nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1/2017. (I. 11.) NMHH rendelet
az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 2/2015. (III. 30.) NMHH rendelet módosításáról
2017-01-12
2017-01-13
1

1/2017. (I. 11.) NMHH rendelet

az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 2/2015. (III. 30.) NMHH rendelet módosításáról1

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 24. és 36. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter véleményének kikérésével, a következőket rendelem el:

1. § Az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 2/2015. (III. 30.) NMHH rendelet (a továbbiakban: R.) 32. §-át követően a következő 18/A. alcímmel egészül ki:

„18/A. Az előre fizetett díjú előfizetői mobil rádiótelefon szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos adategyeztetésre, valamint a személyazonosság ellenőrzésére vonatkozó különös szabályok

32/A. § (1) A szolgáltató egy egyéni előfizetővel legfeljebb tíz, egy üzleti előfizetővel legfeljebb ötven előre fizetett díjú előfizetői mobil rádiótelefon szolgáltatás igénybevételére irányuló előfizetői szerződést köthet meg és tarthat fenn egyidejűleg.

(2) Egy előre fizetett díjú előfizetői mobil rádiótelefon szolgáltatás igénybevételére irányuló előfizetői szerződés csak egy előfizetői hívószámra vonatkozhat.

32/B. § (1) A szolgáltató az Eht. 129. § (2b) bekezdés a) pontja szerinti évenkénti adategyeztetés, valamint az Eht. 163/H. § (1) bekezdése szerinti személyazonosságot igazoló ellenőrzés érdekében annak esedékességét megelőzően:

a) köteles értesíteni az előfizetőt az Eht. 144. § (4) bekezdés c) pontja szerint,

b) az a) pontban foglalt értesítés eredménytelensége esetén ismételten, legalább egy alkalommal köteles értesíteni az előfizetőt az Eht. 144. § (4) bekezdés c) pontja szerint,

c) a b) pontban foglalt értesítés eredménytelensége esetén legalább két alkalommal köteles értesíteni az előfizetőt az egyedi előfizetői szerződésben megadott egyéb elérhetőségén.

(2) Az (1) bekezdés szerinti értesítésnek tartalmaznia kell az előfizető személyazonosságát igazoló ellenőrzéshez szükséges adatok körét és az adatok megadása elmulasztásának jogkövetkezményeit.

(3) A szolgáltató az Eht. 129. § (2) bekezdése szerinti személyazonosságot igazoló ellenőrzést

a) az előfizetői szerződés megkötését megelőzően,

b) a már megkötött előfizetői szerződés esetén az Eht. 129. § (2b) bekezdés szerinti adategyeztetés érdekében

az előfizető által megadott adatok alapján végzi el.

(4) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzés módját, időpontját, eredményét és az Eht. 154. § (1) bekezdése alapján az előfizető, felhasználó azonosítására szolgáltató adatokat a szolgáltató nyilvántartásában rögzíti.

(5) Ha a szerződő előfizető nem rendelkezik a személyazonosság igazolására alkalmas, magyar hatóság által kibocsátott okmánnyal, a szolgáltató az (1) bekezdés szerinti ellenőrzést a szerződő fél – az egyéni előfizető vagy üzleti előfizető esetén a szerződést aláíró személy – által személyesen bemutatott, Magyarországra történő beutazásra vagy magyarországi tartózkodásra jogosító okmány vagy engedély alapján végzi el.”

2. § Az R. 19. Záró rendelkezések alcíme a következő 33/B. §-sal egészül ki:

„33/B. § A szolgáltató az Eht. 163/H. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozattételi határidőt megelőzően legalább két alkalommal köteles – a nyilatkozattétel elmulasztásához fűződő jogkövetkezményekre történő figyelmeztetés mellett – értesíteni az előfizetőt az Eht. 144. § (4) bekezdés c) pontja szerinti módon azzal, hogy azon előre fizetett díjú mobil rádiótelefon szolgáltatásra vonatkozó előfizetői szerződése, amelyről nem nyilatkozik, 2017. július 1-jén megszűnik, amennyiben pedig az előfizető egyáltalán nem nyilatkozik, valamennyi előre fizetett díjú mobil rádiótelefon szolgáltatásra vonatkozó előfizetői szerződése megszűnik 2017. július 1-jén.”

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!