szükséges, rendelkezésre álló adatokat megküldi részére. A hatósági eljárások elektronikus úton történő lefolytatása esetén a megkeresést is elektronikus úton kell lefolytatni.

(3) A kormánymegbízott a megkeresést követően haladéktalanul utasítja a szakmai ismerettel rendelkező állami tisztviselőt, illetve a tárgyi erőforrás birtokában lévő szervezeti egység vezetőjét, hogy a szakkérdés ügyében járjon el. Az állami tisztviselő a szakkérdés vizsgálata során a vizsgálatot kérő kormányhivatal feladatellátásért felelős szervezeti egysége vezetőjének utasításai szerint köteles eljárni.

25. § (1) A kormányhivatal járási hivatalai a hatósági feladatellátás során felmerülő szakkérdés vizsgálatában kötelesek együttműködni egymással és a kormányhivatal szervezeti egységeivel.

(2) A hatósági feladatellátás során felmerülő olyan szakkérdés esetén, amelynek elbírálásához a szükséges szakmai ismerettel rendelkező humán-, illetve tárgyi erőforrás nem áll a járási hivatal rendelkezésére, vagy a költséghatékonyság indokolja, a járási hivatal vezetője megkeresi a kormánymegbízottat, illetve a humán- vagy tárgyi erőforrással rendelkező másik járási hivatal vezetőjét, egyidejűleg a szakkérdés elbírálásához szükséges, rendelkezésre álló adatokat megküldi részére.

(3) A kormánymegbízott, illetve a járási hivatalvezető a megkeresést követően haladéktalanul utasítja a szükséges szakmai ismerettel rendelkező állami tisztviselőt foglalkoztató vagy a tárgyi erőforrás birtokában lévő szervezeti egység vezetőjét, hogy a szakkérdés ügyében járjon el. A szakkérdés vizsgálata során az állami tisztviselő a vizsgálatot kérő szervezeti egység vezetőjének utasításai szerint köteles eljárni.

26. § A 24. § és a 25. § esetében a hatósági eljárást lefolytató szervezeti egység az eljárás során felmerülő szakkérdés vizsgálatát elsődlegesen a szakkérdés megítélésére megfelelő szakértelemmel rendelkező szervezeti egység bevonásával végzi.

27. § (1) A 24. §-ban foglalt - a kormányhivatalok közötti - együttműködés részletszabályait a kormányhivatalok keretmegállapodásban állapíthatják meg.

(2) A 25. §-ban foglalt - a kormányhivatalon belüli - együttműködés további eljárási szabályait ügyrendben kell megállapítani.

23. Ügyintézési határidő

28. § (1) Az ügyek intézése a vonatkozó jogszabályok által meghatározottak szerint, illetve a felettes vezető által előírt határidőben történik.

(2) Az ügyintézési határidő az adott ügyekre vonatkozó anyagi és eljárási jogszabályokban, valamint közjogi szervezetszabályozó eszközökben meghatározott határidő.

(3) Az ügyintéző feladatainak ütemezése során úgy jár el, hogy a szakkérdés vizsgálatára szakértelemmel rendelkező szervezeti egység véleménye, továbbá a vezetői jóváhagyás a határidő lejárta előtt, ésszerű időben beszerezhető legyen.

(4) Ha az ágazati jogszabály hatálya alá nem tartozó beadvány az előírt határidő alatt érdemben nem intézhető el, akkor az ügyintéző a késedelem okáról és az ügyintézés várható időpontjáról felettesét tájékoztatja. Ilyen esetben a vezető a továbbiakra nézve döntést hoz, útmutatást ad, amelyről az ügyben érintetteket, illetve az ügyfeleket haladéktalanul tájékoztatni kell.

24. A kormányhivatal képviselete

29. § A kormányhivatalt

a) a kormányhivatal, illetve a kormánymegbízott hatáskörébe tartozó ügyekben a kormánymegbízott;

b) a járási hivatal, illetve a járási hivatalvezető hatáskörébe tartozó ügyekben a járási hivatalvezető;

c) jogszabályban meghatározott hatáskörében a hatáskörrel rendelkező személy írásbeli meghatalmazása alapján a kormányhivatal állami tisztviselője

képviseli.

25. A sajtó tájékoztatásával kapcsolatos eljárás

30. § (1) Az országos és a kiemelt jelentőségű ügyekben a sajtó tájékoztatását a kormánymegbízott a Miniszterelnökség Területi Közigazgatásért Felelős Államtitkárságával egyeztetve végzi.

(2) A sajtó tájékoztatásával kapcsolatos eljárás részletes szabályait külön normatív utasítás határozza meg.

26. Ügyrend

31. § (1) A kormányhivatal működési rendjének szabályozására egységes ügyrendet kell kiadni. A kormányhivatal ügyrendje az érintett szervezeti egységekre vonatkozó közös szabályokból, a kormánymegbízott által közvetlenül vezetett szervezeti egységek, valamint a járási hivatalok ügyrendjeit tartalmazó mellékletekből áll.

(2) A kormányhivatal ügyrendjének közös szabályai tartalmazzák különösen

a) a feladatok önálló szervezeti egységek közötti megoszlását és a munkafolyamatok leírását, valamint a szakkérdés vizsgálatában történő együttműködés további szabályait;

b) a szervezeti egységek vezetőinek feladat- és hatáskörét;

c) a szervezeti egységek vezetőinek helyettesítési rendjét;

d) a szervezeti egységek kormányhivatalon belüli és kívüli kapcsolattartásának módját, szabályait.

(3) Az ügyrend mellékletei (az egyes önálló szervezeti egységek, valamint a járási hivatalok ügyrendje) tartalmazzák különösen

a) a szervezeti egység által ellátott feladatok szervezeti egységen belüli megoszlását és a munkafolyamatok leírását;

b) a szervezeti egység állami tisztviselőinek, állami ügykezelőinek és munkavállalóinak feladat- és hatáskörét;

c) az állami tisztviselők, állami ügykezelők és munkavállalók helyettesítési rendjét.

(4) Az ügyrend jogszabállyal, valamint a kormányhivatalra vonatkozó normatív utasítással - különösen a jelen szervezeti és működési szabályzattal - ellentétes rendelkezést nem tartalmazhat.

(5) Az egységes ügyrendet a kormánymegbízott adja ki. Az ügyrend mellékletét képező járási hivatali ügyrendeket a járási hivatalvezető is aláírja.

(6) A Védelmi Bizottság Titkársága ügyrendjét a kormánymegbízott jóváhagyását megelőzően, véleményezés céljából a szakmai irányítók részére is meg kell küldeni.

V. Fejezet

A fővárosi és megyei kormányhivatal feladatai

27. Kormánymegbízotti kabinet és főigazgatói titkársági feladatok

32. § (1) A kormányhivatalok szervezeti egységei a kormánymegbízotti kabinet és főigazgatói titkársági feladatok körében

a) közreműködnek a kormánymegbízott és a főigazgató feladatainak ellátásában;

b) segítik a kormánymegbízott, a főigazgató és az igazgató munkáját,

c) kontrolling tevékenységet folytathatnak, melynek keretében ellenőrzik a kormánymegbízott gazdasági, pénzügyi döntéseinek végrehajtását.

(2) A kormánymegbízotti kabinetben feladatai tekintetében közvetlenül a kormánymegbízott felügyelete alá tartozó belső adatvédelmi felelős és integritás tanácsadó működik.

28. Integritásirányítási feladatok

33. § A kormányhivatalok szervezeti egységei az integritásirányítási feladatok körében az integritás tanácsadó koordinálásával közreműködnek

a) a kontrollkörnyezet kialakításában,

b) a működési folyamatok feltérképezésében és leírásában,

c) az integrált kockázatkezelési rendszer kialakításában és működtetésében,

d) az integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések kivizsgálásában és a szervezeti integritást sértő események kezelésében, valamint

e) a szervezeti integritás erősítése érdekében szükséges egyéb szervezetfejlesztési feladatok ellátásában.

29. Belső ellenőrzési feladatok

34. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a belső ellenőrzési feladatok körében ellátják

a) az államháztartásról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben, így különösen a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló kormányrendeletben,

b) valamint az egyéb jogszabályokban

meghatározott feladatokat.

30. Állami főépítészi feladatok

35. § A kormánymegbízotti kabinetben működő állami főépítészek ellátják

a) a főépítészi tevékenységről szóló kormányrendeletben,

b) a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló kormányrendeletben,

c) a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben, valamint

d) az egyéb jogszabályokban

meghatározott feladatokat.

31. Koordinációs feladatok

36. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a koordinációs feladatok körében ellátják

a) a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló törvényben, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló kormányrendeletben meghatározott

aa) a fővárosi és megyei államigazgatási kollégium működésével kapcsolatos adminisztrációs és koordinációs feladatokat,

ab) az éves beszámolóval, az ellenőrzési és mintavételi tervekkel kapcsolatos koordinációs feladatokat,

ac) az ügyrendben megjelölt - egyes ellenőrzési feladatokat,

ad) az ügyrendben megjelölt - egyes koordinációs feladatokat,

ae) az ügyrendben megjelölt - egyes képzési, továbbképzési és szervezési feladatokat,

af) a közigazgatás-korszerűsítési és minőségfejlesztési feladatokat,

b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben, az államháztartásról szóló törvényben és az azok felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott adatvédelmi és közzétételi feladatokat,

c) a kormányzati stratégiai irányításról szóló kormányrendeletben meghatározott, az intézményi munkaterv elkészítésével kapcsolatos feladatokat,

d) a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló törvényben, valamint az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott, az iratkezelés felügyeletével kapcsolatos feladatokat,

e) a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott feladatokat.

32. Humánpolitikai feladatok

37. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a humánpolitikai feladatok körében ellátják

a) az állami tisztviselőkről szóló törvényben, a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben és a munka törvénykönyvéről szóló törvényben, valamint az azok felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben és egyéb jogszabályokban meghatározott, a foglalkoztatási jogviszonnyal kapcsolatos munkáltatói feladatokat, illetve közreműködnek azok végrehajtásában,

b) a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló kormányrendeletben meghatározott - ügyrendben megjelölt - egyes ellenőrzési feladatokat.

33. Pénzügyi, gazdálkodási és számviteli feladatok

38. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a pénzügyi, gazdálkodási és számviteli feladatok körében ellátják

a) az államháztartásról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,

b) a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben,

c) a számvitelről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,

d) az állami vagyonról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,

e) a közbeszerzésekről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,

f) a nemzeti vagyonról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,

g) valamint az egyéb jogszabályokban

meghatározott, a költségvetési szervekre vonatkozó pénzügyi, gazdálkodási, vagyongazdálkodási és üzemeltetési feladatokat.

34. Informatikai feladatok

39. § (1) A kormányhivatalok szervezeti egységei az informatikai feladatok körében üzemeltetik és támogatják a kormányhivatal informatikai rendszerét, továbbá ellátják

a) az anyakönyvi eljárásról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,

b) az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló kormányrendeletben,

c) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,

d) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,

e) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,

f) a választási eljárásról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,

g) a fővárosi és megyei kormányhivatal elektronikus űrlapra épülő ügyintézésnél alkalmazott egyedi eljárásrendjének, az automatikus döntéshozatalnak, a kapcsolódó nyilvántartási és ügyfélkapcsolati szolgáltatásoknak a részletes szabályairól szóló kormányrendeletben,

h) az egyéb jogszabályokban

meghatározott egyes informatikai feladatokat.

(2) A kormányhivatalok szervezeti egységei az informatikai feladatok körében ellátják a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló kormányrendeletben meghatározott egyes ellenőrzési feladatokat.

35. Jogi feladatok

40. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a jogi feladatok körében

a) jogi szakmai segítséget nyújtanak a kormányhivatal szervezeti egységei számára,

b) vizsgálják a kormányhivatal szervezeti egységei által előkészített normatív utasítások jogszabályoknak és közjogi szervezetszabályozó eszközöknek való megfelelését.

36. Perképviseleti feladatok

41. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a perképviseleti feladatok körében ellátják a kormányhivatal a kormánymegbízott által normatív utasításban vagy egyedileg meghatározott ügyeivel kapcsolatos peres és nem peres képviseletet.

37. Ügyfélszolgálati feladatok

42. § A kormányhivatalok szervezeti egységei az ügyfélszolgálati feladatok körében ellátják a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló kormányrendeletben, valamint az egyéb jogszabályokban meghatározott ügyfélszolgálati feladatokat.

38. Törvényességi felügyeleti feladatok

43. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a törvényességi felügyeleti feladatok körében

a) ellátják a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben, valamint egyéb jogszabályokban meghatározott, a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletével, illetve a területszervezési eljárással kapcsolatos feladatokat,

b) ellátják a nemzetiségek jogairól szóló törvényben és egyéb jogszabályokban a kormányhivatal részére a nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatosan megállapított feladatokat,

c) ellátják a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvényben, valamint egyéb jogszabályokban meghatározott, a területfejlesztési önkormányzati társulások és a térségi fejlesztési tanácsok törvényességi felügyeletével kapcsolatos feladatokat,

d) ellátják a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló törvényben meghatározott feladatokat,

e) ellátják a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvényből adódó, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott feladatokat,

f) a közbeszerzésekről szóló törvényben meghatározottak alapján vizsgálat lefolytatását kezdeményezik a közbeszerzési ügyekben felülvizsgálatra jogosult szervnél, amennyiben a kormányhivatal feladatainak ellátása során ennek szükségessége felmerül,

g) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátására vonatkozó kötelezettségének eleget nem tevő települési önkormányzattal szemben kezdeményezik a költségvetési támogatás visszatartását, illetve zárolását, és ellátják ezzel összefüggésben a vízgazdálkodásról szóló törvényben és annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatokat,

h) ellátják a Nemzeti Jogszabálytárról szóló kormányrendeletben meghatározott feladatokat;

i) gondoskodnak az önkormányzatok adatainak Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program keretében történő, valamint egyéb, jogszabály alapján gyűjtött adatok aktualizálásáról.

39. Általános hatósági feladatok

44. § A kormányhivatalok szervezeti egységei az általános hatósági feladatok körében ellátják azon hatósági eljárásokkal kapcsolatos feladatokat, és gyakorolják azon hatásköröket, amelyek vonatkozásában jogszabály első fokon vagy másodfokon eljáró hatóságként vagy felügyeleti szervként a kormányhivatalt vagy a kormánymegbízottat jelöli ki, így különösen

a) az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvényben,

b) az egészségügyről szóló törvényben,

c) a földgázellátásról szóló törvényben,

d) a hadigondozásról szóló törvényben,

e) a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben,

f) a társasházakról szóló törvényben,

g) a távhőszolgáltatásról szóló törvényben,

h) a temetőkről és a temetkezésről szóló törvényben,

i) a villamos energiáról szóló törvényben,

j) az adózás rendjéről szóló törvényben,

k) az anyakönyvi eljárásról szóló törvényben,

l) a bányászatról szóló törvényben,

m) a kereskedelemről szóló törvényben,

n) a kisajátításról szóló törvényben,

o) a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvényben,

p) a közúti közlekedésről szóló törvényben,

q) a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló törvényben,

r) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben,

s) a statisztikáról szóló törvényben,

valamint az azok felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatokat.

(2) A kormányhivatalok szervezeti egységei a fővárosi és megyei hatósági feladatok körében

a) közreműködnek a Belső Piaci Információs Rendszer hazai működésének és az abban való részvételnek a szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott feladatok ellátásában;

b) ellátják a fővárosi és megyei kormányhivatalokról és a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló kormányrendeletben meghatározott - ügyrendben megjelölt - egyes ellenőrzési feladatokat;

c) ellátják a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvényben meghatározott feladatokat.

40. Agrártámogatással kapcsolatos feladatok

45. § A kormányhivatalok szervezeti egységei az agrártámogatással kapcsolatos feladatok körében ellátják a mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló törvényben, valamint egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó, vagy átruházott feladatként a kifizető ügynökségi feladatok tekintetében a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokkal összefüggő területi kezelésű kérelemkezelési, helyszíni ellenőrzési, megyei ügyfélszolgálati feladatokat. Közbenső szervezetként ellátják továbbá a Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefüggő feladatokat ellátó egyes szervezetek kijelöléséről szóló kormányrendeletben a megyei kormányhivatalra átruházott feladatokat.

41. Nemzeti Energetikai Hálózattal kapcsolatos feladatok

46. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a Nemzeti Energetikai Hálózattal kapcsolatos feladatok körében ellátják az energiahatékonyságról szóló törvényben, valamint az annak végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat.

42. Oktatással kapcsolatos feladatok

47. § A kormányhivatalok szervezeti egységei az oktatással kapcsolatos feladatok körében ellátják

a) a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,

b) a nemzeti köznevelésről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,

c) az Oktatási Hivatalról szóló kormányrendeletben,

d) a szakképzésről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,

e) a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,

f) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben

meghatározott feladatokat.

43. Szociális és gyámügyi feladatok

48. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a szociális és gyámügyi feladatok körében ellátják

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben,

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben,

c) az Integrált Jogvédelmi Szolgálatról szóló kormányrendeletben,

d) továbbá a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló kormányrendeletben és

e) egyéb külön jogszabályokban

meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat.

44. Építésügyi feladatok

49. § A kormányhivatalok szervezeti egységei az építésügyi feladatok körében ellátják a kormányhivatal feladat- és hatáskörét érintő

a) az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott építésügyi hatósági;

b) az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló kormányrendeletben és

c) egyéb külön jogszabályokban

meghatározott építésfelügyeleti hatósági feladatokat.

45. Pártfogó felügyelői és igazságügyi feladatok

50. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a pártfogó felügyelői és igazságügyi feladatok körében ellátják az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörökről szóló kormányrendeletben, valamint a pártfogó felügyelői tevékenységgel és az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyéb jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat.

46. Élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok

51. § A kormányhivatalok szervezeti egységei az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok körében ellátják a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat.

47. Földhivatali feladatok

52. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a földhivatali feladatok körében ellátják a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről, az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat.

48. Földművelésügyi feladatok

53. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a földművelésügyi feladatok körében ellátják a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló kormányrendeletben, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó egyes másodfokú földművelésügyi feladatokat.

49. Egészségbiztosítási pénztári feladatok

54. § A kormányhivatalok szervezeti egységei az egészségbiztosítási pénztári feladatok körében ellátják az egészségbiztosítási szervekről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat.

50. Nyugdíjbiztosítási feladatok

55. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a nyugdíjbiztosítási feladatok körében ellátják az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat.

51. Foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

56. § (1) A kormányhivatalok szervezeti egységei a foglalkoztatási feladatok körében ellátják az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat.

