nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
2/2017. (II. 8.) NKFIH utasítás
a gépjárművek igénybevételének és használatának rendjéről
2017-11-01
2018-09-13
3
Jogszabály

2/2017. (II. 8.) NKFIH utasítás

a gépjárművek igénybevételének és használatának rendjéről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2015. (I. 16.) MvM utasítás 33. § (1) bekezdés a) pontja, a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 6. §-a és 8. § (1) bekezdése, az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés f) pontja alapján a következő utasítást adom ki:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. Az utasítás hatálya, alkalmazási köre

1. § (1) Az utasítás hatálya a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalnál (a továbbiakban: NKFI Hivatal) a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján kinevezett és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján foglalkoztatott személyekre (a továbbiakban együtt: munkatársak) terjed ki.

(2) Az utasítás rendelkezéseit az NKFI Hivatal feladatellátása során felmerülő hivatali célú gépjárműhasználatra kell alkalmazni.

(3) Az NKFI Hivatal elnöke és az elnökhelyettesei számára az állami vezetői juttatásokról szóló 275/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet szerint biztosítható személyes gépjárműhasználat. Az NKFI Hivatal elnökét a jelen utasítás szerinti teljes gépjárműhasználat a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény, valamint az állami vezetői juttatásokról szóló 275/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet felhatalmazásában foglaltak alapján illeti meg.

(4) Az NKFI Hivatal feladatainak ellátása érdekében – üzemeltetési módjukat tekintve – a következő gépjárművek és utazási módok vehetők igénybe:

a) a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (a továbbiakban: KEF) által üzemeltetett, az NKFI Hivatalhoz rendelt gépkocsivezetővel használható gépjárművek,

b) a KEF által üzemeltetett olyan gépjárművek, amelyekkel a forgalmi engedélybe bejegyzett számú személy szállítható, és amelyekhez a KEF gépkocsivezetőt nem biztosít (a továbbiakban: kulcsos gépjármű),

c) saját (vagy házastársi) tulajdonú gépjármű,

d) a személyszállítás díjaként fizetendő készpénzt helyettesítő eszköz, szigorú számadású, egyedileg sorszámozott, a KEF Kormányzati Gépjárműellátási Igazgatósága (a továbbiakban: KGI) által beszerzett plasztikkártyával (a továbbiakban: taxikártya) igénybe vett taxiszolgáltatás,

e) utólagos elszámolás keretében történő taxiszolgáltatás igénybevétele.

(5) Az NKFI Hivatalnál az arra jogosultak számára a gépjárműveket a KEF a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése szerinti megállapodás alapján biztosítja, és végzi azok üzemeltetését.

(6) Az NKFI Hivatal elnöke a hivatali utazás jelen utasításban foglalt feltételeitől kivételesen indokolt esetben eltérhet akkor, ha azt jogszabály vagy NKFI Hivatal belső szabályozása nem zárja ki.

2. A hivatali célú gépjárműhasználatra vonatkozó általános rendelkezések

2. § (1) Hivatali célú használatnak minősül:

a) hivatali iratok kézbesítése, ha az irat sürgőssége, bizalmas jellege, jogszabály vagy belső szabályozás előírása vagy a hivatalos címzett ez irányú rendelkezése a postai kézbesítéssel szemben azt indokolja,

b) pénzszállítás,

c) külföldi vendégek programjának szervezésével összefüggő szállítás,

d) Budapest közigazgatási határain belül – az NKFI Hivatal székhelyétől eltérő helyen – ellátandó hivatali feladatok, külső munkavégzés (így különösen az NKFI Hivatal szervezésében vagy részvételével megtartott tárgyalás, konferencia),

e) munkatársak belföldi vagy ideiglenes külföldi kiküldetése,

f) egyéb, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2015. (I. 16.) MvM utasításban meghatározott feladatok ellátása érdekében Magyarország határain belül szükséges utazás, egyéb egyeztetés, ügyintézés (így különösen helyszíni ellenőrzés), ide nem értve a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló kormányrendeletben meghatározott munkába járás, valamint hazautazás céljából igénybe vett utazást.

(2) A hivatali célú gépjárműhasználatot az 1. § (4) bekezdés a) pontja szerinti esetben az NKFI Hivatal a KEF állományában álló gépkocsivezetővel biztosítja.

(3) Az 1. § (4) bekezdés b) és c) pontja szerinti (kulcsos gépjármű, saját tulajdonú gépjármű) gépjárműhasználatra – a vonatkozó hivatali engedélyezési eljárás mellett – akkor van lehetőség, ha a gépjárművet igénybe vevő munkatárs rendelkezik valamennyi, az adott igénybevételi formához szükséges érvényes engedéllyel.

(4) Az 1. § (4) bekezdés d)–e) pontjai szerinti taxiszolgáltatás igénybevételére kizárólag a vonatkozó engedélyekkel rendelkező szolgáltatónál van lehetőség, az NKFI Hivatal nevére kiállított számlával. Az NKFI Hivatal munkatársai által taxikártyával igénybe vehető szolgáltató nevéről és elérhetőségéről a Költségvetési Főosztály Üzemeltetési és Beszerzési Osztálya a taxikártya átadásakor tájékoztatást ad.

