nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1/2017. (I. 31.) NKFIH utasítás
a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok gazdálkodási szabályzatáról
2017-02-02
2020-07-03
2
Jogszabály

1/2017. (I. 31.) NKFIH utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok gazdálkodási szabályzatáról1

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés a) pontja és (3) bekezdése, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja, valamint a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 6. §-a és 8. § (1) bekezdése alapján a következő utasítást adom ki:

1. Az utasítás hatálya

1. Az utasítás hatálya a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal) által kezelt XXXV. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatokra (a továbbiakban: előirányzat) terjed ki.

2. A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának általános szabályai

2. Az előirányzatokból működési és felhalmozási célú, vissza nem térítendő költségvetési támogatás nyújtható.

3. A költségvetési támogatások folyósítása támogatási szerződéssel vagy a Kormány egyedi határozatával valósul meg.

4. Nemzetközi szervezetek részére az előirányzatok felhasználása közvetlen kifizetéssel, a szervezet által kibocsátott díjbekérő alapján történik.

3. Előirányzatokkal történő gazdálkodási feladatok végrehajtására kijelölt szervezeti egységek

5. Az előirányzatokkal kapcsolatos gazdálkodási feladatok végrehajtásáért a XXXV. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal fejezet 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím

a) 1. Nemzetközi tagdíjak alcím tekintetében a Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya;

b) 3. Fejezeti stabilitási tartalék alcím tekintetében a Költségvetési Főosztály;

c) 4. MTA Agrártudományi Kutatóközpont fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások támogatása alcím tekintetében a Támogatáskezelési és Innovációs Főosztály;

d) 5. ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság támogatása tekintetében a Költségvetési Főosztály

felelős.

4. Előirányzatok tervezése, módosítása, átcsoportosítása és ellenőrzése

6. Az 5. pont szerinti szervezeti egységek a költségvetési terv javaslatokat az NKFI Hivatal gazdálkodási szabályzata (a továbbiakban: gazdálkodási szabályzat) szerinti elnöki körlevélben foglalt eljárásrend szerint állítják össze.

7. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 80. § (2) bekezdés c) pontja szerinti jutalékokat, díjakat és egyéb költségeket, továbbá a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvényben meghatározott illetékeket az NKFI Hivatal intézményi költségvetésében kell megtervezni és elszámolni.

8. A 7. pontban meghatározott kiadások megtervezése a Költségvetési Főosztály feladatköre.

9. Az éves költségvetési törvény elfogadását követően az elemi költségvetés összeállítása és jóváhagyást követő további kezelése a gazdálkodási szabályzatban foglaltak szerint a Költségvetési Főosztály feladata.

10. Az előirányzatok átcsoportosítására, módosítására vonatkozó javaslatokat, azok szakmai indoklását, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 132. § (2) bekezdése szerinti feladat végrehajtása érdekében a finanszírozási tervet érintő módosítási javaslatot az 5. pont szerint felelős szervezeti egység állítja össze és terjeszti fel jóváhagyásra a Költségvetési Főosztály útján az NKFI Hivatal elnöke részére.

11. Az előirányzat módosításának, illetve átcsoportosításának az NKFI Hivatal elnöke részéről történő jóváhagyását követően a módosítás, illetve az átcsoportosítás alapján a Költségvetési Főosztály:

a) amennyiben új alcím létrehozása szükséges, kezdeményezi annak létrehozását;

b) a jóváhagyott előirányzat-módosításokat, -átcsoportosításokat elektronikus úton benyújtja a Magyar Államkincstárhoz (a továbbiakban: Kincstár);

c) könyveli az előirányzat-módosítást, -átcsoportosítást a Forrás KGR rendszerben;

d) tájékoztatja az 5. pont szerint felelős szervezeti egységet a módosítás, átcsoportosítás végrehajtásáról.

12. Az előirányzatok felhasználásának ellenőrzését az NKFI Hivatal Belső Ellenőrzési Főosztálya a belső ellenőrzési terv alapján végzi.

5. Finanszírozási terv

13. A finanszírozási tervet a Költségvetési Főosztály állítja össze annak figyelembevételével, hogy az:

a) biztosítsa a likviditást és a kötelezettségvállalási jogkör gyakorlását, és

b) megfelelő alapul szolgáljon a kifizetések terv szerinti teljesüléséhez a rendelkezésre állási díj elkerülése érdekében.

14. A finanszírozási tervet első alkalommal tárgyév január 10-ig kell összeállítani, amelyhez a Költségvetési Főosztály részére a gazdasági vezető által meghatározott rendben az 5. pont szerinti szervezeti egységek adatszolgáltatást teljesítenek.