(2) A kormányhivatal foglalkoztatási feladatokat ellátó szervezeti egysége végzi a Nemzeti Foglalkoztatási Alappal (a továbbiakban: NFA) kapcsolatos gazdálkodási, nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási feladatokat, illetve az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos szakmai és pénzügyi feladatokat.

52. Népegészségügyi feladatok

57. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a népegészségügyi feladatok körében ellátják a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, valamint az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat.

53. A honosított és határon túli anyakönyvezéssel kapcsolatos feladatok

58. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a hazai anyakönyvezéssel kapcsolatos feladataik körében ellátják az anyakönyvi eljárásról szóló törvényben, valamint egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat.

54. Bányafelügyeleti igazgatási feladatok

59. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a bányafelügyeleti igazgatási feladatok körében ellátják a bányászatról szóló törvényben, valamint egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörét érintő feladatokat.

55. Védelmi igazgatási, honvédelmi feladatok

60. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a védelmi igazgatási és a honvédelmi feladatok körében ellátják

a) az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról szóló kormányrendeletben,

b) az egészségügyről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,

c) a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,

d) a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,

e) a katasztrófavédelemről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,

f) a nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló kormányrendeletben

meghatározott feladatokat.

VI. Fejezet

A járási hivatalok feladatai

56. Járási hivatalvezetői titkársági feladatok

61. § (1) A járási hivatalok szervezeti egységei a járási hivatalvezetői titkársági feladatok körében

a) közreműködnek a járási hivatalvezető és hivatalvezető-helyettes feladatainak ellátásában;

b) segítik a járási hivatalvezető és hivatalvezető-helyettes munkáját,

c) koordinálják a járási hivatal szervezeti egységeinek tevékenységét,

d) ellenőrzési tevékenységet folytathatnak, melynek keretében ellenőrzik a járási hivatalvezető és hivatalvezető-helyettes döntéseinek végrehajtását.

57. Ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

62. § A járási hivatalok szervezeti egységei az ügyfélszolgálati és a kormányablak feladatok körében ellátják

a) a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló kormányrendeletben,

b) a kormányablakokról szóló kormányrendeletben

meghatározott ügyfélszolgálati feladatokat.

58. Okmányirodai feladatok

63. § A járási hivatalok szervezeti egységei az okmányirodai feladatok körében ellátják

a) az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvényben,

b) az illetékekről szóló törvényben,

c) a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvényben,

d) a közúti közlekedésről szóló törvényben,

e) a külföldre utazásról szóló törvényben,

f) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben

és az azok felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben, valamint az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott feladatokat, továbbá a jogszabály által a járási hivatal szervezeti egységeként működő okmányirodához telepített feladatokat.

59. Általános járási hatósági feladatok

64. § A járási hivatalok szervezeti egységei az általános hatósági feladatok körében ellátják azon hatósági eljárásokkal kapcsolatos feladatokat, és gyakorolják azon hatásköröket, amelyek vonatkozásában jogszabály első fokon eljáró hatóságként a járási hivatalt vagy a járási hivatalvezetőt jelöli ki, így különösen

a) az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvényben;

b) a földgázellátásról szóló törvényben,

c) a hadigondozásról szóló törvényben,

d) a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben,

e) a társasházakról szóló törvényben,

f) a távhőszolgáltatásról szóló törvényben,

g) a temetőkről és a temetkezésről szóló törvényben,

h) a villamos energiáról szóló törvényben,

i) a menedékjogról szóló törvényben,

j) a nemzeti köznevelésről szóló törvényben,

k) a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvényben,

valamint az azok felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatokat.

60. Oktatással kapcsolatos feladatok

65. § A járási hivatalok szervezeti egységei az oktatással kapcsolatos feladatok körében ellátják

a) a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,

b) a nemzeti köznevelésről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,

c) az Oktatási Hivatalról szóló kormányrendeletben,

d) a szakképzésről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,

e) a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben

meghatározott feladatokat.

61. Szociális és gyámügyi feladatok

66. § A járási hivatalok szervezeti egységei a szociális és gyámügyi feladatok körében ellátják

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben,

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben,

c) az Integrált Jogvédelmi Szolgálatról szóló kormányrendeletben,

d) továbbá a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló kormányrendeletben és

e) egyéb külön jogszabályokban

meghatározott, a feladat- és hatáskörükbe tartozó feladatokat.

62. Építésügyi feladatok

67. § A járási hivatalok szervezeti egységei az építésügyi feladatok körében ellátják

a) az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló kormányrendeletben meghatározott építésügyi hatósági;

b) az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló kormányrendeletben meghatározott építésfelügyeleti hatósági;

c) egyéb külön jogszabályokban

meghatározott, a feladat- és hatáskörükbe tartozó építésügyi és építésfelügyeleti hatósági feladatokat.

63. Örökségvédelmi feladatok

68. § A járási hivatalok szervezeti egységei ellátják a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a feladat- és hatáskörükbe tartozó feladatokat.

64. Élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok

69. § A járási hivatalok szervezeti egységei ellátják az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló törvényben, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a feladat- és hatáskörükbe tartozó feladatokat.

65. Földhivatali feladatok

70. § A járási hivatalok szervezeti egységei ellátják a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló, az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, feladat- és hatáskörükbe tartozó feladatokat.

66. Népegészségügyi feladatok

71. § A járási hivatalok szervezeti egységei ellátják a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, valamint az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a feladat- és hatáskörükbe tartozó feladatokat.

67. Foglalkoztatási, közfoglalkoztatási feladatok

72. § A járási hivatalok szervezeti egységei ellátják az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a feladat- és hatáskörükbe tartozó feladatokat.

68. Munkaügyi és munkavédelmi feladatok

73. § A járási hivatalok szervezeti egységei ellátják az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a feladat- és hatáskörükbe tartozó feladatokat.

69. Fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok

74. § A járási hivatalok szervezeti egységei a fogyasztóvédelmi feladatok körében ellátják a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a feladat- és hatáskörükbe tartozó feladatokat.

70. Mérésügyi és műszaki biztonsági feladatok

75. § A járási hivatalok szervezeti egységei a mérésügyi és műszaki biztonsági feladatok körében ellátják a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló kormányrendeletben, a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben, valamint egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a feladat- és hatáskörükbe tartozó feladatokat.

71. Természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok

76. § A járási hivatalok szervezeti egységei a természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladataik körében ellátják a természetes személyek adósságendezéséről szóló törvényben, valamint egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a feladat- és hatáskörükbe tartozó feladatokat.

72. Földművelésügyi feladatok

77. § A járási hivatalok szervezeti egységei a földművelésügyi feladatok körében ellátják a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a feladat- és hatáskörükbe tartozó egyes földművelésügyi feladatokat.

73. Igazságügyi feladatok

78. § A járási hivatalok szervezeti egységei az igazságügyi feladatok körében ellátják az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörökről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a feladat-és hatáskörükbe tartozó feladatokat.

74. Közlekedési feladatok

79. § A járási hivatalok szervezeti egységei a közlekedési feladatok körében ellátják a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a feladat- és hatáskörükbe tartozó feladatokat.

75. Családtámogatási és lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatok

80. § A járási hivatalok szervezeti egységei a családtámogatási feladatok körében ellátják a családok támogatásáról szóló törvényben, a lakás-takarékpénztárakról szóló törvényben, az állami vagyonról szóló törvényben, az adózás rendjéről szóló törvényben, a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőség biztosításáról szóló törvényben, a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a feladat- és hatáskörükbe tartozó feladatokat.

76. Egészségbiztosítási pénztári feladatok

81. § A járási hivatalok szervezeti egységei az egészségbiztosítási pénztári feladatok körében ellátják az egészségbiztosítási szervekről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a feladat- és hatáskörükbe tartozó feladatokat.

77. Nyugdíjbiztosítási feladatok

82. § A járási hivatalok szervezeti egységei a nyugdíjbiztosítási feladatok körében ellátják a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a feladat- és hatáskörükbe tartozó feladatokat.

78. Keresőképesség és keresőképtelenség felülvizsgálatával kapcsolatos feladatok

83. § A járási hivatalok szervezeti egységei a keresőképesség és keresőképtelenség felülvizsgálatával kapcsolatos feladataik körében ellátják az egészségbiztosítási szervekről szóló kormányrendeletben és a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló kormányrendeletben, valamint egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a feladat- és hatáskörükbe tartozó feladatokat.

79. Rehabilitációs igazgatási feladatok

84. § A járási hivatalok szervezeti egységei a rehabilitációs igazgatási feladatok körében ellátják a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló törvényben, a törvény végrehajtására kiadott jogszabályokban, valamint az egyéb jogszabályokban meghatározott, az egészségi állapot, fogyatékosság szakkérdésének vizsgálatával összefüggő, feladat- és hatáskörükbe tartozó feladatokat.

80. Környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok

85. § A járási hivatalok szervezeti egységei a környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok körében ellátják a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben, valamint egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a feladat- és hatáskörükbe tartozó feladatokat.

81. Nemzeti Energetikai Hálózattal kapcsolatos feladatok

86. § A járási hivatalok szervezeti egységei a Nemzeti Energetikai Hálózattal kapcsolatos feladatok körében ellátják az energiahatékonyságról szóló törvényben, valamint az annak végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott, a feladat- és hatáskörükbe tartozó feladatokat.

82. Erdészeti hatósági és igazgatási feladatok

87. § A járási hivatalok szervezeti egységei az erdészeti igazgatási feladatok körében ellátják a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a feladat- és hatáskörükbe tartozó feladatokat.

83. Vetőmag- és szaporítóanyag-felügyeleti feladatok

88. § A járási hivatalok szervezeti egységei ellátják a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló törvényben, az annak végrehajtási rendeleteiben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a feladat-és hatáskörükbe tartozó feladatokat.

84. Növény- és talajvédelmi feladatok

89. § A járási hivatalok szervezeti egységei a növény- és talajvédelmi feladatok körében ellátják a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, feladat-és hatáskörükbe tartozó feladatokat.

85. Agrártámogatással kapcsolatos feladatok

90. § A Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatala szervezeti egységei az agrártámogatással kapcsolatos feladatok körében ellátják a mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló törvényben, valamint egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó, vagy átruházott feladatként a kifizető ügynökségi feladatok tekintetében a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokkal összefüggő területi kezelésű kérelemkezelési, helyszíni ellenőrzési, megyei ügyfélszolgálati feladatokat. Közbenső szervezetként ellátják továbbá a Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefüggő feladatokat ellátó egyes szervezetek kijelöléséről szóló kormányrendeletben a megyei kormányhivatalra átruházott feladatokat.

86. Járási védelmi igazgatási feladatok

91. § A járási hivatal vezetője és a hivatal vezető-helyettes a járási védelmi igazgatási feladatok körében ellátják

a) az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,

b) a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,

c) a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,

d) a katasztrófavédelemről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben

meghatározott feladatokat.

VII. Fejezet

Országos illetékességgel eljáró kormányhivatalokra vonatkozó eltérő rendelkezések

87. Budapest Főváros Kormányhivatalára vonatkozó eltérő rendelkezések

92. § (1) Budapest Főváros Kormányhivatala szervezeti egységei az örökségvédelmi feladatok körében ellátják

a) a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott a műemléki érték,

b) a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban a régészeti örökség védelmével

kapcsolatos, a kormányhivatal feladat-és hatáskörébe tartozó másodfokú feladatokat.

(2) Budapest Főváros Kormányhivatala szervezeti egységei a mérésügyi és műszaki biztonsági feladatok körében ellátják Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó elsőfokú és másodfokú feladatokat.

(3) Budapest Főváros Kormányhivatala szervezeti egységei a rehabilitációs igazgatási feladatok körében ellátják a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló, a fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról szóló, a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók és a foglalkozási rehabilitációs szolgáltatók akkreditációjával kapcsolatos, valamint egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat-és hatáskörébe tartozó elsőfokú és másodfokú feladatokat.

(4) Budapest Főváros Kormányhivatala szervezeti egységei a családtámogatási, fogyatékossági támogatási és lakáscélú állami támogatási feladatok körében ellátják a családok támogatásáról és a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvényben, a lakás-takarékpénztárakról szóló törvényben, az állami vagyonról szóló törvényben, az adózás rendjéről szóló törvényben, a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendeletekben, valamint egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó másodfokú feladatokat.

(5) Budapest Főváros Kormányhivatala szervezeti egységei a hazai anyakönyvezéssel kapcsolatos feladataik körében ellátják az anyakönyvi eljárásról szóló törvényben, valamint egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat.

(6) Budapest Főváros Kormányhivatala szervezeti egységei az egészségbiztosítási pénztári feladataik körében ellátják az egészségbiztosítási szervekről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó elsőfokú és másodfokú feladatokat.

(7) Budapest Főváros Kormányhivatala szervezeti egységei ellátják a magyar igazolvány és a magyar hozzátartozói igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárásról szóló kormányrendeletben, valamint a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó eges hatósági feladatokat. (8) Budapest Főváros Kormányhivatala szervezeti egységei a nyugdíjbiztosítási feladataik körében ellátják a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó elsőfokú és másodfokú feladatokat.

(9) Budapest Főváros Kormányhivatala szervezeti egységei a közlekedési hatósági feladataik körében ellátják a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat.

(10) Budapest Főváros Kormányhivatala szervezeti egységei a közlekedési igazgatási hatósági feladataik körében ellátják a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó közlekedési igazgatási feladatokat.

(11) Budapest Főváros Kormányhivatala szervezeti egységei az állampolgársági feladataik körében ellátják a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban, továbbá az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvényben meghatározott, illetve a névváltoztatási eljárással kapcsolatos, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat.

(12) Budapest Főváros Kormányhivatala szervezeti egységei a kárpótlással összefüggő feladataik körében ellátják az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat-és hatáskörökről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott kárpótlási feladatokat.

(13) Budapest Főváros Kormányhivatala szervezeti egységei ellátják a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvényben, valamint az annak végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat.

(14) Budapest Főváros Kormányhivatala szervezeti egységei az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló kormányrendelet alapján ellátják a kereset-kiegészítéssel kapcsolatos, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó másodfokú feladatokat.

(15) Budapest Főváros Kormányhivatala szervezeti egységei az egészségügyi igazgatási feladataik körében ellátják az egészségügyről szóló 1997. évi CLV. törvényben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat.

(16) Budapest Főváros Kormányhivatala szervezeti egységei ellátják az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvényben, a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvényben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott földügyi igazgatási, ingatlanügyi igazgatási, földmérési és térinformatikai, valamint egyéb feladatokat.

88. A Pest Megyei Kormányhivatalra vonatkozó eltérő rendelkezések

93. § (1) A Pest Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei a földművelésügyi, növény- és talajvédelmi, vetőmagfelügyeleti feladatok körében ellátják a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó elsőfokú és másodfokú hatósági feladatokat.

(2) A Pest Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei az erdészeti feladatok körében ellátják a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló kormányrendeletben, földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó elsőfokú és másodfokú hatósági feladatokat.

(3) A Pest Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei a fogyasztóvédelmi feladatok körében ellátják a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó elsőfokú és másodfokú hatósági feladatokat.

(4) A Pest Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei a környezetvédelmi, természetvédelmi feladatok körében ellátják a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben, valamint egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó elsőfokú és másodfokú feladatokat.

(5) A Pest Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei az erdészeti, vadgazdálkodási, halgazdálkodási feladatok körében ellátják a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat-és hatáskörükbe tartozó első- és másodfokú feladatokat.

(6) A Pest Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei ellátják a szakképzési és felnőttképzési hatósági feladatok átadásával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényben, valamint a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalról szóló kormányrendeletben meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat.

(7) A Pest Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei ellátják az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvényben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, az előadó-művészeti szervezetek működésével összefüggő, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat.

89. A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatalra vonatkozó eltérő rendelkezések

94. § A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatala szervezeti egységei az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló kormányrendelet alapján ellátják a kereset-kiegészítéssel kapcsolatos, feladat- és hatáskörükbe tartozó elsőfokú feladatokat.

VIII. Fejezet

A kormányhivatalokra vonatkozó részletszabályok

90. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

95. § (1) A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: BKMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: BKMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Bács-Kiskun County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Bács-Kiskun;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Bács-Kiskun;

f) székhelye: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.;

g) postafiók címe: 6001 Kecskemét, Pf. 226;

h) alapító okirat kelte és száma: 2016. augusztus 5. TER-2/778/2/2016;

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10025004-00299657-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789257-2-03;

k) statisztikai számjele: 15789257-8411-312-03;

l) PIR törzsszáma: 789257.

(2) A BKMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

 

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

013340

Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

2

031050

Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek

3

041110

Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

4

042170

Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása

5

042180

Állat-egészségügy

6

042210

Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása

7

042310

Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása

8

042350

Halászat igazgatása és támogatása

9

051010

Hulladékgazdálkodás igazgatása

10

053010

Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása

11

053020

Szennyeződésmentesítési tevékenységek

12

054010

Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása

13

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

14

074032

Ifjúság-egészségügyi gondozás

15

074052

Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei

16

074053

Szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének programjai, tevékenységei

17

076063

Sugár-egészségügyi feladatok

18

101270

Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások

(3) A BKMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 2. függelék tartalmazza.

91. Baranya Megyei Kormányhivatal

96. § (1) A Baranya Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: BAMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Baranya Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: BAMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Baranya County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Baranya;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Baranya;

f) székhelye: 7623 Pécs, József A. u. 10.;

g) postafiók címe: 7602 Pécs, Pf. 405;

h) alapító okirat kelte és száma: 2016. augusztus 5. TER-2/778/4/2016;

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10024003-00299585-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789240-2-02;

k) statisztikai számjele: 15789240-8411-312-02;

l) PIR törzsszáma: 789246.

(2) A BAMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

 

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

013340

Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

2

013390

Egyéb kiegészítő szolgáltatások

3

021020

Védelmi képesség fenntartása, fejlesztése, honvédelmi felkészítés

4

031020

Menekültügy igazgatása

5

032010

Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása

6

033010

Igazságügy igazgatása

7

036010

Igazságügyi szakértői tevékenység

8

041110

Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

9

041160

Földmérés, térképészet

10

041170

Műszaki vizsgálat, elemzés

11

041234

Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére)

12

041235

Vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy foglalkoztatásához nyújtható támogatás

13

042170

Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása

14

042180

Állat-egészségügy

15

042210

Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása

16

042310

Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása

17

042350

Halászat igazgatása és támogatása

18

043110

Szén- és egyéb ásványi fűtőanyagipar igazgatása és támogatása

19

043210

Kőolaj- és gázipar igazgatása és támogatása

20

043310

Nukleáris fűtőanyagipar igazgatása és támogatása

21

043410

Egyéb tüzelőanyag-ipar igazgatása és támogatása

22

044110

Ásványianyag- (kivéve: szilárd ásványi fűtőanyag) bányászat igazgatása és támogatása

23

051010

Hulladékgazdálkodás igazgatása

24

053010

Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása

25

053020

Szennyeződésmentesítési tevékenységek

26

054010

Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása

27

061030

Lakáshoz jutást segítő támogatások

28

063010

Vízügy igazgatása

29

072220

Járóbetegek rehabilitációs szakellátása

30

072420

Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

31

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

32

076063

Sugár-egészségügyi feladatok

33

101240

Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások

34

101270

Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások

(3) A BAMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 3. függelék tartalmazza.