(5) A hivatali célú gépjárműhasználat során szükségszerűen felmerülő parkolási díjak elszámolását – amennyiben a gépjármű használója a Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-nél nincs regisztrálva – az NKFI Hivatal Költségvetési Főosztályának Gazdasági Osztálya végzi.

a) Azon parkolási költséget, amely az ideiglenes külföldi és belföldi kiküldetések rendjéről, valamint az NKFI Hivatal költségvetése terhére biztosított egyéb utazásokról szóló 20/2015. (XI. 19.) NKFIH utasítás (a továbbiakban: Utasítás) alapján elrendelt belföldi és ideiglenes külföldi kiküldetés során merült fel, a Gazdasági Osztály a parkolószelvények leadását követően utólagosan elszámolja.

b) Azon hivatali célú gépjárműhasználat során felmerült parkolási költség elszámolására, amelynek elrendelése nem az Utasítás alapján történt, a parkolószelvény(ek)nek az illetékes parkolási társaságtól a Költségvetési Főosztály által bekért, az NKFI Hivatal részére kiállított számlának a Gazdasági Osztályon történő leadását követően utólagos elszámolás keretében van lehetőség.

(6) Az NKFI Hivatal Költségvetési Főosztály Beszerzési és Üzemeltetési Osztálya havonta kimutatást készít az Elnöki Titkárság részére az 1. § (4) bekezdésében meghatározott gépjárműhasználatok alakulásáról.

II. Fejezet

Részletes rendelkezések

3. A KEF által üzemeltetett, gépkocsivezetővel igénybe vehető gépjármű használata

3. § (1) Gépkocsivezetővel használható gépjármű igénylésére a 2. § (1) bekezdése szerinti hivatali cél fennállása esetén, esetileg és – a 2. § (1) bekezdés a)–b) pontja kivételével – abban az esetben van lehetőség, ha az igénylő nem rendelkezik gépjárművezetői engedéllyel, vagy ha a gépjármű vezetésében egyéb okból akadályozott.

(2) Gépkocsivezetővel igénybe vehető gépjármű iránti igényt – az (1) bekezdésben foglaltak fennállása esetén – az alábbiak terjeszthetnek elő:

a) elnökhelyettes és főosztályvezető saját részre,

b) főosztályvezető-helyettes, osztályvezető és beosztott munkatárs saját részre a főosztályvezető jóváhagyásával.

(3) A gépjárműigénylést a (2) bekezdés szerinti személy – a (2) bekezdés b) pontja esetén az előírt vezetői jóváhagyással – az 1. melléklet szerint kitöltött nyomtatványon, lehetőség szerint két munkanappal a tervezett használat előtt köteles megküldeni a Beszerzési és Üzemeltetési Osztály vezetője részére. A Beszerzési és Üzemeltetési Osztály vezetője gondoskodik az igényelt gépjármű gépkocsivezetővel való rendelkezésre bocsátásáról. Amennyiben a Beszerzési és Üzemeltetési Osztály vezetője technikai vagy munkaszervezési okból a gépjárművet ilyen módon nem tudja a jelzett időpontban biztosítani, az igénylő azonnali értesítésével egyidejűleg intézkedik az utazás más módon való megszervezéséről (így különösen taxikártyát ad ki, vagy tájékoztatja az érintettet a saját gépjármű használatának, illetve taxiszolgáltatás igénybevételének lehetőségéről és módjáról, szükség szerint megszervezi az utazást).

(4) A gépjármű rendelkezésre bocsátására és használatára, a menetlevél-vezetési kötelezettségre vonatkozóan a KEF eljárásrendje és előírásai szerint kell eljárni azzal, hogy részletesen dokumentálni kell, mely személy, milyen időszakban, milyen úti célra vette igénybe a gépjárművet, továbbá az igénybevétel oda-vissza távolságon mérve hány km hosszúságú volt, rögzítve az indulási és visszaérkezési óraállást is.

(5) Amennyiben a gépjármű igénybevétele érdemben eltér az igénybejelentésben írtaktól, az igénylő köteles az eltérésre okot adó körülményekről 5 munkanapon belül a szervezeti egysége vezetőjét (elnökhelyettes és főosztályvezető igénylő esetén az elnököt; elnökhelyettes irányítása alá tartozó főosztályvezető igénylő esetén az irányító elnökhelyettest) feljegyzésben tájékoztatni. A gépjármű többlet-igénybevétele a (3) bekezdés szerinti szervezeti egység vezetője általi jóváhagyás mellett igazolható. Jóváhagyás hiányában az igénybe vevő köteles a többlet-igénybevétel költségét megtéríteni.

