nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
144/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet
egyes kormányrendeleteknek az egyszerű bejelentés 300 négyzetméternél nagyobb lakóingatlan nem kereskedelmi célú építésére történő kiterjesztésével összefüggő módosításáról
2017-06-20
2017-06-20
0
Jogszabály

144/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek az egyszerű bejelentés 300 négyzetméternél nagyobb lakóingatlan nem kereskedelmi célú építésére történő kiterjesztésével összefüggő módosításáról

A Kormány

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 3. pontjában,

a 3. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 1. pontjában,

a 4. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 12.4. és 17. pontjában,

az 5. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 4. pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Az R1.

a) 1/B. § a) pontjában és 2. § (1) bekezdés a) pontjában a „3. és 4. pontjában” szövegrész helyébe a „3., 4. és 4a. pontjában” szöveg,

b) 1/B. § b) pontjában és 2. § (1) bekezdés b) pontjában a „4a.” szövegrész helyébe a „4b.” szöveg,

c) 2. § (8) bekezdésében az „építésügyi és építésfelügyeleti bírság” szövegrész helyébe az „10032000-01040281-00000000 számú Miniszterelnökség fejezeti építésügyi és építésfelügyeleti bírság” szöveg

lép.

2. Az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.)
Korm. rendelet módosítása

3. § (1) Az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 3. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az alapbírság mértéke)

h) az Étv. szerinti egyszerű bejelentés nélkül vagy a bejelentéstől eltérően vagy az anyagi jogi jogszabályt sértő módon vagy a természetes személy építtető esetében 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladóan megépült vagy bővített lakóépület nem saját lakhatásának biztosítására vonatkozóan, vagy nem természetes személy által 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladóan megépült vagy bővített lakóépület esetében bejelentéssel végzett építési tevékenység esetén: 100 000 forint.”

(2) Az R2. 3. § (4) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

[A bírság meghatározásakor a (3) bekezdés szerinti számított építményértéknek az alábbi százalékos értékét kell figyelembe venni:]

i) az Étv. szerinti egyszerű bejelentés esetén

ia) a természetes személy építtető esetében, 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladóan megépült vagy bővített lakóépület, amennyiben az nem saját lakhatásának biztosítására szolgál, vagy

ib) a nem természetes személy építtető esetében, 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladóan megépült vagy bővített lakóépület bejelentéssel végzett építési tevékenysége esetén

100%.”

4. § Az R2. 6. § (1) bekezdésében az „építésügyi és építésfelügyeleti bírság” szövegrész helyébe az „10032000-01040281-00000000 számú Miniszterelnökség fejezeti építésügyi és építésfelügyeleti bírság” szöveg lép.

3. Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

5. § Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. § (2) bekezdése a következő g) és h) ponttal egészül ki:

(A Kormány)

g) műemlék kivételével a jókarbantartási kötelezési eljárással kapcsolatos ügyekben, valamint

h) az Étv. 33/A. § szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység szabálytalan megkezdésével és végzésével kapcsolatos fennmaradási engedélyezési ügyben”

[az első fokú építésügyi hatósági feladatokat ellátó általános építésügyi hatóságként (a továbbiakban: első fokú kiemelt építésügyi hatóság) – a sajátos építményfajták, valamint a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározottak kivételével – az építmények, építési tevékenységek tekintetében az 1. melléklet I. és II. részében meghatározott fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalát (a továbbiakban: járási hivatal) – a (3) bekezdésben meghatározott kivételekkel –, illetve az építésügyi és örökségvédelmi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalt jelöli ki az 1. melléklet I. és II. részében felsorolt járásokra, fővárosi kerületekre kiterjedő illetékességgel.]

6. § Az R3. 1. § (3) bekezdésében a „műemléket, továbbá” szövegrész helyébe a „műemléket – a jókarbantartási kötelezési eljárással kapcsolatos ügy kivételével –, továbbá” szöveg lép.

7. § Hatályát veszti az R3. 1. § (2) bekezdés e) pontjában a „valamint” szövegrész.

4. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

8. § Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A hatóság szakmai nyilatkozatát az építtetőhöz intézett levélben, a (2) bekezdésben meghatározott kérdéskörben állíthatja ki. A kiadott nyilatkozat a hatóságot a hatósági eljárása során nem köti.”

9. § Az R4. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (2a)–(2c) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Az építésügyi és építésfelügyeleti hatóság képviselője a helyszíni szemlén vagy a hatósági ellenőrzésen az ellenőrzési jogosultságát az igazolványának felmutatásával igazolja.

(2a) Az általános építésügyi hatóság képviselőjének igazolványa tartalmazza a hatóság képviselőjének nevét, besorolását, fényképét, aláírását, az őt foglalkoztató hivatal megnevezését, bélyegzőlenyomatát, az igazolvány kiállításának dátumát, érvényességi idejét, valamint az igazolvány sorszámát.