92. Békés Megyei Kormányhivatal

97. § (1) A Békés Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: BÉMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Békés Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: BÉMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Békés County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Békés;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Békés;

f) székhelye: 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.;

g) postafiók címe: 5601 Békéscsaba, Pf. 389;

h) alapító okirat kelte és száma: 2016. augusztus 5. TER-2/778/6/2016;

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10026005-00299578-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789264-2-04;

k) statisztikai számjele: 15789264-8411-312-04;

l) PIR törzsszáma: 789268.

(2) A BÉMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

 

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

021020

Védelmi képesség fenntartása, fejlesztése, honvédelmi felkészítés

2

031050

Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek

3

041110

Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

4

041170

Műszaki vizsgálat, elemzés

5

042170

Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása

6

042180

Állat-egészségügy

7

042210

Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása

8

042310

Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása

9

042350

Halászat igazgatása és támogatása

10

051010

Hulladékgazdálkodás igazgatása

11

053010

Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása

12

053020

Szennyeződésmentesítési tevékenységek

13

054010

Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása

14

076063

Sugár-egészségügyi feladatok

15

101270

Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások

(3) A BÉMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 4. függelék tartalmazza.

93. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

98. § (1) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: BAZMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: BAZMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Borsod-Abaúj-Zemplén County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Borsod-Abaúj-Zemplén;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Borsod-Abaúj-Zemplén;

f) székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 1.;

g) postafiók címe: 3501 Miskolc, Pf. 367;

h) alapító okirat kelte és száma: 2016. augusztus 5. TER-2/778/8/2016;

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10027006-00299561-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789271-2-05;

k) statisztikai számjele: 15789271-8411-312-05;

l) PIR törzsszáma: 789279.

(2) A BAZMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

 

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

032010

Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása

2

041110

Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

3

041170

Műszaki vizsgálat, elemzés

4

042170

Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása

5

042180

Állat-egészségügy

6

042210

Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása

7

042310

Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása

8

042350

Halászat igazgatása és támogatása

9

043110

Szén- és egyéb ásványi fűtőanyagipar igazgatása és támogatása

10

043210

Kőolaj- és gázipar igazgatása és támogatása

11

043410

Egyéb tüzelőanyag-ipar igazgatása és támogatása

12

044110

Ásványianyag- (kivéve: szilárd ásványi fűtőanyag) bányászat igazgatása és támogatása

13

051010

Hulladékgazdálkodás igazgatása

14

053010

Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása

15

053020

Szennyeződésmentesítési tevékenységek

16

054010

Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása

17

072420

Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

18

074031

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

19

076063

Sugár-egészségügyi feladatok

20

101270

Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások

(3) A BAZMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét az 5. függelék tartalmazza.

94. Budapest Főváros Kormányhivatala

99. § (1) Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: BFKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Budapest Főváros Kormányhivatala;

b) rövidítése: BFKH;

c) angol megnevezése: Government Office of the Capital City Budapest;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt der Hauptstadt Budapest;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental de Budapest-Capitale;

f) székhelye: 1056 Budapest, Váci u. 62-64.;

g) postafiók címe: 1364 Budapest, Pf. 234;

h) alapító okirat kelte és száma: 2016. október 24. TER-2/778/49/2016;

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10023002-00299592-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789233-2-41;

k) statisztikai számjele: 15789233-8411-312-01;

l) PIR törzsszáma: 789235.

(2) A BFKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

 

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

011320

Nemzetközi szervezetekben való részvétel

2

014030

Természettudományi, műszaki alapkutatás

3

041110

Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

4

041160

Földmérés, térképészet

5

041170

Műszaki vizsgálat, elemzés

6

045210

Vízi közlekedés igazgatása és támogatása

7

047110

Kis- és nagykereskedelem igazgatása és támogatása

8

048010

Gazdasági ügyekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés

9

049020

K+F Tevékenységekhez kapcsolódó innováció

10

072220

Járóbetegek rehabilitációs szakellátása

11

076063

Sugár-egészségügyi feladatok

12

082051

Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme

13

101240

Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások

14

101270

Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások

(3) A BFKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 6. függelék tartalmazza.

95. Csongrád Megyei Kormányhivatal

100. § (1) A Csongrád Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: CSMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Csongrád Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: CSMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Csongrád County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Csongrád;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Csongrád;

f) székhelye: 6722 Szeged, Rákóczi tér 1.;

g) postafiók címe: 6701 Szeged, Pf. 1096;

h) alapító okirat kelte és száma: 2016. augusztus 5. TER-2/778/12/2016;

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10028007-00299664-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789288-2-06;

k) statisztikai számjele: 15789288-8411-312-06;

l) PIR törzsszáma: 789280.

(2) A CSMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

 

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

031050

Egyéb rendészeti bűnüldözési tevékenységek

2

041110

Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

3

041170

Műszaki vizsgálat, elemzés

4

042170

Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása

5

042180

Állat-egészségügy

6

042210

Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása

7

042310

Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása

8

042350

Halászat igazgatása és támogatása

9

051010

Hulladékgazdálkodás igazgatása

10

053010

Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása

11

053020

Szennyeződésmentesítési tevékenységek

12

054010

Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása

13

072420

Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

14

074052

Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei

15

074053

Szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének programjai, tevékenységei

16

076063

Sugár-egészségügyi feladatok

17

101270

Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások

18

101240

Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások

19

102040

Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások

20

103010

Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai

(3) A CSMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 7. függelék tartalmazza.

96. Fejér Megyei Kormányhivatal

101. § (1) A Fejér Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: FMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Fejér Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: FMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Fejér County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Fejér;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Fejér;

f) székhelye: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.;

g) postafiók címe: 8000 Székesfehérvár, Pf. 242;

h) alapító okirat kelte és száma: 2016. augusztus 5. TER-2/778/14/2016;

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10029008-00299640-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789295-2-07;

k) statisztikai számjele: 15789295-8411-312-07;

l) PIR törzsszáma: 789291.

(2) Az FMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

 

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

011220

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

2

013210

Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

3

013340

Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

4

031050

Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek

5

041110

Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

6

041140

Területfejlesztés igazgatása

7

041170

Műszaki vizsgálat, elemzés

8

042170

Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása

9

042180

Állat-egészségügy

10

042310

Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása

11

042350

Halászat igazgatása és támogatása

12

046040

Hírügynökségi, információs szolgáltatás

13

051010

Hulladékgazdálkodás igazgatása

14

053010

Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása

15

053020

Szennyeződésmentesítési tevékenységek

16

054010

Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása

17

072220

Járóbetegek rehabilitációs szakellátása

18

072420

Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

19

074031

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

20

074032

Ifjúság-egészségügyi gondozás

21

074052

Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei

22

074053

Szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének programjai, tevékenységei

23

076063

Sugár-egészségügyi feladatok

24

082010

Kultúra igazgatása

25

082070

Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása

26

101270

Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások

27

102040

Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások

(3) Az FMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 8. függelék tartalmazza.

97. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

102. § (1) A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: GYMSMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: GYMSMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Győr-Moson-Sopron County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Győr-Moson-Sopron;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Győr-Moson-Sopron;

f) székhelye: 9021 Győr, Árpád út 32.;

g) postafiók címe: 9002 Győr, Pf. 415;

h) alapító okirat kelte és száma: 2016. augusztus 5. TER-2/778/16/2016;

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10033001-00299633-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789305-2-08;

k) statisztikai számjele: 15789305-8411-312-08;

l) PIR törzsszáma: 789301.

(2) A GYMSMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

 

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

013340

Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

2

031050

Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek

3

041110

Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

4

041170

Műszaki vizsgálat, elemzés

5

042170

Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása

6

042180

Állat-egészségügy

7

042310

Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása

8

042350

Halászat igazgatása és támogatása

9

045310

Vasúti közlekedés igazgatása és támogatása

10

051010

Hulladékgazdálkodás igazgatása

11

053010

Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása

12

053020

Szennyeződésmentesítési tevékenységek

13

054010

Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása

14

072420

Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

15

074052

Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei

16

074053

Szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének programjai, tevékenységei

17

076063

Sugár-egészségügyi feladatok

18

101240

Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások

 

101270

Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások

(3) A GYMSMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 9. függelék tartalmazza.

98. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

103. § (1) A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: HBMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: HBMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Hajdú-Bihar County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Hajdú-Bihar;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Hajdú-Bihar;

f) székhelye: 4024 Debrecen, Piac u. 54.;

g) postafiók címe: 4002 Debrecen, Pf. 83;

h) alapító okirat kelte és száma: 2016. augusztus 5. TER-2/778/18/2016;

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10034002-00299626-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789312-2-09;

k) statisztikai számjele: 15789312-8411-312-09;

l) PIR törzsszáma: 789312.

(2) A HBMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

 

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

013340

Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

2

031050

Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek

3

041110

Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

4

041170

Műszaki vizsgálat, elemzés

5

042170

Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása

6

042180

Állat-egészségügy

7

042210

Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása

8

042310

Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása

9

042350

Halászat igazgatása és támogatása

10

051010

Hulladékgazdálkodás igazgatása

11

053010

Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása

12

053020

Szennyeződésmentesítési tevékenységek

13

054010

Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása

14

061030

Lakáshoz jutást segítő támogatások

15

076063

Sugár-egészségügyi feladatok

16

101270

Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások

(3) A HBMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 10. függelék tartalmazza.

99. Heves Megyei Kormányhivatal

104. § (1) A Heves Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: HMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Heves Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: HMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Heves County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Heves;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Heves;

f) székhelye: 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9.;

g) postafiók címe: 3301 Eger, Pf. 216;

h) alapító okirat kelte és száma: 2016. augusztus 5. TER-2/778/20/2016;

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10035003-00299619-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789329-2-10;

k) statisztikai számjele: 15789329-8411-312-10;

l) PIR törzsszáma: 789323.

(2) A HMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

 

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

041110

Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

2

042170

Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása

3

042180

Állat-egészségügy

4

042210

Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása

5

042310

Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása

6

042350

Halászat igazgatása és támogatása

7

051010

Hulladékgazdálkodás igazgatása

8

053010

Környezetszennyezés csökkentésének irányítása

9

053020

Szennyeződésmentesítési tevékenységek

10

054010

Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása

11

101270

Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások

(3) A HMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 11. függelék tartalmazza.

100. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

105. § (1) A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: JNSZMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: JNSZMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Jász-Nagykun-Szolnok County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Jász-Nagykun-Szolnok;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Jász-Nagykun-Szolnok;

f) székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2.;

g) postafiók címe: 5001 Szolnok, Pf. 111;

h) alapító okirat kelte és száma: 2016. augusztus 5. TER-2/778/22/2016;

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10045002-00299602-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789381-2-16;

k) statisztikai számjele: 15789381-8411-312-16;

l) PIR törzsszáma: 789389.

(2) A JNSZMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

 

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

032010

Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása

2

041110

Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

3

041170

Műszaki vizsgálat, elemzés

4

042170

Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása

5

042180

Állat-egészségügy

6

042310

Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása

7

042350

Halászat igazgatása és támogatása

8

043110

Szén- és egyéb ásványi fűtőanyagipar igazgatása és támogatása

9

043210

Kőolaj- és gázipar igazgatása és támogatása

10

043410

Egyéb tüzelőanyag-ipar igazgatása és támogatása

11

044110

Ásványianyag- (kivéve: szilárd ásványi fűtőanyag) bányászat igazgatása és támogatása

12

041234

Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére)

13

041235

Vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy foglalkoztatásához nyújtható támogatás

14

051010

Hulladékgazdálkodás igazgatása

15

053010

Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása

16

053020

Szennyeződésmentesítési tevékenységek

17

054010

Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása

18

074031

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

19

076063

Sugár-egészségügyi feladatok

20

082010

Kultúra igazgatása

21

101240

Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások

22

101270

Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások

(3) A JNSZMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 12. függelék tartalmazza.

101. Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

106. § (1) A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: KEMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: KEMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Komárom-Esztergom County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Komárom-Esztergom;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Komárom-Esztergom;

f) székhelye: 2800 Tatabánya, Bárdos László u. 2.;

g) postafiók címe: 2801 Tatabánya, Pf. 173;

h) alapító okirat kelte és száma: 2016. augusztus 5. TER-2/778/24/2016;

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10036004-00299554-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789336-2-11;

k) statisztikai számjele: 15789336-8411-312-11;

l) PIR törzsszáma: 789334.

(2) A KEMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

 

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

013340

Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

2

021020

Védelmi képesség fenntartása, fejlesztése, honvédelmi felkészítés

3

033010

Igazságügyi igazgatása

4

041110

Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

5

042170

Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása

6

042180

Állat-egészségügy

7

042210

Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása

8

042310

Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása

9

042350

Halászat igazgatása és támogatása

10

051010

Hulladékgazdálkodás igazgatása

11

053010

Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása

12

053020

Szennyeződésmentesítési tevékenység

13

054010

Természet-és tájvédelem igazgatása és támogatása

14

076063

Sugár-egészségügyi feladatok

15

082070

Történelmi hely, építmény, látványosság működtetése és megóvása

16

101240

Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások

17

101270

Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások

(3) A KEMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 13. függelék tartalmazza.

102. Nógrád Megyei Kormányhivatal

107. § (1) A Nógrád Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: NMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: NMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Nógrád County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Nógrád;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Nógrád;

f) székhelye: 3100 Salgótarján, Zemlinszky Rezső út 9.;

g) postafiók címe: 3101 Salgótarján, Pf. 265;

h) alapító okirat kelte és száma: 2016. augusztus 5. TER-2/778/26/2016;

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10037005-00299547-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789343-2-12;

k) statisztikai számjele: 15789343-8411-312-12;

l) PIR törzsszáma: 789345.

(2) Az NMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

 

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

013340

Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

2

021020

Védelmi képesség fenntartása, fejlesztése, honvédelmi felkészítés

3

031050

Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek

4

041110

Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

5

042170

Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása

6

042180

Állat-egészségügy

7

042210

Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása

8

042310

Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása

9

042350

Halászat igazgatása és támogatása

10

051010

Hulladékgazdálkodás igazgatása

11

053010

Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása

12

053020

Szennyeződésmentesítési tevékenységek

13

054010

Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása

14

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

15

074052

Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei

16

074053

Szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének programjai, tevékenységei

17

076063

Sugár-egészségügyi feladatok

18

101270

Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások

(3) Az NMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 14. függelék tartalmazza.

103. Pest Megyei Kormányhivatal

108. § (1) A Pest Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: PMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Pest Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: PMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Pest County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Pest;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Pest;

f) székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 7.;

g) postafiók címe: 1364 Budapest, Pf. 270;

h) alapító okirat kelte és száma: 2016. augusztus 5. TER-2/778/28/2016;

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10023002-00299671-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789350-2-41;

k) statisztikai számjele: 15789350-8411-312-01;

l) PIR törzsszáma: 789356.

(2) A PMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

 

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

013340

Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

2

013390

Egyéb kiegészítő szolgáltatások

3

032010

Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása

4

033010

Igazságügy igazgatása

5

041110

Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

6

041170

Műszaki vizsgálat, elemzés

7

042170

Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása

8

042180

Állat-egészségügy

9

042210

Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása

10

042310

Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása

11

042350

Halászat igazgatása és támogatása

12

043110

Szén- és egyéb ásványi fűtőanyagipar igazgatása és támogatása

13

043210

Kőolaj- és gázipar igazgatása és támogatása

14

043410

Egyéb tüzelőanyag-ipar igazgatása és támogatása

15

044110

Ásványianyag- (kivéve: szilárd ásványi fűtőanyag) bányászat igazgatása és támogatása

16

051010

Hulladékgazdálkodás igazgatása

17

053010

Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása

18

053020

Szennyeződésmentesítési tevékenységek

19

054010

Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása

20

076063

Sugár-egészségügyi feladatok

21

082010

Kultúra igazgatása

22

097010

Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés

23

101270

Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások

(3) A PMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 15. függelék tartalmazza.

104. Somogy Megyei Kormányhivatal

109. § (1) A Somogy Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: SMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Somogy Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: SMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Somogy County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Somogy;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Somogy;

f) székhelye: 7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1.;

g) postafiók címe: 7401 Kaposvár, Pf. 281;

h) alapító okirat kelte és száma: 2016. augusztus 5. TER-2/778/30/2016;

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10039007-00299688-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789367-2-14;

k) statisztikai számjele: 15789367-8411-312-14;

l) PIR törzsszáma: 789367.

(2) Az SMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

 

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

031050

Egyéb rendészeti bűnüldözési tevékenységek

2

041110

Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

3

042170

Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása

4

042180

Állat-egészségügy

5

042210

Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása

6

042310

Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása

7

042350

Halászat igazgatása és támogatása

8

051010

Hulladékgazdálkodás igazgatása

9

053010

Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása

10

053020

Szennyeződésmentesítési tevékenységek

11

054010

Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása

12

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

13

082010

Kultúra igazgatása

14

101270

Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások

(3) Az SMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 16. függelék tartalmazza.

105. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

110. § (1) A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: SZSZBMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: SZSZBMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Szabolcs-Szatmár-Bereg County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Szabolcs-Szatmár-Bereg;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Szabolcs-Szatmár-Bereg;

f) székhelye: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.;

g) postafiók címe: 4400 Nyíregyháza, Pf. 199;

h) alapító okirat kelte és száma: 2016. augusztus 5. TER-2/778/32/2016;

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10044001-00299695-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789374-2-15;

k) statisztikai számjele: 15789374-8411-312-15;

l) PIR törzsszáma: 789378.

(2) Az SZSZBMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

 

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

013340

Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

2

041110

Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

3

041170

Műszaki vizsgálat, elemzés

4

042170

Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása

5

042180

Állat-egészségügy

6

042310

Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása

7

042350

Halászat igazgatása és támogatása

8

051010

Hulladékgazdálkodás igazgatása

9

053010

Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása

10

053020

Szennyeződésmentesítési tevékenységek

11

054010

Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása

12

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

13

074052

Kábítószer –megelőzés programjai, tevékenységei

14

074053

Szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének programjai, tevékenységei

15

076063

Sugár-egészségügyi feladatok

16

101150

Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások

17

101270

Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások

(3) Az SZSZBMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 17. függelék tartalmazza.