(6) Az NKFI Hivatal hivatalos iratainak kézbesítését a 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti körben a Beszerzési és Üzemeltetési Osztály végzi, ezen kézbesítési feladatokat a hivatali gépjárműhasználattól elkülönítetten kezelve és nyilvántartva. Hivatalos irat gépjárművel történő kézbesítését – az irat kézbesítésre történő írásbeli átadásával – az NKFI Hivatal bármely munkatársa kérheti a 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti hivatali cél fennállása esetén azzal, hogy az irat kézbesítését a Beszerzési és Üzemeltetési Osztály legkésőbb az iratnak a részére történő átadását követő munkanapon teljesíti. Az iratnak a Beszerzési és Üzemeltetési Osztály részére való átadásának napján történő vagy azonnali kézbesítését az NKFI Hivatal főosztályvezető-helyettese, főosztályvezetője, elnökhelyettese vagy elnöke igényelheti a Beszerzési és Üzemeltetési Osztály vezetőjénél.

4. A KEF által üzemeltetett kulcsos gépjármű igénybevétele és használata

4. § (1) Kulcsos gépjármű igénybevételének feltétele a 2. § (1) bekezdése szerinti hivatali célon túl, hogy az azt kérelmező rendelkezzen a KEF által kiállított, érvényes állami gépkocsi vezetési engedéllyel, továbbá hogy a használatot számára az NKFI Hivatal elnöke a jelen utasításban foglaltak szerint engedélyezze.

(2) Az NKFI Hivatal elnöke kulcsos gépjármű hivatali használatát az alábbiak szerint engedélyezi.

a) Az NKFI Hivatal elnökhelyettesei részére, a 2. § (1) bekezdés c)–f) pontja szerinti célból:

aa) igénylés maximális időtartama: egy hét,

ab) előterjesztője: elnökhelyettes,

ac) jóváhagyója: NKFI Hivatal elnöke,

ad) dokumentumai: a 2. melléklet és az érintett időszak gépjárműigénylést megalapozó hivatali eseményeinek összefoglalója.

A jelen pont alapján kiadott engedélyben foglalt időtartam leteltét követően a gépjármű használatára vonatkozó teljesítésigazolást az NKFI Hivatal elnöke adja ki.

b) Esetileg az NKFI Hivatal főosztályvezetője részére, a 2. § (1) bekezdés c)–f) pontja szerinti célból:

ba) igénylés maximális időtartama: egy naptári nap, határozott időtartam (az NKFI Hivatal elnöke által elrendelt belföldi vagy külföldi kiküldetés esetén a kiküldetés időtartama, az NKFI Hivatal által fogadott hivatalos delegáció fogadásához kapcsolódó feladatok esetén a delegáció itt-tartózkodásának időtartama),

bb) előterjesztője: főosztályvezető,

bc) jóváhagyója: elnök,

bd) dokumentumai: a 2. melléklet és az érintett nap gépjárműigénylést megalapozó hivatali eseményeinek összefoglalója.

c) Esetileg az NKFI Hivatal főosztályvezető-helyettese, osztályvezetője, beosztott munkatársa részére, a 2. § (1) bekezdés c)–f) pontja szerinti célból:

ca) igénylés maximális időtartama: egy naptári nap, határozott időtartam (az NKFI Hivatal elnöke által elrendelt belföldi vagy külföldi kiküldetés esetén a kiküldetés időtartama, az NKFI Hivatal által fogadott hivatalos delegáció fogadásához kapcsolódó feladatok esetén a delegáció itt-tartózkodásának időtartama),

cb) előterjesztője: főosztályvezető,

cc) jóváhagyója: elnök,

cd) dokumentumai: a 2. melléklet és az érintett nap gépjárműigénylést megalapozó hivatali eseményeinek összefoglalója főosztályvezetői jóváhagyással.

d) Az NKFI Hivatal képviseletében rendszeres helyszíni ellenőrzést végző munkatárs (Belső Ellenőrzési Főosztály, Támogatáskezelési és Innovációs Főosztály helyszíni ellenőrzést végző munkatársai) részére, a 2. § (1) bekezdés f) pontja szerinti célból:

da) igénylés maximális időtartama: a megbízólevél szerinti határozott időtartam,

db) előterjesztője: főosztályvezető, elnökhelyettes irányítása alá tartozó főosztályvezető esetén az elnökhelyettes jóváhagyásával,

dc) jóváhagyója: elnök,

dd) dokumentumai: a 2. melléklet és az érintett időszak gépjárműigénylést megalapozó hivatali eseményeinek összefoglalója (helyszíni ellenőrzéseket is tartalmazó ellenőrzési terv).

e) Az NKFI Hivatal beszerzésért, vagyontárgyak kezeléséért, üzemeltetéséért felelős szervezeti egységének (Költségvetési Főosztály Beszerzési és Üzemeletetési Osztálya) munkatársa részére, a 2. § (1) bekezdés f) pontja szerinti célból:

ea) igénylés maximális időtartama: határozott időtartam,

eb) előterjesztője: főosztályvezető,

ec) jóváhagyója: elnök.

(3) A KEF tulajdonában álló kulcsos gépjárművek használata, valamint az esetleges felelősségi kör kérdésében a KEF-nek az általa üzemeltetett Ellátási Portálon tájékoztató formájában közzétett eljárásrendjét és előírásait kell alkalmazni.

