nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
3/2017. (III. 3.) NKFIH utasítás
a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap gazdálkodási szabályzatáról
2017-03-05
infinity
2
Jogszabály

3/2017. (III. 3.) NKFIH utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap gazdálkodási szabályzatáról

A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 6. §-a és 8. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés a) pontja, (3) bekezdése és a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján a következő utasítást adom ki:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. Az utasítás hatálya, alkalmazási köre

1.1. Az utasítás alkalmazási köre

a) a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap (a továbbiakban: NKFI Alap) előirányzataira,

b) az NKFI Alappal kapcsolatos tervezési, gazdálkodási, beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségek végrehajtására,

c) az NKFI Alapból nyújtott költségvetési támogatásokkal kapcsolatos támogatási döntéshozatalra, kötelezettségvállalásra, ellenjegyzésre, teljesítésigazolásra, érvényesítésre, pénzügyi kifizetésre és a támogatások felhasználásának ellenőrzésére,

d) az NKFI Alapból átadott pénzeszközökre,

e) a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalra (a továbbiakban: NKFI Hivatal) mint alapkezelő szervre

terjed ki.

1.2. Az NKFI Alap kezelésének, az NKFI Alappal kapcsolatos gazdálkodás szabályozásának és ellenőrzésének irányításáért az NKFI Hivatal elnöke felelős. Az ezzel kapcsolatos gazdálkodási feladatokat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 9. § (7) bekezdése alapján az NKFI Hivatal Költségvetési Főosztálya (a továbbiakban: Költségvetési Főosztály), a szakmai feladatokat az NKFI Hivatal Támogatáskezelési és Innovációs Főosztálya (a továbbiakban: Támogatáskezelési és Innovációs Főosztály), valamint az NKFI Hivatal Kutatás-fejlesztési Főosztálya (a továbbiakban: Kutatás-fejlesztési Főosztály) látja el.

II. Fejezet

Az NKFI Alap gazdálkodásának részletes szabályai

2. A tervezés és a költségvetési javaslat

2.1. A központi költségvetésről szóló törvényjavaslat előkészítési szakaszában az NKFI Alap költségvetési javaslatának tervezetét az NKFI Hivatal az államháztartásért felelős miniszter által, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 13. § (1) bekezdésében foglaltak szerint közzétett tájékoztató szerint készíti el, az NKFI Alapra nézve tervezett kiadási főösszeg figyelembevételével.

2.2. A tervezési feladatokkal összefüggésben a 2.3. pontban meghatározott szervezeti egységek részére a tervezési követelményeket, előírásokat, határidőket és egyéb szempontokat az NKFI Hivatal elnöke körlevélben határozza meg, az Ávr. 16. § (1) bekezdése szerint.

2.3. Az NKFI Alap költségvetési javaslatát a Költségvetési Főosztály állítja össze a Támogatáskezelési és Innovációs Főosztály, valamint a Kutatás-fejlesztési Főosztály szakmai javaslata alapján. A költségvetési javaslatot az NKFI Hivatal elnöke egyezteti az államháztartásért felelős miniszterrel, majd a Költségvetési Főosztály vezetője véglegesíti azt, és elnöki jóváhagyást követően megküldi az államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak.

3. Elemi költségvetés, előirányzat-felhasználási terv

3.1. Az NKFI Alap elemi költségvetése összeállításához a Költségvetési Főosztály vezetője által bekért adatszolgáltatás alapján, az adatbekérő levélben meghatározott rendben és határidőre a feladatkörükben érintett szakmai főosztályok (elnökhelyettes irányítása alá tartozó főosztály esetén a szakterületileg illetékes elnökhelyettessel való egyeztetést követően) adatszolgáltatást teljesítenek. Az elemi költségvetést a Költségvetési Főosztály NKFI Alap Számviteli és Pénzügyi Osztálya (a továbbiakban: SZPO) állítja össze – az Áht. 28/A. § (2) bekezdése és az Ávr. 31/A. §-a alapján, az Ávr. 32. § (6) bekezdésében foglalt határidő figyelembevételével –, amelyet véleményezésre megküld az innovációs és általános elnökhelyettes, valamint a kutatás-fejlesztési elnökhelyettes részére.

3.2. Az NKFI Alap elemi költségvetését az NKFI Hivatal elnöke hagyja jóvá. A jóváhagyott elemi költségvetésről a Költségvetési Főosztály adatot szolgáltat a Magyar Államkincstárnak (a továbbiakban: Kincstár) a költségvetési évet megelőző év november 30-ig, a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe.

3.3. Amennyiben a központi költségvetésről szóló törvény a költségvetési évet megelőző év november 20-áig nem kerül az Országgyűlés által elfogadásra és kihirdetésre, és az Áht. 28/A. § (3) bekezdése szerinti követelmény teljesülése érdekében szükséges, az elemi költségvetést a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetésétől számított harminc napon belül – a 3.1. és 3.2. pontok szerinti eljárásrendben – módosítani, véglegesíteni kell.

3.4. Az NKFI Alap Kormány által jóváhagyott éves programstratégiája alapján a Támogatáskezelési és Innovációs Főosztály elkészíti az NKFI Alap éves előirányzat-felhasználási tervét havonkénti bontásban a Kutatás-fejlesztési Főosztály javaslatainak figyelembevételével, az SZPO által megadott pénzügyi adatok alapján, és azt megküldi a Költségvetési Főosztály részére.

