nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1/2017. (II. 21.) BVOP utasítás
a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (IV. 15.) BVOP utasítás módosításáról
2017-02-22
2017-02-23
1

1/2017. (II. 21.) BVOP utasítás

a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
1/2016. (IV. 15.) BVOP utasítás módosításáról1

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján a következő utasítást adom ki:

1. § A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (IV. 15.) BVOP utasítás 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2017. (II. 21.) BVOP utasításhoz

1. a) A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (IV. 15.) BVOP utasítás 1. melléklet (a továbbiakban: SZMSZ) 7. pont g) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az országos parancsnok)

g) Az országos parancsnok a bv. szervezet személyi állományának szolgálati elöljárója és munkahelyi vezetője. A miniszter hatáskörébe tartozó munkáltatói jogkörök kivételével állományilletékes parancsnoki és munkáltatói jogkört gyakorol az Országos Parancsnokság személyi állománya, valamint a bv. szervek vezetői, a bv. intézetek és a bv. intézmények vezetőinek szervezetszerű helyettesei, valamint a meghatározott bv. intézetek gazdasági vezetői felett a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendeletben foglaltak szerint.”

b) Az SZMSZ 7. pont s)–u) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az országos parancsnok)

s) Engedélyezi a bv. szervezet beruházási és felújítási tervében szereplő beruházásokat, felújításokat.

t) Az országos parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettese (a továbbiakban: biztonsági helyettes) útján működteti a büntetés-végrehajtás Közegészségügyi-Járványügyi Szolgálatát.

u) A Hivatal vezetőjének javaslata alapján dönt a bv. szervek vezetőinek külföldi szakmai és tudományos rendezvényen, tanulmányúton való részvételéről, kiutazásáról.”

2. Az SZMSZ 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. A helyettesítés rendje

a) Az országos parancsnokot akadályoztatása esetén

aa) a biztonsági helyettes,

ab) a biztonsági helyettes akadályoztatása esetén a gazdasági és informatikai helyettes (a továbbiakban: gazdasági helyettes)

helyettesíti.

b) Az országos parancsnok speciális szakterületi ügyekben az a) pontban meghatározott rendtől írásban eltérhet.

c) A biztonsági helyettest és a gazdasági helyettest akadályoztatása esetén a kijelölt szolgálatvezető, főosztályvezető helyettesíti, kivéve azokat az ügyeket, amelyekben a helyettesek az országos parancsnok által átruházott hatáskörben járnak el. Ezekben az ügyekben az a) pontban meghatározott helyettesítési sorrend érvényesül.”

3. a) Az SZMSZ 11. pont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A biztonsági helyettes)

c) Vezeti a bv. szervek katasztrófavédelmi, valamint a terrorizmus elleni feladatainak koordinálása érdekében létrehozott Operatív Csoportot.”

b) Az SZMSZ 11. pontja az alábbi d)–g) alponttal egészül ki:

(A biztonsági helyettes)

d) Engedélyezi a bv. szervhez szakmai látogatás céljából érkező külföldi állampolgár belépését.

e) Érdekegyeztető tevékenységet végez a szakszervezetek és a Magyar Rendvédelmi Kar vezetőivel, képviselőivel.

f) Működteti a büntetés-végrehajtás Közegészségügyi-Járványügyi Szolgálatát.

g) Átruházott hatáskörben

ga) dönt első fokon az országos parancsnok hatáskörébe utalt, valamint másodfokon a bv. intézet parancsnokának hatáskörébe utalt kérelmek ellen benyújtott büntetésfélbeszakítási panaszügyekben,

gb) engedélyezi a bv. szerveknél az értesítési, valamint a készenlétbe helyezési gyakorlat elrendelését,

gc) elbírálja a fogvatartással összefüggésben benyújtott panaszügyeket, amelyekben első fokon a bv. szerv vezetője hozott döntést,

gd) elbírálja az átszállítással kapcsolatos panaszokat, amelyekben első fokon a Központi Szállítási és Nyilvántartási Főosztály vezetője hozott döntést,

ge) az Igazságügyi Minisztérium megkeresésére nemzetközi büntetőjogi együttműködés keretében szabadságvesztés végrehajtása vagy előzetes letartóztatás foganatosítása céljából más ország részéről átadni kívánt személyek ügyében végrehajtási garanciát ad ki a bv. intézetekben történő elhelyezés minimum feltételeivel kapcsolatosan,

gf) az országos parancsnok távolléte esetén gyakorolja a fegyelmi, a méltatlansági és a parancsnoki nyomozati jogkört,

gg) az országos parancsnok megbízásából az irányítása alá tartozó szervezeti egységek vonatkozásában engedélyezi a túlszolgálat elrendelését.”

4. a) Az SZMSZ 12. pont d) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A gazdasági helyettes)

d) Gondoskodik a bv. szervezet stratégiai tervében megfogalmazott feladatok költségvetési feltételeinek biztosításáról, valamint azokkal összefüggésben a gazdálkodás rendszerében szükséges változtatások kidolgozásáról, valamint javaslatok megtételéről az országos parancsnoknak.”

b) Az SZMSZ 12. pont e) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A gazdasági helyettes)

e) Hatáskörében kidolgozza és kiadja a középirányító szerv alárendeltségébe tartozó szervezeti egységek gazdálkodására vonatkozó szabályokat, a költségvetés tervezésének rendjét, a költségvetés végrehajtásának és elszámolásának formai és tartalmi követelményeit, a költségvetés beszámolásának rendjét.”

c) Az SZMSZ 12. pont h) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A gazdasági helyettes)

h) Előkészíti és jóváhagyásra felterjeszti az országos parancsnoknak a gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező bv. szervek közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét rögzítő megállapodást.”

d) Az SZMSZ 12. pont k) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A gazdasági helyettes)

k) A jóváhagyott éves költségvetés erejéig kötelezettséget vállal a költségvetési szerv működését biztosító előirányzat-felhasználásokra. Intézkedik a kötelezettségvállalási nyilvántartás naprakész vezetésére, a költségvetés vertikális rendszerében előírt feladatok maradéktalan végrehajtására, valamint havonta összesítő jelentést készít a költségvetési szerv vezetője részére a költségvetés felhasználásáról, a beszerzések tartalmi elemeiről, az elemi költségvetéstől való eltérésekről.”

e) Az SZMSZ 12. pont u) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A gazdasági helyettes)

u) A belső kontrollrendszeren belül kiemelt figyelemmel kíséri a gazdasági-pénzügyi folyamatokat, szükség esetén az országos parancsnok felé javaslatot tesz intézkedés kezdeményezésére, iránymutatásokat ad a szervezeti egységek gazdasági munkájához.”

f) Az SZMSZ 12. pont z) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A gazdasági helyettes)

z) Átruházott hatáskörben

za) aláírja az Országos Parancsnokság nevében a szerződéseket,

zb) jóváhagyja a közbeszerzési eljárás során az alapokmányokat, fedezetigazolásokat, kiadja a megbízóleveleket, a közbeszerzési eljárás eredményéről szóló dokumentumot,

zc) engedélyezi a bv. szervezet tulajdonában lévő gépjárművek országhatáron kívül történő szolgálati vagy magáncélú igénybevételét, a szolgálati személygépjármű tartós magáncélú igénybevételét a jogosult részére,

zd) dönt első fokon munkavédelmi hatósági ügyben,

ze) jóváhagyja a lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet szerinti hitelengedményt és hitelkedvezményt,

zf) engedélyezi a bv. szervezet beruházási és felújítási tervében szereplő beruházásokat, felújításokat,

zg) az országos parancsnok megbízásából az irányítása alá tartozó szervezeti egységek vonatkozásában engedélyezi a túlszolgálat elrendelését.”

5. Az SZMSZ 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. Az Országos Parancsnokság hivatalvezetője, szolgálatvezetője, főosztályvezetője, osztályvezetője, titkárságvezetője

a) Az Országos Parancsnokság hivatalvezetője, szolgálatvezetője és főosztályvezetője a jogszabályok és az országos parancsnoktól vagy a helyetteseitől kapott utasítás és iránymutatás alapján szakmailag irányítja, vezeti a hivatalt, a szolgálatot, illetve a főosztályt, előkészíti a feladatkörébe tartozó jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök koncepcióit, felügyeli és ellenőrzi a bv. szervek szakmai tevékenységét, valamint a felügyelete és illetékességi körébe tartozó szervezeti egységek működését. Biztosítja az ügyintézés szakszerűségét és az ügyintézési határidők betartását.

b) A hivatalvezető, a szolgálatvezető és a főosztályvezető meghatározza a hivatal, a szolgálat vagy főosztály munkatervi feladatait, elkészíti a hivatal, a szolgálat vagy a főosztály ügyrendjét, a munkaköri leírásokat, szervezi és ellenőrzi a feladatok végrehajtását.

c) A hivatalvezető, a szolgálatvezető és a főosztályvezető gyakorolja a vezetése alatt álló hivatal, szolgálat vagy főosztály feladatköréhez kapcsolódó hatásköröket és döntési jogköröket minden olyan ügyben, amely nem tartozik magasabb vezető hatáskörébe. Hatáskörének gyakorlását (kiadmányozási jogkörét) az ügyrendben beosztottaira átruházhatja, az átruházás azonban nem érinti a hivatal, a szolgálat vagy a főosztály munkájáért való felelősséget. Ellátja mindazon ügyeket, amelyeket szolgálati elöljárója állandó vagy eseti jelleggel a feladat- és hatáskörébe utal.

d) A hivatalvezetőt és a szolgálatvezetőt távolléte vagy tartós akadályoztatása esetén az ügyrendben kijelölt személy helyettesíti.

e) Az önálló szervezeti egységként működő osztály vezetője a felügyeleti rend szerint illetékes vezető irányításával végzi tevékenységét.

f) A hivatalvezető, a szolgálatvezető, a főosztályvezető, az osztályvezető és a titkárságvezető hatáskörére, felelősségére vonatkozó részletes szabályokat a munkaköri leírás tartalmazza.”

6. Az SZMSZ 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. A kiemelt főreferenst, a főreferenst, a főügyeletest és a főelőadót meghatározott ügykörben a hivatalvezető, a szolgálatvezető, a főosztályvezető, illetve az önálló szervezeti egységként működő osztály vezetője az ügyrendben kiadmányozási joggal ruházhatja fel.”