(4) A kulcsos gépjármű iránti igénylést a (2) bekezdés a)–d) pontja szerinti előterjesztő személy – a (2) bekezdés b)–d) pontjában foglalt esetben az előírt elnökhelyettesi jóváhagyással – a 2. melléklet szerint kitöltött nyomtatványon, legalább két munkanappal a tervezett használat előtt köteles megküldeni a Beszerzési és Üzemeltetési Osztály vezetője részére. A Beszerzési és Üzemeltetési Osztály vezetője gondoskodik az igényelt gépjármű rendelkezésre bocsátásáról. Amennyiben a Beszerzési és Üzemeltetési Osztály vezetője technikai vagy munkaszervezési okból a gépjárművet ilyen módon nem tudja a jelzett időpontban biztosítani, az igénylő azonnali értesítésével egyidejűleg intézkedik az utazás más módon való megszervezéséről (így különösen taxikártyát ad ki, vagy tájékoztatja az érintettet a saját gépjármű használatának, illetve taxiszolgáltatás igénybevételének lehetőségéről és módjáról, szükség szerint megszervezi az utazást).

(5) A gépjármű rendelkezésre bocsátására és használatára, a menetlevél-vezetési kötelezettségre vonatkozóan a KEF eljárásrendje és előírásai szerint kell eljárni azzal, hogy részletesen dokumentálni kell, mely személy, milyen időszakban, milyen úti célra vette igénybe a gépjárművet, továbbá az igénybevétel oda-vissza távolságon mérve hány km hosszúságú volt, rögzítve az indulási és visszaérkezési óraállást is.

5. Saját tulajdonú gépjármű hivatali célra történő igénybevétele

5. § (1) Ha az NKFI Hivatal feladatainak ellátása a 2. § (1) bekezdése szerinti hivatali célból saját gépjármű használatát teszi szükségessé, az elnök – a kulcsos gépjárműre vonatkozó 4. § (1)–(2) bekezdése szerinti okból és eljárásrendben – engedélyezheti saját vagy házastársi tulajdonú (a továbbiakban együtt: saját tulajdonú) gépjármű igénybevételének elszámolását.

(2) Saját tulajdonú gépjármű hivatali célú utazáshoz történő engedélyezése és elszámolása a 4. melléklet szerinti kérelem és az 5. melléklet szerinti nyilatkozat csatolásával kérelmezhető.

(3) A munkatárs a saját tulajdonú gépjármű hivatali célú használata során a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja. tv.) szerinti útnyilvántartást köteles vezetni.

(4) A saját tulajdonú gépjármű hivatali célú használatáért a munkatársat költségtérítés illeti meg. Az utazással kapcsolatosan felmerülő költségek – különösen autópályadíj, parkolási díj – elszámolása a 6. melléklet szerinti elszámolólap kitöltésével és a Költségvetési Főosztály Gazdasági Osztályára való benyújtásával történik.

(5) Az üzemanyag-költségtérítés megállapításánál az adóhatóság által közzétett üzemanyagárat, valamint az üzemanyag-fogyasztási normaként a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyag-fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről szóló 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendeletben meghatározott alapnorma-átalányt kell figyelembe venni. A fenntartási költségtérítést az Szja. tv. 3. számú mellékletének II. pont 6. alpontja szerint kell megállapítani.

(6) A költségtérítés összegét a Költségvetési Főosztály Gazdasági Osztálya az elszámolást követően haladéktalanul átutalja a munkatárs részére.

(7)1 A (2)–(6) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni az NKFI Hivatallal szerződéses jogviszonyban (így különösen megbízási szerződéses jogviszonyban) álló természetes személynek a szerződés szerinti feladatai ellátása céljából szükséges saját gépjármű használata esetén azzal, hogy esetükben a 4. melléklet nem alkalmazandó.

6. Taxikártya

6. § (1) AZ NKFI Hivatal elnöke, elnökhelyettesei, továbbá az NKFI Hivatal főosztályvezetői és munkatársai jogosultak taxikártya használatára. A taxikártyák éves keretösszegét az NKFI Hivatal elnöke a gazdasági vezető előterjesztése alapján külön rendelkezésben állapítja meg.

(2) Az NKFI Hivatal elnöke és elnökhelyettesei a 2. § (1) bekezdése szerinti hivatali célra, külön engedély nélkül használhatnak taxikártyát, az (1) bekezdésben meghatározott keretösszegig. Főosztályvezető és az irányítása alá tartozó munkatársak a főosztályvezetőnek az igénybevétel iránt a Beszerzési és Üzemeltetési Osztály felé szóban vagy elektronikus úton tett igénybejelentése alapján jogosultak a taxikártya használatára. Az igénybejelentés alapján a taxikártyákat kezelő Beszerzési és Üzemeltetési Osztály – a vonatkozó felelősségi nyilatkozatnak az igénybe vevő általi aláírását követően – gondoskodik a taxikártyák rendelkezésre bocsátásáról. Az igénybe vevő a taxikártyát megőrzési és elszámolási kötelezettséggel veszi át.