3.5. Az NKFI Alap éves előirányzat-felhasználási tervét a Költségvetési Főosztály előterjesztésére az NKFI Hivatal elnöke hagyja jóvá.

3.6. Az NKFI Alap éves előirányzat-felhasználási tervét annak figyelembevételével kell összeállítani, hogy a bevételek között megtervezett központi támogatások felhasználására vonatkozó terv – az Ávr. 133. § (2a) bekezdésében foglaltak teljesítése érdekében – legkésőbb a tárgyévet megelőző év december 15-ig az NKFI Hivatal elnöke által jóváhagyásra kerüljön.

3.7. Az NKFI Alap havi előirányzat-felhasználási tervére vonatkozó, az Ávr. 133. § (2) bekezdésében foglalt havi adatszolgáltatások összeállítása az SZPO feladata. A havi előirányzat-felhasználási terv összeállítása során a feladatkörükben érintett szakmai főosztályok a Költségvetési Főosztály vezetőjének felkérésére adatszolgáltatást teljesítenek.

3.8. A 3.7. pontban foglaltak végrehajtása során az éves előirányzat-felhasználási terv módosítása – amennyiben az a központi támogatást nem érinti – a Költségvetési Főosztály vezetőjének hatáskörében kerül jóváhagyásra – az NKFI Hivatal elnökének negyedévenkénti tájékoztatása mellett –, a központi támogatást is érintő módosítást az NKFI Hivatal elnöke hagyja jóvá.

3.9. Az NKFI Alap éves előirányzat-felhasználási tervét, az Ávr. 133. § (2a) bekezdése szerinti központi támogatást érintő adatszolgáltatást, valamint a havi előirányzat-felhasználási tervet az SZPO tölti fel a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe.

4. Pénzeszközátadás

4.1. Az NKFI Hivatal költségvetése működési bevételi előirányzatként tartalmazza az NKFI Alap kezelésére biztosított alapkezelői díjat, amelyet az egyéb működési bevételektől elkülönítve kell nyilvántartani.

4.2. Az NKFI Alap kezelésével összefüggő kiadások fedezetéül szolgáló előirányzat összegét a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: KFItv.) 14. §-a alapján a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény határozza meg.

4.3. Az alapkezelői díj egyösszegű, az NKFI Hivatal részére történő átutalásáról minden év február 28-ig az SZPO gondoskodik.

4.4. Az NKFI Alaptól átvett pénzeszköz NKFI Hivatal költségvetésében történő elszámolásának, valamint az NKFI Hivatal és az NKFI Alap közötti elszámolásnak az éves beszámolóval összefüggő szabályait az NKFI Hivatal gazdálkodási szabályzatáról szóló elnöki utasítás tartalmazza.

5. Előirányzat-módosítás, -átcsoportosítás

5.1. Amennyiben a vonatkozó jogszabályok szerint az NKFI Alap költségvetési előirányzatainak módosítása, valamint a kiadási előirányzatainak terhére történő előirányzat-átcsoportosítás az NKFI Hivatal elnökének hatáskörébe tartozik, az azt előkészítő dokumentációt az SZPO készíti elő, szükség szerint a feladatkörükben érintett szakmai főosztályok javaslata alapján.

5.2. Amennyiben az előirányzat-módosítás az előző évi költségvetési maradvány felhasználására irányul, az Áht. 86. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a módosítás az államháztartásért felelős miniszter hozzájárulásával hajtható végre. Az előirányzat-módosításra vonatkozó előterjesztést a 7.3. pontban foglalt éves költségvetési beszámoló összeállítását követően az SZPO készíti elő és küldi meg jóváhagyásra az NKFI Hivatal elnökének.

5.3. Az 5.2. pontban meghatározottak szerint jóváhagyott előirányzat-átcsoportosítást, illetve módosítást az SZPO jelenti be a Kincstárnál és könyveli a Forrás KGR rendszerben.

6. Kötelezettségek, követelések támogatási előlegek kezelése, nyilvántartása

6.1. Az NKFI Alapból finanszírozott támogatások fizetési kötelezettségei vállalásáról szóló jognyilatkozatok megtételével (kötelezettségvállalásokkal), követelések előírásával és kezelésével kapcsolatos részletes szabályokat az NKFI Hivatal elnöke külön rendelkezésben, elsődlegesen a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett pályázatok és finanszírozott támogatások kezelésének eljárásrendjéről szóló elnöki utasításban (a továbbiakban: NKFI Alap Eljárásrend) tartalmazza.

6.2. Az NKFI Alap kötelezettségállományának nyilvántartása érdekében

a) az SZPO a Forrás KGR rendszerben a kötelezettségvállalások állományára, valamint annak alakulására vonatkozó, a főkönyvi könyvelést alátámasztó, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) 14. mellékletében meghatározott követelményeknek teljeskörűen megfelelő;

b) az NKFI Alapból biztosított támogatásokkal kapcsolatos kötelezettségállomány tekintetében a pályázati kiírásért felelős szervezeti egységtől függően – a Támogatáskezelési és Innovációs Főosztály vagy a Kutatás-fejlesztési Főosztály (a továbbiakban: támogatást kezelő szakmai főosztály) az innovációs pályázatokat kezelő elektronikus pályázatkezelő szakrendszerben (a továbbiakban: PKR rendszer) vagy a kutatás-fejlesztési pályázatokat kezelő elektronikus pályázatkezelő szakrendszerben (a továbbiakban: EPR rendszer) –, a hatáskörükbe tartozó gazdálkodási, döntés-előkészítési feladatok támogatására, a kötelezettségek egyedileg (a nyilvántartási szám, a partner, a szerződés tárgya, a támogatás összege és a támogatási szerződés időbeli hatálya alapján) történő azonosítására, valamint az azokhoz kapcsolódó költségvetési kiadási előirányzatok lekötése összegének megállapítására alkalmas

részletező nyilvántartásokat vezetnek.

