nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
3/2017. (I. 24.) BM utasítás
a papíralapú küldemények elektronikus irattá történő átalakításáról
2017-01-25
2017-04-20
1
Jogszabály

3/2017. (I. 24.) BM utasítás

a papíralapú küldemények elektronikus irattá történő átalakításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján meghatározott feladatkörömben eljárva a következő utasítást adom ki:

1. § Az utasítás hatálya a Belügyminisztériumra, a minisztériumi szervekre és az önálló belügyi szervekre (a továbbiakban: belügyi szervek) terjed ki.

2. § (1) A belügyi szervek a hozzájuk papír alapon érkezett küldeményt a (2) bekezdésben foglalt kivétellel legkésőbb az érkezést követő munkanapon hiteles elektronikus másolattá alakítják át (a továbbiakban: digitalizálás).

(2) Nem digitalizálhatók

a) a minősített iratok,

b) azok a küldemények, melyek elektronikus irattá történő átalakítása technikai okból nem lehetséges,

c) a büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartottak, továbbá az idegenrendészeti őrzött szálláson, közösségi szálláson, valamint a menekültügyi őrzött befogadó központban elhelyezettek küldeményei,

d) azon iratok, melyek a címzett döntése alapján nem digitalizálhatók.

(3) Azoknak a küldeményeknek a digitalizálásáról, melyek a küldemény felnyitására vonatkozó kezelési jelzéssel ellátott [pl. „Saját kezű (sk.) felbontásra!”, „Kizárólag saját kezű felbontásra!” stb.] borítékban érkeznek, a címzett hoz döntést figyelemmel a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános szabályairól szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 28. § és 67. §-ában foglaltakra. A címzett a döntését az iraton írásban rögzíti.

3. § A belügyi szervek a digitalizált papíralapú küldemények selejtezésre történő előkészítéséhez szükséges intézkedéseket (selejtezési jegyzőkönyv készítése, majd megküldése a Levéltár részére) 2017. október 1-ig megteszik.

4. § A belügyi szervek jelen utasítás közzétételét követő 60 napon belül iratkezelési szabályzatukat felülvizsgálják, és a szükséges módosításokat – jelen utasítással összhangban – végrehajtják.

5. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!