(3) A 3. melléklet szerinti Felelősségi Nyilatkozatban foglalt kötelezettségek az NKFI Hivatal elnökére a Felelősségi Nyilatkozat aláírása vagy más intézkedés nélkül, jelen utasítás alapján érvényesek.

(4) A taxikártyák jogszerű igénybevételéért az elnökhelyettesek és főosztályvezetők – az általuk tett igénybevételekhez kapcsolódóan – felelősséggel tartoznak.

(5) A taxikártya Budapest közigazgatási területén, valamint annak 20 km-es körzetében, a 2. § (1) bekezdése szerinti hivatali célra használható. Az NKFI Hivatal elnökének jóváhagyásával kivételesen indokolt esetben távolabbi utazásra is igénybe vehető, feltéve hogy az utazás nem minősül kiküldetésnek, és az 1. § (4) bekezdése szerinti más utazási lehetőség igénybevétele akadályba ütközik.

(6) A taxikártya kizárólag személyszállításra, a kártyán feltüntetett szolgáltató gépjárműparkjához tartozó gépjárművel történő utazáshoz használható fel.

(7) A taxikártyák beszerzéséről, kezeléséről, az igénylők részére történő kiadásáról és visszavételezéséről, valamint a kapcsolódó nyilvántartási és adminisztratív feladatok ellátásáról a Beszerzési és Üzemeltetési Osztály gondoskodik. Az NKFI Hivatal taxikártya megrendelésére vonatkozó igénybejelentését a Költségvetési Főosztály vezetője írja alá, és a Beszerzési és Üzemeltetési Osztály vezetője továbbítja a KEF részére. A taxikártyákat az üzemeltetési referens a 3. mellékletben szereplő nyilatkozat kitöltésével és aláírásával, megőrzési felelősség mellett személyesen veszi át a KEF-től. Az átvett taxikártyákat, azok nyilvántartási lapjait és az utazási bizonylatokat az üzemeltetési referens kezeli, mások által hozzá nem férhető, zárt helyen őrzi.

(8) A taxikártya – a KEF által az átadás-átvételkor közölt – PIN kóddal működik, melyet az üzemeltetési referens csak a taxikártya használatára feljogosított személlyel közölhet. A PIN kódot a taxikártyán vagy mellette feltüntetni tilos. Ha az igénybe vevő a PIN kódot elfelejti, az utazás végén a viteldíjat az utazás végén a 2. § (4) bekezdés szerinti szolgáltatónak, a szolgáltató által a KEF nevére és címére kiállított készpénzfizetési számla ellenében saját költségére kell kiegyenlítenie. A számlát az igénybe vevőnek a Költségvetési Főosztály Üzemeltetési és Beszerzési Osztályán kell leadnia, amely azt az NKFI Hivatal elnöke és a Költségvetési Főosztály vezetője által jóváhagyott írásos indokolás mellett nyújtja be a KEF részére. Amennyiben a KEF az előbbiek szerint benyújtott és indokolt számlát befogadja, a Költségvetési Főosztály a taxiszolgáltatást igénybe vevő munkatárs részére az utazás számla szerinti költségét megtéríti.

(9) A Költségvetési Főosztály vezetője a Beszerzési és Üzemeltetési Osztály vezetőjének, valamint az üzemeltetési referensnek a nevét és aláírásmintáját – valamint az ezek személyében történő változást is haladéktalanul – köteles a KEF-nek megküldeni.

7. § (1) Az igénybe vevő a taxikártyát az utazás végén a gépjárművezető részére átadja, aki a POS terminálon lehúzva beírja a szükséges adatokat. Az igénybe vevő az adatok ellenőrzését követően a kártyához tartozó PIN kódot beüti, így teljesíti a fizetési kötelezettséget. A gépjárművezető által átadott, a POS terminál által kinyomtatott bizonylat másodpéldányát igénybe vevő elszámolási kötelezettsége részeként megőrzi, majd az utazás befejeztét követően a taxikártyával együtt, haladéktalanul az üzemeltetési referens részére leadja, aki a taxikártyához tartozó nyilvántartó laphoz tűzi, és a rajta szereplő összeget a megfelelő rovatba felvezeti.

(2) A taxikártyát az igénybe vevő más személyre nem ruházhatja át, és kizárólag a jelen utasításban foglalt és engedélyezett hivatali célra használhatja fel.

(3) Amennyiben a taxikártya a felhasználás során elvész, a kártya pótlásáért fizetendő, mindenkor esedékes – a KEF az Ellátási Portálon közzétett – pótlási díj megfizetése az igénybe vevőt terheli, aki azt köteles a KEF részére 8 munkanapon belül – a megküldött készpénzátutalási megbízás útján vagy személyesen a KEF pénztárában – megfizetni.