6.3. A kötelezettségvállalásokat azok megkötését követően a Forrás KGR rendszerben a megfelelő főkönyvi számlákon, valamint a PKR és az EPR rendszerben késedelem nélkül rögzíteni kell.

6.4. A 6.3. pontban meghatározott feladat végrehajtása érdekében az NKFI Alap Eljárásrendben meghatározottak szerint a kötelezettségvállalás aláírását követően a támogatást kezelő szakmai főosztály a kötelezettségvállalás dokumentumának egy példányát vagy a 6.2. pont a) alpontjában meghatározott nyilvántartásba vételéhez szükséges adatokat tartalmazó kivonatát az SZPO részére megküldi. A kötelezettségvállalás dokumentuma eredeti példányának megőrzéséről a támogatást kezelő szakmai főosztály gondoskodik.

6.5. Az NKFI Alap követelésállományának főkönyvi könyvelése alátámasztása céljából, a követelések Áhsz. 14. mellékletében meghatározott követelmények szerinti nyilvántartása érdekében azok részletező nyilvántartása az NKFI Alap Számlarendjében meghatározott körben

a) az SZPO által kezelt Forrás KGR rendszerben, valamint

b) a támogatást kezelő szakmai főosztály által kezelt PKR, illetve EPR rendszerben

együttesen valósul meg.

6.6. A vissza nem térítendő – elszámolási kötelezettséggel folyósított – támogatásokhoz kapcsolódó követeléseket a kötelezettségvállalás megkötését követően kiutalásra kerülő támogatási előleggel egyező összegben, az előleg pénzforgalmi teljesülését és a kiadási előirányzat teljesítésként történő főkönyvi elszámolását követően, a megfelelő nyilvántartási számlán a Forrás KGR rendszerben nyilvántartásba kell venni.

6.7. A folyósított, vissza nem térítendő támogatások jogosulatlan, valamint a rendeltetésétől eltérő igénybevétele miatti visszaköveteléséből származó követeléseket a támogatást kezelő szakmai főosztály adatszolgáltatása alapján a Forrás KGR rendszerben nyilvántartásba kell venni. Amennyiben a követelés érinti a kötelezettségvállalás főkönyvi könyvelésben rögzített összegét, annak módosítását – a követelés pénzügyi és költségvetési számvitelben történő egyidejű rögzítésével – mind a Forrás KGR, mind pedig a PKR, illetve EPR rendszerben el kell végezni.

6.8. A 6.7. pontban foglalt feladat végrehajtása érdekében a támogatást kezelő szakmai főosztály az NKFI Hivatal elnökének utasításában meghatározott okmányok (felszólító levél, ellenőrzési jegyzőkönyv, maradvány-visszakérő levél stb.) egy példányát megküldi az SZPO részére.

6.9. A visszatérítendő támogatásokkal kapcsolatos követeléseket a támogatás folyósítását és főkönyvi elszámolását követően nyilvántartásba kell venni a Forrás KGR, valamint az EPR vagy a PKR rendszerekben. A nyilvántartásba vételt a kötelezettségvállalásban rögzített adatok alapján kell végrehajtani.

6.10. A követelés főkönyvi könyvelésből történő kivezetését

a) az elszámolási kötelezettséggel nyújtott támogatások pénzügyi részbeszámolójának, valamint záró beszámolójának elfogadása mértékéig, a követelés kivezetésére vonatkozó szakmai teljesítésigazolás, valamint a Támogatáskezelési és Innovációs Főosztály adatszolgáltatása,

b) a jogosulatlan, valamint a rendeltetéstől eltérő igénybevétele miatti visszaköveteléséből származó követelések, továbbá a visszatérítendő támogatások, kötelezett részéről történő teljesítésére vonatkozó bankkivonatnak a Támogatáskezelési és Innovációs Főosztály történő azonosítása

alapján az SZPO végzi.

6.11. Az SZPO – az Ávr. 169. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kötelezettség teljesítése érdekében – az általa nyilvántartott kötelezettségvállalások, követelések Forrás KGR rendszerben nyilvántartott adatait havonta – a támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések állományát negyedévente –, a tárgyhónapot (tárgynegyedévet) követő hónap 18-ig egyezteti a Támogatáskezelési és Innovációs Főosztállyal, a PKR, illetve EPR rendszerekben nyilvántartott adatokkal.