15. A 14. pontban meghatározott eseten kívül az 5. pont szerinti szervezeti egységek a finanszírozási tervhez a következő rend szerint teljesítenek adatszolgáltatást a Költségvetési Főosztály részére:

a) havonta, a tárgyhónapot megelőző hónap 15-éig;

b) előirányzat-módosítás esetén azonnal;

c) a kifizetési ütem tárgyhónapon belüli módosítása esetén a kiadás várható teljesítésének időpontját megelőző 15. napig.

16. A 14–15. pont szerinti adatszolgáltatásoknak tartalmazniuk kell az éves kiadási előirányzatokat és módosításokat, azok forrásait (támogatás, bevétel, maradvány) negyedéves, havi és a tárgyhónap esetében dekádonkénti bontásban. Az adatszolgáltatás formáját a Költségvetési Főosztály vezetője határozza meg.

17. A finanszírozási terv és módosításai Kincstárhoz történő továbbítása a Költségvetési Főosztály feladatköre.

6. Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, szakmai teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás

18. Az előirányzatok terhére kötelezettségvállalásra az NKFI Hivatal elnöke vagy az általa írásban kijelölt személy jogosult.

19. A kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzését, valamint az érvényesítési feladatokat a Költségvetési Főosztály vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy gyakorolja.

20. A jogi ellenjegyzési feladatokat a Jogi és Igazgatási Főosztály vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy gyakorolja.

21. A szakmai teljesítésigazolást az 5. pont szerinti szervezeti egység vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy végzi.

22. Az utalványozási feladatokat a kötelezettségvállalásra jogosult vagy az általa írásban kijelölt személy vagy a Költségvetési Főosztály vezetője végzi.

23. Az előirányzatok tekintetében a kötelezettségvállalás menete az alábbi szakaszokból áll:

a) a kötelezettségvállalást megalapozó belső bizonylat, dokumentum (a továbbiakban: kötelezettségvállalás dokumentuma) előkészítése,

b) a kötelezettségvállalás dokumentumának – a 25. pontra is tekintettel történő – pénzügyi és – megállapodás, illetve támogatási szerződés esetén a 26. pontra is tekintettel történő – jogi ellenjegyzése,

c) a kötelezettségvállalás megtétele, a kötelezettségvállalás dokumentumának kötelezettségvállaló általi aláírása.

24. A kötelezettségvállalás dokumentumát az 5. pont szerinti szervezeti egység készíti elő kezdeményezőként. A kötelezettségvállalások során kiemelt figyelemmel kell lenni az Áht. 41. § (6) bekezdésében foglaltak érvényesítésére.

25. A Költségvetési Főosztály vezetője a kötelezettségvállalás dokumentumát az Áht. 37. § (1) bekezdésében foglaltak alapján megvizsgálja, és amennyiben az az Áht. 37. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelel, pénzügyi ellenjegyzéssel látja el.

26. A pénzügyi ellenjegyzést követően megállapodás, illetve támogatási szerződés esetén a jogi ellenjegyzés a jogszabályokban és belső szabályzatokban meghatározott alaki, tartalmi, valamint anyagi jogi és eljárásjogi rendelkezéseknek való megfelelést tanúsítja. Ennek során vizsgálni kell a megállapodásnak, illetve a támogatási szerződésnek a vonatkozó jogszabályoknak, közjogi szervezetszabályozó eszközöknek, valamint a NKFI Hivatal belső szabályzatainak való megfelelőségét.

27. Amennyiben a kötelezettségvállalás dokumentuma a pénzügyi vagy a jogi ellenjegyzés feltételeinek nem felel meg, úgy a teljes dokumentációt vissza kell küldeni a kezdeményezőnek.

28. A pénzügyi és jogi ellenjegyzéssel ellátott kötelezettségvállalás dokumentumát a kezdeményező továbbítja az NKFI Hivatal elnöke részére.

29. A kötelezettségvállalás dokumentumának egy eredeti, aláírt és ellenjegyzett példányát irattárba kell helyezni, egy eredeti, aláírt és ellenjegyzett példányt pedig a Költségvetési Főosztály részére kell megküldeni.

30. A kötelezettségvállalás módosításának eljárási rendje megegyezik a kötelezettségvállalás eljárási rendjével.

31. A kötelezettségvállalások és módosításaik nyilvántartásba vételét a Forrás KGR rendszerben a Költségvetési Főosztály végzi.

32. A kötelezettségvállalást, pénzügyi ellenjegyzést, szakmai teljesítésigazolást, érvényesítési feladatokat, valamint utalványozást végző személyek kijelölését az NKFI Hivatal elnöke hagyja jóvá, a kijelölt személyek aláírásmintáit a jelen utasítás 1. melléklete alapján kell elkészíteni. A kijelölt személyek névjegyzékét és az aláírásmintákat a Költségvetési Főosztály Fejezeti Költségvetési Osztálya tárolja és tartja naprakészen.