106. Tolna Megyei Kormányhivatal

111. § (1) A Tolna Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: TMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Tolna Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: TMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Tolna County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Tolna;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Tolna;

f) székhelye: 7100 Szekszárd, Augusz Imre u. 7.;

g) postafiók címe: 7101 Szekszárd, Pf. 136;

h) alapító okirat kelte és száma: 2016. augusztus 5. TER-2/778/34/2016;

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10046003-00299530-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789398-2-17;

k) statisztikai számjele: 15789398-8411-312-17;

l) PIR törzsszáma: 789390.

(2) A TMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

 

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

011210

Az államháztartás igazgatása, szabályozása, ellenőrzése

2

013390

Egyéb kiegészítő szolgáltatások

3

041170

Műszaki vizsgálat, elemzés

4

042170

Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása

5

042180

Állat-egészségügy

6

042310

Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása

7

042350

Halászat igazgatása és támogatása

8

051010

Hulladékgazdálkodás igazgatása

9

053010

Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása

10

053020

Szennyeződésmentesítési tevékenységek

11

054010

Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása

12

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

13

074032

Ifjúság-egészségügyi gondozás

14

074052

Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei

15

074053

Szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének programjai, tevékenységei

16

076063

Sugár-egészségügyi feladatok

17

101240

Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások

(3) A TMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 18. függelék tartalmazza.

107. Vas Megyei Kormányhivatal

112. § (1) A Vas Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: VMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Vas Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: VMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Vas County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Vas;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Vas;

f) székhelye: 9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1.;

g) postafiók címe: 9701 Szombathely, Pf. 208;

h) alapító okirat kelte és száma: 2016. augusztus 5. TER-2/778/36/2016;

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10047004-00299523-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789408-2-18;

k) statisztikai számjele: 15789408-8411-312-18;

l) PIR törzsszáma: 789400.

(2) A VMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

 

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

013340

Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

2

031050

Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek

3

041110

Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

4

041170

Műszaki vizsgálat, elemzés

5

042170

Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása

6

042180

Állat-egészségügy

7

042210

Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása

8

042310

Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása

9

042350

Halászat igazgatása és támogatása

10

051010

Hulladékgazdálkodás igazgatása

11

053010

Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása

12

053020

Szennyeződésmentesítési tevékenységek

13

054010

Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása

14

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

15

074032

Ifjúság-egészségügyi gondozás

16

074052

Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei

17

074053

Szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének programjai, tevékenységei

18

076063

Sugár egészségügyi feladatok

19

081071

Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

20

101240

Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások

21

101270

Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások

(3) A VMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 19. függelék tartalmazza.

108. Veszprém Megyei Kormányhivatal

113. § (1) A Veszprém Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: VEMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Veszprém Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: VEMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Veszprém County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Veszprém;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Veszprém;

f) székhelye: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.;

g) postafiók címe: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.;

h) alapító okirat kelte és száma: 2016. augusztus 5. TER-2/778/38/2016;

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10048005-00299516-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789415-2-19;

k) statisztikai számjele: 15789415-8411-312-19;

l) PIR törzsszáma: 789411.

(2) A VEMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

 

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

031060

Bűnmegelőzés

2

032010

Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása

3

041110

Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

4

041170

Műszaki vizsgálat, elemzés

5

042170

Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása

6

042180

Állat-egészségügy

7

042210

Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása

8

042310

Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása

9

042350

Halászat igazgatása és támogatása

10

043110

Szén- és egyéb ásványi fűtőanyagipar igazgatása és támogatása

11

043210

Kőolaj- és gázipar igazgatása és támogatása

12

043410

Egyéb tüzelőanyag-ipar igazgatása és támogatása

13

044110

Ásványianyag- (kivéve: szilárd ásványi fűtőanyag) bányászat igazgatása és támogatása

14

051010

Hulladékgazdálkodás igazgatása

15

053010

Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása

16

053020

Szennyeződésmentesítési tevékenységek

17

054010

Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása

18

076063

Sugár-egészségügyi feladatok

19

101270

Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások

(3) A VEMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 20. függelék tartalmazza.

109. Zala Megyei Kormányhivatal

114. § (1) A Zala Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: ZMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Zala Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: ZMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Zala County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Zala;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Zala;

f) székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső utca 10.;

g) postafiók címe: 8901 Zalaegerszeg, Pf. 227;

h) alapító okirat kelte és száma: 2016. augusztus 5. TER-2/778/40/2016;

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10049006-00299509-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789422-2-20;

k) statisztikai számjele: 15789422-8411-312-20;

l) PIR törzsszáma: 789422.

(2) A ZMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

 

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

013340

Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

2

013360

Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatás

3

041110

Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

4

041234

Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére)

5

041235

Vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy foglalkoztatásához nyújtható támogatás

6

042170

Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása

7

042180

Állat-egészségügy

8

042210

Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása

9

042310

Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása

10

042350

Halászat igazgatása és támogatása

11

051010

Hulladékgazdálkodás igazgatása

12

053010

Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása

13

053020

Szennyeződésmentesítési tevékenységek

14

054010

Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása

15

072420

Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

16

074032

Ifjúság-egészségügyi gondozás

17

074052

Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei

18

074053

Szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének programjai, tevékenységei

19

082010

Kultúra igazgatása

20

101240

Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások

21

101270

Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások

(3) A ZMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 21. függelék tartalmazza.

IX. Fejezet

Átmeneti és záró rendelkezések

115. § (1) A kormánymegbízott a jelen szervezeti és működési szabályzat hatálybalépését követő 60 napon belül felülvizsgálja a normatív utasításait és a kormányhivatal egységes ügyrendjét.

(2) A kormánymegbízott a jelen szervezeti és működési szabályzat minden módosítását követően a módosítás hatálybalépését követő 60 napon belül, illetve szükség esetén, de legalább évente egy alkalommal gondoskodik a normatív utasítások, valamint az ügyrend felülvizsgálatáról.

1. függelék a 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök a fővárosi és megyei kormányhivataloknál

1. kormánymegbízott,

2. főigazgató,

3. igazgató,

4. járási hivatalvezető,

5. vezetői munkakört betöltő állami tisztviselők,

6. közigazgatási hatósági ügyben önállóan javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosultak,

7. szabálysértési ügyben önállóan javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosultak,

8. közbeszerzési eljárás során önállóan javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosultak,

9. költségvetési vagy egyéb pénzeszközök felett, továbbá az állami vagyonnal való gazdálkodás tekintetében önállóan javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosultak,

10. állami támogatások felhasználásának vizsgálata vagy a felhasználással való elszámoltatás során önállóan javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosultak,

11. jogszabály alapján nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső munkakört betöltők.

2. függelék a 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete

1. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 1935 fő.

2. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

A

B

C

D

Főosztály/Vezető

Osztály

Feladatok

Létszám

1

Kormánymegbízott

kormánymegbízottnál meghatározott feladatok

1

2

Főigazgató

főigazgatónál meghatározott feladatok

1

3

Igazgató

igazgatónál meghatározott feladatok

1

4

Kormánymegbízotti Kabinet

- kabineti feladatok

- integritásirányítási feladatok

6

4.1

Állami Főépítész

állami főépítészi feladatok

5

Főigazgatói Titkárság

főigazgatói titkársági feladatok

4

6

Védelmi Bizottság Titkársága

védelmi igazgatási, honvédelmi feladatok

2

7

Belső Ellenőrzési Osztály

belső ellenőrzési feladatok

3

8

Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály

66

8.1

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Támogatások Kérelemkezelési Osztálya

agrártámogatással kapcsolatos feladatok

8.2

Helyszíni Ellenőrzési Osztály

9.

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály

 

 

31

9.1

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

- élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok

- földhivatali feladatok

- földművelésügyi feladatok

9.2

Ingatlan-nyilvántartási Osztály

9.3

Földmérési és Földügyi Osztály

10.

Népegészségügyi Főosztály

19

10.1

Közegészségügyi Osztály

népegészségügyi feladatok

10.2

Járványügyi Osztály

11.

Társadalombiztosítási Főosztály

52

11.1

Nyugdíj Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály 1.

- nyugdíjbiztosítási feladatok
- egészségbiztosítási pénztári feladatok

11.2

Nyugdíj Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály 2. (Baja)

11.3

Egészségbiztosítási Osztály

12

Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály

48

12.1

Igazságügyi Osztály

- pártfogó felügyelői és igazságügyi feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok

12.2

Szociális és Gyámügyi Osztály

13

Foglalkoztatási Főosztály

46

13.1

Közfoglalkoztatási Osztály

- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

13.2

Munkaerőpiaci Osztály

13.3

Alapkezelő Osztály

14

Hatósági Főosztály

37

14.1

Építésügyi Osztály

- építésügyi feladatok
- általános hatósági feladatok

- Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- törvényességi felügyeleti feladatok

14.2

Oktatási és Hatósági Osztály

14.3

Törvényességi Felügyeleti Osztály

15

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

95

15.1

Pénzügyi Osztály

- pénzügyi, gazdálkodási és számviteli feladatok
- informatikai feladatok

15.2

Számviteli Osztály

15.3

Támogatási és Bérgazdálkodási Osztály

15.4

Beruházási, Beszerzési és Üzemeltetési Osztály

15.5

Informatikai Osztály

15.6

Projekt Osztály

16

Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály

34

16.1

Humánpolitikai és Szervezési Osztály

- humánpolitikai feladatok
- jogi feladatok
- perképviseleti feladatok
- koordinációs feladatok

16.2

Jogi és Perképviseleti Osztály

16.3

Koordinációs Osztály

16.4

Iratkezelési Osztály

17

Mindösszesen:

446

4. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése

 

A

B

C

D

 

Járási Hivatal/Főosztály

Osztály

Feladat

Létszám

1

Bajai Járási Hivatal

 

 

156

1.1

Kormányablak Osztály

- ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok

- Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- igazságügyi feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
- építésügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok
- népegészségügyi feladatok
- nyugdíjbiztosítási feladatok

1.2

Hatósági Osztály

1.3

Gyámügyi Osztály

1.4

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

1.5

Építésügyi Osztály

1.6

Foglalkoztatási Osztály

1.7

Földhivatali Osztály

1.8

Népegészségügyi Osztály

1.9

Társadalombiztosítási Osztály

2

Bácsalmási Járási Hivatal

46

2.1

Kormányablak Osztály

- ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- igazságügyi feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

- földhivatali feladatok

2.2

Hatósági és Gyámügyi Osztály

2.3

Foglalkoztatási Osztály

2.4

Földhivatali Osztály

3

Jánoshalmai Járási Hivatal

25

3.1

Kormányablak Osztály

- ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- igazságügyi feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

3.2

Hatósági és Gyámügyi Osztály

3.3

Foglalkoztatási Osztály

4

Kalocsai Járási Hivatal

133

4.1

Kormányablak Osztály

- ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- igazságügyi feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
- építésügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok
- népegészségügyi feladatok

4.2

Hatósági és Gyámügyi Osztály

4.3

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

4.4

Építésügyi Osztály

4.5

Foglalkoztatási Osztály

4.6

Földhivatali Osztály

4.7

Népegészségügyi Osztály

5

Kecskeméti Járási Hivatal

703

5.1

Járási Hivatalvezetői Titkárság

- járási hivatalvezetői titkársági feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok

8

5.2

Kormányablak Főosztály

67

5.2.1

Kormányablak Osztály 1.

ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

5.2.2

Kormányablak Osztály 2.

5.3

Hatósági Főosztály

98

5.3.1

Hatósági és Igazságügyi Osztály

- általános járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- igazságügyi feladatok

- adósságrendezésével kapcsolatos feladatok

- építésügyi feladatok
- örökségvédelmi feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- népegészségügyi feladatok

5.3.2

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály

5.3.3

Gyámügyi Osztály

5.3.4

Népegészségügyi Osztály

5.4

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály

178

5.4.1

Családtámogatási Osztály

- családtámogatási és lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatok
- nyugdíjbiztosítási feladatok
- egészségbiztosítási pénztári feladatok
- keresőképesség és keresőképtelenség felülvizsgálatával kapcsolatos feladatok
- rehabilitációs igazgatási feladatok

5.4.2

Adategyeztetési és Nyugdíjbiztosítási Osztály

5.4.3

Egészségbiztosítási Osztály 1.

5.4.4

Egészségbiztosítási Osztály 2.

5.4.5

Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály

5.5

Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály

63

5.5.1

Foglalkoztatási Osztály

- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

- munkaügyi és munkavédelmi feladatok

5.5.2

Munkaügyi és Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály

5.6

Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály

56

5.6.1

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 1.

- élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
- növény- és talajvédelmi feladatok

5.6.2

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 2.

5.6.3

Növény- és Talajvédelmi Osztály

5.7

Agrárügyi Főosztály

112

5.7.1

Erdőfelügyeleti Osztály

- erdészeti hatósági és igazgatási feladatok
- földművelésügyi feladatok
- földhivatali feladatok

5.7.2

Erdőtervezési Osztály

5.7.3

Földművelésügyi Osztály

5.7.4

Ingatlan-nyilvántartási Osztály

5.7.5

Földmérési és Földügyi Osztály

5.8

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

34

5.8.1

Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály

környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok

5.8.2

Komplex Környezetvédelmi Engedélyezési és Kármentesítési Osztály

5.8.3

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály

5.9

Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

86

5.9.1

Fogyasztóvédelmi Osztály

- fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
- közlekedési feladatok

5.9.2

Képzési és Vizsgáztatási Osztály

5.9.3

Útügyi Osztály

5.9.4

Járműműszaki Osztály

5.9.5

Járműforgalmi Osztály

6

Kiskőrösi Járási Hivatal

94

6.1

Kormányablak Osztály

- ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- igazságügyi feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok

6.2

Hatósági Osztály

6.3

Gyámügyi Osztály

6.4

Foglalkoztatási Osztály

6.5

Földhivatali Osztály

7

Kiskunfélegyházi Járási Hivatal

97

7.1

Kormányablak Osztály

- ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok

- Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- igazságügyi feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

- földhivatali feladatok

7.2

Hatósági és Gyámügyi Osztály

7.3

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

7.4

Foglalkoztatási Osztály

7.5

Földhivatali Osztály

8

Kiskunhalasi Járási Hivatal

119

8.1

Kormányablak Osztály

- ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok

- Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok
- általános járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- igazságügyi feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

- földhivatali feladatok
- népegészségügyi feladatok

8.2

Hatósági és Gyámügyi Osztály

8.3

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

8.4

Foglalkoztatási Osztály

8.5

Földhivatali Osztály

8.6

Népegészségügyi Osztály

9

Kiskunmajsai Járási Hivatal

32

9.1

Kormányablak Osztály

- ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- igazságügyi feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

9.2

Hatósági és Gyámügyi Osztály

9.3

Foglalkoztatási Osztály

10

Kunszentmiklósi Járási Hivatal

53

10.1

Kormányablak Osztály

- ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- igazságügyi feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

- földhivatali feladatok

10.2

Hatósági és Gyámügyi Osztály

10.3

Foglalkoztatási Osztály

10.4

Földhivatali Osztály

11

Tiszakécskei Járási Hivatal

31

11.1

Kormányablak Osztály

- ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- igazságügyi feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

11.2

Hatósági és Gyámügyi Osztály

11.3

Foglalkoztatási Osztály

12

Mindösszesen:

1489

4. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése

3. függelék a 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez

A Baranya Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete

1. A Baranya Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 1626 fő.

2. A Baranya Megyei Kormányhivatal

A

B

C

D

Főosztály/Vezető

Osztály

Feladatok

Létszám

1

Kormánymegbízott

kormánymegbízottnál meghatározott feladatok

1

2

Főigazgató

főigazgatónál meghatározott feladatok

1

3

Igazgató

igazgatónál meghatározott feladatok

1

4

Kormánymegbízotti Kabinet

- kabineti feladatok

- integritásirányítási feladatok

7

4.1

Állami Főépítész

állami főépítészi feladatok

 

5

Védelmi Bizottság Titkársága

védelmi igazgatási, honvédelmi feladatok

1

6

Belső Ellenőrzési Osztály

belső ellenőrzési feladatok

3

7

Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály

30

7.1

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Támogatások Kérelemkezelési Osztálya

agrártámogatással kapcsolatos feladatok

7.2

Helyszíni Ellenőrzési Osztály

8

Népegészségügyi Főosztály

93

8.1

Közegészségügyi és Járványügyi Osztály

népegészségügyi feladatok

8.2

Laboratóriumi Osztály

9

Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály

85

9.1

Közfoglalkoztatási Osztály

- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- egészségbiztosítási pénztári feladatok
- nyugdíjbiztosítási feladatok
- rehabilitációs szakértői feladatok

9.2

Munkaerőpiaci és Alapkezelő Osztály

9.3

Egészségbiztosítási és Nyugdíjbiztosítási Ellenőrzési Osztály

9.4

Rehabilitációs és Szakértői Osztály

10

Élelmiszerlánc-biztonsági Főosztály és Földhivatali Főosztály

 

- élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok

- földhivatali feladatok

- földművelésügyi feladatok


20

10.1

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

10.2

Földhivatali Osztály

11

Hatósági Főosztály

90

11.1

Hatósági és Oktatási Osztály

- általános hatósági feladatok

- Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- építésügyi feladatok
- törvényességi felügyeleti feladatok
- bányafelügyeleti igazgatási feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- pártfogó felügyelői és igazságügyi feladatok

11.2

Építésügyi Osztály

11.3

Törvényességi Felügyeleti Osztály

11.4

Bányászati Osztály

11.5

Szociális és Gyámügyi Osztály

11.6

Igazságügyi Osztály

12

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

130

12.1

Pénzügyi és Számviteli Osztály

- pénzügyi, gazdálkodási és számviteli feladatok
- informatikai feladatok

12.2

Beszerzési, Beruházási és Üzemeltetési Osztály

12.3

Informatikai Osztály

12.4

Támogatási és Bérgazdálkodási Osztály

12.5

Projekt Osztály

13

Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály

45

13.1

Koordinációs és Jogi Osztály

- jogi feladatok
- perképviseleti feladatok
- koordinációs feladatok
- humánpolitikai feladatok

13.2

Humánpolitikai Osztály

14

Mindösszesen:

507

3. A Baranya Megyei Kormányhivatal járási hivatalai

A

B

C

D

Járási Hivatal/Főosztály

Osztály

Feladat

Létszám

1

Bólyi Járási Hivatal

18

1.1

Kormányablak Osztály

- ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- igazságügyi feladatok

1.2

Hatósági és Gyámügyi Osztály

2

Hegyháti Járási Hivatal

22

2.1

Kormányablak Osztály

- ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- igazságügyi feladatok

2.2

Hatósági és Gyámügyi Osztály

3

Pécsváradi Járási Hivatal

16

3.1

Kormányablak Osztály

- ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- igazságügyi feladatok

3.2

Hatósági és Gyámügyi Osztály

4

Sellyei Járási Hivatal

29

4.1

Kormányablak Osztály

- ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- igazságügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

4.2

Hatósági és Gyámügyi Osztály

4.3

Foglalkoztatási Osztály

5

Szentlőrinci Járási Hivatal

26

5.1

Kormányablak Osztály

- ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- igazságügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

5.2

Hatósági és Gyámügyi Osztály

5.3

Foglalkoztatási Osztály

6

Komlói Járási Hivatal

92

6.1

Kormányablak Osztály

- ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- igazságügyi feladatok
- építésügyi feladatok
- élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok
- népegészségügyi feladatok

6.2

Hatósági és Gyámügyi Osztály

6.3

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

6.4

Foglalkoztatási Osztály

6.5

Földhivatali Osztály

6.6

Népegészségügyi Osztály

7

Mohácsi Járási Hivatal

138

7.1

Kormányablak Osztály

- ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok

- Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- igazságügyi feladatok
- építésügyi feladatok
- nyugdíjbiztosítási feladatok
- élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok
- népegészségügyi feladatok

7.2

Hatósági, Építésügyi és Gyámügyi Osztály

7.3

Társadalombiztosítási Osztály

7.4

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

7.5

Foglalkoztatási Osztály

7.6

Földhivatali Osztály

7.7

Népegészségügyi Osztály

8

Siklósi Járási Hivatal

90

8.1

Kormányablak Osztály

- ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- igazságügyi feladatok
- élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok
- népegészségügyi feladatok

8.2

Hatósági és Gyámügyi Osztály

8.3

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

8.4

Foglalkoztatási Osztály

8.5

Földhivatali Osztály

8.6

Népegészségügyi Osztály

9

Szigetvári Járási Hivatal

90

9.1

Kormányablak Osztály

- ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok

- Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- igazságügyi feladatok
- építésügyi feladatok
- nyugdíjbiztosítási feladatok
- élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok
- népegészségügyi feladatok

9.2

Hatósági, Építésügyi és Gyámügyi Osztály

9.3

Társadalombiztosítási Osztály

9.4

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

9.5

Foglalkoztatási Osztály

9.6

Földhivatali Osztály

9.7

Népegészségügyi Osztály

10

Pécsi Járási Hivatal

598

10.1

Járási Hivatalvezetői Titkárság

- járási hivatalvezetői titkársági feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok

5

11

Kormányablak Főosztály

82

11.1

Kormányablak Osztály 1.

- ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

11.2

Kormányablak Osztály 2.

12

Hatósági Főosztály

103

12.1

Hatósági Osztály

- ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- igazságügyi feladatok

- természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok
- építésügyi feladatok
- örökségvédelmi feladatok
- népegészségügyi feladatok

12.2

Gyámügyi Osztály

12.3

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály

12.4

Népegészségügyi Osztály

13

Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály

120

13.1

Közlekedési Osztály

- közlekedési feladatok
- mérésügyi és műszaki biztonsági feladatok
- fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

- munkaügyi és munkavédelmi feladatok

13.2

Útügyi Osztály

13.3

Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály

13.4

Fogyasztóvédelmi Osztály

13.5

Munkavédelmi és Munkaügyi Osztály

13.6

Foglalkoztatási Osztály

14

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály

123

14.1

Családtámogatási és Pénzbeli Ellátási Osztály

- családtámogatási és lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatok

- egészségbiztosítási pénztári feladatok
- nyugdíjbiztosítási feladatok
- keresőképesség és keresőképtelenség felülvizsgálatával kapcsolatos feladatok
- rehabilitációs igazgatási feladatok

14.2

Egészségbiztosítási Osztály

14.3

Adategyeztetési és Nyugdíjbiztosítási Osztály

14.4

Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály

15

Agrárügyi Főosztály

129

15.1

Földhivatali Osztály

- földhivatali feladatok
- élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
- erdészeti hatósági és igazgatási feladatok
- földművelésügyi feladatok
- növény- és talajvédelmi feladatok
- vetőmag- és szaporítóanyag-felügyeleti feladatok

15.2

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

15.3

Erdészeti Osztály

15.4

Földművelésügyi Osztály

15.5

Növény- és Talajvédelmi Osztály

15.6

Vetőmag- és Szaporítóanyag-felügyeleti Osztály

16

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

 

 

35

16.1

 

Környezetvédelmi Osztály

környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok

 

16.2

Természetvédelmi Osztály

17

Mindösszesen:

1119

4. A Baranya Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése

4. függelék a 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez

A Békés Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete

1. A Békés Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 1468 fő.

2. A Békés Megyei Kormányhivatal

A

B

C

D

Főosztály/Vezető

Osztály

Feladatok

Létszám

1

Kormánymegbízott

kormánymegbízottnál meghatározott feladatok

1

2

Főigazgató

főigazgatónál meghatározott feladatok

1

3

Igazgató

igazgatónál meghatározott feladatok

1

4

Kormánymegbízotti Kabinet

- kabineti feladatok

- integritásirányítási feladatok

9

4.1

Állami Főépítész

állami főépítészi feladatok

5

Védelmi Bizottság Titkársága

védelmi igazgatási, honvédelmi feladatok

1

6

Belső Ellenőrzési Osztály

belső ellenőrzési feladatok

3

7

Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály

47

7.1

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Támogatások Kérelemkezelési Osztálya

agrártámogatással kapcsolatos feladatok

7.2

Helyszíni Ellenőrzési Osztály

8

Népegészségügyi Főosztály

22

8.1

Járványügyi Osztály

népegészségügyi feladatok

8.2

Közegészségügyi Osztály

9

Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály

82

9.1

Egészségbiztosítási és Nyugdíjbiztosítási Ellenőrzési Osztály


- egészségbiztosítási pénztári feladatok
- nyugdíjbiztosítási feladatok
- baleseti megtérítési és keresőképesség és keresőképtelenség felülvizsgálatával kapcsolatos feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

9.2

Adatkezelési, Megtérítési és Méltányossági Ügyek Osztály

9.3

Közfoglalkoztatási Osztály

9.4

Alapkezelő Osztály

9.5

Munkaerőpiaci Osztály

10

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály

44

10.1

Földhivatali Osztály

- földhivatali feladatok
- élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok

- földművelésügyi feladatok

10.2

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

11

Hatósági Főosztály

59

11.1

 

Építésügyi Osztály

- általános hatósági feladatok

- Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok
- építésügyi feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- törvényességi felügyeleti feladatok
- pártfogó felügyelői és igazságügyi feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok

 

11.2

Hatósági és Oktatási Osztály

11.3

Törvényességi Felügyeleti Osztály

11.4

Igazságügyi Osztály

11.5

Szociális és Gyámügyi Osztály

12

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

77

12.1

Pénzügyi és Számviteli Osztály

- pénzügyi, gazdálkodási és számviteli feladatok
- informatikai feladatok
- projekt feladatok

12.2

Beszerzési, Beruházási és Üzemeltetési Osztály

12.3

Informatikai Osztály

12.4

Támogatási és Bérgazdálkodási Osztály

12.5

Projekt Osztály

13

Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály

34

13.1

Koordinációs és Jogi Osztály

- humánpolitikai feladatok
- jogi feladatok
- perképviseleti feladatok
- koordinációs feladatok

13.2

Humánpolitikai Osztály

14

Mindösszesen:

381

3. A Békés Megyei Kormányhivatal járási hivatalai

A

B

C

D

Járási Hivatal/Főosztály

Osztály

Feladat

Létszám

1

Békési Járási Hivatal

65

1.1

Kormányablak Osztály

- ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- igazságügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok

 

1.2

Hatósági és Gyámügyi Osztály

1.3

Foglalkoztatási Osztály

1.4

Földhivatali Osztály

2

Békéscsabai Járási Hivatal

484

2.1

Járási Hivatalvezetői Titkárság

- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hivatalvezetői titkársági feladatok

8

2.2

Kormányablak Főosztály

44

2.2.1

Kormányablak Osztály 1.

ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

 

2.2.2

Kormányablak Osztály 2.

2.3

Hatósági Főosztály

71

2.3.1

Hatósági Osztály

- általános járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- igazságügyi feladatok
- építésügyi feladatok
- örökségvédelmi feladatok
- népegészségügyi feladatok
- természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok

 

2.3.2

Gyámügyi Osztály

2.3.3

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály

2.3.4

Népegészségügyi Osztály

2.4

Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály

97

2.4.1

Közlekedési Osztály

- közlekedési feladatok

- munkaügyi és munkavédelmi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok

 

2.4.2

Útügyi Osztály

2.4.3

Munkavédelmi és Munkaügyi Osztály

2.4.4

Foglalkoztatási Osztály

2.4.5

Fogyasztóvédelmi Osztály

2.5

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály

139

2.5.1

Családtámogatási Osztály

- családtámogatási és lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatok
- egészségbiztosítási pénztári feladatok
- nyugdíjbiztosítási feladatok
- keresőképesség és keresőképtelenség felülvizsgálatával kapcsolatos feladatok
- rehabilitációs igazgatási feladatok

 

2.5.2

Egészségbiztosítási Osztály

2.5.3

Adategyeztetési és Nyugdíjbiztosítási Osztály

2.5.4

Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály

2.6

Agrárügyi Főosztály

98

2.6.1

Földhivatali Osztály

- földhivatali feladatok
- élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
- vetőmag- és szaporítóanyag-felügyeleti feladatok
- földművelésügyi feladatok
- növény- és talajvédelmi feladatok


 

2.6.2

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

2.6.3

Vetőmag- és Szaporítóanyag-felügyeleti Osztály

2.6.4

Földművelésügyi Osztály

2.6.5

Növény- és Talajvédelmi Osztály

2.7

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

 

 

26

2.7.1

 

Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály

- környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok

 

2.7.2

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály

3

Gyomaendrődi Járási Hivatal

66

3.1

Kormányablak Osztály

- ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- igazságügyi feladatok
- élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok

 

3.2

Hatósági és Gyámügyi Osztály

3.3

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

3.4

Foglalkoztatási Osztály

3.5

Földhivatali Osztály

4

Gyulai Járási Hivatal

109

4.1

Kormányablak Osztály

- ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok

- Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- igazságügyi feladatok
- élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
- építésügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok
- népegészségügyi feladatok
- nyugdíjbiztosítási feladatok

 

4.2

Hatósági és Gyámügyi Osztály

4.3

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

4.4

Építésügyi Osztály

4.5

Foglalkoztatási Osztály

4.6

Földhivatali Osztály

4.7

Népegészségügyi Osztály

4.8

Nyugdíjbiztosítási Osztály

5

Mezőkovácsházai Járási Hivatal

77

5.1

Kormányablak Osztály

- ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
-- általános járási hatósági feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- igazságügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok

 

5.2

Hatósági és Gyámügyi Osztály

5.3

Foglalkoztatási Osztály

5.4

Földhivatali Osztály

6

Orosházi Járási Hivatal

121

6.1

Kormányablak Osztály

- ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok

- Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- igazságügyi feladatok
- élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok
- népegészségügyi feladatok

 

6.2

Hatósági és Gyámügyi Osztály

6.3

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

6.4

Foglalkoztatási Osztály

6.5

Földhivatali Osztály

6.6

Népegészségügyi Osztály

7

Sarkadi Járási Hivatal

50

7.1

Kormányablak Osztály

- ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- igazságügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok

 

7.2

Hatósági és Gyámügyi Osztály

7.3

Foglalkoztatási Osztály

7.4

Földhivatali Osztály

8

Szarvasi Járási Hivatal

56

8.1

Kormányablak Osztály

- ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- igazságügyi feladatok
- építésügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok

 

8.2

Hatósági és Gyámügyi Osztály

8.3

Építésügyi Osztály

8.4

Foglalkoztatási Osztály

8.5

Földhivatali Osztály

9

Szeghalmi Járási Hivatal

59

9.1

Kormányablak Osztály

- ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- igazságügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok

 

9.2

Hatósági és Gyámügyi Osztály

9.3

Foglalkoztatási Osztály

9.4

Földhivatali Osztály

19

Mindösszesen:

1087

4. A Békés Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése

5. függelék a 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete

1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 2663 fő.

2. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

A

B

C

D

Főosztály/Vezető

Osztály

Feladatok

Létszám

1

Kormánymegbízott

kormánymegbízottnál meghatározott feladatok

1

2

Főigazgató

főigazgatónál meghatározott feladatok

1

3

Igazgató

igazgatónál meghatározott feladatok

1

4

Kormánymegbízotti Kabinet

- kabineti feladatok

- integritásirányítási feladatok

14

4.1

Állami Főépítész

állami főépítészi feladatok

4.2

 

Projekt Osztály

 

 

5

Főigazgatói Titkárság

főigazgatói titkársági feladatok

6

6

Védelmi Bizottság Titkársága

védelmi igazgatási, honvédelmi feladatok

2

7

Belső Ellenőrzési Osztály

belső ellenőrzési feladatok

5

8

Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály

106

8.1

Normatív Támogatások Kérelemkezelési Osztálya

agrártámogatással kapcsolatos feladatok

8.2

Vidékfejlesztési Osztály

8.3

Beruházások Kérelemkezelési Osztálya

8.4

Helyszíni Ellenőrzési Osztály

9

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály

36

9.1

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

- élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
- földhivatali feladatok

- földművelésügyi feladatok

9.2

Földhivatali Osztály

10

Népegészségügyi Főosztály

105

10.1

Laboratóriumi Osztály

népegészségügyi feladatok

10.2

Járványügyi és Közegészségügyi Osztály

11

Társadalombiztosítási Főosztály

95

11.1

Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály

- nyugdíjbiztosítási feladatok
- egészségbiztosítási pénztári feladatok
- rehabilitációs szakértői feladatok

11.2

Egészségbiztosítási Osztály

11.3

Rehabilitációs Szakértői Osztály

12

Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály

59

12.1

Pártfogó Felügyelői és Igazságügyi Osztály

- pártfogó felügyelői és igazságügyi feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok

12.2

Szociális és Gyámügyi Osztály

13

Foglalkoztatási Főosztály

69

13.1

Közfoglalkoztatási Osztály

foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

13.2

Munkaerőpiaci Osztály

13.3

Alapkezelő Osztály

14

Hatósági Főosztály

72

14.1

Építésügyi Osztály

- építésügyi feladatok
- általános hatósági feladatok

- Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- törvényességi felügyeleti feladatok
- bányafelügyeleti feladatok

14.2

Oktatási és Hatósági Osztály

14.3

Törvényességi Felügyeleti Osztály

14.4

Bányászati Osztály

15

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

130

15.1

Pénzügyi Osztály

- pénzügyi, gazdálkodási és számviteli feladatok
- informatikai feladatok

15.2

Számviteli Osztály

15.3

Beruházási, Beszerzési és Üzemeltetési Osztály

15.4

Informatikai Osztály

15.5

Támogatási és Bérgazdálkodási Osztály

16

Jogi és Koordinációs Főosztály

54

16.1

Jogi és Perképviseleti Osztály

- jogi feladatok
- perképviseleti feladatok
- koordinációs feladatok
- humánpolitikai feladatok

16.2

Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési Osztály

16.3

Humánpolitikai Osztály

17

Mindösszesen:

756

3. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal járási hivatalai

A

B

C

D

Járási Hivatal/Főosztály

Osztály

Feladat

Létszám

1

Cigándi Járási Hivatal

25

1.1

Kormányablak Osztály

- ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- igazságügyi feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

1.2

Hatósági és Gyámügyi Osztály

1.3

Foglalkoztatási Osztály

2

Edelényi Járási Hivatal

123

2.1

Kormányablak és Okmányirodai Osztály

- ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- igazságügyi feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok
- népegészségügyi feladatok

2.2

Hatósági és Gyámügyi Osztály

2.3

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

2.4

Foglalkoztatási Osztály

2.5

Földhivatali Osztály

2.6

Népegészségügyi Osztály

3

Encsi Járási Hivatal

84

3.1

Kormányablak Osztály

- ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- igazságügyi feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok
- népegészségügyi feladatok

3.2

Hatósági és Gyámügyi Osztály

3.3

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

3.4

Foglalkoztatási Osztály

3.5

Földhivatali Osztály

3.6

Népegészségügyi Osztály

4

Gönci Járási Hivatal

33

4.1

Kormányablak Osztály

- ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
- általános járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- igazságügyi feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

4.2

Hatósági és Gyámügyi Osztály

4.3

Foglalkoztatási Osztály

5

Kazincbarcikai Járási Hivatal

114

5.1

Kormányablak és Okmányirodai Osztály

- ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- okmányirodai feladatok
- általános járási hatósági feladatok

- Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- igazságügyi feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

5.2

Hatósági Osztály 1

5.3

Hatósági Osztály 2

5.4

Gyámügyi Osztály

5.5

Foglalkoztatási Osztály

6

Mezőcsáti Járási Hivatal

26

6.1

Kormányablak Osztály

- ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
- általános járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- igazságügyi feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

6.2

Hatósági és Gyámügyi Osztály

6.3

Foglalkoztatási Osztály

7

Mezőkövesdi Járási Hivatal

103

7.1

Kormányablak Osztály

- ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- igazságügyi feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok
- népegészségügyi feladatok

7.2

Hatósági Osztály

7.3

Gyámügyi Osztály

7.4

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

7.5

Foglalkoztatási Osztály

7.6

Földhivatali Osztály

7.7

Népegészségügyi Osztály

8

Miskolci Járási Hivatal

916

8.1

Járási Hivatalvezetői Titkárság

- járási hivatalvezetői titkársági feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok

9

8.2

Kormányablak Főosztály

81

8.2.1

Kormányablak Osztály 1.

ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

8.2.2

Kormányablak Osztály 2.