7. a) Az SZMSZ 26. pont a) alpont ab) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Értekezletek

Napi koordinációs vezetői értekezlet)

ab) résztvevői: az országos parancsnok helyettesei, a hivatalvezető, a humán szolgálatvezető, a biztonsági szolgálatvezető, az ellenőrzési szolgálatvezető, a kommunikációs főosztályvezető és a vezetői döntés alapján külön meghívottak, berendeltek,”

b) Az SZMSZ 26. pont b) alpont bb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Értekezletek

Heti koordinációs értekezlet)

bb) résztvevői: az országos parancsnok helyettesei, az Országos Parancsnokság hivatalvezetője, a szolgálatvezetők, a főosztályvezetők, a titkársági osztályvezetők és a vezetői döntés alapján külön meghívottak, berendeltek,”

c) Az SZMSZ 26. pont b) alpont bd) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Értekezletek

Heti koordinációs értekezlet)

bd) időpontja: meghatározott munkanapokon”

d) Az SZMSZ 26. pont c) alpont cb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Értekezletek

Büntetés-végrehajtási parancsnokok, vezetők országos értekezlete)

cb) résztvevői: a heti koordinációs értekezlet résztvevői, a bv. szervek vezetői és a vezetői döntés alapján külön meghívottak, berendeltek,”

e) Az SZMSZ 26. pont d) alpont db) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Értekezletek

Gazdasági társaságok ügyvezetői értekezlete)

db) résztvevői: a gazdasági helyettes, az ügyvezető igazgatók, a Gazdasági Társaságok Főosztályának vezetője, a Központi Ellátási Főosztály vezetője és a vezetői döntés alapján külön meghívottak, berendeltek,”

8. Az SZMSZ 28. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„28. Az Országos Parancsnokság belső kontrollrendszere

a) A kockázatok kezelésére és a tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, mely elősegíti az Országos Parancsnokság tevékenységének szabályszerű végrehajtását, az elszámolási kötelezettségek teljesítését és az erőforrások védelmét a veszteségektől, a nem rendeltetésszerű használattól.

b) Az Országos Parancsnokság belső kontrollrendszeréért az országos parancsnok a felelős, aki valamennyi szakterület szintjén érvényesülő kontrollkörnyezetet, integrált kockázatkezelési rendszert, kontrolltevékenységet, információs és kommunikációs rendszert, valamint nyomonkövetési rendszert (monitoring) működtet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 3–10. §-ában foglaltaknak megfelelően.

c) A Belső Kontroll Kézikönyv mellékleteként kerül kiadásra és rendszeresen aktualizálásra valamennyi szakterület vonatkozásában az ellenőrzési nyomvonal, amely a szervezet működési folyamatainak táblázatokkal szemléltetett leírása.

d) Az országos parancsnok a Belső Kontroll Kézikönyvben szabályozza a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét, valamint az integrált kockázatkezelés eljárásrendjét.

e) Az országos parancsnok köteles a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti nyilatkozatban értékelni az Országos Parancsnokság belső kontrollrendszerének minőségét, mely nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg a BM részére.”

9. Az SZMSZ 1. függelék 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. Az országos parancsnok irányítása alá tartozó szervezeti egységek

a) Humán Szolgálat

aa) Személyügyi Főosztály

ab) Oktatási és Szociális Osztály

ac) Fegyelmi Osztály

b) Ellenőrzési Szolgálat

ba) Szakmai Ellenőrzési Főosztály

bb) Mobil Ellenőrzési Osztály

c) Költségvetési Ellenőrzési Főosztály

d) Kommunikációs Főosztály

e) Hivatal

ea) Titkársági Osztály

eb) Koordinációs Főosztály

eba) Ügykezelési Osztály

ec) Jogi és Adatkezelési Főosztály

eca) Jogi Osztály

ecb) Helyi Biztonsági Felügyelet

ed) Stratégiai, Elemzési és Tervezési Főosztály”

10. a) Az SZMSZ 3. függelék 1. pont m) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A szervezeti egységek közös feladatai)

m) Ellátják a mindenkor hatályos belső kontrollrendszert szabályozó belső szabályozó eszközben meghatározott feladatokat, különös tekintettel a kockázatok felmérésére, kezelésére, valamennyi folyamatot lefedő ellenőrzési nyomvonal elkészítésére, gondoskodnak a nyomvonal folyamatos aktualizálásáról, figyelemmel kísérik a szervezeti integritást sértő események előírásszerű kezelését.”

b) Az SZMSZ 3. függelék 1. pontja a következő n)–o) alponttal egészül ki:

(A szervezeti egységek közös feladatai)

n) Kijelölés alapján részt vesznek a bv. szervek katasztrófavédelmi, valamint a terrorizmus elleni feladatainak koordinálása érdekében létrehozott Operatív Csoport munkájában.

o) Kijelölés alapján vezető ügyeletesi feladatokat látnak el.”

11. a) Az SZMSZ 3. függelék 2. pont 2.2. alpont h) alpontja helyébe a következő szöveg lép:

(Humán Szolgálat)

h) Elvégzi a szolgálat munkafeladatainak jogi szempontú folyamatelemzését és hatásvizsgálatát.”

b) Az SZMSZ 3. függelék 2. pont 2.2. alpontja a következő i)–j) alponttal egészül ki:

(Humán Szolgálat)

i) A szervezeti egységek szakmai állásfoglalását figyelembe véve elvégzi a bv. szervezet teljesítmény- értékelésével kapcsolatos feladatokat.

j) A Humán Szolgálat vezetője átruházott hatáskörben

ja) jogosult a nemzetbiztonsági ellenőrzés eredményéről készült tájékoztatók kiállítására,

jb) az országos parancsnok megbízásából a Humán Szolgálat vonatkozásában engedélyezi a túlszolgálat elrendelését.”

c) Az SZMSZ 3. függelék 2. pont 2.2. alpontja a következő 2.2.3. alponttal egészül ki:

„2.2.3. Fegyelmi Osztály

a) Vizsgálja és döntésre előkészíti a bv. szervezet személyi állományát érintően az országos parancsnok hatáskörébe tartozó vagy magához vont fegyelmi ügyeket, méltatlansági eljárásokat.

b) Szakmailag felügyeli és ellenőrzi a bv. intézetekben folyó, személyi állománnyal összefüggő fegyelmi és nyilvántartási tevékenységet, útmutatást ad az egységes jogalkalmazás érdekében.

c) Vezeti a fegyelmi és bűnügyekkel kapcsolatos nyilvántartást, évente elemzi és értékeli a személyi állomány fegyelmi helyzetét, javaslatot tesz a helyzet javítására irányuló intézkedések meghozatalára.

d) Kapcsolatot tart a személyi állomány ügyében eljáró ügyészségekkel, velük együttműködve szervezi és végrehajtja a bv. szervezet fegyelmi és nyomozótisztjeinek továbbképzéseit.

e) Lefolytatja az országos parancsnoki hatáskörbe tartozó nyomozásokat.

f) Végrehajtja a személyi állomány ügyében eljáró ügyészségek által elrendelt nyomozati cselekményeket.

g) Ügykörében eljárva kapcsolatot tart a rendvédelmi társszervekkel.

h) Tájékoztató jelentést készít a bv. szervezet személyi állományának fegyelmi és bűnügyi helyzetéről, amelyet az országos parancsnok jóváhagyását követően felterjeszt a BM Személyügyi Főosztályára minden év február 28-ig.

i) Kivizsgálja és döntésre előkészíti az országos parancsnok hatáskörébe tartozó személyügyi jellegű szolgálati panaszokat.

j) Előkészíti az országos parancsnok személyzeti hatáskörébe tartozó tanulmányi szerződések megkötését, ellenőrzi a bv. intézetekben kötött tanulmányi szerződéseket és az abban foglaltak végrehajtását.

k) Véleményezi a jogszabálytervezeteket, nyomon követi a jogszabályváltozásokat, különösen a személyügyi, a szociális és a fegyelmi, nyomozati területet érintően.”

12. Az SZMSZ 3. függelék 2. pont 2.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.3. Ellenőrzési Szolgálat

a) Az Ellenőrzési Szolgálat a tevékenységét az országos parancsnok közvetlen alárendeltségében végzi.

b) A szakmai ellenőrzési feladatok követelményrendszerét, általános rendelkezéseit, végrehajtási szabályait, módszertanát a szolgálatvezető által kidolgozott és az országos parancsnok által jóváhagyott Ellenőrzési Utasítás tartalmazza.

c) Tervezi, szervezi, végrehajtja és dokumentálja az Országos Parancsnokság munkatervében és ellenőrzési tervében tervezett, illetve az országos parancsnok által egyedileg elrendelt átfogó szakmai ellenőrzéseket, a rendkívüli események kivizsgálására irányuló cél- és témaellenőrzéseket, illetve mobilellenőrzéseket.

d) Az országos parancsnok számára jóváhagyásra előkészíti az átfogó szakmai ellenőrzési programokat, az ellenőrzés összesítő jelentéseit és az intézkedési tervet.

e) Kontrollálja a bv. szervek vezetői által működtetett helyi szakmai ellenőrzési rendszerek tevékenységét.

f) Havonta az országos parancsnoknak szóló jelentésben összegzi az Ellenőrzési Szolgálat által végzett ellenőrzések megállapításait, a feltárt hiányosságok alapján általánosítható tapasztalatokról a bv. szervek vezetőit tájékoztatja.

g) A szakmai ellenőrzésekről éves összesítő jelentést készít, melyet az országos parancsnok jóváhagyását követően felterjeszt a BM Ellenőrzési Főosztályára minden év február 28-ig.

h) Az ellenőrzési feladatok maradéktalan végrehajtása érdekében indokolt esetben javaslatot készít az országos parancsnok részére az Országos Parancsnokság más szakterületeinek ellenőrzésbe való bevonására.

i) Az Ellenőrzési Szolgálat vezetője átruházott hatáskörben, az országos parancsnok megbízásából az Ellenőrzési Szolgálat vonatkozásában engedélyezi a túlszolgálat elrendelését.

2.3.1. Szakmai Ellenőrzési Főosztály

a) Tervezi, szervezi, végrehajtja és dokumentálja az Országos Parancsnokság munkatervében és ellenőrzési tervében tervezett, illetve a terven felüli átfogó téma- cél- és utóellenőrzéseket.

b) Készenléti szolgálatot szervez és működtet az azonnali intézkedést igénylő rendkívüli események gyors, szakszerű kivizsgálása érdekében. Részt vesz a rendkívüli események kivizsgálásban.

c) Az országos parancsnok számára jóváhagyásra előkészíti a szakmai ellenőrzési programokat, az ellenőrzés megállapításairól szóló összefoglaló jelentéseit és feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében összeállított vezetői intézkedést.

d) Az ellenőrzési feladatok maradéktalan végrehajtása érdekében indokolt esetben javaslatot készít az országos parancsnok részére az Országos Parancsnokság más szakterületeinek ellenőrzésbe való bevonására.

e) Gondoskodik az ellenőrzések eredményeként kiadott vezetői intézkedések megküldéséről az ellenőrzött bv. szervek vezetője részére, kontrollálja a vezetői intézkedések végrehajtását.

f) Az ellenőrzési tapasztalatokat elemzi, értékeli, azok általános hasznosítása érdekében ajánlásokat, javaslatokat dolgoz ki.

g) A bv. szervezet szakmai ellenőrzési tevékenységről komplex nyilvántartást vezet, gondoskodik az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről.

h) A panaszok és közérdekű bejelentések egységes, szakszerű kezelése érdekében működteti a panaszirodát. A panasziroda ügykörében eljárva a beadvány fogadását, kivizsgálását és elbírálásának koordinálását végzi. Gondoskodik a bejelentő tájékoztatásáról.

i) Ügykörében eljárva kapcsolatot tart a rendvédelmi társszervekkel.