6.12. A 6.11. pontban előírtak végrehajtása során a követelésállományt érintően külön kell egyezetni:

a) a folyósított támogatások jogosulatlan, illetve rendeltetéstől eltérő igénybevétele miatti visszaköveteléséből adódó támogatásokhoz kapcsolódóan nyilvántartott főkönyvi adatokat az azokat alátámasztó okmányok (így különösen: a felszólító levél, az ellenőrzési jegyzőkönyv, a maradvány-visszakérő levél, bevételi utalványrendelet) alapján, valamint a követelések behajtásával kapcsolatosan a Támogatáskezelési és Innovációs Főosztály által megtett intézkedések megtörténtét és azok eredményességét;

b) a visszatérítendő támogatásokhoz kapcsolódó követelések teljesülését a kötelezettségvállalásban foglalt előírások kedvezményezett részéről történő szerződésszerű teljesítésének tételes ellenőrzésével;

c) a támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések Forrás KGR rendszer nyilvántartási számláin szereplő adatait a kiadási előirányzatok teljesítési adatai, valamint a részteljesítésekre vonatkozó beszámolók alapján.

6.13. A végrehajtott egyeztetéseket az eltérések tételes kimutatásával kell dokumentálni. Az eltérések rendezéséről a Költségvetési Főosztály vezetője írásban intézkedik Az eltérés rendezésére vonatkozó intézkedésnek megfelelően a Támogatáskezelési és Innovációs Főosztály, illetve az SZPO legkésőbb a tárgyhó 20. napjáig gondoskodik az általa vezetett nyilvántartás adatainak módosításáról, amelyről a Költségvetési Főosztály vezetőjét írásban haladéktalanul tájékoztatja.

7. Könyvvezetés, beszámolás, adatszolgáltatások

7.1. Az NKFI Alap könyvvezetését és pénzforgalmát az SZPO végzi.

7.2. Az SZPO elkészíti az NKFI Alap számviteli politikáját, amely a következőket tartalmazza:

a) az eszközök és források értékelési szabályzata,

b) az eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata,

c) pénzkezelési szabályzat,

d) számla- és bizonylati rend.

7.3. A költségvetési év zárását követően az elemi költségvetés végrehajtásáról és a mérlegben kimutatható vagyonról a költségvetési évre vonatkozóan éves költségvetési beszámolót kell készíteni az Áhsz.-ben meghatározott alaki és tartalmi követelmények betartásával. Az éves költségvetési beszámolót az SZPO készíti el, azt a Fejezeti Költségvetési Osztály ellenőrzését és az NKFI Hivatal gazdasági vezetőjének aláírását követően az NKFI Hivatal elnöke hagyja jóvá. Az SZPO az éves költségvetési beszámolót az Áhsz. 33. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a költségvetési évet követő év május 31-ig feltölti a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe.

7.4. Az éves költségvetési beszámolót és a mérleget könyvvizsgálóval hitelesíttetni kell. A könyvvizsgálót az NKFI Hivatal elnöke bízza meg. A könyvvizsgálattal kapcsolatos egyéb ügyekben a Költségvetési Főosztály vezetője jár el. A könyvvizsgálat költségeit a Költségvetési Főosztály Gazdasági Osztálya az NKFI Alap működtetésével, kezelésével kapcsolatos kiadások terhére számolja el az NKFI Hivatal költségvetésében.

7.5. A költségvetési év zárását követően az NKFI Hivatal zárszámadással kapcsolatos adatszolgáltatást teljesít az államháztartásért felelős miniszter által kiadott tájékoztatóban meghatározott módon és határidőre. Az adatszolgáltatást az SZPO állítja össze, és az NKFI Hivatal elnökének jóváhagyását követően a Költségvetési Főosztály vezetője továbbítja az államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium részére.

7.6. Az SZPO az NKFI Alap eszközeinek és forrásainak alakulásáról negyedévente időközi mérlegjelentést, a negyedik negyedévre vonatkozóan gyorsjelentést készít, amelyet a Fejezeti Költségvetési Osztály ellenőrzését követően megküld az NKFI Hivatal elnöke részére jóváhagyásra. Az éves jelentés az éves költségvetési beszámolóval együtt készül és kerül feltöltésre a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe.

8. Egyéb adatszolgáltatások

8.1. Az SZPO az Áht. 108. § (1) bekezdés b) pontja szerinti időközi költségvetési jelentést készít az Ávr. 169. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével. Az időközi költségvetési jelentést a Költségvetési Főosztály vezetője írja alá.

8.2. Az Ávr. 33/B. §-ában meghatározott adatszolgáltatást a támogatást kezelő szakmai főosztállyal együttműködve a Költségvetési Főosztály állítja össze, és az NKFI Hivatal elnökének jóváhagyását követően megküldi az államháztartásért felelős miniszternek.

8.3. Az Áht. 56/C. §-ában meghatározott – kincstári monitoring rendszerrel kapcsolatos – adatátadás a támogatást kezelő szakmai főosztály feladata.

8.4. A támogatást kezelő szakmai főosztály az NKFI Hivatal elnöke részére negyedévente, a negyedévet követő hónap 18. napjáig részletes tájékoztatást küld az NKFI Alap által finanszírozott feladatok, programok, pályázatok és pályázaton kívüli támogatási konstrukciók helyzetéről és alakulásáról, különös tekintettel az előkészítés alatt álló kötelezettségvállalásokra és a követelések helyzetére. A tájékoztatást a Költségvetési Főosztály által biztosított főkönyvi adatok figyelembevételével, a Költségvetési Főosztály vezetőjének a főkönyvi adatokkal való egyezésre vonatkozó záradékával ellátva kell felterjeszteni az NKFI Hivatal elnökének.