8.3

Hatósági Főosztály

208

8.3.1

Hatósági Osztály 1

- általános járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- igazságügyi feladatok

- természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok

- építésügyi feladatok
- örökségvédelmi feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- népegészségügyi feladatok

8.3.2

Hatósági Osztály 2

8.3.3

Hatósági Osztály 3

8.3.4

Gyámügyi Osztály

8.3.5

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály

8.3.6

Népegészségügyi Osztály

8.4

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály

217

8.4.1

Családtámogatási Osztály

- családtámogatási és lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatok
- egészségbiztosítási pénztári feladatok
- nyugdíjbiztosítási feladatok
- keresőképesség és keresőképtelenség felülvizsgálatával kapcsolatos feladatok
- rehabilitációs igazgatási feladatok

8.4.2

Egészségbiztosítási Osztály

8.4.3

Nyugdíjbiztosítási Osztály

8.4.4

Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály

8.5

Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály

106

8.5.1

Foglalkoztatási Osztály

- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

- munkaügyi és munkavédelmi feladatok

8.5.2

Munkaügyi és Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály

8.6

Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály

48

8.6.1

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

- élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
- növény- és talajvédelmi feladatok

8.6.2

Növény- és Talajvédelmi Osztály

8.7

Agrárügyi Főosztály

113

8.7.1

Erdészeti Osztály

- erdészeti hatósági és igazgatási feladatok
- földművelésügyi feladatok
- földhivatali feladatok

8.7.2

Földművelésügyi Osztály

8.7.3

Ingatlan-nyilvántartási Osztály

8.7.4

Földmérési és Földügyi Osztály

8.8

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

52

8.8.1

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály

környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok

8.8.2

Környezetvédelmi Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály

8.9

Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

81

8.9.1

Közlekedési Osztály

- közlekedési feladatok
- mérésügyi és műszaki biztonsági feladatok
- fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok

8.9.2

Útügyi Osztály

8.9.3

Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály

8.9.4

Fogyasztóvédelmi Osztály

9

Ózdi Járási Hivatal

120

9.1

Kormányablak és Okmányirodai Osztály

- ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- okmányirodai feladatok
- általános járási hatósági feladatok

- Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- igazságügyi feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok

- nyugdíjbiztosítási feladatok
- építésügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok

9.2

Hatósági Osztály

9.3

Gyámügyi Osztály

9.4

Társadalombiztosítási Osztály

9.5

Építésügyi Osztály

9.6

Foglalkoztatási Osztály

9.7

Földhivatali Osztály

10

Putnoki Járási Hivatal

33

10.1

Kormányablak Osztály

- ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- igazságügyi feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

10.2

Hatósági és Gyámügyi Osztály

10.3

Foglalkoztatási Osztály

11

Sárospataki Járási Hivatal

50

11.1

Kormányablak Osztály

- ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
- általános járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- igazságügyi feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
- építésügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

11.2

Hatósági és Gyámügyi Osztály

11.3

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

11.4

Építésügyi Osztály

11.5

Foglalkoztatási Osztály

12

Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal

65

12.1

Kormányablak Osztály

- ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok

- Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- igazságügyi feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok nyugdíjbiztosítási feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok

12.2

Hatósági és Gyámügyi Osztály

12.3

Társadalombiztosítási Osztály

12.4

Foglalkoztatási Osztály

12.5

Földhivatali Osztály

13.

Szerencsi Járási Hivatal

101

13.1

Kormányablak Osztály

- ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- igazságügyi feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok
- népegészségügyi feladatok

13.2

Hatósági Osztály

13.3

Gyámügyi Osztály

13.4

Foglalkoztatási Osztály

13.5

Földhivatali Osztály

13.6

Népegészségügyi Osztály

14

Szikszói Járási Hivatal

30

14.1

Kormányablak Osztály

- ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
- általános járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- igazságügyi feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

14.2

Hatósági és Gyámügyi Osztály

14.3

Foglalkoztatási Osztály

15

Tiszaújvárosi Járási Hivatal

60

15.1

Kormányablak Osztály

- ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- igazságügyi feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok

15.2

Hatósági és Gyámügyi Osztály

15.3

Foglalkoztatási Osztály

15.4

Földhivatali Osztály

16

Tokaji Járási Hivatal

24

16.1

Kormányablak Osztály

- ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- igazságügyi feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

16.2

Hatósági és Gyámügyi Osztály

16.3

Foglalkoztatási Osztály

17

Mindösszesen:

1907

4. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése    

6. függelék a 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez

Budapest Főváros Kormányhivatala szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete

1. A Budapest Főváros Kormányhivatala teljes létszámkerete 5662 fő.

2. A Budapest Főváros Kormányhivatala

A

B

C

D

Főosztály/Vezető

Osztály

Feladatok

Létszám

1

Kormánymegbízott

kormánymegbízottnál meghatározott feladatok

1

2

Főigazgató

főigazgatónál meghatározott feladatok

1

3

Igazgató

igazgatónál meghatározott feladatok

1

4

Kormánymegbízotti Kabinet

- kabineti feladatok

- integritásirányítási feladatok

19

4.1

 

Állami Főépítész

állami főépítészi feladatok

 

5

Főigazgatói Titkárság

főigazgatói titkársági feladatok

9

6

Védelmi Bizottság Titkársága

védelmi igazgatási, honvédelmi feladatok

3

7

Belső Ellenőrzési Osztály

belső ellenőrzési feladatok

4

8

Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály

72

8.1

Piacfelügyeleti Osztály

mérésügyi és műszaki biztonsági feladatok

8.2

Műszaki Felügyeleti Osztály

8.3

Mechanikai Mérések Osztálya

8.4

Elektromos, Hőfizikai és Optikai Mérések Osztály

8.5

Sugárfizikai és Kémiai Mérések Osztály

9

Egészségbiztosítási Főosztály

127

9.1

Kifizetőhelyi Ellenőrzési Osztály

egészségbiztosítási pénztári feladatok

9.2

Méltányossági és Megtérítési Osztály

9.3

Jogorvoslati Osztály

10

Népegészségügyi Főosztály

178

10.1

Hatósági és Koordinációs Osztály

népegészségügyi feladatok

10.2

Működéstámogató és Statisztikai Osztály

10.3

Kórházhigiénés, Nemzetközi Oltóhelyi és Foglalkozás-egészségügyi Osztály

10.4

Járványügyi, Nemzetközi Repülőtéri és Hajózási Kirendeltségi Osztály

10.5

Közegészségügyi Laboratóriumi Osztály

10.6

Nemfertőző Betegségek Osztálya

10.7

Közegészségügyi Osztály I.

10.8

Közegészségügyi Osztály II.

10.9

Egészségügyi Igazgatási, és Nyilvántartási Osztály

11

Nyugdíjbiztosítási Főosztály

172

11.1

Nyilvántartási Osztály 1.

nyugdíjbiztosítási feladatok

11.2

Nyilvántartási Osztály 2.

11.3

Nyilvántartási Osztály 3.

11.4

Nyugdíj- és Családtámogatási Jogorvoslati Osztály

11.5

Nyugdíj-felülvizsgálati Osztály

11.6

Ellenőrzési Osztály

11.7

Nyugdíjbiztosítási Koordinációs és Méltányossági Ügyek Osztálya

12

Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály

129

12.1

Felnőttkorú Bűnelkövetők Pártfogó Felügyelői Osztálya

- szociális és gyámügyi feladatok
- pártfogó felügyelői és igazságügyi feladatok
- lakáscélú állami támogatási feladatok

12.2

Fiatalkorú Bűnelkövetők Pártfogó Felügyelői Osztálya

12.3

Szociális és Gyámügyi Osztály

12.4

Lakástámogatási és Igazságügyi Osztály

12.5

Kárpótlási Osztály

13

Foglalkoztatási Főosztály

65

13.1

Közfoglalkoztatási és Igazgatási Osztály

foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

13.2

Alapkezelő Osztály

13.3

Munkaerőpiaci Osztály

14

Rehabilitációs Főosztály

94

14.1

Rehabilitációs Hatósági Osztály

rehabilitációs igazgatási feladatok

14.2

Rehabilitációs Szakértői Osztály

14.3

Orvos Szakértői Osztály

14.4

Nyilvántartási Rendszerek Osztálya

14.5

Rehabilitációs Akkreditációs és Ellenőrzési Osztály

14.6

Rehabilitációs Támogatások Osztálya

15

Építésügyi és Örökségvédelmi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály

106

15.1

Építésügyi Osztály

- általános hatósági feladatok

- Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok
- törvényességi felügyeleti feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- építésügyi feladatok
- örökségvédelmi feladatok

15.2

Örökségvédelmi Osztály

15.3

Hatósági Osztály 1.

15.4

Hatósági Osztály 2.

15.5

Oktatási Osztály

15.6

Törvényességi Felügyeleti Osztály

16

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

312

16.1

Pénzügyi Osztály

pénzügyi, gazdálkodási és számviteli feladatok

16.2

Számviteli Osztály

16.3

Költségvetési Osztály

16.4

Üzemeltetési Osztály

16.5

Vagyongazdálkodási Osztály

16.6

Gazdálkodási és Beszerzési Osztály

16.7

Karbantartási Osztály

16.8

Támogatási és Ellátási Osztály

16.9

Bérgazdálkodási Osztály

16.10

Bevételi Osztály

16.11

Projektelszámolási és Kontrolling Osztály

16.12

Logisztikai Osztály

17

Jogi és Koordinációs Főosztály

65

17.1

Jogi és Perképviseleti Osztály

- jogi feladatok
- perképviseleti feladatok
- koordinációs feladatok

17.2

Koordinációs Osztály

17.3

Szervezési Osztály

18

Informatikai Főosztály

109

18.1

Informatikai Osztály 1.

informatikai feladatok

18.2

Informatikai Osztály 2.

18.3

Informatikai Osztály 3.

18.4

Informatikai Osztály 4.

18.5

Informatikai Osztály 5.

18.6

Informatikai Osztály 6.

19

Közlekedési Főosztály

75

19.1

Útügyi Osztály

közlekedési feladatok

19.2

Hídügyi Osztály

19.3

Hajóüzem Biztonsági és Regiszteri Osztály

19.4

Hajózási Engedélyezési és Ellenőrzési Osztály

19.5

Kikötői Osztály

19.6

Közlekedés Hatósági Osztály

20

Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztály

226

20.1

 

Alaphálózati és Államhatárügyi Osztály

- földmérési és távérzékelési feladatok

- földhivatali feladatok

 

20.2

Távérzékelési Osztály

20.3

Kozmikus Geodéziai Osztály

20.4

Szolgáltató Osztály

20.5

Térinformatikai Osztály

20.6

Mezőgazdasági Távérzékelési és Helyszíni Ellenőrzési Osztály

20.7

MePAR Fejlesztési Koordinációs és Üzemeltetési Osztály

20.8

Földügyi Fejlesztési és Üzemeltetési Osztály

20.9

Földhivatali Igazgatási Osztály

20.10

Ingatlan-nyilvántartási Osztály

20.11

Földmérési és Földügyi Osztály

21

Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály

93

21.1

Kereskedelmi Osztály

kereskedelmi, haditechnikai, exportellenőrzési és nemesfémhitelesítési feladatok

21.2

Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály

21.3

Haditechnikai Osztály

21.4

Exportellenőrzési Osztály

21.5

Nemesfémhitelesítési és Pénzmosás Felügyeleti Osztály

21.6

Nemesfém Nyilvántartási, Ellenőrzési és Vizsgálati Osztály

22

Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztály

236

22.1

Hazai Anyakönyvi Osztály 1.

honosított és határon túli anyakönyvezéssel kapcsolatos feladatok

22.2

Hazai Anyakönyvi Osztály 2.

22.3

Hazai Anyakönyvi Nyilvántartó és Adatszolgáltató Osztály

22.4

Egyszerűsített Honosítási Osztály

22.5

Névváltoztatási és Anyakönyvi Osztály

22.6

Honosítási és Állampolgárság Megállapítási Osztály

22.7

Honosítottak és Határon Túliak Okmányügyi Osztálya

23

Humánpolitikai Főosztály

61

23.1

Humánpolitikai és Képzési Osztály

humánpolitikai feladatok

23.2

Kerületi Hivatali Humánpolitikai Osztály

24

Mindösszesen:

2158

3. Budapest Főváros Kormányhivatala kerületi hivatalai

A

B

C

D

Kerületi Hivatal/Főosztály

Osztály

Feladat

Létszám

1

Budapest Főváros Kormányhivatala I. Kerületi Hivatala

60

1.1

Kormányablak Osztály

- ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok
- igazságügyi feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- építésügyi feladatok
- örökségvédelmi feladatok

1.2

Hatósági és Gyámügyi Osztály

1.3

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály

1.4

Építésfelügyeleti Osztály

2

Budapest Főváros Kormányhivatala II. Kerületi Hivatala

100

2.1

Kormányablak Osztály

- ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok

- Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok
- igazságügyi feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- népegészségügyi feladatok

2.2

Hatósági Osztály 1.

2.3

Hatósági Osztály 2.

2.4

Gyámügyi Osztály

2.5

Népegészségügyi Osztály

3

Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala

437

3.1

 

Kerületi Hivatalvezetői Titkárság

- járási hivatalvezetői titkársági feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok

4

3.2

Hatósági Főosztály

94

3.2.1

Kormányablak Osztály

- ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
- általános járási hatósági feladatok

- Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok
- igazságügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

3.2.2

Hatósági Osztály 1.

3.2.3

Hatósági Osztály 2.

3.2.4

Gyámügyi Osztály

3.2.5

Foglalkoztatási Osztály

3.3

Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Főosztály

108

3.3.1

Alapellátási Osztály

rehabilitációs igazgatási feladatok

3.3.2

Soros Ellátási Osztály

3.3.3

Foglalkoztatási Ellátási és Szakértői Osztály

3.3.4

Rehabilitációs Szakértői Osztály 1.

3.3.5

Rehabilitációs Szakértői Osztály 2.

3.4

Munkavédelmi és Munkaügyi Főosztály

88

3.4.1

Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály

munkaügyi és munkavédelmi feladatok

3.4.2

Munkaügyi Ellenőrzési Osztály

3.4.3

Munkavédelmi és Munkaügyi Hatósági és Behajtási Osztály

3.5

Közlekedés Felügyeleti Főosztály

143

3.5.1

Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály

közlekedési feladatok

3.5.2

Műszaki Osztály

3.5.3

Forgalmi Osztály

3.5.4

Útügyi Osztály

4

Budapest Főváros Kormányhivatala IV. Kerületi Hivatala

105

4.1

Kormányablak Osztály

- ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok

- Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok
- igazságügyi feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

4.2

Hatósági Osztály 1.

4.3

Hatósági Osztály 2.

4.4

Gyámügyi Osztály

4.5

Foglalkoztatási Osztály

5

Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala

151

5.1

Kerületi Hivatalvezetői Titkárság

- járási hivatalvezetői titkársági feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok

2

5.2

Hatósági Főosztály

109

5.2.1

Kormányablak Osztály

- ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
- általános járási hatósági feladatok
- igazságügyi feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- építésügyi feladatok
- örökségvédelmi feladatok

5.2.2

Hatósági Osztály

 

Köznevelési Osztály

5.2.3

Gyámügyi Osztály

5.2.4

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály

5.2.5

Építésfelügyeleti Osztály

5.2.6

Népegészségügyi Osztály

5.2

Fogyasztóvédelmi Főosztály

40

5.2.1

Fogyasztóvédelmi Osztály

fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok

5.2.2

Fogyasztó-kapcsolati Osztály

6

Budapest Főváros Kormányhivatala VI. Kerületi Hivatala

79

6.1

Kormányablak Osztály

- ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok
- igazságügyi feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- népegészségügyi feladatok

6.2

Hatósági Osztály

6.3

Gyámügyi Osztály

6.4

Népegészségügyi Osztály

7

Budapest Főváros Kormányhivatala VII. Kerületi Hivatala

55

7.1

Kormányablak Osztály

- ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok

- Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok
- igazságügyi feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok

7.2

Hatósági Osztály

7.3

Gyámügyi Osztály

8

Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. Kerületi Hivatala

593

8.1

Kerületi Hivatalvezetői Titkárság

- járási hivatalvezetői titkársági feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok

4

8.2

Hatósági Főosztály

94

8.2.1

Kormányablak Osztály

- ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
- általános járási hatósági feladatok
- igazságügyi feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

8.2.2

Hatósági Osztály

8.2.3

Gyámügyi Osztály

8.2.4

Foglalkoztatási Osztály

8.3

Családtámogatási Főosztály

114

8.3.1

Családtámogatási Osztály 1.

családtámogatási és lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatok

8.3.2

Családtámogatási Osztály 2.

8.3.3

Családtámogatási Osztály 3.

8.3.4

Családtámogatási Osztály 4.

8.3.5

Családtámogatási Osztály 5.

8.4

Nyugdíjbiztosítási és Adategyeztetési Főosztály

381

8.4.1

Nyugdíjmegállapítási Osztály 1.

nyugdíjbiztosítási feladatok

8.4.2

Nyugdíjmegállapítási Osztály 2.

8.4.3

Nyugdíjmegállapítási és Adategyeztetési Osztály

8.4.4

Adategyeztetési Osztály 1.

8.4.5

Adategyeztetési Osztály 2.

8.4.6

Adategyeztetési Osztály 3.

8.4.7

Adategyeztetési és Ügykezelési Osztály

8.4.8

Ügyfélszolgálati és Tájékoztatási Osztály

8.4.9

Központi Ügykezelési Osztály

8.4.10

Fegyveres Nyugdíjmegállapítási és Koordinációs Osztály

8.4.11

Nemzetközi Adategyeztetési Osztály

8.4.12

Nemzetközi Nyugdíjmegállapítási Osztály 1.

8.4.13

Nemzetközi Nyugdíjmegállapítási Osztály 2.

8.4.14

Nemzetközi Nyugdíjmegállapítási Osztály 3.

9

Budapest Főváros Kormányhivatala IX. Kerületi Hivatala

88

9.1

Kormányablak Osztály

- ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok
- igazságügyi feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

9.2

Hatósági Osztály 1.

9.3

Hatósági Osztály 2.

9.4

Gyámügyi Osztály

9.5

Foglalkoztatási Osztály

9.6

Foglalkoztatási és Ellátási Osztály

10

Budapest Főváros Kormányhivatala X. Kerületi Hivatala

99

10.1

Kormányablak Osztály

- ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok

- Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok
- igazságügyi feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- népegészségügyi feladatok

10.2

Hatósági Osztály 1.

10.3

Hatósági Osztály 2.

10.4

Gyámügyi Osztály

10.5

Népegészségügyi Osztály

11

Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala

319

11.1

 

Kerületi Hivatalvezetői Titkárság

- járási hivatalvezetői titkársági feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok

4

11.2

Hatósági Főosztály

133

11.2.1

Kormányablak Osztály 1.

- ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
- általános járási hatósági feladatok

- Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok
- igazságügyi feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- népegészségügyi feladatok

- természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok

11.2.2

Kormányablak Osztály 2.

11.2.3

Hatósági Osztály 1.

11.2.4

Hatósági Osztály 2.

11.2.5

Gyámügyi és Családi Csődvédelmi Osztály

11.2.6

Népegészségügyi Osztály

11.3

Földhivatali Főosztály

182

11.3.1

 

Ingatlan-nyilvántartási Osztály 1.

földhivatali feladatok

11.3.2

Ingatlan-nyilvántartási Osztály 2.

11.3.3

Ingatlan-nyilvántartási Osztály 3.