(4) A taxikártya elvesztése esetén az igénybe vevő soron kívül köteles munkaidőben a KEF-et, munkaidőn kívül a KGI illetékes ügyintézőjét telefonon értesíteni, aki haladéktalanul intézkedik a kártya letiltásáról.

(5) Az igénybe vevő köteles a taxikártya elvesztéséről a következő munkanapon – főosztályvezetője aláírásával ellátott – feljegyzést készíteni, amelynek másolati példányát az üzemeltetési referens az elnök, valamint a Költségvetési Főosztály vezetője részére megküldi. A feljegyzés eredeti példányát a kártya nyilvántartó lapjához kell csatolni, és azt 3 munkanapon belül le kell adni a KEF-nek. Ezt követően az üzemeltetési referens az igénylőlap KEF részére történő megküldésével új taxikártyát igényel.

(6) Amennyiben a taxikártya olyan mértékben megrongálódik, hogy az a használhatóságot akadályozza, az igénybe vevő köteles – főosztályvezetője aláírásával ellátott – feljegyzést készíteni, amelynek másolati példányát az üzemeltetési referens az elnök, valamint a Költségvetési Főosztály vezetője részére megküldi. A feljegyzés eredeti példányát a kártya nyilvántartó lapjához kell csatolni, és azt 3 munkanapon belül le kell adni a KEF-nek a kártya átadás-átvételi jegyzékkel történő visszavétele céljából. Ezt követően az üzemeltetési referens az igénylőlap KEF részére történő megküldésével új taxikártyát igényel.

8. § (1) A taxiszolgáltatótól havonta kapott részletes számlaösszesítő alapján a KEF által az NKFI Hivatal részére megküldött, az adott egységnél a havonta történt utazások részletezését és összköltségét tartalmazó kimutatást az üzemeltetési referens soron kívül köteles összevetni az általa vezetett nyilvántartással. Az összevetés eredményét – az elnök aláírásával ellátottan – a kimutatás kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül kell a KEF-nek megküldeni. Amennyiben a nyilvántartás és a kimutatás között eltérés mutatkozik, azt – szükség esetén a taxiszolgáltató bevonása mellett – haladéktalanul tisztázni kell.

(2) Az (1) bekezdés szerinti visszaigazolás hiányában vagy annak késedelmes teljesítése esetén – a késedelem megszűntéig – a taxikártya igénybevétele nem engedélyezhető.

(3) A KEF elszámolójának felhívására az NKFI Hivatalnál lévő, a taxikártyák nyilvántartó lapjához tűzött igazolások alapján a KEF felé történő alkalomszerű elszámolás az üzemeltetési referens feladata és felelőssége.

7. Utólagos elszámolás keretében történő taxiszolgáltatás igénybevétele

9. § (1) Amennyiben az adott rendkívüli körülmények között az 1. § (4) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott utazási módok közül egyik sem vehető igénybe, az NKFI Hivatal vezetői munkakörbe kinevezett kormánytisztviselői utólagos elszámolás keretében történő taxiszolgáltatást vehetnek igénybe.

(2) Az igénybe vevő az utazás végén a viteldíjat a taxiszolgáltató által az NKFI Hivatal nevére és címére kiállított készpénzfizetési számla ellenében megfizeti. A számla összegét a Költségvetési Főosztály Gazdasági Osztálya a számla leadásával történő elszámolást követően haladéktalanul átutalja az igénybe vevő részére.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

10. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

11. §2

1. melléklet a 2/2017. (II. 8.) NKFIH utasításhoz

Gépjármű igénylőlap gépjármű gépkocsivezetővel történő igénybevételéhez

Igénylő neve:

Szervezeti egysége (főosztály):

Telefonszáma:

mobil:

Szervezeti egység vezetőjének neve:

Úti cél (cím):

Hivatali utazás célja:

Indulás helye (pontos cím):

 

Indulás időpontja (év, hó, nap, óra, perc):

 

 

Visszaérkezés várható időpontja (év, hó, nap, óra, perc):

 

Kérem, hogy hivatali utazásomhoz a KEF üzemeltetésében lévő gépjármű használatát biztosítani szíveskedjék. Kijelentem, hogy a gépjárművet kizárólag hivatali célú utazásra veszem igénybe.

Budapest, 20…………………

……………………………………………
igénylő

A fenti utazás a szervezeti egység számára indokolt.

Budapest, 20…………………

……………………………………………
előterjesztő szervezeti egység vezetője

A fenti utazáshoz a(z) ………………………… forgalmi rendszámú gépjármű került biztosításra.

Budapest, 20…………………

………………………………………

………………………………………

igénylő

üzemeltetési referens

2. melléklet a 2/2017. (II. 8.) NKFIH utasításhoz

Gépjármű igénylőlap és engedély
kulcsos gépjármű hivatali célú igénybevételéhez

Igénylő neve:

Szervezeti egysége (főosztály):

Telefonszáma vonalas:

mobil:

Szervezeti egység vezetőjének neve:

Hivatali utazás(ok) célja:

A gépjármű igénybevételi időszakának kezdete és vége:

Úti cél (cím)*:

Indulás helye (pontos cím)*:

Indulás időpontja (év, hó, nap, óra, perc)*:

Visszaérkezés várható időpontja (év, hó, nap, óra, perc)*:

Kérem, hogy hivatali utazásomhoz a KEF üzemeltetésében lévő gépjármű használatát biztosítani szíveskedjék. Kijelentem, hogy a gépjárművet kizárólag hivatali célú utazásra veszem igénybe.