2.3.2. Mobil Ellenőrzési Osztály

a) Ellenőrzési hatásköre kiterjed valamennyi bv. szervre, illetve minden olyan bv. szerven kívüli helyszínre, ahol fogvatartott szállítása, előállítása, őrzése, munkáltatása folyik.

b) Az ellenőrzési feladatok követelményrendszerét, általános rendelkezéseit, végrehajtási szabályait, módszertanát a szolgálatvezető által kidolgozott és az országos parancsnok által jóváhagyott Ellenőrzési Utasítás tartalmazza.

c) Feladatait az országos parancsnok által jóváhagyott havi munkaterv alapján végzi.

d) Biztosítja az ellenőrzések minőségének, hatékonyságának megfelelő színvonalát.

e) A mobilellenőrzésekről jelentést készít, amelyet felterjeszt az országos parancsnoknak, az ellenőrzések megállapításairól tájékoztatja a bv. szervek vezetőit.

f) Érvényesíti az ellenőrzés segítő és megelőző jellegét, biztosítja az általánosítható tapasztalatok közreadását, széles körű hasznosítását.

g) Mulasztások, hiányosságok feltárásával érvényesíti a személyes felelősséget, megakadályozza a hibák ismétlődését.

h) A vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, ajánlásokat tesz, valamint elemzéseket, értékeléseket készít az ellenőrzött szerv működése eredményességének növelése érdekében.

i) Figyelemmel kíséri az ellenőrzött szerv által megtett intézkedéseket.

j) A büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekményt, mulasztást vagy hiányosságot haladéktalanul jelenti a szolgálat út betartásával az országos parancsnok részére és az általa meghatározottak szerint jár el.

k) Az ellenőrzések során feltárt szabálytalanságok, törvénysértések tapasztalataira figyelemmel az ellenőrzött szervek vonatkozásában átfogó ellenőrzést vagy témavizsgálatot kezdeményez.”

13. a) Az SZMSZ 3. függelék 2. pont 2.4. alpont d) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Költségvetési Ellenőrzési Főosztály)

d) A belső ellenőrzési vezető az ellenőrzés lefolytatásához megbízólevél aláírásával kijelöli a vizsgálatvezetőt és az ellenőrzéseket lefolytató belső ellenőröket. A belső ellenőrzési vezető megbízólevelét az országos parancsnok írja alá. Az ellenőrzési programot a vizsgálatvezető készíti el és a belső ellenőrzési vezető hagyja jóvá, kivéve ha a vizsgálatvezető a belső ellenőrzési vezető, mert ebben az esetben az országos parancsnok jóváhagyása szükséges.”

b) Az SZMSZ 3. függelék 2. pont 2.4. alpont i) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Költségvetési Ellenőrzési Főosztály)

i) Gondoskodik a külső ellenőrzések nyilvántartásáról, a belső ellenőrzések nyilvántartásáról, valamint az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, illetve a dokumentumok és az adatok biztonságos tárolásáról.”

c) Az SZMSZ 3. függelék 2. pont 2.4. alpontja a következő n) alponttal egészül ki:

(Költségvetési Ellenőrzési Főosztály)

n) A Költségvetési Ellenőrzési Főosztály vezetője átruházott hatáskörben, az országos parancsnok megbízásából a Költségvetési Ellenőrzési Főosztály vonatkozásában engedélyezi a túlszolgálat elrendelését.”

14. a) Az SZMSZ 3. függelék 2. pont 2.5. alpont i) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Kommunikációs Főosztály)

i) Koordinálja és felügyeli a Bv. Hírlevél és a Börtönújság megjelenésével kapcsolatos feladatokat, kapcsolatot tart a nyomdával.”

b) Az SZMSZ 3. függelék 2. pont 2.5. alpontja a következő m) alponttal egészül ki:

(Kommunikációs Főosztály)

m) A Kommunikációs Főosztály vezetője átruházott hatáskörben, az országos parancsnok megbízásából a Kommunikációs Főosztály vonatkozásában engedélyezi a túlszolgálat elrendelését.”

15. Az SZMSZ 3. függelék 2. pont 2.6. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.6. A Hivatal

a) Az országos parancsnok közvetlen irányításával vezeti az alárendeltségébe tartozó főosztályokat és a Titkársági Osztályt.

b) Felügyeli és szakmailag irányítja az alárendelt szervezeti egységek tevékenységét.

c) Irányítja és felügyeli a bv. szervezet társadalmi és nemzetközi kapcsolatait.

d) Koordinálja a jogszabálytervezetek és közjogi szervezetszabályozó eszközök véleményezésével kapcsolatos feladatokat.

e) Szakmai javaslatok alapján kijelöli a kiutazó delegációk résztvevőit.

f) Engedélyezi a nemzetközi kapcsolatok keretében beutazó delegációk programját, a program költségvetését és a költségek elszámolását.

g) Jóváhagyja nemzetközi rendezvények, konferenciák programját, költségvetését és költségelszámolását.

h) Engedélyezi a bv. szervezet személyi állománya külföldi szakmai és tudományos rendezvényen, tanulmányúton való részvételét, illetve kiutazását, a bv. szervek vezetőjének kiutazására vonatkozó javaslatot készít az országos parancsnok felé.

i) Elbírálja az Országos Parancsnokság döntési jogkörébe tartozó kárigény-bejelentéseket.

j) Előkészíti a vezetői postát, ezen belül átveszi és referálja az országos parancsnok részére felterjesztett vagy megküldött anyagokat, majd a döntésnek megfelelően továbbíttatja azokat az ügyintézésre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező vezetőhöz.

k) Megszervezi az országos parancsnok hatáskörébe tartozó ügykezelési, adminisztrációs és levelezési feladatokat, gondoskodik az iratok érkeztetéséről, feldolgozásáról, intézéséről és továbbításáról, valamint a kapcsolódó ügyviteli munka ellátásáról.

l) A Titkársági Osztályon keresztül intézi az országos parancsnok személyes intézkedési körébe vont ügyeket, illetve közreműködik intézésükben a megadott utasítás szerint.

m) A bv. szerveknél – az országos parancsnok által meghatározott – célellenőrzéseket végez, kimutatja a kitűzött céltól való eltéréseket, és javaslatot tesz a döntések meghozatalára.

n) A Hivatal vezetője átruházott hatáskörben

na) jóváhagyja az Országos Parancsnokság központi rendezvényeinek lebonyolítási rendjét,

nb) jóváhagyja a büntetés-végrehajtási parancsnokok és vezetők országos értekezletének munkaterv szerinti előkészítését,

nc) dönt az iratkutatás engedélyezésére irányuló kérelmekről,

nd) koordinálja a Robotzsaru NEO rendszer (a továbbiakban: RZS NEO rendszer) fejlesztőivel való kapcsolattartást (fejlesztési igények egyeztetése),

ne) az érintett szakterület javaslatai alapján dönt a több bv. intézetet érintő kutatási és szakdolgozati kérelmek engedélyezéséről,

nf) az országos parancsnok megbízásából az irányítása alá tartozó szervezeti egységek vonatkozásában engedélyezi a túlszolgálat elrendelését.

2.6.1. Titkársági Osztály

a) Nyilvántartja az országos parancsnok által kiadott határidős feladatokat, ellenőrzi és összehangolja azok végrehajtását.

b) Az utasításoknak megfelelően támogatja és előkészíti az országos parancsnok napi programját, figyelemmel kíséri a megvalósításához szükséges feltételek biztosítását.

c) A heti koordinációs értekezleteken hozott döntésekről emlékeztetőt készít, és azt a hivatal vezetőjének jóváhagyásra felterjeszti, az érintettek részére megküldi.

2.6.2. Koordinációs Főosztály

a) Végzi és koordinálja az Országos Parancsnokság működésével, tevékenységével összefüggő szervezési feladatokat.

b) Az Országos Parancsnokság más szervezeti egységei, illetve más bv. szervek bevonásával szervezi és bonyolítja az Országos Parancsnokság, illetve a bv. szervezet központi rendezvényeit, valamint a személyügyi szakterülethez kapcsolódó ünnepségeket.

c) Gyűjti az Országos Parancsnokság szervezeti egységeinek munkatervét, összeállítja az Országos Parancsnokság munkatervét, javaslatot tesz annak szempontrendszerére, figyelemmel kíséri a munkatervben meghatározott feladatok időarányos végrehajtását.

d) Döntésre előkészíti a bv. szervek vezetőinek hatáskörét meghaladó látogatások, kulturális programok, előadások, koncertek, valamint egyéb rendezvények megtartására vonatkozó dokumentumokat, és ezekről nyilvántartást vezet.

e) Kapcsolatot tart hazai és nemzetközi szakmai szervezetekkel.

f) Részt vesz a nemzetközi kapcsolatok alakításában, javaslatot tesz a ki- és beutazási tervekre, azok költségvetésére. Javaslatot tesz a külföldi vendégek, delegációk programjaira, végzi, illetve koordinálja azok végrehajtását más szervezeti egységekkel együttműködve.

g) A szakterületekkel együttműködve intézi az Országos Parancsnokság idegen nyelvű levelezését, szakanyagok fordítását és fordíttatását, tematikus összefoglalók készítését.

h) Más szervezeti egységekkel, illetve külső szervekkel együttműködve külső megbízások alapján szervezi a nemzetközi szakmai rendezvényeket, konferenciákat, szemináriumokat, javaslatot tesz ezek költségvetésére.

i) A bv. szervezet személyi állománya számára szervezi a külföldi szakmai és tudományos rendezvényeken, tanulmányutakon való részvételt, elvégzi a kiutazások engedélyeztetését.

j) Közreműködik a reprezentációs célú ajándéktárgyak beszerzésének adminisztratív előkészítésében.

k) A Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja bevonásával szervezi és irányítja a bv. szervezet központi sportversenyeit, illetve külső sportkapcsolatait, továbbá tájékoztatja a BVOP személyi állományát a bv. szervek által rendezett sporteseményekről.

l) Végrehajtja az Országos Parancsnokság heti koordinációs értekezleteinek, valamint a büntetés-végrehajtási parancsnokok, vezetők országos értekezleteinek munkaterv szerinti előkészítését. Előkészíti és összehívja továbbá az országos parancsnok kizárólagos hatáskörébe tartozó egyéb értekezleteket, végrehajtja a szervezési feladatokat.

m) Ügykörében eljárva kapcsolatot tart a rendvédelmi társszervekkel.

n) Nyilvántartást vezet a bv. szervezet által benyújtott pályázatokról.

o) Ellátja a bv. szervezet stratégiai jelentőségű – nemzetközi, európai uniós vagy hazai támogatással megvalósuló – projektjeinek előkészítésével, lebonyolításával összefüggő feladatokat.

p) Véleményezi az országos parancsnok irányítása, felügyelete alá tartozó szervek által kidolgozott fejlesztési dokumentumokat, programokat.

q) Koordinálja az ENSZ vagy más nemzetközi szerződés alapján felkérésre végzett és az Európai Unió keretében folytatott bel- és igazságügyi együttműködés, valamint a közös kül-, biztonság- és védelempolitika terén a bv. szervezetre háruló stratégiai szintű feladatokat.