11.3.4

Földmérési és Földügyi Osztály

11.3.5

Földhivatali Ügyfélszolgálati Osztály

11.3.6

Földhivatali Ügyiratkezelési Osztály

12

Budapest Főváros Kormányhivatala XII. Kerületi Hivatala

117

12.1

Kerületi Hivatalvezetői Titkárság

- járási hivatalvezetői titkársági feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok

3

12.2

Hatósági Főosztály

50

12.2.1

Kormányablak Osztály

- ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
- általános járási hatósági feladatok
- igazságügyi feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok

12.2.2

Hatósági Osztály

12.2.3

Gyámügyi Osztály

12.3

Műszaki Engedélyezési Főosztály

64

12.3.1

Műszaki Biztonsági Osztály

mérési és műszaki biztonsági feladatok

12.3.2

Villamosenergia-ipari Osztály

12.3.3

Mechanikai és Közüzemi Hitelesítések Osztálya

12.3.4

Folyadékmechanikai Hitelesítések Osztálya

13

Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatala

457

13.1

 

Kerületi Hivatalvezetői Titkárság

- járási hivatalvezetői titkársági feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok

4

13.2

Hatósági Főosztály

107

13.2.1

Kormányablak Osztály

- ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
- általános járási hatósági feladatok

- Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok

- igazságügyi feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

13.2.2

Hatósági Osztály 1.

13.2.3

Hatósági Osztály 2.

13.2.4

Gyámügyi Osztály

13.2.5

Foglalkoztatási Osztály

13.2.6

Lakástámogatási Osztály

13.3

Központi Okmányirodai Főosztály

55

13.3.1

Személyi Okmány Osztály

okmányirodai feladatok

13.3.2

Gépjármű Okmány Osztály

13.3.3

Személyes Ügyfélszolgálatot Támogató Osztály

13.4

Egészségbiztosítási Hatósági Főosztály

291

13.4.1

Ügyviteli Osztály

egészségbiztosítási pénztári feladatok

13.4.2

Nyilvántartási Osztály 1.

13.4.3

Nyilvántartási Osztály 2.

13.4.4

Szakellátási Osztály

13.4.5

Pénzbeli Ellátási Osztály 1.

13.4.6

Pénzbeli Ellátási Osztály 2.

13.4.7

Egészségbiztosítási Osztály Cegléd

13.4.8

Egészségbiztosítási Osztály Vác

14

Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatala

241

14.1

 

Kerületi Hivatalvezetői Titkárság

- járási hivatalvezetői titkársági feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok

4

14.2

Hatósági Főosztály

106

14.2.1

Kormányablak Osztály

- ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok

- Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok
- igazságügyi feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- népegészségügyi feladatok

14.2.2

Hatósági Osztály 1.

14.2.3

Hatósági Osztály 2.

14.2.4

Gyámügyi Osztály

14.2.5

Népegészségügyi Osztály

14.3

Földhivatali Főosztály

131

14.3.1

Ingatlan-nyilvántartási Osztály 1.

földhivatali feladatok

14.3.2

Ingatlan-nyilvántartási Osztály 2.

14.3.3

Ingatlan-nyilvántartási Osztály 3.

14.3.4

Földmérési és Földügyi Osztály

14.3.5

Földhivatali Ügyfélszolgálati és Ügyiratkezelési Osztály

15

Budapest Főváros Kormányhivatala XV. Kerületi Hivatala

64

15.1

Kormányablak Osztály

- ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok

- Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok
- igazságügyi feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok

15.2

Hatósági Osztály

15.3

Gyámügyi Osztály

16

Budapest Főváros Kormányhivatala XVI. Kerületi Hivatala

81

16.1

Kormányablak Osztály

- ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok

- Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok
- igazságügyi feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

16.2

Hatósági Osztály 1.

16.3

Hatósági Osztály 2.

16.4

Gyámügyi Osztály

16.5

Foglalkoztatási Osztály

17

Budapest Főváros Kormányhivatala XVII. Kerületi Hivatala

74

17.1

Kormányablak Osztály

- ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok
- igazságügyi feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok

17.2

Hatósági Osztály

17.3

Gyámügyi Osztály

18

Budapest Főváros Kormányhivatala XVIII. Kerületi Hivatala

83

18.1

Kormányablak Osztály

- ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok

- Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok
- igazságügyi feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

18.2

Hatósági Osztály 1.

18.3

Hatósági Osztály 2.

18.4

Gyámügyi Osztály

18.5

Foglalkoztatási Osztály

19

Budapest Főváros Kormányhivatala XIX. Kerületi Hivatala

55

19.1

Kormányablak Osztály

- ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok
- igazságügyi feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok

19.2

Hatósági Osztály

19.3

Gyámügyi Osztály

20

Budapest Főváros Kormányhivatala XX. Kerületi Hivatala

101

20.1

Kormányablak Osztály

- ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok

- Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok
- igazságügyi feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- népegészségügyi feladatok

20.2

Hatósági Osztály 1.

20.3

Hatósági Osztály 2.

20.4

Gyámügyi Osztály

20.5

Foglalkoztatási Osztály

20.6

Népegészségügyi Osztály

21

Budapest Főváros Kormányhivatala XXI. Kerületi Hivatala

67

21.1

Kormányablak Osztály

- ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok

- Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok
- igazságügyi feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

21.2

Hatósági Osztály

21.3

Gyámügyi Osztály

21.4

Foglalkoztatási Osztály

22

Budapest Főváros Kormányhivatala XXII. Kerületi Hivatala

49

22.1

Kormányablak Osztály

- ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok

- Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok
- igazságügyi feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok

22.2

Hatósági Osztály

22.3

Gyámügyi Osztály

23

Budapest Főváros Kormányhivatala XXIII. Kerületi Hivatala

29

23.1

Kormányablak Osztály

- ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok
- igazságügyi feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok

23.2

Hatósági és Gyámügyi Osztály

24

Mindösszesen:

3504

4. Budapest Főváros Kormányhivatala szervezeti felépítése

7. függelék a 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez

A Csongrád Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete

1. A Csongrád Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 1655 fő.

2. A Csongrád Megyei Kormányhivatal

 

A

B

C

D

 

Főosztály/Vezető

Osztály

Feladatok

Létszám

1

Kormánymegbízott

kormánymegbízottnál meghatározott feladatok

1

2

Főigazgató

főigazgatónál meghatározott feladatok

1

3

Igazgató

igazgatónál meghatározott feladatok

1

4

Kormánymegbízotti Kabinet

- kabineti feladatok

- integritásirányítási feladatok

13

4.1

Állami Főépítész

- állami főépítészi feladatok

- építésügyi feladatok

 

5

Védelmi Bizottság Titkársága

védelmi igazgatási, honvédelmi feladatok

1

6

Belső Ellenőrzési Osztály

belső ellenőrzési feladatok

8

7

Népegészségügyi és Élelmiszerlánc-biztonsági Főosztály

99

7.1

Közegészségügyi és Járványügyi Osztály

- népegészségügyi feladatok

- élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok

- földművelésügyi feladatok

7.2

Laboratóriumi Osztály

7.3

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

8

Foglalkoztatási Főosztály

35

8.1

Közfoglalkoztatási Osztály

foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

8.2

Munkaerőpiaci Osztály

8.3

Alapkezelő Osztály

9

Hatósági Főosztály

114

9.1

Hatósági és Oktatási Osztály

- általános hatósági feladatok

- Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- törvényességi felügyeleti feladatok

- pártfogó felügyelői és igazságügyi feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- egészségbiztosítási pénztári feladatok
- nyugdíjbiztosítási feladatok
- rehabilitációs szakértői feladatok
- földhivatali feladatok

9.2

Törvényességi Felügyeleti Osztály

9.3

Szociális és Gyámügyi Osztály

9.4

Társadalombiztosítási Osztály

9.5

Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály

9.6

Földhivatali Osztály

10

Működést Támogató Főosztály

149

10.1

Pénzügyi Osztály

- pénzügyi, gazdálkodási és számviteli feladatok
- informatikai feladatok
- humánpolitikai feladatok

- koordinációs feladatok

10.2

Beszerzési, Beruházási és Üzemeltetési Osztály

10.3

Informatikai Osztály

10.4

Számviteli és Támogatási Osztály

10.5

Humánpolitikai Osztály

10.6

Koordinációs Osztály

10.6

Projekt Osztály

12

Mindösszesen:

422

3. A Csongrád Megyei Kormányhivatal járási hivatalai

 

A

B

C

D

 

Járási Hivatal/Főosztály

Osztály

Feladat

Létszám

1

Csongrádi Járási Hivatal

43

1.1

Kormányablak Osztály

- ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- igazságügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok

1.2

Hatósági és Gyámügyi Osztály

1.3

Foglalkoztatási Osztály

1.4

Földhivatali Osztály

2

Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal

326

2.1

Járási Hivatalvezetői Titkárság

- járási hivatalvezetői titkársági feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok

4

2.2

Agrárügyi Főosztály

81

2.2.1

Növény- és Talajvédelmi Osztály

- növény- és talajvédelmi feladatok
- földművelésügyi feladatok
- élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok

2.2.2

Földművelésügyi Osztály

2.2.3

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

2.3

Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály

103

2.3.1

Normatív Támogatások Kérelemkezelési Osztálya

agrártámogatással kapcsolatos feladatok

2.3.2

Vidékfejlesztési Osztály

2.3.3

Beruházások Kérelemkezelési Osztálya

2.3.4

Helyszíni Ellenőrzési Osztály

2.4

Kormányablak, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály

58

2.4.1

Kormányablak Osztály

- ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
- családtámogatási és lakáscélú állami támogatások feladatok
- egészségbiztosítási pénztári feladatok
- nyugdíjbiztosítási feladatok

2.4.2

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Osztály

2.5

Hatósági Főosztály

80

2.5.1

Hatósági és Gyámügyi Osztály

- általános járási hatósági feladatok

- Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- igazságügyi feladatok
- építésügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok
- népegészségügyi feladatok

2.5.2

Építésügyi Osztály

2.5.3

Foglalkoztatási Osztály

2.5.4

Földhivatali Osztály

2.5.5

Népegészségügyi Osztály

3

Kisteleki Járási Hivatal

36

3.1

Kormányablak Osztály

- ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- igazságügyi feladatok
- élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

3.2

Hatósági és Gyámügyi Osztály

3.3

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

3.4

Foglalkoztatási Osztály

4

Makói Járási Hivatal

76

4.1

Kormányablak Osztály

- ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok

- Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- igazságügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok

4.2

Hatósági és Gyámügyi Osztály

4.3

Foglalkoztatási Osztály

4.4

Földhivatali Osztály

5

Mórahalmi Járási Hivatal

50

5.1

Kormányablak Osztály

- ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- igazságügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok

5.2

Hatósági és Gyámügyi Osztály

5.3

Foglalkoztatási Osztály

5.4

Földhivatali Osztály

6

Szegedi Járási Hivatal

606

6.1

Járási Hivatalvezetői Titkárság

- járási hivatalvezetői titkársági feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok

4

6.2

Kormányablak Főosztály

105

6.2.1

Kormányablak Osztály 1.

ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

6.2.2

Kormányablak Osztály 2.

6.3

Hatósági Főosztály I.

129

6.3.1

Hatósági és Oktatási Osztály

- általános járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- gyámügyi feladatok
- igazságügyi feladatok

- népegészségügyi feladatok

- természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok
- népegészségügyi feladatok
- élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok

6.3.2

Gyámügyi Osztály

6.3.3

Népegészségügyi Osztály

6.3.4

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

6.4

Hatósági Főosztály II.

 

 

163

6.4.1

 

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály

- építésügyi feladatok

- örökségvédelmi feladatok
- földhivatali feladatok
- környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok
- közlekedési feladatok
- mérésügyi és műszaki biztonsági feladatok

- földhivatali feladatok

6.4.2

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály

6.4.3

Közlekedési Osztály

6.4.4

Útügyi Osztály

6.4.5

Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály

6.4.6

Földhivatali Osztály

6.5

Foglalkoztatási és Fogyasztóvédelmi Főosztály

80

6.5.1

Foglalkoztatási Osztály

- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

- munkaügyi és munkavédelmi feladatok
- fogyasztóvédelmi feladatok

 

6.5.2

Munkavédelmi és Munkaügyi Osztály

6.5.3

Fogyasztóvédelmi Osztály

6.6

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály

 

 

124

6.6.1

 

Családtámogatási Osztály

- családtámogatási és lakáscélú állami támogatások feladatok
- egészségbiztosítási pénztári feladatok
- nyugdíjbiztosítási feladatok
- keresőképesség és keresőképtelenség felülvizsgálatával kapcsolatos feladatok
- rehabilitációs igazgatási feladatok

 

6.6.2

Egészségbiztosítási Osztály

6.6.3

Adategyeztetési és Nyugdíjbiztosítási Osztály

6.6.4

Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály

7

Szentesi Járási Hivatal

96

7.1

Kormányablak Osztály

- ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- igazságügyi feladatok
- élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

- földhivatali feladatok
- népegészségügyi feladatok

7.2

Hatósági és Gyámügyi Osztály

7.3

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

7.4

Foglalkoztatási Osztály

7.5

Földhivatali Osztály

7.6

Népegészségügyi Osztály

8

Mindösszesen

 

 

1233

4. A Csongrád Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése

8. függelék a 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez

A Fejér Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete

1. A Fejér Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 1499 fő.

2. A Fejér Megyei Kormányhivatal

A

B

C

D

Főosztály/Vezető

Osztály

Feladatok

Létszám

1

Kormánymegbízott

kormánymegbízottnál meghatározott feladatok

1

2

Főigazgató

főigazgatónál meghatározott feladatok

1

3

Igazgató

igazgatónál meghatározott feladatok

1

4

Kormánymegbízotti Kabinet

- kabineti feladatok

- integritásirányítási feladatok

15

4.1

Állami Főépítész

állami főépítészi feladatok

5

Védelmi Bizottság Titkársága

védelmi igazgatási, honvédelmi feladatok

1

6

Belső Ellenőrzési Osztály

belső ellenőrzési feladatok

2

7

Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály

31

7.1

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Támogatások Kérelemkezelési Osztálya

agrártámogatással kapcsolatos feladatok

7.2

Helyszíni Ellenőrzési Osztály

8

Népegészségügyi Főosztály

53

8.1

Közegészségügyi Osztály

- népegészségügyi feladatok

8.2

Járványügyi Osztály

8.3

Laboratóriumi Osztály

9

Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály

98

9.1

Egészségbiztosítási és Nyugdíjbiztosítási Ellenőrzési Osztály

- egészségbiztosítási pénztári feladatok
- nyugdíjbiztosítási feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- rehabilitációs szakértői feladatok

9.2

Adatbázis kezelési, Megtérítési és Méltányossági Ügyek Osztály

9.3

Közfoglalkoztatási Osztály

9.4

Munkaerőpiaci és Alapkezelő Osztály

9.5

Rehabilitációs és Szakértői Osztály

10

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály

39

10.1

Földhivatali Osztály

- földhivatali feladatok
- élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok

- földművelésügyi feladatok

10.2

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

11

Hatósági Főosztály

66

11.1

Építésügyi Osztály

- építésügyi feladatok
- általános hatósági feladatok

- Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- törvényességi felügyeleti feladatok
- pártfogó felügyelői és igazságügyi feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok

11.2

Hatósági és Oktatási Osztály

11.3

Törvényességi Felügyeleti Osztály

11.4

Igazságügyi Osztály

11.5

Szociális és Gyámügyi Osztály

12

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

94

12.1

Pénzügyi és Számviteli Osztály

- pénzügyi, gazdálkodási és számviteli feladatok
- informatikai feladatok

12.2

Beszerzési, Beruházási és Üzemeltetési Osztály

12.3

Informatikai Osztály

12.4

Támogatási és Bérgazdálkodási Osztály

12.5

Projekt Osztály

13

Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály

30

13.1

Koordinációs és Jogi Osztály

- jogi feladatok
- perképviseleti feladatok
- koordinációs feladatok
- humánpolitikai feladatok

13.2

Humánpolitikai Osztály

14

Mindösszesen:

432

3. A Fejér Megyei Kormányhivatal járási hivatalai

A

B

C

D

Járási Hivatal/Főosztály

Osztály

Feladat

Létszám

1

Bicskei Járási Hivatal

68

1.1

Okmányirodai Osztály

- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- igazságügyi feladatok
- élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok

1.2

Hatósági és Gyámügyi Osztály

1.3

Élelmiszerlánc-biztonság és Állategészségügyi Osztály

1.4

Foglalkoztatási Osztály

1.5

Földhivatali Osztály

2

Dunaújvárosi Járási Hivatal

193

2.1

Kormányablak Osztály

- ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok

- Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- igazságügyi feladatok
- élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
- építésügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási
- földhivatali feladatok
- népegészségügyi feladatok
- nyugdíjbiztosítási feladatok


2.2

Hatósági Osztály

2.3

Gyámügyi Osztály

2.4

Élelmiszerlánc-biztonság és Állategészségügyi Osztály

2.5

Építésügyi Osztály

2.6

Foglalkoztatási Osztály

2.7

Földhivatali Osztály

2.8

Népegészségügyi Osztály

2.9

Társadalombiztosítási Osztály

3

Enyingi Járási Hivatal

31

3.1

Kormányablak Osztály

- ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- igazságügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

3.2

Hatósági és Gyámügyi Osztály

3.3

Foglalkoztatási Osztály

4

Gárdonyi Járási Hivatal

34

4.1

Kormányablak Osztály

- ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- igazságügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

4.2

Hatósági és Gyámügyi Osztály

4.3

Foglalkoztatási Osztály

5

Martonvásári Járási Hivatal

35

5.1

Kormányablak Osztály

- ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- igazságügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

5.2

Hatósági és Gyámügyi Osztály

5.3

Foglalkozatási Osztály

6

Móri Járási Hivatal

65

6.1

Kormányablak Osztály

- ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok

- Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- igazságügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok
- népegészségügyi feladatok

6.2

Hatósági Osztály

6.3

Gyámügyi Osztály

6.4

Foglalkoztatási Osztály

6.5

Földhivatali Osztály

6.6

Népegészségügyi Osztály

7

Sárbogárdi Járási Hivatal

55

7.1

Kormányablak Osztály

- ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- igazságügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok

7.2

Hatósági és Gyámügyi Osztály

7.3

Foglalkoztatási Osztály

7.4

Földhivatali Osztály

8

Székesfehérvári Járási Hivatal

586

8.1

Járási Hivatalvezetői Titkárság

- járási hivatalvezetői titkársági feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok

11

8.2

Kormányablak Főosztály

67

8.2.1

Kormányablak Osztály I.

- ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

8.2.2

Kormányablak Osztály II.