(2b) A kiemelt építésügyi hatóság és az építésfelügyeleti hatóság képviselőjének igazolványa tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló kormányrendelet rendelkezései irányadóak.

(2c) A helyszíni szemlét vagy a hatósági ellenőrzést egyidejűleg legalább két fő végzi.”

10. § Az R4. 18. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az építésügyi hatóság az építési engedély iránti kérelem elbírálása során, helyszíni szemle megtartása mellett vizsgálja, hogy)

e) a használatbavételi engedély megkéréséig biztosítható-e az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságához szükséges

ea) járulékos építmények telken belüli elhelyezése,

eb) közlekedési hálózathoz való csatlakozás és

ec) kormányrendelet szerint előírt közműellátás vagy ennek hiányában a közműellátásnak az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendeletnek megfelelő, egyedi módon történő kiváltása,”

11. § Az R4. 44. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Ha az építmény fennmaradási engedélyezésére az építmény befejezése (rendeltetésszerű és biztonságos használatra való alkalmas állapotának elérése) előtt kerül sor, a továbbépítésre is engedélyt kell kérni,

a) amennyiben a fennmaradó munkálatok elvégzése építési engedélyezéshez kötött,

b) az Étv. 33/A. § (1) bekezdése szerint egyszerű bejelentéssel megkezdett építési tevékenység esetén, ha az elkészült építmény hasznos alapterülete meghaladta a 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet, kivéve mégis, ha így az építőipari kivitelezési tevékenység az Étv. 33/A. § (2) vagy (3) bekezdése alá esik, vagy

c) az Étv. 33/A. § (2) vagy (3) bekezdése szerint egyszerű bejelentéssel megkezdett építési tevékenység esetén, ha azt nem természetes személy építtető vagy nem saját lakhatásának biztosítása céljából végzi.

(5a) Az (5) bekezdésben meghatározott esetekben a fennmaradási és a továbbépítési engedélykérelmet egyszerre kell benyújtani, és az építésügyi hatóság a két kérelem tárgyában döntéseit egybefoglalja.”

12. § Az R4. a következő XII/A. Fejezettel egészül ki:

„XII/A. FEJEZET

JÓKARBANTARTÁSI KÖTELEZÉSI ELJÁRÁS

55/A. § (1) Az építésügyi hatóság helyszíni szemlén ellenőrzi a meglévő építmények körében

a) a jogszabályban előírt jókarbantartási kötelezettség teljesítését, az Épkiv. 34. § (5) bekezdése szerinti kötelezettség teljesítését,

b) tömegtartózkodásra szolgáló építmény, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény hatálya alá tartozó építmény, valamint a honvédelmi és katonai célú építmény esetén

ba) a szervizkönyv meglétét,

bb) a 20 évenkénti felülvizsgálatának teljesítését, a megállapítások szerinti munkálatok elvégzését és a szervizkönyvben való dokumentálását.

(2) Az építésügyi hatóság az (1) bekezdés szerinti ellenőrzésén tapasztaltak alapján elrendeli

a) az építmény jókarbantartására vonatkozó kötelezettség teljesítését, az építmény felülvizsgálatát, szükség szerinti átalakítását, felújítását, helyreállítását vagy lebontását, ha annak állapota az állékonyságot, az életet és egészséget, a közbiztonságot veszélyezteti,

b) az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott építmények esetén az a) pontban foglaltakon túl

ba) a szervizkönyv hiánya esetén annak pótlását,

bb) a kötelező felülvizsgálat elmaradása miatti építmény-felülvizsgálat elvégzését, és a megállapításoktól függően a szükséges munkálatok elvégzését.”

13. § Az R4. 65. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az építésfelügyeleti hatóság az elektronikus építési naplóba történő egyidejű bejegyzéssel megtiltja az építőipari kivitelezési tevékenység folytatását, ha súlyos szabálytalanságot észlel. Súlyos szabálytalanságnak minősül)

g) ha az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet

ga) az egyszerű bejelentés kivitelezési dokumentációja alapján, de az Étv. 13. § (2) bekezdés a) és b) pontjának megsértésével végzik,

gb) 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladó új lakóépület építése esetén az építtető arra vonatkozó nyilatkozatának hiányában végzik, hogy természetes személy és az építési tevékenységet saját lakhatásának biztosítása céljából végzi.”

14. § Az R4. 67. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(Az építésfelügyeleti hatóság építésrendészeti eljárást folytat le, ha az ellenőrzésen

megállapítja, hogy)

c) az Étv. 33/A. § (2) vagy (3) bekezdése szerint egyszerű bejelentés alapján végzett építési tevékenységet nem természetes személy építtető esetében vagy nem saját lakhatás biztosítása céljából,”

[(a továbbiakban együtt: szabálytalanul) végezték.]