Budapest, 20…………………

………………………………………
igénylő

A fenti utazás a szervezeti egység számára indokolt.

Budapest, 20…………………

………………………………………
előterjesztő szervezeti egység vezetője

A fenti utazásra vonatkozó igénylést jóváhagyom.**

………………………………………
elnökhelyettes

_________________

* Eseti igénylésnél kitöltendő.

** Amennyiben a szabályzat szerint elnöki jóváhagyás szükséges.

A fenti időszakra a kérelmező részére kulcsos gépjármű hivatali célú használatát engedélyezem.

Budapest, 20…………………

………………………………………
elnök

Az igénylés alapján a(z) ………………………… forgalmi rendszámú gépjármű került biztosításra.

Budapest, 20…………………

…………………………………

…………………………………

igénylő

üzemeltetési referens

3. melléklet a 2/2017. (II. 8.) NKFIH utasításhoz

FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT

Alulírott ………………………………… (név) …………………………………… (születési hely, idő) a KEF által a részemre, feladatom ellátásához kiadott taxikártyák kezeléséből adódóan keletkezett fizetési kötelezettségekre vonatkozóan

1.    Hozzájárulok ahhoz, hogy a foglalkoztatóm a KEF Kormányzati Gépjárműellátási Igazgatósága (a továbbiakban: KGI) értesítése alapján, a taxikártyák felhasználása, elszámolása során jelentkező, a kártyáknak nem a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal mindenkor érvényes vonatkozó szabályzatában foglaltak szerint történő kezelése esetén, a nekem felróható okból keletkezett kár értékét a mindenkori illetményemből és egyéb járandóságaimból, illetve megbízási díjamból levonja.

2.    Tudomásul veszem a KEF által részemre átadott taxikártyák kezelésével kapcsolatos felelősségemet különösen annak tekintetében, hogy

2.1.    a taxikártyákat a belső szabályzatokban foglaltaknak megfelelően, rendeltetésszerűen kezelem,

2.2.    a fentiek elmulasztásából eredő károkért a KEF értesítése alapján helytállok.

3.    Tudomásul veszem, hogy a taxikártyák használatával összefüggő bármely probléma, rendellenesség tekintetében – a problémák mihamarabbi megoldása érdekében – a KGI felé jelentési és együttműködési kötelezettségem van.

4.    Hozzájárulok ahhoz, hogy a foglalkoztatási jogviszonyom megszűnése esetén az értesítés alapján még le nem vont – esetleges – tartozásom a jogszabály alapján kiállítandó igazoláson feltüntetésre kerüljön.

5.    Tudomásul veszem, hogy a jogviszonyom megszűnésekor fennálló, levonással meg nem térült tartozásom az utolsó munkában töltött napon teljes összegben a foglalkoztató részére esedékessé válik, és ettől kezdődően a meg nem fizetett tartozás után kamatfizetési kötelezettség is terhel.

6.    Tudomásul veszem, hogy a taxikártyák kezelésével kapcsolatos teljes körű elszámolást jogviszonyom megszűnésekor a KGI nem feltétlenül tudja az illetményszámfejtés felé közölni, mivel utólag is felmerülhet vagy megállapításra kerülhet fizetési kötelezettségem.

7.    Kijelentem, hogy amennyiben a jogviszonyom megszűnése után fizetési kötelezettségem kerül megállapításra, azt a KEF, illetőleg a foglalkoztató értesítése alapján megfizetem.

Kijelentem, hogy az eseti személyszállítási szolgáltatás igénybevételének feltételeit megismertem és betartom, a rendelkezésemre bocsátott taxikártyát rendeltetésszerűen kezelem.

Budapest, 20…………………

…………………………………
aláírás

Előttünk mint tanúk előtt:

Név:     

Név:     

Lakcím:    

Lakcím:    

Személyi ig. száma:    

Személyi ig. száma:    

4. melléklet a 2/2017. (II. 8.) NKFIH utasításhoz3

KÉRELEM
saját/házastársi tulajdonú gépjármű hivatali célú használatának engedélyezéséhez

Kérem, hogy a gépjárművek igénybevételének és használatának rendjéről szóló 2/2017. (II. 8.) NKFIH utasítás alapján a saját/házastársi tulajdonú gépjármű hivatali célú használatát részemre engedélyezni szíveskedjen, tekintettel arra, hogy hivatali feladat ellátása miatt szükséges utazás időpontjában az NKFI Hivatal Költségvetési Főosztályának tájékoztatása szerint hivatali gépjármű nem áll rendelkezésre, valamint arra, hogy az elvégzendő hivatali feladat határidőre történő ellátása más módon nem biztosítható.