8.3

Hatósági Főosztály

107

8.3.1

Hatósági Osztály

- általános járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- igazságügyi feladatok
- építésügyi feladatok
- örökségvédelmi feladatok
- népegészségügyi feladatok

- természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok

8.3.2

Gyámügyi Osztály

8.3.3

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály

8.3.4

Népegészségügyi Osztály

8.4

Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály

132

8.4.1

Közlekedési Osztály

- közlekedési feladatok

- munkaügyi és munkavédelmi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
- mérésügyi és műszaki biztonsági feladatok

8.4.2

Útügyi Osztály

8.4.3

Munkavédelmi és Munkaügyi Osztály

8.4.4

Foglalkoztatási Osztály

8.4.5

Fogyasztóvédelmi Osztály

8.4.6

Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály

8.5

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály

105

8.5.1

Családtámogatási Osztály

- családtámogatási és lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatok
- egészségbiztosítási pénztári feladatok
- nyugdíjbiztosítási feladatok
- keresőképesség és keresőképtelenség felülvizsgálatával kapcsolatos feladatok
- rehabilitációs igazgatási feladatok

8.5.2

Egészségbiztosítási Osztály

8.5.3

Adategyeztetési és Nyugdíjbiztosítási Osztály

8.5.4

Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály

8.6

Agrárügyi Főosztály

117

8.6.1

Földhivatali Osztály

- földhivatali feladatok
- élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
- földművelésügyi feladatok
- növény- és talajvédelmi feladatok

- vetőmag- és szaporítóanyag-felügyeleti feladatok

8.6.2

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

8.6.3

Földművelésügyi Osztály

8.6.4

Növény- és Talajvédelmi Osztály

8.6.5

Vetőmag- és Szaporítóanyag-felügyeleti Osztály

8.7

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

 

környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok

46

8.7.1

 

Környezetvédelmi Osztály

 

 

8.7.2

Természetvédelmi Osztály

9

Mindösszesen:

1067

4. A Fejér Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése

9. függelék a 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete

1. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 1534 fő.

2. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

 

A

B

C

D

 

Főosztály/Vezető

Osztály

Feladatok

Létszám

1

Kormánymegbízott

kormánymegbízottnál meghatározott feladatok

1

2

Főigazgató

főigazgatónál meghatározott feladatok

1

3

Igazgató

igazgatónál meghatározott feladatok

1

4

Kormánymegbízotti Kabinet

- kabineti feladatok

- integritásirányítási feladatok

13

4.1

Állami Főépítész

állami főépítészi feladatok

 

5

Védelmi Bizottság Titkársága

védelmi igazgatási, honvédelmi feladatok

1

6

Belső Ellenőrzési Osztály

belső ellenőrzési feladatok

5

7

Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály

30

7.1

Kérelemkezelési Osztály

agrártámogatással kapcsolatos feladatok

7.2

Helyszíni Ellenőrzési Osztály

8

Népegészségügyi Főosztály

102

8.1

Közegészségügyi és Járványügyi Osztály

népegészségügyi feladatok

8.2

Laboratóriumi Osztály

9

Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály

86

9.1

Egészségbiztosítási Osztály

- egészségbiztosítási pénztári feladatok
- nyugdíjbiztosítási feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- rehabilitációs szakértői feladatok

9.2

Nyugdíj Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály

9.3

Közfoglalkoztatási Osztály

9.4

Munkaerőpiaci és Alapkezelő Osztály

9.5

Rehabilitációs és Szakértői Osztály

10

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály

34

10.1

Földhivatali Osztály

- földhivatali feladatok
- élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok

- földművelésügyi feladatok

10.2

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

11

Hatósági Főosztály

45

11.1

Építésügyi Osztály

- építésügyi feladatok
- általános hatósági feladatok

- Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- törvényességi felügyeleti feladatok

11.2

Hatósági és Oktatási Osztály

11.3

Törvényességi Felügyeleti Osztály

12

Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály

 

 

44

12.1.

 

Igazságügyi Osztály

- pártfogó felügyelői és igazságügyi feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok

 

12.2.

Szociális és Gyámügyi Osztály

13

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

116

13.1

Pénzügyi és Számviteli Osztály

- pénzügyi, gazdálkodási és számviteli feladatok
- informatikai feladatok

13.2

Beszerzési, Beruházási és Üzemeltetési Osztály

13.3

Informatikai Osztály

13.4

Támogatási és Bérgazdálkodási Osztály

13.5

Projekt Osztály

14

Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály

38

14.1

Koordinációs és Szervezési Osztály

- koordinációs feladatok
- humánpolitikai feladatok
- jogi feladatok
- perképviseleti feladatok

14.2

Humánpolitikai és Jogi Osztály

15

Mindösszesen:

517

3. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal járási hivatalai

 

A

B

C

D

 

Járási Hivatal/Főosztály

Osztály

Feladat

Létszám

1

Csornai Járási Hivatal

72

1.1

Kormányablak Osztály

- ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- igazságügyi feladatok
- élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok
- népegészségügyi feladatok

1.2

Hatósági és Gyámügyi Osztály

1.3

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

1.4

Foglalkoztatási Osztály

1.5

Földhivatali Osztály

1.6

Népegészségügyi Osztály

2

Kapuvári Járási Hivatal

46

2.1

Kormányablak Osztály

- ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- igazságügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok

2.2

Hatósági és Gyámügyi Osztály

2.3

Foglalkoztatási Osztály

2.4

Földhivatali Osztály

3

Mosonmagyaróvári Járási Hivatal

117

3.1

Kormányablak Osztály

- ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok

- Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- igazságügyi feladatok
- élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
- építésügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok
- népegészségügyi feladatok

3.2

Hatósági Osztály

3.3

Gyámügyi Osztály

3.4

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

3.5

Építésügyi Osztály

3.6

Foglalkoztatási Osztály

3.7

Földhivatali Osztály

3.8

Népegészségügyi Osztály

4

Pannonhalmi Járási Hivatal

21

4.1

Kormányablak Osztály

- ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- igazságügyi feladatok

4.2

Hatósági és Gyámügyi Osztály

5

Soproni Járási Hivatal

156

5.1

Kormányablak és Okmányirodai Osztály

- ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok

- Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- igazságügyi feladatok
- élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
- építésügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok
- népegészségügyi feladatok

- nyugdíjbiztosítási feladatok

5.2

Hatósági Osztály

5.3

Gyámügyi Osztály

5.4

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

5.5

Építésügyi Osztály

5.6

Foglalkoztatási Osztály

5.7

Földhivatali Osztály

5.8

Népegészségügyi Osztály

6

Téti Járási Hivatal

17

6.1

Kormányablak Osztály

- ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- igazságügyi feladatok

6.2

Hatósági és Gyámügyi Osztály

7

Győri Járási Hivatal

588

7.1

Járási hivatalvezetői titkárság

- járási hivatalvezetői titkársági feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok

5

7.2

Kormányablak Főosztály

69

7.2.1

Kormányablak Osztály 1.

ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

7.2.2

Kormányablak Osztály 2.

7.3

Hatósági Főosztály

116

7.3.1

Hatósági Osztály

- általános járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- igazságügyi feladatok
- építésügyi feladatok
- örökségvédelmi feladatok
- népegészségügyi feladatok
- természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok

7.3.2

Gyámügyi Osztály

7.3.3

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály

7.3.4

Népegészségügyi Osztály

7.4

Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály

116

7.4.1

Közlekedési Osztály

- közlekedési feladatok
- munkaügyi és munkavédelmi feladatok

- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
- mérésügyi és műszaki biztonsági feladatok

7.4.2

Útügyi Osztály

7.4.3

Munkavédelmi és Munkaügyi Osztály

7.4.4

Foglalkoztatási Osztály

7.4.5

Fogyasztóvédelmi Osztály

7.4.6

Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály

7.5

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály

143

7.5.1

Családtámogatási és Pénzbeli Ellátási Osztály

- családtámogatási és lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatok
- egészségbiztosítási pénztári feladatok
- nyugdíjbiztosítási feladatok
- keresőképesség és keresőképtelenség felülvizsgálatával kapcsolatos feladatok
- rehabilitációs igazgatási feladatok

7.5.2

Egészségbiztosítási Osztály

7.5.3

Adategyeztetési és Nyugdíjbiztosítási Osztály

7.5.4

Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály

7.6

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály

138

7.6.1

Földhivatali Osztály

- földhivatali feladatok
- élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
- földművelésügyi feladatok
- növény- és talajvédelmi feladatok
- vetőmag- és szaporítóanyag-felügyeleti feladatok
- környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok

7.6.2

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

7.6.3

Földművelésügyi Osztály

7.6.4

Növény- és Talajvédelmi Osztály

7.6.5

Vetőmag- és Szaporítóanyag-felügyeleti Osztály

7.6.6.

Környezetvédelmi Osztály

7.6.7

Természetvédelmi Osztály

8

Mindösszesen:

1017

4. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése

10. függelék a 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete

1. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete: 1939 fő.

2. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

A

B

C

D

Főosztály/Vezető

Osztály

Feladatok

Létszám

1

Kormánymegbízott

kormánymegbízottnál meghatározott feladatok

1

2

Főigazgató

főigazgatónál meghatározott feladatok

1

3

Igazgató

igazgatónál meghatározott feladatok

1

4

Kormánymegbízotti Kabinet

- kabineti feladatok

- integritásirányítási feladatok

9

4.1

Állami Főépítész

állami főépítészi feladatok

 

5

Főigazgatói Titkárság

főigazgatói titkársági feladatok

6

6

Védelmi Bizottság Titkársága

védelmi igazgatási, honvédelmi feladatok

1

7

Belső Ellenőrzési Osztály

belső ellenőrzési feladatok

3

8

Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály

49

8.1

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Támogatások Kérelemkezelési Osztálya

agrártámogatással kapcsolatos feladatok

8.2

Helyszíni Ellenőrzési Osztály

9

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály

45

9.1

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

- élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
- földhivatali feladatok

- földművelésügyi feladatok

9.2

Földhivatali Osztály

10

Népegészségügyi Főosztály

55

10.1

Népegészségügyi Osztály

népegészségügyi feladatok

10.2

Laboratóriumi Osztály

11

Társadalombiztosítási Főosztály

79

11.1

Nyugdíj Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály

- nyugdíjbiztosítási feladatok
- egészségbiztosítási pénztári feladatok
- rehabilitációs szakértői feladatok

11.2

Egészségbiztosítási Osztály

11.3

Rehabilitációs Szakértői Osztály

12

Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály

43

12.1

Igazságügyi Osztály

- pártfogó felügyelői és igazságügyi feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok

12.2

Szociális és Gyámügyi Osztály

13

Foglalkoztatási Főosztály

48

13.1

Közfoglalkoztatási Osztály

- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

13.2

Munkaerőpiaci Osztály

13.3

Alapkezelő Osztály

14

Hatósági Főosztály

48

14.1

Építésügyi Osztály

- építésügyi feladatok
- általános hatósági feladatok

- Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- törvényességi felügyeleti feladatok

14.2

Oktatási és Hatósági Osztály

14.3

Törvényességi Felügyeleti Osztály

15

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

128

15.1

Pénzügyi és Számviteli Osztály

- pénzügyi, gazdálkodási és számviteli feladatok
- informatikai feladatok

15.2

Támogatási és Bérgazdálkodási Osztály

15.3

Beruházási, Beszerzési és Üzemeltetési Osztály

15.4

Informatikai Osztály

15.5

Projekt Osztály

16

Jogi és Koordinációs Főosztály

51

16.1

Humánpolitikai és Szervezési Osztály

- humánpolitikai feladatok
- jogi feladatok
- perképviseleti feladatok
- koordinációs feladatok

16.2

Jogi és Perképviseleti Osztály

16.3

Koordinációs Osztály

16.4

Iratkezelési Osztály

17

Mindösszesen:

568

3. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal járási hivatalai

A

B

C

D

Járási Hivatal/Főosztály

Osztály

Feladat

Létszám

1

Balmazújvárosi Járási Hivatal

54

1.1

Kormányablak Osztály

- ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- igazságügyi feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

- népegészségügyi feladatok

1.2

Hatósági és Gyámügyi Osztály

1.3

Foglalkoztatási Osztály

1.4

Népegészségügyi Osztály

2

Berettyóújfalui Járási Hivatal

118

2.1

Kormányablak Osztály

- ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok

- Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- építésügyi feladatok
- igazságügyi feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok

- nyugdíjbiztosítási feladatok
- népegészségügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

- földhivatali feladatok
- élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok

2.2

Hatósági és Építésügyi Osztály

2.3

Gyámügyi Osztály

2.4

Társadalombiztosítási Osztály

2.5

Népegészségügyi Osztály

2.6

Foglalkoztatási Osztály

2.7

Földhivatali Osztály

2.8

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

3

Derecskei Járási Hivatal

71

3.1

Kormányablak Osztály

- ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- igazságügyi feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

- élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok

3.2

Hatósági Osztály

3.3

Gyámügyi Osztály

3.4

Foglalkoztatási Osztály

3.5

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

4

Hajdúböszörményi Járási Hivatal

106

4.1

Kormányablak és Okmányirodai Osztály

- ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok

- Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- építésügyi feladatok
- igazságügyi feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok

- nyugdíjbiztosítási feladatok
- népegészségügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

- földhivatali feladatok
- élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok

4.2

Hatósági, Gyámügyi és Építésügyi Osztály

4.3

Társadalombiztosítási Osztály

4.4

Népegészségügyi Osztály

4.5

Foglalkoztatási Osztály

4.6

Földhivatali Osztály

4.7

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

5

Hajdúhadházi Járási Hivatal

36

5.1

Kormányablak és Okmányirodai Osztály

- ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- igazságügyi feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

5.2

Hatósági Osztály

5.3

Gyámügyi Osztály

5.4

Foglalkoztatási Osztály

6

Hajdúnánási Járási Hivatal

56

6.1

Kormányablak Osztály

- ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- igazságügyi feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

- élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok

6.2

Hatósági és Gyámügyi Osztály

6.3

Foglalkoztatási Osztály

6.4

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

7

Hajdúszoboszlói Járási Hivatal

83

7.1

Kormányablak és Okmányirodai Osztály

- ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok

- Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- építésügyi feladatok
- igazságügyi feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- népegészségügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

- földhivatali feladatok

7.2

Hatósági, Gyámügyi és Építésügyi Osztály

7.3

Népegészségügyi Osztály

7.4

Foglalkoztatási Osztály

7.5

Földhivatali Osztály

8

Nyíradonyi Járási Hivatal

55

8.1

Kormányablak Osztály

- ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- igazságügyi feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

8.2

Hatósági Osztály

8.3

Gyámügyi Osztály

8.4

Foglalkoztatási Osztály

9

Püspökladányi Járási Hivatal

75

9.1

Kormányablak Osztály

- ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- igazságügyi feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

- földhivatali feladatok
- élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok

9.2

Hatósági és Gyámügyi Osztály

9.3

Foglalkoztatási Osztály

9.4

Földhivatali Osztály

9.5

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

10

Debreceni Járási Hivatal

 

717

10.1

Járási Hivatalvezetői Titkárság

- járási hivatalvezetői titkársági feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok

7

10.2

Kormányablak Főosztály

109

10.2.1

Kormányablak Osztály 1.

ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

10.2.2

Kormányablak Osztály 2.

10.3

Hatósági Főosztály

107

10.3.1

 

Hatósági Osztály

- általános járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- igazságügyi feladatok

- természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok

- építésügyi feladatok
- örökségvédelmi feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- népegészségügyi feladatok

10.3.2

Gyámügyi Osztály

10.3.3

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály

10.3.4

Népegészségügyi Osztály

10.4

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály

149

10.4.1

Családtámogatási és Pénzbeli Ellátási Osztály

- családtámogatási és lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatok
- egészségbiztosítási pénztári feladatok
- nyugdíjbiztosítási feladatok
- keresőképesség és keresőképtelenség felülvizsgálatával kapcsolatos feladatok
- rehabilitációs igazgatási feladatok

10.4.2

Egészségbiztosítási Osztály

10.4.3

Adategyeztetési és Nyugdíjbiztosítási Osztály

10.4.4

Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály

10.5

Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály

59

10.5.1

Foglalkoztatási Osztály

- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

- munkaügyi és munkavédelmi feladatok

10.5.2

Munkaügyi Ellenőrzési Osztály

10.5.3

Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály

10.6

Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály

48

10.6.1

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 1.

- élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
- növény- és talajvédelmi feladatok
- vetőmag- és szaporítóanyag-felügyeleti feladatok

10.6.2

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 2.

10.6.3

Növény- és Talajvédelmi Osztály

10.6.4

Vetőmag- és Szaporítóanyag-felügyeleti Osztály

10.7

Agrárügyi Főosztály

122

10.7.1

Erdőfelügyeleti Osztály

- erdészeti hatósági és igazgatási feladatok
- földművelésügyi feladatok
- földhivatali feladatok

10.7.2

Erdőtervezési Osztály

10.7.3

Földművelésügyi Osztály

10.7.4

Ingatlan-nyilvántartási Osztály

10.7.5

Földmérési és Földügyi Osztály

10.8

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

33

10.8.1

Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály

környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok

10.8.2

Hulladékgazdálkodási Osztály

10.8.3

Integrált Környezetvédelmi Osztály

10.8.4

Természetvédelmi Osztály

10.9

Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

82

10.9.1

Fogyasztóvédelmi Osztály

- fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
- közlekedési feladatok
- mérésügyi és műszaki biztonsági feladatok

10.9.2

Képzési és Vizsgáztatási Osztály

10.9.3

Útügyi Osztály

10.9.4

Járműműszaki Osztály

10.9.5

Járműforgalmi Osztály

10.9.6

Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály

11

Mindösszesen:

1371

4. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése

11. függelék a 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez

A Heves Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete

1. A Heves Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 1261 fő.

2. A Heves Megyei Kormányhivatal

A

B

C

D

Főosztály/Vezető

Osztály

Feladatok

Létszám

1

Kormánymegbízott

kormánymegbízottnál meghatározott feladatok

1

2

Főigazgató

főigazgatónál meghatározott feladatok

1

3

Igazgató

igazgatónál meghatározott feladatok

1

4

Kormánymegbízotti Kabinet

- kabineti feladatok

- integritásirányítási feladatok

8

4.1

Állami Főépítész

állami főépítészi feladatok

5

Védelmi Bizottság Titkársága

védelmi igazgatási, honvédelmi feladatok

2

6

Belső Ellenőrzési Osztály

belső ellenőrzési feladatok

5

7

Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály

29

7.1

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Támogatások Kérelemkezelési Osztálya

agrártámogatással kapcsolatos feladatok