15. § Az R4. a következő 77/A. §-sal egészül ki:

„77/A. § (1) Aki az egyes kormányrendeleteknek az egyszerű bejelentés 300 négyzetméternél nagyobb lakóingatlan nem kereskedelmi célú építésére történő kiterjesztésével összefüggő módosításáról szóló 144/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet hatálybalépésekor hatályos építési engedély alapján már megkezdte az építménnyel, építményrésszel összefüggő építőipari kivitelezési tevékenységet, akkor is kérheti az építési engedély módosítását, hatályának meghosszabbítását, az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezését, valamint a jogutódlás tudomásulvételét az azokra vonatkozó hatályos szabályok szerint, ha az építési engedély kiadása óta az építmény, építményrész építése az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötötté vált.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott építményt, építményrészt használatbavételi engedéllyel vagy használatbavétel tudomásulvételével lehet használatba venni.”

16. § Az R4.

a) 2. § (1) és (2) bekezdésében a „hatósági engedély” szövegrész helyébe a „hatósági engedély vagy tudomásulvétel” szöveg,

b) 3. § (3) bekezdésében az „építésügyi tudomásulvétel” szövegrészek helyébe az „építésügyi hatósági tudomásulvétel” szöveg,

c) 39. § (1) bekezdésében az „a rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas építési engedélyhez kötött építési tevékenységgel érintett építmény, építményrész” szövegrész helyébe az „az a rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas építmény, építményrész, amelyre az építtetőnek építési engedélyt kellett kérnie” szöveg,

d) 54. § (1) bekezdésében az „az építési engedélyhez kötött építmény, építményrész, építési tevékenység” szövegrész helyébe az „az az építmény, építményrész, amelyre az építtetőnek építési engedélyt kellett kérnie” szöveg,

e) 1. melléklet 7. pontjában a „30. pontban” szövegrész helyébe a „29. pontban” szöveg

lép.

17. § Hatályát veszti az R4.

a) 3. alcímének címében az „és építésfelügyeleti” szövegrész,

b) 58. § (3) bekezdése,

c) 58. § (6) bekezdésében az „A hatósági ellenőrzést egyidejűleg legalább két fő végzi.” szövegrész,

d) 61. § (4) bekezdésében és 64. § (4) bekezdés b) pontjában a „(3) és” szövegrész,

e) 63. §-a,

f) 50. alcíme.

5. Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet módosítása

18. § Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 1. melléklet I. fejezet 2. részében foglalt táblázat D:2 mezőjében az „alpontjában, 22. § (3) bekezdés c)–d) pontjában meghatározott méretet, jellemzőt meghaladó esetben” szövegrész helyébe az „alpontjában meghatározott méretet, jellemzőt meghaladó, valamint 22. § (3) bekezdés c)–d) pontjában meghatározott esetben” szöveg lép.

19. § Hatályát veszti az R5. 1. melléklet

a) III. fejezet 1. részében foglalt táblázat C:2 mezőjében,

b) IV. fejezet 1. részében foglalt táblázat C:2 mezőjében

a „méretet, jellemzőt meghaladó” szövegrész.

6. Záró rendelkezés

20. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) Az 1–4. § és az 1. melléklet az e rendelet kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 144/2017. (VI. 12.) Korm. rendelethez

1.     Az R1. 1. mellékletében foglalt táblázat 4a. sora helyébe a következő sor lép, és a táblázat a következő 4b. sorral egészül ki:

[A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Az építőipari kivitelezési tevékenység kapcsolódó jogsértő cselekmények

A bírság összegének meghatározása (az 1/A. § szerinti számított építményérték a 3. és a 4. pontban 50 millió forintot, a 4a. és 5. pontban a tervezőre vonatkozóan 5 millió forintot, a 4a–13. pontban 20 millió forintot meghaladó része: SZÉ)

2

Építtető

Tervező

Tervezői művezető

Építési műszaki ellenőr

Fővállalkozó kivitelező

Megrendelő
vállalkozó kivitelező

Alvállalkozó kivitelező

Felelős műszaki vezető]

4a.

Az építtető az Étv. 33/A. § (2)–(3) bekezdései szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet
– az építésfelügyeleti hatóság tájékoztatásában foglaltak ellenére – a bejelentéstől számított 16. napon megkezdi

500 000 Ft
+ 0,015×SZÉ
legfeljebb
5 000 000 Ft

 

 

 

 

 

 

 

4b.

Az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet az egyszerű bejelentés kivitelezési dokumentáció alapján, de az Étv. 13. § (2) bekezdés a) és b) pontjának megsértésével végzik

200 000 Ft
+ 0,005×SZÉ
legfeljebb
500 000 Ft

2.     Az R1. 1. mellékletében foglalt táblázat B:1–I:1 mezőjében a „3. és a 4. pontban 50 millió forintot, a 4a. és 5. pontban a tervezőre vonatkozóan 5 millió forintot, a 4a–13. pontban” szövegrész helyébe a „3., a 4. és a 4a. pontban 50 millió forintot, a 4b. és az 5. pontban a tervezőre vonatkozóan 5 millió forintot, a 4b–13. pontban” szöveg lép.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!