III. Fejezet

Az NKFI Alapból nyújtott költségvetési támogatásokkal kapcsolatos feladatok eljárásrendje

9. A támogatási döntés

9.1. Az NKFI Alapból költségvetési támogatás pályázat alapján vagy pályázaton kívül – egyedi kérelem, törvény, kormányrendelet, kormányhatározat vagy nemzetközi megállapodás alapján – nyújtható. Az NKFI Alapból meghirdetett pályázati kiírások keretösszegeiről az SZPO a Forrás KGR rendszertől elkülönített nyilvántartást vezet, amelyhez a támogatást kezelő szakmai főosztály adatot szolgáltat a pályázati kiírás NKFI Hivatal elnöke általi jóváhagyását követően.

9.2. A pályázatok – támogatási döntés előtti – értékelésének koordinálása az NKFI Hivatal Szervezeti és működési szabályzatában meghatározott feladatkörtől függően, az NKFI Alap Eljárásrendben foglaltak szerint történik. A pályázatok támogathatóságára az NKFI Hivatal elnöke által összehívott, a KFItv. szerinti testület tesz javaslatot (a továbbiakban: döntési javaslat).

9.3. A döntési előterjesztést és a döntési javaslatot a támogatást kezelő szakmai főosztály készíti elő. A döntési javaslat legalább az alábbi adatokat foglalja magába:

a) pályázat beazonosításához szükséges adatok (pályázat száma, pályázó neve, projekt megnevezése),

b) igényelt támogatási összeg,

c) rangsor,

d) javaslat a támogatásra (javasolt, csökkentett összköltséggel és/vagy csökkentett tartalommal javasolt, elutasított szakmai indokok vagy forráshiány miatt),

e) javasolt támogatási összeg és ebből a költségvetési évben kifizetni tervezett összeg.

9.4. A döntési előterjesztést, a döntési javaslatot és az ezeket alátámasztó dokumentációt a támogatást kezelő szakmai főosztály megküldi az NKFI Hivatal elnökének. A támogatási döntést az NKFI Hivatal elnöke hozza meg és írja alá. A támogatási döntést az SZPO részére kell megküldenie a támogatást kezelő szakmai főosztálynak.

9.5. A támogatási döntésről – az Ávr. 73. § (1) bekezdése alapján – a pályázók az NKFI Alap Eljárásrendjében meghatározottak szerint kerülnek tájékoztatásra.

9.6. A támogatást kezelő szakmai főosztály a döntést rögzíti a PKR vagy az EPR rendszerben.

10. A támogatási szerződés megkötése és módosítása

10.1. A támogatási szerződés megkötésére és módosítására vonatkozó részletes szabályokat az NKFI Hivatal elnökének utasítása és a pályázati kiírás, illetve annak mellékletei határozzák meg.

10.2. Az NKFI Hivatal általános támogatási szerződésmintáját a vonatkozó jogszabályok és a támogatást kezelő szakmai főosztály véleménye alapján a Támogatáskezelési és Innovációs Főosztály jogász munkatársa állítja össze. Az általános támogatási szerződésmintát a Jogi és Igazgatási Főosztály, illetve a Költségvetési Főosztály véleményezi és szignálja, majd azt az NKFI Hivatal elnöke hagyja jóvá. Az adott pályázati felhívásra kialakított szerződésmintát a Támogatáskezelési és Innovációs Főosztály jogász munkatársa az NKFI Hivatal általános támogatási szerződésmintájának megfelelő tartalommal készíti elő úgy, hogy az az adott pályázat speciális szabályait is tartalmazza, és az így kialakított szerződésmintát ellenjegyzi. Az egyes támogatási szerződések az adott pályázati felhívásra készített szerződésminta szerinti tartalommal kerülnek egyediesítésre. Kivételes, egyedi esetben lehetőség van a pályázati felhívásra kialakított egyedi szerződésmintától [vagy a KFItv. 13. § (2) bekezdése szerinti esetben az általános támogatási szerződésmintától] való eltérésre, amely esetben az így egyediesített szerződést a Támogatáskezelési és Innovációs Főosztály jogász munkatárásának jogi ellenjegyzéssel kell ellátnia.

10.3. Az NKFI Hivatal elnökének eltérő rendelkezése hiányában a támogatási szerződéstervezetet elsőként a kedvezményezett írja alá.

10.4. Amennyiben a kedvezményezett által aláírt és visszaküldött szerződéstervezet és annak mellékletei formai és tartalmi (szakmai, jogi, pénzügyi) szempontból megfelelőek, a támogatást kezelő szakmai főosztály megküldi a szerződéstervezetet és mellékleteit legalább 2 példányban a 14. pont szerinti pénzügyi ellenjegyző részére ellenjegyzés céljából, aki az ellenjegyzést követően továbbítja azt a 13. pont szerinti kötelezettségvállaló részére aláírás végett.

10.5. A támogatást kezelő szakmai főosztály a támogatási szerződést és adatait rögzíti a PKR, illetve az EPR rendszerben, valamint a szerződés egy példányát megküldi a kedvezményezettnek, és egyidejűleg teljesíti a 6.4. pontban foglaltak szerinti feladatokat.