2.6.2.1. Ügykezelési Osztály

a) Döntésre előkészíti az iratkutatás engedélyezése iránti kérelmeket.

b) Végzi és szervezi az Országos Parancsnokságon a központi ügyiratkezelési feladatokat.

c) Végzi és szervezi az Országos Parancsnokságon az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszeren keresztül érkező küldemények tekintetében az ügyiratkezelési feladatokat.

d) Végzi a Hivatali Kapun keresztül elektronikusan beérkező küldemények tekintetében az ügyiratkezelési feladatokat.

e) Végzi az Országos Parancsnokság bélyegzőinek nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat.

f) Végzi az Országos Parancsnokságon a negatív pecsétnyomók nyilvántartásával, kiadásával kapcsolatos feladatokat.

g) Előkészíti és gondoskodik a bv. szervezet iratkezelésére és irattári tervére vonatkozó szabályzat aktualizálásáról.

h) Végzi és szervezi az Országos Parancsnokságon a központi iratselejtezéseket.

i) Együttműködik az illetékes levéltárakkal, a postával és a társszervekkel.

j) Szakmailag felügyeli, irányítja a bv. szervek vonatkozásában a nyílt iratok készítésére, nyilvántartására, selejtezésére vonatkozó szabályok betartását. Ennek során – a minősített adatra vonatkozó szabályok megtartásával – korlátozás nélkül jogosult a hivatali egységek, a bv. szervek iratkezeléseibe, az azzal kapcsolatos nyilvántartásokba és egyéb nyílt iratokba betekinteni.

k) Ellátja az RZS NEO rendszer alkalmazás-rendszergazdai feladatait az Országos Parancsnokságon.

l) Szervezi és ellátja az RZS NEO rendszer felhasználóival kapcsolatos oktatási tevékenységet az Országos Parancsnokság vonatkozásában.

m) Ellátja a rendszerirányítói feladatokat, és kapcsolatot tart az RZS NEO rendszer fejlesztőivel, és egyezteti a fejlesztési igényeket a bv. szervezet egésze tekintetében.

n) Szervezi és ellátja az RZS NEO rendszer alkalmazás-rendszergazdái és mentorai vonatkozásában az országos éves továbbképzési feladatokat.

o) Amennyiben szükséges, papíralapú hitelesítő kiadmányt állít ki az elektronikusan készült, elektronikus aláírással hitelesített dokumentumokhoz.

p) Szervezi az ügykezelők és közvetlen vezetőik országos továbbképzését és vizsgáztatását.

2.6.3. Jogi és Adatkezelési Főosztály

a) A Jogi és Adatkezelési Főosztály vezetője adatvédelmi felelősként:

aa) Ellátja a személyes adatok védelmével és a közérdekű adatok nyilvánosságával kapcsolatos feladatokat, szervezi az éves továbbképzéseket.

ab) Közreműködik, illetve segítséget nyújt az adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában, valamint az érintettek jogainak biztosításában.

ac) Gondoskodik a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat folyamatos aktualizálásáról.

ad) Gondoskodik a belső adatvédelmi nyilvántartás vezetéséről.

ae) A hozzá érkezett bejelentéseket kivizsgálja, illetve kivizsgálásra továbbítja az illetékes adatkezelő szerv vezetőjének, valamint ellenőrzi a bejelentés tárgyában tett intézkedést.

af) Jogosulatlan adatkezelés észlelése esetén annak megszüntetésére hívja fel az adatkezelőt vagy az adatfeldolgozót. Indokolt esetben a szolgálati út betartása mellett büntető-, szabálysértési, fegyelmi eljárást vagy egyéb felelősségre vonást kezdeményez.

ag) Az adatvédelmi feladatai elvégzéséhez szükséges mértékben – a minősített adatra vonatkozó szabályok megtartásával – korlátozás nélkül jogosult a hivatali egységek, a bv. szervek adatkezeléseibe, az azzal kapcsolatos ügyiratba, illetve a közérdekű adatot tartalmazó iratba betekinteni.

ah) Kapcsolatot tart a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal és a társszervekkel.

ai) Koordinálja a közérdekű adatok közzétételét, összeállítja a közzétételi listát a bv. szervezet vonatkozásában.

aj) Állásfoglalást ad az adatok nyilvánossága, megismerhetősége tárgyában.

ak) Koordinálja és végrehajtja a közérdekű adatok nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos feladatokat.

2.6.3.1. Jogi Osztály

a) Részt vesz a bv. szervezetet érintő jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök előkészítésében, koordinációjában, felülvizsgálatában, továbbá a deregulációra vonatkozó javaslatok kidolgozásában.

b) Az országgyűlés tevékenységével összefüggésben gondoskodik a bv. szervezetet érintő interpellációkra, kérdésekre adandó választervezetek előkészítéséről.

c) Jogi szempontból előkészíti és aláírásra felterjeszti az országos parancsnok által kiadandó belső szabályozó eszközöket.

d) Végzi a BVOP utasítások Hivatalos Értesítőben történő közzétételével kapcsolatos feladatokat, gondoskodik az országos parancsnok által kiadott egyéb belső szabályozó eszközök közzétételéről.

e) Ellátja az Országos Parancsnokság jogi képviseletét a polgári peres és nem peres ügyekben a bíróságok és más hatóságok előtt.

f) Figyelemmel kíséri a bv. intézeteknél a peres ügyek képviseletének ellátását és az ehhez kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését.

g) Végzi az elektronikus fizetési meghagyásos eljárások és az azok nyomán megindult végrehajtási eljárások lefolytatásához szükséges, az Országos Parancsnokság ügykörébe tartozó feladatokat a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elektronikus rendszerében.

h) Elbírálásra előkészíti az Országos Parancsnokság döntési jogkörébe tartozó kárigény-bejelentéseket.

i) Lefolytatja és döntésre előkészíti az országos parancsnok hatáskörébe tartozó, a személyi állomány tagjával szemben indított kártérítési eljárásokat, másodfokú szervként elbírálásra előkészíti a bv. szervek hivatásos állományú tagjai által a kártérítési eljáráshoz kapcsolódóan bejelentett panaszokat.

j) Közreműködik az országos parancsnok jóváhagyásával érvényessé váló működési okmányok, így a szervezeti és működési szabályzatok, ügyrendek jogi szempontú ellenőrzésében és jóváhagyásra történő előkészítésében.

k) Évente felülvizsgálja az Országos Parancsnokság SZMSZ-ét, szükség esetén kezdeményezi a módosítását.

l) Az Országos Parancsnokság által kötött szerződések és egyéb okmányok jogi és jogtanácsosi ellenjegyzését kizárólagos hatáskörben látja el.

m) Elkészíti a bv. intézetek vezetőinek munkaköri leírását.

n) Vizsgálja az Emberi Jogok Európai Bírósága ítéleteinek hatályosulását.

o) Jogi továbbképzést szervez a bv. szervezet jogászai, illetve jogtanácsosai részére.

2.6.3.2. Helyi Biztonsági Felügyelet

a) A Biztonsági Vezető

aa) a minősített adatot kezelő szerv vezetőjének átruházott hatáskörében eljárva gyakorolja az őt erre a feladatra kinevező vezető minősített adat védelmére vonatkozó jogosítványait, melynek keretében ellátja a személyi, fizikai és adminisztratív biztonságra vonatkozó szabályok alkalmazásának helyi felügyeletét,

ab) irányítja a rendszerbiztonsági felügyelő és a rendszeradminisztrátor tevékenységét, valamint ellenőrzi az elektronikus biztonsági előírások betartását,

ac) irányítja a rejtjelfelügyelő vagy a rejtjelfelügyelet tevékenységét,

ad) szakirányítói feladatot is ellát, ennek megfelelően folyamatos munkakapcsolatot tart fenn a bv. intézetekkel, segítve, ellenőrizve a helyi biztonsági vezetők tevékenységét,

ae) folyamatosan karbantartja a büntetés-végrehajtás minősített adatainak biztonsági szabályzatát,

af) a személyi, fizikai, adminisztratív és elektronikus biztonság megsértése, illetve annak veszélyeztetése esetén részt vesz a körülmények kivizsgálásában és a biztonság helyreállításában,

ag) évente továbbképzést tart a tevékenységben részt vevők részére a bv. szervezet vonatkozásában,

ah) részt vesz a bv. szerveknél az eszközök és rendszerek biztonsági ellenőrzésének előkészítésében és végrehajtásában,

ai) felügyeli a minősített adatkezelő rendszer biztonságos üzemeltetését,

aj) feladatkörében eljárva és ahhoz igazodóan képviseli az országos parancsnokot,

ak) a rejtjelbiztonság veszélyeztetése esetén a Nemzeti Biztonsági Felügyelet (a továbbiakban: NBF) egyidejű értesítése mellett intézkedik a biztonság helyreállítására,

al) gondoskodik az engedélyezett rejtjelző eszközök telepítéséről, rendeltetésszerű és biztonságos működtetéséről, szükség szerinti karbantartásáról és javíttatásáról,

am) gondoskodik a szükséges rejtjelkulcsok beszerzéséről, elosztásáról, nyilvántartásáról,

an) átruházott hatáskörben kiadmányozza a felhasználói engedélyeket.

b) Jóváhagyás és kiadmányozás előtt ellenőrzi az Országos Parancsnokság vonatkozásában a rendszerbiztonsági dokumentumokat.

c) Részt vesz a központi elektronikus információbiztonsági képzéseken és továbbképzéseken.

d) Megszervezi a rejtjelző eszközök alkalmazásához előírt tanfolyamok és vizsgák lebonyolítását.

e) Felügyeli az elektronikus adatkezelő rendszerek védelmi rendszabályainak érvényesülését.

f) Részt vesz az alárendeltségébe tartozó rejtjelző szolgálatok NBF általi ellenőrzésében.

g) Ellenőrzi és felügyeli a titkos ügykezeléssel, a rejtjelügykezeléssel és a rejtjelanyag-nyilvántartással kapcsolatos feladatokat.

h) Koordinálja és ellenőrzi a minősített adatok védelmével kapcsolatos feladatok végrehajtását.

i) Közreműködik, illetve segítséget nyújt a minősített adat védelmével összefüggő döntések meghozatalában.

j) Ellenőrzi a rendszerbiztonsági feladatokat ellátó személyek tevékenységét és a rendszerbiztonsággal kapcsolatos feladatok végrehajtását.

k) Évente írásos jelentésben számol be az Országos Parancsnokság minősített adat-védelmi tevékenységéről, szükség szerint javaslatot terjeszt elő.