Kérelmező neve:    ……………………………………

Szervezeti egysége (főosztály):    ……………………………………

Telefonszám: vonalas: ……………………………; mobil:    ……………………………………

Szervezeti egység vezetőjének neve:    ……………………………………

Hivatali utazás(ok) célja:    ……………………………………

A gépjármű igénybevételi időszakának kezdete és vége:    ……………………………………

Úti cél (cím)*:    ……………………………………

Indulás helye (pontos cím)*:    ……………………………………

Indulás időpontja (év, hó, nap, óra, perc)*:    ……………………………………

Visszaérkezés várható időpontja (év, hó, nap, óra)*:    ……………………………………

Budapest, 20……………………………………

        ……………………………………
        kérelmező

A fenti utazás a szervezeti egység számára indokolt.

Budapest, 20……………………………………

        ……………………………………
        szervezeti egység vezetője

A fenti időpontra a kérelmező részére a saját/házastársi tulajdonú gépjármű hivatali célú használatát engedélyezem.

Budapest, 20……………………………………

        ……………………………………
        elnök

___________________

* Eseti igénylésnél töltendő ki.

5. melléklet a 2/2017. (II. 8.) NKFIH utasításhoz4

NYILATKOZAT

Alulírott …………………………………………………… (lakcím: ………………………………………………………, szem. ig. szám: …………………………) a vonatkozó jogszabályok szerinti felelősségem tudatában kijelentem, hogy a hivatalos célra igénybe vett, alábbiak szerinti gépjármű

tulajdonos:    ……………………………………

rendszám:    ……………………………………

gyártmány:    ……………………………………

típus:    ……………………………………

hengerűrtartalom (cm3):    ……………………………………

üzemanyag típusa:    ……………………………………

forgalmi engedély száma:    ……………………………………

forgalmi engedély érvényességi ideje:    ……………………………………

a saját tulajdonom/házastársam tulajdona*.

Ezen nyilatkozat aláírásával a vonatkozó jogszabályok szerinti, így különösen büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a gépjármű megfelel a forgalomban tartási követelményeknek, a nyilatkozat szerinti gépjármű vonatkozásában rendelkezem érvényes jogosítvánnyal, továbbá a gépjármű rendelkezik érvényes kötelező felelősségbiztosítással és casco biztosítással. Casco biztosítás hiányában elfogadom, hogy a hivatalos célra történő gépjárműhasználat során a saját tulajdonú vagy házastársam tulajdonában álló gépjárműben (a továbbiakban együttesen: saját tulajdonú gépjármű) keletkező bármely kárért a NKFI Hivatalt semmilyen felelősség vagy kötelezettség nem terheli.

Kijelentem továbbá, hogy a jelen nyilatkozat szerinti saját tulajdonú gépjárművet:

–    érvényes forgalmi engedély és érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás nélkül (külföldre utazás esetén külföldre vonatkozóan is) NKFI Hivatali célra nem használom;

–    saját felelősségemre és kockázatomra használom a hivatalos célra történő gépjárműhasználat során is, és az esetlegesen felmerülő bármely kárért (ideértve a baleseti károkat is) felelősséget vállalok;

–    a hivatalos célra történő gépjárműhasználat során valamennyi kockázatot viselem, és az NKFI Hivatal felé kártérítési igénnyel nem lépek fel.

Tudomásul veszem, hogy a gépjárművek igénybevételének és használatának rendjéről szóló 2/2017. (II. 8.) NKFIH utasítás szerinti körben, jelen nyilatkozat alapján használt gépjárművel szállított utasok biztonságáért, az utazás során történt közlekedési eseményekért, esetleges balesetért, illetve az utazás során keletkezett károkért a vonatkozó jogszabályok szerinti felelősséggel tartozom.

Kelt (hely, idő): ……………………………

        ……………………………………
        gépjármű vezetője

_______________________

* A megfelelő rész aláhúzandó, vagy a nem megfelelő rész törlendő.

6. melléklet a 2/2017. (II. 8.) NKFIH utasításhoz

ELSZÁMOLÓLAP SAJÁT/HÁZASTÁRSI GÉPJÁRMŰ HIVATALI CÉLÚ
HASZNÁLATÁHOZ

Gépjármű adatai:

Rendszám: ……………………………… Gyártmány: ………………………………………

Típus: …………………………………………

Tulajdonos: ……………………………………………………………………………………

Hengerűrtartalom (cm3): ……………………

Üzemanyag típusa: …………………………

A forgalmi engedély érvényessége: …………………………………………………………

………………………………………
gépjármű vezetője

Elszámolás:

Megtett km: ……………

Költségvetési Főosztály Gazdasági Osztálya tölti ki:

Norma: ……… Üzemanyag ára: ……………

Üzemanyag: ………… liter …………………… Ft

Kilométerpénz: ………. Ft/km …………………… Ft

Fizetendő: …………………… Ft

Budapest, 20…………………

………………………………………

………………………………………

pénzügyi referens

Gazdasági Osztály vezetője

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!