33. A szakmai teljesítésigazolás során meg kell győződni arról, hogy a kedvezményezett státuszában változás nem következett be, az továbbra is a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül.

34. Az utalványozás jogszabály rendelkezése, illetve nemzetközi szerződés vagy nemzetközi tagságból adódó kötelezettség dokumentuma alapján is végrehajtható.

7. A 4. és 5. alcím terhére nyújtott költségvetési támogatásokra vonatkozó különös szabályok

35. A támogatási szerződésben a szokásos tartalmi elemeken felül ki kell kötni, hogy

a) a kedvezményezettnek szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást kell benyújtania;

b) az NKFI Hivatal képviselője a kötelezettségvállalásra jogosult felhatalmazása alapján jogosult a támogatás felhasználásához kapcsolódó eredeti számviteli bizonylatok helyszíni ellenőrzését végrehajtani;

c) a kedvezményezett köteles a támogatáshoz kapcsolódó eredeti számviteli bizonylatokat és egyéb okmányokat a pénzügyi elszámolás elfogadását követő 5 évig megőrizni és a támogatás felhasználásának ellenőrzésére jogosult vagy meghatalmazottja részére bemutatni;

d) a kedvezményezett köteles a támogatások felhasználásával kapcsolatos dokumentációt, számviteli bizonylatokat elkülönítetten nyilvántartani.

36. A szakmai beszámolóban be kell mutatni a szakmai célokat, azok megvalósítását, a ráfordítások hozzárendelésével, összhangban a pénzügyi elszámolásban szereplő kiadásokkal.

37. A pénzügyi elszámolásban a költségvetési támogatás felhasználását igazoló számviteli bizonylatok alapján be kell mutatni a közvetlen pénzforgalmi ráfordításokat, valamint egyéb, a kedvezményezettnél a támogatási szerződés terhére felmerülő költségeket. Az elszámolást a kedvezményezett képviselője által hitelesített számviteli bizonylatok másolatával kell alátámasztani. Az elszámolás formai és tartalmi elemit a támogatási szerződésben meg kell határozni.

38. A szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás elfogadását követően a támogatásért felelős szervezeti egység vezetője gondoskodik a szükséges intézkedések megtételéről annak érdekében, hogy a kedvezményezett a fel nem használt költségvetési támogatás összegét az NKFI Hivatal számlájára visszautalja.

39. A szakmai beszámolót az 5. pont szerinti szervezeti egység a pénzügyi elszámolást a Költségvetési Főosztály vizsgálja felül. A szakmai beszámolót és a pénzügyi elszámolást a Költségvetési Főosztály vezetője terjeszti fel jóváhagyásra az NKFI Hivatal elnökének.

40. A szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás elfogadásáról és esetlegesen a visszafizetési kötelezettség előírásáról a Költségvetési Főosztály értesíti a kedvezményezettet.

8. Nyilvántartási, adatszolgáltatási és beszámolási szabályok

41. Az előirányzatokhoz kapcsolódó tervezési koordinációs, finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és könyvviteli feladatok ellátásáért a Költségvetési Főosztály felelős, ennek keretében a jelen utasításban meghatározott feladatokon felül végzi:

a) az időközi költségvetési és mérlegjelentések,

b) az éves költségvetési beszámoló,

c) a zárszámadáshoz kapcsolódó adatszolgáltatás,

d) az Ávr. 5. mellékletében foglalt egyéb adatszolgáltatások

összeállítását és az NKFI Hivatal elnökének jóváhagyását követően azok illetékes szervhez történő megküldését.

42. Az Áht. 55. §-ában foglalt adatok kezelésével kapcsolatos kötelezettség teljesítéséért, az ott meghatározott adatok kezeléséért az 5. pont szerinti szervezeti egység a felelős.

9. Záró rendelkezések

43. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

44. Az utasítás rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

45.2

1. melléklet az 1/2017. (I. 31.) NKFIH utasításhoz

Adatlap
a kötelezettségvállalási, ellenjegyzési, teljesítésigazolási, érvényesítési, utalványozási jogosultságokról

Név:     

Szervezeti egység:     

Munkakör:     

Jogosultság tárgya:    Jogosultság kezdete:

Kötelezettségvállalás    …………………………………

Ellenjegyzés    …………………………………

Teljesítésigazolás    …………………………………

Érvényesítés    …………………………………

Utalványozás    …………………………………

Budapest, 201 . ………………….

A jogosult személy aláírásmintája:

 

 

 

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!