2.6.3.3. Elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy

a) Gondoskodik a bv. szervezet elektronikus információs rendszereinek biztonságával összefüggő tevékenységek jogszabályokkal való összhangjának megteremtéséről és fenntartásáról.

b) Elvégzi vagy irányítja az a) pont szerinti tevékenységek tervezését, szervezését, koordinálását.

c) Előkészíti a bv. szervezet elektronikus információs rendszereire vonatkozó informatikai biztonságpolitikáját, informatikai biztonsági stratégiáját és az ezzel kapcsolatos informatikai biztonsági szabályzatot.

d) Előkészíti a bv. szervezet elektronikus információs rendszereinek biztonsági osztályba sorolását és a szervezet biztonsági szintbe történő besorolását.

e) Véleményezi az elektronikus információs rendszerek biztonsága szempontjából a bv. szervezet e tárgykört érintő szabályzatait és szerződéseit.

f) Kapcsolatot tart a hatósággal és a kormányzati eseménykezelő központtal.

g) Bármely elektronikus információs rendszerét érintő biztonsági eseményről a jogszabályban meghatározottak szerint tájékoztatni köteles a jogszabályban meghatározott szervet.

h) Közreműködik a bv. szervezet elektronikus információs rendszereinek a tervezésében, fejlesztésében, létrehozásában, üzemeltetésében, auditálásában, vizsgálatában, kockázatelemzésében és kockázat- kezelésében, karbantartásában vagy javításában.

i) Jogosult a biztonsági követelmények teljesülésével kapcsolatban tájékoztatást kérni.

j) Az elektronikus információs rendszer biztonságával összefüggő feladatok ellátásában részt vevő személyekkel együtt miniszteri rendeletben meghatározott rendszeres szakmai képzésen, továbbképzésen vesz részt.

k) Gondoskodik az elektronikus információs rendszerek védelmi feladatainak és felelősségi köreinek oktatásáról, saját maga és a bv. szervezet munkatársai információbiztonsági ismereteinek szinten tartásáról.

l) Rendszeresen végrehajtott biztonsági kockázatelemzések, ellenőrzések, auditok lefolytatása révén meggyőződik arról, hogy a szervezet elektronikus információs rendszereinek biztonsága megfelel-e a jogszabályoknak és a kockázatoknak.

m) Gondoskodik az elektronikus információs rendszer eseményeinek nyomonkövethetőségéről.

n) Biztonsági esemény bekövetkezésekor minden szükséges és rendelkezésére álló erőforrás felhasználásával gondoskodik a biztonsági eseményre történő gyors és hatékony reagálásról és ezt követően a biztonsági események kezeléséről.

o) Ha az elektronikus információs rendszer létrehozásában, üzemeltetésében, auditálásában, karbantartásában vagy javításában közreműködőt vesz igénybe, gondoskodik arról, hogy a törvényben foglaltak szerződéses kötelemként teljesüljenek.

p) Felelős az érintetteknek a biztonsági eseményekről és a lehetséges fenyegetésekről történő haladéktalan tájékoztatásáért.

q) Megteszi az elektronikus információs rendszer védelme érdekében felmerülő egyéb szükséges intézkedéseket.

2.6.4. Stratégiai, Elemzési és Tervezési Főosztály

a) Döntésre előkészíti és adminisztrálja a Hivatal hatáskörébe tartozó kutatási és szakdolgozati kérelmeket.

b) Kutatók és szakdolgozók részére egységes útmutatót dolgoz ki, amelyet nyilvánosan elérhetővé tesz és folyamatosan aktualizál.

c) Ellátja a tudományszervezési feladatokat, koordinálja a büntetés-végrehajtás területén folyó tudományos, kutatási tevékenységet. Ennek megfelelően kapcsolatot tart felsőoktatási intézményekkel, kutatóintézetekkel, tudományos műhelyekkel, képviseli a bv. szervezet stratégiai, tudományos, kutatási érdekeit, szempontjait.

d) Közreműködik a Büntetés-végrehajtási Szervezet Tudományos Tanácsának működésében, működtetésében, valamint egyéb tudományos szervezetekkel való együttműködések során közreműködik az Országos Parancsnokságra háruló feladatok ellátásában.

e) Végrehajtja a bv. szervezet saját kutatásait, koordinálja az esetlegesen szükséges külső kutatók, szervezetek bevonását.

f) Közreműködik a szükséges szakmai, szakpolitikai koncepciók kidolgozásában. Döntés-előkészítő háttéranyagokat, módszertani útmutatókat, hatásvizsgálatokat készít.

g) Előkészíti a bv. szervezet stratégiai jelentőségű, fejlesztési programjainak koncepcióit. Közreműködik a bv. szervek fejlesztési projektjeinek generálásában.

h) Részt vesz a bv. szervezet és a személyi állomány fejlesztését célzó képzések vezetésében, szervezésében, végrehajtásában, melynek keretén belül a szakmai képzések módszertanát fejleszti.

i) Az országos parancsnok által meghatározott körben – eseti vagy állandó jelleggel – képviseli a bv. szervezetet a bizottságokban és a társadalmi szervezetekkel való kapcsolattartás során.

j) Időszaki jelleggel, illetve az országos parancsnokkal és helyetteseivel, valamint a Hivatallal, a szolgálatokkal és a főosztályokkal történő igényegyeztetés alapján statisztikai háttérelemzéseket végez.

k) Szakmailag felügyeli az Országos Parancsnokság könyvtárának működését.

l) Részt vesz a Börtönügyi Szemle szerkesztésében, gondoskodik a tanulmányok szakmai-tudományos véleményezéséről, publikálásra való előkészítéséről, valamint kapcsolatot tart a szerkesztőbizottság tagjaival, a szerzőkkel és a nyomdával.

m) Gondoskodik az Évkönyv megjelentetéséről.”

16. Az SZMSZ 3. függelék 4. pont 4.2. alpontja a következő g)–j) alponttal egészül ki:

(Biztonsági Szolgálat)

g) Részt vesz a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési Központ munkájában.

h) Központi szabályozásokat, utasításokat, módszertani anyagokat, esettanulmányokat dolgoz ki a szakmai feladatok végrehajtásához. Szakterületét érintően tervezi, szervezi és végrehajtja a személyi állomány felkészítését, továbbképzését.

i) A szabályos működés érdekében továbbképzéseket, szakmai napokat, közös gyakorlatokat szervez, bonyolít le.

j) Instruktori rendszert működtet a feladatok egységes és szakszerű végrehajtása érdekében.”

17. a) Az SZMSZ 3. függelék 4. pont 4.2.1. alpont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Biztonsági Főosztály)

b) Iránymutatást ad a bv. szervezet biztonságát érintő feladatok végrehajtásához.”

b) Az SZMSZ 3. függelék 4. pont 4.2.1. alpont d) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Biztonsági Főosztály)

d) Végzi a terrorcselekmények megelőzésével, felszámolásával kapcsolatos bv. szervezetet érintő feladatokat.”

c) Az SZMSZ 3. függelék 4. pont 4.2.1. alpont l)–n) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Biztonsági Főosztály)

l) Tervezi és szervezi a műveleti csoportok képzésének, a tagok minősítésének rendjét és ütemezését, meghatározza a működéshez szükséges felszerelések beszerzésének, selejtezésének rendjét, időpontját.

m) Végrehajtja a szolgálati kutyákkal kapcsolatos központi feladatokat. Meghatározza a szolgálati kutyák képzésének, minősítésének, beszerzésének, selejtezésének rendjét, időpontját.

n) Koordinálja az Országos Parancsnokság, valamint a bv. intézetek szolgálattervezéssel kapcsolatos szakfeladatainak végrehajtását.”

d) Az SZMSZ 3. függelék 4. pont 4.2.1. alpontja a következő o) alponttal egészül ki:

(Biztonsági Főosztály)

o) Külön meghatározás alapján részt vesz a rendkívüli események kivizsgálásában.”

18. a) Az SZMSZ 3. függelék 4. pont 4.2.2. alpont a)–c) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Ügyeleti és Védelmi Osztály)

a) Szervezi és folyamatosan biztosítja az Országos Parancsnokság főügyeleti tevékenységét.

b) Az eseményekről érkező jelentéseket dokumentálja, értékeli, elemezi, az egyes eseményekről nyilvántartásokat vezet.

c) Végrehajtja a személyi állomány értesítésével, készenlétbe helyezésével kapcsolatban, valamint a különleges jogrend kihirdetése esetén rá háruló feladatokat.”

b) Az SZMSZ 3. függelék 4. pont 4.2.2. alpont i) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ügyeleti és Védelmi Osztály)

i) Elkészíti és szükségszerűen aktualizálja a rendkívüli esemény megelőzése, megszakítása, felszámolása érdekében a szolgálati feladatok erő-eszköz szükségletének biztosítására, a különleges jogrend bevezetésére, a magasabb készenlétbe helyezésre, a katasztrófavédelmi, valamint a nukleárisbaleset-elhárítási intézkedések vételére és továbbítására szolgáló értesítési tervet.”

c) Az SZMSZ 3. függelék 4. pont 4.2.2. alpont n)–o) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Ügyeleti és Védelmi Osztály)

n) Indokolt esetben az eseménnyel összefüggésben további jelentéseket, adatszolgáltatásokat kér, azok felszámolásával, kivizsgálásával kapcsolatosan szakmai iránymutatást ad.

o) Eleget tesz a vonatkozó utasításokban meghatározott jelentési kötelezettségeknek.”

d) Az SZMSZ 3. függelék 4. pont 4.2.2. alpontja a következő p)–q) alponttal egészül ki:

(Ügyeleti és Védelmi Osztály)

p) A tudomására jutott, bv. szerv rendjét, a fogva tartás biztonságát veszélyeztető körülmények esetén az intézkedés alapjául szolgáló információkról az érintett bv. szervet, illetve szükség szerint a társ rendvédelmi szervet értesíti.

q) Ellátja az Egységes Digitális Rádiótávközlő Rendszer, a Marathon Terra védelmi igazgatási célú infokommunikációs alkalmazás és az elektronikus távfelügyeleti rendszer működtetésével összefüggő, országos felügyeleti feladatokat.”

19. a) Az SZMSZ 3. függelék 4. pont 4.3. alpont c)–d) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Központi Szállítási és Nyilvántartási Főosztály)

c) Illetékességi körében szakmai irányítást, felügyeletet gyakorol a bv. intézetek bűnügyi nyilvántartási és szállítási tevékenységével kapcsolatosan.

d) A főosztályvezető első fokon dönt a fogvatartottak elhelyezésével, átszállítási kérelmeivel kapcsolatos bv. intézeti felterjesztések tárgyában, ide értve az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatt benyújtott panaszok kivizsgálása során a bv. intézet parancsnoka által kezdeményezett átszállítási ügyeket is.”

b) Az SZMSZ 3. függelék 4. pont 4.3. alpontja a következő m)–n) alponttal egészül ki:

(Központi Szállítási és Nyilvántartási Főosztály)

m) Dönt a felhívási eljárásban meghatározott elővezetési költségek megtérítése alóli mentességre irányuló méltányossági kérelmekben.

n) Külön meghatározás alapján részt vesz a rendkívüli események kivizsgálásában.”