10.6. Az SZPO a szerződést a Forrás KGR rendszerben nyilvántartásba veszi, amelynek során a szabad előirányzat lekötése mellett:

a) rögzíti a kötelezettségvállalás részletező nyilvántartásához szükséges valamennyi – az Áhsz. 14. mellékletében szereplő – adatot, amennyiben azok teljeskörűen nem állnak rendelkezésre, írásban értesíti a támogatást kezelő szakmai főosztályt, és bekéri a hiányzó adatokat;

b) egyezteti a kötelezettségvállalás főkönyvi és részletező adatait a PKR, illetve az EPR rendszerben nyilvántartottakkal.

11. A támogatás folyósítása és a beszámoló szakmai és pénzügyi ellenőrzése

11.1. A támogatási előleg folyósításának feltételeit, határidejét, ütemezését és összegét a pályázati kiírás és a támogatási szerződés határozza meg. Az első előlegösszeg folyósításának határidejét a támogatási szerződésben kell rögzíteni. A további előlegösszegek kifizetésének feltétele a kedvezményezett által a támogatási szerződésben rögzített időszakról készített szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtása és annak az NKFI Hivatal részéről történő elfogadása.

11.2. Az első előlegösszeg kiutalását követő további előlegösszegek kiutalásának részletes feltételeit és szabályait – különös tekintettel a pénzügyi beszámolóban az elszámolást érintő időszakban fel nem használt előleg összegének kezelésével kapcsolatos eljárásrendre és az el nem számolt előleg összegének hatására a következő támogatási előleg összegére – a támogatási szerződésben kell meghatározni.

11.3. A támogatást kezelő szakmai főosztály az előlegigénylést első előleg esetén a támogatási szerződésben rögzített határidőn belül, további előleg esetén a benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolóval egyidejűleg ellenőrzi. Az ellenőrzés kiterjed többek között a formai szempontokra, az átcsoportosítások mértékére és a költségek bizonylatok szerinti elszámolhatóságára.

11.4. A kedvezményezettet a költségvetési támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról szakmai és pénzügyi beszámolási kötelezettség terheli. Az időközi és záró szakmai és pénzügyi beszámoló (a továbbiakban együtt: beszámoló) tartalmazza a támogatás és – ha annak rendelkezésre bocsátását a pályázati kiírás vagy a támogatási szerződés előírta – a saját forrás és egyéb forrás felhasználásának, a támogatott tevékenység megvalósításának szakmai elemeit, tapasztalatait, elemzi a megvalósítás eredményességét, és részletes pénzügyi elszámolást ad a támogatás és – ha annak rendelkezésre bocsátását a pályázati kiírás vagy a támogatási szerződés előírta – a saját forrás és az egyéb forrás felhasználásáról a szakmai feladatokkal összefüggésben. A beszámoló benyújtására vonatkozó határidőket a támogatási szerződés, az azzal kapcsolatos formai és tartalmi előírásokat a pályázati kiírás és a támogatási szerződés tartalmazza.

11.5. A támogatást kezelő szakmai főosztály a kedvezményezett által benyújtott beszámolót az NKFI Hivatal elnökének külön rendelkezésében vagy a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül formai szempontból ellenőrzi. Innovációs pályázatok esetén és valamennyi, kérelmen alapuló (nem pályázati eljárásban odaítélt) támogatás esetén a támogatást kezelő szakmai főosztály felelős a beszámoló tartalmi ellenőrzéséért is.

11.6. Amennyiben a kedvezményezett a támogatási szerződésben rögzített határidőn belül a beszámolót nem küldi meg az NKFI Hivatal részére, a támogatást kezelő szakmai főosztály az NKFI Hivatal elnökének külön utasításában vagy a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül felszólítja a beszámoló benyújtására.

11.7. A beszámoló pénzügyi részének ellenőrzését a formai ellenőrzéssel egy időben kell végezni, az ellenőrzést a támogatást kezelő szakmai főosztály elsődleges és másodlagos ellenőre végzi.

11.8. Amennyiben a beszámoló formai, pénzügyi vagy tartalmi szempontból hiányos vagy hibás, a támogatást kezelő szakmai főosztály felszólítja a kedvezményezettet a hiányok pótlására, a hibák javítására. A hiánypótlás keretében benyújtott dokumentumokat az NKFI Hivatal elnökének külön utasításában vagy a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül, a 11.5–11.7. alpontok megfelelő alkalmazásával kell ellenőrizni.

11.9. Amennyiben a beküldött beszámoló pénzügyi része a hiánypótlást követően továbbra is hiányos, a támogatást kezelő szakmai főosztály csökkentett összegben fogadja el az elszámolást. Amennyiben a hiba jellegéből adódóan ez nem lehetséges, a támogatást kezelő szakmai főosztály elutasítja a beszámolót, és a 11.12. pontban foglaltak szerint jár el.

11.10. Amennyiben a beszámoló pénzügyi része csökkentett összeggel került elfogadásra, vagy a 11.9. pontban foglaltak szerint elutasításra kerül, és ezáltal a kedvezményezettnek visszafizetési kötelezettsége keletkezik, akkor a támogatást kezelő szakmai főosztály ajánlott tértivevényes levélben és e-mail útján felszólítja a kedvezményezettet a megállapított, rendeltetésellenesen, jogszabály- vagy szerződésellenesen felhasznált összeg Ávr. 99. §-a szerinti visszafizetésére.

