nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
4/2017. (III. 3.) NKFIH utasítás
a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2017. évi kiadási előirányzatainak felhasználási szabályairól
2017-03-05
2018-03-06
2
Jogszabály

4/2017. (III. 3.) NKFIH utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2017. évi kiadási előirányzatainak felhasználási szabályairól1

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 28. § (1) bekezdésére figyelemmel – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró államháztartásért felelős miniszter egyetértésével – a következő utasítást adom ki:

1. Jelen utasítás alkalmazási köre a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapnak a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet LXII. fejezetében megállapított kiadási előirányzataira (a továbbiakban: előirányzatok) terjed ki.

2. Az előirányzatok felhasználásának szabályait az 1. melléklet tartalmazza.

3. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

4. A jelen utasítás rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

5.2

1. melléklet a 4/2017. (III. 3.) NKFIH utasításhoz

LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1.

Áht.
azono-
sító

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-
csop.-
név

Jog-
cím-
név

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebo-
nyolító
szerv

Európai uniós forrásból
finanszírozott
költségvetési támogatás
közreműködő szervezete

2.

348973

Hazai innováció támogatása

A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvényben (a továbbiakban: KFI tv.) megfogalmazott célok elérése pályázati és pályázaton kívüli támogatások révén

Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyek, egyéni vállalkozók, természetes személyek

Pályázat alapján vagy pályázaton kívül (kérelem alapján egyedi döntéssel vagy törvény, kormányrendelet, kormányhatározat, nemzetközi szerződés alapján)

Előleg biztosítható

Egyösszegű vagy részletekben történő kifizetéssel, teljesítmény- arányosan

 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet
(a továbbiakban: Ávr.) 84. § (2) bekezdése alapján pályázati felhívás vagy szerződés szerint

 

 

 

3.

348984

A nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatása

Kétoldalú, nemzetközi szerződések keretében magvalósuló KFI programok támogatása, nemzetközi szervezetekben való részvétel, közös kutatási programok finanszírozása, kiváló kutatók támogatása az ERC programban való sikeres részvételük érdekében

Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyek, egyéni vállalkozók, természetes személyek, továbbá a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2017. évi programstratégiájának jóváhagyásáról szóló 1762/2016. (XII. 15.)
Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 1. melléklet 2.1. pontja (Nemzetközi tagdíjak) szerint az Európai Röntgen-szabadelektron lézer Létesítmény GmbH (European XFEL GmbH) és az Európai Neutronkutató Központ (ESS ERIC)

Pályázat alapján vagy pályázaton kívül (kérelem alapján egyedi döntéssel vagy törvény, kormányrendelet, kormányhatározat, nemzetközi szerződés alapján)

Előleg biztosítható

Egyösszegű vagy részletekben történő kifizetéssel, teljesítmény- arányosan, valamint a Korm. határozat 1. melléklet 2.1. pontja szerinti esetben közvetlen utalás vagy az NKFI Hivatal fejezeti kezelésű előirányzatán keresztül (az NKFI Hivatal fejezeti kezelésű előirányzata részére történő pénzeszközátadás végrehajtásával)

 

Az Ávr. 84. § (2) bekezdése alapján pályázati felhívás vagy szerződés szerint

 

 

 

4.

348995

Befizetés a központi költségvetésbe

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 10. § (3) bekezdése szerinti befizetés teljesítése

Központi költségvetés

 

 

Közvetlen utalás negyedévente, az éves előirányzat 25%-ának megfelelő összegben

 

 

 

 

 

5.

349017

Alapkezelőnek átadott pénzeszköz

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap kezeléshez kapcsolódó feladatok finanszírozása

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

 

 

Közvetlen utalás

 

 

 

 

 

6.

349006

Kutatási témapályázatok támogatása

A KFI tv.-ben megfogalmazott célok elérését megalapozó felfedező kutatásokhoz kapcsolódó kutatási pályázatok finanszírozása

Magyarországon székhellyel és jogi személyiséggel rendelkező:

– a KFI tv. alapján kutatóhelynek minősülő felsőoktatási intézmények, kutatóközpontok, kutatóintézetek, költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei,

– EVA hatálya alá nem tartozó gazdálkodó szervezetek,

– kutatás-fejlesztést főtevékenységként végző non-profit szervezetek

ÉS magyar vagy külföldi állampolgárságú kutatók

Pályázat alapján

Előleg biztosítható

Részletekben történő kifizetéssel, a szerződésben megfogalmazott feltételek szerint

 

Az Ávr. 84. § (2) bekezdése alapján pályázati felhívás vagy szerződés szerint

 

 

 

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!