20. Az SZMSZ 3. függelék 4. pont 4.3.2. alpont f)–g) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Nyilvántartási Osztály)

f) Jogszabályi rendelkezésekben és együttműködési megállapodásokban rögzítettek szerint önálló kezdeményezéssel adatszolgáltatást végez.

g) Heti rendszerességgel ellenőrzi a fogvatartotti létszámjelentés adatait, szabálytalanság észlelése esetén saját hatáskörében intézkedik, illetve intézkedést kezdeményez.”

21. Az SZMSZ 3. függelék 4. pont 4.3.3. alpontja a következő j) alponttal egészül ki:

(Felhívási Osztály)

j) előkészíti az elővezetéssel kapcsolatosan felmerülő költségek megtérítésére vonatkozó határozatokat, intézkedik azoknak az érintett személy részére történő megküldésére.”

22. Az SZMSZ 3. függelék 4. pont 4.4. alpontja a következő m) ponttal egészül ki:

(Fogvatartási Ügyek Szolgálata)

m) Külön meghatározás alapján részt vesz a rendkívüli események kivizsgálásában.”

23. Az SZMSZ 3. függelék 4. pont 4.4.2. alpont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Pártfogó Felügyelői Osztály)

c) Kapcsolatot tart az alternatív pártfogó felügyelői tevékenységek koordinálására kijelölt szervezettel, amelynek keretében meghatározott időszakonként szakmai konzultáción kölcsönösen értékelik a pártfogó felügyelői tevékenység szakmai tapasztalatait, bemutatva az esetleges új módszereket, valamint a BM Közfoglalkoztatási Stratégiai és Koordinációs Főosztállyal, a pártfogó felügyelet alatt állók és az utógondozottak munkaerőpiaci reintegrációjával kapcsolatos tevékenységek elősegítése érdekében.”

24. a) Az SZMSZ 3. függelék 4. pont 4.5. alpontja a következő y)–z) alponttal egészül ki:

(Egészségügyi Főosztály)

y) Szervezi és irányítja az állomány mozgásszervi rehabilitációját.

z) Külön meghatározás alapján részt vesz a rendkívüli események kivizsgálásában.”

b) Az SZMSZ 3. függelék 4. pont 4.5. alpontja a következő 4.5.1. alponttal egészül ki:

„4.5.1. Közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő

a) Szakmai feladata ellátása során közvetlen kapcsolatot tart a BM közegészségügyi főfelügyelőjével.

b) Koordinálja a büntetés-végrehajtás fekvőbeteg-ellátó intézményeinél jogszabály alapján kötelezően foglalkoztatott közegészségügyi-járványügyi felügyelők kórház-higiénés tevékenységét.

c) Koordinálja és ellenőrzi a bv. szerveknél az egészségügyi ellátás során az egészségügyi törvényben meghatározott elsődleges járványügyi tevékenységeket, intézkedéseket.

d) Koordinálja a személyi állomány munkakörhöz kapcsolódó védőoltásait és járványügyi érdekből kötelező szűrővizsgálatait.

e) Együttműködik a bv. szervezet munkavédelmi főfelügyelőjével a szervezetet érintő munkavédelmi kérdésekben.

f) Részt vesz az építési eljárásokban, beruházásokban és azzal kapcsolatban közegészségügyi állásfoglalást ad.

g) Segíti a bv. szerv közegészségügyi feladatot ellátó alapellátó orvosa és a közegészségügyi feladatot ellátó egészségvédelmi megbízottak közegészségügyi tevékenységét.

h) Elemzi és értékeli a bv. szerv közegészségügyi helyzetét, tevékenységét, és javaslatot tesz a szükséges intézkedésekre.

i) Végzi a közegészségügyi feladatot ellátók oktatását, szakmai továbbképzését.

j) Felkérés alapján részt vesz a rendészeti felsőfokú és középfokú oktatásban részt vevők, valamint a rendészeti szaktanfolyamokon részt vevők egészségvédelmi oktatásában.

k) Közreműködik a vonatkozó jogszabályokban meghatározott, a hatáskörét érintő hatósági eljárások lefolytatásában.

l) Munkaegészségügyi szempontból ellenőrzi a huzamos emberi tartózkodásra szolgáló munkahelyek megfelelőségét.

m) Sugárvédelmi szempontból vizsgálja és ellenőrzi az ionizáló sugárzást kibocsátó berendezések szükséges engedélyeinek meglétét és a dolgozókra vonatkozó sugárvédelmi szabályok érvényesülését.

n) Járványügyi tevékenység során vizsgálja és szükség esetén koordinálja a munkakörhöz kapcsolódó és a megbetegedési veszély esetén kötelező, továbbá a megbetegedési veszély elhárítása céljából önkéntesen igénybe vehető térítésmentes védőoltások realizálódást.

o) A bv. szervek és a Terrorelhárítási Központ személyi állománya vonatkozásában helyszíni ellenőrzéseket végez.

p) Az ellenőrzés megállapításai alapján javaslatot tesz a rendvédelmi tisztiorvos részére a hatósági eljárás megindítása érdekében.

q) Részt vesz a személyi állomány foglalkozási megbetegedéseinek kivizsgálásában.

r) Vizsgálja a személyi állomány egészségi állapotának alakulását és az azt veszélyeztető, befolyásoló munkahelyi környezet fizikai, kémiai, biológiai tényezőinek állapotát.

s) Értékeli és elemzi az egészségkárosító hatások kockázatát.

t) Ellenőrzi a bv. szervek által szervezett táboroztatás személyi és tárgyi feltételeinek betartását.

u) Ellenőrzi a bv. szervek személyi állománya mozgásszervi rehabilitációját végző bv. szervek személyi és tárgyi feltételeinek betartását.

v) Vizsgálja a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló törvény végrehajtására vonatkozó szabályok betartását.

w) Ellenőrzi a kémiai biztonsággal kapcsolatos jogszabályokban meghatározott követelmények betartását.

x) Ellenőrzi a belső terekben érvényesülő zajra és rezgésre vonatkozó előírások betartását.

y) Vizsgálja az oktatási intézményekre vonatkozó közegészségügyi követelmények, az élelmezési létesítményekre és az azokban folytatott tevékenységekre, valamint a tevékenységeket végzőkre vonatkozó higiénés követelmények betartását.”

25. a) Az SZMSZ 3. függelék 4. pont 4.6. alpont a)–c) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Központi Kivizsgáló és Módszertani Intézet)

a) Szakmailag irányítja, felügyeli, tanulmányozza, szükség szerint véleményezi a bv. intézetek szakterületet érintő tevékenységét, intézkedik, illetve intézkedést kezdeményez a bv. intézetek helytelen gyakorlatának észlelése esetén.

b) Közreműködik a Kockázatelemzési és Kezelési Rendszer (a továbbiakban: KEKR) informatikai hátterének fejlesztésében, folyamatosan felügyeli a kockázatelemzéshez kapcsolódó informatikai felületet, szükség szerint kezdeményezi módosítását.

c) Folyamatosan felügyeli, szükség szerint aktualizálja a KEKR részét képző prediktív mérőeszköz tartalmát.”

b) Az SZMSZ 3. függelék 4. pont 4.6. alpont h)–i) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Központi Kivizsgáló és Módszertani Intézet)

h) Kidolgozza és folyamatosan aktualizálja a KEKR szakmai tartalmát, eljárásrendjét, javaslatot tesz a szakterületét érintő szabályozási, normaalkotási feladatokra.

i) Szervezi és lebonyolítja a kockázatokra és szükségletekre reagáló programok kapcsán a személyi állomány felkészítését, továbbképzését, abban szükség szerint közreműködik, szupervizori feladatokat lát el.”

26. Az SZMSZ 3. függelék 5. pont 5.1. alpont o) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Titkársági Osztály (Vezetői közvetlen)]

o) Koordinálja a büntetés-végrehajtás belső kontrollrendszerét, annak rendszerelemeként a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét, az ellenőrzési nyomvonalat és az integrált kockázatkezelési rendszer működtetésének szabályait.”

27. Az SZMSZ 3. függelék 5. pont 5.2.2. alpont d) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Számviteli Osztály)

d) Elkészíti az Országos Parancsnokság beszámolóit, időközi mérlegjelentéseit és időközi költségvetési jelentéseit, valamint az Országos Parancsnokság költségvetésimaradvány-kimutatását, és elkészíti az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatásokat és elszámolásokat, valamint ellenőrzi és figyelemmel kíséri a bv. Intézetek maradvány adatszolgáltatásait és a hozzájuk tartozó tételes analitikát.”

28. Az SZMSZ 3. függelék 5. pont 5.2.3. alpont h) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Illetmény-számfejtési Osztály)

h) Folyamatosan kapcsolatot tart, illetve egyeztet a Magyar Államkincstár illetékes számfejtési irodájával, Illetmény-számfejtési Főosztályával.”

29. Az SZMSZ 3. függelék 5. pont 5.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„5.3. Műszaki és Ellátási Főosztály

5.3.1. Műszaki és Beruházási Osztály

a) Szakmailag irányítja és ellenőrzi a bv. szervezet működéséhez szükséges épületek, építmények létrehozásával és felújításával kapcsolatos tevékenységeket országos szinten.

b) Gyűjti, rendszerezi, felülvizsgálja az Országos Parancsnokság, valamint a bv. intézetek építés beruházási, felújítási, egyéb intézményi beruházási, lakásépítési és fejlesztési (a továbbiakban: beruházási) igényeit.

c) Összeállítja a bv. szervezet éves beruházási, felújítási tervjavaslatát.

d) A jóváhagyott terv alapján szervezi, felügyeli, irányítja és ellenőrzi a központi beruházási, felújítási feladatok végrehajtását, intézeti, intézményi beruházás esetén felügyeli és ellenőrzi a beruházási és felújítási feladatok teljesítését.

e) Előkészíti és jóváhagyásra előterjeszti a központi beruházási alapokmányokat az anyagi és műszaki tartalom meghatározásával, intézkedik a szükséges pénzforrások megnyitására.

f) Ügykörében eljárva elszámoltatja a bv. szerveket a rendelkezésükre bocsátott pénzeszközök felhasználásáról.

g) Szakmailag irányítja és ellenőrzi a felhalmozási célú költségvetési előirányzatok felhasználását.

h) Elkészíti a negyedéves és éves beruházási statisztikákat.

i) Egyezteti a szakterületekkel a beruházások megvalósításának műszaki tartalmát.

j) A szakterületek költségvetési igényeit az Országos Parancsnokság felhalmozási kiadásainak tervezetébe illeszti.

k) Elkészíti a bv. szervezet beruházásainak és felújításainak bonyolítására vonatkozó szabályzatokat.

l) Részt vesz a bv. szervezet rövid, közép- és hosszú távú műszaki koncepciójának kidolgozásában, az épület- és infrastrukturális fejlesztési, beruházási/felújítási terv elkészítésében.

m) Központi beruházások, illetve felújítások esetén elvégzi a tervező, műszaki ellenőr, kivitelező pályáztatását, közreműködik a tervezésre, kivitelezésre, műszaki ellenőrzésre vonatkozó közbeszerzési eljárások lebonyolításában.

n) Központi beruházások, illetve felújítások megvalósítását operatívan vezeti: a beruházói program betartásával irányítja a koncepciótervezést, a belső szakmai egyeztetéseket, koordinálja a teljes tervezési folyamatot, az építési engedélyezési, valamint szükséges szakhatósági engedélyek megszerzését, valamint a teljes kivitelezési folyamatot.

o) Lefolytatja a kötelező/vállalt utó-felülvizsgálati eljárásokat, ellenőrzi a szavatosság, jótállás és egyéb garanciális feltételek teljesítését.

p) Koordinálja, bonyolítja, felügyeli és ellenőrzi az új építésűként megvalósuló férőhelybővítéssel kapcsolatos építési beruházások szakmai, építészeti-műszaki szempontok szerinti megvalósítását.