11.11. A 11.10. pontban foglalt levél alapján a támogatást kezelő szakmai főosztály az arra vonatkozó követelést az EPR, illetve a PKR rendszerben rögzíti, egyidejűleg a levél egy példányát az SZPO részére továbbítja a követelés 6. pontban történő nyilvántartásba vétele érdekében.

11.12. Ha a kedvezményezett beszámolót nem nyújtott be, vagy a beszámoló ellenőrzésében közreműködők a beszámolás elutasítását javasolják, a kedvezményezettel szembeni további intézkedésekről – jelen pont második mondatában foglalt kivétellel – a támogatást kezelő szakmai főosztály dönt a vonatkozó jogszabályok és a támogatási szerződés keretein belül. Amennyiben a beszámolóval kapcsolatos megállapítások és körülmények a támogatási szerződéstől való elállást, annak módosítását vagy felmondását indokolják, az elállásról, módosításról vagy felmondásról az NKFI Hivatal elnöke dönt a támogatást kezelő szakmai főosztály előterjesztése alapján. A döntésről a támogatást kezelő szakmai főosztály az SZPO-t haladéktalanul értesíti.

11.13. Amennyiben a támogatást kezelő szakmai főosztály munkatársa (elsődleges ellenőr) a beszámolót elfogadásra javasolja, a szakmai beszámolót és a pénzügyi elszámolást, illetve az előleg (követelés) elszámolását rögzíti a PKR vagy az EPR rendszerben, és elkészíti a követelés kivezetésére vonatkozó szakmai teljesítésigazolást. Amennyiben a támogatást kezelő szakmai főosztály 15. pont szerint kijelölt munkatársa (mint másodlagos ellenőr) a beszámolót szintén elfogadásra javasolja, a beszámoló tartalmi szempontból történő elfogadásának kézhezvételét követően a szakmai teljesítésigazolást aláírja. A követelés kivezetésére vonatkozó szakmai teljesítésigazolás egy példányát a támogatást kezelő szakmai főosztály az SZPO részére átadja.

11.14. A 11.13. pontban foglalt szakmai teljesítésigazolás alapján az SZPO a Forrás KGR rendszerben kivezeti az előleget.

11.15. A beszámoló elfogadásáról a támogatást kezelő szakmai főosztály az NKFI Alap Eljárásrendben foglaltak szerint tájékoztatja a kedvezményezettet.

11.16. Amennyiben a kedvezményezettet a támogatási szerződés alapján további támogatási előlegek illetik meg, a részbeszámoló elfogadását és az arra vonatkozó követelés 11.13. és 11.14. pont szerinti kivezetését követően az SZPO a támogatást kezelő szakmai főosztály adatszolgáltatása (finanszírozási lista, szakmai teljesítésigazolás a kifizetéshez) alapján a Forrás KGR integrált pénzügyi és számviteli rendszerben előállítja a következő támogatási előlegrészletre vonatkozó utalványrendeletet, és rögzíti annak összegét végleges kötelezettségként. Az érvényesítést a 16. pont szerint kijelölt személy, a támogatási összeg utalványozását a 17. pont szerinti személy végzi. Az utalványrendelet szerinti támogatási összeg kedvezményezett részére történő átutalásáról, valamint a PKR, illetve az EPR rendszerben történő rögzítéséről az SZPO gondoskodik.

11.17. A támogatott projekt befejezésére és zárására az Ávr., az NKFI Alap Eljárásrend és a támogatási szerződés vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Amennyiben a támogatási szerződés a projekt befejezését követő időszakra további kötelezettséget ír elő (fenntartási kötelezettség), az e kötelezettségek teljesítéséről szóló beszámolókat az NKFI Alap Eljárásrendben és a támogatási szerződésben foglaltak szerint kell ellenőrizni és értékelni.

12. Ellenőrzés

12.1. A támogatások rendeltetésszerű felhasználásának az Áht. 54. §-ában foglaltak szerinti ellenőrzését az NKFI Hivatal elnökének külön rendelkezésében meghatározott módon a Támogatáskezelési és Innovációs Főosztály végzi, beleértve az ellenőrzéssel kapcsolatos tervezési, előkészítési, végrehajtási és döntés-előkészítési feladatokat. Az ellenőrzési feladatokban a Kutatás-fejlesztési Főosztály az NKFI Hivatal Szervezeti és működési szabályzatában foglaltak szerint vesz részt.

12.2. A helyszíni ellenőrzés történhet

a) az NKFI Hivatal elnöke által jóváhagyott éves helyszíni ellenőrzési terv alapján tervezett ellenőrzés vagy

b) soron kívüli helyszíni ellenőrzés

keretében.

12.3. A támogatás felhasználásának szakmai és pénzügyi helyszíni ellenőrzése – az ellenőrzés időpontjában – lezárt egy vagy több munkaszakaszra irányul. A vizsgálat alapja a kedvezményezett által a támogató részére benyújtott pénzügyi és szakmai beszámoló.

12.4. Ha a projekt az ellenőrzés időpontjában a támogatónál jognyilatkozattal elszámolt lezárt munkaszakasz teljesítéssel nem rendelkezik, az ellenőrzés kiterjedhet beszámolással még nem érintett időszakra is. Ebben az esetben az NKFI Hivatal képviseletében eljáró ellenőrök a kedvezményezettől bekérik a helyszíni ellenőrzés kezdő időpontjára kiállított, támogatási szerződésben rögzített beszámolási dokumentumokat, amelyek ez esetben a helyszíni ellenőrzési vizsgálat alapját képezik.