5.3.2. Ellátási és Vagyonkezelési Osztály

5.3.2.1. Ellátás területén

a) Tervezi és jóváhagyásra felterjeszti a hatáskörébe tartozó központi biztosítású termékek beszerzését.

b) Gazdálkodik a központi biztosítású termékek beszerzésére fordítható költségvetési előirányzattal, lebonyolítja a beszerzési eljárásokat.

c) Szakmailag irányítja a központi biztosítású termékekkel kapcsolatos fejlesztéseket, együttműködve az érintett főosztályokkal.

d) Ellátja az Országos Parancsnokság raktározási feladatait.

e) Gondoskodik a központi készletezésű szakanyagok (fegyverzeti, műszaki, hír biztonságtechnikai anyagok és vegyvédelmi anyagok) tárolásáról, nyilvántartásáról és selejtezéséről.

f) Elvégzi a bv. intézetek adatainak – a fogvatartotti munkáltatásra vonatkozó adatok kivételével – feldolgozását, összesítését, elemzését.

g) A Központi Ellátó Szerv által közzétett beszerzési árak alapján elkészíti a bv. intézetek részére a központi biztosítású termékek terhelési és kártérítési árjegyzékét.

h) Koordinálja az Országos Parancsnokság, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Büntetés-végrehajtási Tanszéke és a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja állományába tartozó hivatásos állományú tagok egyenruházati ellátását, az újonnan felszerelő állomány csökkentett alapellátását és az alapellátás-kiegészítéseket.

i) A vonatkozó BM utasításban meghatározott program ruházati moduljában vezeti a személyi állomány ruházati ellátására és méretállására vonatkozó adatokat.

j) A vonatkozó BM utasításban meghatározott program ruházati moduljában – országos szinten – vezeti, naprakészen frissíti a termékösszetételt (új termékek felvétele, a kivont termékek törlése). Ellenőrzi a bv. intézetek ruházati szakterülete által vezetett nyilvántartásokat.

k) Irányítja a társ fegyveres szervektől, költségvetési szervektől térítésmentesen átadásra kerülő termékek, eszközök átvételét.

l) Kivizsgálja a fogvatartottaknak a szakterület hatáskörébe tartozó panaszügyeit.

m) Felügyeli, szabályozza, irányítja és ellenőrzi a bv. szervezet gépjármű-üzemeltetési és -fenntartási tevékenységét.

n) Célszerűségi, hatékonysági, valamint gazdaságossági szempontok figyelembevételével vizsgálja, illetve értékeli a gépjármű-üzemeltetést, -igénybevételt, továbbá a gépjárműállomány összetételének optimalizáltságát.

o) A gépjárműpark korszerűsítésének szem előtt tartásával tervezi és jóváhagyásra felterjeszti a gépjárműbeszerzéseket, -selejtezéseket és -értékesítéseket.

p) Elkészíti és jóváhagyásra felterjeszti a gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos szakirányú intézkedéseket.

q) Az Országos Rendőr-főkapitányság felé engedélyezésre felterjeszti a bv. szervezet tulajdonában, üzemeltetésében lévő gépjárművek megkülönböztető hang- és fényjelző berendezéssel történő felszerelésére vonatkozó kérelmeket.

r) Nyilvántartja a bv. szervezet teljes gépjárműállománya azonosító adatait a bv. intézetek adatszolgáltatása alapján.

s) Adminisztrációs feladatot végez a vezetői személygépjárművek magáncélú igénybevételével kapcsolatosan.

t) Végzi a díjmentes autópálya-igénybevétellel kapcsolatos adminisztrációs tevékenységet.

u) Elkészíti és jóváhagyásra felterjeszti a gépjármű-állománytáblákat.

v) Gondoskodik az Országos Parancsnokság tulajdonában és használatában lévő gépjárművek közlekedésben való részvételi feltételeinek meglétéről, a gépjárművek karbantartásáról, javításáról.

w) Ellenőrzi a bv. intézeteknél a hatáskörébe tartozó központi biztosítású eszközök és készletek éves, soron kívüli és rendkívüli selejtezését.

x) Vezetői döntésre előkészíti az ingyenes juttatás elfogadásával kapcsolatos előterjesztéseket és válaszlevelet.

y) Szakterületét érintően tervezi, szervezi és végrehajtja a főelőadók, a segédelőadók és az előadók szakmai továbbképzését.

5.3.2.2. Vagyonkezelés területén

a) Ellátja az Országos Parancsnokság vagyonkezelésében lévő, kincstári vagyonnal kapcsolatos feladatokat:

aa) a kincstári vagyonnyilvántartásnak megfelelően nyilvántartást vezet,

ab) az MNV Zrt. részére teljesíti a jogszabályokban és a vagyonkezelési szerződésben előírt adatszolgáltatásokat,

ac) nyilvántartja a bv. szervezet lakásállományát, és annak alakulásáról jelentést tesz a BM-nek.

b) Az MNV Zrt.-vel a megkötött vagyonkezelési szerződést karbantartja, szükség szerinti módosítását kezdeményezi, a vagyonkezelési szerződésben meghatározott egyeztetési, értesítési és tájékoztatási kötelezettséget teljesít.

c) Intézkedik a bv. szervezet feladatainak ellátásához szükséges ingatlan megszerzésére, eljár az Országos Parancsnokság vagyonkezelői kijelölése érdekében.

d) A bv. szervezet ingatlanjai vonatkozásában

da) intézkedik az MNV Zrt.-től és a BM-ből beszerzendő engedélyek iránt,

db) intézkedik a hatósági eljárásban és a pályázatok során szükséges vagyonkezelői hozzájárulás kiadása iránt,

dc) az MNV Zrt. megbízása esetén lebonyolítja az ingatlanértékesítési eljárást,

dd) javaslatot tesz szolgálati lakás elidegenítésére, az elidegenítés körében intézkedik.

e) Gondoskodik arról, hogy a földhivatali ingatlan-nyilvántartási adatok a valóságnak megfelelően feltüntetésre kerüljenek.

f) Előkészíti a lakásgazdálkodással összefüggő döntéseket, gondoskodik azok végrehajtásáról, kivéve az Országos Parancsnokság rendelkezésére álló lakások és a szolgálati férőhelyek elosztását.

g) Ellátja a munkáltatói lakáshitelek bonyolításával kapcsolatos feladatokat, kivéve a munkáltatói kölcsönök visszafizetésével kapcsolatos méltányossági kérelmek intézését.

ga) Elkészíti a munkáltatói lakáshitelben részesült dolgozók rendelkező levelét, melynek továbbításáról gondoskodik az illetékes szerv felé.

gb) Gondoskodik a kölcsönt biztosító jelzálog, elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzésére és törlésére.

gc) Elkészíti az engedélyt a hitelkedvezmény, engedmény megállapítására, jóváírására.

gd) Lebonyolítja a lakáscsere, eladás, átvállalás, házassági vagyonmegosztás, elhalálozás utáni munkáltatói kölcsönök további rendezését.

ge) Előkészíti a munkáltatói kölcsön részletfizetés, méltányolási kérelmek engedélyezését.

gf) Intézkedik a törlesztés nemfizetése esetén felszólítás készítéséről.

gg) Intézkedik a kölcsön azonnali felmondásáról.

gh) A tartozás jogi úton történő behajtására, iratanyagot, állásfoglalást készít.

gi) Adatokat szolgáltat a Hivatalnak, a szolgálatoknak és a társfőosztályoknak.

gj) Vezeti a lakás alapszámla forgalmát tartalmazó bizonylatokat.

h) Végzi az Országos Parancsnokság közbeszerzési szabályzatában meghatározott feladatokat.

i) Végzi a büntetés-végrehajtásnál rendszeresített eszközök rendszerbe állításával és kivonásával kapcsolatos adminisztratív feladatokat.

5.3.3. Üzemeltetési és Fenntartási Osztály

a) Tervezi, szervezi, végrehajtja, illetve elvégezteti az Országos Parancsnokság épületének üzemeltetését, továbbá a Budapesti Fegyház és Börtön területén működő Központi Szállítási és Nyilvántartási Főosztályon, a Központi Anyagraktárban és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Büntetés-végrehajtási Tanszéken az ellátással kapcsolatos feladatokat az egyenruházati és a gépjárműellátás kivételével.

b) Megszervezi és ellenőrzi az Országos Parancsnokság épületének takaríttatását, fűtését, rovarirtását, a liftek üzemeltetését, tűz- és vagyonvédelmi berendezéseinek karbantartását, valamint gondoskodik a portaszolgálat folyamatos megszervezéséről.

c) Biztosítja a technikai feltételeket az Országos Parancsnokság épületében szervezett rendezvények lebonyolításához.

d) Gondoskodik az Országos Parancsnokságon üzemelő műszaki-technikai eszközök karbantartásáról, javításáról.

e) Az igénylések alapján összesíti, beszerzi és elosztja a munkavégzéshez szükséges anyagokat, berendezéseket.

f) Szakmailag ellenőrzi és igazolja a bevétel beszedése, kiadás teljesítése előtt az üzemeltetés kapcsán beérkező számlák alapján azok jogosultságát, összegszerűségét, a szerződés, megállapodás teljesítését.

g) Összegyűjti az Országos Parancsnokság tulajdonában, kezelésében lévő eszközöket, anyagokat, készleteket a selejtezéshez.

5.3.4. Munkavédelmi főfelügyelő

a) A munkavédelmi szakterület szakmai megbízottjaként végzi a szolgálatteljesítés, munkavégzés ideje alatt bekövetkezett súlyos munkabalesetek kivizsgálását.

b) Szakmailag felügyeli a bv. szervek munkavédelemmel kapcsolatos tevékenységét.

c) Szakmailag felügyeli a munkabalesetek bejelentésének, nyilvántartásának és kivizsgálásának gyakorlatát, kivizsgálja a balesetek során felmerült panaszokat.

d) Elemzi és értékeli a bv. szervek munkavédelmi helyzetét, a balesetek alakulását, azok okait, és javaslatot tesz a szükséges intézkedésre.

e) Ellenőrzi a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó beruházások és felújítások előkészítésekor (saját kivitelezés esetében, továbbá ott, ahol a munkavédelmi üzembe helyezés feltétele a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat), valamint azok átadásakor a munkavédelmi előírások betartását.

f) Koordinálja és szervezi a munkáltatók és munkavállalók, a munkavédelmi képviselők, illetve érdekképviseletek képzését és továbbképzését.

g) Előkészíti és megszervezi a bv. szervek részéről delegált vizsgabizottsági tagok munkavédelmi vizsgáztatását.

h) Évente jelentést készít a bv. szervek munkavédelmi helyzetéről, a megtett intézkedésekről.

i) A munkavédelmi főfelügyelő ellátja az Országos Parancsnokság munkavédelemmel kapcsolatos feladatait.

5.3.5. Tűzvédelmi vezető

a) Előkészíti a tűzvédelmet érintő belső rendelkezéseket, irányelveket, segédleteket.

b) Szakmailag irányítja és ellenőrzi a bv. szervek tűzvédelmi munkáját, a tűzvédelem szervezeti, működési, anyagi és műszaki fejlesztését, a tűzvédelmi továbbképzések szervezését, a tűzvédelmi egységek tagjainak képzését, továbbképzését, a tűzvédelmi készültségi szolgálat ellátását.

c) Vizsgálja a tűzvédelmi előírások érvényesülését, intézkedést kezdeményez a hiányosságok megszüntetésére.

d) Ellenőrzi a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó beruházások és felújítások előkészítésekor (saját kivitelezés esetén, illetve abban az esetben, ha a munkavédelmi üzembe helyezés feltétele a tűzvédelmi szempontú előzetes vizsgálat), valamint azok átadásakor a tűzvédelmi előírások betartását.

e) Évente jelentést készít a bv. szervek tűzvédelmi helyzetéről, a megtett intézkedésekről.

5.3.6. Energetikai és környezetvédelmi vezető

a) Ellátja a bv. szervek energetikai tevékenységének központi irányítását.

b) Vizsgálja az energiagazdálkodásra vonatkozó jogszabályok és egyéb rendelkezések érvényesülését, ellenőrzi azok betartását, intézkedéseket kezdeményez a hiányosságok megszüntetésére.

c) Szakmailag felügyeli és ellenőrzi az országos energiapolitikai célkitűzések érvényesülését, az energiagazdálkodási feladatok megvalósítását a bv. szervezet vonatkozásában.

d) Ellátja a bv. szervek környezetvédelmi tevékenységének központi irányítását.

e) Vizsgálja a környezetvédelemre vonatkozó jogszabályok és egyéb rendelkezések érvényesülését, ellenőrzi azok betartását, intézkedéseket kezdeményez a hiányosságok megszüntetésére.

f) Koordinálja a bv. szervezetet érintő környezetvédelmi feladatokat.”

30. Az SZMSZ 3. függelék 5. pont 5.4. alpont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Informatikai Főosztály)

a) Kidolgozza és jóváhagyásra felterjeszti az országos parancsnoknak a bv. szervezet számítástechnikai, távközlési és biztonságtechnikai rendszerének (a továbbiakban együtt: informatikai rendszer) rendszertechnológiai fejlesztésére, működtetésére vonatkozó – a távközlésről, a frekvenciagazdálkodásról, a zártcélú hálózatokról szóló szabályoknak, valamint az Európai Unió követelményeinek megfelelő – szakmai és tervjavaslatokat, az informatikai stratégiát.”

31. Az SZMSZ 3. függelék 5. pont 5.5. alpont d) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Gazdasági Társaságok Főosztálya)

d) Végzi a gazdasági társaságok tulajdonosi jogkörben történő ellenőrzését, az ellenőrzéseknél figyelembe veszi a BM szakmai szervének iránymutatásait. A gazdasági társaságok felügyelőbizottsági ülésein képviseli a tulajdonosi joggyakorlót, és erről jelentést tesz az országos parancsnoknak.”

32. Az SZMSZ 4. függelék 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„1. Humán Szolgálat vezetője

a) A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet 23. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a személyzeti megbeszéléseken az országos parancsnok által felhatalmazott szolgálati elöljáróként jár el.

b) Munkáltatói igazolások kiállítása és kiadása.

c) Adatkérés a bv. intézetektől.

1.1. Nyomozótiszt

Fegyelmi és nyomozati ügyek ellátása.

2. Ellenőrzési Szolgálat vezetője, Szakmai Ellenőrzési Főosztály vezetője, Mobilellenőrzési Osztály vezetője:

a) Közvetlen és folyamatos kapcsolattartás a szakmai ellenőrzés alá vont bv. szervek vezetőivel.

b) Az Országos Parancsnokság munkatervében meghatározott vagy a terven felül elrendelt szakmai ellenőrzések vezetése.

c) Az ellenőrzés végrehajtásához szükséges, de az Országos Parancsnokságon rendelkezésre nem álló adatok, dokumentumok bekérése az ellenőrzött bv. szervek vezetőjétől.

d) Az ellenőrzési jelentések végelegesítése előtt szükségessé váló egyeztetések végrehajtása.

e) Adatkérés bv. intézetektől.”

33. Az SZMSZ 4. függelék 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. Kommunikációs Főosztály vezetője:

a) Bíróságok, ügyészségek megkeresése a fogvatartottak nyilatkozattételével kapcsolatos ügyekben.

4.1. Sajtószóvivő:

a) Sajtószóvivői tevékenység ellátása.”

34. Az SZMSZ 4. függelék 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. A Hivatal vezetője

a) Az országos parancsnok által jóváhagyott éves jelentés és munkaterv megküldése a bv. szerveknek.

b) Adatszolgáltatás kérése a bv. szervektől.

c) Részvétel a szakterületét érintő szakmai megbeszéléseken, konferenciákon.

d) Kapcsolattartás, együttműködés a bv. szervezet nemzetközi partnereivel, nemzetközi szervezetekkel, szakmai szervezetekkel és nem kormányzati szervezetekkel.

e) Az Európai Unió közös védelem- és biztonságpolitikájának, illetve az irányítószerv által meghatározott egyéb területeinek bv. szervezetre háruló tagállami feladatait érintően kapcsolattartás az érintett hivatalos szervekkel.

f) Adatszolgáltatási feladatok ellátása a BM Nemzetközi Főosztálya és a külföldi társszervek irányába.

g) Adatszolgáltatás és tájékoztatás nyújtása a külképviseletek irányába.”

35. Az SZMSZ 4. függelék 7. pontja a következő g)–h) alponttal egészül ki:

(Biztonsági Szolgálat vezetője)

g) Részvétel a Különleges Fogvatartást Megállapító Bizottság munkájában.

h) Megbízás alapján az országos parancsnok képviselete a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottságban, illetve a Terrorellenes Koordinációs Bizottságban.”

36. Az SZMSZ 4. függelék 7.2. pontja a következő d) alponttal egészül ki:

[Kiemelt főreferens (védelmi)]

d) Részvétel a Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési Központ munkájában.”

37. Az SZMSZ 4. függelék 8. pontja a következő 8.1. alponttal egészül ki:

„8.1. A Felhívási Osztály vezetője

a) A tartózkodási hely megállapításával és az elítélt elővezetésével kapcsolatos iratok kiadása, megküldése rendőri szervek felé.”

38. Az SZMSZ 5. függelék

a) b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Vagyonnyilatkozat tételére köteles:)

b) hivatalvezető”

b) n) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Vagyonnyilatkozat tételére köteles:)

n) Központi Ellátási Főosztály kiemelt főreferense”

39. Az SZMSZ 2. függeléke helyébe az 1. függelék lép.

40. Az SZMSZ

a) 6. pont a) alpontjában az „a szolgálat” szövegrész helyébe az „a hivatal, a szolgálat”,

b) 12. pont a) alpontjában a „főosztályokat” szövegrész helyébe a „szervezeti egységeket”,

c) 12. pont s) alpontjában a „dönt” szövegrész helyébe a „javaslatot tesz”,

d) 12. pont x) és y) alpontjában az „ellátja” szövegrész helyébe az „előkészíti”,

e) 21. pontjában az „A szolgálatvezetők” szövegrész helyébe az „A hivatalvezető és a szolgálatvezetők”,

f) 22. pontjában az „Az osztályvezetők” szövegrész helyébe az „Az osztályvezetők és titkárságvezetők”,

g) 3. függelék 4. pont 4.2. alpont a) alpontjában az „irányítja, felügyeli és ellenőrzi” szövegrész helyébe az „irányítja és felügyeli”, továbbá a „biztonsági és védelmi” szövegrész helyébe a „biztonsági, ügyeleti és védelmi”,

h) 3. függelék 4. pont 4.2. alpont f) alpontjában az „A biztonsági és védelmi” szövegrész helyébe az „A biztonsági, ügyeleti és védelmi”,

i) 3. függelék 4. pont 4.2.1. alpont c) alpontjában az „Ellenőrzi” szövegrész helyébe a „Felügyeli”,

j) 3. függelék 4. pont 4.3. alpont a) alpontjában az „A főosztályvezető” szövegrész helyébe a „Szakmailag”,

k) 3. függelék 4. pont 4.3.2. alpont b) alpontjában az „archív irattár” szövegrész helyébe a „központi archív irattár”,

l) 3. függelék 4. pont 4.4. alpont j) alpontjában az „a TÁMOP” szövegrész helyébe az „az EFOP”,

m) 3. függelék 5. pont 5.2.2. alpont c) alpontjában a „valamint időközi mérlegjelentéseket” szövegrész helyébe az „az időközi mérlegjelentéseket, valamint az időközi költségvetési jelentéseket”,

n) 3. függelék 5. pont 5.2.3. alpont e) alpontjában a „bérjegyzékeket titkosított formában, papír alapon,” szövegrész helyébe a „bérjegyzékeket, valamint”

szöveg lép.

41. Hatályát veszti az SZMSZ

a) 10. pontja,

b) 12. pont c) alpontja,

c) 12. pont o) alpontja,

d) 12. pont aa) alpontja,

e) 23. pontja,

f) 26. pont a) alpont ad) alpontjában a „8 óra” szövegrész,

g) III. fejezetének címében, 14. pontjában, 16. pontjában és 18. pontjában az „a kormánytisztviselő,” szövegrész,

h) 1. függelék 2. pontja,

i) 3. függelék 2. pont 2.1. alpontja,

j) 3. függelék 2. pont 2.2. alpont c) alpontja,

k) 3. függelék „3. Az általános helyettes irányítása alá tartozó szervezeti egységek feladatkörei” című pontja,

l) 3. függelék 4. pont 4.1. alpont f) alpontja,

m) 3. függelék 4. pont 4.3.2. alpont c) alpontjában az „esetenként részletes beléget” szövegrész,

n) 3. függelék 4. pont 4.3.2. alpont d) alpontjában a „telefonon” szövegrész,

o) 3. függelék 5. pont 5.2.1. alpont b) alpontjában a „kincstári költségvetését” szövegrész,

p) 3. függelék 5. pont 5.2.3. alpont j) alpontja,

q) 4. függelék 6. pont 6.2. alpontja.

1. függelék az 1/2017. (II. 21.) BVOP utasításhoz

„2. függelék

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!