12.5. A helyszíni ellenőrzésről a kedvezményezett és az NKFI Hivatal képviseletében eljáró ellenőrök által aláírt helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv készül. A helyszíni ellenőrzés megállapításairól a Támogatáskezelési és Innovációs Főosztály vezetője tájékoztatja az NKFI Hivatal elnökét, és javaslatot tesz a megállapítások alapján indokolt intézkedésekre. A szükséges intézkedésekről az NKFI Hivatal elnöke dönt, döntését a támogatást kezelő szakmai főosztály hajtja végre, rögzítve az adatokat a PKR, illetve az EPR rendszerben. A Támogatáskezelési és Innovációs Főosztály a kötelezettséget vagy a követeléseket érintő megállapításairól, azok módosításáról, előírásáról soron kívül tájékoztatja az SZPO-t, amely gondoskodik a Forrás KGR rendszerben a kötelezettség módosításáról, a követelés előírásáról.

IV. Fejezet

Hatásköri szabályok

13. Az NKFI Alap tekintetében kötelezettségvállalásra az NKFI Hivatal elnöke, illetve az NKFI Hivatal elnökének helyettesítése esetén az innovációs és általános elnökhelyettes teljeskörűen, valamint

a) a kutatás-fejlesztési pályázatok vonatkozásában

aa) 100 millió forintig a kutatás-fejlesztési elnökhelyettes,

ab) 20 millió forintig a Kutatás-fejlesztési Főosztály vezetője,

b) az a) ponton kívüli pályázatok esetén

ba) 100 millió forintig az innovációs és általános elnökhelyettes,

bb) 20 millió forintig a Támogatáskezelési és Innovációs Főosztály vezetője

jogosult.

14. Az NKFI Alap tekintetében a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére

a) az Ávr. 55. § (2) bekezdése alapján a Költségvetési Főosztály vezetője vagy

b) a Költségvetési Főosztály vezetőjének írásbeli kijelölése alapján az SZPO vezetője vagy az SZPO referensi munkakörben foglalkoztatott kormánytisztviselője

jogosult.

15. Az NKFI Alap tekintetében teljesítésigazolásra az NKFI Hivatal elnöke, illetve az NKFI Hivatal elnökének helyettesítése esetén az innovációs és általános elnökhelyettes teljeskörűen, valamint

a) a Kutatás-fejlesztési Főosztály kezelésében lévő támogatási szerződések vonatkozásában

aa) a kutatás-fejlesztési elnökhelyettes,

ab) a Kutatás-fejlesztési Főosztály vezetője vagy

ac) az NKFI Hivatal elnöke által kijelölt, a Kutatás-fejlesztési Főosztályon osztályvezetői munkakörben foglalkoztatott kormánytisztviselője,

b) az a) ponton kívüli támogatási szerződések és kifizetések esetén

ba) az innovációs és általános elnökhelyettes,

bb) a Támogatáskezelési és Innovációs Főosztály vezetője,

bc) a Támogatáskezelési és Innovációs Főosztály főosztályvezető-helyettese,

bd) a Támogatáskezelési és Innovációs Főosztály osztályvezető munkakörben foglalkoztatott kormánytisztviselője vagy

be) az NKFI Hivatal elnöke által kijelölt, a Támogatáskezelési és Innovációs Főosztály referensi munkakörben foglalkoztatott kormánytisztviselője

jogosult.

16. Az NKFI Alap tekintetében érvényesítésre a Költségvetési Főosztály vezetője vagy az általa történt írásbeli kijelölés alapján az SZPO vezetője és referensi munkakörben foglalkoztatott kormánytisztviselője vagy munkavállalója jogosult.

17. Az NKFI Alap tekintetében utalványozásra az NKFI Hivatal elnöke, illetve az NKFI Hivatal elnökének helyettesítése esetén az innovációs és általános elnökhelyettes teljeskörűen, valamint

a) a Költségvetési Főosztály vezetője,

b) az SZPO vezetője vagy

c) az NKFI Hivatal elnöke által kijelölt, az SZPO referensi munkakörben foglalkoztatott kormánytisztviselője

jogosult.

18. A kötelezettségvállalásra, a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére, a teljesítésigazolásra, az érvényesítésre és az utalványozásra jogosult személyekről, a jogosultság kezdő és befejező időpontjáról és a jogosultak aláírásmintájáról a Költségvetési Főosztály nyilvántartást vezet az NKFI Hivatal gazdálkodási szabályzata szerinti minták megfelelő alkalmazásával.

V. Fejezet

Egyéb rendelkezések

19. A támogatási előleg folyósítására vonatkozó teljesítésigazolás kiállítása során a teljesítésigazolásra jogosultnak ellenőrizni és aláírásával igazolni kell az Ávr. 57. § (1) bekezdésében foglaltakat, emellett igazolnia kell azt is, hogy nem érkezett értesítés a támogatást kezelő szakmai főosztályokhoz arról, hogy a kedvezményezett státuszában változás következett be, így az továbbra is a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül.

20. Az Áht. 55. §-ában meghatározott adatok kezelése a támogatást kezelő szakmai főosztályok feladata.

VI. Fejezet

Záró rendelkezések

21. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

22.1

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!